Byla 2A-1110-464/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Dalios Kačinskienės, kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės ir Marijono Greičiaus, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Algirdo Junevičiaus apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2010 m. kovo 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo SB „Melioratorius“ ieškinį atsakovams Algirdui Junevičiui, Algirdui Vyšniauskui, Vytautui Kelmeliui, Ričardui Jurgelioniui dėl įpareigojimo perduoti bendrijos turtą ir dokumentus.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas SB „Melioratorius“ 2009-10-12 kreipėsi į Vilniaus m. 3-ąjį apylinkės teismą su ieškiniu (b.l. 1-3), kuriuo prašė: įpareigoti atsakovus ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos perduoti ieškovui SB „Melioratorius“ dokumentus ir turtą, įskaitant, bet neapsiribojant – bendrijos įstatus, antspaudą, narių registravimo knygą, dokumentus, patvirtinančius narių įstojimą (atsistatydinimą), bendrijos sutartis, susirašinėjimus su įvairiomis institucijomis, bendrijos narių susirinkimų protokolus bei valdybos sprendimus su visais priedais, buhalterinės apskaitos dokumentus, kasą su joje esančiomis lėšomis, prisijungimo prie banko sąskaitos slaptažodžius (dekoderius), bendrijos turtą ir jos apskaitos dokumentus, raktus nuo patalpų, kuriose turtas saugomas, raktus nuo elektros transformatorinių, vandens siurblinės ir kito bendrijos turto, bet kokius kitus dokumentus ir/ar turtą, kuris priklauso bendrijai; priteisti iš atsakovų solidariai žyminį mokestį ir išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Nurodė, kad 2009-08-22 įvyko neeilinis bendrijos narių susirinkimas, kuris nusprendė atstatydinti iš pareigų buvusius valdybos narius – atsakovus A. Junevičių, A. Vyšniauską, V. Kelmelį, R. Jurgelionį, ir išrinko naują valdybą. Valdybos pirmininkė R. Rusinova 2009-09-21 raštu kreipėsi į atsakovus ir prašė iki 2009-10-04 perduoti naujai išrinktai valdybai bendrijos turtą bei dokumentus, tačiau atsakovai į minėtą raštą neatsakė.

4Atsakovai A. Junevičius, A. Vyšniauskas, V. Kelmelis, atsiliepimais į ieškinį (b.l. 47-48, 66-67,69-70) su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad 2009-08-22 įvykęs neeilinis bendrijos narių susirinkimas buvo neteisėtas, jame dalyvavo mažiau nei ½ bendrijos narių. Todėl jos negalėjo būti laikomas įvykusiu ir jame negalėjo būti priimti jokie nutarimai.

5Atsakovas R. Jurgelionis atsiliepimu į ieškinį (b.l. 89) nurodė, kad 2007-12-21 pardavė savo žemės sklypą SB „Melioratorius“, todėl su šia bendrija nėra susijęs.

6Vilniaus m. 3-iasis apylinkės teismas 2010-03-05 sprendimu (b.l. 117-119) ieškovo SB „Melioratorius“ ieškinį tenkino iš dalies – įpareigojo atsakovus A. Junevičių, A.Vyšniauską ir V. Kelmelį per 7 dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos perduoti ieškovui SB „Melioratorius“ bendrijos turtą ir dokumentus; priteisė iš šių atsakovų po 43,66 Lt žyminio mokesčio ieškovo bei po 10 Lt žyminio mokesčio valstybės naudai. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs į bylą pateiktus įrodymus, konstatavo, kad atsakovai nepateikė teismui sodininkų bendrijos „Melioratorius“ valdybos reglamento, taip pat nepateikė jokių paaiškinimų dėl atsakomybės už bendrijos turtą ir dokumentus paskirstymo tarp bendrijos narių, ir tuo pagrindu sprendė, kad atsakovai, kaip buvę bendrijos valdybos nariai, yra solidariai atsakingi už viso bendrijos turto ir dokumentų perdavimą SB „Melioratorius“, kurią atstovauja nauja valdyba. Teismas atmetė atsakovų argumentus, kad nauja valdyba buvo išrinkta neteisėtai, pripažinęs, kad šie argumentai prieštarauja Juridinių asmenų registro duomenims, patvirtinantiems, kad sodininkų bendrijai vadovauja naujos sudėties valdyba ir jos primininkas (b.l.19-31). Šie duomenys nėra nuginčyti. Teismas atsisakė tenkinti ieškinį dalyje dėl reikalavimų R. Jurgelionio atžvilgiu, pastarajam pateikus įrodymus, kad 2007-12-21 pardavė savo nuosavybę, esančią sodų bendrijos teritorijoje. Teismas sprendė, kad pagal bendrijos įstatų 30.2 ir 45 punktus šis atsakovas nėra sodininkų bendrijos nariu, taigi negali būti ir valdybos nariu, pripažindamas, kad R. Jurgelionio, kaip valdybos nario įgaliojimai, yra pasibaigę dar 2007-12-21. Todėl jis nėra atsakingas už bendrijos dokumentų ir turto perdavimą naujai bendrijos valdybai.

7Atsakovas A. Junevičius apeliaciniu skundu (b.l. 123) prašo Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismo sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad 2009-08-22 įvykusiame neeiliniame susirinkime buvo pažeisti Sodininkų bendrijos įstatymo 16 str. 2 p., 10 p. 12 p., o taip pat SB „Melioratorius“ įstatų 37 p. reikalavimai. Pažymi, jog teismas buvo informuotas apie ginčijamus ieškovo nutarimus, teismui buvo pateikti procesiniai dokumentai su priedais iš civilinės bylos, kurioje nagrinėjamas ieškinys dėl neeilinio susirinkimo pripažinimo negaliojančiu kopijos. Tuo pagrindu bylos nagrinėjimas turėjo būti sustabdytas (CPK 163 str. 3 p.). Tačiau teismas, atmesdamas apelianto argumentus dėl bendrijos neeilinio susirinkimo priimtų sprendimų negaliojimo, nepagrįstai nurodė, kad naujos bendrijos valdybos įregistravimas Juridinių asmenų registre nėra nuginčytas.

8SB „Melioratorius“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 134-135) prašo atsakovo A. Junevičiaus apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismo 2010-03-05 sprendimą. Kadangi ieškovo į bylą pateikti įrodymai, patirtinantys ieškinyje išdėstytas aplinkybes, nėra nuginčyti, atsakovo teiginiai nepaneigia viešo registro duomenų teisėtumo. Tuo tarpu faktas, kad vienas iš buvusių valdybos narių ginčija valdybos teisėtumą kitoje civilinėje byloje, nėra privalomu bylos sustabdymo pagrindu, kadangi joje nebūtų nustatyti jokie faktai, kurie turės lemiamos įtakos teismo sprendimui, juolab, kad teismo posėdžio metu ieškovas paaiškino, kad net ir tuo atveju, jeigu teismas nuspręstų, jog nauja valdyba yra išrinkta neteisėtai, naujoji valdyba nedelsiant perduotų buvusiai valdybai turimą turtą ir dokumentus. Pažymi, kad atsakovai iki šiol nėra perdavę ieškovui kasos dokumentų ir kasoje esančių pinigų, bendrijos antspaudo ir visų bendrijos dokumentų, be kurių naujoji bendrijos išrinkta valdyba negali veikti ir tinkamai atstovauti narių interesus.

9Apeliacinis skundas atmestinas.

10CPK 320 str. nuostatos įpareigoja apeliacinės instancijos teismą atsižvelgus į apeliaciniame skunde išdėstytus nesutikimo su teismo sprendimu motyvus bei teisinius argumentus, jeigu nenustatomi absoliutūs sprendimo negaliojimo pagrindai ir jeigu peržengti apeliaciniu skundu apibrėžtas nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas nereikalauja viešasis interesas, patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktine ir teisine prasme. Kadangi apeliacinis skundas grindžiamas vieninteliu argumentu dėl netinkamo CPK nuostatų, reglamentuojančių civilinės bylos sustabdymą, taikymo, teisėjų kolegija pasisako tik šiuo aspektu.

11Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas teismo atliekamų procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, sustabdymas neapibrėžtam terminui. CPK pagal bylos sustabdymo pagrindus skiria dvi civilinės bylos sustabdymo rūšis: privalomąjį (CPK 163 str.) ir fakultatyvųjį (CPK 164 str.). Esant bent vienam iš CPK ar kituose įstatymuose numatytų privalomojo bylos sustabdymo pagrindų (CPK 163 str.), teismas bylą sustabdyti privalo ex officio, nepriklausomai nuo dalyvaujančių byloje asmenų išreikštos nuomonės (jos turinio), nes teismą tai padaryti imperatyviai įpareigoja įstatymas. Tuo tarpu esant fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindams, įstatymų leidėjas suteikia teismui diskrecijos teisę tiek savo, tiek ir dalyvaujančių byloje asmenų iniciatyva sustabdyti nagrinėjamą bylą (CPK 164 str.).

12Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką CPK 163 str. 3 p. įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas, kurį nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismo prašė taikyti atsakovai (b.l. 112-113), taikomas tuo atveju, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t.y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje – įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai. Priešingu atveju bylos sustabdymas neatitiktų civilinio proceso tikslo kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių konkrečioje byloje (CPK 2 str.) bei prieštarautų proceso koncentracijos ir operatyvumo principui (CPK 7 str.) (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-03-29 nutartis c.b. Nr. 3K-3-238/2006, 2009-09-09 nutartis c.b. Nr. 3K-3-309/2009, 2009-10-23 nutartis c.b. Nr. 3K-3-437/2009.). Be to, negalėjimas išnagrinėti civilinės bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla, reiškia dar ir tai, kad teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti. Tuo atveju, jeigu teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti nagrinėjamoje byloje ir tarp bylų nėra tiesioginio teisinio ryšio, tai pagal susiformavusią teismų praktiką nėra pagrindo stabdyti bylos pagal CPK 163 str. 3 p. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007-06-22 nutartis c.b. Nr. 3K-3-261/2007, 2009-09-09 nutartis c.b. Nr. 3K-3-309/2009).

13Spręsdamas dėl tiesioginio teisinio ryšio tarp dviejų nagrinėjamų civilinių bylų egzistavimo, teismas privalo išsiaiškinti, kokie teisiškai reikšmingi faktai turi būti nustatyti nagrinėjamoje byloje ir kokie nustatinėjami kitoje neišnagrinėtoje civilinėje byloje, kuri, teismo nuomone, sudaro prielaidas nagrinėjamą bylą sustabdyti. Tai reiškia, kad teismas, siekdamas teisingai pritaikyti CPK 163 str. 3 p. įtvirtintą bylos privalomojo sustabdymo institutą, abiejose bylose turi tinkamai identifikuoti įrodinėjimo dalyką.

14Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo nagrinėjamojoje civilinėje byloje, kaip matyti iš pateikto ir į šią bylą ieškinio nuorašo, yra pareikšti reikalavimai dėl 2009-08-22 ieškovo SB „Melioratorius“ narių neeilinio susirinkimo teisėtumo ir priimtų jo metu nutarimų, susijusių, tame tarpe, ir su ieškovo bendrijos naujų valdymo organų išrinkimu (b.l. 97-98). Teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis, Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-2052-129/2011 dar neišnagrinėta ir jos išnagrinėjimo perspektyva, viena vertus, nėra aiški, nes 2010-04-15 įvykęs teismo posėdis buvo atidėtas nepaskyrus kito teismo posėdžio datos. Įrodinėtinos aplinkybės joje įvardintos kaip šio ieškinio pagrindas, t.y. susirinkimo sušaukimo tvarka, dalyvavusiu jame narių kvorumo klausimai. Antra vertus, pažymėtina ir toks teisiškai reikšmingas faktas, kad Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo civilinėje byloje nebuvo taikomos jokios laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis būtų uždrausta naujai išrinktiems ieškovo bendrijos valdymo organo nariams (valdybai ir bendrijos pirmininkei) vykdyti įstatymo ir bendrijos įstatų jiems pavestas (deleguotas) funkcijas ar atlikti kokius nors veiksmus (CPK 145 str.1 d. 6 p., 7 p.), taip pat nebuvo sustabdytas ir ginčijamo susirinkimo nutarimų vykdymas (visiškai ar tam tikroje jo apimtyje).

15Nagrinėjamos civilinės bylos atveju įrodinėjimo dalykas joje yra bendrijos dokumentų ir turto disponavimo klausimas, jų perdavimas naujai išrinktai valdybai ir pirmininkei, iki jų išrinkimo teisėtumas nebus nuginčytas įstatymų nustatyta tvarka. Todėl bylos nagrinėjimo metu pirmosios instancijos teismas turėjo įsitikinti, ar realiai tokios kliūtys šiuo metu egzistuoja, t.y. ar bendrijos dokumentais bei turtu disponuoja tinkami jos valdymo organai, atsižvelgiant į Juridinių asmenų registro duomenis (CK 2.66 str.) (b.l.29-31). Tokias aplinkybes nustačius, jau atsiranda pagrindas vertinti, kad pačios bendrijos, kaip juridinio asmens, galinčio veikti tik per savo valdymo organus (CK 2..81 str.), veiklos tikslų (Įstatų 11.1.; 12. p.) bei bendrijos teisių ir pareigų įgyvendinimas neabejotinai yra apsunkintas.

16Teisėjų kolegija nekvestionuoja apelianto pozicijos, jog abi minėtos bylos yra tarpusavyje susijusios. Tačiau būtina pabrėžti, kad Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo civilinės bylos išnagrinėjimo rezultatas galėtų apspręsti disponavimo bendrijos dokumentais bei turtu klausimą tik į ateitį, o ne dabartinio laikotarpio kontekste. Todėl tiesioginio prejudicinio ryšio, suponuojančio nagrinėjamos civilinės bylos privalomą sustabdymą, šiuo atveju nėra. Priešingas esamo ir buvusio ieškovo valdymo organų kilusio teisinio ginčo traktavimas neapibrėžtam terminui apribotų ieškovui (sodininkų bendrijai) galimybę per valdymo organą vykdyti savo kasdienes funkcijas, pažeistų bendrijos narių teises ir teisėtus interesus.

17Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas ginčą išsprendė teisingai, nepažeisdamas procesines teisės normų, reglamentuojančių civilinės bylos sustabdymo institutą ir jo taikymo atvejus, kitų teisinių prielaidų panaikinti skundžiamą teismo sprendimą teisėjų kolegija nenustatė.

18Iš apelianto A. Junevičiaus valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų siuntimo apeliacinės instancijos teisme (pašto) išlaidos – 15,45 Lt (b.l. 137) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

19Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

20Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismo 2010 m. kovo 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

21Priteisti iš Algirdo Junevičiaus 15 (penkiolika) litų 45 centus pašto išlaidų valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas SB „Melioratorius“ 2009-10-12 kreipėsi į Vilniaus m. 3-ąjį... 4. Atsakovai A. Junevičius, A. Vyšniauskas, V. Kelmelis, atsiliepimais į... 5. Atsakovas R. Jurgelionis atsiliepimu į ieškinį (b.l. 89) nurodė, kad... 6. Vilniaus m. 3-iasis apylinkės teismas 2010-03-05 sprendimu (b.l. 117-119)... 7. Atsakovas A. Junevičius apeliaciniu skundu (b.l. 123) prašo Vilniaus m. 3-ojo... 8. SB „Melioratorius“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 134-135) prašo... 9. Apeliacinis skundas atmestinas.... 10. CPK 320 str. nuostatos įpareigoja apeliacinės instancijos teismą... 11. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas teismo atliekamų procesinių... 12. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo... 13. Spręsdamas dėl tiesioginio teisinio ryšio tarp dviejų nagrinėjamų... 14. Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo nagrinėjamojoje civilinėje byloje, kaip... 15. Nagrinėjamos civilinės bylos atveju įrodinėjimo dalykas joje yra bendrijos... 16. Teisėjų kolegija nekvestionuoja apelianto pozicijos, jog abi minėtos bylos... 17. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas ginčą... 18. Iš apelianto A. Junevičiaus valstybės naudai priteistinos procesinių... 19. Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., kolegija... 20. Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismo 2010 m. kovo 5 d. sprendimą palikti... 21. Priteisti iš Algirdo Junevičiaus 15 (penkiolika) litų 45 centus pašto...