Byla e2-7398-769/2016
Dėl skolos už šilumos energiją priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Vaivai Virkutytei, Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant ieškovės AB „Klaipėdos energija“ atstovui advokatui Sigitui Čepui, viešo teismo posėdžio metu išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės AB „Klaipėdos energija“ ieškinį atsakovei T. Ž. dėl skolos už šilumos energiją priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, jį patikslinusi prašo priteisti iš atsakovės 2294,36 Eur skolos, 103,67 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 124 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ieškinyje nurodė, kad ieškovė tiekė šilumos energiją atsakovei nuosavybės teise priklausančiam butui, esančiam adresu ( - ); už laikotarpį nuo 2012 m. birželio mėnesio iki 2015 m. gruodžio mėnesio tiektą šilumos energiją susidarė 2294,36 Eur skola, atsakovė yra skolinga 103,67 Eur delspinigių, paskaičiuotų vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1995-01-26 įstatymo Nr. I-775 „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ (2013-10-10 redakcija Nr. XII-550) 2 str. 1 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-01-25 nutarimo Nr. 124 „Dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos“ 3.1 p. (b.l. 1-3, 16-19). Nurodė, kad delspinigiai priteistini ieškinio senaties ribose, už 180 dienų. Pažymėjo, kad sutartis su atsakove nebuvo pasirašyta, tačiau ieškovė atsakovės butui tiekė šilumos energiją, todėl atsakovė turi sumokėti už teiktas paslaugas.

3Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas advokatas S. Čepas palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė ieškinį tenkinti. Pažymėjo, kad pagal pateiktą prašymą prašo priteisti 95 Eur išlaidų už vykdomojo dokumento dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pateikimą antstoliui. Paaiškino, kad atsakovės turimi turtiniai reikalavimai tretiesiems asmenims šioje byloje neturi teisinės reikšmės, atsakovė privalo mokėti už jai ieškovės suteiktas paslaugas.

4Atsakovė T. Ž. pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašė ieškinį atmesti ir priteisti jos patirtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 45-55). Nurodė, kad skola už ieškovės paslaugas paskaičiuota neteisėtai ir nepagrįstai; nesutiko su delspinigių priteisimu, nurodė, kad jokie sutartiniai santykiai su ieškove nesieja, dėl delspinigių skaičiavimo šalys nesitarė.

5Atsakovei apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta tinkamai, tačiau atsakovė į teismo posėdį neatvyko, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą neteikė, todėl byla nagrinėjama atsakovei nedalyvaujant.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, 3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

8Iš teismui pateiktų įrodymų nustatyta, kad atsakovei nuo 1992-09-10 nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ) (b.l. 6-7). Iš 2016-01-18 mokesčių paskaičiavimo pažymų, ieškovės atstovo paaiškinimų nustatyta, kad atsakovė už ieškovės suteiktas paslaugas neatsiskaitė, dėl ko už laikotarpį nuo 2012 m. birželio mėn. iki 2015 m. gruodžio mėn. susidarė 2294,36 Eur įsiskolinimas (b.l. 4, 8). Ieškovė delspinigius atsakovei skaičiavo tiek 2013 m., tiek 2015 m.: laikotarpiu nuo 2013 m. 04 mėn. iki 2013 m. 09 mėn. paskaičiuota 61,74 Eur delspinigių ir laikotarpiu nuo 2015 m. liepos mėn. iki 2015 m. gruodžio mėn. paskaičiuota 41,93 Eur delspinigių, iš viso 103,67 Eur suma (b.l. 4, 8). Duomenų, kad minėta skola yra sumokėta, byloje nėra. Teismas 2016-05-10 nutartimi tenkino ieškovės prašymą ir ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – atsakovės T. Ž. turto areštą už 2398,03 Eur (b.l. 20-21).

9Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 2294,36 Eur skolos, susidariusios už atsakovės butui tiektą šilumos energiją už laikotarpį nuo 2012 m. 06 mėn. iki 2015 m. 12 mėn. Bylos duomenimis nustatyta, kad rašytinės energijos pirkimo – pardavimo sutartis su atsakove nebuvo pasirašyta. Tačiau Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.384 straipsnio 1 dalis numato, kad jei abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją savo buitinėms reikmėms, tai sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų. Ši sutartis laikoma sudaryta neterminuotam laikui, jeigu joje nenumatyta ko kita. Pagal energijos pirkimo–pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto energijos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą (CK 6.383 str. 1 d.). Šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal šilumos pirkimo-pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis (Šilumos ūkio įstatymo 12 str. 1 d., CK 6.388 str.). Atsiskaitymo dokumentas yra sąskaita už šilumą (Šilumos ūkio įstatymo 12 str. 3 d.). Nagrinėjamu atveju į atsakovei nuosavybės teise priklausantį butą ieškovė tiekė šilumos energiją, atsakovė ieškovės teikiamomis paslaugomis naudojosi. Tokiu būdu tarp šalių susiklostė šilumos energijos tiekimo – vartojimo prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.384 str. 1 d.), todėl atsakovė privalo vykdyti prievolę,-–sumokėti už suvartotą šilumos energiją (CK 6.388 str., Šilumos ūkio įstatymo 12 str.). Atsakovė, nesutikdama su ieškiniu, nepateikė jokių jos teiginius dėl nepagrįsto skolos skaičiavimo pagrindžiančių įrodymų. Įstatymas numato nekilnojamojo turto savininkui pareigą išlaikyti turtą, mokėti mokesčius ir kitus mokėjimus, proporcingai savo turimai daliai dengti bendrojo naudojimo objektų administravimo išlaidas, nepriklausomai nuo to, ar jis pats faktiškai naudojosi turtu ar leido juo naudotis kitiems asmenims (CK 4.37 str., 6.388 str.). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, atsakovei kilo pareiga atsiskaityti už suteiktą šilumos energiją.

10Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog nustatytais terminais ir tvarka atsakovė nemokėjo už ieškovės teiktas paslaugas, todėl pripažintina, jog atsakovė savo prievolę pažeidė (CK 6.63 str. 1 d. 2 p.). Ieškovės reikalavimas laikytinas pagrįstu, ieškovei iš atsakovės priteistina 2294,36 Eur skola.

11Ieškovė prašo priteisti 103,67 Eur delspinigių. Atsakovė su reikalavimu nesutiko. Reikalavimas šioje dalyje atmestinas. CK 6.71 straipsnio nuostatos numato, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Duomenų, kad tarp šalių būtų rašytinė energijos – pirkimo pardavimo sutartis su atsakove, nėra.

12Be to, ieškovė prašydama priteisti delspinigius vadovaujasi 1995-01-26 įstatymu Nr. I-775 ,,Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“, kuris reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir savivaldybių reguliavimo sričiai priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos bei valstybinių ar savivaldybių įmonių teikiamų ryšių ir komunalinių paslaugų mokesčių delspinigius. Ieškovė, gi, yra ne savivaldybės įmonė, bet akcinė bendrovė, savivaldybės kontroliuojama įmonė, nes 75,2 proc. įmonės akcijų priklauso savivaldybei. Pagal aukščiau minėtą įstatymą ji galėtų skaičiuoti delspinigius tik už nuomą „savivaldybių reguliavimo sričiai priklausančių gyvenamųjų patalpų“, bet ne už komunalinių paslaugų mokesčius. Kadangi Klaipėdos mieste šilumą gyventojams tiekia ne savivaldybės įmonė ( pagal įstatymą ne pelno siekianti įmonė), bet savivaldybės kontroliuojama akcinė bendrovė ( pelno siekianti, turinti užsienio kapitalo), todėl vadovautis prieš daugiau kaip dvidešimt metų priimtu įstatymu ir be rašytinės sutarties reikalauti mokėti delspinigius ieškovė teisės neturi.

13Be to, Klaipėdos apygardos teismas savo praktikoje (2013-01-25 Klaipėdos apygardos teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-96-123/2013, 2014-01-13 Klaipėdos apygardos teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-24-253/2014 ir kt.) taip pat yra nurodęs, kad „tarp šalių nesant sudarytos rašytinės sutarties, kurioje būtų numatytos netesybos, jos skaičiuojamos tik tais atvejais, kai tai numato įstatymas arba nustato teismas. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog 1995-01-26 Lietuvos Respublikos įstatymas Nr. I-775 „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ nustato delspinigius fiziniams asmenims, laiku nesumokėjusiems tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir savivaldybių reguliavimo sričiai priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos bei valstybinių ar savivaldybių įmonių teikiamų ryšių ir komunalinių paslaugų mokesčių. Kadangi ieškovė reikalavimą priteisti delspinigius kildina iš pavėlavimo sumokėti už šilumos energiją, o ne už suteiktas nuomos ar komunalines paslaugas, jai šis įstatymas netaikomas.“

14Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovės reikalavimas dėl 103,67 Eur delspinigių priteisimo netenkintinas.

15Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo numatyta CK 6.37 straipsnio 2 dalyje, todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2016-05-10, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. l d.).

16Iš dalies tenkinus ieškinį iš atsakovės ieškovei priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovė prašo priteisti 54 Eur sumokėto žyminio mokesčio, 95 Eur, sumokėtų antstoliui pateikiant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ir 70 Eur už advokato suteiktas teisines paslaugas (b.l. 9-11, 12, 37-38). Sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų už advokato teiktą teisinę pagalbą priteisimo, turi būti vadovaujamasi CPK 98 straipsnio nuostatomis, bei laikomasi teismų praktikoje nurodytos pozicijos dėl sąžiningumo, teisingumo principų laikymosi bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijų taikymo, siekiant, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008). Sprendžiant dėl bylinėjimosi išlaidų už advokato teiktą teisinę pagalbą priteisimo šioje byloje, vertintina, kad ieškovė, kaip nurodė jos atstovas, yra „savivaldybės valdoma įmonė“, t.y. jos veikla susijusi su viešųjų paslaugų teikimu ir viešojo intereso tenkinimu, ieškovė iš dalies finansuojama savivaldybės gyventojų lėšomis, nes 75 procentai bendrovės akcijų priklauso savivaldybei, todėl lėšas privalo naudoti efektyviai. Nepaisant to, kad įmonėje dirba teisininkas/teisininkai, ieškovė pasirinko būti atstovaujama advokato. Įvertinus tai, jog byla nesudėtinga, nebuvo keliami nauji teisės aiškinimo ir taikymo klausimai, ieškovė teismui teikia daug analogiškų ieškinių, atsižvelgiant į tai, jog tenkinta apie 96 proc. ieškinio reikalavimų, yra pagrindas mažinti prašomų priteisti atstovavimo išlaidų dydį iki 50 Eur, kitas bylinėjimosi išlaidas iki 143 Eur (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 88 str. 1 d. 8 p., 93 str. 2 d.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265 str., 268- 270 straipsniais, teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti ieškovei AB „Klaipėdos energija“, į. k. 140249252, adr. ( - ), iš atsakovės T. Ž., a. k. ( - ) adr. ( - ), 2294,36 Eur (du tūkstančius du šimtus devyniasdešimt keturis Eur 36 ct) skolos, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2016-05-10, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 193,00 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt tris Eur 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

20Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, jį patikslinusi prašo priteisti... 3. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas advokatas S. Čepas palaikė... 4. Atsakovė T. Ž. pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašė ieškinį atmesti... 5. Atsakovei apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta tinkamai, tačiau... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 8. Iš teismui pateiktų įrodymų nustatyta, kad atsakovei nuo 1992-09-10... 9. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 2294,36 Eur skolos, susidariusios už... 10. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 11. Ieškovė prašo priteisti 103,67 Eur delspinigių. Atsakovė su reikalavimu... 12. Be to, ieškovė prašydama priteisti delspinigius vadovaujasi 1995-01-26... 13. Be to, Klaipėdos apygardos teismas savo praktikoje (2013-01-25 Klaipėdos... 14. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovės reikalavimas dėl 103,67 Eur... 15. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 5 proc. dydžio metines... 16. Iš dalies tenkinus ieškinį iš atsakovės ieškovei priteistinos... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265 str., 268- 270... 18. ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti ieškovei AB „Klaipėdos energija“, į. k. 140249252, adr. ( - ),... 20. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...