Byla 2-1702-192/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Irmai Daukšaitei-Gavelienei, dalyvaujant ieškovo UAB ( - ) atstovams direktoriui D. J. bei advokatui J. J., dalyvaujant atsakovo UAB ( - ) atstovui direktoriui K. M. bei advokato padėjėjui M. K., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ( - ) ieškinį atsakovui UAB ( - ) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 9559 Lt už atliktus darbus, 8,01 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 287 Lt žyminio mokesčio bei kitas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, kad UAB „( - )" su atsakovu UAB „( - )" 2014-08-12 žodžiu sudarė ieškovui nuosavybės teise priklausančių mechanizmų kartu su operatoriumi nuomos sutartį gamybinių užduočių vykdymui atlikti, pagal kurią ieškovo darbuotojas darbo metu vykdė atsakovo nurodymus. Pagal šią sutartį atsakovas tą pačią dieną užsakė ieškovo mechanizmą darbams, darbai tęsėsi iki 2014 m. rugpjūčio 25 d., atsakovo atstovas pasirašė ant darbų atlikimo akto (aktas yra pas atsakovą). Š. m. rugpjūčio 28 d. ieškovas išrašė sąskaitą faktūrą TP Nr. DJ 000985 - 9559 Lt (su PVM) sumai, kurią, kartu su darbų atlikimo aktu pristatė atsakovui. Nesulaukęs minėto apmokėjimo, ieškovas 2014-09-18 pateikė atsakovui pretenziją, kurioje pareikalavo iki š. m. rugsėjo 25 d. sumokėti visą sumą už mechanizmo nuomą. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai ir nustatytais terminais, todėl ieškovas iš atsakovo prašo turi priteisti 9559 Lt (su PVM) sumą. Ieškovas taip pat reikalauja, kad atsakovas UAB „( - )" ieškovui UAB „( - )" sumokėtų 8,01 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Atsakovas atsiliepime nurodė, kad su ieškinio reikalavimais nesutinka. Atsakovas pažymėjo, jog ieškovas neįvykdė jam tenkančios įrodinėjimo pareigos. UAB „( - )" pažymėjo, jog niekada jokių sutarčių su UAB „( - )" nesudarė. Nurodė, kad LR CK 6.512 straipsnyje aprašyta transporto priemonių nuomos, teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas, sutartis. LR CK 6.513 str. aiškiai įvardija, jog transporto priemonių nuomos sutarčiai privaloma sutarties forma yra rašytinė. Kadangi įvardintajai sutarties rūšiai keliamas rašytinės formos reikalavimas, mano, kad ieškovas savo įrodinėjimo pareigos neįvykdė, nes nei sutarties teksto, nei apskritai sutarties egzistavimo fakto neįrodė, kadangi jokių sutartinių ieškovo ir atsakovo santykių niekada nebuvo.

5Ieškinys tenkintinas.

6Byloje kilo ginčas dėl to, kas yra tinkamas atsakovas byloje.

7Ieškovas nurodė, kad būtent su atsakovu sudarė susitarimą dėl kasimo darbų atlikimo laikotarpiu 2014-08-12 iki 2014-08-25, statybvietėje esančioje adresu ( - ) 56, Kaune, todėl prašo priteisti iš atsakovo skolą už atliktus darbus.

8Atsakovo atstovai bylą nagrinėjant iš esmės neginčija to fakto, kad ieškovo transportas (ekskavatorius-krautuvas) dirbo statybvietėje, adresu ( - ) 56, Kaune (tą patvirtino UAB ( - ) direktorius K. M.), tačiau nurodo, kad su ieškovu nieko nesitarė, o ieškovas darbus atliko ne atsakovo užsakymu, todėl atsakovas neprivalo už šiuo darbus atsiskaityti.

9Ieškovas savo reikalavimą įrodinėjo PVM sąskaita faktūra TP Nr. DJ000985 9559 Lt sumai, (b.l.8), pretenzija dėl skolos apmokėjimo (b.l. 9), mechanizmo vietos nustatymo įrangos išrašu (b.l. 11, 12), kelionės lapais (I t., b.l. 114-118), ekskavatoriaus krautuvo Komatsu WB 93S-5, ident. Nr. F00175 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr.20060890, priėmimo-perdavimo aktu bei registracijos liudijimu (I t., b.l. 126- 131), darbo kalendoriaus ištraukos nuorašu (II t., b.l. 6-10) bei liudytojų parodymais.

10Atsakovo nuomone, ginčo sutartis kvalifikuotina kaip transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutartis, kuriai privaloma rašytinė forma.

11Teismas nesutinka su atsakovo argumentu. Pažymėtina, kad pagal CK 6.512 straipsnio 1 dalį, apibūdinančią transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutartį, šia sutartimi nuomotojas įsipareigoja perduoti nuomininkui laikinai naudotis už užmokestį transporto priemonę ir suteikti tos transporto priemonės vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Pažymėtina, kad šios rūšies sutartys pasižymi specifiniu jų sudarymo tikslu – vežimu. Nagrinėjamu atveju, nėra pagrindo teigti, kad šalys ketino vykdyti tam tikro krovinio pervežimus panaudojant ieškovo suteiktą transportą. Esant tokioms aplinkybėms, teismo nuomone, ginčo sutartis kvalifikuotina ne kaip transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutartis, bet kaip atlygintinų paslaugų teikimo sutartį (CK 6.716 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad nors ir rangos, ir paslaugų sutartys yra dėl veiksmų atlikimo, svarbiausias skiriamasis šių sutarčių grupių požymis yra tai, kad pagal atlygintinių paslaugų sutartis įsipareigojama atlikti rūpestingai (atidžiai) tam tikrą veiklą (veiksmus), o pagal rangos sutartis yra įsipareigojama dėl tam tikro darbo rezultato sukūrimo ar pasiekimo bei jo, kaip atskiro objekto ar tam tikros jo dalies, perdavimo kitai šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-01-16 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-110/2013). Nagrinėjamu atveju nėra duomenų, kad ieškovas susitarė sukurti kokį nors materialų rezultatą, todėl prieinama išvados, kad buvo sudaryta atlygintinų paslaugų teikimo sutartį (CK 6.716 straipsnio 1 dalis).

12Vadovaujantis LR CK 6.716 straipsnio 1 dalimi paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti.

13Kaip jau minėta, nagrinėjamu atveju tarp šalių kilo ginčas dėl to, kas užsakė kasimo darbus, kuriuos atliko ieškovas, ir kas už juos turi atsiskaityti.

14Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą įrodinėjimo pareiga tenka bylos šalims. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Civilinės bylos visuose teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo. Kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiamasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Nagrinėjamu atveju, ieškovui tenka pareiga įrodyti sutarties su atsakovu sudarymo faktą. Civilinio kodekso šeštosios knygos XXXV skyriaus ,,Atlygintinų paslaugų teikimas“ normose nenustatyta, kokia tinkama forma turėtų būti sudaromos atlygintinų paslaugų teikimo sutartys. Civilinio kodekso bendrosiose normose, reglamentuojančiose sandorių formą, nustatyta, kad sandoriai, kuriems įstatymai ar šalių susitarimas nenustato rašytinės formos, gali būti sudaromi žodžiu (CK 1.72 straipsnio 1 dalis), sandoris, kuriam įstatymai nenustato konkrečios formos, laikomas sudarytu, jeigu iš asmens elgesio matyti jo valia sudaryti sandorį (konkliudentiniai veiksmai) (CK 1.71 straipsnio 2 dalis). Kadangi įstatymuose nenustatyta speciali forma, tai atlygintinų paslaugų teikimo sutartis gali būti sudaroma bet kuria šalių pasirinkta forma, todėl ieškovas gali sandorio sudarymą įrodinėti visomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis.

15Pažymėtina, kad pagal CPK 177 str. 1 d. nuostatas, įrodymai civilinėje byloje – bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Faktiniai duomenys nustatomi šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais ir pan. (CPK 177 str. 2 d.). Pažymėtina, kad civilinei bylai reikšmingas aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) teismas nustato, remdamasis jam pateiktais įrodymais. Ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistavo arba neegzistavo, teismas sprendžia remdamasis tikimybių pusiausvyros principu. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia padaryti labiau tikėtiną išvadą, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-02-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-95/2008; 2008-02-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2008).

16Teismas, išklausęs šalių ir jų atstovų paaiškinimus bei liudytojų parodymus, susipažinęs su rašytine bylos medžiaga, sprendžia, kad bylos įrodymai leidžia daryti labiau tikėtiną išvadą, jog ieškovas dirbo būtent atsakovo užsakymu. Pažymėtina, kad išklausius dalyvaujančių byloje asmenų ir liudytojų parodymus, nustatyta, kad atsakovas UAB „( - )“ statybvietėje, esančioje adresu ( - ) 56, Kaune, statant parduotuvę „Rimi“, atliko vandentiekio ir kanalizacijos tiesimo darbus. Šiuos darbus atliko UAB ( - ) darbuotojai. Pažymėtina, kad liudytojas, buvęs UAB ( - ) darbuotojas - santechnikas, V. Ž., patvirtino, jog jis būdamas atsakovo darbuotoju atliko santechnikos tiesimo darbus ginčo objekte, o kadangi UAB ( - ) savo technikos neturėjo, kasimo darbams atlikti technika buvo nuomojama. Liudytojas parodė, kad jam dirbant ginčo objekte, žemės kasimo bei smėlio atvežimo darbus, be kitų transporto priemonių, atliko ir ieškovui priklausantis ekskavatorius-krautuvas. Liudytojas nurodė, kad su ieškovo darbuotoju, ekskavatoriaus operatoriumi, bendravo betarpiškai, ieškovo darbuotojas darė tai, ką liepė liudytojas, t.y. kasė gruntą bei vežė smėlį. Liudytojas nurodė, kad ieškovo ekskavatorius dirbo tik su juo, o po dviejų savaičių baigus darbus, taip pat išvažiavo iš objekto. Pažymėtina, kad liudytojas M. D. taip pat patvirtino, kad ieškovui priklausantis ekskavatorius-krautuvas atliko darbus betarpiškai susijusius su UAB ( - ) ginčo objekte vykdomais vandentiekio ir kanalizacijos tiesimo darbais. Teismo nuomone, atsakovo pateikti įrodymai, jog kasimo darbams ginčo objekte (tiesiant komunikacinius tinklus) atlikti atsakovas buvo sudaręs sutartį su UAB Storent (I t., b.l.107-112), nepaneigia ieškovo nurodytų aplinkybių. Pažymėtina, kad liudytojai V. Ž. bei E. M. patvirtino, jog vienu metu objekte buvo tiesiamos net kelios požeminių komunikacijų atšakos, todėl dirbo daug technikos.

17Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą, teismas daro išvadą, kad ieškovas kasimo darbus ekskavatoriumi-krautuvu Komatsu WB 93S-5, statybvietėje, adresu ( - ) 56, Kaune, atliko būtent atsakovo, UAB ( - ), užsakymu.

18Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2768,48 Eur/9559 Lt skolos už suteiktas paslaugas, t.y. už 79 valandas ekskavatoriaus-krautuvo teiktų paslaugų (I t., b.l. 8). Ieškovo teigimu, šalys susitarė dėl paslaugų kainos – 100 Lt už valandą be PVM. Pažymėtina, kad vadovaujantis 6.198 str. 1 d. kai kaina ar jos nustatymo tvarka sutartyje neaptarta ir šalys nėra susitarusios kitaip, laikoma, kad šalys turėjo omenyje kainą, kurią sutarties sudarymo metu toje verslo srityje buvo įprasta imti už tokį pat įvykdymą atitinkamomis aplinkybėmis, o jeigu ši kaina neegzistuoja, – atitinkančią protingumo kriterijus kainą. Byloje esanti 2014-07-22 PVM sąskaita faktūra serija TP Nr. DJ000977, patvirtina, kad ieškovui už tokias pačias paslaugas ginčo objekte buvo sumokėta būtent ieškovo nurodyta kaina - 100 Lt be PVM už valandą. Vadovaujantis išdėstytu, teismas sprendžia, kad ieškovo nurodyta paslaugų kaina atitinka įprastą tokiems darbams kainą, todėl ieškovo ieškinys tenkintinas ir iš atsakovo ieškovui priteistina 2768,48 Eur suma (CPK 178 str.).

19Terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti palūkanas (CK 6.37 str. 4 d.).

20Ieškovas reikalauja, kad atsakovas UAB „( - )" ieškovui UAB „( - )" sumokėtų metines palūkanas, apskaičiuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymu. Pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalį palūkanų dydis apskaičiuojamas taikant šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas, o pirmąjį metų pusmetį taikoma tų metų sausio 1 dieną galiojusi palūkanų norma, antrąjį metų pusmetį taikoma tų metų liepos 1 dieną galiojusi palūkanų norma. Pareiga mokėti materialines palūkanas atsakovui kilo 2014 m. antrąjį pusmetį (pažymėtina, kad ieškovo atstovas suklydo nurodydamas, kad atsakovui pareiga atsiskaityti su ieškovu kilo 2013 metais). 2014 m. antrąjį pusmetį galiojanti VILIBOR palūkanų norma buvo 0,40 procentų, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 8,4 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2014-09-30, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Ieškinį tenkinus visiškai iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos - 83,12 Eur/287 Lt žyminio mokesčio, 300 Eur teisinės pagalbos išlaidų, 89,32 Eur išlaidų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

22Valstybė šioje byloje patyrė 21,20 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, tenkinus ieškinį šios išlaidos priteistinos iš atsakovo (CPK 88 str. 3 p., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 140 str., 259, 265-270 straipsniais, teismas,

Nutarė

24ieškinį tenkinti visiškai.

25Priteisti iš atsakovo UAB ( - ), įm.k. ( - ), ieškovo UAB „( - )“, įm.k.( - ), naudai 2768,48 Eur (du tūkstančius septynis šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus 48 ct) skolos bei 8,40 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-09-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 472,44 Eur (keturis šimtus septyniasdešimt du eurus 44 ct) bylinėjimosi išlaidų.

26Priteisti iš atsakovo UAB ( - ), įm.k. ( - ), valstybei 21,20 Eur (dvidešimt vieną eurą 20 ct). Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

27Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Irmai... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš... 3. Ieškinyje nurodė, kad UAB „( - )" su atsakovu UAB... 4. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad su ieškinio reikalavimais nesutinka.... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Byloje kilo ginčas dėl to, kas yra tinkamas atsakovas byloje.... 7. Ieškovas nurodė, kad būtent su atsakovu sudarė susitarimą dėl kasimo... 8. Atsakovo atstovai bylą nagrinėjant iš esmės neginčija to fakto, kad... 9. Ieškovas savo reikalavimą įrodinėjo PVM sąskaita faktūra TP Nr. DJ000985... 10. Atsakovo nuomone, ginčo sutartis kvalifikuotina kaip transporto priemonių... 11. Teismas nesutinka su atsakovo argumentu. Pažymėtina, kad pagal CK 6.512... 12. Vadovaujantis LR CK 6.716 straipsnio 1 dalimi paslaugų sutartimi viena šalis... 13. Kaip jau minėta, nagrinėjamu atveju tarp šalių kilo ginčas dėl to, kas... 14. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą įrodinėjimo pareiga... 15. Pažymėtina, kad pagal CPK 177 str. 1 d. nuostatas, įrodymai civilinėje... 16. Teismas, išklausęs šalių ir jų atstovų paaiškinimus bei liudytojų... 17. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą, teismas daro išvadą, kad ieškovas... 18. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2768,48 Eur/9559 Lt skolos už... 19. Terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti palūkanas... 20. Ieškovas reikalauja, kad atsakovas UAB „( - )"... 21. Ieškinį tenkinus visiškai iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos ieškovo... 22. Valstybė šioje byloje patyrė 21,20 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 140 str.,... 24. ieškinį tenkinti visiškai.... 25. Priteisti iš atsakovo UAB ( - ), įm.k. 26. Priteisti iš atsakovo UAB ( - ), įm.k. 27. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...