Byla eB2-1290-265/2018
Dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „LIETVISTA“ iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ieškinį dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „LIETVISTA“ iškėlimo,

Nustatė

2

  1. Klaipėdos apygardos teisme 2018 m. birželio 1 d. gautas ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ieškinys dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „LIETVISTA“ iškėlimo.
  2. Ieškovė nurodo, kad atsakovė nevykdo įstatymu nustatytų privalomųjų mokėjimų valstybės biudžetui. Atsakovės įsiskolinimas 2018 m. gegužės 24 d. sudarė 3 946,34 Eur.
  3. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. birželio 4 d. pranešimu įpareigojo atsakovę per 5 dienas nuo teismo pranešimo dienos pateikti teismui: kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose turi būti nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos bei atsiskaitymo terminai; praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį; informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus; informaciją apie įmonės turimą turtą bei jo vertę, kitus ūkinės ir finansinės būklės duomenis; įmonės įregistravimo pažymėjimo ir įstatų kopijas. Teismas išaiškino, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 str. 1 d. gali būti skiriama iki 2 896 Eur bauda, jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimas pateikti nurodytus rašytinius įrodymus nebus įvykdytas ir nepranešta, jog negalima jo įvykdyti dėl svarbių priežasčių.

3Ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

  1. Įstatymas numato griežtas bankroto bylos iškėlimo sąlygas bei įpareigoja teismą nuodugniai ištirti įmonės, kuriai siekiama iškelti bankroto bylą, finansinę padėtį. Vienas iš ĮBĮ įtvirtintų savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyvia rinkos dalyve.
  2. Pagal teismų formuojamą praktiką, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne vien formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl (ne)mokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, turi būti analizuojamos ir kitos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui reikšmingos aplinkybės: kokį turtą įmonė turi realiai, ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išsiieškoti skolas ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-643-798/2016).
  3. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė ilgą laiką nemoka privalomųjų mokėjimų ieškovei. Kadangi atsakovė neįvykdė teismo reikalavimo pateikti ĮBĮ numatytus duomenis bei informaciją, nėra pateikusi finansinės atskaitomybės, darytina išvada, kad jos finansiniai įsipareigojimai yra pradelsti, todėl konstatuotina, kad atsakovė yra nemoki, jai iškeltina bankroto byla (LR įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str. 1–3 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 5 d. 1 p., 10 str.).
  4. Atsižvelgus į LR įmonių bankroto įstatymo nuostatas tikslinga informaciją apie įmonei iškeltą bankroto bylą pateikti prokuratūrai, teismui ir antstolių kontoroms, veikiančioms įmonės buveinės vietovėje, kad šios institucijos perduotų bankroto bylą nagrinėjančiam teismui turimas įmonei iškeltas civilines bylas, civilinius ieškinius iš baudžiamųjų bylų ar vykdomuosius dokumentus dėl skolų išieškojimo ar taikytų turto areštų (LR įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 4 p.).
  5. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis LR ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies redakcija, įsigaliojusia nuo 2015-01-01, bankroto administratoriaus kandidatūra iš asmenų, įrašytų į asmenų, teikiančių įmonių bankroto paslaugas sąrašo, parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647 patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis UAB „LIETVISTA“ bankroto administratoriumi skirtina UAB „Tavix“.

4Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punktu, 10 straipsnio 4 dalies 1, 2, 5, 6 punktais ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

5iškelti bankroto bylą UAB „LIETVISTA“, įmonės kodas 302910878, adresas Minijos g. 178-33, Klaipėda.

6Paskirti bankrutuojančios UAB „LIETVISTA“ administratore UAB „Tavix“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA340).

7Įpareigoti UAB „LIETVISTA“ valdymo organus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus bei įpareigoti administratorę perimti visus dokumentus ir perduodamą turtą.

8Areštuoti UAB „LIETVISTA“, įmonės kodas 302910878, adresas Minijos g. 178-33, Klaipėda, nuosavybės teise priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus bei kitą turtą, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą. Nustatyti, kad areštas galioja iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

9Išaiškinti, kad jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2 896 eurų baudą. Taip pat teismas gali apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas, jeigu šis asmuo po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo neperdavė turto ir (ar) dokumentų, vengia pateikti bankroto procesui reikalingą informaciją ar kitaip trukdo procedūroms.

10Nustatyti, kad UAB „LIETVISTA“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus administratoriui per 45 dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą administratoriui pavesti sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus.

11Apie įmonei iškeltą bankroto bylą informuoti bylos šalis ir paskirtą administratorę, išsiunčiant nutarties iškelti bankroto bylą kopijas.

12Įpareigoti UAB „LIETVISTA“ bankroto administratorę atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus, sudarant galimybę bankroto administratorei teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal LR ĮBĮ 10 str. 7 d. 9 p.

13Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

14Nutarties dalis dėl administratoriauss paskyrimo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai