Byla 2-3129-797/2011
Dėl antstolio atsisakymo atlikti procesinius veiksmus

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos J. G. skundą antstoliui Andriui Liaškovui, suinteresuotam asmeniui V. G. dėl antstolio atsisakymo atlikti procesinius veiksmus ir

Nustatė

2Pareiškėja skundžia antstolio veiksmus ir skundu prašo panaikinti antstolio 2011-03-18 sprendimą dėl atsisakymo atlikti procesinį veiksmą – grąžinti dalį nurašytų piniginių lėšų bei įpareigoti antstolį grąžinti į pareiškėjos banko sąskaitą 642 Lt.

3Pareiškėja J. G. nurodo, kad 2011-02-14 antstolis Andrius Liaškovas priėmė patvarkymą Nr. AN004621, kuriuo areštavo 3271,05 Lt sumą, esančią pareiškėjos sąskaitoje. Patvarkyme antstolis nurodė šias pinigines lėšas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. 2011-02-28 į minėtą banko sąskaitą pagal 2010-11-10 Valstybės remiamos paskolos sudentams sutartį Nr. 10-084709-PP buvo pervesta AB „Swedbank“ suteikta 812,50 Lt paskola gyvenimo išlaidoms, vieneriems studijų metams Mykolo Romerio universitete. 2011-03-01 iš šios banko sąskaitos antstoliui į antstolio depozitinę sąskaitą buvo pervesti minėti 812,19 Lt. Pareiškėja nurodo, kad 2011-03-07 antstoliui buvo pateiktas rašytinis prašymas, kuriuo pareiškėja paprašė antstolio leisti jai skolą mokėti dalimis, nuimti areštą nuo banko sąskaitos ir grąžinti dalį nurašytų piniginių lėšų. 2011-03-28 pasirašytinai buvo gautas antstolio 2011-03-18 atsakymas į minėtą prašymą. Atsakyme antstolis atsisakė grąžinti į pareiškėjos banko sąskaitą prašomą dalį piniginių lėšų, o kitais klausimais pareiškėjos prašymas buvo patenkintas. Skundas yra duodamas tik toje dalyje, kuria antstolis atsisakė atlikti procesinį veiksmą – grąžinti į pareiškėjos banko sąskaitą dalį nurašytų piniginių lėšų. Pareiškėja teigia, jog skundžiamas antstolio atsisakymas atlikti procesinį veiksmą yra neteisėtas ir nepagrįstas, pažeidžia pareiškėjos kaip skolininkės teises ir teisėtus interesus, nes antstolis nepriėmė patvarkymo šiuo klausimu, kaip numato CPK 613 str., o paprastai davė atsakymą į pareiškėjos prašymą. Pareiškėja nurodo, kad sutinka su antstolio nurodytais motyvais, jog iš jos gaunamos paskolos gali būti išieškomos piniginės lėšos, bet antstolis privalėjo atsižvelgti į CPK 736 str., kuriame nurodytas išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų pajamų dydis. Ji studijuoja ir yra gavusi paskolas gyvenimo išlaidoms ir studijų kainai sumokėti. Antstoliui nurašius paskolos sumą, ji neturinti galimybių vykti į studijas, išsilaikyti egzaminus, kaupiasi mokslo skolos, dėl ko gali būti pašalinta iš universiteto. Mano, kad ši paskola turi būti prilyginama darbo užmokesčiui, stipendijai. Atsižvelgiant į tai, prašo panaikinti 2011-02-3-18 sprendimą ir grąžinti dalį nurašytų piniginių lėšų bei įpareigoti antstolį jai grąžinti 642 Lt.

4Antstolis pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, jog 2011-03-08 antstolio Andriaus Liaškovo kontoroje buvo gautas pareiškėjos prašymas, į kurį 2011-03-18 buvo atsakyta raštu Nr. AN005561. Taupant skolininko lėšas, atsakymas buvo pateiktas ne patvarkymo forma, pati pareiškėja savo raštu prašė klausimą išspręsti skubos tvarka, priimant atitinkamus sprendimus ir apie tai informuojant ją raštu. Visi prašomi skolininkės reikalavimai buvo įvykdyti. Raštiškas atsakymas į prašymą taip pat yra oficialus antstolio priimtas dokumentas, kuris yra saugomas vykdomojoje byloje. Visi prašyme nurodyti klausimai dėl vykdymo veiksmų, susijusių su vykdomojo dokumento vykdymu, buvo išspręsti dar skolininkės atstovui esant antstolio kontoroje, todėl antstolio surašytas patvarkymas jau išspręstais klausimais tik pažeistų CPK 7 straipsnyje įtvirtintą proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principą. Antstolio skundžiamo procesinio veiksmo pasekmės, t.y. piniginių lėšų nurašymas nuo sąskaitos, kilo ne iš skundžiamo atsisakymo atlikti procesinį veiksmą, o iš 2011-02-14 patvarkymo areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. AN004621, kurį pareiškėja gavo, tačiau savo procesine teise apskųsti antstolio veiksmus nepasinaudojo. Be to vykdant 2011-01-24 Šiaulių rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-138-68/2010, 2011-03-01 nuo J. G. sąskaitos nurašyta 812,19 Lt. 2011-03-08 skolininkės atstovas antstolio kontorai pateikė duomenis, jog lėšos, nurašytos nuo sąskaitos, yra banko suteikta paskola studentui. Taip pat buvo nurodyta, jog paskola skirta gyvenimo išlaidoms, todėl skolininkė paprašė lėšas, atskaičius leidžiamą pinigų dalį, grąžinti į jos sąskaitą. Skolininkės prašymai dėl likusios skolos mokėjimo dalimis bei arešto sąskaitai panaikinimo buvo patenkinti. Lėšos skolininkei pagal jos prašymą negrąžintos, nes Lietuvos Respublikos įstatymai nedraudžia skolos išieškoti iš paskolų ar kreditų visa apimtimi. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 739 straipsnyje numatytas baigtinis sąrašas lėšų, į kurias negalima nukreipti skolos išieškojimo. Antstolis nurodo, jog pagal Švietimo ir mokslo ministro 2010-04-14 įsakymą Nr. V-526 yra nustatytas stipendijų ir išmokų studijoms tipų klasifikatorius naudoti švietimo įtaigose bei mokslo ir studijų institucijose, ministerijoje, kurie kuria ir naudoja integralias švietimo ir mokslo informacines sistemas ir registrus. Įsakyme klasifikuotos stipendijos ir išmokos studijoms ar mokslams, kur 16 p. numatyta stipendija kaip banko iniciatyva įsteigta ir nustatyta tvarka skiriama stipendija banko skelbtų konkursų, projektų laimėtojams, siekiant skatinti mokslo pažangą ar pažymėti gabiausius studentus. Paskolos sutartis įrodo, kad pareiškėja nepagrįstai mano, jog kredito įstaigos suteikta paskola galėtų būti tapatinama su mokymosi stipendija studentui. Pareiškėjai suteiktas kreditas, kurio paskirtis – paskola gyvenimo išlaidoms, vieneriems studijų metams Mykolo Romerio universitete, todėl akivaizdu, jog banko suteiktas kreditas – tai yra paskola, kuri negali būti tapatinama su stipendija, banko skelbtų konkursų, projektų laimėtojams, siekiant skatinti mokslo srities pažangą ar pažymėti gabiausius, aktyviausius studentus. Stipendija suprantama, kaip finansinė parama studentui, moksleiviui, doktorantui, menininkui ir pan., kuri yra suteikiama neatlyginamai. Šiuo atveju, kredito įstaigos suteikta paskola turi būti grąžinama bankui, todėl jokiu būdu negalėtų būti tapatinama su stipendija ir juo labiau prilyginama darbo užmokesčiui.

5Suinteresuot asmens V. G. atstovas pateikė atsiliepimą į skundą ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad vykdymo procesas yra detaliai reglamentuotas įstatymo, šiuo procesu yra ribojamos asmenų teisės taikant valstybinę prievartą, todėl antstolis teisėtai gali atlikti tik tokius veiksmus, kurie yra numatyti įstatymo, laikydamasis tų veiksmų atlikimo tvarkos. Antstolio atsisakymas atlikti procesinius veiksmus gali būti išsprendžiamas ne tik patvarkymu, tačiau ir paprastu raštu, kas ir buvo padaryta nagrinėjamu atveju. Be to pareiškėja pati pripažįsta, kad 2011 m. kovo 18 d. antstolio atsakymas yra surašytas laikantis CPK numatytos formos. Jei antstolio atsakymas turėjo būti įvardintas kaip patvarkymas, tai to nepadarius jis yra neteisėtas, turėtų būti kartu panaikinti ir tame pačiame atsakyme antstolio priimti sprendimai, kurie gerina pareiškėjos padėtį, ir pilna apimtimi paliktas galioti 2011 m. vasario 14 d. patvarkymas. Taip pat pareiškėja antstolio 2011 m. vasario 14 d. patvarkymu areštuoti pareiškėjos J. G. lėšas ir pervesti jas į antstolio depozitinę sąskaitą sutiko, kadangi jo neskundė. Antstolis jokių naujų vykdymo veiksmų pareiškėjos atžvilgiu nepradėjo ir jokių papildomų apribojimų nenustatė. Priešingai, antstolis iš dalies tenkino pareiškėjos prašymą ir panaikino areštą pareiškėjos atsiskaitomajai sąskaitai banke AB Swedbank esančioms piniginėms lėšoms, tuo tik pagerindamas pareiškėjos padėtį. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad pareiškėja šioje civilinėje byloje skundžia iš esmės ne 2011 m. kovo 18 d. antstolio atsakymą į 2011 m. kovo 7 d. pareiškėjos prašymą, tačiau 2011 m. vasario 14 d. antstolio Andriaus Liaškovo patvarkymą ir juo atliktus vykdomuosius veiksmus. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos J. G. skundas dėl šių veiksmų surašytas tik 2011 m. kovo 31 d., o apie pačius veiksmus jai tapo žinoma ne vėliau kaip 2011 m. kovo 7 d. (tada buvo pasirašytas prašymas panaikinti areštą atsiskaitomajai sąskaitai), pareiškėja yra praleidusi 20 kalendorinių dienų terminą skundui dėl antstolio veiksmų pateikti. Tikslinės paskolos ir stipendijos teisinis statusas yra skirtingas, dėl ko joms negali būti taikomos tos pačios CPK nuostatos reguliuojančios išieškojimą iš skolininko turto. Banko tikslinė paskola pareiškėjai nėra valstybės teikiama parama už gerus mokslo rezultatus arba valstybės teikiama parama nepasiturinčiam studentui, dėl ko pareiškėjos daromai išvadai, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje turėtų būti taikomi CPK 736, 737 ar 739 straipsniai, nėra jokio pagrindo. Be to CPK 737 straipsnyje nurodytas galutinis ir baigtinis sąrašas, kuriais atvejais taikomos išieškojimo iš darbo užmokesčio taisyklės. Šis sąrašas plečiamai aiškinamas negali būti, o elgiantis priešingai būtų pažeista įstatymų leidėjo valia, sudarytas neaiškumas ir neapibrėžtumas antstoliams, vykdantiems išieškojimą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu patvirtina Sprendimų vykdymo instrukcija taip pat nenumato, kad CPK 737 straipsnyje numatytas sąrašas nebūtų baigtinis ar kad turėtų būti aiškinamas plečiamai. Pateikė prašymą priteisti 1200 Lt bylinėjimosi išlaidas, patirtas už advokato pagalbą.

6Skundas atmestinas.

7Pareiškėja pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, nes antstolis nepriėmė patvarkymo į jos prašymą ir atsisakė pritaikyti CPK 736 str., kuriuo reglamentuojamas išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio dydis bei grąžinti išskaičiuotą sumą.

8Civilinio proceso kodekso 613 str. 1 d. numatyta, jog visus vykdymo proceso metu numatytus klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu, ką antstolis ir vykdė priimdamas patvarkymus klausimais, kurie yra susiję su vykdomojo dokumento priėmimu, areštu, lėšų pervedimu, turto deklaravimu.

9Pareiškėja nurodo, jog buvo pateikusi prašymą, į kurį antstolis atsakė ne patvarkymu, o duodamas atsakymą raštu ir todėl buvo pažeistas CPK 613 str.

10Vykdydamas savo funkcijas antstolis vadovaujasi ne tik Civilinio proceso kodeksu, bet ir kitais teisės aktais. Antstolių įstatymo 27 str. ir reglamentuoja, kaip antstolis nagrinėja pateiktus asmenų prašymus ir skundus ir jame nustatyta, kad antstolis privalo ne vėliau kaip per keturiolika darbo dienų išnagrinėti ir raštu pateikti motyvuotus atsakymus, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip. Pareiškėja kreipėsi pas antstolį su prašymu, į kurį ir buvo atsakyta, nepažeidžiant dokumento formos. Ir nelaikytina, kad antstolis pažeidė CPK 613 str.

11Šiuo atveju skundžiamo procesinio veiksmo pasekmės – piniginių lėšų nurašymas nuo sąskaitos – kilo ne iš skundžiamo atsisakymo atlikti procesinį veiksmą, o iš 2011-02-14 patvarkymo areštuoti lėšas bei jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, tačiau pareiškėja šio patvarkymo nustatyta tvarka neskundė. Antstolis atsisakė grąžinti pervestus iš pareiškėjos pinigus į depozitinę sąskaitą, motyvuodamas tuo, kad pagal CPK 739 str. nenumato, kad iš paskolos išieškoti negalima. CPK numato, kad gali būti skundžiami ne tik procesiniai veiksmai, bet ir atsisakymas juos atlikti. Šiuo atveju pareiškėja skundžia antstolio atsisakymą grąžinti iš pareiškėjos sąskaitos nurašytas lėšas, kuri buvo kaip paskola studentui, nors pareiškėja tai įvardina stipendija. Atkreiptinas pareiškėjos dėmesys, kad tarp stipendijos ir paskolos yra esminis skirtumas, t.y. paskolos grąžintinumas. Iš paskolos sutarties matyti, jog buvo skirta pragyvenimui, kuri pagal sutarties 4.1 p. turi būti grąžinama. Antstolio atsisakymas šiuo atveju yra suprantamas ne kaip neveikimas, o kaip aktyvus veiksmas, t.y. savo patvarkymu, raštu arba veiksmais antstolis atsisakė atlikti procesinį veiksmą, kurio neatlikti jį įpareigoja įstatymas ir antstolio veiksmus teismas laiko pagrįstais. Teismas taip sprendžia atsižvelgdamas į tai, kad CPK 739 str. numatytas baigtinis sąrašas lėšų, į kurias negalima nukreipti skolos išieškojimo. Tarp paminėtų lėšų gaunamos paskolos iš kredito įstaigos nėra, todėl iš pareiškėjos sąskaitos nurašytų minėtų lėšų išieškojimas yra galimas, ką pripažįsta ir pati pareiškėja.

12Iš byloje pateiktos Valstybės remiamos paskolos studentams sutarties Nr. 10-084709-PP, sudarytos tarp pareiškėjos ir AB „Swedbank“, matyti, jog pareiškėjai suteiktas kreditas. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010-04-14 įsakymu Nr. V-526 „Dėl stipendijų ir išmokų studijoms tipų klasifikatoriaus patvirtinimo“ yra klasifikuotos stipendijos ir išmokos studijoms ar mokslams. Minėto įsakymo klasifikatoriaus duomenų lentelėje 16-u punktu klasifikuota banko stipendija, kuri suprantama kaip banko iniciatyva įsteigta ir nustatyta tvarka skiriama stipendija banko skelbtų konkursų, projektų laimėtojams, siekiant skatinti mokslo srities pažangą ar pažymėti gabiausius, aktyviausius studentus, todėl nagrinėjamu atveju banko suteiktas kreditas yra paskola, kuri negali būti tapatinama su stipendija, banko skelbtų konkursų, projektų laimėtojams, siekiant skatinti mokslo srities pažangą ar pažymėti gabiausius, aktyviausius studentus. CPK 736 str. reglamentuoja išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, tačiau pareiškėjos atžvilgiu šioje vykdomojoje byloje šis straipsnis netaikytinas, kadangi paskola nelaikytina nei stipendija, nei darbo užmokesčiu. Atsižvelgiant į tai, kad teismas nenustatė antstolio veiksmų neteisėtumo, todėl pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas (Civilinio proceso kodekso 178, 185, 512 str.).

13Kadangi skundas atmestinas, iš pareiškėjos J. G. suinteresuotam asmeniui V. G. priteistinos bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai apmokėti, tačiau plačiau pasisakytina dėl jų dydžio. Suinteresuoto asmens atstovas pateikė dokumentus ir prašo priteisti 1200 Lt bylinėjimosi išlaidų. CPK 443 str. 6 d. suteikta teisė priteisti bylinėjimosi išlaidas iš asmens, kurio skundas atmestas tuo atveju kai dalyvaujančių byloje asmenų interesai yra priešingi. Šioje byloje nors užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą dydis neviršija rekomenduotino, bet vien tai nesuteikia teisės priteisti faktiškai turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Tokią išvadą teismas daro atsižvelgdamas į formuojamą teismų praktiką šiuo klausimu, nes privalu atsižvelgti į bylos nesudėtingumą, nes nebuvo nagrinėjami nauji teisiniai klausimai ir dėl to advokato darbo sąnaudos nebuvo didelės, nes skundas buvo nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, todėl iš pareiškėjos priteistinos 600 Lt bylinėjimosi išlaidos. Pagal teismų praktiką ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2006; Šiaulių apygardos teismo nutartis 2011-05-16, Civilinė byla Nr. 2S-365-372/2011, CPK 443 str.,88, 93 str., CK 1.5 str.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 510-513 str., teismas

Nutarė

15Skundą atmesti.

16Iš pareiškėjos J. G. suinteresuotam asmeniui V. G. priteisti 600 Lt (šešis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

17Dėl šios nutarties per 7 dienas gali būti duodamas atskirasis skundas Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai