Byla B2-835-569/2017
Dėl bankrutuojančios individualios įmonės „LT tranzitas“ 2017 m. gegužės 24 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo bankrutuojančios individualios įmonės „LT tranzitas“ bankroto administratoriaus S. B. skundą atsakovei bankrutuojančiai individualiai įmonei „LT tranzitas“ dėl bankrutuojančios individualios įmonės „LT tranzitas“ 2017 m. gegužės 24 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius,

Nustatė

31. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. sausio 17 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą individualiai įmonei (toliau – IĮ) „LT tranzitas“. Bankroto administratoriumi paskirtas S. B.. 2017 m. birželio 12 d. nutartimi IĮ „LT tranzitas“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

42. Pareiškėjas teismui pateikė skundą, kuriuo prašo panaikinti bankrutuojančios IĮ „LT tranzitas“ 2017 m. gegužės 24 d. kreditorių susirinkimo nutarimus, kuriais kreditorių susirinkimas: 4-uoju darbotvarkės klausimu – nepatvirtino bankroto administratoriaus ataskaitos; 5-uoju darbotvarkės klausimu – nepatvirtino bankroto administravimo išlaidų sąmatos; 6-uoju darbotvarkės klausimu – įpareigojo bankroto administratorių pasirašyti su kreditorių susirinkimo pirmininku Valstybinio socialinio fondo valdybos (toliau – VSDFV) Mažeikių skyriaus siūlomą pavedimo sutarties projektą ir šiuos klausimus išspręsti iš esmės: 4-uoju darbotvarkės klausimu – patvirtinti bankroto administratoriaus ataskaitą; 5-uoju darbotvarkės klausimu – patvirtinti bankroto administratoriaus pasiūlytą administravimo išlaidų sąmatą; 6-uoju darbotvarkės klausimu – įgalioti kreditorių susirinkimo pirmininką pasirašyti su administratoriumi administratoriaus siūlomą pavedimo sutarties projektą.

53. Pareiškėjas nurodo, kad kreditoriaus 4-uoju darbotvarkės klausimu nutarimas nepritarti administratoriaus ataskaitai vien dėl to, kad administratorius nesikreipė į teismą dėl vykdomojo dokumento išdavimo dėl įmonės dokumentų išreikalavimo priverstine tvarka, nėra proporcingas ir adekvatus atliktam darbui. Faktinės bylos aplinkybės rodo, jog bankroto administratorius atliko pakankamai ir protingai galimų veiksmų, siekiant perimti bankrutuojančios įmonės dokumentus. Kreditorius šio veiksmo reikalingumo visiškai nepagrindė ir nemotyvavo jo tikslingumo.

64. Pareiškėjas nurodo, kad teismo nutartimi šioje byloje buvo patvirtinta 1 200 Eur administravimo išlaidų sąmata iki pirmojo kreditorių susirinkimo. Kreditorių susirinkimas skyrė 1 000 Eur. Už visą įmonės bankroto procesą kitoms išlaidoms – 2 200 Eur, tai yra 4,3 karto mažesnė nei 2016 m. balandžio 27 d. priimtame Vyriausybės nutarime Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta administravimo išlaidų suma už mažos įmonės administravimą. Kreditorių susirinkimas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 36 straipsnio 2 dalies nustatyta nuostata, tačiau šia nuostata nesivadovavo, todėl kreditorių susirinkimo nutarimas dėl administravimo išlaidų dydžio yra neteisėtas ir naikintinas.

75. Pareiškėjo teigimu, kreditorių susirinkimo nutarimas įpareigoti bankroto administratorių pasirašyti su kreditorių susirinkimo pirmininku VSDFV Mažeikių skyriaus siūlomą pavedimo sutarties projektą yra neteisėtas, todėl naikintinas. ĮBĮ 23 straipsnio 10 punkte nustatyta kreditorių susirinkimo teisė įgalioti kreditorių susirinkimo pirmininką įmonės vardu per 10 darbo dienų nuo kreditorių susirinkimo dienos sudaryti su administratoriumi pavedimo sutartį, tačiau nėra nustatyta kreditoriaus susirinkimo teisė įpareigoti bankroto administratorių pasirašyti su kreditorių susirinkimo pirmininku kreditoriaus VSDFV Mažeikių skyriaus siūlomą pavedimo sutarties projektą, t. y. kreditorius reikalauja pasirašyti savo pasiūlytą pavedimo sutartį, kurioje yra nustatyti tik bankroto administratoriaus įsipareigojimai ir nė vieno kreditoriaus (įgaliotojo) įsipareigojimo.

86. Kreditorius VSDFV Mažeikių skyrius pateikė atsiliepimą į bankroto administratoriaus skundą, kuriuo prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, kadangi administratorius pateikė ataskaitą pirmajam kreditorių susirinkimui, nesilaikydamas ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punkto nuostatų; kreditorių susirinkimas patvirtino teisėtą administravimo išlaidų sąmatą, nes administratorius nepagrindė prašomų administravimo išlaidų dydžio; administratorius neturi teisės įpareigoti kreditorių papildomomis prievolėmis, nei tai nustatyta teisės aktuose.

97. Kreditorius nurodo, kad administratorius savo pateiktoje ataskaitoje nesilaikė ĮBĮ nustatytų reikalavimų, nenurodė jokių įmonės sandorių, sudarytų per 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo dienos ir visos kitos galimos informacijos, susijusios su bankrutuojančios įmonės galima veikla nuo jos įkūrimo dienos. Kreditoriaus nuomone, pastangos gauti reikalingus duomenis bankroto procedūrai buvo nepakankamos. Administratorius iš esmės nedėjo jokių kitokių logiškų pastangų surasti bankrutuojančios įmonės savininką ir neieškojo galimybių gauti dokumentus kitais ne įstatyme išvardytais būdais.

108. Kreditoriaus nuomone, jis tinkamai taikė ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalies normą, tai yra būdamas kreditorių susirinkimo visuma nustatė tinkamas administravimo išlaidas ir atsižvelgė į rekomendacinius LRV nutarime nurodytus dydžius. Administratorius kreditorių susirinkimui nurodė, kad neturi jokių įmonės dokumentų, nežino jokių įmonės sandorių, bankrutuojančioje įmonėje nuo pat jos įkūrimo dienos (2014 m.) nedirbo nė vienas darbuotojas, tačiau administratorius niekuo nepagrįsdamas siūlo patvirtinti 1 140 Eur buhalterinėms paslaugos, nors šiai dienai neturi nė vieno buhalterinio įmonės dokumento, analogiška situacija ir analogiški motyvai taikytini sprendžiant archyvavimo paslaugų galimas išlaidas.

119. Kreditorius kaip kreditorių susirinkimo pirmininkas nesutiko su administratoriaus pasiūlyta pavedimo sutarties forma ir turiniu, nes administratoriaus pateiktoje pavedimo sutartyje buvo numatyta Įgaliotojo pareiga, kurios kreditorius (įgaliotojas) niekaip negalėtų įvykdyti.

12Skundas tenkintinas iš dalies

1310. Byloje nustatyta, kad 2017 m. gegužės 24 d. vyko bankrutuojančios IĮ „LT tranzitas“ kreditorių susirinkimas, kuriame dalyvavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma sudaro 100 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos. Bankroto administratorius pateikė skundą dėl bankrutuojančios IĮ „LT tranzitas“ 2017 m. gegužės 24 d. kreditorių susirinkimo 4,5,6 nutarimų panaikinimo.

1411. Kreditorių susirinkimo priimti nutarimai neteisėtais turėtų būti pripažinti tik nustačius esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustačius, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtiems interesams. Pažymėtina, jog nutarimų teisėtumą bankroto bylose būtina vertinti ne tik pagal jų atitikimą nustatytai kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarkai, bet ir pagal jų turinį ir esmę, kurie negali prieštarauti Įmonių bankroto įstatymo tikslams ir kreditorių interesams. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą nurodęs, kad iš esmės visos bankroto įstatymo nuostatos nukreiptos į tikslą – kaip galima operatyviau užbaigti bankroto procedūras ir patenkinti kreditorių reikalavimus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-580/2010).

15Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo darbotvarkės 4 - uoju klausimu

1612.Ketvirtuoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas – „Nepritarti bankroto administratoriaus ataskaitai. Įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į teismą dėl vykdomojo dokumento išdavimo ir perduoti jį vykdyti antstoliui“.

1713. ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punkte nustatyta, kad administratorius turi pateikti savo veiklos ataskaitą pirmajam kreditorių susirinkimui ir kreditorių susirinkimui pareikalavus – kitas savo veiklos ataskaitas. Šioje normoje taip pat nustatyta, kokia informacija turi būti pateikta pirmajam kreditorių susirinkimui pateiktoje tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitoje. Iš esmės ataskaita yra informacija, kurios tikslas yra kreditorių supažindinimas su buvusia/esama/būsima įmonės finansine būkle, turtu bei veikla. Tuo pačiu jos pagrindu kreditoriai gali atlikti kontrolės funkciją, ar būtent pats administratorius aktyviai ir tinkamai atlieka įstatymu nustatytas pareigas, siekiant išaiškinti visas bankroto procedūroms, kreditorių teisių gynimui reikšmingas aplinkybes, ar tinkamai naudoja administravimo išlaidoms skirtas lėšas ir pan. (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-638-464/2015).

1814. Pažymėtina, kad įstatymo leidėjas, reglamentuodamas kreditorių susirinkimo teisę reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas ir jas tvirtinti, reglamentuoja teisinį santykį, susijusį su kreditorių susirinkimo teise atsisakyti tvirtinti pateiktas ataskaitas, nurodydamas, kad tokiu atveju kreditorių susirinkimas turi nustatyti ataskaitos trūkumus (ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktas). Kreditoriai bet kada gali įpareigoti administratorių ne tik pateikti papildomus duomenis, tačiau ir atlikti atitinkamus konkrečius veiksmus, susijusius su bankrutuojančios įmonės administravimo funkcijų vykdymu bei pareikalauti pateikti kitą ataskaitą (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punktas).

1915. ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktas numato, kad kreditorių susirinkimui nepatvirtinus administravimo ataskaitos, administratorius per kreditorių susirinkimo nustatytą protingą terminą privalo pašalinti kreditorių nurodytus ataskaitos trūkumus ir teikti ją tvirtinti kreditorių susirinkimui pakartotinai, jei nepatvirtinama ir pakartotinė ataskaita, ją gali patvirtinti teismas.

2016. Nagrinėjamu atveju pateiktame priede prie balsavimo biuletenio kreditorius VSDFV Mažeikių skyrius nurodė tokias pastabas ir siūlymus: „nepritarti bankroto administratoriaus ataskaitai, nes bankroto administratorius nėra atlikęs visų galimų veiksmų, siekiant perimti IĮ „LT tranzitas“ dokumentus ir turtą. Bankroto administratoriui neperėmus įmonės dokumentų, įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į teismą dėl vykdomojo dokumento išdavimo ir perduoti jį vykdyti antstoliui. Įpareigoti bankroto administratorių, perėmus įmonės dokumentus, sekančiam kreditorių susirinkimui pateikti išsamią ataskaitą“. Taigi, vieninteliu trūkumu nurodė tai, kad bankroto administratorius nėra atlikęs visų galimų veiksmų, siekiant perimti IĮ „LT tranzitas“ dokumentus ir turtą. Nors kreditorius pateiktame teismui atsiliepime į administratoriaus skundą nurodo pateiktos administratoriaus ataskaitos kitus trūkumus – bankroto administratorius ataskaitoje nenurodė jokių įmonės sandorių, sudarytų per 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo dienos ir visos kitos galimos informacijos, susijusios su bankrutuojančios įmonės galima veikla nuo jos įkūrimo dienos, tačiau pažymėtina, kad 2017 m. gegužės 24 d. įvykusio kreditorių susirinkimo metu šie ataskaitos trūkumai administratoriui nebuvo nurodomi, kaip ir nenurodytas terminas, per kurį administratorius šiuos trūkumus turėjo pašalinti, todėl darytina išvada, kad kreditorius nesilaikė įstatyme numatytos pareigos ne tik nurodyti ataskaitos trūkumus, bet ir nustatyti terminą jiems pašalinti. Pažymėtina, kad kreditorių susirinkimui nepatvirtinus administratoriaus ataskaitos ir nenurodžius aiškių to priežasčių, administratorius neturi realios galimybės vykdyti tolesnes jo funkcijas, nes kreditoriai nėra išreiškę pritarimo jau atliktiems administratoriaus veiksmams.

2117. Pagal susiformavusią teismų praktiką, administratoriaus veiklos ataskaita netvirtinama tuomet, kai joje atvaizduoti veiksmai iš tikrųjų yra neatlikti ir (ar) išvardyti rezultatai iš tikrųjų yra nepasiekti. Teisinį pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos sudaro ydingai parengta ataskaita, kai įrašyti neįvykę faktai, klaidinga informacija ir pan. (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1522/2010). Administratoriaus veiklos ataskaita gali būti netvirtinama tik tuomet, jeigu egzistuoja konkretūs duomenys apie tai, jog administratorius akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigas per ataskaitinį laikotarpį (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-970-798/2016).

2218. Nagrinėjamu atveju bankroto administratoriui įmonės dokumentai ir turtas nėra perduoti. Bylos duomenimis nustatyta, kad bankroto administratorius įmonės registracijos adresu išsiuntė pranešimą apie bankroto bylos iškėlimą įmonei bei įpareigojo įmonės vadovą ir savininką perduoti įmonės dokumentus ir turtą, laiškas grįžo neįteiktas. Bankroto administratorius išsiuntė pranešimą įmonės vadovo ir savininko nurodytos gyvenamosios vietos adresu, duomenų apie laiško įteikimą įmonės vadovui nėra. Bankroto administratorius teikė teismui prašymą išduoti vykdomąjį raštą dėl 2017 m. sausio 17 d. teismo nutarties vykdymo A. P.. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. gegužės 31 d. nutartimi netenkino šio bankroto administratoriaus prašymo, kadangi bankroto bylos iškėlimo nutartis yra tik tarpinis procesinis sprendimas, teismo įpareigojimu perduoti įmonės dokumentus byla nėra užbaigiama, priimta nutartis nėra baigiamasis procesinis dokumentas, todėl šioje bankroto proceso stadijoje vykdomojo rašto išdavimas nėra galimas. Bankroto administratorius pateikė teismui prašymą už įmonės dokumentų neperdavimą paskirti buvusiam įmonės vadovui baudą. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. birželio 1 d. nutartimi prašymą tenkino ir už teismo įpareigojimų nevykdymą bankrutuojančios IĮ „LT tranzitas“ buvusiam vadovui A. P. paskyrė 500,00 Eur baudą.

2319.Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog sutikti su bankrutuojančios IĮ „LT tranzitas“ kreditoriumi, kad bankroto administratorius nėra atlikęs visų galimų veiksmų, siekiant perimti IĮ „LT tranzitas“ dokumentus ir turtą, nėra pagrindo. Taigi, nepateikus įrodymų, jog administratorius turėjo realią galimybę atlikti kokius nors veiksmus, tačiau dėl kokių nors priežasčių sąmoningai to nedarė, nuslėpė informaciją, teikė ją neteisingą, ir nesant kitų aiškių aplaidumo požymių, liudijančių apie netinkamą pareigų atlikimą, nėra pakankamo pagrindo netvirtinti bankroto administratoriaus ataskaitos. Teismas pažymi, jog formalus bankroto administratoriaus ataskaitos netvirtinimas prieštarautų protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams (CK 1.5 straipsnis).

2420. Teismo vertinimu, bankroto administratoriaus pateikta ataskaita iš esmės atitinka ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 25 punkto reikalavimus ir yra tinkama informacijos apie atliktas bankroto procedūras forma. Konkrečių duomenų, kad bankroto administratorius per ataskaitinį laikotarpį netinkamai vykdė bankroto procedūras nepateikta. Pažymėtina, kad kreditorius ir pats pripažįsta, kad bankroto administratorius negalėjo labai išsamios informacijos pateikti, nes nėra perduoti įmonės dokumentai.

2521. Bankroto administratorius prašo 4-uoju klausimu kreditorių susirinkimo nutarimą panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – patvirtinti administratoriaus ataskaitą. Pažymėtina, jog, visų pirma, kreditorių susirinkimas yra subjektas, kuris turi įgaliojimus reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir turi teisę jas tvirtinti arba atsisakyti tvirtinti. Jeigu kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, administratorius per kreditorių susirinkimo nustatytą protingą terminą privalo pašalinti kreditorių nurodytus ataskaitos trūkumus ir teikti ją tvirtinti kreditorių susirinkimui pakartotinai. Tik jeigu pakartotinai pateiktos ataskaitos kreditorių susirinkimas nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas (ĮBĮ 23 str. 4 p.). Nagrinėjamu atveju, kaip nustatyta šioje nutartyje aukščiau, administratoriaus teikta ataskaita nebuvo patvirtina, tačiau kreditorių susirinkimas nenustatė jos trūkumų, neskyrė administratoriui termino ataskaitos trūkumams pašalinti, t. y. bankroto administratoriaus ataskaitos tvirtinimo klausimas buvo svarstomas pirmą kartą. Todėl, atsižvelgus į tai, kad buvo pažeistos ĮBĮ 23 straipsnio 4 dalies nuostatos, kreditorių susirinkimo nutarimas 4-uoju darbotvarkės klausimu naikintinas ir administratoriaus ataskaitos tvirtinimo klausimas perduotinas kreditorių susirinkimui spręsti iš naujo.

26Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo darbotvarkės 5 - uoju klausimu

2722. Penktuoju darbotvarkės klausimu balsuota dėl administratoriaus pasiūlymo patvirtinti bankroto administravimo išlaidų sąmatą: atlyginimas bankroto administratoriui – 2 280 Eur; administravimo išlaidoms – 3 800 Eur. Priimtas nutarimas – „Bankroto administratoriaus pasiūlytos administravimo išlaidų sąmatos netvirtinti“. Balsuota dėl kreditoriaus VSDFV Mažeikių skyriaus pasiūlymo patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą ir penktuoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas: „Patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro: atlyginimas bankroto administratoriui – 2 280 Eur ir administravimo išlaidoms –1 000 Eur“.

2823. Pažymėtina, kad dėl administratoriui siūlomo atlyginimo dydžio – 2 280 Eur ginčo nėra. Kreditorius sutiko nustatyti 2 280 Eur administratoriaus atlyginimą už visą įmonės bankroto procesą. Todėl teismas pasisako tik dėl ginčijamos patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos dalies – administravimo išlaidoms –1 000 Eur.

2924. ĮBĮ 36 straipsnio 4 dalis numato, kad pirmasis kreditorių susirinkimas privalo nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pavedimo sutarties su juo sudarymo dienos arba iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Tuo atveju, jeigu administratorius ar kreditoriai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, išsprendęs ginčą, ją patvirtina bankroto bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Bankroto administratoriaus teigimu, kreditorių susirinkimas ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalies nuostata nesivadovavo, todėl kreditorių susirinkimo nutarimas dėl administravimo išlaidų dydžio yra neteisėtas ir naikintinas.

3025. Siekiant bankroto proceso pagrindinio tikslo – kuo didesnio kreditorių pareikštų reikalavimų bankroto byloje patenkinimo, kreditoriai ir administratorius, būdami pavedimo teisinių santykių šalimis, turi tarpusavyje bendradarbiauti (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-688-381/2015). Nėra neįprasta ar nepagrįsta praktika bankroto byloje įpareigoti administratorių derinti tam bankroto administravimo veikloje patiriamų išlaidų poreikį ir dydį su kreditoriais. Be to, ĮBĮ 36 str. 1 d. numato, kad pirmiausia apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurios mokamos iš įmonės visų rūšių lėšų, kas tiesiogiai lemia ir kreditorių reikalavimų patenkinimo galimybes. Todėl kreditoriai suinteresuoti, kad iš įmonės lėšų būtų apmokamos tik pagrįstos ir būtinos administravimo išlaidos. Bankroto administratorius, atstovaudamas kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesams, turi veikti itin sąžiningai, rūpestingai, atidžiai ir kvalifikuotai tam, kad bankroto procedūros būtų maksimaliai naudinga kreditoriams ir skolininkui (bankrutuojančiai įmonei) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB ,,Pakrijas“ v. K. B., bylos Nr. 3K-3-508/2010).

3126. Sutiktina su pareiškėju, kad kreditorių susirinkimas administravimo išlaidų sąmatą tvirtina atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Tačiau nesutiktina, kad bankrutuojančios IĮ „LT tranzitas“ kreditorių susirinkimas patvirtino administravimo išlaidų sąmatą, neatsižvelgdamas į rekomendacinius dydžius.

3227. 2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintas Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašas (toliau – Rekomendacijos). Atsižvelgiant į įmonės dydį bei įmonės veiklos rūšies ir bankroto proceso vykdymo ypatumus skiriasi ir rekomendaciniai administravimo išlaidų dydžiai visam bankroto procesui. Pagal Rekomendacijas bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniai dydžiai mažai įmonei – 25 minimalios mėnesinės algos. Pažymėtina, jog kiekvienu atveju administravimo išlaidų dydis priklauso nuo bankroto procedūrų sudėtingumo, eigos ir bankroto administratoriaus atliktų veiksmų, laiko sąnaudų ir kt.

3328. Nagrinėjamu atveju įmonė laikytina maža Bankroto administratorių atrankos taisyklių 10.1 punkto prasme (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 patvirtintų taisyklių 11 ir 12 punktai). Byloje patvirtintas tik vienas kreditorius. Bankrutuojanti įmonė jokios veiklos nevykdo jau ilgą laiką, bendrovės komercinė veikla nėra tęsiama, darbuotojų nėra. Remiantis viešųjų registrų duomenimis įmonė nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturi. Pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, šiuo metu teismuose nėra nagrinėjama bylų, išskyrus šią ir bankroto bylą, kuriose šalimi būtų bankrutuojanti IĮ „LT tranzitas“. Įvertinus paminėtas aplinkybes, teismas sprendžia, jog nagrinėjamoje byloje administravimo darbų apimtis nėra didelė, bankroto procedūra nėra sudėtinga.

3429. Sutiktina su pareiškėju, kad administravimo išlaidų sąmata pagal savo pobūdį yra tam tikras būsimų išlaidų planavimas, todėl ji negali būti preciziškai tiksli. Tačiau tai nereiškia, kad tvirtintinas bankroto administravimo išlaidų dydis administratoriaus gali būti grindžiamas spėjimais ar aplinkybėmis, kurių faktiškai nėra. Bylos duomenimis nustatyta, kad bankroto administratorius neturi jokių įmonės dokumentų, nežino jokių įmonės sandorių, bankrutuojančioje įmonėje nuo pat jos įkūrimo dienos nedirbo nė vienas darbuotojas, todėl sutiktina su kreditoriumi, kad prašomos sumos buhalterinėms ir archyvavimo paslaugoms yra nepagrįstai per didelės. Administratorius nepagrindė prašomų administravimo išlaidų dydžių, nepateikė jokių motyvų, kodėl reikia būtent tokių sumų. Pažymėtina, kad, nors ir administravimo išlaidų sąmata neturi būti preciziškai tiksli, tačiau vis tik būtent administratoriui, teikiančiam tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos, ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010).

3530. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad 2017 m. gegužės 24 d. kreditorių susirinkimas, tvirtindamas 1 000 Eur administravimo išlaidoms, atsižvelgė į rekomendacinius dydžius ir kreditorių susirinkimo patvirtinta administravimo išlaidų sąmatą nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro – 1 000 Eur administravimo išlaidoms nepažeidžia protingumo, teisingumo bei sąžiningumo principų, todėl kreditorių susirinkimo nutarimas darbotvarkės 5 - uoju klausimu nenaikinamas, nes tam nėra įstatyminio pagrindo (ĮBĮ 36 straipsnis, 24 straipsnis).

36Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo darbotvarkės 6 - uoju klausimu

3731. Šeštuoju darbotvarkės klausimu balsuota dėl administratoriaus pasiūlymo įgalioti kreditorių susirinkimo pirmininką pasirašyti pavedimo sutartį su bankroto administratoriumi. Kreditorių susirinkimas nepritarė bankroto administratoriaus siūlomam projektui, todėl balsavo prieš. Kreditorius VSDFV Mažeikių skyrius priede prie balsavimo raštu biuletenio 6-uoju klausimu pasiūlė: „Įpareigoti bankroto administratorių pasirašyti su kreditorių susirinkimo pirmininku VSDFV Mažeikių skyriaus siūloma pavedimo sutarties projektą. Šeštuoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas – „Įpareigoti bankroto administratorių pasirašyti su kreditorių susirinkimo pirmininku VSDFV Mažeikių skyriaus siūlomą pavedimo sutarties projektą“.

3832.Remiantis ĮBĮ nuostatomis, tarp bankroto administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės susiklosto sutartiniai pavedimo santykiai. ĮBĮ imperatyviai nurodo, kad kreditorių susirinkimas įgalioja kreditorių susirinkimo pirmininką įmonės vardu sudaryti su bankroto administratoriumi pavedimo sutartį (ĮBĮ 11 straipsnio 7 dalis). ĮBĮ normų analizė leidžia spręsti, kad pavedimo sutartis su bankroto procedūras vykdančiu administratoriumi nesudaroma vieninteliu atveju, t. y. tik supaprastinto bankroto proceso metu (ĮBĮ 13¹ straipsnio 4 dalis). Bankroto procesas turi vykti operatyviai ir sklandžiai, todėl ĮBĮ 23 straipsnio 10 punkte yra nustatyta kreditorių susirinkimo teisė įgalioti kreditorių susirinkimo pirmininką įmonės vardu per 10 darbo dienų nuo kreditorių susirinkimo dienos sudaryti su administratoriumi pavedimo sutartį bei kreiptis į teismą dėl administratoriaus pavadavimo jo laikino nedarbingumo metu, jeigu administratorius dėl ligos to negali padaryti pats. Išdėstytų normų analizė leidžia spręsti, kad nutarimas įpareigoti kreditorių susirinkimo pirmininką sudaryti pavedimo sutartį su bankroto procedūras vykdančiu bankroto administratoriumi iš esmės yra įstatymo imperatyvas, todėl, nutarus dėl pavedimo sutarties sąlygų, toks nutarimas turi būti priimtas.

3933.Nagrinėjamu atveju pareiškėjas teigia, kad kreditorius nepagrįstai reikalauja pasirašyti savo pasiūlytą pavedimo sutartį, kurioje yra nustatyti tik bankroto administratoriaus įsipareigojimai ir nė vieno kreditoriaus (įgaliotojo) įsipareigojimo. Kreditorius VSDFV Mažeikių skyrius nurodo, kad nesutiko su administratoriaus pasiūlyta pavedimo sutarties forma ir turiniu, nes administratoriaus pateiktoje pavedimo sutartyje buvo numatyta įgaliotojo pareiga, kurios kreditorius (įgaliotojas) niekaip negalėtų įvykdyti. Taigi bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimas (kreditorius) nesusitaria dėl pavedimo sutarties sąlygų.

4034. Bankroto administratoriaus pateiktoje pavedimo sutarties 4.3 punkte numatyta, kad įgaliotojas privalo aprūpinti administratorių priemonėmis, reikalingomis pavedimui įvykdyti, atlyginti administratoriui išlaidas, kurios buvo būtinos pavedimui tinkamai įvykdyti, neviršijant patvirtintų administravimo išlaidų. Sutiktina su kreditoriumi VSDFV Mažeikių skyriumi, kad ši sutarties sąlyga nėra aiški ir turėtų būti tikslinama, kad ją būtų galima įgyvendinti bei nebūtų pažeistos kreditorių teisės. Teismas pažymi, jog kreditorius, nesutikdamas su bankroto administratoriaus siūlomu pavedimo sutarties projektu, prie balsavimo biuletenio pridėtame priede visiškai nenurodė pastabų, kurias pateikė teismui, todėl bankroto administratorius neturėjo galimybės paaiškinti šios kreditoriui nepatinkančios pavedimo sutarties sąlygos, taip pat nebuvo galimybės nesutarimo šiuo klausimu išspręsti derybų būdu. Pažymėtina, kad kreditorius nurodo, jog ginčas šiuo klausimu galėjo būti išspręstas derybų būdu.

4135. Atsižvelgiant į tai, kad bankroto byloje susiklosto administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės prievoliniai pavedimo teisiniai santykiai, bankroto administratorius įpareigotas tinkamai vykdyti pavedimo sutartyje nustatytas pareigas, labai svarbu, kad bankroto administratorius ir kreditoriai susitartų dėl pavedimo sutarties sąlygų, todėl, teismo vertinimu, bankroto administratoriui ir kreditoriui nesutariant dėl pavedimo sutarties sąlygų, siekiant, kad nebūtų pažeistos kreditorių teisės, tikslinga panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą darbotvarkės 6 - uoju klausimu ir šį klausimą perduoti nagrinėti kreditorių susirinkimui iš naujo.

42Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnio 5 punktu, 10 punktu, 24 straipsniu, 36 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, teismas,

Nutarė

43Skundą tenkinti iš dalies.

44Panaikinti bankrutuojančios IĮ „LT tranzitas“ 2017 m. gegužės 24 d. kreditorių susirinkimo nutarimą 4-uoju ir 6-uoju darbotvarkės klausimu ir šiuos klausimus perduoti nagrinėti kreditorių susirinkimui iš naujo.

45Netenkinti pareiškėjo skundo dalies dėl bankrutuojančios IĮ „LT tranzitas“ 2017 m. gegužės 24 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 5-uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo.

46Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant Šiaulių apygardos teisme

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. 1. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. sausio 17 d. nutartimi iškėlė... 4. 2. Pareiškėjas teismui pateikė skundą, kuriuo prašo panaikinti... 5. 3. Pareiškėjas nurodo, kad kreditoriaus 4-uoju darbotvarkės klausimu... 6. 4. Pareiškėjas nurodo, kad teismo nutartimi šioje byloje buvo patvirtinta 1... 7. 5. Pareiškėjo teigimu, kreditorių susirinkimo nutarimas įpareigoti bankroto... 8. 6. Kreditorius VSDFV Mažeikių skyrius pateikė atsiliepimą į bankroto... 9. 7. Kreditorius nurodo, kad administratorius savo pateiktoje ataskaitoje... 10. 8. Kreditoriaus nuomone, jis tinkamai taikė ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalies... 11. 9. Kreditorius kaip kreditorių susirinkimo pirmininkas nesutiko su... 12. Skundas tenkintinas iš dalies... 13. 10. Byloje nustatyta, kad 2017 m. gegužės 24 d. vyko bankrutuojančios IĮ... 14. 11. Kreditorių susirinkimo priimti nutarimai neteisėtais turėtų būti... 15. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo darbotvarkės 4 - uoju klausimu... 16. 12.Ketvirtuoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas – „Nepritarti... 17. 13. ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punkte nustatyta, kad administratorius turi... 18. 14. Pažymėtina, kad įstatymo leidėjas, reglamentuodamas kreditorių... 19. 15. ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktas numato, kad kreditorių susirinkimui... 20. 16. Nagrinėjamu atveju pateiktame priede prie balsavimo biuletenio kreditorius... 21. 17. Pagal susiformavusią teismų praktiką, administratoriaus veiklos... 22. 18. Nagrinėjamu atveju bankroto administratoriui įmonės dokumentai ir turtas... 23. 19.Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog sutikti su... 24. 20. Teismo vertinimu, bankroto administratoriaus pateikta ataskaita iš esmės... 25. 21. Bankroto administratorius prašo 4-uoju klausimu kreditorių susirinkimo... 26. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo darbotvarkės 5 - uoju klausimu... 27. 22. Penktuoju darbotvarkės klausimu balsuota dėl administratoriaus pasiūlymo... 28. 23. Pažymėtina, kad dėl administratoriui siūlomo atlyginimo dydžio – 2... 29. 24. ĮBĮ 36 straipsnio 4 dalis numato, kad pirmasis kreditorių susirinkimas... 30. 25. Siekiant bankroto proceso pagrindinio tikslo – kuo didesnio kreditorių... 31. 26. Sutiktina su pareiškėju, kad kreditorių susirinkimas administravimo... 32. 27. 2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016... 33. 28. Nagrinėjamu atveju įmonė laikytina maža Bankroto administratorių... 34. 29. Sutiktina su pareiškėju, kad administravimo išlaidų sąmata pagal savo... 35. 30. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad 2017 m.... 36. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo darbotvarkės 6 - uoju klausimu... 37. 31. Šeštuoju darbotvarkės klausimu balsuota dėl administratoriaus... 38. 32.Remiantis ĮBĮ nuostatomis, tarp bankroto administratoriaus ir... 39. 33.Nagrinėjamu atveju pareiškėjas teigia, kad kreditorius nepagrįstai... 40. 34. Bankroto administratoriaus pateiktoje pavedimo sutarties 4.3 punkte... 41. 35. Atsižvelgiant į tai, kad bankroto byloje susiklosto administratoriaus ir... 42. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnio 5... 43. Skundą tenkinti iš dalies.... 44. Panaikinti bankrutuojančios IĮ „LT tranzitas“ 2017 m. gegužės 24 d.... 45. Netenkinti pareiškėjo skundo dalies dėl bankrutuojančios IĮ „LT... 46. Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo gali būti skundžiama Lietuvos...