Byla e2-23-939/2015
Dėl 2012-11-09 rašytinio pritarimo statinio projektui Nr.RPP-22-121109-00031 panaikinimo ir padarinių šalinimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Laima Lubauskienė, sekretoriaujant Jolitai Matulienei, dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius atstovei V. S., atsakovei M. A. P., jos atstovei advokatei S. Ž., atsakovės Birštono savivaldybės administracijos atstovams A. S., M. M., trečiajam asmeniui G. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir satatybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius dėl 2012-11-09 rašytinio pritarimo statinio projektui Nr.RPP-22-121109-00031 panaikinimo ir padarinių šalinimo ir

Nustatė

2Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo panaikinti Birštono savivaldybės administracijos 2012-11-09 išduotą rašytinį pritarimą Nr.RPP-22-121109-00031, įpareigoti atsakovę M.A. P. per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis išardyti plytų mūro sienos, kurios aukštis – apie 2,27 m, plotis – 0,38 m, ilgis – apie 4,71 m, esančios žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )) ( - ), prie žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ), ribos, dalį, kad atitiktų padėtį, užfiksuotą 2010-03-15 gyvenamojo namo (unikalus numeris ( - )) žymėjimas plane 1A1p, esančio ( - ), Nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylos, pirmo aukšto plane ir sutvarkyti statybvietę, o šių veiksmų atsakovei per teismo nustatytą terminą neatlikus, atsakovei skirti baudą 1000 litų. Ieškinyje ir patikslintame ieškinyje nurodė, kad ieškovas 2013-09-09 gavo R. D. skundą dėl M.A. P. galimai neteisėtai pastatytos aklinos mūrinės silikatinių plytų tvoros sklype, esančiame ( - ). Statytojai M.A. P. buvo surašytas savavališkos statybos aktas dėl pastatytos tvoros ir reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius. Statybos inspekcijos viršininkas 2014-04-11 įsakymu Nr.1V-63 panaikino aukščiau minėtus savavališkos statybos aktą ir Reikalavimą, 2013-10-08 administracinio teisės pažeidimo protokolą ir 2013-10-08 administracinį nurodymą, kadangi išnagrinėjus atsakovės 2013-10-21 pareiškimą, 2014-03-27 patikrinimo pažymoje, konstatavo, kad atsakovės pateiktuose gyvenamojo namo pirmo aukšto kapitalinio remonto projekto sprendiniuose buvo numatytas gyvenamojo namo I aukšto plytų mūro sienos sprendinys. Birštono savivaldybės administracija 2012-11-09 yra išdavusi rašytinį pritarimą statinio projektui. 2014-05-13 ieškovas atliko rašytinio pritarimo patikrinimą. Rašytinis pritarimas išduotas pagal architektės J. M. projektą ,,Gyvenamojo namo pirmo aukšto kapitalinis remontas, Nr.2012/14-TP Projekto aiškinamajame rašte ir brėžiniuose nurodoma, kad projektuojama ir nelaikanti lauko plytų mūro siena, kurios auštis – 2,5 m., plotos – 0,25 m, ilgis – iki esamo bendro šulinio. Atsižvelgiant į tai, kad projekte suprojektuota ir siena, todėl laikytina, jog rašytinis pritarimas išduotas ir projekte suprojektuotai sienai. Siena pastatyta pagal projektą, tačiau nesilaikant teisės aktų reglamentuojančių atstumų iki gretimo sklypo ribos ir neturint gretimo žemės sklypo sutikimo. Statybos techninio reglamento STR 2.02.09;2005 ,,Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 8 priede nustatyti mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos ne mažesni kaip 3 metrai. Šis atstumas gali būti sumažintas jei yra gautas gretimo sklypo savininko sutikimas raštu. Statybos įstatymo 23 str. 30 d, numato, kad kreiptis į teismą turi teisę asmenys, kurių teisės ir teisėti interesai yra pažeidžiami, šių skundų ar pranešimų pagrindu arba savo iniciatyva statybos inspekcija pagal kompetenciją, o jei pažeistas viešas interesas šios institucijos turi kreiptis į prokuratūrą. Kalti asmenys yra atsakovė M.A. P. ir Birštono savivaldybės administracija. Rašytiniam pritarimui pritarė Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas valstybės tarnautojas, Nemuno kilpų regioninio parko direkcija, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos. Ieškovo nuomone, nepateikus gretimo žemės sklypo savininko sutikimo, Birštono savivaldybės administracija neturėjo teisės registruoti M.A. P. prašymą, derinti projektą ir išduoti statybą leidžiantį dokumentą. Dėl neteisėtos statybos kalta ir M.A. P. kaip statytoja. Nors rašytinį pritarimą priėmė savivaldybės administracija, tačiau nereiškia, kad M.A. P. turėjo nesidomėti reikalavimais, kurie keliami statybos teisiniams santykiams, tačiau šiuos veiksmus atliko nerūpestingai, neapdairiai, todėl turi prisiimti riziką. Pagal teismų praktiką, kreipiantis į teismą ginant viešą interesą, termino ieškiniui eigos pradžia laikytina diena, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, kad yra pažeistas viešas interesas. Už viešo intereso apsaugą valstybėje yra atsakingi ne vien prokuroro bet ir kitos valstybės (savivaldybių) institucijos. TPSVPĮ 8 str. 1 d. nustatyta, kad statybos valstybinę priežiūrą atlieka Inspekcija. Šio įstatymo 10 str. 1 d. numatyta, kad Inspekcija statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumą tikrina viešojo administravimo subjektų, fizinių asmenų, juridinių asmenų pateiktų skundų ar pranešimų pagrindu. 23 str. 1 d. 8 p. ir 41 punktu įtvirtina, kad nustačius jog statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo dokumento, kuriame konstatuojami nustatyti pažeidimai pasirašymo dienos turi kreiptis į teismą dėl statybą leidžiančio dokumento panaikinimo ir įpareigojimo pašalinti statybos padarinius, kai statyba pradėta. Šioje byloje ieškovas yra laikytinas subjektu ginančiu viešąjį ir valstybės interesą. Terminas skaičiuotinas nuo 2014-05-19 kuomet Inspekcijos specialistė konstatavo, jog ginčo siena pastatyta pagal projektą, tačiau neišlaikant teisės aktais reglamentuojamų atstumų iki gretimo sklypo ribos ir neturint gretimo žemės sklypo savininko sutikimo, todėl rašytinis pritarimas išduotas pažeidžiant Statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005, STR 1.07.01:2010 ,,Statybą leidžiantys dokumentai“ ir Statybos įstatymo 23 str. 1 d. 5 punkte nustatytus reikalavimus. Jeigu teismas laikytų, jog ieškovas praleido ieškinio padavimo terminą, prašo jį atnaujinti praleidus dėl svarbių priežasčių.

3Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu patikslintą ieškinį palaikė ir nurodė, kad statybos inspekcijos specialistams buvo sunku įvertinti, kad atsakovės M.A. P. pastatytas įrenginys yra siena, o ne tvora kaip pirmiau buvo manoma. Šioje byloje ieškovas kreipėsi į teismą gindama viešą interesą, nes statybos inspekcijos kaip institucijos funkcija yra kontroliuoti statybos teisėtumą, kad būtų laikomasi teisės aktų. Be to, žemės sklypas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje) todėl tai susiję su viešu interesu. Birštono savivaldybės išduotu rašytiniu pritarimu, pažeisti teisės aktai, nes nebuvo kaimynų sutikimo. Mano, kad termino kreiptis į teismą nepraleido, skaičiuojant jį nuo tada, kai buvo konstatuoti pažeidimai t.y. 2014-05-13, nes 2013-09-27 buvo netinkamai įvertinta situacija, nes statinys buvo traktuojamas kaip tvora. Jeigu teismas manytų, kad terminas praleistas prašo jį atstatyti kaip praleistą dėl svarbių priežasčių, kadangi buvo sudėtinga įvertinti situacija ar tai buvo pastatyta siena ar tvora.

4Atsakovė Margarita A. P. 2014-11-05 pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį kuriame nurodė, kad nesutinka su patikslintu ieškiniu visiškai ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą bei neįrodytą. Visiškai palaiko atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus ir papildomai prašo taikyti ieškinio senatį. Ginčo siena buvo pastatyta laikantis bei nenukrypstant nuo architektės J. M. parengto projekto. Be to mūro siena buvo įrengta ir pastatyta toje pačioje vietoje kurioje suinteresuoti asmenys buvo įrengę sieną. Atsakovė 2014-08-18 pateiktame atsiliepime nurodė, kad gyvenamojo namo pirmo aukšto kapitalinis remontas atliktas po to, kai buvo gautas Birštono savivaldybės administracijos 2012-11-09 rašytinis pritarimas. Iš projekto sprendinių Birštono administracijai buvo žinoma, kad projekto sprendiniuose buvo numatytas gyvenamojo namo pirmo aukšto plytų mūro tvoros sprendinys. STR 1.01.07:2010 rašytinis pritarimas. Iš projekto sprendinių Birštono administracijai buvo žinoma, kad projekto sprendiniuose buvo numatytas gyvenamojo namo pirmo aukšto plytų mūro tvoros sprendinys. Kapitalinis remontas atliktas ant ankstesnės mūro sienos, riba nesumažėjo atstumo prasme, todėl rašytinis sutikimas nebūtinas. Nekilojamojo turto registre yra įregistruota Gyvenamojo namo pirmame aukšte apie 1,0 m išsikišusi plytų mūro siena (gyvenamojo namo pliastras). Ieškovas pripažįsta, kad rašytinis pritarimas namo kapitalinio remonto projektui neprivalomas. Todėl rašytinio pritarimo statinio projektui panaikinimas, nesukels jokių teisinių pasekmių. Būtina nustatyti ar R. D. ir L. D. interesai tikrai bus pažeisti pastačius ginčo sieną. Minėtų asmenų žemės sklypui nedaromas joks neleistinas neigiamas poveikis. Sienos plotis nežymiai padidėjo bet padidėjo į jos sklypo pusę, dėl to nepažeidžia gretimo sklypo savininkų teisių. D. jokių pretenzijų jai dėl pastatytos sienos nepareiškė, patys dėl pažeistų teisių nesikreipė, o ieškovas nenurodė teisinių argumentų kaip ginčo siena pažeidžia D. interesus ir tuo labiau viešą interesą. Nevykdė kapitalinio remonto darbų savavališkai, todėl nėra pagrindo pripažintą ją kalta. Kasacinio teismo praktikoje savavališkų statinių nugriovimas yra kraštutinė priemonė ir turi būti taikoma nesant teisinės galimybės kitaip pašalinti savavališkos statybos padarinius. Pagal Statybos įstatymą teismas gali leisti statytojui per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą kai pagal įstatymus rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbai yra galimi. Ji turėjo teisę atlikti gyvenamojo namo pirmo aukšto kapitalinį remontą, gyvenamojo namo piliastras pastatytas senai, daugiau negu dešimt metų, ilgą laiką buvo naudojamas ir netrukdė gretimo sklypo savininkams.

5Atsakovė M.A. P. teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko ir palaikė atsiliepimuose nurodytus argumentus. 2013 m. rugsėjo mėnesį buvo atliekamas patikrinimas ir ji atvykusiai specialistei pateikė projektą. Tuomet nustatė, kad siena yra savavališka statyba, nes nėra kaimynų sutikimo. Jos ir kaimynų santykiai nuo seno yra konfliktiški. Ginčo siena buvo pastatyta dar 1995 metais ją iš savo kiemo pusės pastatė kaimynai D.. Siena buvo pastatyta iš surūdijusio metalo. Prieš penkiolika metų ji iš savo kiemo pusės sudėjo pilkos spalvos metalo lakštus. Tokia siena buvo iki 2013 metų rugpjūčio mėnesio, po ko buvo pastatyta nauja siena. Kaimynai D. jai ankščiau jokių pretenzijų dėl sienos nereiškė.

6Atsakovės atstovė advokatė S. Ž. prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, palaikė atsiliepime nurodytus argumentus. Nurodė, kad yra praleistas kreipimosi į teismą terminas, nes dar 2013 metų rugsėjo mėnesį ieškovas gavo D.skundą ir surašė aktą. Svarbių priežasčių praleistam terminui atstatyti ieškovo atstovė nenurodė. Statybos inspekcijos specialistų kompetencija negali būti priežastis terminui atnaujinti. Net ir nuo 2014-04-11 terminas praleistas. Visi su statyba susiję duomenys, projektai skelbiami tinklapyje ,,Infostatyba“, todėl institucija turėjo ir galėjo susipažinti su projektu. Mano, kad ieškovas neturi reikalavimo teisės, nes dėl viešo intereso gynimo turėjo kreiptis į prokuratūra, o į teismą kreipėsi dėl kaimynų D.. Jeigu siena buvo pastatyta be trečiųjų asmenų sutikimo tai jie ir turėjo teisę kreiptis į teismą. Ginčo siena buvo pastatyta dar 1995 metais. Pagal statybos reglamento 33.2 p. nebuvo reikalingas sutikimas. Kadangi tvora buvo pastatyta dar 1995 metais, todėl pagal STR 33.2 p neprivalomas sutikimas jei praėjus metams po statybos nebuvo reiškiami prieštaravimai. Atstovė laikosi nuomonės, kad siena yra projektinis sprendinys pastatytas pagal projektą. Ieškovas netinkamai suformulavo reikalavimą dėl rašytinio pritarimo panaikinimo, nes namo remontas atliktas, jį atsakovė atlikti galėjo, o sienos statyba yra nesudėtingas statinys, kuriam projekto nereikia.

7Atsakovas Birštono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą ir nurodė, kad atsakovė kreipėsi dėl rašytinio pritarimo ir jį gavo, nes pateikė visus reikiamus dokumentus. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad savivaldybės administracija nesilaikė Statybos įstatymo 23 str. 1 d. 5 p. reikalavimo. A. P. neprivalėjo pateikti gretimo sklypo savininkų sutikimų, nes savivaldybės ji prašė pritarti tik statinio projektui, kuriame numatyta atlikti kapitalinį gyvenamojo namo remontą, bet ne naujai tvorai ar sienos statybai. Pagal STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rūšys“ 10 p. nustatyta, kad statinio kapitalinio remonto tikslas - pertvarkyti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų. Kapitalinio remontas neapima statinio išorės matmenų keitimo ar plėtimo. 2012-11-09 Birštono savivaldybės administracija išdavė rašytinį pritarimą gyvenamojo namo ( - ) pirmo aukšto kapitaliniam remontui. 2014-03-06 Birštono savivaldybės administracija išdavė rašytinį pritarimą sklypo, ( - ) sutvarkymui ir aptvėrimui. Iš pateiktos medžiagos darytina išvada, kad ( - ) pastatyta aklina mūrinė siena silikatinių plytų tvora yra pastatyta nesilaikant teisės aktų reglamentuojančių atstumų iki gretimo sklypo ribos, neturint gretimo sklypo savininko sutikimo, negavus savivaldybės institucijų pritarimo, todėl laikytina savavališka statyba. Ieškovas praleido terminą pareiškimui dėl statybą leidžiančio dokumento pripažinimo negaliojančiu ir statybos padarinių šalinimo paduoti. 2013-09-27 Inspekcija surašė Statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą aktą, kuriuo ir buvo užfiksuotas savavališkas sienos statybos faktas. Inspekcija turėjo kreiptis ne vėliau kaip per du mėnesius nuo minėto dokumento surašymo. Todėl reikalavimą panaikinti 2012-11-09 išduotą rašytinį pritarimą atmesti.

8Birštono savivaldybės administracijos atstovai teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti dėl abiejų reikalavimų. Nurodė, kad teismo posėdžio metu pakeitė poziciją, kadangi tvora buvo remontuojama, o ne naujai statoma, leidimas nereikalingas. Savivaldybės administracija neišdavė leidimo tvoros plėtrai. Statybos inspekcija apie projektą žinojo ir iš internetinio tinklapio ,,Infostatybos“.

9Tretieji asmenys L. D. ir R. D. pateikė analogiško turinio atsiliepimus ir nurodė Dėl M.A. P. gyvenamojo namo pirmo aukšto kapitalinio remonto projekto ir Birštono savivaldybės rašytinio pritarimo teisėtumo pasisakyti negali, tačiau, patvirtina, kad ant bendros sklypo ribos pastatyta aklina plytų siena kurio ilgis 4,71 m, ploti apie – 0,38 m, aukštis – 2,27 m. be jos sutikimo, pažeidžia jos interesus.

10Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos pateikė atsiliepimą ir nurodė, kad ginčo statinys, esantis ( - ) nėra registruotas Kultūros vertybių registre. Tačiau patenka į Kultūros vertybių registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės – Birštono miesto istorinės dalies teritoriją. Departamento Kauno teritorinis padalinys, pritarė gyvenamojo namo ( - ) pirmojo aukšto kapitalinio remonto projektui. Ieškinį nagrinėti teismo nuožiūra.

11Trečiasis asmuo Nemuno kilpų Regioninio parko direkcija pateikė atsiliepimą ir nurodė, kad ginčo objektas, M.A. P. tvoros įrengimas ( - ) neprieštarauja Nemuno kilpų regioninio parko apsaugos reglamentavimui ir regioninio parko planavimo schemos sprendiniams.

12Tretysis asmuo G. G. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad ginčo siena/tvora buvo renovuota pagal architekto projektą. Senoji surūdijusio metalo plokštės siena/tvora buvo nuo seno pastatyta kaimynų D., žymiai aukštesnė už dabartinę. Renovuota tvora/siena nepažeidė kaimynų D. interesų. Prašo ieškinį atmesti

13Teismo posėdžio metu nurodė, kad jos ir atsakovės M.A. P. kaimynai D. yra konfliktiški žmonės. M.A. P. pastatyta siena užstoja D. kieme esatį tvartą. Tvora tarp D. ir jos tėvų sklypų buvo senai. D. iš savo pusės kėlė skardas ir tokiu būdu darė tvorą. O vėliau iškėlė dar didesnę tvorą. M.A. P. iš savo kiemo pusės tvirtino pilkos spalvos skardą. O tik paskui pastatė ginčo sieną. Pamatai buvo senai išlikę nuo žemos dekoratyvinės tvorelės.

14Liudytoja J. K. paaiškino, kad 1 metro tvora skyrė abu kiemus. Prieš 18-20 metų ji buvo pakeista surūdijusia skarda. Po 10 metų buvo pakeista kita surūdijusia skarda. Tvora buvo negraži, M.A. P. vietoj skardinės tvoros, pratęsdama sieną pastatė mūro sieną. D. ginčo siena nieko neužstoja.

15Liudytoja R. B. paaiškino, kad tarp D. ir jos motinos M.A. P. sklypų visada buvo tvora. D. iš savo pusės statė tvorą iš surūdijusio metalo plokštės. Ši tvora buvo iki kol buvo pastatyta mūrinė ginčo siena.

16Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012-11-09 Birštono savivaldybės administracija išdavė rašytinį pritarimą statinio projektui – gyvenamojo namo pirmo aukšto kapitaliniam remontui, kurį parengė J. M. ir kuriam raštu pritarė Birštono savivaldybės administracijos architektūros ir kraštotvarkos skyrius, Nemuno kilpų regioninio parko direkcija, Kultūros paveldo prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys.

172013-09-27 statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą aktas, kuriame užfiksuota, kad neišlaikytas atstumas iki gretimo sklypo ribų.

182014-03-27 pažyma dėl savavališkos statybos akto statiniui nurodoma, kad rašytinis pritarimas išduotas namo kapitaliniam remontui kartu su projekte suprojektuota siena, taip pat Akte ir Reikalavime neteisingai nurodytą statybos objektą bei teisės aktų pažeidimus.

192014-04-11 valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymu panaikintas statytojai M.A. P. 2013-09-27 surašytas savavališkos statybos aktas ir reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius, 2013-10-08 surašytus administracinės teisės pažeidimo protokolą ir administracinį nurodymą.

202014-05-13 surašytas statybą, leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo aktas, kuriame nustatyta, kad statytojas nepateikė besiribojančio žemės sklypo savininkų rašytinio sutikimo ir konstatuota, kad rašytinis projekto pritarimas išduotas 2012-11-09 neteisėtai.

212014-05-19 Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausioji specialistė R. M. surašė išvadą dėl Birštono savivaldybės administracijos 2012-11-09 išduoto rašytinio pritarimo panaikinimo.

22M.A. P. pareiškimu Inspekcijai (gautas 2013-10-23) nurodoma, kad tvora pastatyta pagal suderintą pirmo aukšto projektą ir kad projektas apima terasą, stogelį ir tvorą kaip priklausinius, todėl pritarimas projektui taikomas ir tvorai.

23Patikslintas ieškinys atmestinas.

24Bylos duomenimis nustatyta, jog 2012 m. lapkričio 9 d. Birštono savivaldybės administracija išdavė Margaritai A. P. rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031 - gyvenamojo namo (unikalus numeris ( - )) pirmo aukšto kapitalinis remontas Nr. 2012/14 - statybos vietoje ( - ) (kadastrinis numeris ( - )), suteikiantį teisę atlikti statinio – gyvenamojo namo ( - ), pirmo aukšto kapitalinį remontą. M. A. P. Birštono savivaldybės administracijai pateiktame gyvenamojo namo (unikalus numeris ( - )) projekte numatytas ir namo dalies – 1 aukšto plytų mūro sienos sprendinys: įregistruoto Nekilnojamojo turto registre namo 1 aukšte esanti apie 1,00 m išsikišusi plytų mūro siena (namo piliastras) projekte pratęsiama, t.y. sklypo ribose, neperžengiant gretimo sklypo ribos, projektuojama nelaikanti lauko plytų mūro siena, kurios aukštis – 2,5 m, plotis – 0,25 m, ilgis – iki esamo bendro šulinio. R. D. 2013 m. rugsėjo 9 d. Valstybinei statybos inspekcijai pateikė skundą dėl galimai neteisėtai 2013 m. rugpjūčio mėnesį ( - ), prie sklypų ( - ), pastatytos apie 30 cm pločio, virš 2 m aukščio, apie 5 m ilgio mūrinės silikatinių plytų sienos. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, nagrinėdamas minėtą skundą, atliko patikrinimą ir 2013 m. rugsėjo 27 d. surašė Statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, aktą Nr. SPA– 1769 –(15.2), kuriuo užfiksavo, jog patikrintas statinys - prailginta sienutė su trimis nišomis (ilgis -4,71 m, plotis – 0,38 m, aukštis- 2,27 m), pastatyta prie gyvenamojo namo ( - ), statinio kategorija – nesudėtingas, statybos rūšis – nauja statyba. Minėto patikrinimo pagrindu Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius taip pat surašė 2013 m. rugsėjo 27 d. savavališkos statybos aktą Nr. SSA-20-130927-00084, 2013 m. rugsėjo 27 d. Reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr.REI-20-130927-00071 bei administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr.ATP-20-131008-00026. 2013 m. rugsėjo 27 d. savavališkos statybos akte Nr.SSA-20-130927-00084 ir 2013 m. rugsėjo 27 d. Reikalavime pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-130927-00071 nurodyta, jog statytoja neturi privalomo statybą leidžiančio dokumento – rašytinio pritarimo supaprastintam projektui, akte nurodyta II grupės nesudėtingo statinio - tvoros nauja statyba, kuriai nėra statybą leidžiančio dokumento – gretimo žemės sklypo savininko rašytinio sutikimo, bei Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkto (statytojo teisė įgyvendinama turint statybą leidžiantį dokumentą), 12 straipsnio 1 dalies 4 punkto (statytojo pareiga gauti statybą leidžiantį dokumentą), 20 straipsnio 1 dalies 6 punkto (supaprastintas statybos projektas rengiamas naujo nesudėtingo statinio statybai), 23 straipsnio 1 dalies 4 punkto pažeidimai. Nagrinėjant minėtą R. D. skundą Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje gauti 2013 m. spalio 21 d. Margaritos A. P. pareiškimas, kuriame skundžiama 2013 m. rugsėjo 27 d. savavališkos statybos aktas Nr.SSA-20-130927-00084, 2013 m. rugsėjo 27 d. Reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr.REI-20-130927-00071 bei administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr.ATP-20-131008-00026, nes tvora buvo pastatyta pagal suderintą projektą, kuriame buvo aprašyti tvoros sprendiniai, be to, projektuojama buvo statinių grupė, todėl, vadovaujantis statybos reglamento STR 1.05.06:2010 6.11 punktu, projekto pavadinime buvo įrašyta pagrindinio grupės statinio naudojimo paskirtis ir projekto rūšis, taip pat buvo pateikti M. A. P. paaiškinimai dėl statybos su nuotraukomis, kad metalinių konstrukcijų tvora tarp sklypų buvo pastatyta 2004 m. ir buvo tuo metu, kai A. M. P. pateikė Birštono savivaldybės administracijai minėtą projektą. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Statybos valstybinės priežiūros skyrius, išnagrinėjęs M. A. P. 2013 m. spalio 21 d. pareiškimą, surašė 2014 m. kovo 27 d. pažymą dėl savavališkos statybos akto statiniui ( - ), Nr. 4D-799, kuria siūlė panaikinti 2013 m. rugsėjo 27 d. savavališkos statybos aktą Nr.SSA-20-130927-00084 ir 2013 m. rugsėjo 27 d. Reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr.REI-20-130927-00071, motyvuojant, jog rašytinis pritarimas išduotas namo kapitaliniam remontui kartu su projekte suprojektuota siena, akte ir reikalavime neteisingai nurodytas statybos objektas bei teisės aktų pažeidimai, taip pat nurodė, kad statybos darbai dėl nelaikančios namo sienos priskirtini paprastojo remonto darbams, atliekamiems kapitalinio remonto metu, bei konstatavo, kad siena pastatyta nesilaikant statybos techninio reglamento STR2.02.09:2005 8 priede nustatyto mažiausio 3 m atstumo nuo statinių iki sklypo ribos, neturint gretimo sklypo savininko rašytinio sutikimo, kuris šiuo atveju yra statybą leidžiantis dokumentas, dėl to darytina išvada, kad Rašytinis pritarimas išduotas nesilaikant statybos techninio reglamento STR2.02.09:2005 8 priedo 1.1 ir 3 punktuose nustatytų reikalavimų. Atsižvelgiant į šią pažymą, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko 2014 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr.1V-63 panaikinti statytojai M.A. P. surašyti 2013 m. rugsėjo 27 d. savavališkos statybos aktas Nr. SSA-20-130927-00084, 2013 m. rugsėjo 27 d. Reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-130927-00071 bei 2013 m. spalio 8 d. surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. ATP-20-131008-00026 ir administracinis nurodymas. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Kauno skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausioji specialistė R. M., patikrinusi Birštono savivaldybės administracijos išduoto statybą leidžiančio dokumento – rašytinio pritarimo statinio projektui Nr.RPP-22-121109-00031 išdavimo teisėtumą, 2014 m. gegužės 13 d. surašė patikrinimo aktą Nr.LD1PA-20-140513-00098, kuriame nurodė, jog statybą leidžiantis dokumentas – 2012 m. lapkričio 9 d. rašytinis pritarimas statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031 išduotas neteisėtai, t.y. pažeidžiant Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir reglamento STR 2.02.09:2005 nuostatas, nes statytoja su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikė ne visus privalomus dokumentus – nepateikė besiribojančio žemės sklypo savininkų rašytinio sutikimo. Minėto patikrinimo akto pagrindu Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Kauno skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausioji specialistė R. M. 2014 m. gegužės 19 d. surašė išvadą dėl Birštono savivaldybės administracijos 2012 m. lapkričio 9 d. išduoto rašytinio pritarimo Nr.RPP-22-121109-00031 panaikinimo. Ieškovas į teismą su ieškiniu dėl Birštono savivaldybės administracijos 2012m. lapkričio 9 d. išduoto rašytinio pritarimo Nr.RPP-22-121109-00031 panaikinimo kreipėsi 2014 m. liepos 14 d.

25Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 30 dalyje nurodoma, jog kreiptis į teismą dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo turi teisę asmenys, kurių teisės ir teisėti interesai yra pažeidžiami, šių asmenų skundų ar pranešimų pagrindu arba savo iniciatyva – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ar statinio saugos ir paskirties valstybinės priežiūros institucijos pagal kompetenciją. Jeigu yra pažeistas viešasis interesas, šios institucijos dėl viešojo intereso gynimo turi teisę kreiptis į prokuratūrą. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, jog statybos valstybinės priežiūros institucija turi teisę nustačius viešojo intereso pažeidimų statybos srityje, kreiptis į teismą ar prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo. Šio įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 8 punkte reglamentuota, jog šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais statybos valstybinės priežiūros institucija turi teisę kreiptis į teismą. Prašymas dėl administracinio sprendimo panaikinimo pateikiamas teismui per 2 mėnesius nuo institucijos, kuri kreipėsi, dokumento, kuriame konstatuojami nustatyti pažeidimai (pvz., patikrinimo akto arba kt.), priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai prieš kreipimąsi į teismą pateikiamas privalomasis nurodymas neteisėtą administracinį aktą išdavusiai institucijai. Praleidus kreipimosi į teismą nustatytą terminą, jis gali būti atnaujinamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

26Procesiniai veiksmai atliekami įstatymų nustatytais terminais (CPK 73 straipsnio 1 dalis). Mėnesiais skaičiuojamas terminas pasibaigia atitinkamą termino paskutinio mėnesio dieną dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių (CPK 74 straipsnio 2 dalis). Teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymų nustatytam ar teismo paskirtam jiems atlikti terminui (CPK 75 straipsnio 1 dalis). Asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Teismas turi teisę atnaujinti praleistą terminą ir savo iniciatyva, kai iš turimos medžiagos matyti, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (CPK 78 straipsnio 1 dalis).

27Remiantis minėtu teisiniu reglamentavimu, darytina išvada, jog ieškovas turėjo teisę kreiptis į teismą dėl Birštono savivaldybės administracijos 2012 m. lapkričio 9 d. išduoto rašytinio pritarimo Nr.RPP-22-121109-00031 panaikinimo per du mėnesius nuo dokumento, kuriame konstatuojami nustatyti pažeidimai (pvz., patikrinimo akto arba kt.), priėmimo dienos. Šiuo atveju laikytina, jog dokumentas, kuriuo konstatuotas Birštono savivaldybės administracijos 2012 m. lapkričio 9 d. išduoto rašytinio pritarimo Nr.RPP-22-121109-00031 neteisėtumas yra Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014 m. kovo 27 d. pažyma dėl savavališkos statybos akto statiniui ( - ), Nr.4D-799, kuria pasiūlyta panaikinti 2013 m. rugsėjo 27 d. savavališkos statybos aktą Nr.SSA-20-130927-00084 ir 2013 m. rugsėjo 27 d. Reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr.REI-20-130927-00071, motyvuojant, jog rašytinis pritarimas išduotas namo kapitaliniam remontui kartu su projekte suprojektuota siena, akte ir reikalavime neteisingai nurodytas statybos objektas bei teisės aktų pažeidimai, taip pat konstatuota, kad siena pastatyta nesilaikant statybos techninio reglamento STR2.02.09:2005 8 priede nustatyto mažiausio 3 m atstumo nuo statinių iki sklypo ribos, neturint gretimo sklypo savininko rašytinio sutikimo, kuris šiuo atveju yra statybą leidžiantis dokumentas, dėl to darytina išvada, kad Rašytinis pritarimas išduotas nesilaikant statybos techninio reglamento STR2.02.09:2005 8 priedo 1.1 ir 3 punktuose nustatytų reikalavimų, nes juo pirmą kartą konstatuoti pažeidimai (ankstesnis, t.y. 2013 m. rugsėjo 27 d. patikrinimo aktas panaikintas). Teismo nuomone, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Kauno skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio specialistė R. M. 2014 m. gegužės 13 d. patikrinimo aktu Nr.LD1PA-20-140513-00098 pakartotinai konstatavo 2012 m. lapkričio 9 d. rašytinio pritarimo statinio projektui Nr.RPP-22-121109-00031 išdavimo neteisėtumą. Esant šioms aplinkybėms ieškovo teisės per du mėnesius kreiptis į teismą dėl statybą leidžiančio dokumento - 2012 m. lapkričio 9 d. rašytinio pritarimo statinio projektui Nr.RPP-22-121109-00031 galiojimo panaikinimo termino pradžia – 2014 m. kovo 28 d., o ieškovas į teismą su ieškiniu kreipėsi 2014 m. liepos 14 d. Taigi, pripažintina, kad ieškovas praleido teisės kreiptis į teismą terminą.

28Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas vieno mėnesio administracinio akto apskundimo terminas yra ne ieškinio senaties, o procesinis teisės kreiptis į teismą terminas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2009). Pagal analogiją Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytas 2 mėnesių teisės kreiptis į teismą su prašymu dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo laikytinas ne ieškinio senaties, o procesiniu teisės kreiptis į teismą terminu.

29Pažymėtina, kad procesinių terminų nustatymas, o kartu ir nuostatų dėl neigiamų procesinių pasekmių atsiradimo praleidus procesinius terminus nustatymas nėra savitikslis, o skirtas užtikrinti proceso ekonomiškumą, koncentraciją, siekį, kad bylos būtų išnagrinėjamos kuo greičiau, nevilkinant proceso, taip pat siekiant užtikrinti procese dalyvaujančių asmenų lygiateisiškumo principą, kadangi teisės į teisingą teismą garantija lygiais pagrindais naudojasi tiek į teismą besikreipiantis, tiek ir nuo jo reikalavimų besiginantis asmuo, civilinių teisinių santykių stabilumą. Asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą terminą, dėl priežasčių, kurias pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujintas (CPK 78 str.). Svarbiomis termino praleidimo priežastimis gali būti pripažintinos tik tokios aplinkybės, kurios objektyviai, nepriklausomai nuo suinteresuoto paduoti prašymą subjekto valios, sutrukdė jam per įstatymu nustatytą terminą įgyvendinti savo teises. Įrodinėjimo našta dėl termino pateikti skundą praleidimo priežasčių tenka ieškovui. Ieškovas patikslintame ieškinyje nenurodo jokių aplinkybių, sutrukdžiusių įgyvendinti teisę ir pareigą kreiptis į teismą. Teismo posėdyje ieškovo atstovės nurodyta aplinkybė, kad buvo sudėtinga įvertinti situaciją - ar tai buvo pastatyta ginčo siena ar tvora, nelaikytina aplinkybe, o tuo pačiu ir svarbia termino kreiptis į teismą praleidimo priežastimi, todėl terminas neatnaujintinas. Pažymėtina, kad visa reikalinga informacija apie statybą leidžiančio dokumento - 2012 m. lapkričio 9 d. rašytinio pritarimo statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031 neteisėtumą aiškiai pateikta 2014 m. kovo 27 d. pažymoje dėl savavališkos statybos akto statiniui ( - ), Nr. 4D-799, todėl ieškiniui pareikšti nebuvo sudėtinga per įstatymo nustatytą terminą surinkti reikalingus duomenis. Atkreiptinas dėmesys, kad jokių papildomų duomenų ieškovas nerinko ir negavo, o pagal tuos pačius duomenis, skirtingai vertino situaciją. Praleistas terminas – du mėnesiai, ir yra lygus pačiam teisės kreiptis į teismą terminui, jo atnaujinimas pakenktų teisinių santykių stabilumui. Teismo nuomone, nepagrįstas ir ieškovės argumentas, jog ji ieškiniu siekia apginti viešąjį interesą. Viešuoju interesu laikytinas ne bet koks teisėtas asmens ar grupės asmenų interesas, o tik toks, kuris atspindi ir išreiškia pamatines visuomenės vertybes, kurias įtvirtina, saugo ir gina Lietuvos Respublikos Konstitucija. Ieškovė šioje byloje nepagrindžia viešo intereso buvimo, nepateikia duomenų, įrodančių neigiamas pasekmes valstybei, visuomenei ar jos daliai, kurias sukėlė ginčijamas administracinis aktas. Ginčas iš esmės liečia ne teisingą teisės aktų įgyvendinimo užtikrinimą, kaip konstitucinę vertybę, o galimų klaidų, (išduodant statybą leidžiantį dokumentą), liečiančių keleto fizinių asmenų privačius interesus, pašalinimą. Pažymėtina, jog šiuo atveju statinio projektui pritarė tiek Nemuno kilpų regioninio parko direkcija, tiek Kultūros paveldo departamentas. Taigi, byloje viešas interesas nenustatytas. Nors ginčo objektas patenka į Nemuno kilpų regioninio parko teritoriją, tačiau Nemuno kilpų regioninio parko apsaugos reglamente ir planavimo schemos sprendiniuose nereglamentuota ir nenustatyta specialiųjų reikalavimų tvorų įrengimui miestuose ir miesteliuose, o tik kaimiškose teritorijose. Todėl vien tik tai, kad ginčo tvora yra Nemuno kilpų regioninio parko teritorijoje nėra pagrindas pripažinti viešu interesu.

30Kai viešo intereso pažeidimas pasireiškia priimtu neteisėtu administraciniu aktu, reikalavimas panaikinti tokį aktą atskirais atvejais gali reikšti reikalavimą apginti viešąjį interesą, panaikinant atitinkamą administracinį aktą (ar jo dalį). Iš to seka, kad būtina vertinti ar tokio akto panaikinimas sukels teisines pasekmes – ar realiai bus apgintas viešas interesas. Teismui pateikti duomenys patvirtina, kad pagal 2012-11-09 Birštono savivaldybės išduotą rašytinį pritarimą buvo atliktas atsakovės M.A. P. priklausančio gyvenamojo namo I aukšto kapitalinis remontas. Bylos duomenimis nustatyta, kad ginčo tvora, nors ir yra pastatyta pagal projektą, tačiau tvorų statybai aplamai nereikia projektų, todėl įvertinus šią aplinkybę teismui kyla pagrįsta abejonė ar ginčijamo administracinio akto panaikinimas galėtų sukelti realias teisines pasekmes viešo intereso gynimui. Interesai dėl kurių ieškovas kreipėsi į teismą yra paremti trečiojo asmens R. D. pareiškimu, tačiau akivaizdu, kad toks kreipimasis nėra susijęs su viešuoju interesu ir atspindi tik R. D. ir L. D. poziciją dėl tvoros statybos. Akivaizdu, kad ne visada besiribojančių sklypų asmenys gali būti patenkinti vykdomomis statybomis, tačiau jei tai pažeidžia pastarųjų teises ar teisėtus interesus, šie turi teisę kreiptis į teismą siekdami jas apginti.

31Teismas spręsdamas ar procesinis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių atsižvelgė ir į tai, kad pareikštu ieškiniu nesiekiama apginti visuomenei svarbius interesus, kad ieškinį pareikšti nebuvo sudėtinga per nustatytą dviejų mėnesių terminą, kad ieškovas nesiėmė aktyvių veiksmų ginti pažeistas teises, nes atsakovės M.A. P. skundą išnagrinėjo per 5 mėnesius, kad ieškovo specialistė, po to, kai 2014-04-11 įsakymu panaikinus statytojai M.A. P. 2013-09-27 surašytą savavališkos statybos aktą ir reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius, iš tų pačių duomenų surašė aktą praėjus daugiau kaip vienam mėnesiui (2014-04-11).

32Ieškovas praleido Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytą 2 mėnesių teisės kreiptis į teismą su prašymu dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo terminą, byloje svarbiomis pripažintinų priežasčių, dėl kurių praleistas terminas gali būti atnaujintas, nenustatyta, todėl ieškovo prašymas, jei teismas nustatys, jog terminas praleistas, jį atnaujinti, nepagrįstas ir praleistas terminas neatnaujintinas (CPK 78 straipsnis), o ieškovo reikalavimas panaikinti Birštono savivaldybės administracijos 2012 m. lapkričio 9 d. išduotą rašytinį pritarimą Nr.RPP-22-121109-00031 šiuo pagrindu atmestinas.

33Nors atsakovė M.A. P. nesutinka su ieškinio reikalavimais, nurodydama ne tik, kad ieškovė kreipėsi į teismą praleidusi terminą, tačiau ir įrodinėjo, kad tarp jos ir D. sklypų tvora buvo maždaug nuo 1995 metų, todėl tai, kad ginčo tvora buvo pastatyta nebuvo nauja statyba, o buvo rekonstruojama anksčiau statyta tvora, todėl nereikėjo trečiųjų asmenų D. sutikimo. Tačiau, teismo nuomone, byloje esančiais įrodymais (atsakovės M.A. P. ir liudytojų paaiškinimais) ši aplinkybė nenustatyta, nes teismo posėdyje apklaustus liudytojus ir atsakovę M.A. P. sieja artimi giminystės ir svainystės ryšiai. Todėl teismas sprendžia, kad aklina mūrinė silikatinių plytų tvora yra pastatyta nesilaikant teisės aktų reglamentuojančių atstumų iki gretimo sklypo ribos, neturint gretimo sklypo savininkų sutikimo, todėl laikytina savavališka statyba ir dėl to jei tai pažeidžia trečiųjų asmenų R. D. ir L. D. teises ar teisėtus interesus, šie turi teisę kreiptis į teismą siekdami jas apginti.

34Įvertinus aptartas aplinkybes ir nurodytus argumentus, ieškovo ieškinys atmestinas.

35Atsakovė Margarita A. P. pateikė į bylą įrodymus apie jos patirtas išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti, jos sudaro 289,62 Eur (1000 litų). Bylinėjimosi išlaidos atlygintinos pagal CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatas.

36Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 27 straipsniais,

Nutarė

37Patikslintą ieškinį atmesti.

38Priteisti iš ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, juridinio asmens kodas 288600210, atsakovei M. A. P. 289,62 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 62 ct) bylinėjimosi išlaidų.

39Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Laima Lubauskienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo panaikinti Birštono savivaldybės... 3. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu patikslintą ieškinį palaikė ir... 4. Atsakovė Margarita A. P. 2014-11-05 pateikė atsiliepimą į patikslintą... 5. Atsakovė M.A. P. teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko ir palaikė... 6. Atsakovės atstovė advokatė S. Ž. prašė ieškinį atmesti kaip... 7. Atsakovas Birštono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą ir... 8. Birštono savivaldybės administracijos atstovai teismo posėdžio metu prašė... 9. Tretieji asmenys L. D. ir R. D. pateikė analogiško turinio atsiliepimus ir... 10. Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos... 11. Trečiasis asmuo Nemuno kilpų Regioninio parko direkcija pateikė atsiliepimą... 12. Tretysis asmuo G. G. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad ginčo... 13. Teismo posėdžio metu nurodė, kad jos ir atsakovės M.A. P. kaimynai D. yra... 14. Liudytoja J. K. paaiškino, kad 1 metro tvora skyrė abu kiemus. Prieš 18-20... 15. Liudytoja R. B. paaiškino, kad tarp D. ir jos motinos M.A. P. sklypų visada... 16. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012-11-09 Birštono savivaldybės... 17. 2013-09-27 statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą aktas, kuriame... 18. 2014-03-27 pažyma dėl savavališkos statybos akto statiniui nurodoma, kad... 19. 2014-04-11 valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 20. 2014-05-13 surašytas statybą, leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo,... 21. 2014-05-19 Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros... 22. M.A. P. pareiškimu Inspekcijai (gautas 2013-10-23) nurodoma, kad tvora... 23. Patikslintas ieškinys atmestinas.... 24. Bylos duomenimis nustatyta, jog 2012 m. lapkričio 9 d. Birštono savivaldybės... 25. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 30 dalyje nurodoma, jog... 26. Procesiniai veiksmai atliekami įstatymų nustatytais terminais (CPK 73... 27. Remiantis minėtu teisiniu reglamentavimu, darytina išvada, jog ieškovas... 28. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje... 29. Pažymėtina, kad procesinių terminų nustatymas, o kartu ir nuostatų dėl... 30. Kai viešo intereso pažeidimas pasireiškia priimtu neteisėtu administraciniu... 31. Teismas spręsdamas ar procesinis terminas praleistas dėl svarbių... 32. Ieškovas praleido Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės... 33. Nors atsakovė M.A. P. nesutinka su ieškinio reikalavimais, nurodydama ne tik,... 34. Įvertinus aptartas aplinkybes ir nurodytus argumentus, ieškovo ieškinys... 35. Atsakovė Margarita A. P. pateikė į bylą įrodymus apie jos patirtas... 36. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 27... 37. Patikslintą ieškinį atmesti.... 38. Priteisti iš ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 39. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...