Byla e2-297-922/2016
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, sekretoriaujant Laurai Verseckienei, dalyvaujant ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei Odetai Gruodienei, atsakovo A. L. atstovei advokatei Astai Bilinskienei, trečiojo asmens Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos atstovui Vaidui Miliauskui, trečiojo asmens Kultūros paveldo departamento atstovui Eimantui Kaminskui, neadlyvaujant atsakovui A. L. ir trečiajam asmeniui A. L., Varėnos rajono savivaldybės administracijos atstovui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) ieškinį atsakovui A. L., tretiesiems asmenims Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Varėnos rajono savivaldybės administracijai, A. L. dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo,

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama įpareigoti atsakovą A. L. per 3 (tris) mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – išardyti pertvarkytas, perstatytas ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - )), esančio žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )) ( - ), Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje, dalis pagal statinio kadastro duomenų bylos (Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla Nr. ( - )) duomenis; jei atsakovas per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos neįvykdys nustatytų įpareigojimų, įpareigoti A. L. mokėti 30,00 Eur (trisdešimt eurų) baudą į Inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5445, už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo. Nurodoma, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos inspekcijos (toliau sprendime – Inspekcijos) Alytaus skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) atlikęs patikrinimą 2015 m. birželio 8 d. surašė statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, aktą (kontrolinį klausimyną) Nr. SPA-999-(14.2), kuriame nurodė, jog žemės sklype, be statybą leidžiančio dokumento, 2011 metais rekonstruotas ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), pakeitus jo paskirtį į gyvenamąjį namą. Pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą žemės sklypas nuosavybės teise priklauso A. L.. Nekilnojamojo turto registre yra įrašytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos (upė ( - )), nacionaliniai ir regioniniai parkai (Dzūkijos nacionalinis parkas), nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos, elektros linijų apsaugos zonos, kelių apsaugos zonos, ryšių linijų apsaugos zonos. Vyriausiasis specialistas, nustatęs savavališkos statybos faktą, vadovaudamasis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktu, statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 23.1 punktu, 2015 m. birželio 9 d. surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-10-150609-00019-(14.51) (toliau – savavališkos statybos aktas), kuriame konstatavo, kad ūkinis pastatas, žemės sklype, Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje, pastatytas savavališkai. Statybos rūšis – rekonstrukcija. Statinio kategorija – II grupės nesudėtingas statinys. Atliktų statybos darbų mastas: 2011 metais pradėtas ir atliktas ūkinio pastato (pažymėjimas plane 4I1m) rekonstravimas ir pakeista paskirtis į gyvenamąją: buvęs pastatas 9,10 m x 7,23 m dydžio, užstatytas plotas – 66 kv. m, dabartinis užstatytas plotas – 84,6 kv. m (10,04 m x 6,06 m su terasa 2,37 m x 10,04 m dydžio); aukštis nuo žemės paviršiaus 7,5 m; pamatai – akmenbetonis, sienos – rąstų, stogas šlaitinis, dengtas čerpėmis. Savavališkos statybos akte nurodytas reikalavimas nevykdyti statybos darbų, išskyrus darbus, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius, apsaugoti statybvietę ir aplinką. Inspekcijos Alytaus skyrius, 2015 m. birželio 17 d. surašė privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PRN-10-150617-00018 (toliau – nurodymas), kuriuo iš atsakovo pareikalavo ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 17 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios surašytas savavališkos statybos aktas, padarinius: išardyti savavališkai pastatytas (įrengtas, sumontuotas) ar perstatytas ūkinio pastato dalis. Atsakovas Inspekcijai nepateikė prašymo pratęsti nurodymo įvykdymo terminą. Vyriausiais specialistas 2015 m. gruodžio 28 d. surašė privalomojo nurodymo įvykdymo patikrinimo aktą Nr. NPA-10-151228-00057-(14.51), kuriame konstatavo, jog atsakovas nurodymo neįvykdė. Inspekcijos Alytaus skyriaus vyriausiojo specialisto nustatytų faktinių aplinkybių, nurodytų savavališkos statybos akte, nurodyme, kituose dokumentuose, atsakovas ūkinio pastato rekonstrukcijos darbams neturi ir (ar) nepateikė statybą leidžiančio dokumento. Inspekcijos surašyti administraciniai aktai – savavališkos statybos aktas, nurodymas nepanaikinti ir galiojantys, t. y. atsakovas šių administracinių aktų neskundė, jų turinys atsakovui yra žinomas, jie yra nepanaikinti ir galiojantys, juose išdėstyti faktiniai duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti arba nepakeisti įstatymų nustatyta tvarka. Atsakovas statybos (rekonstrukcijos) darbams atlikti privalėjo parengti supaprastintą rekonstravimo projektą (Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 7 punktas) ir gauti statybą leidžiantį dokumentą – rašytinį įgalioto valstybės tarnautojo pritarimą supaprastintam rekonstravimo projektui.

4Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti, taip pat nurodė, kad atsakovui yra galimybė įteisinti savavališką statybą.

5Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdžio metu su ieškiniu sutiko iš dalies, prašė jam leisti įsiteisinti statybą per ilgesnį terminą. Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu su ieškiniu sutiko iš dalies, prašė atsakovui leisti įsiteisinti statybą per 1 metų terminą, kadangi statyba galima. Nurodė, kad teismas, vadovaudamasis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsniu, turi tokią teisę.

6Trečiojo asmens Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovas nurodė, kad atsakovo rekonstruotas statinys nei į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas, nei į jų apsaugos zonas nepatenka, sprendimą prašo priimti teismo nuožiūra.

7Trečiojo asmens Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos atsiliepime į ieškinį nurodoma, kad trečiasis asmuo sutinka su ieškiniu, nurodo, kad atsakovas atliko savavališkos statybos darbus be supaprastinto rekonstravimo projekto ir be statybą leidžiančio dokumento – rašytinio įgalioto valstybės tarnautojo pritarimo supaprastintam rekonstravimo projektui. Kadangi statytojas (atsakovas) darbus atliko savavališkai, todėl ieškinys turėtų būti tenkinamas. Atstovas teismo posėdžio metu sutiko su ieškiniu, nurodė tapačias aplinkybes kaip ir pateiktame atsiliepime į ieškinį.

8Trečiasis asmuo Varėnos rajono savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį nurodo, kad sutinka su ieškiniu, palaiko ieškinio reikalavimus, nurodo, kad atsakovas iki 2016-03-07 nepateikė Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui prašymo ir (ar) kitų dokumentų dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo. Trečiasis asmuo prašo teismą nagrinėti bylą vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, Varėnos rajono savivaldybės administracijos atstovui nedalyvaujant.

9Trečiasis asmuo A. L. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą bei laiką pranešta tinkamai. Atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad žemės sklype, be statybą leidžiančio dokumento, 2011 metais rekonstruotas ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), pakeitus jo paskirtį į gyvenamąjį namą. ūkinis pastatas, žemės sklype, Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje, pastatytas savavališkai. Statybos rūšis – rekonstrukcija. Atsakovas nėra įvykdęs ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos reikalavimo ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 17 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios surašytas savavališkos statybos aktas, padarinius: išardyti savavališkai pastatytas (įrengtas, sumontuotas) ar perstatytas ūkinio pastato dalis bei nesikreipė į Statybos įstatymo 23 straipsnyje nurodytus statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Byloje nėra ginčo dėl statybos (rekonstravimo) teisėtumo fakto bei ieškovės reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius pagrįstumo.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad neteisėtos statybos padariniai turi būti šalinami taikant įstatymus, galiojančius šių padarinių konstatavimo ir šalinimo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 21 d. nutartis Nr. 3K-3-492/2008, 2009 m. birželio 19 d. nutartis Nr.3K-3-240/2009, 2012 m. gruodžio 27 d. nutartis Nr. 3K-3-616/2012; 2013 m. kovo 29 d. nutartis Nr. 3K-3-180/2013). Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius reikalavimus, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, naujų statinių statybos, rekonstravimo, remonto, jų statybos užbaigimo, statinių naudojimo ir priežiūros, nugriovimo bei visos šios veiklos priežiūros tvarka nustatyta Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose bei kituose teisės aktuose.

13Kadangi atsakovas per nustatytą terminą pagal statybos valstybinę priežiūrą atliekančių pareigūnų nurodymą neišardė savavališkai perstatyto ūkinio pastato dalių, todėl ieškinys šioje dalyje tenkintinas. Tačiau įvertinus byloje esančius įrodymus, ieškovo, atsakovo bei trečiųjų asmenų byloje pateiktus motyvus dėl ieškinio, teismas daro išvadą, jog atsakovas gali įteisinti savavališką statybą, kad jis atitiktų teisės aktų reikalavimus. Vadovaujantis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais, atsakovui suteiktina galimybė pašalinti savavališkos statybos padarinius Statybos įstatymo nustatyta tvarka.

14Teismo nustatytas terminas nugriovimo darbams atlikti turėtų būti realus, atspindintis statytojui būtinų atlikti procedūrų apimtį, todėl atsakovui nustatytinas dvylikos mėnesių terminas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius, jei atsakovas per dvylika mėnesių neįvykdys nustatytų įpareigojimų, įpareigoti jį mokėti 30,00 Eur baudą į Inspekcijos nurodytą sąskaitą. Dvylikos mėnesių terminas atsakovui savavališkos statybos padariniams pašalinti nustatomas, laikant, kad tai pakankamas terminas atlikti statinio projektinių dokumentų paruošimo, derinimo ir leidimų gavimo laiką.

15Nors ieškinys tenkinamas iš dalies, tačiau bylinėjimosi išlaidos neturi būti skirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai, kadangi ieškinio esmę sudaro savavališkos statybos padarinių pašalinimas, o bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad statinys rekonstruotas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus ir pripažintas pastatytas neteisėtai, todėl kaltas dėl bylinėjimosi proceso ir turi atlyginti šio proceso metu susidariusias išlaidas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str. 2 d.). Iš atsakovo priteistinos valstybei bylinėjimosi išlaidos – 31,00 Eur žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė atleista, ir 16,05 Eur išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą valstybei (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79 str., 80 str. 1 d. 5 p., 80 straipsnio 7 dalis, 83 str. 1 d. 5 p., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.). Iš atsakovo ieškovės naudai CPK 79 straipsnio 1 dalimi, 88 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindais priteistinos 35,08 EUR bylinėjimosi (transporto) išlaidos pagal gautus ieškovės prašymus.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263-268 straipsniais, 270 straipsniu, 273 straipsniu, Mokesčių administravimo įstatymo 66 str. 4 d., teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Įpareigoti atsakovą A. L., asmens kodas ( - ) per 12 (dvylika) mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – išardyti pertvarkytas, perstatytas ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - )), esančio žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )) ( - ), Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje, dalis pagal statinio kadastro duomenų bylos (Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla Nr. ( - )) duomenis.

19Jei atsakovas A. L., asmens kodas ( - ) per 12 (dvylika) mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos neįvykdys nustatytų įpareigojimų, įpareigoti A. L. mokėti 30,00 EUR (trisdešimt eurų) baudą į Inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5445, už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo.

20Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

21Priteisti iš atsakovo A. L., asmens kodas ( - ) 35,08 EUR (trisdešimt penkis eurus 08 ct) patirtas bylinėjimosi (transporto) išlaidas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, įmonės kodas 288600210 naudai, šias išlaidas sumokant į a/s Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000.

22Priteisti iš A. L., asmens kodas ( - ) valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija, juridinio asmens kodas 188659752, įmokos kodas 5660) 47,05 EUR (keturiasdešimt septynis eurus 05 ct) bylinėjimosi išlaidų.

23Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės... 3. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama įpareigoti atsakovą A. L. per 3... 4. Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu ieškinį palaikė ir prašė jį... 5. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdžio metu su... 6. Trečiojo asmens Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos... 7. Trečiojo asmens Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio... 8. Trečiasis asmuo Varėnos rajono savivaldybės administracija atsiliepime į... 9. Trečiasis asmuo A. L. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad žemės sklype, be statybą... 12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad neteisėtos... 13. Kadangi atsakovas per nustatytą terminą pagal statybos valstybinę... 14. Teismo nustatytas terminas nugriovimo darbams atlikti turėtų būti realus,... 15. Nors ieškinys tenkinamas iš dalies, tačiau bylinėjimosi išlaidos neturi... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Įpareigoti atsakovą A. L., asmens kodas ( - ) per 12 (dvylika) mėnesių nuo... 19. Jei atsakovas A. L., asmens kodas ( - ) per 12 (dvylika) mėnesių nuo... 20. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Priteisti iš atsakovo A. L., asmens kodas ( - ) 35,08 EUR (trisdešimt penkis... 22. Priteisti iš A. L., asmens kodas ( - ) valstybei (išieškotojas –... 23. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...