Byla AS-525-598-12
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo L. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 12 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo L. J. skundą atsakovui Civilinės aviacijos administracijai dėl įsakymo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas L. J. 2012 m. liepos 5 d. skundu (b. l. 1?3) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. 4R-J05 dėl L. J. mėgėjo licenzijos PM Nr. 122 galiojimo sustabdymo (toliau – ir Skundžiamas įsakymas).

6Pareiškėjas taip pat pateikė prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą (b. l. 5), nurodydamas, kad su Skundžiamu įsakymu susipažino tik 2012 m. gegužės 17 d., iki tol jis buvo tik supažindintas, t. y. jam buvo pranešta apie galimą piloto licenzijos galiojimo sustabdymą, tačiau pats Skundžiamas įsakymas nebuvo pateiktas. Atsižvelgiant į tai, kad informaciją pateikė ne oficialus asmuo, manė, kad informacija gali būti nepatikima. Kreipėsi į teisininką, kuris, siekiant gauti tikslią informaciją, ir kreipėsi į atsakovą. Iki 2012 m. gegužės 17 d. neturėdamas oficialios informacijos nežinojo ką ir kam gali skųsti. Teigė, kad terminas skundui paduoti nebuvo praleistas, o jei ir buvo tai dėl svarbios priežasties – nežinojimo.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. liepos 12 d. nutartimi (b. l. 25?26) netenkino pareiškėjo prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti ir atsisakė priimti pareiškėjo skundą.

8Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (nutartimis administracinėse bylose Nr. AS4-455/2006, AS2-437/2006, AS7-301/2006), kurioje pripažįstama, kad aktas laikomas asmeniui paskelbtu, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti, kas ir kada priėmė administracinį aktą bei koks yra jo turinys. Atsižvelgdamas į byloje esančius duomenis, kad su Vilniaus aeroklubo 2012 m. balandžio 11 d. raštu dėl licencijos sustabdymo, kuriame informuojama apie jo licencijos PM Nr. 122 galiojimo sustabdymą, buvo supažindintas 2012 m. balandžio 11 d., ir į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-467/2011, padarė išvadą, kad skundas teismui dėl Skundžiamo įsakymo panaikinimo turėjo būti paduotas iki 2012 m. gegužės 11 d., o pareiškėjas skundą teismui pateikė tik 2012 m. liepos 5 d., t. y. akivaizdžiai praleidęs skundo padavimo terminą. Teismas taip pat pažymėjo, kad teisė pasinaudoti teismine gynyba yra ribojama laike, todėl asmeniui, kurio teises įtakoja administracinis aktas, sužinojus apie tokio akto priėmimą ir jam siekiant realizuoti teisę ginčyti administracinį aktą, jis turi būti apdairus ir veikti operatyviai siekiant savo teisių gynybos. Analizuodamas termino atnaujinimo klausimą, teismas rėmėsi ABTĮ 34 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi administracinėje byloje Nr. AS15-90/2005, atkreipė dėmesį, į tai, kad pareiškėjas, žinodamas 2012 m. balandžio 11 d. apie jo licencijos galiojimo sustabdymą, į atsakovą dėl įsakymo pateikimo kreipėsi tik 2012 m. gegužės 10 d., pirmą skundą teismui pateikė 2012 m. gegužės 21 d. ir pakartotinai – 2012 m. liepos 5 d., taip pat į tai, jog pareiškėjas 2012 m. gegužės 4 d. buvo sudaręs atstovavimo sutartį su advokatu, todėl turėjo galimybę išsiaiškinti skundo padavimo terminus bei operatyviai imtis priemonių savo galimai pažeistoms teisėms apginti ir interesams įgyvendinti. Atsižvelgiant į tai, įvertinus pareiškėjo nurodytus motyvus ir byloje esančią medžiagą, konstatuota, kad nėra pagrindo pripažinti, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjo galimybė pateikti skundą įstatymu numatytu terminu buvo objektyviai apribota dėl nepriklausiusių nuo jo valios priežasčių. Atmetus prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti, pareiškėjo skundą atsisakytina priimti. Teismas taip pat rėmėsi ABTĮ 53 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimis administracinėse bylose Nr. AS602-70/2012, AS602-89/2012.

9II.

10Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą (b. l. 28?29), prašydamas Vilniaus apygardos administracinio teismo pačiam panaikinti 2012 m. liepos 12 d. nutartį ir atnaujinti pareiškėjo skundo dėl įsakymo panaikinimo padavimo terminą bei priimti skundą nagrinėjimui arba, teismui nusprendus netenkinti pastarojo prašymo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašo panaikinti 2012 m. liepos 12 d. nutartį ir atnaujinti (pratęsti) pareiškėjui skundo dėl įsakymo panaikinimo padavimo terminą.

11Atskirasis skundas grindžiamas iš esmės tapačiais, prašyme atnaujinti terminą pateiktiems, argumentais. Papildomai nurodoma, kad:

121. aiškinant ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies normą akivaizdu, kad įstatymų leidėjas termino skaičiavimą sieja ir su administracinio akto individuliu įteikimu šaliai. Atsižvelgiant į teismo nutartyje nurodytą teismų praktiką ir įstatymų leidėjo valią, akivaizdu, jog yra kelios alternatyvos, nuo kurių turi būti pradedamas skaičiuoti terminas skundui paduoti. Atsižvelgiant į tai, kad įstatymas numato, jog terminas skundui paduoti gali būti skaičiuojamas nuo individualaus įteikimo suinteresuotai šaliai dienos, šiuo atveju terminas turėjo būti skaičiuojamas nuo 2012 m. gegužės 17 d., kai pareiškėjui pareikalavus, jam buvo įteiktas individualus administracinis aktas. Faktą, kad terminas skundui paduoti turėjo būti skaičiuojamas nuo 2012 m. gegužės 17 d., kai pareiškėjas gavo Skundžiamą įsakymą, pareiškėjo nuomone akivaizdžiai pagrindžia ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (nutartys administracinėse bylose Nr. AS502-268/2008, AS502-339/2008, AS502-339/2008, AS822-169/2010);

132. pareiškėjas, susipažinęs su Skundžiamu įsakymu, iškart – 2012 m.gegužės 21 d. padavė skundą dėl Skundžiamo įsakymo panaikinimo, o teismui šį skundą atmetus, nedelsiant – 2012 m. liepos 5 d., nepraleidžiant įstatymo nustatytų terminų, buvo paduotas pakartotinis skundas su prašymu atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti. Tai, pareiškėjo nuomone, rodo, kad siekdamas apginti savo pažeistas teises, nepiktnaudžiaudamas procesinėmis teisėmis ir veikdamas operatyviai, pareiškėjas kreipėsi į teismą nepraleisdamas įstatyme nustatytų terminų.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15III.

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis numato, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Ši įstatymo nuostata be kita ko suponuoja išvadą, kad teisė pasinaudoti teismine gynyba yra ribojama laike, todėl asmeniui, kurio teises įtakoja administracinis aktas, sužinojus apie tokio akto priėmimą ir jam siekiant realizuoti teisę ginčyti administracinį aktą, jis turi būti apdairus ir veikti operatyviai siekiant savo teisių gynybos. Kaip ne kartą yra išaiškinęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir ABTĮ 5 straipsnyje įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą nėra absoliuti, nes ji yra neatsiejamai susijusi su asmens pareiga įgyvendinti šią teisę laikantis įstatymų nustatytų procesinių reikalavimų, vienas iš kurių yra kreipimasis į teismą įstatymo numatytu terminu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje bylose Nr. AS525-575/2010, AS858-403/2012). Trumpais skundų administraciniam teismui pateikimo terminais yra siekiama užtikrinti teisinių santykių stabilumą, kitos teisinio santykio šalies teisinės padėties apibrėžtumą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose Nr. AS602-70/2012, AS602-89/2012).

18Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nesutikimą su teismo nutartimi, kuria pareiškėjo skundą atsisakyta priimti dėl praleisto skundui paduoti termino, grindžia tuo, jog Skundžiamą įsakymą gavo ir galėjo su juo susipažinti tik 2012 m. gegužės 17 d., todėl vieno mėnesio terminas skundo padavimui skaičiuotinas būtent nuo šios datos, o ne nuo 2012 m. balandžio 11 d., kai, kaip skunde nurodo pats pareiškėjas, buvo supažindintas su Vilniaus aeroklubo raštu, kuriame buvo nurodyta, kad yra gautas pranešimas apie pareiškėjo licenzijos sustabdymą. Pareiškėjas atskirajame skunde taip pat nurodo, kad ABTĮ 33 straipsnis 1 dalis numato, alternatyvias termino skundui paduoti pradžios momento nustato galimybes, todėl pareiškėjui skundą padavus per mėnesį nuo Skundžiamo įsakymo įteikimo jam dienos, terminas negali būti laikomas praleistu.

19Teisėjų kolegija, pažymi, kad toks ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies aiškinimas yra neteisingas. Atsižvelgiant į tai, kad skundo padavimo termino pradžia siejama tiek su administracinio akto įteikimu adresatui, tiek su jo supažindinimu (atkreiptinas dėmesys, jog skundo padavimo terminas pradedamas skaičiuoti esant nors vienai iš šių sąlygų, nereikalaujama jų visumos), galima situacija, kai šie šių momentai nesutampa laike arba įvyksta tik vienas jų. Sprendžiant tokias situacijas, administracinių teismų jurisprudencijoje laikomasi nuostatos, kad nustatant termino paduoti skundą teismui eigos pradžią, svarbu nustatyti laiką (datą) kada būtent asmuo sužinojo apie skundžiamą aktą (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-189/2011). Tais atvejais kai skundžiamo individualaus teisės akto įteikimo adresatui ir supažindinimo (individualaus administracinio akto adresato sužinojimo apie priimtą individualų administracinį aktą) momentai nesutampa, terminas skundui dėl individualaus akto paduoti pradedamas skaičiuoti nuo ankstesnio iš šių momentų. Taip siekiama užtikrinti teisinių santykių stabilumą, kitos teisinio santykio šalies teisinės padėties apibrėžtumą. Atkreiptinas dėmesys, jog analogiškos pozicijos dėl termino skundui paduoti pradžios momento laikomasi ir bylose, susijusiose su viešojo intereso gynimu, pažymint, jog ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatytas vieno mėnesio terminas viešąjį interesą ginančiam prokurorui kreiptis į teismą šiuo atveju skaičiuojamas nuo tada, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, kad pažeistas viešasis interesas, arba nuo tada, kai tokie duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti, priklausomai nuo to, kuris momentas atsiranda anksčiau (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-335/2008, Administracinė jurisprudencija Nr. 5(15), p. 184-229, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2007).

20Taip pat svarbu pažymėti, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad skundžiamas aktas laikomas asmeniui paskelbtu, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti, kas ir kada priėmė administracinį aktą, koks yra jo turinys (pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio nutartį administracinėje byloje Nr. A438-1650/2010). Įstatymų leidėjas skundo padavimo termino eigos pradžią sieja ne tik su pačiu fiziniu veiksmu – akto įteikimu asmeniui, bet ir su sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie skundžiamo akto pagrindinius elementus momentu. Kitoks aptariamo termino eigos skaičiavimas (asmens nuomone, papildomas vėlesnis sužinojimas apie pažeistas teises) sudarytų prielaidas asmenims piktnaudžiauti teise kreiptis į teismą, būtų aiškiai pažeisti teisinio tikrumo, teisinių santykių stabilumo principai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. spalio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-467/2011).

21Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, ir remiantis bylos medžiaga, akivaizdu, jog apie tai, kad atsakovas sustabdė pareiškėjo licenzijos galiojimą, pareiškėjas sužinojo 2012 m. balandžio 11 d., gavęs Vilniaus aeroklubo informacinį pranešimą, kuriame yra pareiškėjo žyma apie šio rašto gavimą. Minėtame pranešime yra nurodyti pagrindiniai Skundžiamo įsakymo elementai – priimtas sprendimas, t.y. licencijos sustabdymas, bei sprendimą priėmusi institucija, t.y. Civilinės aviacijos administracija, todėl būtent nuo šio momento, kai pareiškėjui tapo žinoma apie Skundžiamo įsakymo turinį, turi būti skaičiuojamas terminas skundui paduoti.

22Remiantis tuo kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija laiko pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvadą, kad terminas pareiškėjo skundui paduoti baigėsi 2012 m. balandžio 11 d., todėl skundas paduotas 2012 m. liepos 5 d. laikytinas pateiktu akivaizdžiai praleidus įstatyme nustatytą terminą.

23Konstatavus termino skundo padavimui praleidimo faktą, svarbu nustatyti, ar nagrinėjamu atveju terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, nes nustačius tokių priežasčių egzistavimą, remiantis ABTĮ 34 straipsnio 1 dalimi, terminas skundui paduoti gali būti atnaujinamas.

24Pažymėtina, kad svarbiomis termino apeliaciniam skundui paduoti praleidimo priežastimis ABTĮ 127 straipsnio prasme laikytinos objektyvios, nuo asmens valios nepriklausančios aplinkybės, apribojusios jo galimybes efektyviai pasinaudoti teisminės gynybos teise (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA444-25/2008). Tuo tarpu tai, ar įstatymo nustatytas terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, teismas turi nustatyti kiekvienu konkrečiu atveju ir, vertindamas bylai reikšmingų aplinkybių visumą, vadovautis teisingumo ir protingumo kriterijais (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. birželio 18 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A261-553/2010).

25Pareiškėjas svarbia termino praleidimo priežastimi įvardina nežinojimą. Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 3 dalis), t. y. asmuo turi žinoti įstatymus, elgtis taip, kad jų nepažeistų, ir negali pasiteisinti įstatymo nežinojimu, nes valstybėje visi įstatymai yra skelbiami (pvz. Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2012 m. rugsėjo mėn. 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-681/2012, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-149/2007; 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-294/2007). Taigi, galiojant teisės principui ignorantia legis neminem excusat (įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės), įstatymų nežinojimas ar netinkamas jų suvokimas neatleidžia nuo pareigos tinkamai vykdyti įstatymus, laikytis juose nustatytų pareigų, įpareigojimų, terminų.

26Pareiškėjo argumentas dėl nežinojimo, kaip svarbios aplinkybės termino atleidimui, atmestinas dar ir dėl jo, kad iš bylos duomenų patyti, jog pareiškėjas nuo 2012 m. gegužės 4 d. buvo sudaręs atstovavimo sutartį su advokatu Remigijumi Rinkevičiumi (b. l. 6), taigi veikė per profesionalų teisininką – advokatą, todėl jam keltini aukštesni reikalavimai būti apdairiam ir rūpestingam nei eiliniam pareiškėjui, sprendžiant dėl to, ar jis galėjo nežinoti ir sąžiningai klysti apskaičiuodamas skundo padavimo termino pradžią. Šiuo atveju pareiškėjo, veikusio per advokatą delsimas imtis teisinių priemonių, dėl ko ir buvo praleistas skundo padavimo terminas, negali būti vertinamas kaip svarbi priežastis praleisto skundo padavimo terminui atnaujinti. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, akivaizdu, jog pareiškėjas neįrodė objektyvių nuo jo valios nepriklausančių svarbių priežasčių sutrukdžiusių skundą pateikti laiku, todėl nėra pagrindo praleistą terminą atnaujinti.

27Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į byloje nustatytas aplinkybes, teisės aktų nuostatas, aptartą teismų praktiką, įvertinusi įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai terminą skundui paduoti pripažino praleistu ir, nesant svarbių priežasčių jo atnaujinimui, atsisakė skundą priimti.

28Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29pareiškėjo L. J. atskirojo skundo nepatenkinti.

30Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas L. J. 2012 m. liepos 5 d. skundu (b. l. 1?3)... 6. Pareiškėjas taip pat pateikė prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. liepos 12 d. nutartimi (b.... 8. Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 9. II.... 10. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą (b. l. 28?29), prašydamas Vilniaus... 11. Atskirasis skundas grindžiamas iš esmės tapačiais, prašyme atnaujinti... 12. 1. aiškinant ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies normą akivaizdu, kad įstatymų... 13. 2. pareiškėjas, susipažinęs su Skundžiamu įsakymu, iškart – 2012... 14. Teisėjų kolegija... 15. III.... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis numato, jeigu specialus įstatymas nenustato... 18. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nesutikimą su teismo nutartimi, kuria... 19. Teisėjų kolegija, pažymi, kad toks ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies aiškinimas... 20. Taip pat svarbu pažymėti, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas... 21. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, ir remiantis bylos medžiaga, akivaizdu,... 22. Remiantis tuo kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 23. Konstatavus termino skundo padavimui praleidimo faktą, svarbu nustatyti, ar... 24. Pažymėtina, kad svarbiomis termino apeliaciniam skundui paduoti praleidimo... 25. Pareiškėjas svarbia termino praleidimo priežastimi įvardina nežinojimą.... 26. Pareiškėjo argumentas dėl nežinojimo, kaip svarbios aplinkybės termino... 27. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į byloje nustatytas aplinkybes, teisės... 28. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 29. pareiškėjo L. J. atskirojo skundo nepatenkinti.... 30. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 7 d. nutartį palikti... 31. Nutartis neskundžiama....