Byla 2A-253-259/2014

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Arvydo Žibo, kolegijos teisėjų Algimanto Kukalio, Gintauto Koriagino, sekretoriaujant Simonai Neniškytei, dalyvaujant ieškovo UAB „Rofolis“ atstovams advokatui Sauliui Brazauskui, A. J., atsakovo DNSB „Tilto namai“ atstovei advokatei Daliai Stakvilevičiūtei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Rofolis“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 10 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1098-748/2013 pagal ieškovo UAB „Rofolis“ ieškinį atsakovui DNSB „Tilto namai“, tretiesiems asmenims: A. G., A. P., A. A., R. K., Ž. G., A. P., N. M., S. J. G., J. S., J. J., D. P., J. V., J. R., N. Ž. B., J. S., J. K., J. G., A. D., M. D., K. D., J. B., K. B., E. G. B., V. G., R. B., V. B., L. J., V. K. S., R. P., T. P., V. K., R. A. K., D. E. G., Z. D., Z. A. M., L. S., N. P., UAB „Statybų projektų valdymas“, D. Š., dėl skolos priteisimo pagal rangos sutartį ir pagal atsakovo DNSB „Tilto namai“ priešieškinį ieškovui UAB „Rofolis“ dėl rangos darbų defektų pašalinimo bei dėl vienašališko darbų perdavimo-priėmimo akto pripažinimo negaliojančiu. Teisėjų kolegija

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Rofolis“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 67 406,17 Lt skolos ir 1348 Lt delspinigių bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal 2010-08-02 rangos sutartį, sudarytą su atsakovu, atliko stogo tvarkybos darbus adresu: ( - ). Paaiškėjus, kad projektinė dokumentacija neatitinka faktinei situacijai, vadovaudamiesi geranoriškumo bei savitarpio pasitikėjimo kriterijais, po komisijos sudarymo bei jos sprendimų priėmimo toliau vykdė darbus pagal statybos dalyvių bendrai priimtus sprendimus. Darbus atliko tinkamai ir laiku, tačiau atsakovas neįvykdė pareigos priimti darbus ir atsiskaityti už juos. Ieškovas ne kartą ragino atsakovą priimti atliktus darbus, tačiau atsakovas pareigos priimti darbus nevykdė, pažeisdamas 2010-08-02 rangos sutarties 2.2.4 punktą bei CK 6.694 str.1 ir 2 d., todėl ieškovas 2011-08-16 vienašališkai pasirašė visų atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą. Šį aktą ieškovas išsiuntė atsakovui. Atsakovo skola už atliktus darbus ieškovui sudaro 67 406,17 Lt. Kadangi skolos apmokėjimo terminas baigėsi 2010-12-31, atsakovui skaičiuotini delspinigiai 1348 Lt sumoje (t. 1, b. l. 3-7, t. 3, b. l. 184-185). Ginčas kilo, ar ieškovas tinkamai atliko stogo tvarkybos darbus pagal Sutartį, ar darbai atsakovui buvo perduoti, ar atsakovas privalėjo priimti darbus taip, kaip jie buvo atlikti, ar pagrįstai ir teisėtai ieškovo vienašališkai surašytas darbų perdavimo-priėmimo aktas, ar atsakovas privalo apmokėti už darbus pagal vienašališkai surašytą darbų perdavimo-priėmimo aktą, ar ieškovas turi apmokėti atsakovo išlaidas dėl eksperto paslaugų, kuriomis atsakovas naudojosi nesant teisminio ginčo.

4Atsakovas priešieškiniu (t. 2, b. l. 45-58) prašė priteisti iš ieškovo atsakovo naudai 4250 Lt nuostolių atlyginimo, 14497,96 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas pagal bylos eigoje teismui pateiktus dokumentus, įpareigoti ieškovą nedelsiant ir neatlygintinai pašalinti 2011-05-23 A. K. atlikto „Daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) suremontuoto šlaitinio stogo techninio įvertinimo“ išvadose nurodytus defektus, skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis iki 20.000 Lt. Nurodė, kad darbų tinkamai nebuvo galima priimti dėl objektyvių priežasčių, nes buvo žiemos šaltis, gausu sniego ir stogas padengtas ledu. Ieškovas pažeidė rangos sutartį, nes neperdavė darbų etapais. Darbų rezultatas nebuvo pripažintas tinkamu naudoti, rangovas darbus atliko nekokybiškai, pažeidė darbų atlikimo galutinį terminą. VGTU ekspertui A. K. atlikus suremontuoto stogo techninės būklės įvertinimą/ekspertizę, buvo nustatyti defektai ir darbų trūkumai. Ieškovas buvo paragintas defektus ir trūkumus pašalinti, tačiau tai padaryti jis atsisakė, todėl atsakovas neprivalo jam apmokėti.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 10 d. sprendimu (t. 8, b. l. 66-77) ieškinį atmetė, priešieškinį tenkino iš dalies, priteisė iš ieškovo atsakovui 4250 Lt nuostoliams atlyginti, 9323,52 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (13573,52 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos ( 2011-10-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Įpareigojo ieškovą nedelsiant ir neatlygintinai pašalinti 2011-05-23 A. K. atlikto „Daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) suremontuoto šlaitinio stogo techninio įvertinimo“ išvadose nurodytus defektus. Likusioje dalyje priešieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo atsakovui bylinėjimosi išlaidas: 714 Lt žyminio mokesčio ir 5100 Lt teisinės pagalbos išlaidų, taip pat priteisė išlaidas valstybei.

7Teismas nustatė, kad ieškovas (rangovas) ir atsakovas (užsakovas) bei namo ( - ) (nuo pirmo iki trisdešimto) butų savininkai, (finansuotojai), atstovaujami bendrijos valdybos pirmininko A. P., 2010-08-02 sudarė rangos sutartį (toliau – Sutartis), kuria ieškovas įsipareigojo kokybiškai, pagal tokiems objektams numatytus reikalavimus, suteikdamas garantiją atlikti Sutartyje numatytais terminais daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), stogo tvarkybos darbus, nurodytus Sutarties priede Nr.2, ir perduoti pripažintą tinkamu naudoti darbų rezultatą užsakovui (Sutarties 1.1 punktas). Užsakovas įsipareigojo priimti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais atliktą ir pripažintą tinkamu naudoti darbų rezultatą (1.3 punktas). Finansuotojas įsipareigojo Sutartyje numatytais terminais bei tvarka sumokėti rangovui susitartą Sutarties kainą (1.4 punktas) Be to, šalys susitarė, kad stogo tvarkybos darbai atliekami rangovo rizika, jėgomis, darbo priemonėmis, iš rangovo medžiagų, nustatytas darbų atlikimo terminas – 90 kalendorinių dienų (13 kalendorinių savaičių) nuo avanso gavimo (Sutarties 1.5, 1.6, 2.1.5 punktai). Rangovas, be kita ko, įsipareigojo savo sąskaita su užsakovu suderintais terminais pašalinti visus darbų trūkumus, atsiradusius dėl rangovo kaltės darbų atlikimo metu (2.1.11 punktas). Šalys sutartyje nustatė, kad rangovas savo lėšomis remontuoja ir/arba per įmanomai trumpiausią laiką pakeičia tinkama tą darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai nustatoma užsakovo kaip neatitinkanti sutarties dokumentų ir rangovo suteiktų garantijų (2.1.14.3 punktas). Darbų rezultato pripažinimo tinkamu naudoti organizavimas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka užsakovo vardu yra rangovo pareiga (2.1.16 punktas). Užsakovas įsipareigojo priimti sutinkamai su Sutarties ir jos priedų sąlygomis faktiškai atliktus darbus (2.2.4 punktas). Bendra šalių sutarties kaina nustatyta 235.356 Lt, įskaitant PVM (3.1 punktas). Visiškas darbų užbaigimas numatytas 2010-11-02. Rangovas patvirtino, kad visiškai įvertino galimybę atlikti darbus per nustatytą terminą ir prisiėmė visą riziką dėl tokių terminų praleidimo (4.7 punktas). Šalys nustatė sutartinę atsakomybę dėl sutarties sąlygų nevykdymo: užsakovui nevykdant Sutarties 3.3 punktuose nustatytų pareigų – 0,02 proc. delspinigiai nuo neįvykdytos prievolės dalies už kiekvieną pradelstą dieną; rangovui nevykdant Sutarties 2.1.1 bei 4.1 punktuose nustatytų pareigų – 0,02 delspinigių nuo Sutarties kainos už kiekvieną pradelstą dieną; rangovas nevykdydamas Sutarties 2.1.2 punkte nustatytos pareigos, atlygina užsakovui dėl to turėtus nuostolius (t.1, b. l. 12-17). Teismas nurodė, kad stogo tvarkybos darbus ieškovas privalėjo pradėti ne vėliau kaip 2010-08-15 ir užbaigti iki 2010-11-08 (imant domėn susitartą darbų atlikimo terminą 90 dienų nuo avanso gavimo), kadangi ieškovas neatskleidė priežasčių dėl termino nesilaikymo ir neįrodė, kad dėl darbų pabaigos termino pažeidimo nėra jo kaltės, todėl laikytina, kad jis pažeidė Sutartimi nustatytą pareigą užbaigti stogo tvarkybos darbus iki sutartyje nustatyto termino. Visų atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas, 2011-08-16 vienašališkai pasirašytas ieškovo, 2011-09-01 buvo įteiktas atsakovo atstovui tinkamai - per antstolį. Atsakovas aktą atsisakė priimti (t.2, b. l. 75). Teismas laiko, kad šiuo veiksmu atsakovas atsisakė pasirašyti aktą. Teismas taip pat nurodė, kad ištirti įrodymai patvirtina, kad ieškovas nesilaikė įsipareigojimo perduoti darbus užsakovui etapais – iki einamojo mėnesio 30 dienos, be to, pažeidė Sutartyje nustatytą visiško darbų užbaigimo terminą, neištaisė atsakovo nurodytų darbų trūkumų ir defektų. Kadangi šalys susitarė dėl visų defektų ištaisymo, tai sprendžiama, kad kol jie neištaisyti nėra galima laikyti, jog rangovas atliko visus darbus, numatytus Sutartyje. Teismas vertino, kad rangovas privalėjo informuoti užsakovą dėl statybos priežiūros vadovo nurodymo vykdyti darbus pažeidžiant statybos techninį reglamentą, taip pat privalėjo informuoti užsakovą, kad techninis projektas nepakankamai atskleidžia darbų atlikimo būdą ar detales, nurodyti, kad yra reikalingas darbo projektas. Statybos rangos sutarties šalių pareiga yra bendradarbiauti siekiant šalių sudarytos sutarties tinkamo įgyvendinimo (CK 6.691str.1d.). Teismas sprendė, kad ieškovo vienašališkai pasirašytas visų atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas pripažintinas neturinčiu juridinės galios, nes yra įrodyti trūkumai, dėl kurių stogas neatlieka savo pagrindinės funkcijos – nesaugo namo nuo atmosferos poveikio, t.y. jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį; darbų rezultatas galėjo būti perduotas užsakovui tik ištaisius trūkumus ir defektus (Sutarties 4.8 punktas, CK 6.694 str. 6d.). Šalių pateiktų ir ištirtų įrodymų visuma teismas negali padaryti išvados, kad ieškovas įrodė, jog 2010-08-02 rangos sutartyje nurodyti darbai yra atlikti tinkamai ir laiku. Teismas nustatė, kad ieškovas nepašalino darbų trūkumų ir defektų, todėl darė išvadą, kad darbai pagal šalių Sutartį nėra pabaigti. Bylos duomenimis yra nustatyta, kad atsakovas nurodė ieškovui darbų trūkumus, pateikdamas eksperto A. K. išvadas, todėl tenkintinas reikalavimas įpareigoti ieškovą nedelsiant ir neatlygintinai pašalinti 2011-05-23 A. K. atlikto „Daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) suremontuoto šlaitinio stogo techninio įvertinimo“ išvadose nurodytus defektus.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Ieškovas UAB „Rofolis“ apeliaciniu skundu (t. 9, b. l. 4-21) prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, o priešieškinį atmesti, priteisti ieškovui iš atsakovo pirmosios instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas, 1547 Lt žyminį mokestį, 2400 Lt išlaidas už advokato pagalbą.

10Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas nepagrįstai pritaikė visas CK 6.665 str. nustatytas atsakovo teisių gynimo priemones. Įstatymų leidėjas CK 6.665 str. 1 ir 3 dalyse numatė keturias alternatyvias užsakovo teisių gynimo priemones, kurių pasirinkimas priklauso nuo užsakovo valios. Atsakovas pareikšdamas atsiliepimą į ieškinį ir priešieškinį nusprendė pasinaudoti visomis CK 6.665 str. 1 d. numatytomis teisių gynimo priemonėmis, visus šiuos teisių gynimo būdus atsakovas naudoja tai pačiai savo teisei apginti. Teismas, atmesdamas ieškovo ieškinį, t.y. nuspręsdamas, kad atsakovas turėjo teisę sumažinti atliktų darbų kainą, ir, iš dalies patenkindamas atsakovo priešieškinį, t.y. įpareigodamas ieškovą pašalinti darbų trūkumus pagal techninį įvertinimą bei atlyginti atsakovo patirtus nuostolius, neteisėtai pritaikė visus tris alternatyvius atsakovo teisių gynimo būdus;
 2. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad atsakovas turėjo teisę atsisakyti atsiskaityti už ieškovo atliktus darbus. Užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis: 1) kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę; 2) kai nustatomi darbų rezultato trūkumai; 3) kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami. Užsakovas nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių. Toks aktas galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu, o iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo pasekmės. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu , rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinio atsiskaitymo prievolės vykdymo Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuota praktika 2007-01-17 nutartyje Nr. 3K-3-17/2007, 2009-11-13 nutartyje Nr. 3K-3-504/2009;
 3. Dėl vienašalio akto panaikinimo įstatymų nustatyta tvarka. Teismas neturi teisės spręsti šio akto negaliojimo klausimo, neesant byloje pareikšto užsakovo (atsakovo) reikalavimo. Priešingu atveju, būtų pažeistos imperatyvios teisės normos. Kadangi 2011-10-24 priešieškiniu atsakovas neprašė panaikinti vienašalio akto galiojimo, o teismas tik sprendimo motyvuojamoje dalyje savo iniciatyva padarė išvadą, kad šis aktas neva neturi juridinės galios, todėl teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovo atsisakymas galutinai atsiskaityti su ieškovu yra pagrįstas.
 4. Dėl vienašalio akto teisėtumo. Apeliacinės instancijos teismui nusprendus, kad teismas panaikino vienašalio akto galiojimą esant atsakovo reikalavimui, pažymima, kad vienašalis aktas buvo panaikintas nepagrįstai. Vadovaujantis kasacinio teismo praktika, aplinkybė, kad rangovo atlikti darbai yra netinkamos kokybės, neatleidžia užsakovo nuo pareigos atliktus darbus priimti ir atsiskaityti, nebent užsakovas įrodo šių aplinkybių visumą: 1) dėl darbų rezultato trūkumų jo negalima naudoti pagal paskirtį 2) negalima pašalinti darbų rezultato trūkumų. Byloje nenustatyta, kad atsakovo įrodinėjamų darbų trūkumų nei atsakovas, nei ieškovas ar trečiasis asmuo negali pašalinti. Byloje taip pat nenustatyta, kad dėl pažeisto termino atsakovui darbų atlikimas prarado prasmę, nes suremontuotu stogu buvo ir yra naudojamasi iki šiol.
 5. Teismas nepagrįstai įpareigojo ieškovą neatlygintinai pašalinti Techninio įvertinimo išvadose neva nustatytus ieškovo atliktų darbų trūkumus. Teismas patenkino atsakovo prašymą įpareigoti ieškovą pašalinti neva esamus darbų trūkumus pagal techninį įvertinimą, kuris net nėra teismo ekspertizės aktas, nevertindamas šiame dokumente pateiktų išvadų ir pasiūlymų pagrįstumo kartu su kitais byloje esančiais įrodymais. Pažymima, kad ieškovas visus darbus atliko vadovaudamasis sutartimi, techniniu projektu, atsakovo ir jį atstovaujančio techninės priežiūros vadovo nurodymais, įstatymais ir statybos techniniais reglamentais. Visi nukrypimai nuo techninio projekto ir sutarties buvo padaryti atsakovo nurodymu, siekiant darbams sutaupyti kuo daugiau pinigų. Teismas įpareigodamas ieškovą pašalinti techniniame įvertinime nurodytus neva esamus defektus, tuo pačiu įpareigojo atlikti visiškai naujus darbus dėl kurių ieškovas ir atsakovas nesitarė, t. y. reikalaujama atlikti ventiliacinių kanalų atstatymo, kanalizacijos stovų alsuoklių įrengimo ir jų išvedimo virš stogo darbus. Be to, teismas įpareigojo ieškovą ne pašalinti neva esamus atliktų darbų trūkumus, o iš naujo atlikti sutartyje numatytus darbus, pvz.: pakeisti kokybišką stogo dangą latakuose ir kt.;
 6. Teismas nepagrįstai atsisakė skirti teismo ekspertizę. Teismas spręsdamas klausimą dėl ekspertizės (ne)paskyrimo, nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad atsakovo pateiktas techninis įvertinimas buvo atliktas ne tik, kad ne darbų perdavimo metu, bet ir atsakovui nekviečiant dalyvauti bei nedalyvaujant nei ieškovui, nei techninės priežiūros vadovui, nei techninio projekto vadovei. Vien dėl to teismui turėjo kilti abejonių dėl techniniame įvertinime nustatytų išvadų pagrįstumo ir tai, ar yra atskleistos visos bylai teisingai išspręsti svarbios aplinkybės;
 7. Teismas nepagrįstai atsakovo naudai iš ieškovo priteisė 9323,52 Lt delspinigių. Spendime klaidingai paskaičiuotas atsakovui priteistinų delspinigių dydis ir nepagrįstai konstatuota, kad ieškovas nėra pabaigęs darbų pagal sutartį, todėl pripažįstama, kad ieškovas praleido sutartyje nurodytą darbų užbaigimo terminą, jam kyla sutartinė atsakomybė, t.y. ieškovas privalo mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo sutarties kainos (253356,47 Lt) už kiekvieną pradelstą dieną. Kadangi ieškovas atliko visus sutartyje numatytus darbus, tai patvirtina vienašalis aktas. Teismas apskaičiavo 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo (253356,47 Lt) sutarties kainos, o ne nuo 200033,56 Lt, kuomet buvo atsisakyta kai kurių darbų. Ieškovas pabaigė darbus 2010-12-23, todėl delspinigiai galėjo būti skaičiuojami tik už 45 pradelstas dienas, o ne už 6 mėnesius. Todėl atsakovui priteistinų delspinigių dydis galėtų būti tik 1800,30 Lt, o ne 9323,52 Lt. Be to, yra pagrindas taikyti CK 6.248 str. 4 d. ir proporcingai atsakovo kaltei mažinti priteistinų delspinigių dydį arba atleisti ieškovą nuo delspinigių mokėjimo;
 8. Teismas nepagrįstai atsakovo naudai iš ieškovo priteisė 4250 Lt nuostolių. Vadovaujantis Gyvenamojo namo pastato stogo tyrimo aktu Nr. 11/33, varvekliai formuojasi dėl inter alia neatliktų techniniame projekte numatytų Gyvenamojo namo pastogės perdangos apšiltinimo darbų. Šie darbai atsakovo sprendimu nebuvo įtraukti į sutartį, atsakovui siekiant sutaupyti lėšas. Ieškovui vykdant sutartyje numatytus darbus, atsakovą atstovavo techninės priežiūros vadovas, kuris taip pat turėjo pareigą informuoti atsakovą apie galimas pasekmes. Nuostolius atsakovas patyrė dėl savo veiksmų, dėl netinkamo bendradarbiavimo su savo atstovu – techninės priežiūros vadovu, taip pat dėl netinkamo Techninio projekto pateikimo ieškovui.

11Atsakovė DNSB „Tilto namai“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. 9, b. l. 44-53) prašo apeliacinį skundą atmesti, Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 10 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Dėl CK 6.665 str. numatytų atsakovo teisių gynimo priemonių. Atmestini ieškovo apeliaciniame skunde nurodomi argumentai, tariamai pirmosios instancijos teismas taikė visus CK 6.665 str. numatytus atsakovo teisių gynimo būdus ir tuo pažeidė ieškovo teises. Pagrindinė darbų apmokėjimo sąlyga – tinkamai ir laiku atlikti darbai. Darbų kokybė nustatomas priėmimo – perdavimo akte. Ieškovui pažeidus darbų atlikimo terminą ir baigus darbus 2010-12-23, užsakovas negalėjo jų priimti, be to, paaiškėjo aplinkybės dėl netinkamos kokybės darbų atlikimo. Ieškovas 2011-05-31 raštu buvo informuotas apie pasirengimą priimti tinkamai atliktus darbus, tačiau ieškovas nustojo bendradarbiauti ir iš esmės atsisakė šalinti atliktų darbų trūkumus. Teismas pagrįstai nurodė, kad ieškovas tinkamai ir laiku neinformavęs atsakovo dėl aplinkybių tariamai jam trukdančių tinkamai vykdyti sutartį – Techninio projekto netikslumo, Darbo projekto reikalingumo, nenumatytų darbų būtinumo, pažeidė teisės aktuose nustatytas esmines rangovo pareigas užsakovui;
 2. Dėl užsakovo pareigos atsiskaityti. Ieškovas netinkamai aiškina CK 6.694 str. Teismas pagrįstai konstatavo, kad pagal šalių sudarytos Sutarties nuostatas nėra pagrindo spręsti, kad rangovas atliko visus darbus kokybiškai, pagal tokiems objektams numatytus reikalavimus ir perdavė juos užsakovui, kuriam atitinkamai kyla pareiga už juos atsiskaityti. Rangovo teismui pateiktas 2011-08-16 visų atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas buvo ieškovo pasirašytas tik po to, kai jau buvo kreipęsis į teismą dėl ginčo tarp šalių išsprendimo. Pirmos instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad šis aktas negali būti pripažintas kaip sukeliantis užsakovui prievolę pagal jį atsiskaityti. Pažymėtina, kad rangovo atlikti darbai buvo netinkamos kokybės, todėl atsakovas pagrįstai atidėjo priėmimo – perdavimo akto pasirašymą iki bus nustatyti tikslūs atliktų darbų defektai. Faktas, kad rangovas nevykdė savo pareigos tinkamai atlikti darbus ir nevykdė pareigos šalinti defektus bei vienašališkai pasirašė Visų atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą neįrodo, kad visi darbai pagal šalių sutartį yra atlikti bei atlikti kokybiškai. Pažymėtina, kad šalių sudaryta sutartis turėtų būti vertinama kaip vartojimo rangos sutartis, nes daugiabučių namų butų savininkų bendrija yra tik įgaliotas atstovas, o realūs užsakovai ir darbų rezultato naudotojai yra butų savininkai, t.y. fiziniai asmenys.
 3. Dėl atliktų darbų kokybės. Atmestini ieškovo argumentai, kad visi darbai buvo atliekami vadovaujantis Sutartimi, Techniniu projektu, atsakovo ir jį atstovaujančio Techninės priežiūros vadovo nurodymais, o visi nukrypimai nuo Techninio projekto ir Sutarties buvo padaryti atsakovo nurodymu tariamai atsakovui siekiant sutaupyti lėšas. Rangovas, atlikdamas darbus, paprastai veikia kaip profesionalas, todėl įstatymo jam nustatyta didesnė atsakomybė negu užsakovui. Rangovas atsako užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, taip pat už tai, kad nepasiekė šiuose dokumentuose ar sutartyje numatytų statybos darbų rodiklių, išskyrus smulkius nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, padarytus užsakovo sutikimu, jeigu įrodo, kad tie nukrypimai neturėjo įtakos statybos objekto kokybei ir nesukels neigiamų padarinių. Ieškovas atlikdamas darbus pažeidė LR Aplinkos ministro 2008-10-27 įsakymu Nr. D1-571 patvirtinto STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ 58 punkte nustatytą šlaitinių stogų dangos įrengimo technologiją. Rangovas privalėjo informuoti užsakovą dėl statybos priežiūros vadovo nurodymo vykdyti darbus pažeidžiant statybos techninį reglamentą, taip pat privalėjo informuoti užsakovą., kad techninis projektas nepakankamai atskleidžia darbų atlikimo būdą ar detales, nurodyto, kad yra reikalingas darbo projektas. Taip pat atmestini apeliacinio skundo argumentai tariamai teismas įpareigojo ne pašalinti atliktų darbų trūkumus, o atlikti iš naujo Sutartyje numatytus darbus ar atlikti netgi nenumatytus darbus. Šalys susitarė kokius konkrečius darbus turi atlikti ieškovas, todėl kokiu būdu šie darbai bus atliekami nepaneigia ieškovo pareigos tuos trūkumus pašalinti. Ieškovas taip pat klaidina teismą teigdamas, kad teismas įpareigojo atlikti visiškai naujus darbus, t.y. sutvarkyti ventiliacijos kanalų stovus bei įrengti stovų alsuoklius juos išvedant virš stogo. Šalių sudarytoje sąmatoje buvo numatyta rangovo pareiga įrengti stogelius virš ventiliacijos šachtų.
 4. Dėl ekspertizės skyrimo byloje. Teismas pagrįstai atmetė prašymą skirti teismo ekspertizę, nes ieškovas pats savo 2011-07-04dublike yra pripažinęs, kad yra trūkumai ir juos yra pasiryžęs ištaisyti. Be to, net ir teismo paskirto eksperto išvada teismui yra neprivaloma, jai kaip įrodymų šaltiniui CPK nenustatyta išankstinė galia, todėl net jei teismas ir būtų paskyręs byloje ekspertizė, ji turėtų būti vertinamas pagal teismo vidinį įsitikinimą kartu su kitais byloje esančiais įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-02-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-248/2007);
 5. Dėl delspinigių bei nuostolių priteisimo. Šalys nesusitarė, kad būtų pakeista sutarties kaina bei nesusitarė dėl atliekamų darbų kiekių ar kainos keitimo. Byloje nėra jokių perdavimo aktų, kurių pagrindu darbai atsakovui būtų perduoti po 2010-12-23, nėra jokių šalių susitarimų dėl darbų kiekio ir kainos pakeitimo. Teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovas yra praleidęs terminą įvykdyti sutartį ir jam kyla sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl vartojimo rangos sutarties šalių tinkamo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymo, sutarties šalių atsakomybės rūšies ir atsakomybės ribų nustatymo už nustatytus sutarties pažeidimus ir pažeistų teisių gynimo būdo ir apimties nustatymo.

14Ieškovas (rangovas) įrodinėjo, kad užsakovas jam neatlygino už atliktus darbus, o atsakovas (užsakovas) teigė, kad rangovas pažeidė sutarties nuostatas, nes neperdavė darbų etapais, darbų rezultatas nebuvo pripažintas tinkamu naudoti, rangovas darbus atliko nekokybiškai, pažeidė darbų atlikimo galutinį terminą, todėl jis neprivaląs sumokėti už netinkamai atliktus darbus, be to, rangovas turi jam atlyginti defektų nustatymui patirtus nuostolius, sumokėti delspinigius ir nedelsiant ir neatlygintinai pašalinti atlikto Daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) suremontuoto šlaitinio stogo specialisto išvadose nurodytus visus defektus.

15Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka nustatė tas faktines aplinkybes, jog ieškovas UAB „Rofolis“ (rangovas) ir atsakovas Daugiabučių namų savininkų bendrija „Tilto namai“ (užsakovas) bei namo ( - ) (nuo pirmo iki trisdešimto) butų savininkai, nurodyti Priede Nr.1, (finansuotojai), atstovaujami bendrijos valdybos pirmininko A. P., 2010-08-02 sudarė rangos sutartį (toliau – Sutartis), kuria ieškovas įsipareigojo kokybiškai, pagal tokiems objektams numatytus reikalavimus, suteikdamas garantiją atlikti Sutartyje numatytais terminais daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), stogo tvarkybos darbus, nurodytus Sutarties priede Nr.2, ir perduoti pripažintą tinkamu naudoti darbų rezultatą užsakovui (Sutarties 1.1 punktas). Užsakovas įsipareigojo priimti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais atliktą ir pripažintą tinkamu naudoti darbų rezultatą (1.3 punktas). Finansuotojas įsipareigojo Sutartyje numatytais terminais bei tvarka sumokėti rangovui susitartą Sutarties kainą (1.4 punktas) Šalys susitarė, kad mokėjimus pagal Sutartį atlieka užsakovas finansuotojų skirtomis lėšomis (3.3 punktas). Be to, šalys susitarė, kad stogo tvarkybos darbai atliekami rangovo rizika, jėgomis, darbo priemonėmis, iš rangovo medžiagų, nustatytas darbų atlikimo terminas – 90 kalendorinių dienų (13 kalendorinių savaičių) nuo avanso gavimo; kad atsiradus reikmei nukrypti nuo sąmatos (iškilus papildomų darbų ar medžiagų kiekių poreikiui) rangovas iškart informuos užsakovą ir nepradės papildomų darbų be užsakovo raštiško sutikimo (Sutarties 1.5, 1.6, 2.1.5 punktai). Rangovas įsipareigojo savo sąskaita su užsakovu suderintais terminais pašalinti visus darbų trūkumus, atsiradusius dėl rangovo kaltės darbų atlikimo metu (2.1.11 punktas). Šalys sutartyje nustatė, kad rangovas savo lėšomis remontuoja ir/arba per įmanomai trumpiausią laiką pakeičia tinkama tą darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai nustatoma užsakovo kaip neatitinkanti sutarties dokumentų ir rangovo suteiktų garantijų (2.1.14.3 punktas). Šalys susitarė, jog darbų rezultato pripažinimo tinkamu naudoti organizavimas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka užsakovo vardu yra rangovo pareiga (2.1.16 punktas). Užsakovas įsipareigojo priimti sutinkamai su Sutarties ir jos priedų sąlygomis faktiškai atliktus darbus (2.2.4 punktas). Bendra šalių sutarties kaina nustatyta 235.356 Lt, įskaitant PVM (3.1 punktas). Rangovas sutartimi įsipareigojo darbus perduoti etapais iki einamojo mėnesio 30 dienos (4.2 punktas). Užsakovui nustačius darbų trūkumus, defektus ar kitus neatitikimus normatyviniams teisės aktų nustatytiems reikalavimams, jie nurodomi akte ir rangovas privalo juos pašalinti savo sąskaita (4.3punktas). Tinkamai ir kokybiškai atliktų darbų aktas yra sudaromas ir darbai priimami (4.4 punktas). Pašalinus defektus, atliekamas pakartotinis darbų priėmimas-perdavimas (4.3 punktas). Visiškas darbų užbaigimas numatytas 2010-11-02. Rangovas patvirtino, kad visiškai įvertino galimybę atlikti darbus per nustatytą terminą ir prisiėmė visą riziką dėl tokių terminų praleidimo (4.7 punktas). Darbų rezultatas perduodamas užsakovui sudarant perdavimo-priėmimo aktą tik pripažinus darbų rezultatą tinkamu naudoti ir ištaisius darbų trūkumus (4.8 punktas). Rangovo atliekamų darbų pabaiga laikoma, kai darbų rezultatas visiškai užbaigtas kaip numatyta Sutartyje, pripažintas tinkamu naudoti ir ištaisyti visi defektai (4.7 ir 4.8 punktai). Šalys nustatė sutartinę atsakomybę dėl sutarties sąlygų nevykdymo: užsakovui nevykdant Sutarties 3.3 punktuose nustatytų pareigų mokami 0,02 proc. delspinigiai nuo neįvykdytos prievolės dalies už kiekvieną pradelstą dieną; rangovui nevykdant Sutarties 2.1.1 bei 4.1 punktuose nustatytų pareigų mokami 0,02 delspinigiai nuo Sutarties kainos už kiekvieną pradelstą dieną; rangovas nevykdydamas Sutarties 2.1.2 punkte nustatytos pareigos, atlygina užsakovui dėl to turėtus nuostolius (t.1, b. l. 12-17). Rangos sutarties Priede Nr. 1 nurodyti daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) patalpų savininkai – stogo tvarkytos darbų finansuotojai (t.1, b. l. 18-19). Sutarties Priede Nr. 2 aprašyti rangovo įsipareigoti atlikti darbai, susitarta, kad rangovas darbus pradeda ne vėliau kaip 2010 m. rugpjūčio 15d. (t.1, b. l. 20). Sutarties Priedu Nr. 3 patvirtinta darbų specifikacija – sąmata 235.356 Lt sumai (t.1, b. l. 21-25).

16Teisėjų kolegija pažymi, jog byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad rangovas darbus pagal Sutartį vykdė, dalies darbų perdavimas priėmimas tarp šalių įvyko (1 t. b. l. 35-38), atsakovas vykdydamas sutartinę darbų apmokėjimo pareigą atliko mokėjimus: 2010-08-09 sumokėjo ieškovui 25.000 Lt, 2010-10-12 – 47.627,39 Lt, 2010-11-15 – 60.000 Lt (t.1, b. l. 39). Šalys neginčijo, kad pagal Sutartį atsakovas ieškovui iš viso yra sumokėjęs 132.627,39 Lt sumą. Vykdydamas sutartinę prievolę organizuoti darbų priėmimą, ieškovas 2010-12-26 pranešė atsakovui, kad Sutartyje numatytus darbus atliko, 2010-12-30 ieškovas paragino atsakovą organizuoti statybos darbų priėmimo komisiją (t.1, b. l. 84), 2011-03-25 ieškovas pakartotinai pateikė apmokėjimui PVM sąskaitą faktūrą Nr.ROF000623, reikalaudamas apmokėti likusią 67406,17 Lt skolą iki 2011-04-05 (t.1, b. l. 59-61, t.1 priedas). Atsakovas atsisakė pasirašyti darbų atlikimo aktą ir sumokėti už atliktus darbus 67406,17 lt sumą dėl to, jog darbų atlikimo ir jų priėmimo metu buvo pastebėta, jog ieškovas nekokybiškai atliko kai kuriuos darbus, dalį numatytų darbų neatliko, pranešė rangovui, kad dėl nekokybiškai atliktų ir dėl neatliktų namo stogo remonto darbų negalima juos pripažinti tinkamais naudoti (1 t. b. l. 64-72). Darbų priėmimo-perdavimo aktą 2011-08-16 vienašališkai pasirašė ieškovas, aktas 2011-09-01 buvo įteiktas atsakovo atstovui. Atsakovas aktą atsisakė priimti ( t.2, b. l. 75, 76).

17Nagrinėjamoje byloje ieškovas UAB „Rofolis“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 67 406,17 Lt skolą ir 1348 Lt delspinigių už atliktus ir neapmokėtus darbus, atsakovas priešieškiniu (t. 2, b. l. 45-58) prašė priteisti iš ieškovo atsakovo naudai 4250 Lt nuostolių atlyginimo, 14497,96 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas ir įpareigoti ieškovą nedelsiant ir neatlygintinai pašalinti 2011-05-23 A. K. atlikto „Daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) suremontuoto šlaitinio stogo techninio įvertinimo“ išvadose nurodytus defektus. Kauno apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 10 d. sprendimu (t. 8, b. l. 66-77) ieškinį atmetė, priešieškinį tenkino iš dalies, priteisė iš ieškovo atsakovui 4250 Lt nuostoliams atlyginti, 9323,52 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (13573,52 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos ( 2011-10-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Įpareigojo ieškovą nedelsiant ir neatlygintinai pašalinti 2011-05-23 A. K. atlikto „Daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) suremontuoto šlaitinio stogo techninio įvertinimo“ išvadose nurodytus defektus. Likusioje dalyje priešieškinį atmetė.

18Šioje bylos nagrinėjimo stadijoje apeliaciniu skundu pirmosios instancijos teismo sprendimą skundžia ieškovas, apeliacinio skundo motyvai yra grindžiami tuo, jog Kauno apylinkės teismas skundžiamame teismo sprendime netinkamai taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias atsakovo teisių gynimo priemones (CK 6.665 str. 1 ir 3 d. ), neteisėtai ir nepagrįstai pritaikė visus tris alternatyvius atsakovo teisių gynimo būdus; teismas nepagrįstai nusprendė, kad atsakovas turėjo teisę atsisakyti mokėti už ieškovo atliktus darbus; aplinkybė, kad rangovo atlikti darbai yra netinkamos kokybės, neatleidžia užsakovo nuo pareigos atliktus darbus priimti ir atsiskaityti; teismas nepagrįstai įpareigojo ieškovą neatlygintinai pašalinti Techninio įvertinimo išvadose neva nustatytus ieškovo atliktų darbų trūkumus; teismas nepagrįstai atsakovo naudai iš ieškovo priteisė 9323,52 Lt delspinigių ir 4250 Lt nuostolių sumą.

19Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka nustatė, kad Kauno apylinkės teismas nustatė visas esmines svarbias bylai aplinkybes, tačiau jas netinkamai įvertino (LR CPK 185 str.), neteisingai aiškino ir taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias užsakovo teisių gynimo būdus ir apimtį (LR CK 6.665 str. 1 d.), dėl ko šalių ginčas buvo išspręstas neteisingai. Teisėjų kolegija nustatė, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas šalių ginčą, nepagrįstai taikė vienu kartu keletą alternatyvių užsakovo teisių gynimo būdų-atmesdamas ieškinį, sumažino atsakovui darbų kainą ir papildomai įpareigojo nedelsiant pašalinti visus nustatytus stogo remonto darbų defektus, kurie net nebuvo įvardyti tiek atsakovo priešieškinyje, tiek skundžiamame apeliacine tvarka teismo sprendime. Toks teismo sprendimas neteisėtas teisės taikymo prasme, neteisingas, nes pažeidžia šalių interesų apsaugos ir turtinių teisių gynimo pusiausvyros principus ir realiai negali būti priverstinai įvykdomas dalyje dėl įpareigojimo pašalinti defektus dėl skundžiamo teismo sprendimo rezoliucinės dalies neišsamumo, nes teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nėra išdėstytas patenkinto ieškinio šioje ginčo dalyje turinys (LR CPK 270 str. 5 d. 1 p.). Dėl to skundžiamas apeliacine tvarka teismo sprendimas yra naikintinas (LR CPK 326 str. 1 d. 2 p., 330 str.). O kadangi byloje yra nustatytos visos faktinės aplinkybės, teisėjų kolegija sprendžia, kad šalių ginčas gali būti išspręstas apeliacinės instancijos teismui byloje priimant naują sprendimą.

20Teisėjų kolegija pažymi, jog CK 6.672 straipsnio 1 dalyje vartojimo rangos sutartis apibrėžta kaip sutartis, pagal kurią rangovas, kuris verčiasi tam tikru verslu, įsipareigoja pagal fizinio asmens (vartotojo) užsakymą atlikti tam tikrą darbą, skirtą buitiniams ar asmeniniams užsakovo ar jo šeimos poreikiams tenkinti, o užsakovas – priimti darbo rezultatą ir už jį sumokėti. Tai yra konsensualinė, dvišalė, atlygintinė sutartis. Vienai jos šaliai neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius savo sutartinę prievolę, kitos šalies reikalavimu gali būti taikomi vartojimo rangos teisinius santykius reglamentuojančiose teisės normose nustatyti pažeistų teisių gynimo būdai (CK 6.665 1 d., 6.672 str. 2 d.), taip pat atitinkamais atvejais gali būti taikoma sutartinė civilinė atsakomybė (CK 6.256 straipsnis).

21Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį; tik savo pareigas pagal sutartį įvykdžiusi šalis gali reikalauti iš kitos sutarties šalies atitinkamo pareigų vykdymo. Rangovas laikomas tinkamai įvykdžiusiu pareigas pagal rangos sutartį, jeigu jo atlikti darbai (rezultatas) yra tinkamos kokybės. Kai rangovas reiškia reikalavimą užsakovui sumokėti už atliktus rangos darbus, o užsakovas ginčija tokį reikalavimą, remdamasis darbų trūkumais, teismas turi tirti, ar užsakovas tinkamai įvykdė pareigą priimti ir apžiūrėti darbų rezultatą, ar darbai (rezultatas) atitinka kokybės reikalavimus, ar darbai (rezultatas) turi trūkumų, ar tie trūkumai buvo akivaizdūs ir galėjo būti pastebėti darbų perdavimo–priėmimo metu, ar reikalavimas dėl darbų trūkumų pareikštas laikantis įstatymo nustatytų terminų, kitas reikšmingas aplinkybes, su kuriomis įstatymas ar šalių sutartis sieja rangovo atsakomybę už atliktų darbų trūkumus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Jaukurai“ v. UAB „Forsitia“, bylos Nr. 3K-3-469/2010).

22Dėl darbų priėmimo akto ir jo nepasirašymo pasekmių

23Įstatyme užsakovo pareiga apmokėti už atliktus rangos darbus ir teisė reikšti rangovui reikalavimus dėl atliktų darbų trūkumų siejama su perdavimo–priėmimo akto pasirašymu. CK 6.676 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad užsakovas privalo sumokėti darbų kainą po to, kai rangovas perdavė darbų rezultatą, tačiau šioje normoje neįtvirtinta darbų perdavimo proceso ir jo formos reikalavimų. Bendroji taisyklė yra ta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu (CK 6.662 straipsnio 1 dalis). Tai dviejų šalių suderintos valios išraiška, dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas. Užsakovas darbų priėmimo metu turi elgtis rūpestingai – apžiūrėti rangos darbų rezultatu esantį daiktą, kad įsitikintų, ar daiktas neturi akivaizdžių trūkumų, o rangovas, perduodamas darbų rezultatą užsakovui, privalo kartu suteikti informaciją apie rangos sutarties dalyko naudojimą. Pagal įstatymą iš užsakovo nereikalaujama daugiau negu normali daikto apžiūra, tikrinant, ar nėra akivaizdžių trūkumų, jis neįpareigotas daikto trūkumų paieškai naudoti specialias priemones ar metodus (CK 6.662 straipsnio 1 dalis). Tuo pasireiškia užsakovo, kaip silpnesniosios vartojimo rangos sutarties šalies, pažeidžiamumas, t. y. kad vartotojas turi mažiau specialių žinių atskirose verslo srityse negu atitinkama veikla profesionaliai užsiimantis rangovas. Dėl to tais atvejais, kai trūkumai nėra akivaizdūs, užsakovas nepraranda teisės remtis trūkumų faktu ir po tinkamo darbų priėmimo nenurodžius trūkumų, tačiau aplinkybė, jog rangovo atlikti darbai yra netinkamos kokybės, neatleidžia užsakovo nuo pareigos atliktus darbus priimti bei už juos atlyginti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Molėtiškiai“ v. R. E. L. van Calcar, bylos Nr. 3K-3-302/2011) .

24Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nustatė, jog užsakovas atsisakė pasirašyti galutinį darbų priėmimo aktą, remdamasis ta aplinkybe, kad darbai atlikti nekokybiškai. Įstatyme nustatyti tik keli atvejai, kai užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, pvz., jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių darbo rezultato neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį ir šių trūkumų rangovas ar užsakovas negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis), kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui praranda prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis). Atsižvelgdamas į statybos rangos sutarties specifiką, įstatymų leidėjas specialiai aptarė tokios sutarties šalių pareigą bendradarbiauti, kurios esmė - jei kyla kliūčių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis turi imtis visų nuo jų priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. (CK 6.691 straipsnis). Kaip matyti iš byloje esančių ir teisėjų kolegijos ištirtų įrodymų, Sutarties šalys, siekdamos rangos sutarties įgyvendinimo, bendradarbiavo, aiškinosi atsiradusių trūkumų priežastis, tarėsi dėl papildomų terminų sutarties vykdymui. Ieškovas bendradarbiavo su atsakovu, pranešė apie darbų priėmimą-perdavimą, t.y. tinkamai vykdė sutartinę prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus, todėl laikoma, kad jis teisėtai ir pagrįstai vienašališkai pasirašė darbų perdavimo-priėmimo aktą. Teisėjų kolegijos vertinimu toks vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl jis sukėlė teisines pasekmes-galimybę ieškovui reikalauti atliktų darbų apmokėjimo, o užsakovui teisę ginti savo pažeistą teisę dėl nekokybiškai atliktų ar neatliktų darbų pasinaudojant 6.665 straipsnyje nurodytais pažeistų teisių gynimo būdais.

25Dėl Sutarties vykdymo ir atliktų darbų trūkumų nustatymo, užsakovo teisų gynimo būdo parinkimo

26Teisėjų kolegija nustatė, kad užsakovas ir rangovas susitarė atlikti namo, esančio ( - ) šiuos tvarkybos darbus: sustiprinti gegnių sistemą, jų sujungimo mazgus, pakeisti supuvusius, apdegusius (pastogės) medienos mazgus, sustiprinti galinių pastogės sienų konstrukcijas, sumontuoti naujus laikančius elementus, pakeisti stogo dangą, lietlovius, lietvamzdžius, grebėstus, paklotą, įrengti hidroizoliacinę plėvelę su oro tarpais, sutvirtinti karnizo elementus, atstatyti jo profilius, permūryti suskilusias dūmtraukių stovų galvutes, apskardinti ventiliacijos ir buvusių dūmtraukių kanalų stovų galvutes, atremontuoti tinką ant kanalų tiek pastogėje ir virš stogo, atnaujinti stogo metalinių tvorelių antikorozinę apsaugą, pagaminti jų trūkstamus fragmentus, įrengti žaibosaugą. (1 t. b. l. 20). Šalys pasirašė lokalines sąmatas (1 t. b.l. 22-25), kuriose nustatė ir įvardijo konkrečius atliekamus darbus, jų kainas, medžiagas, medžiagų kiekius ir jų kainas, šalys susitarė, jog medžiagos, darbai užsakovui kainuos 235356 litus (1 t. b.l. 25). Teisėjų kolegija šiame teismo sprendime jau minėjo, kad rangovas darbus pagal Sutartį vykdė, dalies darbų perdavimas priėmimas tarp šalių įvyko (1 t. b. l. 35-38), atsakovas vykdydamas sutartinę darbų apmokėjimo pareigą atliko mokėjimus: 2010-08-09 sumokėjo ieškovui 25.000 Lt, 2010-10-12 – 47.627,39 Lt, 2010-11-15 – 60.000 Lt (t.1, b. l. 39). Šalys neginčijo, kad pagal Sutartį atsakovas ieškovui iš viso yra sumokėjęs 132.627,39 Lt sumą. Atsakovas atsisakė byloje sumokėti likusią 67406,17 lt sumą dėl to, jog darbų atlikimo ir jų priėmimo metu buvo pastebėta, jog ieškovas nekokybiškai atliko kai kuriuos darbus, dalį numatytų darbų neatliko.

27Nagrinėjamoje byloje atsakovas sutarties netinkamą vykdymą ir defektų apimtį įrodinėjo rašytiniu įrodymu-specialisto A. K. atliktu stogo remonto darbų techniniu įvertinimu (1 t. b.l. 137-145) ir to paties specialisto atliktu šlaitinio stogo techniniu įvertinimu (1 t. b.l. 146-180). Specialistas 2010 metų pabaigoje atlikto darbų techninio įvertinimo išvadose (1 t. b. l. 139-140) nurodė, jog medinių konstrukcijų būklė pakankamai gera, sustiprinimo vietos atlikto patikimai, antikondensacinės plėvelės įrengimo kokybė prasta, matosi pradūrimai, nekokybiškai suklijuotos siūlės, metalinė stogo danga įrengta su rimtais technologiniais pažeidimais-lakštai turi jungtis gulsčiais falcais, tačiau jie tik užleisti, lakštų kraštai nepriglunda vienas prie kito, matosi plyšiai, papildomai naudotas lakštų susijungimas kniedėmis ir plyšių užtaisymas silikono mastika neužtikrina siūlių sandarumo, atskirose vietose skardos lakštai prie grebėstų tvirtinti sraigtais, tai grubus statybos taisyklių pažeidimas, stogo dangos prijungimuose nepakankamai giliai įleisti ar visai neįleisti į izoliuojamąjį paviršių, stovintieji skardos falcai suformuoti nelygiai, vietomis nesutampa jų aukštis, juos įrengiant nepakankamai suplakta skarda. Specialistas nurodė, jog įrengiant metalinę stogo dangą buvo technologinių pažeidimų, kurie po kurio laiko gali tapti vandens pratekėjimo priežastimi. Specialistas suremontuoto stogo techninio įvertinimo išvadose (1 t. b.l. 148-155) pastebėjo, jog pastogėje yra padidinta drėgmė dėl to, kad netinkamai įrengta difuzinė plėvelė, nesutvarkyti pastogės ventiliaciniai vamzdžiai, jie neišvesti į išorę, baigiasi pastogėje, pastebėta dėl to atsiradusi medinių konstrukcijų biologinė korozija, pakartoti trūkumai dėl skardinimo darbų technologijos nesilaikymo, dėl to konstatuoti skardinės stogo dangos nesandarumai, dangų neprigludimai, dėl ko galimi vandens pratekėjimai pro stogą į namo vidų. Specialistas siūlo: nedelsiant gebėti biologine korozija pažeistas medines konstrukcijas, sutvarkyti ventiliacinius kanalus, įrengti kanalizacijos stovų alsuoklius ir juos išvesti virš stogo dangos, visiškai pakeisti 2 m pločio metalinės dangos juostą, esančią ties visu pastato karnizu, kartu sutvarkant difuzinės plėvelės apatinį kraštą bei vandens nutekėjimo sistemą, pakeisti metalinę stogo dangą stogo latakuose (šlaitų susikirtimo vietose), sutvarkyti dūmtraukių, vėdinimo kanalų, švieslangių apskardinimą, sutvarkyti metalinę stogo dangą visame stogo plote, jei reikės, keičiant atskiras labiausiai sugadintas dangos juostas (1 t. b.l. 155). Specialistas nepateikė trūkumų šalinimo kaštų dydžio ir jų paskaičiavimo.

28Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teismo posėdyje 2014 01 20 teisėjų kolegija nutartimi tenkino ieškovės UAB „Rofolis“ atstovo ir atsakovo DNSB „Tilto namai“ atstovės prašymus paskirti daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) stogo tvarkymo darbų ekspertizę civilinėje byloje, kad nustatyti ar rangovo atlikti stogo tvarkybos darbai atitinka nustatytus reikalavimus ar yra darbų trūkumų, jei taip, ar galima juos ištaisyti, teisėjų kolegija pavedė ekspertui nustatyti trūkumų ištaisymo apimtis, trūkumų taisymo kaštus (9 t. b. l. 107-114). 2014 07 30 Kauno apygardos teisme gautame ekspertizės akte yra konstatuota, jog nebuvo rekonstrukcijos metu įrengtos stygos (gegnių), neišvesti kanalizacijos stovų alsuokliai virš stogo dangos, skardinimo metu nebuvo laikytasi reikalavimų užleidžiant vieną skardą ant kitos, nebuvo užhermetintos likusios stogo dangoje angos, perkėlus stogo tvorelę, palikti skardoje neleistini išsigaubimai (ekspertizės akto 116 -120 lapai), vienas stogo šlaitas uždengtas ne 0,6-0,8 mm skarda, kaip reikalauta projekte, o 0,42 mm storio skarda (ekspertizės akto 121-123 l.), nesuformuotas trikampis nuolydis stogo dangoje, netinkamai įrengtas nuolydis dangos dalyje kaip to reikalauja projektas, netinkamai sujungti skardos lakštai, nesuformuotas pagal projektą vienas latakas, neįrengtas vienas lietvamzdis, netinkamai apskardintos ventiliacinės angos, kaminai apskardinti sudarant galimybę prabėgti vandeniui į stogo konstrukcijas, parapetas be reikalo užsandarintas, nepaliekant galimybės cirkuliuoti orui (ekspertizės akto 124-132 l.). Ekspertas nurodė, jog esamai situacijai ištaisyti būtina parengti darbo projektą. Eksperto vertinimu, tinkamiausias variantas būtų pakeisti visą esamo stogo skardą, nuardant įrengtą, ekspertas pateikė išvadą, jog tokio stogo dangos remonto darbų kaina būtų 190283 litai 2014 kovo mėnesio kainomis, o 2011 05 12 tokių darbų kaina būtų 178866 litai (ekspertizės akto 132, 133 l.).

29Esant šioms byloje nustatytoms aplinkybėms ir byloje surinktų rašytinių įrodymų visumos pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, jog byloje yra neginčijamai nustatyta, kad rangovas dalį namo, esančio ( - ) tvarkybos darbų atliko tinkamai, dalį nekokybiškai, o dalies darbų iš viso neatliko. Todėl atsakovas turėjo faktinį pagrindą ir teisę pasinaudoti teisių gynimo būdu, numatytu CK 6.665 str. 1 dalyje, ką faktiškai ir padarė, atsisakydamas apmokėti 67406 lt sumą. Teisėjų kolegija vertina, kad pagrindo daryti išvadai, jog atlikto darbo rezultato neįmanoma naudoti pagal vartojimo rangos sutartyje numatytą paskirtį ir šių trūkumų rangovas ar užsakovas negali pašalinti, nagrinėjamu atveju nėra (LR CK 6.694 str. 6 d.). Teisėjų kolegija konstatuoja, jog didelę dalį darbų rangovas atliko, atliko kokybiškai, dalį darbų atsakovas yra priėmęs, atliktais darbais naudojasi nuo remonto darbų pabaigos ir iki šiol. Didesniąją dalį atliktų darbų trūkumų galima ištaisyti ar spręsti dėl jų ištaisymo ateityje, taip sumažinant užsakovui mokėtiną darbų kainą.

30Teisėjų kolegija taip pat konstatuoja, jog UAB „Rofolis“ teiginiai, kad visi darbai buvo atlikti kokybiškai ir laiku ir kad teismas turėtų tenkinti jo ieškinį pilna apimtimi, nepasitvirtino (LR CPK 178 str.).

31Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančią specialisto išvadą ir ekspertizės išvadą, byloje esančius rašytinius įrodymus, sprendžia, kad pateiktose eksperto ir specialisto išvadose yra nustatyti iš esmės tie patys darbų trūkumai ir jie susiję su nekokybiškai atliktais stogo dangos įrengimo darbais-nesilaikyta skardinimo darbų technologijos reikalavimų, skardos lakštai neleistinai susijungti kniedėmis, pritvirtinti prie gegnių sraigtais, dėl to konstatuoti skardinės stogo dangos nesandarumai, dangų neprigludimai, dėl ko galimi vandens pratekėjimai pro stogą į namo vidų, nesuformuotas pagal projektą vienas latakas vandeniui nuo stogo nuvesti, neįrengtas vienas lietvamzdis, netinkamai apskardintos ventiliacinės angos, kaminai apskardinti sudarant galimybę prabėgti vandeniui į stogo konstrukcijas, parapetas be reikalo užsandarintas difuzine plėvele, nepaliekant galimybės cirkuliuoti orui. Tiek ekspertas, tiek specialistas nustatė, kad virš stogo neišvesti kanalizacijos stovų alsuokliai, nesutvarkyti pastogės ventiliaciniai vamzdžiai, jie neišvesti į išorę, dėl to galimai drėksta pastogės konstrukcijos. Teisėjų kolegija visumoje sutinka su eksperto ir specialisto pateiktose išvadose nurodomais darbų trūkumais ir jų apimtimi.

32Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija nustatė, jog užsakovas, neapmokėjęs dalies ieškovo reikalautos 67406,17 lt sumos, prašydamas atmesti ieškinį šioje ginčo dalyje, iš esmės siekė sumažinti atliktų darbų kainą, todėl jis pasirinko pagrįstai tokį savo pažeistų teisų gynimo būdą (LR CK 6.665 str. 1 d. 2 p.). Tačiau priešieškiniu jis reikalavo įpareigoti ieškovą pašalinti statybų trūkumus (LR CK 6.665 str. 1 d. 1 p.). Pažymėtina, kad užsakovas pirmiau nurodytus du savo teisių gynimo būdus – statybos trūkumų pašalinimą ir darbų kainos sumažinimą (jos nemokėjimą) – naudoja tai pačiai savo pažeistai teisei apginti, t. y. reikalavimus grindžia tomis pačiomis aplinkybėmis – netinkama ieškovo atliktų darbų kokybe ir darbų trūkumais. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog pagal CK 6.665 straipsnį užsakovas, įgyvendinęs teisę į trūkumų pašalinimą, negali kartu pasinaudoti kitu savo teisių gynimo būdu ir atsisakyti apmokėti už atliktus darbus. Šie teisių gynimo būdai vertintini kaip alternatyvūs ir negali būti naudojami kartu dėl to paties teisių pažeidimo.

33Kad parinkti tinkamiausią užsakovo teisių gynimo būdą, teisėjų kolegija išanalizavo specialisto ir eksperto pateiktus nustatytus namo tvarkybos defektų pašalinimo būdus. Specialistas pateiktuose siūlymuose siūlė: nedelsiant gebėti biologine korozija pažeistas medines konstrukcijas, sutvarkyti ventiliacinius kanalus, įrengti kanalizacijos stovų alsuoklius ir juos išvesti virš stogo dangos, visiškai pakeisti 2 m pločio metalinės dangos juostą, esančią ties visu pastato karnizu, kartu sutvarkant difuzinės plėvelės apatinį kraštą bei vandens nutekėjimo sistemą, pakeisti metalinę stogo dangą stogo latakuose (šlaitų susikirtimo vietose), sutvarkyti dūmtraukių, vėdinimo kanalų, švieslangių apskardinimą, sutvarkyti metalinę stogo dangą visame stogo plote, jei reikės, keičiant atskiras labiausiai sugadintas dangos juostas (1 t. b.l. 155). Ekspertas teismui pateiktoje išvadoje nurodė, kad tinkamiausias variantas būtų pakeisti visą esamo stogo skardinę dangą, nuardant įrengtą stogo dangą, ekspertas pateikė skaičiavimus, jog toks stogo dangos rekonstrukcinis remontas kainuotų 190283 litus.

34Teisėjų kolegija pažymi, kad ekspertizės akte esantys duomenys pagal jų objektyvumą dėl prigimties ir gavimo aplinkybių paprastai yra patikimesni, negu duomenys, esantys kituose įrodymų šaltiniuose, tačiau jie nėra nenuginčijami ir turi būti vertinami kartu su kitais įrodymais. Teismas gali apskritai ar iš dalies nesivadovauti ekspertų išvadomis, tačiau CPK 218 straipsnyje reikalaujama, kad teismo nesutikimas su eksperto išvada būtų motyvuotas. Teisėjų kolegija, spręsdama dėl šalių ginčo sprendimo būdo ir atsakovo teisių gynimo būdo, vertina, kad eksperto Ustinovičiaus siūlomas būdas pašalinti tvarkybos darbų trūkumus-pakeisti visą esamo stogo skardinę dangą, nuardant įrengtą stogo dangą, yra neekonomiškas, per brangus, taip būtų sukurta situacija, kad dalis tinkamai atliktų darbų ir sunaudotų pagal paskirtį medžiagų būtų sunaikinta. Todėl atsakovo reikalavimas įpareigoti ieškovą nedelsiant neatlygintinai pašalinti nustatytus darbų trūkumus pagal eksperto išvadą, negali būti tenkinamas (CK 6.665 str. 1 d. 1 p.). Teisėjų kolegija vertina, kad tinkamesnius yra specialisto A. K. siūlymas sutvarkyti ventiliacinius kanalus, įrengti kanalizacijos stovų alsuoklius ir juos išvesti virš stogo dangos, visiškai pakeisti 2 m pločio metalinės dangos juostą, esančią ties visu pastato karnizu, kartu sutvarkant difuzinės plėvelės apatinį kraštą bei vandens nutekėjimo sistemą, pakeisti metalinę stogo dangą stogo latakuose (šlaitų susikirtimo vietose), sutvarkyti dūmtraukių, vėdinimo kanalų, švieslangių apskardinimą, sutvarkyti metalinę stogo dangą visame stogo plote, jei reikės, keičiant atskiras labiausiai sugadintas dangos juostas. Esant tokiai padarytai išvadai, teisėjų kolegija sprendžia, kad tinkamiausias šalių ginčo sprendimo būdas būtų mokėtinos darbų kainos sumažinimas (LR CK 6.665 str. 1 d. 2 p.), atsižvelgiant į specialisto išvadoje numatytų ištaisymo darbų sąrašą, tokį savo teisių gynimo būdą atsakovas jau pasirinko dar iki priešieškinio byloje pateikimo dienos, kai atsisakė priimti dalį darbų, nepasirašė atliktų darbų akto ir atsisakė mokėti 67406 lt sumą ieškovui. Toks ginčo sprendimo būdas teisėjų kolegijos vertinimu leistų greičiau atkurti teisinę taiką tarp šalių, nesukurtų kitos ginčo situacijos: kai įpareigojus ieškovę pašalinti stogo tvarkybos darbų trūkumus kiltų ginčas ar visus ir kokius nekokybiškų darbų trūkumus ištaisė neatlygintinai rangovas, ar darbų trūkumų ištaisymai yra kokybiški, atitinka sutartinius, yra būtini ir pan..

35Tačiau byloje atsakovas nepateikė įrodymų, kokie netinkamai atliktų darbų ir defektų ištaisymo kaštai, kad būtų galima vertinti ar atsakovui atsisakant sumokėti ieškovui 67406 lt sumą, yra pakankamai ginamos bendrijos pasirinktu būdu jos turtinės teisės, interesai ir nepažeidžiamos ieškovės teisės gauti atlyginimą už tinkamai atliktus darbus stogo tvarkybos darbus. Todėl teisėjų kolegija dėl šių aplinkybių pasisako, kartu nustatydama netinkamai atliktų darbų ir defektų pašalinimo kainą.

36Dėl kainos už atliktus darbus sumažinimo nustatymo

37Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje pateiktas specialisto ir teismo paskirto eksperto išvadų turinį, nustatė, kad būtini šie gyvenamajame name Tilto g. 7, Vilniuje nustatytų darbų trūkumų ir defektų šalinimo darbai: reikia sutvarkyti ventiliacinius namo kanalus, įrengti kanalizacijos stovų alsuoklius ir juos išvesti virš stogo dangos, visiškai pakeisti 2 m pločio metalinės dangos juostą, esančią ties visu pastato karnizu, kartu sutvarkant difuzinės plėvelės apatinį kraštą bei vandens nutekėjimo sistemą prie karnizo, pakeisti metalinę stogo dangą stogo latakuose (šlaitų susikirtimo vietose), sutvarkyti dūmtraukių, vėdinimo kanalų, švieslangių apskardinimą, sutvarkyti (užsandarinti) metalinę stogo dangą visame stogo plote, jei reikės, keičiant atskiras labiausiai sugadintas (netinkamai sujungtas, neleistinai sukniedytas) dangos juostas, suformuoti pagal parengtą projektą papildomai vieną lataką, įrengti papildomai vieną lietvamzdį. Kad nustatyti tokių darbų ir defektų pašalinimo kainą, teisėjų kolegija vadovaujasi byloje esančiais rašytiniais įrodymais: lokaline sąmata (1 t. b.l. 22-25), PVM sąskaita faktūra, atliktų darbų aktais (1 t. b.l. 33-38), nenumatytų darbų defektiniu aktu ir jų lokaline sąmata (1 t. b.l. 46, 47), atliktų darbų aktais (1 t. b.l. 49, 50, 56) iš kurių matyti, kad ventiliacinių namo kanalų sutvarkymas, kanalizacijos stovų alsuoklių įrengimas ir jų išvedimas virš stogo dangos, 2 m pločio metalinės dangos juostos, esančios ties visu pastato karnizu pakeitimas, kartu sutvarkant difuzinės plėvelės apatinį kraštą bei vandens nutekėjimo sistemą prie karnizo, metalinės stogo dangos stogo latakuose (šlaitų susikirtimo vietose) pakeitimas, dūmtraukių, vėdinimo kanalų sutvarkymas, švieslangių apskardinimas, metalinės stogo dangos visame stogo plote sutvarkymas (užsandarinimas), jei reikės, dalinis stogo dangos pakeitimas, keičiant atskiras labiausiai sugadintas (netinkamai sujungtas, neleistinai sukniedytas) dangos juostas, vieno latako suformavimas, vieno lietvamzdžio suformavimas ir įrengimas kainuotų 60 000 litų. Teisėjų kolegija, spręsdama šalių ginčą dėl defektų šalinimo darbų kainos nustatymo ir priimdama sprendimą dėl mokėtinos atsakovui už darbus kainos sumažinimo, pažymi, kad sutartinė pareiga likviduoti defektus teko už juos atsakingam rangovui, byloje yra rašytiniai įrodymai, kad rangovas nepripažino defektų, atsisakė šalinti nustatytus tvarkybos darbų trūkumus ir defektus, todėl turi prisiimti ir tokios savo profesinės veiklos rizikos pasekmes.

38Esant šioms byloje nustatytoms aplinkybėms ir išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija tenkina ieškovės ieškinį dalinai, kartu pripažinusi, kad atsakovas pagrįstai atsisakė sumokėti ieškovei už neatliktus darbus ir padarytus darbų defektus 60000 litų sumą (LR CK 6.665 str. 1 d. 2p.), todėl priteisia ieškovei UAB „Rofolis“ iš atsakovo Daugiabučių namų savininkų bendrijos „Tilto namai“ 7406,17 lt skolą už atliktus darbus (CK 6.672 str. 1 d., 6.676 str.), priteisia 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 7406,17 lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos nuo 2011 05 16 iki šio teisėjų kolegijos sprendimo visiško įvykdymo dienos (LR CK 6.37 str., 6.210 str.).

39Teisėjų kolegija, spręsdama dėl ieškovės 1348 Lt delspinigių už atliktus ir neapmokėtus darbus pagal Sutartį priteisimo, nustatė, jog šalys sutarties 5.2 p nustatė, jog sutartį pažeidusi šalis (užsakovas) moka 0,02 proc. delspinigius nuo neįvykdytos prievolės dalies už kiekvieną pradelstą dieną (1 t. b. l. 16). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nustatė, jog atsakovė teisėtai ir pagrįstai nesumokėjo ieškovei 60000 litų sumą už netinkami atliktus darbus, todėl ieškovės prašymas priteisti sutartinius delspinigius nuo 60000 lt sumos atmestinas (LR CPK 178 str., Sutarties 5.2 p.). Byloje nustatyta, kad atsakovė be pagrindo nėra sumokėjusi ieškovei 7406,17 lt skolos, todėl teisėjų kolegija prašymą priteisti sutartinius delspinigius tenkina dalinai, priteisia nuo nesumokėtos 7406, 17 lt sumos 0,02 proc. sutartinius delspinigius už 180 dienų laikotarpį-266, 62 lt sumą (LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p., Sutarties 5.2 p.).

40Dėl priešieškinio

41Teisėjų kolegija atsakovo priešieškinį priteisti iš ieškovės atsakovo naudai 4250 Lt nuostolių atlyginimo, 14497,96 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, įpareigoti ieškovę nedelsiant ir neatlygintinai pašalinti 2011-05-23 A. K. atlikto „Daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) suremontuoto šlaitinio stogo techninio įvertinimo“ išvadose ir teismo ekspertizės akte 190283 litais įvertintus nurodytus defektus iš esmės atmeta, išskyrus reikalavimą priteisti 4000 lt sumą sumokėtą specialistui K. už išvados parengimą. Reikalavimas priteisti 4000 lt sumą sumokėtą specialistui K. už išvados parengimą yra susijęs su bylinėjimosi išlaidų priteisimu (CPK 88 str. 1 d. 1 p.), dėl kurio teisėjų kolegija pasisakys teismo sprendimo dalyje paskirstant šalims jų turėtas bylinėjimosi išlaidas. Teisėjų kolegija atmeta atsakovo reikalavimą priteisti 250 litų sumą nuostoliams atlyginti, kurie susidarė atsakovui pašalinant varveklius nuo namo stogo (3 t. b. l. 140). Teisėjų kolegija nenustatė UAB „Rofolis“ neteisėtų veiksmų, dėl kurių nepagrįstai susiformavo varvekliai ant namo konstrukcijų ( - ), priežastinio ryšio tarp UAB „Rofolis“ kokių tai neteisėtų veiksmų ir atsakovo paslaugos pirkimo nuimant (sutvarkant) varveklius (LR CK 6.246 str.-6.249 str.). Teisėjų kolegija atmeta reikalavimą priteisti atsakovo prašomus 14497, 96 lt delspinigius pagal sutarties 5.3 punkto nuostatas už 308 dienas, nuo sutartinės 253356,47 lt sumos. Teisėjų kolegija šiame teismo sprendime yra konstatavusi, jog Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį; tik savo pareigas pagal sutartį įvykdžiusi šalis gali reikalauti iš kitos sutarties šalies atitinkamo pareigų vykdymo, taip pat nustačiusi, jog ieškovė bendradarbiavo su atsakovu, pranešė apie darbų priėmimą-perdavimą, t.y. tinkamai vykdė sutartinę prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus. Teisėjų kolegijos vertinimu toks vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl jis sukėlė teisines pasekmes-galimybę ieškovei reikalauti atliktų darbų apmokėjimo, o užsakovui teisę ginti savo pažeistą teisę dėl nekokybiškai atliktų ar neatliktų darbų pasinaudojant 6.665 straipsnyje nurodytais pažeistų teisių gynimo būdais. Ieškovė ir atsakovas pasinaudojo savo teisių gynimo būdais, todėl laikytina, kad ieškovė nepažeidė pareigos laiku atlikti ir priduoti darbus, dėl ko atsakovas neturi teisės reikalauti sutartinių netesybų (LR CPK 178 str., sutarties 5.3 p.). Kaip išvestinis iš šio reikalavimo atmestinas atsakovo prašymas priteisti 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teisėjų kolegija atmeta priešieškinio reikalavimą įpareigoti ieškovę nedelsiant ir neatlygintinai pašalinti 2011-05-23 A. K. atlikto „Daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) suremontuoto šlaitinio stogo techninio įvertinimo“ išvadose nurodytus išvadose ir teismo ekspertizės akte 190283 litais įvertintus nurodytus defektus, tais anksčiau šiame teisėjų kolegijos sprendime nurodomais motyvais, jog atsakovas jau pasinaudojo teise sumažinti kainos už atliktus darbus sumokėjimą ir negali tuo pat metu ginti savo teises alternatyviu būdu (LR CK 6.665 str. 1 d. 2 p.).

42Atsakovo priešieškinyje pareikštas prašymas skirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis iki 20000 Lt netenkintinas. Nustatyta, kad ieškovė siekė savo teisių gynimo teisme pareikšdama ieškinį įstatymo nustatyta tvarka, teisėjų kolegija nenustatė ieškovės nesąžiningumo, sąmoningo veikimo prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą (LR CPK 95 str., 178 str.).

43Dėl patenkintų atmestų šalių reikalavimų dalies byloje nustatymo

44Teisėjų kolegija, atsižvelgdama byloje į šalių pareikštų ieškinio reikalavimų apimtį (67406,17 Lt skola ir 1348 Lt delspinigių), priešieškinio reikalavimų apimtį (4250 Lt nuostolių atlyginimo, 14497,96 Lt delspinigių, įpareigojimas ieškovę nedelsiant ir neatlygintinai pašalinti suremontuoto šlaitinio stogo defektus, kurie atsakovo manymu kainuoja ekspertizės išvadoje nurodomą 190283 litų sumą), teisėjų kolegijos sprendimu patenkintų ir atmestų ieškovės ir atsakovo reikalavimų apimtį (ieškovės reikalavimas tenkintas 7406,17 Lt skolai ir 266, 62 lt delspinigiams, atsakovo reikalavimas dėl 4250 Lt nuostolių 14497,96 Lt delspinigių priteisimo atmestas, prašymas įpareigoti ieškovę nedelsiant ir neatlygintinai pašalinti suremontuoto šlaitinio stogo defektus 190283 Lt sumai atmestas, pritarta atsakovo pozicijai sprendžiant šalių ginčą atsisakyti sumokėti 60000 Lt sumą už nekokybiškai atliktus darbus), sprendžia, kad byloje yra patenkinta beveik 11 procentų ieškinio ir kiek daugiau nei 22 procentai priešieškinio reikalavimų. Atsižvelgdama į šias nustatytas patenkintų atmestų reikalavimų apimtis, teisėjų kolegija paskirsto šalių turėtas bylinėjimosi išlaidas, priteisdama ieškovei 33 procentus jos turėtų bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo, o atsakovui 67 procentus jo turėtų išlaidų iš ieškovės (LR CPK 93 str. 2 d.).

45Dėl šalių turėtų bylinėjimosi išlaidų ir jų paskirstymo

46Nustatyta, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ieškovė patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: sumokėjo 2063 litų žyminį mokestį paduodant ieškinį (1 t. b. l. 8), sumokėjo 100 lt žyminį mokestį už atskirąjį skundą (3 t. b. l. 155), turėjo 2000 Lt išlaidų (1 t. b. l 88, 89), 5900 lt (6 t. b. l. 10), 2400 lt (9 t. b. l. 23, 24), 1200 lt (9 t. b. l. 68, 69) t. y. iš viso 11500 litų teisinei pagalbai apmokėti, sumokėjo 300 lt antstoliui už dokumentų atsakovo atstovui įteikimą (6 t. b. l. 13-15). Bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme ieškovas sumokėjo 1547 litų žyminį mokestį už apeliacinį skundą (9 t. b. l. 22). Tokiu būdu ieškovė iš viso patyrė byloje 15510 litų bylinėjimosi išlaidų

47Teisėjų kolegija nustatė, jog atsakovas DNSB „Tilto namai“ patyrė šias išlaidas: sumokėjo 701 Lt žyminį mokestį už priešieškinį (t.2, b. l. 60), patyrė 12100 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme (t. 7, b. l. 173-188), sumokėjo 4000 lt už specialisto išvados parengimą (3 t. b. l. 139). Bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atsakovas sumokėjo 9600 litų sumą už ekspertizės atlikimą (9 t. b. l. 120-124), turėjo 9565, 78 litų išlaidų advokato paslaugoms apmokėti apeliacinės instancijos teisme (9 t. b. l. 70-79), bylą nagrinėjant 2014 11 4 dienos teisėjų kolegijos posėdyje pateikė prašymą ir įrodymus, kad patyrė apeliacinės instancijos teisme papildomai 1175,78 litus išlaidų advokato paslaugoms apmokėti ir prašė priteisti apeliacinės instancijos teisme turėtas 10775, 78 lt atstovavimo išlaidų. Tokiu būdu atsakovas patyrė 37176, 78 litų bylinėjimosi išlaidų.

48Teismas, byloje spręsdamas dėl šalių patirtų teisinių atstovavimo išlaidų pagrįstumo ir jų dydžio, turi atsižvelgti į konkrečios bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes. Rekomendacijos nuostatose neribojama šalių teisė susitarti dėl advokato atlyginimo, bet šalys visada turi atsižvelgti į teisinio reglamentavimo nuostatą, kad teismas negalės bylą laimėjusiai šaliai priteisti daugiau, negu įtvirtinta Rekomendacijose, išskyrus išimtinius atvejus, kai, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teisinė pagalba teikiama itin sudėtingoje byloje arba byla nagrinėjama ne vienerius metus ar kitais panašiais atvejais. Visais atvejais byloje sprendimą priimantis teismas sprendžia, kokios ir kokio dydžio advokato atstovavimo išlaidos turi būti priteisiamos. Tokių nuostatų laikomasi teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. birželio mėn. 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422/2006; 2009 m. gegužės 11 d. nutartis priimta civilinėje byloje 3K-3-212/2009).

49Teisėjų kolegija vertina, jog nagrinėjamu atveju bylos apimtis, nagrinėjamo klausimo sudėtingumas, ieškovės ir atsakovo byloje pateiktų procesinių dokumentų skaičius, teismo posėdžių kiekis ir trukmė patvirtina tokių didelių teisinių paslaugų sąnaudų ir reikalaujamų priteisti išlaidų teisinėms paslaugoms apmokėti dydžius, kurias pateikė šalys. Teismas taip pat atkreipia dėmesį į tą aplinkybę, kad LR Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų nuostatos, reglamentuojančios turėtų išlaidų advokato paslaugoms priteisimą, juose nustatytos maksimalios priteistinos sumos už procesinių dokumentų parengimą ir advokato atstovavimą teismo posėdžiuose, šiuo atveju yra kiek viršijamos. Teismas tačiau sprendžia, kad nagrinėjamu atveju netikslinga tiesiogiai taikyti minėto poįstatyminių akto nuostatas ir riboti šalims priteistinas išlaidas aritmetiškai skaičiuojant pateiktų procesinių dokumentų skaičiumi ir bylos trukme pateisinamas išlaidas, atsižvelgiant į Įsakyme numatytus apribojimus.

50Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į patenkintų ir atmestų reikalavimų dalį, priteisia ieškovei iš atsakovo 5118,30 Lt turėtų bylinėjimosi išlaidų dalį, atsakovui iš ieškovės priteisia 24908,44 Lt bylinėjimosi išlaidų dalį. Kitas turėtas šalių bylinėjimosi išlaidas teisėjų kolegija palieka šalims. Įskaičius ieškovei iš atsakovo anksčiau nurodytas priteistinas sumas ir iš ieškovės atsakovui priteistinas sumas, teismas priteisia atsakovui 19790,14 Lt bylinėjimosi išlaidų sumą (LR CPK 93 str. 2 d.).

51Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos byloje sudarė 391,69 Lt (8 t. b. l. 4, 9 t. b. l. 59), todėl pagal byloje patenkintų atmestų reikalavimų apimtį atitinkamai valstybei priteistina: iš ieškovės UAB „Rofolis“ 262,43 Lt, iš atsakovo DNSB „Tilto namai“ – 129,25 Lt (CPK 96str.).

52Byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės, pritaikytos Kauno miesto apylinkės teismo 2011-05-16 nutartimi (1 t. b.l. 90, 91) - atsakovo DNSB „Tilto namai“ (Įmonės kodas 300078030, buveinė Tilto g. 7-1, Vilnius, a. s. Nr. ( - ), AB bankas Swedbank) nekilnojamojo, kilnojamojo turto ir piniginių lėšų areštas – 68754,17 Lt (šešiasdešimt aštuonių tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt keturių litų 00 ct) sumai, uždraudžiant lėšas (68754,17 Lt) pervesti tretiesiems asmenims, naudoti atsiskaitymams, išskyrus privalomuosius atsiskaitymus Valstybei, ieškovui, yra jau panaikintos, arešto aktų registre nutartį išregistravus, antstoliui užbaigus vykdomąją bylą ir grąžinus teismui 2011 05 16 nutartį (6 t. b. l. 131-133), todėl teisėjų kolegija dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ar pakeitimo šiame kolegijos sprendime nepasisako (LR CPK 150 str. ).

53Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 331 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

54apeliacinį skundą patenkinti dalinai.

55Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 10 d. sprendimą panaikinti.

56Byloje priimti naują sprendimą.

57Ieškinį patenkinti dalinai.

58Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Rofolis“ (į.k. 135690672) iš Daugiabučių namų savininkų bendrijos „Tilto namai“ (į.k.300078030) 7406,17 lt (2144,98 eurų) skolą, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 7406,17 lt (2144,98 eurų) sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos nuo 2011 05 16 iki šio teisėjų kolegijos sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 266, 62 lt (77,22 eurų) delspinigių.

59Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

60Priešieškinį atmesti.

61Priteisti Daugiabučių namų savininkų bendrijai „Tilto namai“ (į.k.300078030) iš uždarosios akcinės bendrovės „Rofolis“ (į.k. 135690672) 19790,14 lt (5731,62 eurų) turėtų bylinėjimosi išlaidų.

62Priteisti valstybei iš uždarosios akcinės bendrovės „Rofolis“ (į.k. 135690672) 262,43 Lt (76,0 eurų), o iš atsakovo DNSB „Tilto namai“ (į.k.300078030) 129,25 Lt (37,43 eurų) turėtų išlaidų, (šias išlaidas sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ), Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Rofolis“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 67 406,17... 4. Atsakovas priešieškiniu (t. 2, b. l. 45-58) prašė priteisti iš ieškovo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 10 d. sprendimu (t. 8, b. l. 66-77)... 7. Teismas nustatė, kad ieškovas (rangovas) ir atsakovas (užsakovas) bei namo (... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Ieškovas UAB „Rofolis“ apeliaciniu skundu (t. 9, b. l. 4-21) prašo... 10. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Teismas... 11. Atsakovė DNSB „Tilto namai“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. 9, b.... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl vartojimo rangos sutarties šalių... 14. Ieškovas (rangovas) įrodinėjo, kad užsakovas jam neatlygino už atliktus... 15. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka nustatė tas... 16. Teisėjų kolegija pažymi, jog byloje esantys rašytiniai įrodymai... 17. Nagrinėjamoje byloje ieškovas UAB „Rofolis“ ieškiniu prašė priteisti... 18. Šioje bylos nagrinėjimo stadijoje apeliaciniu skundu pirmosios instancijos... 19. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka nustatė, kad Kauno... 20. Teisėjų kolegija pažymi, jog CK 6.672 straipsnio 1 dalyje vartojimo rangos... 21. Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį;... 22. Dėl darbų priėmimo akto ir jo nepasirašymo pasekmių... 23. Įstatyme užsakovo pareiga apmokėti už atliktus rangos darbus ir teisė... 24. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nustatė, jog užsakovas atsisakė... 25. Dėl Sutarties vykdymo ir atliktų darbų trūkumų nustatymo, užsakovo teisų... 26. Teisėjų kolegija nustatė, kad užsakovas ir rangovas susitarė atlikti namo,... 27. Nagrinėjamoje byloje atsakovas sutarties netinkamą vykdymą ir defektų... 28. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teismo posėdyje 2014 01 20... 29. Esant šioms byloje nustatytoms aplinkybėms ir byloje surinktų rašytinių... 30. Teisėjų kolegija taip pat konstatuoja, jog UAB „Rofolis“ teiginiai, kad... 31. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančią specialisto išvadą ir... 32. Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija nustatė, jog užsakovas,... 33. Kad parinkti tinkamiausią užsakovo teisių gynimo būdą, teisėjų kolegija... 34. Teisėjų kolegija pažymi, kad ekspertizės akte esantys duomenys pagal jų... 35. Tačiau byloje atsakovas nepateikė įrodymų, kokie netinkamai atliktų darbų... 36. Dėl kainos už atliktus darbus sumažinimo nustatymo... 37. Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje pateiktas... 38. Esant šioms byloje nustatytoms aplinkybėms ir išdėstytų motyvų pagrindu... 39. Teisėjų kolegija, spręsdama dėl ieškovės 1348 Lt delspinigių už... 40. Dėl priešieškinio ... 41. Teisėjų kolegija atsakovo priešieškinį priteisti iš ieškovės atsakovo... 42. Atsakovo priešieškinyje pareikštas prašymas skirti ieškovei baudą už... 43. Dėl patenkintų atmestų šalių reikalavimų dalies byloje nustatymo... 44. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama byloje į šalių pareikštų ieškinio... 45. Dėl šalių turėtų bylinėjimosi išlaidų ir jų paskirstymo... 46. Nustatyta, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ieškovė... 47. Teisėjų kolegija nustatė, jog atsakovas DNSB „Tilto namai“ patyrė šias... 48. Teismas, byloje spręsdamas dėl šalių patirtų teisinių atstovavimo... 49. Teisėjų kolegija vertina, jog nagrinėjamu atveju bylos apimtis, nagrinėjamo... 50. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į patenkintų ir atmestų reikalavimų... 51. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos byloje sudarė 391,69 Lt (8 t. b. l.... 52. Byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės, pritaikytos Kauno miesto... 53. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 54. apeliacinį skundą patenkinti dalinai.... 55. Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 10 d. sprendimą panaikinti.... 56. Byloje priimti naują sprendimą.... 57. Ieškinį patenkinti dalinai.... 58. Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Rofolis“ (į.k. 135690672) iš... 59. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 60. Priešieškinį atmesti.... 61. Priteisti Daugiabučių namų savininkų bendrijai „Tilto namai“... 62. Priteisti valstybei iš uždarosios akcinės bendrovės „Rofolis“ (į.k....