Byla 2-6284-901/2013
Dėl antstolio A. L. procesinių veiksmų, suinteresuotas asmuo East China Automobile Association LTD

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų UAB „ECAA Europe“ ir UAB „Universal auto“ 2013-06-20 skundą dėl antstolio A. L. procesinių veiksmų, suinteresuotas asmuo East China Automobile Association LTD,

Nustatė

2Pareiškėjai prašo teismo pripažinti neteisėtais antstolio A. L. veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0159/13/00335, kuriais Klaipėdos teritorinei muitinei buvo duoti nurodymai ar pateikta klaidinanti informacija ir 2013 m. birželio 12 d. Klaipėdos teritorinės muitinės Šiaulių oro uosto poste buvo užkirstas kelias atlikti muitinės procedūras ir įmonei UAB „Universal auto" išvežti PVM sąskaitoje faktūroje Nr. UNA0000039 nurodytas bei jai priklausančias prekes iš Lietuvos Respublikos teritorijos. Pareiškėjai taip pat prašo įpareigoti antstolį A. L. raštu informuoti Klaipėdos teritorinę muitinę, kad būtų leidžiama atlikti muitinės procedūras ir leidžiama iš muitinės sandėlio, esančio Žemaitės g. 96C, Šiauliai išvežti prekes, kurios nuosavybės teise priklauso įmonei UAB „Universal auto", įskaitant ir prekes, įsigytas iš ECAA Europe UAB iki 2013-03-12 teismo nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi įmonės UAB „Universal auto" prekėms nėra taikytas joks areštas. Nutartį prašo vykdyti skubiai.

3Pareiškėjų teigimu antstolis, vykdydamas Vilniaus apygardos teismo 2013-03-12 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-3731-565/2013, 2013-04-12 patvarkymu Nr. AN044243 nepagrįstai areštavo neva tai ECAA Europe UAB priklausantį ir neva tai faktiškai 2013-04-12 dieną turimą turtą. Tuo tarpu UAB „Universal auto" prekes, kurios 2013-06-12 buvo pateiktos muitinei su tikslu jas išvežti į Ukrainą, buvo įsigytos iš ECAA Europe UAB dar 2013 m. kovo 5 ir 11 dienomis, t. y. dar iki vykdomosios bylos Nr. 0159/13/00335 pradžios. Šiai bendrovei nebuvo ir nėra taikyti jokie areštai ar ribojimai, tačiau antstoliui suklaidinus muitinės darbuotojus, nepagrįstai nebuvo leista 2013-06-12 išvežti UAB „Universal auto" priklausantį krovinį, t.y. automobilių detales. Tuo šiai bendrovei ir UAB „Tikroji vaivorykštė" padaryta finansinė žala. Nei įmonė ECAA Europe UAB, nei muitinės tarpininkas ir muitinės sandėlio savininkas UAB „Tikroji vaivorykštė" nėra informuoti, kokiu tiksliai teisiniu pagrindu nebuvo išleistos ECAA Europe UAB dar 2012 m. įvežtos, tačiau jau seniai parduotos prekės ir koks antstolio rašytinis oficialus nurodymas pateiktas Klaipėdos teritorinei muitinei. UAB „Tikroji vaivorykštė" muitinės sandėlyje, esančiame Žemaitės g. 96C, Šiauliai, saugo ne tik įmonės ECAA Europe UAB, tačiau ir kitų juridinių asmenų prekes, bet antstolis tai ignoruoja. Antstolis areštavo konkretų kiekį vienodą kodą turinčių vienokios ar kitokios rūšies ir modelio prekių, šis kiekis įsigytas dar 2012-ais metais per vienerių metų laikotarpį. Antstolis vadovavosi pasenusiais duomenimis, ECAA Europe UAB vykdant komercinę veiklą tokių prekių kiekio vienu metu ši bendrovė niekada neturėjo, kas sąlygojo tai, jog šiuo metu areštuotas ženkliai didesnis turtas. Antstolio A. L. padėjėjo M. J. ranka ant UAB „Universal auto" ir įmonės CK MK IMPEXGROUP 2013-06-11 PVM sąskaitos faktūros Nr. UNA0000039 užrašytos frazės kaip „teismo nutartis", „laikinosios apsaugos priemonės", „areštas", „kol antstoliui skolininkas pateiks prekių savininką įrodanti dokumentą", nenurodant konkrečiai kokio teismo nutartimi, kokios ir kam nustatytos laikinosios apsaugos priemonės niekuo neįpareigoja nei įmonę UAB „Universal auto", nei ECAA Europe UAB, nei Klaipėdos teritorinę muitinę. Klaipėdos teritorinė muitinė taip pat nepateikė jokio oficialaus ir raštiško paaiškinimo, dėl ko ir kokiu teisiniu pagrindu 2013-06-12 nebuvo išleidžiamas UAB „Universal auto" krovinys ir dėl ko įmonei UAB „Tikroji vaivorykštė" yra neleidžiama atlikti muitinės procedūrų.

4Antstolis A. L. su pareiškėjų skundu nesutikdamas, 2013-07-16 surašė patvarkymą, kuriuo pareiškėjų skundo netenkino. Antstolis nurodė, kad turint duomenų, kad muitinės procedūros atliekamos galimai su areštuotomis prekėmis, kurios priklauso/ė pagal sudarytą turto aprašą ECAA Europe ar galimai buvo perleistos pažeidžiant 2013-03-13 Šiaulių apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2727-291/2013 apie tai ir buvo informuoti tiek pareiškėjai, tiek ir muitinės atstovai. Procedūros vykdymo metu pareiškėjas UAB "Universal auto" buvo paprašytas pateikti duomenis įrodančius, kad prekės jam perleistos teisėtai, t.y. nepažeidžiant minėtos teismo nutarties, tačiau to padaryta nebuvo. Duomenis pareiškėjai teikia tik su šiuo skundu, todėl teigti, kad antstolis veikė neteisėtai muitinės formalumų atlikimo Klaipėdos muitinės Šiaulių oro uosto poste metu 2013-06-12 yra nepagrįsta. ECAA Europe UAB iki šiol nėra pateikęs patikimų ir išsamių duomenų, pagrindžiančių, kad 2013-04-12 patvarkymu AN044243 areštuotos prekės buvo ne ECAA Europe UAB, o kitų ūkio subjektų priklausomybėje, kadangi duomenis apie turimas prekes atliekant vykdymo veiksmus pateikė pats pareiškėjas, t.y. ECAA Europe UAB, kuris pats 2013-03-25 antstolio A. L. kontorai pateikė kilnojamojo turto (prekių) sąrašą (2013-03-25 Turimų atsargų lentelė Nr. 11). Vėliau, ECAA Europe UAB 2013-05-03 skunde Nr. 13/03-EC34 nurodžius galimus areštuotų prekių sąrašo neatitikimus su anksčiau teiktais duomenimis, skolininkui buvo pateiktas 2013-05-27 patvarkymuas dėl informacijos pateikimo AN048161, kuriuo prašoma pateikti viso jo turimo turto sąrašą. Prašomų duomenų nepateikus ir nepaneigus antstolio sudaryto turto aprašo akto užfiksuotų duomenų teisingumo, antstolis ne tik turėjo teisę, bet ir privalėjo vadovautis turimais duomenimis ir jų pagrindu atlikti būtinus vykdymo ar kitus reikiamus veiksmus. Nepagrįsti pareiškėjų skundo argumentai, kad antstolis suklaidino muitinės darbuotojus ir UAB „Universal auto" 2013-06-12 užkirto kelią disponuoti jos turimomis prekėmis. Antstolis rėmėsi jo turimais duomenimis, kuriuos teikė pati ECAA Europe UAB, duomenų apie prekių perleidimą, kurios nurodytos turto arešto akte, pateikta nebuvo. Antstolio padėjėjas M. J. atvykęs į Šiaulių oro uosto postą tik pateikė muitinės pareigūnams informaciją apie atliktus vykdymo veiksmus, nurodė kokiose vykdomosiose bylose jie atliekami ir kokiu pagrindu. Patvarkymų ar nurodymų UAB „Universal auto" atžvilgiu muitinės pareigūnams pateikta nebuvo. Sprendimą UAB „Universal auto" prekių neišleisti ir neleisti vykdyti tolesnių muitinės formalumų priėmė Klaipėdos teritorinė muitinės pareigūnai, atsižvelgdami į antstolio pateiktą informaciją. Antstolis negali komentuoti kitų valstybinių institucijų priimtų sprendimų. Antstolis jokio procesinio veiksmo, kuris CPK 510 straipsnyje nustatyta tvarka galėtų būti skundžiamas, šiuo klausimu netaikė. Pareiškėjui UAB „Universal auto" antstolio padėjėjas tik papildomai žodžiu paaiškino ir nurodė kokios prekės yra areštuotos, pagal kokias teismo nutartis yra veikiama, kokios vykdomosios bylos yra vykdomos bei kokius duomenis turėtų pateikti UAB „Universal auto", kad būtų pagrįsta, jog nėra pažeidžiamos teismų taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Pareiškėjas ECAA Europe ne kartą patvarkymais buvo įpareigotas pateikti duomenis apie visas jo turimas prekes, sudarant tinkamas sąlygas jas identifikuoti, aprašyti, apžiūrėti ir paženklinti, tačiau iš esmės iki šios dienos to nėra padaręs.

5Skundas netenkintinas.

6Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0159/13/00335 kopijos matyti, kad antstolio A. L. kontoroje vykdoma 2013-03-12 Vilniaus apygardos teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-3731-565/2013, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - atsakovui UAB „ECAA Europe“ priklausančio nekilnojamojo, kilnojamojo turto ir turtinių teisių arešto 1.429.133,59 Lt sumai, o šio turto nesant ar nepakankant, atsakovo piniginių lėšų arešto likusiai sumai, leidžiant atsakovui iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškovu pagal pareikštą ieškinį, mokėti darbo užmokestį, mokesčius valstybės ir VSDFV biudžetams; ieškovas - East China Automobile Association LTD. Vykdydamas nutartį, 2013-03-15 antstolis surašė skundžiamą turto aprašą Nr. AN042096, kuriuo aprašė skolininko UAB „ECAA Europe“ kilnojamąjį turtą – prekes, esančias muitinės sandėlyje, pagal skolininko pateiktą likučių sąrašą, ilgalaikį kilnojamąjį turtą pagal turto apskaitos žiniaraštį ir turtines teises – reikalavimo teises pagal 2013-03-15 pagrindinių skolininko debitorių sąrašą; apraše nurodyta, kad turto vertė nenustatyta (1 t., 10-11 b. l.). Šiaulių apylinkės teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo UAB ,,ECAA Europe“ skundą dėl antstolio A. L. veiksmų, 2013-05-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-3882-394/2013 atmetė pareiškėjo skundą dėl 2013-03-15 turto aprašo. Nutartis apskųsta, apeliacine tvarka dar nėra išnagrinėta.

72013-04-12 antstolis surašė patvarkymą dėl turto aprašo pakeitimo, kuriuo pakeitė skundžiamą 2013-03-15 turto aprašą ir aprašė konkretų kilnojamąjį atsakovo UAB „ECAA Europe“ turtą, esantį muitinės sandėlyje (prekių likučius), 951 899,19 Lt sumai, konkretų ilgalaikį kilnojamąjį turtą 533 579,52 Lt sumai bei vietoj turtinių teisių aprašė konkretų kilnojamąjį turtą, kurio vertė 215 781,25 Lt, nurodė, kad viso turto aprašyta už 1.701.259,96 Lt (2 t., 380-281 v.b. l.). Šiaulių apylinkės teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo UAB ,,ECAA Europe“ skundą dėl antstolio A. L. veiksmų, 2013-06-14 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-4416-883/2013 pareiškėjo skundą dėl 2013-04-12 antstolio patvarkymo tenkino iš dalies ir panaikino šio patvarkymo dalį, kurioje keičiant 2013-03-25 turto aprašo Nr. AN042096 pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį punktus buvo aprašyti amortizatoriai DTW PREMIUM, stabdžių sistemos dalys, stabdžiai, stabdžių kaladėlės ir pusašio šarnyrai, taip pat įpareigojo antstolį, dalyvaujant skolininko UAB ,,ECAA Europe“ atstovui ar atsakingam darbuotojui, sudaryti turto aprašą, aprašant skolininkui priklausantį kilnojamąjį turtą, ir įvertinti visą aprašytą turtą rinkos kainomis. Nutartis apskųsta, apeliacine tvarka dar nėra išnagrinėta.

8Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0159/13/00335 matyti, kad skolininkas pats antstoliui teikė savo turimo turto atsargų lenteles – 2013-03-25, kuriomis vadovavosi antstolis, o paaiškėjus, kad galimai duomenys pasikeitė, iš skolininko buvo pareikalauta patikslinti informaciją, to iki 2013-06-12 nebuvo padaryta (1 t. 131-164 v.b.l.). Be to, tik su skundu, kuris antstolio kontoroje gautas 2013-06-25, pateikta skunde minima 2013-06-11 PVM sąskaita faktūra Nr. UNA0000039 rusų kalba (be vertimo į lietuvių kalbą) (6 t. 804-821 v.b.l.). Teismui taip pat su skundu pateikta tik šio dokumento kopija rusų kalba be vertimo į lietuvių kalbą (16-26 c.b.l.). Procesas Lietuvoje vyksta valstybine kalba, todėl dokumentai, kuriais grindžiami reikalavimai taip pat privalo būti išversti į lietuvių kalbą, priešingu atveju jais negali būti remtis (CPK 11 str. 1 d.). Taip pat ir antstolis ir kitos Lietuvos valstybinės institucijos (muitinė), kuriems pateikti dokumentai ne valstybine kalba, neprivalo jais vadovautis. Nei teismui nei antstoliui nepateikti dokumentai, įrodantys kad faktūroje nurodytos prekės iš skolininko įgytos dar iki Vilniaus apygardos teismo 2013-03-12 nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Reikia pastebėti, kad antstolio A. L. kontoroje taip pat vykdoma 2013-03-13 Šiaulių apylinkės teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2727-291/2013, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės – iki teismo sprendimo šioje byloje priėmimo ir įsiteisėjimo atsakovo ECAA Europe UAB vadovas ir atsakovas J. D. įpareigoti veikti tik kartu su ieškovu East China Automobile Association LTD. Antstolis 2013-06-07 patvarkymu dėl informacijos pateikimo Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos yra nurodęs nustatyti išsamią dokumentinę kontrolę visų prekių, gabenamų iš muitinės sandėlio, esančio Žemaitės g. 9C, Šiauliuose; nustačius faktą, kad gabenamų prekių pirminis gavėjas yra ECAA Europe UAB ir prekės perleistos bei gabenamos be suderinimo su East Chna Automobile Association LTD, informuoti apie tai antstolį arba išieškotoją, neleidžiant atlikti muitinės formalumų, kol nebus gautas East China Automobile Association LTD atstovo patvirtinimas (vykd b. Nr. 0159/12/00337 20-21 v.b.l.). Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, taip pat kiti teisėti nurodymai privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą; asmeniui, nevykdančiam teisėtų antstolio reikalavimų ar kitaip kliudančiam antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą (CPK 585 str. 1 d., 2 d.). Nenustatyta, kad antstolis ar jo padėjėjas Muitinės departamentui 2013-06-12 būtų davęs kažkokius papildomus nurodymus. Nors UAB „Universal auto" ir nėra taikyti apribojimai, tačiau šiai bendrovei turėjo būti žinoma apie ECAA Europe UAB taikytą turto areštą, nes duomenys yra pateikti Turto arešto akto registrui, kur yra įregistruoti atitinkami apribojimai. Tiek UAB „Universal auto", tiek ECAA Europe UAB privalo bendradarbiauti su antstoliu, o muitinei teikti išsamią reikalaujamą informaciją. ECAA Europe UAB taip pat privalo bendradarbiauti ir su išieškotoju. Tai, kad dalyvaujant UAB „Universal auto" atstovams ant pareiškėjų skunde minimos faktūros antstolio padėjėjo ranka užrašyta teisingi tuo metu tikrovę atitikę duomenys, kad norimam išgabenti turtui ir toliau vykdyti muitinės procedūras, taikomi apribojimai, nepaisant to, kad nenurodytas konkretus teismas ir nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kol nebus pateikti įrodymai apie norimų išvežti prekių savininką, yra informacinio pobūdžio ir teisės normų nepažeidžia atsižvelgiant į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį. Nenustatyta, kad tą dieną antstoliui būtų pateikti kiti dokumentai, patvirtinantys, kad norimų išvežti prekių savininkas yra UAB „Universal auto" ir kad juo jis tapo ne laikotarpiu, kai ECAA Europe UAB pritaikyti apribojimai, pažeidžiant šiuos apribojimus. Visa tai įvertinus nėra jokio pagrindo pripažinti neteisėtais antstolio A. L. veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0159/13/00335, kuriais Klaipėdos teritorinei muitinei buvo duoti nurodymai ar pateikta klaidinanti informacija ir 2013-06-12 Klaipėdos teritorinės muitinės Šiaulių oro uosto poste buvo užkirstas kelias atlikti muitinės procedūras ir įmonei UAB „Universal auto" išvežti PVM sąskaitoje faktūroje Nr. UNA0000039 nurodytas bei jai priklausančias prekes iš Lietuvos Respublikos teritorijos, todėl pareiškėjų skundas šioje dalyje atmestinas kaip nepagrįstas.

9Pareiškėjai taip pat prašo teismo įpareigoti antstolį A. L. raštu informuoti Klaipėdos teritorinę muitinę, kad būtų leidžiama atlikti muitinės procedūras ir leidžiama iš muitinės sandėlio, esančio Žemaitės g. 96C, Šiauliai išvežti prekes, kurios nuosavybės teise priklauso įmonei UAB „Universal auto", įskaitant ir prekes, įsigytas iš ECAA Europe UAB iki 2013-03-12 teismo nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi įmonės UAB „Universal auto" prekėms nėra taikytas joks areštas. Pažymėtina, kad suinteresuoti asmenys, šiuo atveju UAB „Universal auto", ECAA Europe UAB ar East China Automobile Association LTD, bet ne antstolis privalo muitinei teikti informaciją apie tai, kad prekėms, kurias norima išgabenti iš sandėlio nėra taikyti jokie apribojimai, t.y. pateikti prekių įgijimo dokumentus, kad nėra ginčo dėl šių prekių priklausomybės. Šiuo atveju kyla ginčas dėl prekių priklausomybės ir ar prekės įgytos teisėtai, t.y. nepažeidžiant teismų jų perleidimui taikytų apribojimų. Todėl pareiškėjų skundas atmestinas ir dėl šio reikalavimo.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas analogiškoje byloje konstatavo, kad tokiu atveju pareiškėjui, kuris nėra tiesioginis vykdymo proceso dalyvis, savo galimai pažeistas teises negali ginti ypatingąja teisena keliant ginčą dėl teisės, susijusį su turto, iš kurio išieškoma, priklausymu, nes tokia tvarka negali būti nustatyta, kam priklauso areštuotas turtas, o turi reikšti ieškinį CPK 603 straipsnyje nustatyta tvarka, t. y. ginčo teisena. ieškinį dėl civilinės teisės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Robela" v. antstolė A. R. Ž, UAB „Stiklo galerija" ir A. S., byla Nr.3K-3-528/2008). Ši nuostata atsispindi ir teisės doktrinoje bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal UAB „Parex lizingas“ skundą dėl antstolio veiksmų, bylos Nr. 3K-3-524/2005, 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. B., R. B. v. B. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-434/2008, ir kt.). Pareiškėjas UAB „Universal auto“, kilus ginčui dėl prekių, kurias norima išgabenti, priklausomybės, turėtų reikšti atitinkamą ieškinį bendra ginčo teisena dėl prekių priklausomybės, nurodant visus suinteresuotus asmenis.

11Atmestus pareiškėjų skundus, nėra jokio teisinio pagrindo šią nutartį nukreipinėti skubiam vykdymui.

12Pažymėtina, kad tiek skolininkas, tiek suinteresuoti asmenys savo turimomis teisėmis turi naudotis sąžiningai, nepažeisti kitų suinteresuotų asmenų teisių ir interesų, nekliudyti antstoliui operatyviai atlikti vykdymo veiksmus (CPK 7 str., 644 str.). Įsiteisėjusios teismo nutartys privalo būti vykdomos.

13Vadovaudamasi išdėstytu ir CPK 442 str. 6 p., 443 str. 1 d. ir 5 d., 510-513 str.,

Nutarė

14Pareiškėjų „ECAA Europe“ UAB ir UAB „Universal auto“ skundo dėl antstolio A. L. veiksmų netenkinti.

15Nutarties kopijas išsiųsti pareiškėjams ir suinteresuotam asmeniui (jų atstovams), antstoliui.

16Nutarčiai įsiteisėjus, antstolio pateiktų vykdomųjų bylų kopijas grąžinti antstoliui.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai