Byla 2-824-440/2013
Dėl atsakovo juridinio asmens UAB „ECAA Europe“ veiklos tyrimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė, sekretoriaujant Romutei Lengvenienei, dalyvaujant ieškovo „East China Automobile Association LTD“ atstovams advokatui G. P., advokato padėjėjams M. B., D. V., atsakovo UAB „ECAA Europe“ atstovui advokatui V. B., trečiojo asmens UAB „Vaivorykštė“ atstovui A. V., trečiajam asmeniui J. D., teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „East China Automobile Association LTD“ pareiškimą atsakovui UAB „ECAA Europe“, tretiesiems asmenims UAB „Vaivorykštė“, J. D. dėl atsakovo juridinio asmens UAB „ECAA Europe“ veiklos tyrimo,

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas pareiškė prašymą priimti nutartį dėl atsakovo UAB „ECAA Europe“ veiklos tyrimo, priteisti iš atsakovo visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovo atstovai teismo posėdžio metu bei procesiniuose dokumentuose nurodė, kad ieškovas turėdamas UAB „ECAA Europe“ 35 procentų akcijų, manydamas, kad atsakovas vykdo neteisėtus veiksmus 2013-03-14 kreipėsi į atsakovą su pretenzija nutraukti netinkamą veiklą bei pateikti informaciją dėl aplinkybių keliančių abejonių dėl atliekamos veiklos tinkamumo ir teisėtumo, tačiau ieškinio pateikimo teismui dienai iš atsakovo nesulaukta jokių duomenų apie priimtus sprendimus ieškovo iškeltų klausimų ir abejonių aspektu. Ieškovas pretenzijoje pateikė išsamius motyvus bei priežastis apie atsakovo netinkamą veiklą. Pirmiausia dėl atsakovo vadovo sandorių su jo paties valdoma įmone UAB „Bendrystė“, kuriai vien laikotarpiu nuo 2012-06-04 iki 2012-09-24 buvo pervesta 35009,34 Lt, nors veiklos visiškai nėra susijusios. Taip pat kilo abejonių dėl mokėjimų atliekamų į su pagrindiniu atsakovu akcininku susijusias įmones - UAB „Šiaulių naujienos“, UAB „Šiaulių lyra“, UAB „Naujoji Vaidra“, UAB „Masada“, UAB „Tikroji vaivorykštė“, kurios turi sąsajas su ECAA Europe UAB akcininku - UAB „Vaivorykštė“. Kilo abejonių ar mokėjimai net ir už suteiktas paslaugas nėra atliekami neproporcingai juos padidinant, rinkos verčių neatitinkančiomis kainomis. Ieškovui kyla abejonių, dėl veiklos, nes 2011-11-27, praėjus 3 dienoms po įmonės UAB „ECAA Europe“ steigimo sutarties sudarymo, kartu su akcininkais UAB „Vaivorykštė“ ir D. G. buvo įsteigta nauja įmonė UAB „UNIVERSAL AUTO“ ir registruota tuo pačiu adresu. Jos vadovu paskirtas atsakovo vadovas J. D.. Kadangi įmonė sukurta didmeninei ir mažmeninei visų tipų lengvųjų automobilių ir komercinių automobilių iki 3,5 t autodetalių prekybai Lietuvoje, kilo abejonių dėl šių įmonių tarpusavio ryšio, ar per įmonę UAB „UNIVERSAL AUTO“ nėra perparduodamos prekės, tokiu būdu galimai pelno dalį nukreipiant įmonei ir tuo pačiu pažeidžiant ieškovo interesus. Ieškovas 2013-03-13 reikalavimu kreipėsi į atsakovą pateikti informaciją, kokiu pagrindu didžiausiam akcininkui buvo perleista 5 procentai kito akcininko akcijų. Ieškovui ne tik nebuvo suteikta numatyta pirmumo teisė įsigyti parduodamas akcijas pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 47 straipsnio 2 dalį, bet buvo nesilaikyta ir 2011-11-24 UAB „ECAA Europe“ akcininkų susitarimo prie steigimo sutarties 2.1.6 p., kuriuo akcininkai numatė draudimą perleisti akcijas, išskyrus perleidimą patvirtintą visų akcininkų. Be to atsakovo ne kartą buvo prašyta pateikti UAB „ECAA Europe“ visus finansinius duomenis, kurie padėtų įvertinti tikrąją įmonės finansinę padėtį bei įvertinti vykdomos ūkinės veiklos teisėtumą ir pagrįstumą, tačiau atsakovas prašymus ignoruoja. Abejonių dėl atsakovo neūkiškumo ir veiksmų neteisėtumo kelia ir tas faktas, kad ieškovas šiai dienai yra atsakovo kreditorius. Ieškovas yra pareiškęs ginčo tvarka reikalavimą grąžinti 414001,62 EUR skolą. Be to, ieškovas pažymi, kad dėl atsakovo veiklos teisėtumo pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 40-1-102-13. Be to, antstolis A. L. buvo nuolat klaidinamas dėl turto apyrašo sudarymo dėl prekių likučio, jų vertės. Skirtingų duomenų, pažymų pateikimas kelia abejones dėl veiklos teisėtumo. Atsakovas ne tik nesiekė ikiteismine tvarka išspręsti susidarusios situacijos, bet sprendžiant kilusius ginčus kitais aspektais, visapusiškai vengia teikti bet kokią informaciją ieškovui, nors jis tokią teisę, būdamas atsakovo akcininku ir turi. Atsakovas ir jo vadovas J. D. po 2013-03-13 Šiaulių apylinkės teismo nutarties, kuria nustatytas kiekybinis atstovavimas civilinėje byloje 2-2727-291/2013 ir toliau vykdo neteisėtą veiklą, pažeidinėja teismo nustatytą kiekybinį atstovavimą, sudaro sandorius, kurių teisėtumas taip pat abejotinas pvz. 2013-03-19 prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartis sudaryta su pagrindiniam akcininkui UAB „Tikroji vaivorykštė“ priklausančia įmone ir už nepilnus 1,5 mėn. už prekių saugojimą atsakovo akcininkas reikalauja sumokėti sumą artimą 20000,00 Lt. Tokie atsakovo veiksmai kelia abejonių dėl teisėtumo be to turėjo būti suderinti su ieškovu. Atsakovas elgiasi ieškovo atžvilgiu akivaizdžiai nesąžiningai - nors ir privalo savo veiklą derinti su ieškovu, jam yra žinomi jo atstovai, tačiau nepaisant to paskelbia šaukimą į visuotinį akcininkų susirinkimą didžiausiam akcininkui priklausančiame leidinyje, apie tai neinformuojant ieškovo. 2013-03-16 pranešimu ieškovas buvo informuotas apie visuotinį akcininkų susirinkimą vyksiantį 2013-04-17, tačiau 2013-03-22 susirinkimas buvo atšauktas. 2013-04-03 paskelbiama apie 2013-04-24 vyksiantį susirinkimą, apie kurį atskiru pranešimu ieškovas jau nebebuvo informuotas. Be to, atsakovas elektroninės komunikacijos būdu ieškovui yra nurodęs, kad atsakovo veikla yra nuostolinga, nuostoliai siekia netoli milijono litų, bet nors ir buvo prašoma pateikti finansinius duomenis, jų nepateikė. Atsakovo veikla prieštarauja jo įstatų 2.1. p. tikslui iš veiklos gauti pelno. Dėl atsakovo netinkamos veiklos yra neaiški atsakovo finansinė padėtis, vadovaujantis paties atsakovo argumentais įmonė veikia nuostolingai, didėja įmonės nuostoliai bei mažėja turimas turtas, atitinkamai mažėja akcijų vertė. Kadangi atsakovas nereaguoja į nei vieną ieškovo užklausą ir kreipimąsi, kuris susijęs tiesiogiai su atsakovo vykdoma veikla, laikytina, kad visos abejonės, kurios buvo pareikštos 2013-03-14 pretenzijoje yra nepašalintos ir situacija ikiteismine tvarka neišspręsta. Ieškovas nurodė, kad neprivalo nurodyti, ar toks netinkamas valdymas konkrečiai susijęs su juridinio asmens dalyviu, valdymo organu ar jo narių veikla. Netinkama veikla reiškia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ( toliau LR CK) 2.86-2.87 straipsnio nuostatų, kurios taikomos tiek valdymo organo nariui, tiek valdymo organui in corpore, pažeidimą. Ieškovas gali pasinaudoti LR CK 2.124 straipsnyje numatytu teisiniu būdu patikrinti ir nustatyti, ar iš tikrųjų atsakovo veiklos nuostolingumą, galimą skolų didėjimą lemia ne atsakovo valdymo organų veiksmai ar neveikimas, bet kitos, su atsakovo valdymu nesusijusios, priežastys. Ieškovo atstovai nurodė, kad su atsakovu buvo telefoninis kontaktavimas, elektroninė komunikacija, tačiau tai abejonių dėl atsakovo veiklos nepašalino. Byloje išsamių duomenų apie įmonės veiklą taip pat nėra, išskyrus 2012 m. balansą. Dėl atsakovo argumentų, kad jam nėra žinoma, kas ieškovo vardu sudarė teisinių paslaugų sutartį, ieškovas nurodė, kad atsakovas žinojo ir suprato, kas pasirašė teisinių paslaugų sutartį, kad Z. G. D. turi įgalinimus ieškovo vardu sudaryti sutartis. Nes būtent tas pats asmuo Z. G. D. ieškovo vardu 2011-11-24 pasirašė ECAA Europe UAB įstatus, steigimo sutartį ir akcininkų susitarimą, ieškovo vardu pasirašė 2012-02-17 trišalę sutartį, sudarytą tarp ieškovo, atsakovo ir Acemark Enterprises Limited. Dėl reikštų pretenzijų, ieškovas nurodė, kad juridinio asmens veiklos tyrimas apima juridinio asmens valdymą ir juridinio asmens dalyviu sprendimus, susijusius su juridinio asmens valdymu. Atsakovas kaip toks negali veikti be atstovo, todėl ir pretenzija pateikiama juridinio asmens atstovui. Dėl 2013-03-24 visuotinio akcininkų susirinkimo atsakovas tyčia ir sąmoningai neinformavo ieškovo, taip pat neinformavo apie 2013-05-15 šaukiamą pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Atsakovo veiksmai liudija nesąžiningus siekius eliminuoti ieškovą iš įmonės valdymo, nederinti jokių įmonės vardu priimamų sprendimų, ir toliau darant žalą tiek įmonei, tiek ieškovui, kaip įmonės akcininkui. Ieškovas per 2012 metus atsakovui suteikė kreditą 414001,62 EUR (1429133,59 Lt) sumai, tačiau 2013-02-01 atsakovas J. D. ieškovui nurodė, kad per 2012 metus UAB „ECAA Europe“ patyrė nuostolių 423786,63 Lt sumai. Kokia tiksli nuostolių suma, ieškovui nėra žinoma nes atsakovas informacijos neteikia, nors ir privalo suteikti. Ieškovo atstovai nurodė, kad grindžia prašymą dėl veiklos tyrimo tais argumentais, kurie yra išdėstyti ieškinyje, kituose rašytinuose dokumentuose, akcininkų susirinkimo 1913-06-15 sušaukimo aplinkybėmis ir sprendimų neteisėtumo argumentais, kurie yra ginčijami teismuose.

4Atsakovas UAB „ECAA Europe“ prašo pareiškimą dėl juridinio asmens veiklos tyrimo palikti nenagrinėtu Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ( toliau LR CPK ) 296 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktų pagrindu. Tuo atveju, jeigu būtų nuspręsta, kad ieškovo atstovu prisistatantis advokatas A. Š. yra tinkamas ieškovo „East China Automobile Association Ltd“ atstovas arba jeigu būtų pateikti papildomi įrodymai, patvirtinantys ieškovo atstovavimo tinkamumą, taip pat jeigu būtų nuspręsta, kad ieškovas laikėsi išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarkos, ieškovo „East China Automobile Association Ltd“ pareiškimą dėl juridinio asmens veiklos tyrimo atmesti. Pripažinti, kad ieškovas reikšdamas aiškiai nepagrįstą pareiškimą dėl juridinio asmens veiklos tyrimo, piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis ir skirti ieškovui 20000,00 Lt baudą, 50 % baudos skiriant atsakovui UAB „ECAA Europe“. Priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu bei procesiniuose dokumentuose nurodė, kad 2013-03-04 teisinių paslaugų sutartį su pareiškimą pasirašiusiu advokatu A. Š. ieškovo vardu pasirašė nežinomas asmuo. Teisinių paslaugų sutartyje nenurodytas ieškovo atstovo vardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas, o sutarties kopijoje ties grafa „Klientas“ matyti tik grafiniai elementai. Tačiau nėra jokių duomenų, kas šių hieroglifų autorių sieja su ieškovu, kadangi nepateiktas nei įgaliojimas, nei kitas dokumentas, atitinkantis įstatymų nustatytą formą (su Apostille pagal 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvenciją dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo ar pan.), patvirtinantis įgalinimus veikti ieškovo vardu. Pareiškimas dėl veiklos tyrimo vadovaujantis LR CK 2.126 straipsnio 2 dalimi gali būti paduotas tik, jeigu prieš tai pareiškėjas kreipėsi į juridinį asmenį reikalaudamas nutraukti netinkamą veiklą ir suteikė protingumo kriterijus atitinkantį laikotarpį aplinkybėms pašalinti, tokiu kreipimusi nelaikomas prašymas, kuriame nėra konkrečiai įvardyta netinkama veikla ar nesąžiningas pareigų vykdymas ir nenurodomi motyvai, kodėl veikla yra netinkama. 2013-03-14 pretenzija negali būti laikoma LR CK 2.126 straipsnio 2 dalies nuostatas atitinkančių reikalavimų. Pretenziją pateikė neįgaliotas ieškovo vardu veikti asmuo. 2013-02-07 atstovavimo sutartį su advokatu G. Ž., kurio padėjėjas D. V. pasirašė 2013-03-14 pretenziją, ieškovo vardu pasirašė nežinomas asmuo. Ieškovas dėl teisės pasirašyti pretenziją remiasi tais pačiais argumentais dėl netinkamo atstovavimo. Pareiškimas atmestinas, kadangi yra aiškiai nepagrįstas, pareikštas piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis, siekiant visai kitų tikslų, nei deklaruojama pareiškime. Pagal LR CK 2.126 straipsnio 2 dalį pretenzijoje turi būti konkrečiai įvardyta netinkama veikla ar nesąžiningas pareigų vykdymas ir nurodomi motyvai, kodėl veikla yra netinkama. 2013-03-14 pretenzijoje nurodyti įvykiai - atsakovas laikotarpiu nuo 2012-06-04 iki 2012-09-24 sumokėjo UAB „Bendrystė“ 35009,34 Lt, atliko mokėjimus UAB „Šiaulių naujienos“, UAB „Šiaulių lyra“, UAB „Naujoji Vaidra“, UAB „Masada“, UAB „Tikroji vaivorykštė“, 2011-11-27 įsteigta UAB „UNIVERSAL AUTO “. Tačiau jokie motyvai, kodėl šie veiksmai yra neteisėti, pretenzijoje nenurodoma, apsiribojama spėliojimais bei niekuo nepagrįstais, prasimanytais kaltinimais. Atsakovo vertinimu teiginiai yra išgalvoti, abstraktūs, nekonkretūs. 2013-03-14 pretenzijoje joks terminas, t. y. nei atitinkantis protingumo kriterijus, nei jų neatitinkantis, aplinkybėms pašalinti nebuvo nustatytas, tik maloniai prašoma nutraukti veiksmus, kuriais, ieškovo nuomone, daroma žala atsakovo ir ieškovo interesams. Be, to pretenzija, buvo pateikta ne atsakovui, bet atsakovo vienasmeniam valdymo organui - direktoriui J. D.. Pretenzijoje ieškovas nurodė, kad pretenzija kreipiasi į įmonės UAB „ECAA Europe“ vadovą J. D. dėl jo atliekamų neteisėtų veiksmų. LR CPK 178 straipsnyje nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, įrodinėja tas, kuris teigia, o ne tas, kuris neigia. Atsakovas nurodė, kad dėl 35009,35 Lt pervestų UAB „Bendrystė“ , atsakovas turėjo sutartinių teisinių santykių jis pirko kompiuterinę programą ECount ir kompiuterinę įrangą - serverius, serverių programinę įrangą, tinklo įrangą iš UAB „Insolta“ už 71341,60 Lt, bei už aptarnavimą kas mėnesį mokėjo po 1133,18 Lt. Kadangi ši programa neužtikrino muitinės sandėlyje saugomų prekių vietos nustatymo, buvo nuspręsta iš UAB „Bendrystė“ pirkti atsakovo muitinės sandėlyje saugomų prekių saugojimo ir prekių konkrečios vietos nustatyto programos įdiegimo darbus. UAB „Bendrystė“ 1 val. darbų įkainis buvo tik 100,00 Lt + PVM, tuo tarpu UAB „Insolta“ 1 val. darbų įkainis buvo 330,58 Lt + PVM. UAB „Bendrystė“ darbus atliko kvalifikuotai, darbų kaina buvo mažesnė už vidutinę tokios įrangos ir darbų kainą. Atsakovo vadovas ir akcininkas J. D., siekdamas palaikyti normalią atsakovo veiklą, ne vieną kartą asmeninėmis lėšomis apmokėjo atsakovui pateiktas sąskaitas už įvairias paslaugas - vertimo, transportavimo paslaugas, ių viso savo lėšomis sumokėjo 1710,73 Lt už atsakovui suteiktas paslaugas. Tai, atsakovo nuomone, paneigia ieškovo teiginius, kad J. D. veikė nesąžiningai, nesirūpino atsakovo veikla ir pan. Dėl atliktų mokėjimų, atsakovas nurodė, kad 2012-02-27 sudarė patalpų nuomos sutartį su UAB „Vaivorykštė“, pagal kurią atsakovui buvo išnuomotos 108,05 m2 ploto biuro patalpos, esančios Vytauto g. 122, Šiauliai. Nuomos kaina - 1300,00 Lt be PVM, t. y. 12,03 Lt už 1 m2 (1300,00 Lt : 108,05 m2). Tokia nuomos kaina atitiko biuro patalpų nuomos kainas Šiaulių mieste. Atsakovui yra žinoma, kad panašiu laiku, 2012 m. balandžio 2 d., UAB „Vaivorykštė“ tame pačiame pastate ( - ), esančias negyvenamąsias patalpas išnuomojo po 16 Lt už 1 m2, t. y. apie 30 % brangiau, nei buvo nuomojama atsakovui. Atsakovas nurodė, kad sutartis yra nutraukta. Ieškovo argumentus, kad akcininkai siekia pasipelnyti iš atsakovo, atsakovo nuomone paneigia tai, kad atsakovo akcininko UAB „Vaivorykštė“ vienintelis akcininkas UAB „Tikroji vaivorykštė“ planavo naujo muitinės sandėlio statybą, kuriame savo prekes būtų galėjęs laikyti ir atsakovas. Vien projektas kainavo 18029,00 Lt, o visa statyba kainuos virš 1,5 mln. Lt. Be to, UAB „Vaivorykštė“ atsakovui iki 2013-01-23 paskolino iš viso 2668187,05 Lt, t. y. beveik 2,7 mln. Lt. UAB „Vaivorykštė“ pagal 2012-02-24 paskolos sutartį paskolino J. D. 156694,89 Lt, kuriuos jis paskolino atsakovui. UAB „Vaivorykštė“ pagal 2012-02-27 paskolos sutartį paskolino buvusiam atsakovo akcininkui D. G. 70318,57 Lt, kuriuos D. G. paskolino atsakovui. Viso akcininkai iš Lietuvos Respublikos pusės atsakovui paskolino 2895200,51 Lt. Atsakovas 2012-05-18 sudarė prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartį Nr. 1, 2012-05-21 sudarė šios sutarties pakeitimą (papildymą) su UAB „Tikroji vaivorykštė“ dėl prekių saugojimo 802,85 m2 ploto muitinės sandėlyje, esančiame ( - ). Nes automobilių detalės buvo gaunamos iš Kinijos Liaudies Respublikos, būtina buvo atlikti muitinės procedūras, o kadangi dalis automobilių detalių eksportuojama į kitas šalis, tame tarpe ne Šengeno zonos šalis, prekės turi būti laikomos muitinės sandėlyje. Nuomos kaina buvo nustatyta tik 9,00 Lt už 1 m2 (7226 Lt: 802,85 m2). Tai ne tik atitiko muitinės sandėlių nuomos kainas, bet ir buvo palanki atsakovui ir dėl teikiamų papildomų paslaugų ir nuolaidų. Muitinės sandėliui yra taikomi įvairiausi specifiniai reikalavimai, t. y. sandėlis turi turėti aptvertą teritoriją, 1 mln. litų vertės banko ar draudimo kompanijos garantą ir kt. Be to, UAB „Tikroji vaivorykštė“ atsakovui neatlygintinai teikdavo muitinės tarpininko paslaugas atliekant muitinės procedūras tiek su gaunamais, tiek su siunčiamais kroviniais. UAB „Tikroji vaivorykštė“ nuo 2013-03-19 neatlygintinai suteikė atsakovui reikiamą sandėliavimo įrangą. Atsakovas 2012-07-02 sudarė patalpų nuomos sutartį su UAB „Masada“, pagal kurią atsakovui buvo išnuomotos 276 m negyvenamosios prekybinės patalpos, esančios ( - ). Nuomos kaina buvo nustatyta 3350,00 Lt be PVM už 276 m2 ploto, t. y. 12,14 Lt už 1 m2 (3350,00 Lt: 276 m ). Tai atitiko sandėliavimo paskirties patalpų nuomos kainas. Ši sutartis 2013-03-18 šalių susitarimu buvo nutraukta. UAB „Šiaulių naujienos“, kuri leidžia dienraštį „Šiaulių naujienos“, teikė reklamos paslaugas, kurios atsakovui buvo teikiamos su nuolaida net iki 90 proc. Be to, iš UAB „Šiaulių naujienos“ buvo perkamas popierius, kurį UAB „Šiaulių naujienos“ gaudavo ypač pigiai ir už tą pačią kainą parduodavo atsakovui. Iš UAB „Šiaulių lyra“ atsakovas pirkdavo įvairias buitines, statybines, higienos prekes, kurios buvo parduodamos ne mažmeninėmis kainomis, o praktiškai už savikainą, tik su 3 % antkainiu, kuriuo būdavo padengiamos prekių pristatymo ir sandėliavimo išlaidos. Kai kurios prekės būdavo parduodamos su nuolaida net virš 50 %. Atsakovas iš UAB „Naujoji vaidra“ vieną kartą labai pigiai už 1555,00 Lt pirko įvairius baldus, kurie buvo reikalingi atsakovo įsikūrimui. Ieškovas nurodęs, kad paslaugų kainos neatitinka rinkos kainų, nepateikė nei vieno argumento, įrodymo, kad kuri nors prekių ar paslaugų kaina neatitiko rinkos kainos. Įmonių sąsajumas nereiškia piktnaudžiavimo. Dėl 2011-11-27 įsteigtos UAB „UNIVERSAL AUTO“ , atsakovas nurodė, kad ne atsakovas parduodavo prekes UAB „UNIVERSAL AUTO“, bet priešingai, tai įmonė parduodavo prekes atsakovui. UAB „UNIVERSAL AUTO“, buvo įsteigta todėl, kad ieškovas kategoriškai nesutiko, jog atsakovas pirktų prekes iš kitų tiekėjų. Dėl to kiti atsakovo akcininkai, siekdami veiklos skaidrumo ir norėdami konkuruoti rinkoje, buvo priversti įsteigti kitą įmonę, kuri pirko prekes iš kitų tiekėjų. Iš UAB „UNIVERSAL AUTO“, būdavo perkamos tik tokios automobilių detalės, kurių neparduodavo ieškovo nurodytas tiekėjas Acemark Enterprises Limited. Perkamos tam, kad atsakovas turėtų platesnį prekių asortimentą, kadangi atsakovas buvo įsteigęs internetinę parduotuvę ( - ), kurioje buvo prekiaujama automobilių detalėmis įsigytomis iš ieškovo ir jo tiekėjo „Acemark Enterprises Limited“, tiek iš UAB „UNIVERSAL AUTO“. Be to atsakovas prekes iš UAB „UNIVERSAL AUTO“ pirko tik tris kartus ir tik už 96838,26 Lt, tai sudarė nereikšmingą dalį atsakovo apyvartoje. Už nupirktas prekes atsakovas neatsiskaitė iki šiol. Be to atsakovas nurodė, kad UAB „UNIVERSAL AUTO“ įsteigė atsakovo akcininkai UAB „Vaivorykštė“, D. G. ir J. D.. Atsakovas nurodė, kad AB „Vaivorykštė“ iš D. G. nupirko 5 vnt. atsakovo paprastųjų vardinių akcijų. Taip buvo padaryta todėl, kad D. G. nevykdė 2011-11-24 akcininkų susitarimo, pagal kurio 2.2.1 p. akcininkai įsipareigojo skolinti įmonei, t. y. atsakovui apyvartinėms lėšoms tiek, kiek reikia įmonės normaliai veiklai, proporcingai turimų akcijų skaičiui. LR ABĮ 47 straipsnio 2 dalyje nustatyta ieškovo pirmenybės teisė įsigyti D. G. turėtus 5 % atsakovo akcijų. Parduodamos akcijos buvo siūlomos tiek ieškovui, tiek Acemark Enterprises Limited, kartu prisiimant pareigą papildomai 5 % finansuoti atsakovo veiklą. Tačiau tiek ieškovas, tiek Acemark Enterprises Limited tokio pasiūlymo atsisakė, tai patvirtina J. D. ir Acemark Enterprises Limited atstovo ( - ) elektroniniai laiškai, kuriuose J. D. siūlė įsigyti D. G. parduodamas akcijų ir buvo gautas atsakymas, jog papildomų akcijų įsigyti nepageidaujama. 2013 m. sausio mėn. UAB „Vaivorykštė“pasiūlė ieškovui pirkti 5 vnt. atsakovo paprastųjų vardinių akcijų už jų nominalią vertę 1450 Eur (5006,56 Lt), tačiau ieškovo atstovas nepareiškė jokio noro pirkti akcijas. Be to akcijas vienas kitam perleido atsakovo akcininkai D. G. UAB bei „Vaivorykštė“. Atsakovas nurodė, kad pagal LR CK 2.124 straipsnį gali būti tiriama juridinio asmens, juridinio asmens valdymo organų ar jų narių veikla, o ne juridinio asmens dalyvių veikla. 2013-03-14 pretenzijoje nieko neužsiminta apie akcijų perleidimą. Atsakovas nurodė, kad ieškovo argumentai, kad atsakovas neteikė finansinių duomenų nepagrįsti, nes ieškovas su pareiškimu pateikė duomenis apie atsakovo atliktus mokėjimus UAB „Vaivorykštė“ ir kitiems subjektams - lenteles, elektroninius laiškus ir kt. Tai patvirtina, kad ieškovui elektroniniais laiškais ir jų priedais teikiami visi reikalaujami finansiniai duomenys. Atsakovas nurodė, kad pats ieškovas antstoliui A. L., kuris taiko laikinąsias apsaugos priemones pagal Vilniaus apygardos teismo 2013-03-12 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-3731-565/2013, pateikė detalų ieškovo prekių atsargų sąrašą, kuriame nurodytas visų per visą bendradarbiavimo laikotarpį atsakovui pateiktų prekių kiekis bei kainos ir patvirtina, kad ieškovui žinoma visa, informacija apie atsakovo veiklą. Ieškovas per visą atsakovo veiklos laikotarpį nebuvo atsiuntęs nei vieno prašymo suteikti informaciją. Dėl ieškovo nurodymo, kad jis yra pareiškęs ginčo tvarka reikalavimą grąžinti 414001,62 Eur skolą ir kad ši suma ieškovui negrąžinta, atsakovas nurodė, kad 2013-04-18 nutartimi ieškovui teismas nustatė terminą ieškinio trūkumams šalinti todėl, kad ieškovas nepateikė atitinkamų sąskaitų faktūrų ar kitų ieškinį pagrindžiančių dokumentų. Skola neįrodyta, nėra informacijos, ar atsakovas skolingas ir kiek, ar neskolingas. Ieškovo pretenzijoje nėra užsiminta apie tai, kad atsakovas esąs skolingas ieškovui 414001,62 Eur (1429133,59 Lt). Dėl pradėto ikiteisminio tyrimo Nr. 40-1-102-13, atsakovas nurodė, kad niekas nėra pripažintas kaltu įvykdęs kokią nors nusikalstamą veiką, bet ir nėra įtariamas tokią veiką padaręs. Dėl ieškovo argumentų, kad antstolis A. L. vykdo vykdomąją bylą, kurioje atsakovas pateikė skirtingus duomenis apie atsargų vertę, atsakovas nurodė, kad yra pateikęs skirtingus duomenis, nes iš pradžių buvo pateikti daliniai duomenys iš vieno atsakovo padalinio, vėliau šie duomenys buvo papildyti, pateikiant išsamius duomenis apie turimas atsargas įvairiuose atsakovo padaliniuose, todėl atsakovo turimų atsargų kiekis ir vertė didėjo. Dėl 2013-03-24 akcininkų susirinkimo, jis neįvyko, nes ieškovo prašymu, šioje byloje Šiaulių apygardos teismas 2013-04-23 nutartimi tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir nusprendė uždrausti atsakovui atlikti bet kokius veiksmus susijusius su akcininkų susirinkimų skelbimu ir organizavimu. Ieškovo argumentai, kad atsakovas nederina veiksmų su ieškovu nepagrįsti. Atsakovas nurodė, kad Šiaulių apylinkės teismo 2013-03-13 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2727-291/2013 taikytos laikinosios apsaugos priemonės, atsakovo vadovas įpareigotas veikti tik kartu su ieškovu. Tačiau ieškovas atsižvelgiant į anksčiau nurodytus trūkumus dėl atstovavimo, tinkamai neįformino ir nepaskyrė savo įgalioto atstovo. Buvo paprašyta pateikti įrodymus, kad asmuo, pasirašęs 2013-03-14 įgaliojimą, turi teisę veikti ieškovo vardu, pateikti 2013-03-14 įgaliojimo originalą, tačiau dokumentai nepateikti. Prašymas pareikštas netinkamam atsakovui, nes pretenzijose atsakovo veikla nėra minima, jos tirti neprašoma, pasisakoma dėl jos vadovo veiklos.

5Atsakovas pareiškė prašymą pripažinti, kad ieškovas, teikdamas aiškiai nepagrįstą pareiškimą dėl juridinio asmens veiklos tyrimo, piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, ir prašo skirti ieškovui maksimalią LR CPK 95 straipsnio 2 dalyje nustatyto dydžio baudą, 50 % baudos skiriant atsakovui. Prašymą grindžia tuo, kad ieškovas pateikė aiškiai nepagrįstą pareiškimą. Kadangi pareiškimą ieškovo vardu pateikė tinkamai neįgaliotas atstovas. Be to, ieškovas nesilaikė išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos. Be to pareiškimas yra aiškai nepagrįstas. Atsakovas nurodė, kad yra pakankamai pagrindo manyti, kad tikrasis ieškovo tikslas yra ne pareiškimo patenkinimas, bet laikinųjų apsaugos priemonių, kuriomis apribojama atsakovo valdymo organų veikla, taikymas. Be to sinchroniškai su bylomis Šiaulių apygardos, apylinkės teismuose ir Lietuvos arbitražo teisme internete prasidėjo šmeižto kampanija. Atsakovo manymu tai negali būti vertinama, kaip atsitiktinumas, tai galimai susiję su ieškovu. Dėl šios šmeižto kampanijos ir galimai nusikalstamos veikos pradėtas ikiteisminis tyrimas.

6Trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“ procesiniuose dokumentuose bei atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad palaiko visus atsakovo UAB „ECAA Europe“ nurodytus argumentus, visus atsakovo pareikštus prašymus ir prašo ieškovo pareiškimą palikti nenagrinėtu, o to nepadarius, pareiškimą dėl juridinio asmens veiklos tyrimo atmesti. Atstovas nurodė, kad ieškovas, veikdamas išskirtinai savo interesais ir pareikšdamas pareiškimą dėl juridinio asmens veiklos tyrimo, siekia ne paties tyrimo atlikimo, tačiau formaliai bei piktnaudžiaujant turimomis teisėmis siekia UAB „ECAA Europe“ užvaldyti. Ieškovui buvo pateikti net keli variantai tarp atsakovo ir ieškovo susijusius ginčus išspręsti taikiai bei patenkinti šalių privatų finansinį suinteresuotumą. Ieškovui suteikta plati galimybė užbaigti pradėtus teisminius procesus, bei išvengti dėl to patiriamų ir patirsimu ateityje bylinėjimosi išlaidų. Tačiau ieškovas pasiūlymų spręsti taikiai nepriima. Ieškovas kaltina pinigų „plovimu“, įmonių sąsajumu. Ieškovas žinojo, kokiuose sandėliuose bus nuomojamos patalpos, kiek bus mokama, visi klausimai buvo suderinti. Visa informacija ieškovui buvo teikiama. Atsakovas yra pateikęs į bylą priedą Nr. 34, priedus Nr. 35-39 kur yra detali informacija apie visus pavedimus atsakovui. Visi ieškovo kaltinimai netikėti, nes nebuvo jokių pretenzijų, netiesa, kad slepiama informacija. Sausio 17 d. Minske vyko susitikimas su ieškovu, dėl pretenzijų kalbų nebuvo. Trečiojo asmens nuomone atsakovas tapo nereikalingas, nes ieškovas įsigijo įmonę Baltarusijoje, kur užsiima analogiška veikla. Sąsajumo nebėra, nes trečiasis asmuo UAB „Tikroji Vaivorykštė“ turi tik vieną akciją. Buvo teikiamos paslaugos už savikainą. Atsakovas ir trečiasis asmuo ieškovui siūlė įsigyti akcijas. Ieškovas raštu atsakė, kad nepageidauja. Akcininkas D. G. neturėjo lėšų. Jokių prieštaravimų dėl akcijų perleidimo nebuvo. Trečiojo asmens nuomone, ieškovas nei pats perka, nei leidžia kitiems pirkti. Ieškovas nebesusigaudo, neva teikiami skirtingi finansinės būklės duomenys. Tačiau jie skiriasi, nes skiriasi turto balansinė ir rinkos vertė. Akcininkų susirinkimą kvietė akcininkai, o ne atsakovas. Ieškovui yra pateikti duomenys, konkrečios sąskaitos faktūros, sutartys. Ieškinys dėl juridinės veiklos tyrimo yra pareikštas, siekiant sužlugdyti atsakovą. Prašo pareiškimą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Trečiasis asmuo J. D. procesiniuose dokumentuose bei teismo posėdžio metu nurodė, kad palaiko visus atsakovo UAB „ECAA Europe“ nurodytus argumentus, visus atsakovo pareikštus prašymus ir prašo ieškovo pareiškimą palikti nenagrinėtu, o to nepadarius, pareiškimą dėl juridinio asmens veiklos tyrimo atmesti. Paaiškino, kad su ieškovai buvo vedamos derybos, buvo apsvarstyti visi klausimai. Ieškovai nesutiko dėl sandėlių statymo, sutiko, kad sandėliai ir biurai būtų nuomojami. Su ieškovu pasirašė steigimo sutartį, įkūrė įmonę, ieškovai žinojo visus atsakovo klientus, pardavimus, apie įmonės išlaidas, nes ieškovams teikė informaciją, darė laikinus balansus. Rugsėjo mėnesį ieškovams buvo viskas aprodyta. Muitinės sandėliai buvo ( - ). Ieškovų tikslas buvo, kad mes sandėliuosime ir pardavinėsime prekes. Priekaištų dėl apmokėjimų nebuvo. Situacija pasikeitė, nes ieškovai nusivylė, kadangi brangus išmuitinimas. Ieškovai nusipirko įmonę Minske. D. G. bendravo su ieškovo atstovu K. L. A.. Ieškovams siųsdavo visus išrašus, Skype vesdavo konferencijas, buvo suinteresuoti vystyti biznį. J. D. nurodė, kad įkeitė savo turtą ir nenori jo prarasti, 70000,00 Lt įnešė grynais. Dėl D. G. akcijų perleidimo, mano, kad jeigu akcininkas atsisakė pirkti, vadinasi, taip išreiškė savo nuomonę, davė savo sutikimą. Dėl ikiteisminio tyrimo nepareikšta jokių įtarimą, jis iki šiol nėra apklaustas. Įmonė įkurta tik 2012-02-15, įeiti į rinką nėra paprasta. Prašo pareiškimą atmesti. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Prašymas netenkintinas.

9Ieškovas kreipdamasis į teismą su 2013-04-19 prašymu bei 2013-04-22 patikslintu prašymu priimti nutartį dėl atsakovo UAB „ECCA Europe“ veiklos tyrimo pateikė 2013-03-14 pretenziją dėl neteisėtų veiksmų atlikimo, 2013-03-13 reikalavimą pateikti informaciją apie įmonės ECAA EUROPE UAB akcijų perleidimą, 2013-03-13 reikalavimą dėl informacijos pateikimo, 2013-03-13 prašymą informuoti apie įmonės nemokumą ir (arba) ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, 2013-03-13 reikalavimą gražinti 414001,62 EUR skolą ( 6-13 b.l. 1 tomas). 2013-03-13 Šiaulių apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2727-291/2013 dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Ieškovo „East China Automobile Association LTD“ prašymas tenkintas. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės – iki teismo sprendimo byloje priėmimo ir įsiteisėjimo atsakovo UAB „ECAA Europe“ vadovas, atsakovas J. D. gali veikti tik kartu su ieškovu East China Automobile Association LTD. Iš nutarties turinio matyti, kad ieškovas „East China Automobile Association LTD“ pareiškė prevencinį ieškinį atsakovams UAB „ECAA Europe“ ir J. D., trečiajam asmeniui UAB „Vaivorykštė“, dėl uždraudimo atsakovams UAB „ ECAA Europe“ ir J. D. atlikti neteisėtus veiksmus, keliančius žalos atsiradimo grėsmę akcininkui „East China Automobile Association“ ( 15,16 b.l., 1 tomas). 2013-03-20 pranešimą atsakovui dėl teisės veikti atsakovo vardu, pasirašytą „East China Automobile Association LTD“ atstovo Ž. A., 2013-03-14 įgaliojimą veikti ieškovo vardu, duomenis apie minėtų dokumentų įteikimą atsakovui (17-27 b.l., 1 tomas). Ieškovas pateikė UAB „ECAA Europe“ 2011-11-24 steigimo sutartį, Akcininkų susitarimą prie steigimo sutarties, UAB „ECAA Europe“ įstatus, pasirašytus steigėjų J. D., D. G., „East China Automobile Association“ atstovo Z. G. D., UAB „Vaivorykštė“ atstovo A. V., ( 41-57 b.l., 1 tomas). 2011-11-27 UAB „UNIVERSAL AUTO“ steigimo sutartį, pasirašytą steigėjų UAB „Vaivorykštė“ atstovo A. V., J. D., D. G. ( 58 b.l., 1tomas ). Akcininkų sąrašą ( 62 b.l., 1 tomas). UAB „ECAA Europe“ atliktų mokėjimų nuo 2012-03-19 iki 2012-09-24 sąrašą ( 63 b.l., 1 tomas). Anstolio A. L. 2013-03-20 raštą Šiaulių apskrities policijos komisariatui dėl atsakovo prekių likučio ( 64, 65 b.l., 1 tomas). 2013-04-12 UAB „Tikroji Vaivorykštė“ raštą bei PVM sąskaitą faktūrą antstoliui A. L. dėl 19321,40 Lt apmokėjimo už areštuotų prekių saugojimą muitinės sandėlyje ( 66,67 b.l., 1 tomas). 2013-03-15 sąrašą prekių likučio Šiaulių muitinės sandėlyje, turimų atsargų lenteles 2013-03-25 datai ( 82-86 b.l., 1 tomas). 2013-03-19 Prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartį sudarytą tarp UAB „Tikroji vaivorykštė“ ir ECAA Europe UAB ( 28-31 b.l., 1 tomas ). Akcininkų sąrašą iš kurio matyti, kad East China Automobile Association yra 35 procentų akcininkas ( 33 b.l. , 1 tomas ). 2013-04-03 „Šiaulių naujienos“ apie 2013-04-24 9 val. akcininkų UAB „Vaivorykštė“ ir J. D. skelbimą dėl eilinio visuotinio susirinkimo ( 34 b.l., 1 tomas). Duomenis dėl J. D. susirašinėjimo su Acemark Enterprises Limited atstovu K. L. A. nuo 2011-09-15 iki 2013-02-01 dėl detalių pirkimo, apmokėjimo, kitų klausimų ( 68-77. b.l. , 1 tomas). UAB „Tikroji Vaivorykštė“ akcininkų sąrašą, iš kurio matyti, kad A. V. yra vienintelis akcininkas ( 77a b.l., 1 tomas). Duomenis apie UAB „ŠIAULIŲ LYRA“ akcininkus, iš kurių matyti, kad be kitų akcininkų, akcininkais yra UAB „Tikroji vaivorykštė“ ir UAB „Vaivorykštė“ (78 b.l. , 1 tomas ). Duomenis iš informacinės sistemos, kad UAB „Bendrystė“ vadovas yra J. D. ( 79 b.l., 1 tomas). 2011-11-11 UAB „Naujoji Vaidra“ valdybos nariais yra A. V., M. V., I. V. ( 80 b.l., 1 tomas). 2010-07-27 UAB „Masada“ akcininkų sąrašą iš kurio matyti, kad be kitų, akcininku yra UAB „Vaivorykštė“ ( 81 b.l, 1 tomas). Ieškovas pateikė 2013-03-04 ieškovo pasirašytą sutartį dėl pavedimo advokatui A. Š. atstovauti ieškovo interesus ( 35 b.l. , 1 tomas). Ieškovas pateikė papildomus dokumentus dėl ieškovo atstovavimo (2-19 b.l., 2 tomas).

10Atsakovas ECAA Europe UAB prašo pareiškimą dėl juridinio asmens veiklos tyrimo palikti nenagrinėtu LR CPK 296 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, nes pareiškimą padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo.

11Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu bei procesiniuose dokumentuose nurodė, kad 2013-02-07 atstovavimo sutartį su advokatu G. Ž., kurio padėjėjas D. V. pasirašė 2013-03-14 pretenziją, ieškovo vardu pasirašė nežinomas asmuo. 2013-03-04 teisinių paslaugų sutartį su pareiškimą pasirašiusiu advokatu A. Š. ieškovo vardu pasirašė nežinomas asmuo. Teisinių paslaugų sutartyje nenurodytas ieškovo atstovo vardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas, o sutarties kopijoje ties grafa „Klientas“ matyti tik grafiniai elementai. Tuos pačius argumentas atsakovo atstovas išsakė ir dėl kitų ieškovą atstovaujančių asmenų. Atsakovo atstovas nurodė, kad byloje nėra jokių dokumentų, kas teisinių paslaugų sutartyse esančių hieroglifų autorių sieja su ieškovu, kadangi nepateiktas nei įgaliojimas, nei kitas dokumentas, atitinkantis įstatymų nustatytą formą (su Apostille), patvirtinantis nežinomo asmens įgalinimus veikti ieškovo vardu.

12Pagal LR CPK 51 straipsnio 1 dalį asmenys gali vesti savo bylas teisme patys arba per atstovus. Juridinių asmenų atstovais pagal pavedimą teisme gali būti ir advokatai, advokatų padėjėjai, kurių teisės ir pareigos bei jų apimtis patvirtinami su klientu sudaryta atstovavimo sutartimi (CPK 56 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai, 2 dalis , 57 straipsnio 3 dalis). Advokatūros įstatymo 48 straipsnio 1 dalyje ir 49 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad klientas su advokatu dėl teisinių paslaugų susitaria pasirašydami sutartį, o atlikdamas pavedimus pagal sutartį advokatas pateikia sutartį dėl teisinių paslaugų ar jos išrašą. Be to, Advokatūros įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintas advokato veiklos sąžiningumo reikalavimas reiškia, kad advokatas, vykdydamas savo profesines pareigas, turi veikti ne tik kompetentingai, bet ir atsakingai bei rūpestingai. Pagal Lietuvos advokatų etikos kodekso reikalavimus jeigu kliento pavedime yra aplinkybių, kurios advokatui kelia abejonių dėl kliento tapatybės ar įgaliojimų, advokatas privalo patikrinti tapatybę ir įgaliojimus. Atsižvelgiant į teismui pateiktus duomenis dėl atstovavimo, į kitus byloje esančius duomenis, vertintina, kad ieškovo atstovai elgiasi sąžiningai.

13Be to, kaip numatyta 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699) 2 straipsnyje, kurios dalyvė yra ir Lietuvos Respublika, teismui turi būti šios konvencijos pagrindu pateikiami patvirtinti bei autentifikuoti Apostille užsienio šalių dokumentai. Pažymėtina, kad dokumentų tvirtinimas pažyma (Apostille) – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo, patvirtinimas pažyma (Apostille), numatyta minėtoje 1961 m. Hagos konvencijoje. Dokumento legalizavimo ar patvirtinimo pažyma (Apostille) reikalinga tam, kad vienoje valstybėje išduoti oficialūs dokumentai galiotų kitoje valstybėje. Gali būti legalizuojami ir tvirtinami pažyma (Apostille) šie oficialūs dokumentai: išduoti valstybės ir savivaldybės institucijų ar pareigūnų, taip pat išduoti prokuroro, teismo pareigūno arba teismo sprendimus vykdančio asmens; administraciniai dokumentai; notariniai aktai; fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai; notariniai oficialių dokumentų nuorašai. Į bylą ieškovas pateikė „East China Automobile Association Ltd.“ dokumentų paketo originalo kopiją, 2013-04-04 patvirtintą notaro S. J. L. R., bei dokumentų pakete esančių dokumentų – 2010-09-10 Steigimo pažymėjimo, 2012-04-10 Įgaliojimo Nr. 201204, 2012-04-10 Įgaliojimo – originalų kopijas, taip pat 2013-04-04 patvirtintas notaro S. J. L. R., bei 2013-04-05 pažymos (Apostille) kopiją, kuria Seišelių Aukščiausiasis Teismas patvirtino minėtų notaro parašų ir antspaudų autentiškumą. Dėl to atsakovo argumentai dėl Apostille nebuvimo atmestini. Atmestini ir atsakovo argumentai dėl netinkamo ieškovo atstovavimo, sietino su tuo, kad neaišku kas už ieškovą pasirašė teisinių paslaugų / atstovavimo sutartis. Pažymėtina, kad iš jau minėtų ieškovo pateiktų 2012-04-10 Įgaliojimo Nr. 201204, 2012-04-10 Įgaliojimo patvirtintų kopijų matyti, kad teisė sudaryti ieškovo vardu teisinių paslaugų sutartis buvo suteikta Z. G. D., kuris, kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, ir pasirašė su Advokatų profesine bendrija „Leges/LB“ 2013-02-07 teisinių paslaugų sutartį (2 t., 4 b. l.), su Advokatų profesinės bendrijos „Leges/LB“ advokatu A. Š. 2013-03-04 teisinių paslaugų sutartį (2 t., 3 b. l.), su advokato padėjėju D. V. 2013-02-07 atstovavimo sutartį (6 t., 13 b. l.) bei su advokatu G. P. 2013-07-08 atstovavimo sutartį (6 t., 14 b. l.).

14Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atsakovo prašymas palikti pareiškimą nenagrinėtu šiuo aspektu, kad pareiškimą padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo, netenkintinas.

15Atsakovas UAB „ECAA Europe“ prašo pareiškimą dėl juridinio asmens veiklos tyrimo palikti nenagrinėtu LR CPK 296 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, nes pareiškėjas nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos.

16LR CK 2.126 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pareiškimas gali būti paduotas tik tuo atveju, jei prieš tai pareiškėjas kreipėsi į juridinį asmenį (juridinio asmens valdymo organą, jo narį) reikalaudamas nutraukti netinkamą veiklą ir suteikė protingumo kriterijus atitinkantį laikotarpį aplinkybėms pašalinti. Tokiu kreipimusi nelaikomas prašymas, kuriame nėra konkrečiai įvardyta netinkama veikla ar nesąžiningas pareigų vykdymas ir nenurodomi motyvai, kodėl veikla yra netinkama. Ieškovo atstovai nurodė, kad pretenzijose aiškia suformulavo reikalavimus nutraukti netinkamą veiklą bei pateikti informaciją dėl aplinkybių keliančių abejonių dėl atliekamos veiklos tinkamumo ir teisėtumo. Nors konkretaus termino nenurodė, tačiau į teismą kreipėsi po mėnesio ir tai pakankamas ir protingas terminas. Atsakovo atstovas nurodė, kad advokato padėjėjo D. V. 2013-03-14 pretenzijoje nurodomos aplinkybės dėl atliktų mokėjimų, įsteigtos bendrovės bet konkrečiai nenurodoma netinkama veikla ar nesąžiningas pareigų vykdymas, taip pat nenurodomi motyvai, kodėl veikla yra neteisėta. Pretenzijoje joks terminas, atitinkantis protingumo kriterijus, nei jų neatitinkantis, aplinkybėms pašalinti nebuvo nustatytas. Be to ieškovas nenurodė kieno veiklą prašo tirti, juridinio asmens veiklą, ar juridinio asmens valdymo organo, ar juridinio asmens valdymo organo nario veiklą. Atsakovas nurodė, kad pretenzija buvo pateikta ne atsakovui, bet atsakovo vienasmeniam valdymo organui - direktoriui J. D. Atsakovo atstovas ir dėl kitų ieškovo 2013-03-13 reikalavimų, prašymų turinio nurodė panašias aplinkybes. Teismas vertindamas ieškovo UAB „ECCA Europe“ byloje pateiktus dokumentus: 2013-03-14 pretenziją dėl neteisėtų veiksmų atlikimo, 2013-03-13 reikalavimą pateikti informaciją apie įmonės ECAA EUROPE UAB akcijų perleidimą, 2013-03-13 reikalavimą dėl informacijos pateikimo, 2013-03-13 prašymą informuoti apie įmonės nemokumą ir (arba) ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, 2013-03-13 reikalavimą gražinti 414001,62 EUR skolą ( 6-13 b.l. 1 tomas) iš dalies sutinka su atsakovo atstovo argumentais. LR CK 2.124 straipsnyje numatyta, kad LR CK 2.125 straipsnyje išvardyti asmenys turi teisę prašyti teismo paskirti ekspertus, kurie ištirtų, ar juridinis asmuo, juridinio asmens valdymo organai ar jų nariai veikė tinkamai ir, jei nustatoma netinkama veikla, taikyti priemones, nurodytas šio kodekso 2.131 straipsnyje. 2013-03-14 pretenzijoje nurodoma, kad kreipiamasi į įmonės ECAA Europe UAB vadovą J. D. dėl jo atliekamų neteisėtų veiksmų, bei nurodoma, kad jis, kaip įmonės vadovas galimai veikia ne įmonės interesais. Ieškovas nurodė, kad pretenzija buvo kreipiamasi į direktorių, tačiau turima omenyje dėl veiklos ištyrimo visumoje, ar tinkamai veikia juridinis asmuo, juridinio asmens valdymo organai ar jų nariai. Tačiau iš pretenzijoje suformuluoto kreipimosi, teismui yra pagrindo vertinti, kad pretenzija pateikta direktoriui J. D. Lietuvos apeliacinis teismas, nagrinėdamas ieškovo atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių šioje byloje, 2013-07-11 nutartyje pažymėjo, kad iš ieškinio dalyko ir faktinio pagrindo matyti, ieškovas įrodinėja būtent atsakovo vadovo netinkamą veiklą, sudarant sandorius su atsakovo vadovu susijusia įmone: pervedant lėšas į su atsakovo akcininku UAB „Vaivorykštė“ susijusias įmones, perparduodant prekes atsakovo akcininkų UAB „Vaivorykštė“ ir D. G. įsteigtai įmonei UAB „UNIVERSAL AUTO“, kurios vadovu tapo atsakovo vadovas, nepateikiant informacijos apie atsakovo akcijų perleidimą, nevykdant atsakovo 414 001,62 EUR skolos grąžinimo ieškovui, pažeidinėjant kiekybinio atstovavimo taisyklę, informaciją apie atsakovo akcininkų susirinkimus patalpinant atsakovo didžiausiam akcininkui priklausančiame leidinyje, nors ieškovas yra užsienio juridinis asmuo ir toks skelbimas apie akcininkų susirinkimą yra nesąžiningas ieškovo atžvilgiu (9-12 b.l., 6 tomas) Teismas pažymėjo, kad ieškovo tikslas, paduodant pareiškimą dėl juridinio asmens veiklos tyrimo, iš esmės yra susijęs tik su juridinio asmens vadovo veiklos tyrimu, įrodinėjant atsakovo vadovo atliktų konkrečių veiksmų bei sudarytų konkrečių sandorių neteisėtumą.

17Atsižvelgiant į 2013-03-14 ( 6,7 b.l., 1 tomas ) pretenzijos turinį, yra pagrindo vertinti, kad dėl išdėstytų faktinių aplinkybių ieškovas nurodęs laikotarpį dėl atliktų mokėjimų nuo 2012-06-04 iki 2012-09-24 bei kitų mokėjimų nenurodė konkrečių duomenų, kurių pagrindu kyla abejonių dėl sutartinių santykių, duomenų, kad lėšos buvo panaudotos ne įmonės naudai. Dėl atliktų mokėjimų nurodė, kad įmonės turi tiesiogines sąsajas su įmonės UAB „ECAA Europe“ akcininku –UAB „Vaivorykštė“ ir mokėjimai galimai atlikti fiktyvių sandorių pagrindu, arba nepagrįstai didelėmis išlaidomis, tokiais veiksmais daroma žala tiek atsakovui, tiek akcininkui. Ieškovas nedetalizavo konkrečių susitarimų, konkrečių atliktų mokėjimų, kokie atlikti mokėjimai keliantys abejonių, ar nepagrįsti, neteisėti ir kt. Pretenzijoje nurodė, kad direktorius kartu su kitais akcininkais 2011-11-27 įsteigė naują įmonę, kurios vadovu yra jis pats, todėl galimai pelno dalis nukreipiama įmonei UAB „UNIVERSAL AUTO“. Prašoma nutraukti veiksmus kuriais daroma žala atsakovo ir akcininko interesams. Iš pretenzijos turinio nėra galimybės padaryti išvados kokius konkrečiai veiksmus turima omenyje, kokius prašoma atlikti veiksmus, dėl kokių sudarytų sandorių, iki kada tai prašoma padaryti. Pretenzijoje nenurodytas terminas, nenurodyta atsakovui, kad neatlikus kokių tai veiksmų bus kreipiamasi į teismą dėl juridinio asmens veiklos tyrimo ir kita. 2013-03-13 ieškovas pareikalavo vadovo J. D. pateikti informaciją kokiu pagrindu akcininkas D. G. perleido kitam akcininkui 5 atsakovo akcijas. Ieškovas nenurodė kokių konkrečiai dokumentų prašoma, kokiu terminu prašoma pateikti. 2013-03-13 reikalavimais ieškovas pareikalavo vadovo J. D. ne vėliau kaip per 7 dienas pateikti visą bendrovės finansinę dokumentaciją bei kitus nurodytus duomenis, iki 2013-03-20 pateikti, informuoti apie atsakovo nemokumą ar ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Iš byloje esančių duomenų, faktinių aplinkybių matyti, kad šalys tarpusavyje nebendradarbiavo. Ieškovas neteikė atsakovo prašytų papildomų duomenų dėl tinkamo atstovavimo, o atsakovas neteikė ieškovui prašomų dokumentų. Iš minėtos 2013-03-14 pretenzijos matyti, kad ji parengta net nelaukiant duomenų iš atsakovo į 2013-03-13 reikalavimus. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes dėl 2013-03-14 pretenzijos, nesant konkrečių duomenų, aiškaus formulavimo, šalims neišdėstant reikalavimų, konkrečių sąlygų, nebendradarbiaujant, nekomunikuojant į ją atsakyti kompetentingai ir išsamiai taip pat nėra galimybių. Ieškovas nurodė, kad jam neteikiami jokie duomenys. Nėra pagrindo išvadai, kad ieškovas neturėjo jokių duomenų apie vadovo ar atsakovo veiklą, nes kartu su ieškiniu ir papildomu ieškiniu ieškovas pateikė dokumentus ( 28-86 b.l., 1 tomas), kurių pagrindu turėjo galimybę tikslinti duomenis, sukonkretinti reikalavimus ir kita. Be to Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nuostatos akcininkui suteikia teisę gauti informaciją, numatyta teisė kreiptis į teismą dėl bendrovės organų sprendimų, žalos ir kt. (Įstatymo 14-18 straipsniai ir kt. ). UAB „ECAA Europe“ įstatų 6 dalyje numatyta, kad akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per septynias dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui susipažinti ir ( ar ) pateikti nurodytų dokumentų kopijas. Atsisakymą turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas ( 48-57 b.l., 1 tomas). Minėtų įstatų 4 dalyje „Bendrovės valdymas“ nurodyta, kad bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir bendrovės vadovas, numatytos konkrečios teisės bei pareigos.

18Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, teismo vertinimu ieškovo suformuluotų pretenzijos, prašymų turinys turi trūkumų, pretenzijoje ne dėl visų aplinkybių, kurios nurodytos ieškinyje, bylos nagrinėjimo metu, detaliau neanalizuojant, pasisakyta, tačiau nėra pagrindo kategoriškai išvadai, kad ieškovas kreipdamasis į teismą aplamai nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos. Teismas pasisako, kad iš pretenzijoje suformuluoto kreipimosi, teismui yra pagrindo vertinti, kad pretenzija pateikta direktoriui J. D.. Nors ieškovai nenurodė kieno veiklą prašo tirti, juridinio asmens veiklą, ar juridinio asmens valdymo organo, ar juridinio asmens valdymo organo nario veiklą, tačiau nurodė, kad turi omenyje juridinio asmens veiklą, nors ir pretenziją adresavo direktoriui, bet ne jis vienas valdo įmonę. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atsižvelgiant į ieškovo procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes dėl veiklos tyrimo, teismas sprendžia, kad atsakovo prašymas pareiškimą dėl juridinio asmens veiklos tyrimo palikti nenagrinėtu LR CPK 296 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, nes pareiškėjas nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos, netenkintinas. Teismo vertinimu konkrečiu atveju tikslinga vertinti pareiškėjo nurodytas aplinkybes ir spręsti, ar jos yra pagrindas priimti nutartį dėl juridinio asmens veiklos tyrimo arba konstatuoti, kad nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo jį pradėti ir prašymą atmesti.

19Ieškovas pareiškęs prašymą priimti nutartį dėl atsakovo UAB „ECCA Europe“ veiklos tyrimo, be kitų argumentų nurodė, kad dėl netinkamos veiklos yra neaiški atsakovo finansinė padėtis, įmonė veikia nuostolingai, didėja įmonės nuostoliai bei mažėja turimas turtas, atitinkamai mažėja akcijų vertė. Ieškovas nurodė, kad visos abejonės, kurios buvo pareikštos 2013-03-14 pretenzijoje yra nepašalintos ir situacija ikiteismine tvarka neišspręsta. Ieškovas gali pasinaudoti LR CK 2.124 straipsnyje numatytu teisiniu būdu patikrinti ir nustatyti, ar iš tikrųjų atsakovo veiklos nuostolingumą, galimą skolų didėjimą lemia ne atsakovo valdymo organų veiksmai ar neveikimas, bet kitos, su atsakovo valdymu nesusijusios, priežastys. Ieškovo atstovai nurodė, kad su atsakovu buvo telefoninis kontaktavimas, elektroninė komunikacija, tačiau tai abejonių dėl atsakovo veiklos nepašalino. Byloje išsamių duomenų apie įmonės veiklą taip pat nėra, išskyrus 2012 m. balansą. Ieškovo atstovai nurodė, kad grindžia prašymą dėl veiklos tyrimo tais argumentais, kurie yra išdėstyti ieškinyje, kituose rašytinuose dokumentuose, akcininkų susirinkimo 1913-06-15 sušaukimo aplinkybėmis ir sprendimų neteisėtumo argumentais, kurie yra ginčijami teismuose.

20Atsakovas nesutikdamas su ieškovo prašymu nurodė, kad mokėjimai UAB „Bendrystė“ neturi nieko bendro su ieškovu, neturi jokios įtakos ieškovo teisėms ir teisėtiems interesams. Atsakovas su atsiliepimu pateikė ECAA Europe UAB atliktų mokėjimų, pagal ieškovo pateiktą lentelę, duomenis-mokėjimo nurodymus, sąskaitas faktūras (1-147 b.l., 3 tomas). Atsakovas nurodė, kad pirko kompiuterinę programą ECount ir kompiuterinę įrangą - serverius, serverių programinę įrangą, tinklo įrangą iš UAB „Insolta“ . Kadangi ši programa neužtikrino muitinės sandėlyje saugomų prekių vietos nustatymo, atsakovas iš UAB „Bendrystė“ pirko atsakovo muitinės sandėlyje saugomų prekių saugojimo ir prekių konkrečios vietos nustatyto programos įdiegimo darbus. Darbų atlikimo kaina buvo mažesnė už vidutinę tokios įrangos ir darbų kainą. Pateikė 2012-03-23 Kompiuterinės programos EC pirkimo - pardavimo sutartį Nr. ( - ) sudarytą su UAB „Insolita“ , 2012-04-10 Programinės įrangos aptarnavimo sutartį Nr. ( - ), duomenis dėl aptarnavimo sutarties kainos, suteiktų prekių-paslaugų perdavimo priėmimo aktą, duomenis dėl programinės įrangos, kompiuterinės technikos , atliktų darbų apmokėjimo (159-181 b.l., 2 tomas). Atsakovas nesutikdamas, kad mokėjimai kitoms įmonėms atlikti fiktyvių sandorių pagrindu, kad yra nepagrįsti ir neteisėti pateikė 2012-02-27 patalpų nuomos sutartį su UAB „Vaivorykštė“, pagal kurią atsakovui buvo išnuomotos 108,05 m2 ploto biuro patalpos, esančios ( - ). 2012-02-27 nuomos sutarties patalpų perdavimo –priėmimo aktą ( 148-154 b.l., 3 tomas). Nurodė, kad nustatyta 1300,00 Lt kaina be PVM, t. y. 12,03 Lt už 1 m2 atitiko biuro patalpų nuomos kainas Šiaulių mieste. Atsakovas pateikė duomenis, kad 2013-04-02 sutartimi tame pačiame pastate patalpos buvo išnuomotos brangiau ( 155-158 b.l., 3 tomas). Teismui pateikta 2012-05-18 prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartis Nr. ( - ), 2012-05-21 sudarytą šios sutarties pakeitimą su UAB „Tikroji vaivorykštė“ dėl prekių saugojimo 802,85 m2 ploto muitinės sandėlyje, esančiame ( - ) ( 12-18 b.l., 4 tomas). Atsakovas nurodė, kad nuomos kaina buvo nustatyta tik 9,00 Lt už 1 m2 , atitiko muitinės sandėlių nuomos kainas, buvo palanki atsakovui ir dėl teikiamų papildomų paslaugų ir nuolaidų. Nurodė, kad muitinės sandėliui yra taikomi įvairiausi specifiniai reikalavimai, t. y. sandėlis turi turėti aptvertą teritoriją, 1 mln. litų vertės banko ar draudimo kompanijos garantą ir kt. Pateikė duomenis, kad garantiją suteikė „BTA Insurance company“ SE Lietuvos filialas ( 19-39 b.l., 4 tomas). Teismui pateikta 2012-07-02 sudaryta patalpų nuomos sutartis su UAB „Masada“, pagal kurią atsakovui buvo išnuomotos 276m. negyvenamosios prekybinės patalpos, esančios ( - ). Sutartis nutraukta 2013-03-18 (44-48). Atsakovas nurodė, kad nuomos kaina 3350,00 Lt be PVM už 276 m2 ploto, t. y. 12,14 Lt už 1 m2 atitiko sandėliavimo paskirties patalpų nuomos kainas. Atsakovas nurodė, kad UAB „Šiaulių naujienos“ leidžianti dienraštį „Šiaulių naujienos“, teikė reklamos paslaugas su nuolaida net iki 90 proc. Iš UAB „Šiaulių naujienos“ ypač pigiai buvo perkamas popierius. Iš UAB „Šiaulių lyra“ atsakovas mažomis kainomis pirkdavo įvairias buitines, statybines, higienos prekes, kurios būdavo reikalingas kasdieninei tiek biuro, tiek sandėlio veiklai. UAB „Šiaulių lyra“ atliko kai kuriuos atsakovo nuomojo turto pritaikymo įmonės veiklai, remonto ar pagerinimo darbus. Atsakovas pateikė duomenis dėl atliktų apmokėjimų ( 50-57 b.l., 4 tomas). Byloje pateikti mokėjimo nurodymai dėl 555,00 Lt apmokėjimo UAB „Naujoji vaidra“ už įvairius baldus ( 5,6 b.l., 3 tomas). Dėl UAB „UNIVERSAL AUTO“ įsteigimo atsakovas nurodė, kad įmonę įsteigė akcininkai UAB „Vaivorykštė“, D. G. ir J. D.. Ieškovas nepagrįstai nurodė, kad perparduodamos prekės bei tokiu būdu atsakovo pelno dalis nukreipiama į minėtą įmonę. Tačiau ne atsakovas parduodavo prekes UAB „UNIVERSAL AUTO“, bet UAB „UNIVERSAL AUTO“ parduodavo prekes atsakovui. Byloje pateiktos sąskaitos faktūros ( 60-67 b.l., 4 tomas.) Byloje pateikti duomenys, kad atsakovas teikė dokumentus ieškovui ( 86-186 b.l., 4 tomas, kas paneigia ieškovo argumentus, kad atsakovas neteikė duomenų, o ieškovas neturėjo jokios informacijos apie veiklą.

21Ieškovas dublike nurodė, kad atsakovai nepateikia išsamių dokumentų dėl nepagrįstai pervestų lėšų UAB „Bendrystė“ ir dokumentų nepateikimas liudija ne ką kita, kaip atsakovo netiesioginį neteisėtos veiklos pripažinimą. Ieškovas nurodo, kad kyla pagrįstų abejonių ar įmonės darbuotojai gali teikti tokio pobūdžio paslaugas, darbų priėmimo perdavimo aktai manomai sudaryti tik siekimu pagrįsti neteisėtus mokėjimus ir kita ( 44 - 49 b.l. 5 tomas). Tačiau konkrečioje byloje atsižvelgiant į ieškovo prašymą ieškovui tenka pareiga įrodyti prašymo pagrįstumą. ( LR CPK 178 straipsnis). Atsakovo pateikti dokumentai išsiųsti ieškovui, tačiau konkrečių argumentų dėl konkrečių faktinių aplinkybių ieškovas nenurodė ir nepateikė įrodymų, kurie paneigtų atsakovo argumentus, paneigtų rašytinius įrodymus.

22Ieškovas dublike nurodo, kad atsakovas patvirtino, kad įmonės UAB „Šiaulių naujienos“, UAB „Šiaulių lyra“, UAB „Naujoji vaidra“, UAB „Masada“, UAB „Tikroji vaivorykštė“ yra susijusios su atsakovo akcininke UAB „Vaivorykštė“, taipogi atsakovas pripažįsta jog minėtoms įmonėms buvo atlikti mokėjimai ( 44 - 49 b.l. 5 tomas). Ieškovas įrodinėdamas atsakovo sąsajumą su kitomis įmonėmis pateikė UAB „Tikroji vaivorykštė.“ akcininkų sąrašą, iš kurio matyti, kad A. V. yra vienintelis akcininkas ( 77a b.l., 1 tomas). Duomenis apie UAB „ ŠIAULIŲ LYRA“ akcininkus, iš kurių matyti, kad be kitų akcininkų, akcininkais yra UAB „Tikroji vaivorykštė“ ir UAB „ Vaivorykštė“ (78 b.l. , 1 tomas ). Duomenis iš informacinės sistemos, kad UAB „Bendrystė“ vadovas yra J. D. ( 79 b.l., 1 tomas). 2011-11-11 UAB „Naujoji Vaidra“ valdybos nariu yra A. V., M. V., I. V. ( 80 b.l., 1 tomas). 2010-07-27 UAB „Masada“ akcininkų sąrašą iš kurio matyti, kad be kitų, akcininku yra UAB „Vaivorykštė“ ( 81 b.l, 1 tomas). Dėl pateiktų dokumentų atsakovas, tretieji asmenys prieštaravimų nepateikė. Pateikti dokumentai patvirtina, kad atsakovo akcijas turintys asmenys turi akcijų ir kitose įmonėse, arba yra valdybos nariai. Tačiau šie duomenys šias aplinkybes ir tepatvirtina. Nes nėra jokio teisinio pagrindo vertinti, kad atsakovo veikla dėl šių aplinkybių yra neteisėta. Ieškovas dublike nurodė, kad atsakovas gudrauja, atsiliepimu pateikiami tik tie mokėjimai, kurie buvo nurodyti ieškovo. O ieškovas disponuoja tik dalimi informacijos, todėl neabejotinai mokėjimų su akcininku UAB „Vaivorykštė“ susijusioms įmonėms buvo atlikta žymiai daugiau, ir manomai didesnėmis pinigų sumomis, todėl ir tikslinga paskirti juridinio asmens veiklos tyrimą, šiems duomenims ir jų teisėtumui, pagrįstumui nustatyti. Ieškovas nurodo, kad atsakovas, mėgindamas pateisinti atsakovo atliktus mokėjimus įmonei UAB „Vaivorykštė“ už patalpų nuomą, pateikė palyginimui nuomos sutartį, kuri yra sudaryta po ieškovo pretenzijos pateikimo, todėl neatmestina, kad nuomos kaina galimai padidinta, palyginimui pateikta patalpų nuomos sutartimi, nuomininkui išnuomojamos tik 27.35 kv. m patalpos, o atsakovui buvo išnuomotos 108.05 kv. m patalpos, todėl natūralu, kad patalpų vieno kvadratinio metro nuomos kaina mažėja, nuomojantis didesni patalpų plota. Taip pat nurodo, kad palyginimui nebuvo pateikta panašiu laiku ir panašaus patalpų ploto nuomos sutartys. Teismo vertinimu, ieškovo pareiga pateikti įrodymus, kurie paneigtų atsakovo pateiktus duomenis, pateikti palyginimui panašiu laiku ir panašaus patalpų ploto nuomos kainą. LR CPK 12 straipsnis numato, kad civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo. Kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Ieškovo pareiga įrodyti prašymo pagrįstumą, tačiau ieškovas nurodydamas konkrečias aplinkybes dėl nepagrįstų mokėjimų nepateikė jokių savo argumentus patvirtinančių įrodymų ( LR CPK 178 straipsnis). Kaip jau minėta LR CK 2.126 straipsnio 2 dalyje imperatyviai nustatyta, kad pareiškimas teismui gali būti paduotas tik po to, kai buvo kreiptasi į juridinį asmenį (juridinio asmens valdymo organą, jo narį) su reikalavimu nutraukti netinkamą veiklą. Tokiu kreipimusi nelaikomas prašymas, kuriame konkrečiai neįvardyta netinkama veikla ar nesąžiningas pareigų vykdymas ir nenurodomi motyvai, kodėl veikla yra netinkama. Pažymėtina, kad kreipiantis į atsakovą su pretenzija jau tuomet turėjo būti nurodytos konkrečios faktinės aplinkybės, konkretūs faktai iš kurių ieškovas turi pagrindo abejoti įmonės veiklos teisėtumu. Teismo vertinimu atsakovas tiek reikšdamas pretenziją, tiek reikšdamas prašymą nurodė tas pačias abstrakčias aplinkybes ir dėl nurodytų aplinkybių nepateikė įrodymų pagrindžiančių iškeltas abejones dėl atsakovo neteisėtos veiklos. CPK 142 straipsnyje numatyta, kad atsakovas privalo pateikti atsiliepimą į ieškinį, nurodyti ar sutinkama ar ne su pareikštu ieškiniu, nurodyti nesutikimo motyvus, pateikti įrodymus, kuriais yra grindžiami nesutikimo motyvai ir kita, t.y pateikti atsikirtimus į reikalavimą. Todėl ieškovo argumentai, kad atsakovas gudrauja, nes atsiliepimu pateikia tik tuos mokėjimus, kurie buvo nurodyti ieškovo, nepagrįsti. Kad ieškovas nepateikė įrodymų darytina tokia pat išvada ir dėl kitų ieškovo nurodytų aplinkybių. Ieškovas nurodo, kad atsakovas tik niekuo nepatvirtintais teiginiais nurodo, kad atsakovui nustatytos kainos atitiko rinkos kainas, tačiau nepateikia jokių nepriklausomų vertintojų išvadų, kurios patvirtintų tam tikros rūšies paslaugų rinkos kainas, tam tikru laikotarpiu. Tas pats pasakytina ir dėl atsakovo nurodomų paslaugų, prekių kainų, sudarant sutartis su UAB „Masada“, UAB „Šiaulių naujienos“, UAB „Šiaulių lyra“ ir kt. Tačiau ieškovas nepateikė įrodymų, kad yra priešingai nei nurodė atsakovas. Dėl UAB „UNIVERSAL AUTO“ įsteigimo ir sandorių su šia įmone sudarymo, ieškovo nurodyti argumentai dėl kilusių abejonių, dėl šių įmonių tarpusavio ryšio, ar per įmonę UAB „UNIVERSAL AUTO“ nėra perparduodamos prekės, tokiu būdu galimai pelno dalį nukreipiant įmonei ir tuo pačiu pažeidžiant ieškovo interesus, nepagrįsti. Įmonė įsteigta 2011-11-27, tačiau nėra duomenų, kad ieškovas būtų reiškęs kokias tai pretenzijas dėl atsakovės veiklos susijusios su UAB „UNIVERSAL AUTO“ veika, ieškovas nepateikė įrodymų, kad konkretūs sandoriai yra neteisėti. Ieškovas nurodė, kad kreipėsi į atsakovą pateikti informaciją, kokiu pagrindu didžiausiam akcininkui buvo perleista 5 procentai kito akcininko akcijų. Ieškovui ne tik nebuvo suteikta numatyta pirmumo teisė įsigyti parduodamas akcijas pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 47 straipsnio 2 dalį, bet buvo nesilaikyta ir 2011-11-24 UAB „ECAA Europe“ akcininkų susitarimo prie steigimo sutarties 2.1.6 p., kuriuo akcininkai numatė draudimą perleisti akcijas, išskyrus perleidimą patvirtintą visų akcininkų. Ieškovas taip ir nenurodė ar ketino įsigyti akcijas ar pasisako iš esmės dėl procedūros. Be to ieškovas turėjo teisę ginti pažeistas teises Akcinių bendrovių įstatyme suteiktomis teisėmis, tačiau tokių duomenų nepateikė.

23Ieškovo nurodytos aplinkybės dėl reikalavimo grąžinti 414001,62 Eur skolą, dėl pradėto ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje Nr. 40-1-102-13, anstolio A. L., ieškovo nuomone, klaidinimo, dėl turto apyrašo sudarymo dėl prekių likučio, jų vertės, skirtingų duomenų, pateikimo, nesudaro pagrindo vertinti, kad atsakovo veikla neteisėta ir dėl šių argumentų tikslinga pradėti atsakovo veiklos tyrimą. Ieškovas nurodė, kad atsakovas ne tik nesiekė ikiteismine tvarka išspręsti susidarusios situacijos, bet sprendžiant kilusius ginčus kitais aspektais, visapusiškai vengia teikti bet kokią informaciją ieškovui. Atsakovas ir jo vadovas J. D. po 2013-03-13 Šiaulių apylinkės teismo nutarties, kuria nustatytas kiekybinis atstovavimas civilinėje byloje 2-2727-291/2013 ir toliau vykdo neteisėtą veiklą, pažeidinėja teismo nustatytą kiekybinį atstovavimą, sudaro sandorius, kurių teisėtumas taip pat abejotinas pvz. 2013-03-19 prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartis sudaryta su pagrindiniam akcininkui UAB „Tikroji vaivorykštė“ priklausančia įmone ir už nepilnus 1,5 mėn. už prekių saugojimą atsakovo akcininkas reikalauja sumokėti sumą artimą 20000,00 Lt. Tokie atsakovo veiksmai kelia abejonių dėl jų teisėtumo. Ieškovas nurodydamas šias aplinkybes, savo nuomonės nepagrindžia jokiais įrodymais, kokiais konkrečiais atvejais ir kokia būtų protinga paslaugų kaina, kuo pagrįsta ir kita. Ieškovas nurodo, kad atsakovas elgiasi ieškovo atžvilgiu akivaizdžiai nesąžiningai - nors ir privalo savo veiklą derinti su ieškovu, tačiau nepaisant to paskelbia šaukimą į visuotinį akcininkų susirinkimą didžiausiam akcininkui priklausančiame leidinyje, apie tai neinformuojant ieškovo. Ieškovo argumentas dėl paskelbimo leidinyje, kai toks paskelbimo būdas numatytas UAB „ECAA Europe“ įstatuose ( b.l. 28, 1 tomas) nesudaro pagrindo vertinti, kad atsakovas elgiasi nesažiningai. Atsakovas į ieškovo argumentus, kad atsakovas ieškovui neteikia informacijos, nurodė, kad nežinoma, kokia informacija neteikiama, nes atsakovas teikia informaciją. Atsakovo manymu, ieškovas deda visas pastangas, kad tik neįvyktų absoliučiai jokia atsakovo veikla. Atsakovo atstovams kreipusis į ieškovo atstovą Z. A. dėl darbuotojų atleidimo, dėl prašymo leisti parduoti su garantuotu ne mažesniu kaip 15 proc. antkainiu prekes, pateikti registrų centrui privalomą teikti informaciją, susijusią su pelno (nuostolių) bei bendrovės balanso patvirtinimu ir kita, ieškovo atstovas atsirašinėja arba nepateikia atsakymų išvis tuo būdu paralyžuodamas bendrovės veiklą. Pažymi, kad klausimas dėl darbuotojo sprendžiamas nuo 2013-05-27. Atsakovas ieškovui jau yra pateikęs savo praėjusių metų balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą. ( 84-89 b.l. 5 tomas). Ieškovas šių aplinkybių nepaneigė. Atsakovas nurodė, kad ieškovas nepagrįstai tvirtina, kad atsakovas per 2012 metus patyrė net 423786,63 Lt nuostolių. Šie nuostoliai 2013-02-01 buvo paskaičiuoti tik preliminarai, nesuvedus visų pajamų, o jas sutikslinus ir 2013-05-15 pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtinus finansinius duomenis paaiškėjo, kad tokių nuostolių yra tik 5201,00 Lt. Nurodė, kad šiuos finansinius duomenis atsakovas ieškovui yra pateikęs ( 56-64, 75,76 b.l., 5 tomas). Atsakovas pateikė papildomus duomenis apie susirašinėjimą su ieškovu ( 92-125 b.l. 5 tomas). Papildomai ieškovas nurodė, kad ieškovui kyla abejonių, kad atsakovo areštuotas turtas buvo perleistas tretiesiems asmenims. ( 21-25 b.l., 6 tomas). Ieškovas nurodė, kad dėl 2013-05-15 pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pažeistos ieškovo teisės. Ieškovas kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą dėl sprendimo pipažinimo negaliojančiu. 2013-07-09 civilinėje byloje Nr. 2-5681-29/2013 priimta nutartis taikyti laikinasias apsaugos priemones ( 24 b.l. 6 tomas)

24Ieškovas nurodė, kad gali pasinaudoti LR CK 2.124 straipsnyje numatytu teisiniu būdu patikrinti ir nustatyti, ar iš tikrųjų atsakovo veiklos nuostolingumą, galimą skolų didėjimą lemia ne atsakovo valdymo organų veiksmai ar neveikimas, bet kitos, su atsakovo valdymu nesusijusios, priežastys. Vadovaujantis CK 2.126 straipsnio ketvirtosios dalies bei 2.124 straipsnio nuostatomis, teismas priima nutartį dėl juridinio asmens veiklos tyrimo, jeigu yra pagrindas manyti, kad juridinis asmuo, juridinio asmens valdymo organai ar jų nariai veikė netinkamai. Taigi juridinio asmens veiklos tyrimo turinys - juridinio asmens, jo valdymo organų ar jų narių veiklos tinkamumas, o tokio tyrimo pagrindas - aplinkybės, sudarančios pagrindą manyti, kad tokia veikla yra netinkama.

25Netinkama veikla pagal LR CK 2.124 straipsnį apima juridinio asmens valdymą ir jo dalyvių sprendimus, susijusius su juridinio asmens valdymu. Tokia netinkama veikla reiškia LR CK 2.86 - 2.87 straipsnių pažeidimą. Pareiškėjas turi konkrečiai nurodyti, kuo tokia netinkama veikla pasireiškia, atsižvelgiant į LR CK 2.86 straipsnyje įtvirtiną juridinio asmens valdymo organų narių lygiateisiškumą, LR CK 2.87 straipsnyje įtvirtintas juridinio asmens valdymo organų narių pareigas. Pagal LR CK 2.87 straipsnio 2, 3, 5 dalis, juridinio asmens valdymo organo narys turi būti lojalus juridiniam asmeniui, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, privalo pranešti kitiems juridinio asmens valdymo organo nariams arba dalyviams apie asmeninių interesų prieštaravimą ar galimą prieštaravimą juridinio asmens interesams.

26Pagal LR CK 2.124 straipsnio prasmę juridinio asmens veiklos tyrimas galimas tais atvejais, kai nėra akivaizdu, ar juridinio asmens veikla yra tinkama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1233/2002). Toks veiklos tyrimas, esant abejonių dėl bendrovės veiklos tinkamumo, yra LR CK reglamentuotas teisinis būdas, kuriuo siekiama patikrinti ir nustatyti, ar iš tikrųjų atsakovo veiklos rezultatus lėmė būtent atsakovo valdymo organo veiksmai (neveikimas), nes tik ištyrus bendrovės ir jos valdymo organo veiklą bei nustačius, jog ji yra netinkama, teismas turi įvertinti ekspertų išvadas bei rekomendacijas ir, esant pagrindui, taikyti vieną iš LR CK 2.131 straipsnyje numatytų priemonių. Pažymima, kad priimant sprendimą dėl juridinio asmens tyrimo pradžios, neturi būti aiškiai žinomas bendrovės netinkamas veikimas, pakanka svarių ieškovo iškeltų abejonių, kurių pagrįstumas patikrinamas tolesnėse procedūros stadijose. Teismo vertinimu ieškovas nepateikė svarių argumentų, nepagrindė prašymo rašytiniais įrodymais. Teismas vertindamas byloje esančius duomenis, daro išvadą, kad ieškovas neįrodė, kad reikalinga atlikti atsakovo veiklos tyrimą. Byloje nepateikta duomenų, kad dėl pradėto ikiteisminio tyrimo būtų pareikšti atsakovui įtarimai. Ieškovas nepateikė įrodymų dėl neteisėtų finansinių operacijų atlikimo, įrodymų, kad konkretūs sudaryti sandoriai yra fiktyvūs, neteisėti, nuostolingi. Byloje nėra duomenų, kad konkretūs sandoriai būtų pripažinti negaliojančiais, nuginčyti. Nėra duomenų, kad atsakovas slėptų konkrečią informaciją susijusią su atsakovo veikla, atliktų kokius tai tyčinius veiksmus. Ieškovo argumentai, kad atsakovas neteikė informacijos dėl įmonės veiklos, paneigti byloje esančiais duomenimis. Be to, kaip minėta, ieškovas nurodęs 2013-03-13 reikalavime pateikti informaciją, jau sekančią dieną 2013-03-14 pareiškė atsakovui pretenziją. Teismas pagal byloje pateiktus duomenis daro išvadą, jog nėra pagrindo išvadai, kad bendrovės valdymas yra netinkamas. Byloje nėra duomenų, kad direktorius tyčia, sąmoningai veikė akcininkų nenaudai, nepagrįstai naudojo pinigines lėšas, sudarė netinkamus, prieštaraujančius įmonės veiklai sandorius, sąmoningai siekė veiklos nuostolingumo. Todėl teismui yra pagrindo išvadai, kad ieškovas neįrodė, kad atsakovo veikla bendrovėje yra neteisėta. Teismas atsižvelgia ir į tai, kad šios kategorijos byloje numatyta išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarka. LR CK 2.126 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pareiškimas gali būti paduotas tik tuo atveju, jei prieš tai pareiškėjas kreipėsi į juridinį asmenį (juridinio asmens valdymo organą, jo narį) reikalaudamas nutraukti netinkamą veiklą. Tačiau ieškovas įrodinėdamas ieškinio pagrįstumą papildomai į bylą teikė naujus įrodymus, nurodė papildomas argumentus, teismo posėdžio metu pateikė papildomus įrodymus ir rėmėsi faktinėmis aplinkybėmis dėl aplinkybių nagrinėjamose kitose bylose, kuriose nėra priimti konkretūs sprendimai. Atsakovas atsižvelgiant į ieškovo nurodytas aplinkybes pareiškė prašymą spręsti klausimą dėl civilinės bylos sustabdymo iki kol bus išnagrinėtos kitos civilinės bylos. Ieškovas prašymo sustabdyti bylą nereiškė. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Šiaulių apygardos teisme gauta civilinė byla Nr. 2S-719-XX/2013 dėl visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimų pripažinimo neteisėtais bei pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais. Šiaulių apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2S-622-154/2013 dėl antstolio veiksmų. Lietuvos Apeliaciniame teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1907/2013 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Šiaulių apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-6284-901/2013 pagal skundą dėl antstolio veiksmų bei civilinė byla Nr. 2-5681-291/2013 dėl visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimų pripažinimo neteisėtais bei pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais. Taip pat Šiaulių apylinkės teismas nagrinėja civilinę bylą Nr. 2-4754-772/2013 dėl sutarties pripažinimo negaliojančia. Teismo vertinimu aplinkybės kurios gali būti nustatytos kitose bylose, turi reikšmės, tačiau šiuo metu atsižvelgiant į tai, kad konkretūs prašymai nėra išnagrinėti, netrukdo teismui priimti sprendimo dėl pareikšto prašymo šioje byloje. Įvertinus visumą aplinkybių atsakovo prašymas sustabdyti bylos nagrinėjimą iki kol bus išnagrinėtos kitos civilinės bylos dėl šalių tarpusavio teisių ir pareigų, netenkintinas. Įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes, šalių, trečiųjų asmenų paaiškinimus, rašytinius įrodymus, teismas daro išvadą, kad pagal ieškovo nurodytas aplinkybes, byloje pateiktus duomenis ieškovo prašymas priimti nutartį dėl atsakovo juridinio asmens UAB „ECAA Europe“ veiklos tyrimo tenkinimas prieštarautų protingumo bei sąžiningumo principams ( LR CK 1.5 straipsnis). Ieškovo prašymas nepagrįstas, neįrodytas, todėl atmestinas. ( LR CPK 178-185 straipsniai).

27Atsakovas pareiškė prašymą pripažinti, kad ieškovas, teikdamas aiškiai nepagrįstą pareiškimą dėl juridinio asmens veiklos tyrimo, piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, todėl prašo skirti ieškovui maksimalią LR CPK 95 straipsnio 2 dalį nustatyto dydžio baudą, 50 % baudos skiriant atsakovui.

28Pažymėtina, kad pagal LR CPK 95 straipsnio 1 dalies nuostatas piktnaudžiaujančia procesinėmis teisėmis šalimi yra pripažįstama tokia šalis, kuri nesąžiningai pareiškia nepagrįstą reikalavimą arba sąmoningai veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005; 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010). Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 95 straipsnyje numatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius, be to, teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki dvidešimt tūkstančių litų baudą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad aiškiai nepagrįsto ieškinio pareiškimas gali būti konstatuotas tada, kai ieškinys pateikiamas ne siekiant apginti pažeistą teisę, o sukelti atsakovui rūpesčių. LR CPK 95 straipsnyje nurodomas nesąžiningumas reiškia asmens, paduodančio nepagrįstą ieškinį, suvokimą, jog ieškinys iš tiesų yra nepagrįstas, o jis neturi teisės reikalauti ginti jo teises, nes jos realiai nebuvo pažeistos. Šiuo atveju esminę reikšmę turi subjektinė šio suvokimo pusė, tai yra būtina nustatyti, kad ieškovas pats suvokė ar turėjo suvokti, jog ieškinys nepagrįstas, o reikalavimas neteisėtas (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. gegužės 16 d. nutartis c. b. Nr. 2A-170/2006).

29Konkrečiu atveju atsižvelgtina ir į LR CPK 5 straipsnio nuostatas, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Šalys ir kiti proceso dalyviai, laikydamiesi šių LR CPK nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis ( LR CPK 13 straipsnis). Teismas atsižvelgdamas į bylos duomenis negali padaryti neabejotinos išvados, kad ieškovas suvokdamas, kad ieškinys nepagrįstas, kreipėsi į teismą. Nėra duomenų, kad ieškovas siekė sukelti atsakovui rūpesčių, nepatogumų, siekė pabloginti atsakovo veiklą, sukelti finansinių sunkumų, ar turėjo kokių tai kitų neteisėtų tikslų. Nėra duomenų, kad sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Iš dalies yra pagrindo vertinti, kad ieškovas pasirinko netinkamą, galimai pažeistų jo teisių gynimo būdą, nepasinaudojo Akcinių bendrovių įstatymo bei kitų įstatymų, teisės aktų suteiktomis teisėmis, tačiau spręsti, kad pareikšdamas ieškinį piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, nėra pagrindo. Todėl skirti baudą, vadovaujantis LR CPK 95 straipsnio 2 dalimi, nėra teisinio pagrindo.

30Atsakovas pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, duomenis dėl turėtų išlaidų ruošiant procesinius dokumentus civilinėse bylose, teikiant atstovavimo paslaugas ( 147 b.l., 1 tomas, 10 b.l., 5 tomas, 94, 95 b.l., 6 tomas). Atsakovas nurodė, kad patyrė 7754,25 Lt advokato pagalbai apmokėti, 1995,29 Lt išlaidų už dokumentų vertimą ir 100,00 Lt žyminio mokesčio (94, 95 b.l., 6 tomas). LR CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies atstovavimo išlaidas. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Teismas, įvertinęs teisinių klausimų sudėtingumą, byloje rengtų dokumentų kiekį, dokumento apimtis, galimas darbo ir laiko sąnaudas paruošiant atsakovui procesinius dokumentus, kitas darbo laiko sąnaudas, bei remdamasis 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ rekomenduojamais civilinėse bylose priteistino užmokesčio dydžiais, daro išvadą, kad prašymas pagrįstas iš dalies. Atsakovui priteistina iš ieškovo 6000,00 Lt atstovavimo išlaidų, 1995,29 Lt išlaidų už dokumentų vertimą ir 100,00 Lt žyminio mokesčio.

31Trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“ pareiškė prašymą priteisti 1000,00 Lt bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į ieškinį paruošimą ( 88-93 b.l., 6 tomas). Atsižvelgiant į parengto dokumento apimtį, nurodytų klausimų sudėtingumą ( 32,33 b.l., 5 tomas), prašymas tenkintinas iš dalies. Priteistina 800,00 atstovavimo išlaidų rengiant procesinį dokumentą.

32Vadovaujantis LR CPK 88 straipsniu 96 straipsniu iš ieškovo priteistinos 86,42 Lt pašto išlaidos valstybei.

33Ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos netenkinus prašymo ieškovui neatlyginamos ir nepriteisiamos ( LR CPK 93 straipsnis, 98 straipsnis).

34Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. liepos 11 d. priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1723/2013, kuria nustatė ieškovui East China Automobile Association Ltd 15 darbo dienų terminą, nuo nutarties priėmimo dienos, 15 000 Lt užstatui į Šiaulių apygardos teismo sąskaitą sumokėti, užtikrinant atsakovo ECAA Europe UAB galimas bylinėjimosi išlaidas. Bylos duomenimis, ieškovas East China Automobile Association Ltd vykdydamas minėtą teismo nustatytą įpareigojimą, 2013 m. rugpjūčio 1 d. bankiniu pavedimu į Šiaulių apygardos teismo pavedimo lėšų sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke AB Swedbank, įmokėjo 4365,00 Eur sumą. Atsižvelgiant į tai, kad teismo sąskaita yra banke AB Swedbank, tai ieškovo įmokėta suma konvertuojama į litus vadovaujantis minėto banko pateikiamais valiutų įkainiais: pagal 2013 m. rugpjūčio 1 d. duomenis, skelbiamus banko internetiniame tinklapyje, vieno euro pirkimo kaina pavedimu yra 3,44450, todėl laikytina, kad ieškovas į teismo sąskaitą įmokėjo 15035,24 Lt. Vadovaujantis LR CPK 797 straipsnio 1 ir 2 dalimis, atsakovo prašymu teismas nusprendžia atlyginti bylinėjimosi išlaidas iš užstato sumos, prašymas turi būti pareiškiamas ne vėliau kaip iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Jeigu per šioje dalyje nustatytą laiką nepareiškiamas atitinkamas prašymas, teismas ieškovo prašymu grąžina sumokėtą užstatą. Prašymų dėl sumokėto užstato nepareikšta.

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsniu, 2.86-2.87 straipsniais, 2.124 straipsniu, 2.126 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5 straipsniu, 8, 12, 13 straipsniais, 56, 57 straipsniais, 95 straipsniu, 142 straipsniu, 178, 180, 185 straipsniais, 93 straipsniu, 96 straipsniu, 98 straipsniu, teismas

Nutarė

36Atmesti ieškovo „East China Automobile Association LTD“ prašymą priimti nutartį dėl atsakovo juridinio asmens UAB „ECAA Europe“ veiklos tyrimo.

37Priteisti iš ieškovo „East China Automobile Association LTD“ atsakovui UAB „ECAA Europe“ 6000,00 Lt atstovavimo išlaidų, 1995,29 Lt išlaidų už dokumentų vertimą ir 100,00 Lt žyminio mokesčio.

38Priteisti iš ieškovo „East China Automobile Association LTD“ trečiajam asmeniui UAB „Vaivorykštė“ 800,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

39Priteisti iš ieškovo „East China Automobile Association LTD“ 86,42 Lt pašto išlaidų valstybei.

40Netenkinti ieškovo „East China Automobile Association LTD“ prašymo dėl baudos atsakovui UAB „ECAA Europe“ skyrimo LR CPK 95 straipsnio pagrindu.

41Netenkinti atsakovo UAB „ECAA Europe“ prašymo sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą.

42Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

43Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas pareiškė prašymą priimti nutartį dėl atsakovo UAB „ECAA... 4. Atsakovas UAB „ECAA Europe“ prašo pareiškimą dėl juridinio asmens... 5. Atsakovas pareiškė prašymą pripažinti, kad ieškovas, teikdamas aiškiai... 6. Trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“ procesiniuose dokumentuose bei... 7. Trečiasis asmuo J. D. procesiniuose dokumentuose bei teismo posėdžio metu... 8. Prašymas netenkintinas.... 9. Ieškovas kreipdamasis į teismą su 2013-04-19 prašymu bei 2013-04-22... 10. Atsakovas ECAA Europe UAB prašo pareiškimą dėl juridinio asmens veiklos... 11. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu bei procesiniuose dokumentuose... 12. Pagal LR CPK 51 straipsnio 1 dalį asmenys gali vesti savo bylas teisme patys... 13. Be to, kaip numatyta 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse... 14. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atsakovo prašymas palikti pareiškimą... 15. Atsakovas UAB „ECAA Europe“ prašo pareiškimą dėl juridinio asmens... 16. LR CK 2.126 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pareiškimas gali būti paduotas... 17. Atsižvelgiant į 2013-03-14 ( 6,7 b.l., 1 tomas ) pretenzijos turinį, yra... 18. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, teismo vertinimu ieškovo suformuluotų... 19. Ieškovas pareiškęs prašymą priimti nutartį dėl atsakovo UAB „ECCA... 20. Atsakovas nesutikdamas su ieškovo prašymu nurodė, kad mokėjimai UAB... 21. Ieškovas dublike nurodė, kad atsakovai nepateikia išsamių dokumentų dėl... 22. Ieškovas dublike nurodo, kad atsakovas patvirtino, kad įmonės UAB... 23. Ieškovo nurodytos aplinkybės dėl reikalavimo grąžinti 414001,62 Eur... 24. Ieškovas nurodė, kad gali pasinaudoti LR CK 2.124 straipsnyje numatytu... 25. Netinkama veikla pagal LR CK 2.124 straipsnį apima juridinio asmens valdymą... 26. Pagal LR CK 2.124 straipsnio prasmę juridinio asmens veiklos tyrimas galimas... 27. Atsakovas pareiškė prašymą pripažinti, kad ieškovas, teikdamas aiškiai... 28. Pažymėtina, kad pagal LR CPK 95 straipsnio 1 dalies nuostatas... 29. Konkrečiu atveju atsižvelgtina ir į LR CPK 5 straipsnio nuostatas, kad... 30. Atsakovas pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, duomenis dėl... 31. Trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“ pareiškė prašymą priteisti 1000,00... 32. Vadovaujantis LR CPK 88 straipsniu 96 straipsniu iš ieškovo priteistinos... 33. Ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos netenkinus prašymo ieškovui... 34. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. liepos 11 d. priėmė nutartį civilinėje... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsniu, 2.86-2.87... 36. Atmesti ieškovo „East China Automobile Association LTD“ prašymą priimti... 37. Priteisti iš ieškovo „East China Automobile Association LTD“ atsakovui... 38. Priteisti iš ieškovo „East China Automobile Association LTD“ trečiajam... 39. Priteisti iš ieškovo „East China Automobile Association LTD“ 86,42 Lt... 40. Netenkinti ieškovo „East China Automobile Association LTD“ prašymo dėl... 41. Netenkinti atsakovo UAB „ECAA Europe“ prašymo sustabdyti civilinės bylos... 42. Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos... 43. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims....