Byla B2-875-267/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „ZV Capital“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė,

2sekretoriaujant Irenai Dominauskienei,

3dalyvaujant pareiškėjos bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Maksvelas Gudrutis“ atstovui bankroto administratoriui G. M.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi pareiškėjos bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir BUAB) „Maksvelas Gudrutis“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „ZV Capital“,

Nustatė

5Pareiškėja BUAB „Maksvelas Gudrutis“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „ZV Capital“. Nurodo, kad UAB „Maksvelas Gudrutis“ 2012 m. spalio mėnesį pardavė ir UAB „ZV Capital“ nupirko prekes ir įsipareigojo apmokėti už prekes pagal pateiktą sąskaitą faktūrą nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Šio pareiškimo pateikimo dieną UAB „ZV Capital“ yra skolinga UAB „Maksvelas Gudrutis“ už prekes pagal 2012-10-15 PVM sąskaitą faktūrą MA Nr. 0127 91787,00 Lt. Atsakovei UAB „ZV Capital“ neatsiskaičius, pareiškėja bankrutuojanti UAB „Maksvelas Gudrutis“ 2013 m. balandžio 3 d. išsiuntė atsakovei pranešimą su reikalavimu dėl skolos sumokėjimo ir dėl planuojamo bankroto bylos iškėlimo ir siūlė apmokėti tai dienai susidariusį įsiskolinimą per 30 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos. Taip pat nurodo, kad atsakovė UAB „ZV Capital“ niekada neginčijo skolos pareiškėjai UAB „Maksvelas Gudrutis“, tačiau gavusi raginimą dėl įsiskolinimo ir įspėjimą dėl bankroto bylos iškėlimo, neatsiskaitė su pareiškėja UAB „Maksvelas Gudrutis“. Todėl darytina išvada, jog skola nemokama dėl atsakovės UAB „ZV Capital“ nemokumo. Be to, pareiškėjai žinoma kita neigiama informacija apie atsakovės finansinę situaciją – atsakovė turi skolų kitiems kreditoriams, VSDFV Šiaulių skyriui (skola 316,04 Lt), UAB „TELE 2“ (skola 634,88 Lt).

6Bankroto administratore siūlo skirti I. P. (a.k. ( - ) Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas sąrašo Nr.B-FA450, Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos išduoto leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 1030).

7Atsakovės UAB „ZV Capital“ direktorius 2013-08-12 pateikė teismui informaciją, kad negalės dalyvauti teismo posėdyje, prašė teismo posėdį atidėti 15 dienų (80 b. l.), tačiau dokumentų, pateisinančių savo neatvykimą, teismui nepateikė.

8Pareiškimas tenkintinas.

9LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p. nustatyta, kad kreditoriai gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų.

10Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. bankroto byla keliama, kai įmonė yra nemoki. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

11Prie byloje pateikto pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pridėtos dokumentų kopijos, kuriose nurodomi UAB „ZV Capital“ skolos atsiradimo pagrindai pareiškėjai (5–7 b. l.). Byloje taip pat yra pareiškėjos 2013-04-03 pranešimas atsakovei dėl skolos sumokėjimo ir įspėjimas dėl kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (9 b. l.) bei įrodymai, pagrindžiantys pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo išsiuntimą atsakovei (11 b. l.).

12Šiaulių apygardos teisme 2013-06-14 bei 2013-06-18 gauti UAB „ZV Capital“ finansinės atskaitomybės dokumentai. Iš šių dokumentų matyti, kad pagal 2012-12-31 balansą įmonė turėjo turto už 122320 Lt, tarp jo ilgalaikio turto už 69761 Lt ir trumpalaikio turto už 52559 (35 b. l.). Iš šio balanso taip pat matyti, kad įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai) sudarė net 95191 Lt. Pagal 2012-12-31 pelno (nuostolių) ataskaitą, įmonės pelnas 2012-12-31 sudarė 17129 Lt (36 b. l.). 2012 metų įmonės aiškinamajame rašte nurodoma, kad skolos tiekėjams sudaro 92853 Lt, pelno mokesčio įsipareigojimai – 902 Lt, mokėtino socialinio draudimo įmokos – 321 Lt, mokėtinas garantinis fondas – 3 Lt, trumpalaikiai įsipareigojimai 1112 Lt (39–55 b. l.). Kaip matyti iš šių duomenų, didžiąją dalį UAB „ZV Capital“ įsipareigojimų 2012 metų pabaigoje sudarė įsiskolinimas pareiškėjai BUAB „Maksvelas Gudrutis“. Pagal viešai teikiamus duomenis UAB „ZV Capital” 2013-08-14 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai turėjo 744.53 Lt skolą.

13Šiaulių apygardos teisme 2013-06-18, kaip jau minėta, buvo gauti patikslinti atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentai. 2013-05-31 balanse nurodoma, kad įmonės turtą sudaro 179043 Lt, tačiau per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 143729 Lt (57 b. l.). Naujai pateiktame 2012 metų aiškinamajame rašte nurodoma, kad skolos tiekėjams sudaro 3719 Lt, pelno mokesčio įsipareigojimai – 902 Lt, mokėtinas darbo užmokestis – 2707 Lt, mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 556 Lt, mokėtinas GPM – 2 Lt, mokėtinas garantinis fondas – 10 Lt, trumpalaikiai įsipareigojimai D. Ž. sudaro 133232 Lt, Ž. M. – 1320 Lt, A. B. – 1281 Lt (61–69 b. l.). Aiškinamajame rašte taip pat nurodoma, kad 2013-06-14 direktorius D. Ž. pristatė 2013-03-20 kasos pajamų orderį serija MA NR.2013/20, išrašytą BUAB „Maksvelas Gudrutis, iš viso 91787 Lt sumai, tuo pagrįsdamas skolos padengimą BUAB „Maksvelas Gudrutis“. Teismas laiko šiuos atsakovės pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus melagingais ir pažymi, kad teisme nėra gauta dokumento, pagrindžiančio atsakovės skolos pareiškėjai sumokėjimą, o pareiškėjos atstovas 2013-08-12 vykusiame teismo posėdyje paaiškino, kad atsakovė skolos pareiškėjai nesumokėjo, todėl prašė kelti jai bankroto bylą. Dėl šios priežasties, teismas, vertindamas atsakovės finansinę padėtį, remsis tik 2013-06-14 pateiktais finansinės atskaitomybės dokumentais.

14Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą konstatavęs, kad sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo pagal IBĮ 2 straipsnio 8 dalį, yra lyginami įmonės pradelsti įsipareigojimai ir įmonės turimo turto vertė (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2514/2011, 2011 m. spalio 6 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2525/2011, 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2387 ir kt.). Iš anksčiau aptarto 2012-12-31 atsakovės balanso matyti, kad UAB „ZV Capital“ per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2012 metais viršijo 50 procentų įmonės turto. Nors Šiaulių apygardos teismas 2013-06-25 nutartimi įpareigojo atsakovę pateikti teismui kreditorių ir skolininkų sąrašus su įsipareigojimų ir skolų sumomis bei atsiskaitymo terminais, atsakovė šių duomenų teismui nepateikė. Dėl to laikytina, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai (pagal per vienerius metus mokėtinas sumas) viršija 50 procentų įmonės turto.

15Pagal bylos duomenis atsakovė veiklą vykdo nuo 2012-09-02, įmonės pelnas 2012-12-31 sudarė 17129 Lt, tačiau atsakovė net iš dalies neatsiskaitė su pareiškėja, atsakovė taip pat nemoka privalomųjų mokėjimų valstybei, dėl ko darytina išvada, kad atsakovė nėra pajėgi atsiskaityti su kreditoriais.

16Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad UAB „ZV Capital“ yra nemoki, ji negalės atsiskaityti su kreditoriais, todėl įmonei keltina bankroto byla. Šiuo atveju pagrindų, įpareigojančių teismą atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.).

17Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

18Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.). Sprendžiant dėl administratoriaus kandidatūros paskyrimo teismas vadovaujasi tiek pačių administruoti pretenduojančių asmenų pateikta teismui informacija apie save, tiek viešai skelbiama Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos informacija internetiniame tinklalapyje.

19Byloje gautas pareiškėjos siūlymas bankroto administratore skirti I. P.. Siūlomos administratorės kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (23 b. l.).

20Teismas mano, kad tikslinga UAB „ZV Capital“ bankroto administratore skirti I. P. (Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-FA450, Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos išduoto leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 1030) (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., 11 str. 4 d.).

21Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 3 p., 4 p., 5 str. 1 d. 3 p., 8 str., 9 str. 5 d., 10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., teismas,

Nutarė

23

  1. Iškelti bankroto bylą UAB „ZV Capital“ (įmonės kodas 302852784, buveinė – Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Tilžės g. 156).
  2. Bankrutuojančios UAB „ZV Capital“ administratore paskirti I. P. (a.k. ( - ) leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 1030) (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., 11 str. 4 d.).
  3. Uždrausti UAB „ZV Capital“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.
  4. Nustatyti UAB „ZV Capital“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.
  5. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.
  6. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.
  7. UAB „ZV Capital“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.
  8. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „ZV Capital“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

24Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. sekretoriaujant Irenai Dominauskienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjos bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi pareiškėjos bankrutuojančios... 5. Pareiškėja BUAB „Maksvelas Gudrutis“ pateikė teismui pareiškimą dėl... 6. Bankroto administratore siūlo skirti I. P. (a.k. ( - ) Įmonių bankroto... 7. Atsakovės UAB „ZV Capital“ direktorius 2013-08-12 pateikė teismui... 8. Pareiškimas tenkintinas.... 9. LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p. nustatyta, kad kreditoriai gali... 10. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. bankroto byla keliama,... 11. Prie byloje pateikto pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pridėtos... 12. Šiaulių apygardos teisme 2013-06-14 bei 2013-06-18 gauti UAB „ZV Capital“... 13. Šiaulių apygardos teisme 2013-06-18, kaip jau minėta, buvo gauti patikslinti... 14. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą konstatavęs, kad sprendžiant... 15. Pagal bylos duomenis atsakovė veiklą vykdo nuo 2012-09-02, įmonės pelnas... 16. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad UAB „ZV Capital“... 17. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius –... 18. Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR... 19. Byloje gautas pareiškėjos siūlymas bankroto administratore skirti I. P..... 20. Teismas mano, kad tikslinga UAB „ZV Capital“ bankroto administratore skirti... 21. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių... 23.
  1. Iškelti bankroto bylą UAB „ZV Capital“ (įmonės kodas... 24. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...