Byla e2-82-308/2017
Dėl preliminarios sutarties nevykdymo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas, sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei, dalyvaujant ieškovui B. Č., jo atstovams- adv. Nijolei Raulušaitienei ir R. L., atsakovams -V. V., O. L., I. O., Z. Ž., jų atstovei advokatei Angelei Ikasalienei viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo B. Č. patikslintą ieškinį atsakovams V. V., O. L., I. O., Z. Ž. dėl preliminarios sutarties nevykdymo,

Nustatė

2Ieškovas pateiktu ieškiniu ir patikslintu ieškiniu prašo: priteisti ieškovo B. Č., asmens kodas ( - ), naudai iš atsakovų V. V., O. L., I. O., Z. Ž. solidariai: 200 Eur sumokėto avanso ir 600 Eur netesybų, už preliminariosios sutarties nevykdymą, iš viso 800 Eur, priteisti iš atsakovų ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškiniu ieškovas nurodė, kad 2015-07-08 ieškovas ir atsakovai sudarė preliminariąją sutartį dėl turto pirkimo — pardavimo (toliau Sutartis), kuria atsakovai (oferentai) įsipareigojo paveldėjus turtą po tėvų: S. V., mirusios ( - ), ir P. V., mirusio ( - ), gyvenusių ( - ), parduoti, o ieškovas (akceptantas), įsipareigo nupirkti pagal nurodytos sutarties sąlygas ½ dalį pastato pirties, kurios unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ). Nurodyta sutartimi šalys susitarė dėl pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ateityje, t.y. atsakovams paveldėjus turtą, sudaryti pagrindinę pirkimo -pardavimo sutartį. Taip pat šalys susitarė, kad ieškovas turi pirmumo teisę įgyti ir kitą dalį pirties, jei ji būtų perleidžiama ar parduodama, atsižvelgiant į tai, kad istoriškai jis šį turtą naudojo ir valdė kartu su P. V., bendrai, ir šis turtas turėjo būti registruotas ir ieškovo vardu. Sudarydami sutartį, atsakovai pareiškė, kad jie yra vieninteliai pretendentai paveldėti pirtį ir duomenys, nurodyti sutarties 1.1. punkte minimuose liudijimuose atitinka tikrovę, teisė į paveldimą turtą - pirtį niekam neperleista, nėra teisminio ginčo objektu, hipotekų ir įregistruotų įkeitimo sutarčių nėra.

4Sutarties 2 punkte buvo numatyta, kad pirties1/2 dalis pardavimo kaina yra 800.00 Eur, iš kurių 200 Eur sumokami prieš pasirašant preliminariąją sutartį, o likę 600 Eur – notarinės sutarties pasirašymo metu. Šalys susitarė, kad pirties 1/2 dalies pirkimo - pardavimo sutartis turi būti sudaryta ir notarine tvarka patvirtinta per 1 metus po sutarties pasirašymo. Iki to laiko oferentas (atsakovai) privalėjo paruošti visus pirkimo – pardavimo sutarčiai būtinus sudaryti dokumentus: gauti paveldėjimo teisės liudijimus, įregistruoti turtą savo vardu. Šalys 3.1. punkte numatė, kad jeigu pirtis yra paveldėta oferento, bet jis po 1 metų neparduoda pirties ½ dalies, arba negauna visų būtinų pirkimo – pardavimo sutarčiai sudaryti dokumentų, sutikimų ar leidimų, arba paaiškėja, kad pirtis yra įkeista, areštuota, pirčiai taikomi kiti apribojimai, dėl kurių neįmanoma įvykdyti šios sutarties, tai atsakovai įsipareigojo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų gražinti gautą 200 Eur sumą ir sumokėti 600 EUR baudą.

5Sutartis numatė, kad jei atsakovai nepagrįstai vengia arba atsisako sudaryti aukščiau nurodytos pirties 1/2 dalies pirkimo pardavimo sutarties, ieškovui turi likti sumokėtas 200 Eur avansas. Be to, numatyta, kad jei atsakovai nepaveldi pirties, ieškovas gali reikalauti šios sutarties nutraukimo arba vienašališkai be atskiro įspėjimo pratęsti šios sutarties galiojimą apie tai raštu pranešus oferentui (sutarties 4.3, 3.3 punktai). Pagal šios sutarties sąlygas ieškovas pratęsė vienašališkai sutarties galiojimą 5 mėn. laikotarpiui.

6Kaip matyti, pagrindinę notarinės formos nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį šalys numatė sudaryti per metus laiko. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.165 straipsnis numato, kad preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis, sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą - pagrindinę - sutarti: preliminarioji sutartis turi būti rašytinė; formos reikalavimų nesilaikymas preliminariąją sutartį daro negaliojančią. Tarp šalių sudaryta preliminarioji sutartis atitinka visus tokiai sutarčiai keliamus reikalavimus: ji rašytinė, pasirašyta abiejų sutarties šalių, numatyti kiti šiai sutarčiai ir jos formai keliami reikalavimai.

7CK 6.38 straipsnis numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.189 straipsnyje sakoma, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lema sutarties esmė arba įstatymai.

8Sutarties 2.2. punktu šalys patvirtino, kad sutarties sudarymo metu ieškovas sumokėjo avansu atsakovams 200.00 Eur ir ši suma turėjo būti įskaičiuota į bendrą pardavimo kainą. Iki šiol ieškovas nėra negavęs jokio pranešimo, kad sutartis vykdoma ir atsakovai pasirengę sudaryti pagrindinę pirkimo – pardavimo sutartį. Ieškovas atsakovams 2016-02-18 siuntė priminimą dėl sutarties vykdymo, prašydamas informuoti kokių veiksmų imtasi dėl sutarties įvykdymo, kokie dokumentai yra parengti, siunčiant ieškovui pranešimą raštu ar telefonu. 2016 m. lapkričio mėn. ieškovas išsiuntė pranešimą atsakovams dėl sutarties galiojimo pratęsimo. Nors atsakovus du kartus informavęs, kad vykdytų sutartį, jie jokių veiksmų nesiėmė, kaip vėliau paaiškėjo, kad atsakovai vengia tvarkyti turto paveldėjimo dokumentus. Atsakovai ieškovui perdavė tik nekilnojamojo turto registro išrašo kopiją ir pirties kadastrinių matavimų bylos kopiją.

9Ieškovas nurodo, kad atsakovai pažeidė sutartį ir neįvykdė preliminariosios sutarties dėl savo kaltės. Atsakovai ieškovo nei žodžiu, nei raštu neinformavo apie kokias nors objektyvias vėlavimo sudaryti pagrindinę sutartį priežastis. Atsakovai gavo 200 Eur avansą, turėjo visas galimybes nustatytais terminais sudaryti pagrindinę pirkimo - pardavimo sutartį. Kadangi sutartis neįvykdyta dėl atsakovų kaltės, spręstinas klausimas dėl preliminariosios sutarties neįvykdymo teisinių pasekmių taikymo kaltai šaliai, t. y. atsakovams. CK 6.63 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai praleidžia prievolės įvykdymo terminą, o šio straipsnio 2 dalis nurodo, kad nuo to momento, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius, arba įpareigotinas įvykdyti sutartį, nes gavo už turtą dalinę įmoką. Kaip matyti, atsakovai be teisėto pagrindo atsisako įforminti sutartį įstatymų nustatyta tvarka ir ieškovas, kaip nukentėjusi šalis, turiu teisę reikalauti patvirtinti sutarties sudarymą (CK 6.309 straipsnis), arba atlyginti patirtus nuostolius – sumokėti netesybas.

10Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CPK 6.156 straipsnio 1 dalis). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma (CK 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis).

11Kaip matyti, preliminariąja sutartimi buvo nustatytas vienerių metų terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti, jis pratęstas dar 5 mėnesiams, tačiau atsakovai piktybiškai vengė sudaryti sutartį, nors gavo dalinį mokėjimą pagal sutartį. Kiekvienu atveju labai svarbu įvertinti sutarties šalių sąžiningumą, jų apdairumą ir rūpestingumą. Taigi teisinės preliminariosios sutarties nevykdymo pasekmės (tarp jų ir prarastos galimybės piniginės vertės atlyginimas ar sutartinių įsipareigojimų vykdymas) visada priklauso nuo konkrečių individualios preliminariosios sutarties ypatumų, jos sudarymo aplinkybių, tikslų, objekto, dėl kurio tariamasi, specifikos, taip pat teisingumo, sąžiningumo, sąžiningos dalykinės praktikos ir protingumo kriterijų. Nors pradiniame ieškinyje ieškovas reikalavo įvykdyti sutartį, tačiau atsižvelgdamas į atsakovų veiksmus, t. y. jų vengimą vykdyti sutartį, net tvarkyti savo turto paveldėjimo reikalus, pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo pakeitė ieškinio reikalavimą ir prašo atlyginti ieškovo visus patirtus nuostolius dėl preliminariosios sutarties nevykdymo dėl atsakovų kaltės, sumokėti baudą.

12Paprastai preliminariosios sutarties kontekste atsakovų prisiimtos prievolės pažeidimas reiškia prievolės sudaryti pagrindinę sutartį pasibaigimą (CK 6.165 straipsnio 5 dalis). Šis reglamentavimas suponuoja, kad pardavėjas (atsakovai), pažeidęs preliminariojoje sutartyje prisiimtą prievolę nustatytu terminu sudaryti pagrindinę sutartį, praranda teisę reikalauti iš pirkėjo sudaryti pagrindinę sutartį, o pirkėjas įgyja teisę reikalauti grąžinti visa, ką jis įvykdė, taip pat atlyginti dėl sutarties neįvykdymo patirtus nuostolius (LAT Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2009-11-09 nutartis civ. byloje N r. 3 K-3-489/2009). Pagal preliminariąją sutartį sumokėtas avansas neatlieka užtikrinamosios funkcijos, t.y. sumokėjusi avansą šalis, turi teisę reikalauti jį grąžinti visais sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo atvejais.

13Preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas, pagal kurį šalys įsipareigoja joje aptartomis sąlygomis ateityje sudaryti kitą - pagrindinę - sutartį (CK 6.165 straipsnis). Vienas esminių preliminariosios sutarties bruožų yra terminas, iki kurio turi būti sudaryta pagrindinė sutartis (CK 6.165 straipsnio 3 dalis). Pagrindinės sutarties sudarymo terminas, kaip ir kitos sutarties sąlygos, nustatomas suderinus šalių valią, vadovaujantis sutarties laisvės principu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220/2011:kt.).

14Pagal CK 6.165 straipsnio 5 dalį, jeigu šalys per preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą pagrindinės sutarties nesudaro, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia. Toks teisinis reguliavimas nereiškia, kad pasibaigus šalių sutartam terminui pagrindinės sutarties sudaryti nebegalima, esant suderintai šalių valiai pagrindinė sutartis gali būti sudaryta ir vėliau.

15Kadangi preliminariojoje sutartyje buvo nustatytas terminas sudaryti pagrindinei nekilnojamojo daikto pirkimo pardavimo sutarčiai iki 2016-07-08 (o po sutarties pratęsimo - 201612- 08) ir sandoris iki šio laiko neįvyko, tai laikytina, kad prievolė sudaryti sutartį pasibaigė po šio termino suėjimo. CK 6.165 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad jei šalys preliminarioje sutartyje nenustato sutarties sudarymo termino, pagrindinė sutartis turi būti sudaryta per metus nuo preliminariosios sutarties sudarymo. Todėl bet kuriuo atveju, praėjus sutartyje numatytam terminui - iki 2016-07-08 ( o sutarties pratęsimo iki 2016-12-08) sudaryti pagrindinę sutartį, prievolės sudaryti pagrindinę sutartį susitarimo šalims neišlieka.

16Šiuo atveju atsakovai veikė nesąžiningai nuo pat sutarties sudarymo pradžios , nes kaip matyti ir neketino vykdyti sutarties, praėjus gan neilgam laikui po sutarties sudarymo, jie pradėjo jam daryti psichologinį spaudimą išvis atsisakyti bet kokių reikalavimų į pirtį, šį turtą ilgus metus valdęs ir juo naudojęsis kartu su P. V., o pastaruoju metu aplinka apie pirtį ieškovo iniciatyva buvo aptvarkyta. 2016-11-29 atsakovas V. V. atvyko pas ieškovą namus ir primygtinai reikalavo pasirašyti pareiškimą, kuriuo esą ieškovas atsisako reikalavimo vykdyti preliminariąją sutartį. Vėliau po ieškinio pateikimo, jis atvyko kartu su Marcinkonių seniūnu ir reikalavo atsisakyti ieškinio. Būdamas garbaus amžiaus, suklydimo įtakoje tokį pareiškimą ieškovas pasirašė, ir greitai jį paneigė, per notarų biurą, pasirašydamas pareiškimą, nurodant, kad ankstesnis dokumentas yra pasirašytas suklydimo įtakoje. Tam tikras spaudimas buvo daromas ir ieškovo įgalioto asmens R. L. atžvilgiu.

17Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovų vengimą vykdyti jų pasirašytą preliminariąją sutartį yra teisinis pagrindas reikalauti visiško nuostolių atlyginimo, baudos sumokėjimo, kaip tai numatyta preliminariosios sutarties 3.1 punkte, nes CK 6.165 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. LAT Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2007-10-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 pažymėjo, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje pateikti išaiškinimai dėl netesybų dėl dvejopos teisinės prigimties reikšmingi ir preliminariojoje sutartyje prisiimtai prievolei sudaryti pagrindinę sutartį užtikrinti bei civilinei atsakomybei už tokio įsipareigojimo nesilaikymą taikyti. Tai reiškia, kad konstitucinio nuostolių atlyginimo principo turi būti laikomasi ir tokio pobūdžio ikisutartiniuose santykiuose. Ieškovas prašo ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti iš atsakovų ieškovo naudai turėtas bylinėjimosi išlaidas.

18Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai patikslintą ieškinį visiškai palaikė ir prašė jį tenkinti pilnai.

19Ieškovo atstovas R. L. nurodė,kad jis su atsakovais yra artimas giminaitis-O. L. yra jo motina,o kiti atsakovai –dėdė ir tetos.2014 m nusprendęs pasistatyti pirtį rekonstruojant seną pirtį ,kuri buvo šalia atsakovų paveldėto jo senelių namų valdos sklypo.2014 m prieš Velykas buvo parvykęs iš Airijos ,kur sutaręs su giminaičiais dėl pirties atstatymo bei jiems priklausančios pirties dalies perleidimo jam,nors pirtis tuokart dar buvo neregistruota.Paklausus B. Č. jis irgi sutiko ,kad galės perleisti jam priklausančią pirties dalį ir po to pradėjęs tvarkyti pirties įteisinimo klausimus.Sutvarkius pirties įregistravimą,turėdamas B. Č. įgaliojimą, paprašęs atsakovų sudaryti preliminarią sutartį,kur sutartis buvo pasirašyta 2015-07-08 d.Sutartis atsakovų buvo pasirašyta ne vieną dieną,kadangi su sutartimi turėjęs nuvykti pas kiekvieną atsakovą atskirai,kur jie ir pasirašydavo.2015 m gegužės mėnesio pabaigoje parvykęs iš Airijos ir atėjęs pas motiną O. L.,kur jai perdavęs 200 Eur avanso ir vėl jos prašęs parduoti pirtį jam B. Č. vardu,kadangi dėdė ir tetos klausydavo jo motinos nuomonės ir elgdavosi pagal jos išsakytą nuomonę,bei tik gavusi avansą motina pasakė,kad bus galima sudaryti preliminarią sutartį dėl pirties dalies perleidimo ir kad dar yra reikalinga laiko visiems dokumentams sutvarkyti dėl pirties nuosavybės įteisinimo.Su B. Č. buvo žodinis susitarimas,kad perleidus atsakovų pirties dalį B. Č.,jis paskui perleis visa pirtį jam,t.y.R. L..B. Č. po to pasakęs,kad už pirties dalies perleidimą motinai O. L. yra davęs 200 Eur avanso,pats B. Č. pinigų nėra mokėjęs.Kai motinai sumokėjęs 200 Eur avanso,tai ji jam perdavusi ir pirties inventorizacijos dokumentus.Po to laukęs pirkimo pardavimo sutarties sudarymo,bei matydamas,kad atsakovai nesiekė sudaryti pirties pardavimo sutartį,tai 2016-11-21 padaręs B. Č. vardu preliminarios sutarties įvykdymo pratęsimą. 2017 m sausio mėn.9d.sužinojęs apie B. Č. pasirašytą seniūno pateiktą atsisakymą nuo ieškinio atvykęs pas B. Č.,kuris patvirtino savo poziciją pirtį perleisti jam ir tada sausio 10d.ryte atvykęs su B. Č. į teismą,kur B. Č. patvirtino jo ranka surašytą atsisakymą nuo sausio 9d.pareiškimo.

20Ieškovas B. Č. 2017-05-11 posėdyje(ieškovo namuose)nurodė,kad jis anksčiau naudojęsis kartu su P. V. pirtimi,kuria gal daugiau kaip 20 m nesinaudoja ir pirtis jam nėra reikalinga.Prieš kelis metus R. L. paprašė perleisti priklausančią pirties dalį,bei dėl to sutikęs ir žodžiu sutikęs jam padovanoti savo pirties dalį.Po to parašęs įgaliojimą R. L.,kuris ir tvarkęs visus reikalus ir dokumentus dėl tos pirties.Jis jokių pinigų P. V. vaikams už pirtį nemokėjęs ir nereikalaujantis,kad jie jam sumokėtų 800 Eur už pirtį,o jie turi ten viską išsispręsti tarpusavyje.Sakęs P. V. vaikams,kad jam pirtis nėra reikalinga,bei iš jų nereikalavęs sumokėti pinigų už pirtį.Jis nori su visais gražiai sugyventi,tai kai prašydavo pasirašyti kokį tai dokumentą,tai pasirašydavęs tiek R. L.,tiek P. V. vaikams.2016 m gruodžio mėn.jį pas notarą nusivežė R. L.,kur notarui surašius dokumentą pasirašęs .2017 m sausio mėn.pas jį atvažiavęs Marcinkonių seniūnas,kur pasirašęs,kad atsisakantis nuo ieškinio,o kitą dieną su R. L. nuvažiavęs į teismą,kur vėl pasirašęs dokumentą paneigiantį seniūnui pasirašytą dokumentą.

21Atsakovai atsiliepimu į ieškinį ir patikslintą ieškinį nurodė, kad su ieškovu buvo pasirašę 2015-07-08 preliminarią sutartį dėl turto pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo. Pagal šią sutartį pagrindinė sutartis turėjo būti sudaryta iki 2016-07-08, tačiau numatytu terminu pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta.Ieškovo pateiktas 2016-11-21 pranešimas įvardintas: „Dėl pirkimo pardavimo sutarties vykdymo ir galiojimo pratęsimo“ nesukelia šalims jokių teisinių pasekmių, nes pateiktas pasibaigus preliminarioje sutartyje nurodytam terminui, t.y. pateiktas praėjus daugiau kaip 4 mėnesiams nuo preliminaries sutarties sudarymo termino pasibaivimo.

22Nurodė, kad preliminari sutartis neįvykdyta ir pagal įstatymą prievartine tvarka negali būti vykdoma. CK 6.165 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą - pagrindinę - sutartį. Pagal kasacinio teismo praktiką preliminarioji sutartis - tai ikisutartinių santykių stadijoje sudaromas organizacinio pobūdžio susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo ateityje; tai nėra susitarimas dėl konkrečių veiksmų (turinčių tam tikrą vertę savaime arba tokių, kuriais perduodama tam tikra vertybė) atlikimo; vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų yra tas, kad jos negalima reikalauti įvykdyti natūra, tačiau jos pažeidimo (nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį) atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006-11-06 nutarimas, priimtas civilinėje byloje V. S. v. A. N. ir kt., bylos Nr. 3K-P-382/2006; teisėjų kolegijos 2008-11-17 nutartis, priimta civilinėje byloje I. S. tikroji ūkinė bendrija „Autovėjas“ v. UAB „Askela“, bylos Nr. 3K-3-474/2008; 2010-11-17 nutartis, priimta civilinėje byloje E. Č.-Š. v. UAB „Pakruojo parketas“, bylos Nr. 3K-3-82/2010; kt.). Taigi preliminariosios sutarties objektas yra ne turtas, veiksmų rezultatas ar pan., dėl kurių įgijimo susitaria sutarties šalys, bet kitos sutarties sudarymas ateityje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-04-11 nutartis, priimta civilinėje byloje L. O. v. L. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-166/2011; kt.).

23Kadangi preliminariosios sutarties objektas yra kitos - pagrindinės - sutarties sudarymas, tai preliminariosios sutarties šalies pareiškimas apie sutarties nutraukimą iš esmės yra atsisakymas (vengimas) sudaryti pagrindinę sutartį.

24Ieškovas B. Č. neketino ir neketina savo nuosavybėn įgyti turtą, nurodytą preliminarioje sutartyje, ieškinyje nurodytas reikalavimas neatitinka jo tikrosios valios ir jis ne kartą tai yra patvirtinęs ir žodžiu, ir raštu ,bei atsisakęs ieškinyje nurodytos sutarties vykdymo.

25Dar 2014-04-22 atsisakyme, kuris buvo patvirtintas Marcinkonių seniūnijos specialistės R. J. 2014-04-30, ieškovas nurodė: „Aš, ( - ) gyventojas B. Č., asmens kodas ( - ), pažymiu, kad mūsų kaimo pirtis, esanti prie ( - ), priklauso P. V. (mirusiam ( - )). Jokių pretenzijų į šią pirtį neturiu“. Dokumentas pateiktas kaip ieškinio priedas.

262016-11-29 ieškovas B. Č. savo noru atvykęs į notarės Laimos Muzikevičiūtės kontorą, patvirtino, kad nereikalauja 2015-07-08 preliminarios sutarties dėl turto (pirties ( - )) pirkimo pardavimo sutarties vykdymo, kad atsisako atsakovams siųsto 2016-11-21 pranešimo ir įteikė šį dokumentą atsakovams. Šis ieškovo pareiškimas patvirtintas notarės Laimos Muzikevičiūtės 2016-11-29, registro Nr. 5375 ir teismine tvarka nėra nuginčytas.

27Po preliminarios sutarties pasirašymo netrukus paaiškėjo, kad B. Č. neketina atsakovams avansu sumokėti už sutartyje nurodytą dalį pirties 200 Eur ir aiškiai pasakė, kad nepirks iš jų sutartyje nurodytos pirties dalies, kad tai buvo ne jo sumanymas. Tai paaiškėjo po sutarties pasirašymo praėjus ne daugiau kaip dviems mėnesiams. Taigi sutarties šalis - B. Č. pats atsisakė 2015-07-08 preliminariosios sutarties dėl turto pirkimo pardavimo sutarties sudarymo vykdymo ir patvirtino, kad ši sutartis neatitinka jo tikrosios valios.

28B. Č. atsakovams patvirtino, kad civilinė byla, kaip ir kiti šios bylos raštai jo-ieškovo vardu yra inicijuoti R. L., kurio telefonai nurodomi jiems siųstuose raštuose.

29Ieškovas 2017-01-09 laisva valia yra pasirašęs pareiškimą teismui, kad atsisako civilinės bylos atsakovams dėl preliminariosios sutarties vykdymo. Jo parašą pareiškime patvirtino Marcinkonių seniūnas. 2017-01-10 ieškovo priešingo turinio prašymas pateiktas į bylą yra inicijuotas trečiojo asmens R. L..

30Ieškovas (ir ieškovo vardu R. L.) neturi jokio teisinio ir faktinio pagrindo reikalauti 200 Eur nurodyto avanso ir 600 Eur netesybų. Atsakovams nei ieškovas B. Č., nei šioje byloje įgaliotas asmuo R. L. nei prieš sutarties pasirašymą, nei po to nesumokėjo 200 Eur avanso. Ieškiniuose nurodytą sutartį atsakovai pasirašė ne vienoje vietoje ir ne vienu metu. Pasirašymui sutartį pateikė R. L.. Atsakovams skirtas sutarties egzempliorius, surinkus visų parašus, buvo paliktas ( - ) sodyboje, kur šiuo metu gyvena atsakovas V. V.. B. Č. atsisakius mokėti avansą ir atsisakius pirkti pusę pirties, sutarties egzempliorius, kuris buvo paliktas pas V. V., nebuvo saugojamas, kadangi šis dokumentas tapo niekiniu. Atsakovams pateiktoje pasirašyti sutartyje nebuvo numatyta jokių sankcijų, t. y. baudos mokėjimo. Avansą ieškovas buvo Įsipareigojęs sumokėti ne vėliau kaip per mėnesį po sutarties pasirašymo. Ieškovas nepateikė jokio atsakovų pasirašyto dokumento, kad jiems pagal sutartį buvo sumokėta kokia nors suma. Ieškovas į bylą pateikęs sutartį, kuri savo turiniu iš dalies neatitinka atsakovams duotos pasirašyti sutarties. Pažymėtina, kad net ir pateiktoje sutartyje parašyta, kad ieškovas sumokės avansą, o ne sumokėjo.Dėl nurodytų aplinkybių nėra pagrindo teigti, kad ieškovas yra įvykdęs savo įsipareigojimus pagal preliminarią sutartį.

31Preliminariąsias sutartis reglamentuojančiose teisės normose - CK 6.165 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu šalys per sutartyje nustatytą terminą nesudaro pagrindinės sutarties, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų plenarinės sesijos 2006-11-06 nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006. Teismų praktika. 2006. 26; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-11-09 m. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Eskom" v. B. M. K. P. irki., bylos Nr. 3K-3-474/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015-02-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-22-219/2015; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016-01-13 m.. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-73-687/2016).

32CK 6.165 straipsnyje nenustatyta preliminariosios sutarties nutraukimo taisyklių, tačiau įtvirtinta sutarties šalies atsakomybė tuo atveju, jeigu ši nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį. Preliminariajai sutarčiai netaikytinos bendrosios sutarčių nutraukimą dėl esminio sutarties pažeidimo reglamentuojančios teisės normos, įtvirtintos CK 6.217 straipsnyje, nes jos nereglamentuoja ikisutartinių teisinių santykių. Preliminarioji sutartis pažeidžiama, jei jos šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, todėl privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (CK 6.165 straipsnio 4 dalis). Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad preliminariosios sutarties pažeidimo santykius reglamentuoja CK 6.165 straipsnio 4 dalis, o teismas, taikydamas nurodytą teisės normą, vadovaujasi CK 1.5 straipsnio 4 dalyje įtvirtintais principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-12-21 nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Albonita“ v. UAB „Kauno saulėtekis", bylos Nr. 3K-3-592/2007; 2011-04-11 nutartis, priimta civilinėje byloje L. O. v. L. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-166/201 l;kt.).

33Kadangi preliminariajai sutarčiai netaikytinos CK 6.217 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios sutarties nutraukimą dėl esminio pažeidimo, o preliminariosios sutarties objektas yra kitos - pagrindinės - sutarties sudarymas, tai preliminariosios sutarties Šalies pareiškimas apie sutarties nutraukimą iš esmės yra atsisakymas (vengimas) sudaryti pagrindinę sutartį (LAT nutartis 3K-3-73-687/2016). Pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį civilinė atsakomybė kyla preliminariosios sutarties šaliai, kuri nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį. Taigi sprendžiant dėl preliminariosios sutarties šalies atsisakymo (vengimo) sudaryti pagrindinę sutartį padarinių, t. y. civilinės atsakomybės, galinčios turėti netesybų arba nuostolių formą, reikia nustatyti, buvo pagrįstas atsisakymas (vengimas) sudaryti pagrindinę sutartį ar ne (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-04-11 nutartis, priimta civilinėje byloje L. O. v. L. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-166/2011; kt.).

34Nagrinėjamu atveju ne atsakovai atsisakė,ar vengė sudaryti pagrindinę sutartį, bet ieškovas atsisakė sudaryti pagrindinę sutartį, aiškiai pareiškęs, kad nepirks preliminarioje sutartyje nurodyto daikto (ieškovams pasiteiravus dėl avanso mokėjimo). Faktus - ieškovo atsisakymą sudaryti pagrindinę sutartį ir tai, kad nebuvo ieškovo tikrosios valios sudaryti pagrindinę sutartį patvirtina byloje pateikti ieškovo rašytiniai pareiškimai, teismui duoti paaiškinimai apklausiant liudytoju kitoje civilinėje byloje. Todėl atsakovams negali būti taikoma jokia civilinė atsakomybė dėl preliminarios sutarties nevykdymo. Dar daugiau, ieškovas net nepateikia įrodymų, kad atsakovams būtų sumokėjęs 200 Eur avanso, atsakovai, negavę pagal preliminarią sutartį jokio mokėjimo, neturi pareigos ieškovui grąžinti 200 Eur, nes jų negavo. Ieškovas laisva valia ir savo noru patvirtino - pasirašė dokumentus, kad nereikalauja preliminarios sutarties vykdymo, kad atsisako ieškinio, jokio ieškovo suklydimo šiuo atveju nebuvo ir negalėjo būti, dokumentai patvirtinti skirtingu laiku, skirtingų asmenų. Dėl to prašo atmesti ieškinį ir priteisti atsakovų naudai iš ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas pagal pateiktus dokumentus.

35Teismo posėdžio metu atsakovai palaikė atsiliepimuose į ieškinį ir patikslintą ieškinį nurodytas aplinkybes dėl preliminariosios sutarties sudarymo ir jos neįvykdymo nurodydami,kad jų paveldėtas gyvenamasis namas yra faktiškai ant vieno kiemo su ieškovo B. Č. kiemu.Todėl jie daug kartų bendravę su ieškovu B. Č. ,kuris jiems patvirtindavo,kad jam jokios pirties nereikia,jis tos pirties savo nuosavybėn pirkti nesiruošia ir jis jiems neturi mokėti jokių pinigų už pirtį,bei iš to supratę,kad B. Č. nereikalauja preliminarios sutarties vykdymo.

36Teismo posėdyje atsakovė O. L. nurodė,kad jai R. L. nėra mokėjęs jokių 200 Eur avanso už B. Č. parduodamą pirties dalį.Jokio avanso nebuvo gavusi ir iš B. Č..Pasirašydama preliminarią sutartį perskaičiusi sutartį,tačiau sutartyje nebuvo punkto,kuriame būtų buvę užfiksuota bauda,jeigu jie neparduotų jiems priklausančios pirties dalies B. Č..Todėl gali būti,kad kilus ginčams su R. L., galėjo būti pakeistas sutarties lapas dėl baudos numatymo,nes ant kiekvieno sutarties lapo jie nepasirašę.

37Atsakovai I. O.,Z. Ž. ir V. V. teismo posėdyje taip pat patvirtino,kad jie iš R. L. nėra gavę jokio 200 Eur avanso už parduodamą B. Č. pirties dalį.

38Ieškinys atmestinas.

39Iš 2014-08-18 Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašo (b.l.4)matyti,kad P. V. vardu 2014-08-18 buvo įregistruota nuosavybės teisės į statinį –pirtį ,unik.Nr. ( - ),esančią ( - ).

40Pateiktu 2014-07-22 notaro liudijimu (b.l.5)patvirtinama,kad atsakovai yra P. V. ,mirusio ( - ), įpėdiniai pagal jo 2000-11-07 sudarytą testamentą.

41Iš ieškovo ir atsakovų 2015-07-08 sudarytos preliminarios sutarties dėl turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo(b.l.10-11)matyti,kad šalys susitarė,jog atsakovai parduos,o ieškovas nupirks iš atsakovų ½ dalį pirties unik.Nr. ( - ),esančios ( - ) už 800 Eur(2.1 p.).Sutarties 2.2 p.yra nurodyta,jog Akceptantas(t.y.B. Č.) sumokės Oferentui(t.y.atsakovams) 200 Eur prieš pasirašant sutartį,o likę 600 Eur bus sumokėti pagrindinės(notarinės)sutarties pasirašymo metu. 2.3 p.numatyta,kad pirties ½ dalies pirkimo pardavimo sutartis turi būti sudaryta ir notarine tvarka patvirtinta per 1 metų terminą nuo šios sutarties pasirašymo dienos.Sutarties 4.3 p.numatyta teisė akceptantui vienašališkai ir be atskiro įspėjimo,nesikreipiant į teismą,nuspręsti ar pratęsti šią sutartį ,ar ją nutraukti apie tai raštu pranešus oferentui.

42Iš ieškovo(akceptanto) B. Č. 2016-11-21 pranešimo atsakovams(oferentams) (b.l.12)matyti,kad jis pranešė,jog vienašališkai pratęsė sutarties galiojimą 5 mėnesiams ,t.y.iki 2016 m gruodžio 8d.

43Iš 2016-11-29 B. Č. rašyto ir notaro patvirtinto pareiškimo(b.l.30)matyti,kad jis pareiškė,jog atsisako 2016-11-21 rašyto pranešimo I. O., Z. Ž.,O. L. ir V. V.,bei nereikalaujantis 2015-07-08 preliminarios sutarties vykdymo dėl pirties pardavimo.

44Iš 2016-12-15 B. Č. rašyto ir notaro patvirtinto pareiškimo(b.l.14)matyti,kad jis pareiškė,jog jo 2016-11-29 pareiškimas dėl 2015-07-08 preliminarios sutarties vykdymo yra sudarytas suklydimo įtakoje.

45Iš 2017-01-09 B. Č. rašyto ir Marcinkonių seniūnijos seniūno patvirtinto pareiškimo(b.l.23) matyti,kad jis pareiškė,jog atsisako nuo ieškinio dėl preliminarios sutarties vykdymo ir atsakovams pretenzijų neturintis,bei prašė bylą nutraukti.

46Iš 2017-01-10 B. Č. rašyto prašymo (b.l.14)matyti,kad jis pareiškė jo 2017-01-09 pasirašytą pareiškimą laikyti pasirašytu per klaidą ir laikyti negaliojančiu.

47Surinktų įrodymų pagrindu ieškovo patikslinto ieškinio reikalavimas dėl sumokėto avanso ir baudos priteisimo iš atsakovų jiems neįvykdžius preliminarios sutarties nėra įrodytas ir dėl to netenkinamas.

48CK 6.165 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Pagal kasacinio teismo praktiką preliminarioji sutartis – tai ikisutartinių santykių stadijoje sudaromas organizacinio pobūdžio susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo ateityje; tai nėra susitarimas dėl konkrečių veiksmų (turinčių tam tikrą vertę savaime arba tokių, kuriais perduodama tam tikra vertybė) atlikimo; vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų yra tas, kad jos negalima reikalauti įvykdyti natūra, tačiau jos pažeidimo (nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį) atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje V. Š. v. A. Neniškienė ir kt., bylos Nr. 3K-P-382/2006; teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. S. tikroji ūkinė bendrija „Autovėjas“ v. UAB „Askela“, bylos Nr. 3K-3-474/2008; 2010 m. vasario 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. Č.-Šniras v. UAB „Pakruojo parketas“, bylos Nr. 3K-3-82/2010; kt.). Taigi preliminariosios sutarties objektas yra ne turtas, veiksmų rezultatas ar pan., dėl kurių įgijimo susitaria sutarties šalys, bet kitos sutarties sudarymas ateityje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. O. v. L. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-166/2011; kt.).

49CK 6.165 straipsnyje nenustatyta preliminariosios sutarties nutraukimo taisyklių, tačiau įtvirtinta sutarties šalies atsakomybė tuo atveju, jeigu ši nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį. Preliminariajai sutarčiai netaikytinos bendrosios sutarčių nutraukimą dėl esminio sutarties pažeidimo reglamentuojančios teisės normos, įtvirtintos CK 6.217 straipsnyje, nes jos nereglamentuoja ikisutartinių teisinių santykių. CK 6.217 straipsnis taikytinas tais atvejais, kai jau yra sudaryta pagrindinė sutartis. Preliminarioji sutartis pažeidžiama, jei jos šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, todėl privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (CK 6.165 straipsnio 4 dalis). Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad preliminariosios sutarties pažeidimo santykius reglamentuoja CK 6.165 straipsnio 4 dalis, o teismas, taikydamas nurodytą teisės normą, vadovaujasi CK 1.5 straipsnio 4 dalyje įtvirtintais principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Albonita“ v. UAB ,,Kauno saulėtekis“, bylos Nr. 3K-3-592/2007; 2011 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. O. v. L. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-166/2011; kt.).

50Kadangi preliminariajai sutarčiai netaikytinos CK 6.217 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios sutarties nutraukimą dėl esminio pažeidimo, o preliminariosios sutarties objektas yra kitos – pagrindinės – sutarties sudarymas, tai preliminariosios sutarties šalies pareiškimas apie sutarties nutraukimą iš esmės yra atsisakymas (vengimas) sudaryti pagrindinę sutartį. Pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį civilinė atsakomybė kyla preliminariosios sutarties šaliai, kuri nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį. Taigi sprendžiant dėl preliminariosios sutarties šalies atsisakymo (vengimo) sudaryti pagrindinę sutartį padarinių, t. y. civilinės atsakomybės, galinčios turėti netesybų arba nuostolių formą, reikia nustatyti, buvo pagrįstas atsisakymas (vengimas) sudaryti pagrindinę sutartį ar ne (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. O. v. L. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-166/2011; kt.).Pagal CK 6.165 straipsnio 5 dalį, jeigu šalys per preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą pagrindinės sutarties nesudaro, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia.

51Iš bylos aplinkybių matyti,kad preliminarioji sutartis su atsakovais faktiškai buvo sudaryta ieškovo B. Č. atstovo pagal įgaliojimą R. L. iniciatyva ir būtent šio atstovo interesais.Kad ieškovo B. Č. atstovas R. L. turėjo interesą gauti į savo nuosavybę preliminarioje sutartyje nurodomą pirtį yra patvirtinama R. L. paaiškinimais Varėnos rajono apylinkės teismo išnagrinėtoje byloje Nr.2-14-547/2017,ką patvirtina 2017-02-01 priimtas šioje byloje(šiuo metu dar neįsiteisėjęs) sprendimas.Iš ieškovo B. Č. paaiškinimo 2017-05-11 posėdyje matosi,kad jis neturėjo jokio intereso įsigyti iš atsakovų nurodytos pirties ½ dalį,jis nemokėjo jokio avanso atsakovams,bei atsakovams preliminarios sutarties sudarymo metu ar po sudarymo nemokėjęs jokių pinigų, bei nereikalavęs preliminarios sutarties įvykdymo sutartyje nustatytu terminu,sakęs atsakovams,kad jam pirtis nėra reikalinga,o kuriai nors iš šalių prašant ir pateikus surašytus dokumentus juos pasirašydavęs.Tokiu būdu matyti,kad pats ieškovas B. Č. neturi jokio teisinio intereso dėl bylos baigties ir jis nelaiko,kad būtų pažeistos jo teisės ir teisėti interesai(LR CPK 5 str.).Iš surinktų įrodymų byloje matyti,kad teisinį interesą dėl šios bylos baigties turi būtent ieškovo atstovas pagal įgaliojimą R. L.,kuris turėdamas ieškovo B. Č. įgaliojimą, sudarė 2015-07-08 preliminarią sutartį su atsakovais ,pateikdamas šią sutartį pasirašyti tiek B. Č.,tiek atsakovams, kiekvienam atsakovui atskirai,bei po to įtakojant B. Č. ir B. Č. pasirašant įvairius dokumentus teikė šiuos dokumentus tiek atsakovams,tiek teismui.

52Pačiam ieškovui B. Č. neigiant 200 Eur avanso sumokėjimą atsakovams ,ieškovo atstovas R. L. nurodė,kad būtent jis 2015 m gegužės mėn.pabaigoje sumokėjęs vienai iš atsakovų –O. L. 200 Eur avansą,kuri pagal jo aiškinimą šį sumokėtą avansą nuslėpusi nuo kitų atsakovų.Tiek atsakovė O. L.,tiek kiti atsakovai neigia 200 Eur avanso gavimo faktą.Ieškovo atstovas R. L. nepateikė jokių įrodymų(pinigų gavimo raštelio,pakvitavimo,bankinio pervedimo, liudytojų parodymų ar kt.),kuriais būtų patvirtinama,kad jo nurodomas avansas būtų iš tikrųjų sumokėtas vienai iš atsakovių,t.y.O. L..2015-07-08 Sutarties 2.2 p.nurodyta,kad Akceptantas sumokės Oferentui 200 Eur prieš pasirašant sutartį.Todėl šiuo atveju Sutartyje buvo patvirtintas faktas,kad pinigai anksčiau iki sutarties sudarymo nebuvo sumokėti,nes tokiu atveju sutartyje turėjo būti fiksuojama,kad pinigai 200 Eur yra sumokėti iki sutarties sudarymo.Dėl to šiuo sutarties punktu yra paneigiamas ieškovo atstovo R. L. nurodymas,kad 200 Eur avansas buvo sumokėtas dar 2015 m gegužės mėn.pabaigoje,kada dar nebuvo sudaryta preliminari sutartis.Tiek ieškovo atstovas R. L.,tiek atsakovė O. L. nurodė,kad jie apytikriai tuo laiku tvarkė R. L. skolos grąžinimo broliui R. L. klausimus.Tokiu būdu ieškovo atstovui nepateikus neginčijamų įrodymų dėl 200 Eur avanso sumokėjimo O. L. nėra paneigiama aplinkybė,kad gali būti ieškovo atstovo apsirikimas dėl nurodomo 200 Eur sumokėjimo kaip avanso O. L., kaip jų-šeimos narių tarpusavio skolinių santykių sureguliavimas,nes 2015 m gegužės pabaigoje dar nebuvo pasirašyta preliminari sutartis ir nebuvo pagrindo mokėti avansą.Šiuo atveju pareiga įrodyti 200 Eur avanso sumokėjimo faktą vienam iš atsakovų (O. L.) tenka ieškovui ir jo atstovams(LR CPK 178 str.).

53Iš 2015-07-08 sudarytos sutarties matyti,kad ji galiojo iki 2016-07-08,bei jos neįvykdžius sutarties ji 2016-07-08 nustojo galios dėl pagrindinės sutarties (pirties dalies pirkimo pardavimo ) sudarymo(LR CK 6.165 str.5d.).Iš pateikto 2016-11-21 ieškovo vardu surašyto ir jo pasirašyto pranešimo matyti,kad šiuo pranešimu buvo nurodoma,kad 2015-07-08 sutarties galiojimas ieškovo vienašališkai pratęsiamas 5 mėn.iki 2016-12-08.Tačiau šios sutarties galiojimas buvo pasibaigęs jau 2016-07-08,bei pasibaigusios galioti sutarties galiojimo pratęsimas atbuline data nuo 2016-07-08 nebuvo teisiškai galimas ir dėl to 2016-11-21 ieškovo vardu surašytas ir pasirašytas pranešimas apie sutarties galiojimo pratęsimą buvo teisiškai nereikšmingas.

54Ieškovui ir jo atstovui R. L. nepateikus įrodymų apie nurodomą R. L. sumokėtą avansą vienai iš atsakovų O. L. iškyla klausimas,kad 2015-07-08 sudarytos sutarties nevykdė abi šalys.Atsakovai nurodo,kad jiems pats ieškovas B. Č. nurodydavo,kad jis neturi jokio intereso dėl pirties nupirkimo ir tuo pačiu dėl sutarties įvykdymo,bei negavus avanso jie tai supratę, kaip B. Č. atsisakymą nuo šios sutarties įvykdymo.Ieškovui B. Č. teismo posėdžio metu patvirtinus apie jo žodinį nurodymą atsakovams,kad jam pirtis nereikalinga ir jis jos nepirks ,atsakovams buvo pakankamas pagrindas tikėti,kad ieškovas B. Č. atsisakė nuo pirties pirkimo ir tuo pačiu nuo preliminarios sutarties įvykdymo.Kaip matosi iš laikotarpio po 2015-07-08 sudarytos preliminarios sutarties galiojimo pasibaigimo nuo 2016-07-08 iki 2016 -11-21 atsakovams nebuvo reiškiamos jokios pretenzijos dėl šios sutarties neįvykdymo,o pretenzijos atsakovams buvo pradėtos reikšti tik po ieškovo atstovo R. L. parvykimo iš užsienio. Tokiu būdu iš ieškovo pateiktų įrodymų nėra įrodoma atsakovų nesąžiningi veiksmai nesudarant pagrindinės sutarties dėl pirties pastato dalies pardavimo,nes tik įrodžius atsakovų nesąžiningus veiksmus, būtų atsiradęs pagrindas atsakovų atžvilgiu taikyti LR CK 6.165 str.4d.numatytas teisines pasekmes-atlyginti nuostolius,t.y.priteisti prašomą 600 Eur baudą.

55Atsakovų atstovė išreiškė nuomonę,kad iš byloje nustatytų aplinkybių galima padaryti išvadą,kad tikrasis bylos ieškovas yra ne B. Č.,o jo atstovas pagal įgaliojimą R. L..Pats ieškovas ne kartą nurodė,jog jis nesiekė įsigyti pirties dalies,bei išreiškė poziciją,kad jis atsisako nuo ieškinio.Todėl svarstytina dėl bylos nutraukimo ieškovui atsisakius nuo ieškinio.Ieškovas B. Č. teismo posėdžio metu nesuformulavo savo aiškios pozicijos,kad jis nepalaiko ieškinio bei atsisako nuo ieškinio.Todėl nesant ieškovo išreikštos aiškios valios dėl atsisakymo nuo ieškinio teismas neranda įstatyminio pagrindo laikyti, jog ieškovas atsisakė nuo ieškinio ir to pagrindu nutraukti bylą,o bylą sprendžia pagal byloje surinktus įrodymus.

56Dėl bylinėjimosi išlaidų

57Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str. 1, 2 d. bylinėjimosi išlaidos priteistinos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. CPK 98 str.1d.nurodo,kad šaliai,kurios naudai priimtas sprendimas,teismas priteisia iš antrosios dalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą,pagalbą,taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas.

58Atsakovai patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 200 Eur advokato pagalbai apmokėti (b. l. 46).

59Pateiktais 2017-01-14 advokato kvitais Nr.854491 ir 854492 patvirtinama,kad atsakovės I. O. ir O. L. yra sumokėję po 100 eurų advokato pagalbos išlaidų už atsiliepimo į ieškinį paruošimą ir atstovavimą. Atsižvelgus į tai,kad ieškinys pagal savo pobūdį buvo sudėtingas, atsakovai ginčijo šį ieškinį,bylos išnagrinėjimui buvo reikalinga rengti kelis teismo posėdžius, tai išlaidos advokato pagalbai apmokėti priteistinos atsižvelgiant į šios bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas paruošti ieškinį, vadovaujantis Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose rekomenduotinais apmokėjimo dydžiais.Kadangi ieškinys atmetamas, tad vadovaujantis LR CPK 98 str. 1 d., iš ieškovo priteistina atsakovų turėtos bylinėjimosi išlaidos –turėtos advokato pagalbos išlaidos (CPK 93 str. 1d.),kur atsižvelgus į bylos sudėtingumą bei atsakovų procesinį elgesį laikytina,kad atsakovų turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos pilnai 200 Eur sumai.

60Iš ieškovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos valstybei dėl turėtų pašto išlaidų (CPK 96 straipsnis),kurios sudaro 25,80 Eur.

61Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 straipsniais teismas

Nutarė

62Ieškinį atmesti.

63Priteisti atsakovėms I. O. (a.s. ( - ) AB DNB) ir O. L. (a.s. ( - ) AB Swedbank) iš ieškovo B. Č. a. k. ( - ) po 100 (vieną šimtą )Eur turėtų bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti .

64Priteisti iš ieškovo B. Č. a.k. ( - ) 25,80 Eur(dvidešimt penkis eurus aštuoniasdešimt centų)turėtų bylos nagrinėjimo(pašto) išlaidų valstybei (lėšos turi būti sumokamos į Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos). Ši suma po sprendimo įsiteisėjimo turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM(kodas 188728821) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą(pasirinktinai) ,(įmokos kodas 5660, paskirtis- bylos nagrinėjimo išlaidos), o mokėjimo dokumentas pristatytas į Varėnos rajono apylinkės teismą. Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

Sąskaitos Nr.Banko kodasBanko pavadinimas
LT78 7290 0000 0013 015172900AB „Citadele“ bankas
LT74 4010 0510 0132 476340100AB DNB bankas
LT05 7044 0600 0788 717570440AB SEB bankas
LT32 7180 0000 0014 103871800AB Šiaulių bankas
LT74 7400 0000 0872 387074000Danske Bank A/S Lietuvos filialas
LT12 2140 0300 0268 022021400Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
LT24 7300 0101 1239 430073000„Swedbank“, AB
LT42 7230 0000 0012 002572300UAB Medicinos bankas

65Sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos, skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas,... 2. Ieškovas pateiktu ieškiniu ir patikslintu ieškiniu prašo: priteisti... 3. Ieškiniu ieškovas nurodė, kad 2015-07-08 ieškovas ir atsakovai sudarė... 4. Sutarties 2 punkte buvo numatyta, kad pirties1/2 dalis pardavimo kaina yra... 5. Sutartis numatė, kad jei atsakovai nepagrįstai vengia arba atsisako sudaryti... 6. Kaip matyti, pagrindinę notarinės formos nekilnojamojo turto pirkimo –... 7. CK 6.38 straipsnis numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 8. Sutarties 2.2. punktu šalys patvirtino, kad sutarties sudarymo metu ieškovas... 9. Ieškovas nurodo, kad atsakovai pažeidė sutartį ir neįvykdė... 10. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti... 11. Kaip matyti, preliminariąja sutartimi buvo nustatytas vienerių metų terminas... 12. Paprastai preliminariosios sutarties kontekste atsakovų prisiimtos prievolės... 13. Preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas, pagal kurį šalys... 14. Pagal CK 6.165 straipsnio 5 dalį, jeigu šalys per preliminariojoje sutartyje... 15. Kadangi preliminariojoje sutartyje buvo nustatytas terminas sudaryti... 16. Šiuo atveju atsakovai veikė nesąžiningai nuo pat sutarties sudarymo... 17. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovų vengimą vykdyti jų... 18. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai patikslintą ieškinį visiškai... 19. Ieškovo atstovas R. L. nurodė,kad jis su atsakovais yra... 20. Ieškovas B. Č. 2017-05-11 posėdyje(ieškovo... 21. Atsakovai atsiliepimu į ieškinį ir patikslintą ieškinį nurodė, kad su... 22. Nurodė, kad preliminari sutartis neįvykdyta ir pagal įstatymą prievartine... 23. Kadangi preliminariosios sutarties objektas yra kitos - pagrindinės -... 24. Ieškovas B. Č. neketino ir neketina savo nuosavybėn... 25. Dar 2014-04-22 atsisakyme, kuris buvo patvirtintas Marcinkonių seniūnijos... 26. 2016-11-29 ieškovas B. Č. savo noru atvykęs į notarės... 27. Po preliminarios sutarties pasirašymo netrukus paaiškėjo, kad 28. B. Č. atsakovams patvirtino, kad civilinė byla, kaip ir... 29. Ieškovas 2017-01-09 laisva valia yra pasirašęs pareiškimą teismui, kad... 30. Ieškovas (ir ieškovo vardu R. L.) neturi jokio teisinio... 31. Preliminariąsias sutartis reglamentuojančiose teisės normose - CK 6.165... 32. CK 6.165 straipsnyje nenustatyta preliminariosios sutarties nutraukimo... 33. Kadangi preliminariajai sutarčiai netaikytinos CK 6.217 straipsnio nuostatos,... 34. Nagrinėjamu atveju ne atsakovai atsisakė,ar vengė sudaryti pagrindinę... 35. Teismo posėdžio metu atsakovai palaikė atsiliepimuose į ieškinį ir... 36. Teismo posėdyje atsakovė O. L. nurodė,kad jai 37. Atsakovai I. O.,Z. Ž. ir 38. Ieškinys atmestinas.... 39. Iš 2014-08-18 Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašo... 40. Pateiktu 2014-07-22 notaro liudijimu (b.l.5)patvirtinama,kad atsakovai yra 41. Iš ieškovo ir atsakovų 2015-07-08 sudarytos preliminarios sutarties dėl... 42. Iš ieškovo(akceptanto) B. Č. 2016-11-21 pranešimo... 43. Iš 2016-11-29 B. Č. rašyto ir notaro patvirtinto... 44. Iš 2016-12-15 B. Č. rašyto ir notaro patvirtinto... 45. Iš 2017-01-09 B. Č. rašyto ir Marcinkonių seniūnijos... 46. Iš 2017-01-10 B. Č. rašyto prašymo (b.l.14)matyti,kad... 47. Surinktų įrodymų pagrindu ieškovo patikslinto ieškinio reikalavimas dėl... 48. CK 6.165 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad preliminarioji sutartis yra šalių... 49. CK 6.165 straipsnyje nenustatyta preliminariosios sutarties nutraukimo... 50. Kadangi preliminariajai sutarčiai netaikytinos CK 6.217 straipsnio nuostatos,... 51. Iš bylos aplinkybių matyti,kad preliminarioji sutartis su atsakovais... 52. Pačiam ieškovui B. Č. neigiant 200 Eur avanso... 53. Iš 2015-07-08 sudarytos sutarties matyti,kad ji galiojo iki 2016-07-08,bei jos... 54. Ieškovui ir jo atstovui R. L. nepateikus įrodymų apie... 55. Atsakovų atstovė išreiškė nuomonę,kad iš byloje nustatytų aplinkybių... 56. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 57. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str. 1, 2 d.... 58. Atsakovai patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 200 Eur advokato pagalbai... 59. Pateiktais 2017-01-14 advokato kvitais Nr.854491 ir 854492 patvirtinama,kad... 60. Iš ieškovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos valstybei dėl turėtų... 61. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 straipsniais teismas... 62. Ieškinį atmesti.... 63. Priteisti atsakovėms I. O. (a.s. ( - ) AB DNB) ir 64. Priteisti iš ieškovo B. Č. a.k. ( -... 65. Sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui...