Byla AS-123-1062/2019
Dėl sprendimų panaikinimo ir turtinės bei neturtinės žalos priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Ramutės Ruškytės (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo E. L. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gruodžio 21 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo E. L. skundą atsakovui Klaipėdos rajono savivaldybei dėl sprendimų panaikinimo ir turtinės bei neturtinės žalos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas E. L. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydamas: 1) panaikinti Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2018 m. liepos 19 d. atsakymą ir įpareigoti parengti naują atsakymą atsakant į pareiškėjo prašymo esmę, ir pateikti prašomą informaciją. Pripažinti, kad Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2018 m. liepos 19 d. atsakymas neatitinka pareiškėjo 2017 m. gruodžio 28 d. prašymo ir 2018 m. liepos 5 d. pakartotinio prašymo esmės, nepateikta prašoma informacija; 2) priteisti iš Klaipėdos rajono savivaldybės pareiškėjo patirtą žalą (nuostolius) – 3185,70 eurų ir būsimą žalą 3074,90 – 3174,90 (CK 6.249 str.); 3) priteisti iš Klaipėdos rajono savivaldybės neturtinę žalą – 13 710 Eur (CK 6.250 str.). Po 1 mero atlyginimą už kiekvienus metus neužtikrinant GVT ir NT įstatymo laikymosi Klaipėdos rajono savivaldybėje. Pareiškėjas taip pat pateikė prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą dėl Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2018 m. liepos 19 d. atsakymo panaikinimo.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. gruodžio 21 d. nutartimi pareiškėjo E. L. skundą atsisakė priimti.

7Teismas nustatė, kad Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2018 m. liepos 19 d. atsakymas pareiškėjui įteiktas paštu 2018 m. liepos 24 d. Pareiškėjas dėl šio atsakymo panaikinimo padavė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, tačiau 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. I-4239-643/2018 pareiškėjo skundą atsisakyta priimti, o Lietuvos vyriausias administracinis teismas 2018 m. spalio 25 d. nutartimi tokią pirmosios instancijos nutartį paliko nepakeistą. 2018 m. lapkričio 19 d. pareiškėjas vėl pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

8Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas pirmą kartą kreipdamasis į teismą turėjo pareigą suformuluoti savo skundo reikalavimus taip, kad jie atitiktų pareiškėjo siekiamus tikslus. Kreipdamasis su pakartotiniu skundu, pareiškėjas iš esmės bando inicijuoti tą patį ginčą. Aplinkybė, kad pareiškėjas pirmą kartą kreipėsi į teismą reikšdamas reikalavimus, kurie šiame teisme negalėjo būti nagrinėjami, nelaikytina objektyvia aplinkybe, dėl kurios pareiškėjas negalėjo laiku įgyvendinti savo teisių ar nustatytais terminais ginčyti sprendimą su kuriuo nesutinka. Teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas į Vilniaus apygardos administracinį teismą kreipėsi beveik po vieno mėnesio nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. spalio 25 d. nutarties priėmimo, todėl priėjo išvadą, kad pareiškėjas nebuvo pakankamai rūpestingas ir sąžiningas, siekdamas apginti savo teises teisme. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo reikalavimai dėl turtinės ir neturtinės žalos priteisimo laikytini išvestiniais iš reikalavimo panaikinti Klaipėdos rajono savivaldybės mero raštą. Teismo vertinimu nėra pagrindo atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą.

9II.

10Pareiškėjas 2019 m. sausio 7 d. teismui pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gruodžio 21 d. nutartį bei priimti naują nutartį – tenkinti pareiškėjo 2018 m. gruodžio 18 d. prašymą dėl termino skundui paduoti atnaujinimo ir išnagrinėti pareiškėjo 2018 m. lapkričio 19 d. skundą, taip pat prašo pripažinti, kad pareiškėjo reikalavimas dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo yra teisėtas ir nagrinėtinas teisme.

11Nurodo, jog 2018 m. lapkričio 19 d. skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui teikė vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 4 dalimi, todėl pašalinęs trūkumus ir prašydamas atnaujinti skundo padavimo terminą (ABTĮ 30 str.), pateikė 2018 m. gruodžio 18 d. skundą.

12Pareiškėjas teigia, kad kreipdamasis į teismą ABTĮ 33 straipsnio 4 dalies pagrindu elgėsi rūpestingai ir sąžiningai.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14III.

15

Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjo atskirąjį skundą dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gruodžio 21 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo E. L. skundą, teisėtumas ir pagrįstumas.

16Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atsisakė priimti pagal ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 9 punktą – skundas (prašymas, pareiškimas) paduotas praleidus nustatytą skundo (prašymo, pareiškimo) padavimo terminą ir šis terminas neatnaujinamas. Teismas vertino, kad nėra pagrindo atnaujinti termino pareiškėjo skundui dėl prašymo panaikinti Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2018 m. liepos 19 d. atsakymą, paduoti, kadangi pareiškėjas, jau pirmą kartą kreipdamasis į Vilniaus apygardos administracinį teismą, turėjo pareigą suformuluoti savo skundo reikalavimus taip, kad jie atitiktų pareiškėjo siekiamus tikslus.

17Pažymėtina, kad teisė kreiptis į teismą, įtvirtinta ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje, gali būti įgyvendinta tik įstatymų nustatyta tvarka, t. y. laikantis įstatymuose (šiuo atveju – ABTĮ) nurodytų kreipimosi į teismą sąlygų. ABTĮ 33 straipsnio 2 dalyje yra nurodytas sąrašas atvejų, kuriems esant teismas atsisako priimti skundą (prašymą, pareiškimą). Jei teismas, prieš priimdamas skundą (prašymą, pareiškimą) nustato bent vieną iš šių atvejų, motyvuota nutartimi privalo atsisakyti priimti skundą (prašymą, pareiškimą).

18Pagal ABTĮ 29 straipsnio 1 dalį, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas, pareiškimas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo teisės akto paskelbimo arba individualaus teisės akto ar pranešimo apie veiksmą (atsisakymą atlikti veiksmus) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Teisėjų kolegija pažymi, kad vadovaujantis ABTĮ 30 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo, pareiškimo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1– 8 punktuose.

19Pagal ABTĮ 30 straipsnio 2 dalį, prašyme atnaujinti terminą nurodomos termino praleidimo priežastys ir pateikiami praleidimo priežastis patvirtinantys įrodymai. Kartu su prašymu atnaujinti terminą administraciniam teismui turi būti paduotas skundas (prašymas).

20Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nuoseklią praktiką, svarbios priežasties, dėl kurios praleistas skundo padavimo terminas, sąvoka aiškinama kaip apimanti tik išskirtines, objektyvias, nuo skundą paduodančio asmens valios nepriklausiusias aplinkybes. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad įstatymų leidėjas, nustatydamas terminus procesiniams veiksmams atlikti, siekia užtikrinti teisinių santykių stabilumą, praleistas terminas gali būti atnaujintas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys tikrai buvo ekstraordinarios (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gegužės 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA146-26/2010, 2017 m sausio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA-14-624/2017). Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA146-19/2013, 2015 m. gegužės 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA-53-624/2015). Pabrėžtina, kad sprendžiant termino atnaujinimo klausimą, vertintina, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Šia prasme kiekvienam konkrečiam atvejui taikytini ne vidutiniai, o individualūs sąžiningo, atidaus bei rūpestingo elgesio standartai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA520-70/2012, 2017 m. sausio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-182-575/2017).

21Pareiškėjas prašyme atnaujinti skundo padavimo terminą, teigia, kad jis terminą praleido dėl svarbių priežasčių, t. y., kad su 2018 m. rugpjūčio 21 d. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, kuris 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi skundo netenkino, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. spalio 25 d. nutartimi pareiškėjo atskirąjį skundą atmetė ir paliko Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutartį nepakeistą, todėl vadovaudamasis ABTĮ 33 straipsnio 4 dalimi, su 2018 m. lapkričio 19 d. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą.

22Pažymėtina, jog pareiškėjo nurodytoje ABTĮ 33 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismo atsisakymas priimti skundą (prašymą, pareiškimą) nekliudo vėl kreiptis į teismą su tuo pačiu skundu (prašymu, pareiškimu), jeigu yra pašalintos arba išnyko aplinkybės, kliudžiusios priimti skundą (prašymą, pareiškimą).

23Pareiškėjo nurodytoje Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutartyje (administracinė byla Nr. I-4239-643/2018) konstatuota, kad ginčas kildinamas ne iš viešojo administravimo teisinių santykių. Pareiškėjas kreipdamasis į teismą siekia, kad Klaipėdos rajono savivaldybė būtų įpareigota išpirkti iš UAB „Daisana“ vandentvarkos infrastruktūros objektus. Teismas pažymėjo, kad Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti 2017 m. spalio 4 d. nutartyje Nr. T-84/2017 išaiškino, kad tokio pobūdžio ginčas, t. y. reikalavimas įpareigoti savivaldybės instituciją pirkti privačiam asmeniui nuosavybės teise priklausančius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektus, yra susijęs su civiliniais pirkimo-pardavimo teisiniais santykiais, todėl nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme. Todėl pirmosios instancijos teismas E. L. skundą atsisakė priimti, nes pagrindinis reikalavimas buvo susijęs su geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros išpirkimu iš privataus asmens. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi pareiškėjo skundą atsisakė priimti ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, motyvuodamas, kad ginčas kildinamas ne iš viešojo administravimo teisinių santykių bei išaiškino pareiškėjui, kad šis turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. spalio 25 d. nutartimi (administracinė byla Nr. AS-726-602/2018) pareiškėjo E. L. atskirąjį skundą atmetė.

24Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjas kreipdamasis 2018 m. gruodžio 18 d. su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą nepagrįstai remiasi ABTĮ 33 straipsnio 4 dalimi, nes vėl kreiptis į teismą su tuo pačiu skundu galima tuo atveju, jeigu yra pašalintos arba išnyko aplinkybės, kliudžiusios priimti skundą. Nagrinėjamu atveju tokių aplinkybių(ės), kuri išnyko, pareiškėjas nenurodo.

25Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjo 2018 m. gruodžio 19 d. prašyme Vilniaus apygardos teismui atnaujinti skundo padavimo terminą keliami iš esmės nauji reikalavimai, kaip antai panaikinti Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2018 m. liepos 19 d. atsakymą ir įpareigoti parengti naują atsakymą, pateikti prašomą informaciją. Be šių pagrindinių reikalavimų prašoma atlyginti turtinę ir neturtinę žalą. Šioje byloje vyrauja administracinis teisinis santykis, o pareiškėjo reikalavimas atlyginti žalą vertintinas kaip išvestinis. Todėl byla nagrinėtina administraciniame teisme ABTĮ nustatyta tvarka.

26Pabrėžtina, kad ABTĮ 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas reikalavimas pateikti skundą pateikti per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

27Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo kreipimasis į teismą po keturių mėnesių nuo skundžiamo Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2018 m. liepos 19 d. atsakymo priėmimo, neatitinka pirmiau nurodyto įstatymo reikalavimo. Prašyme atnaujinti terminą turi būti nurodomos termino praleidimo priežastys ir pateikiami jas patvirtinantys įrodymai (ABTĮ 30 straipsnio 2 dalis). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad pareiškėjo prašyme nurodyta aplinkybė, tai jog, kad pareiškėjas pirmą kartą kreipėsi į teismą reikšdamas reikalavimus, kurie šiame teisme negalėjo būti nagrinėjami, nelaikytina objektyvia aplinkybe, dėl kurios pareiškėjas negalėjo laiku įgyvendinti savo teisių ar nustatytais terminais ginčyti sprendimą su kuriuo nesutinka.

28Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo pirmiau aptartą argumentą dėl praleisto termino skundui paduoti ir vadovaudamasi minėta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, kad pareiškėjas terminą skundui paduoti praleido ne dėl objektyvių, nuo jo valios nepriklausiusių priežasčių, o dėl subjektyvių aplinkybių. Pareiškėjas nebuvo pakankamai rūpestingas reikšdamas savo reikalavimus, pasirinkdamas teisių gynybos būdus, todėl konstatuotina, kad nėra pagrindo atnaujinti skundo padavimo terminą. Termino neatnaujinus nėra pagrindo tenkinti ir kito pareiškėjo prašymo – pripažinti, kad pareiškėjo reikalavimas dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo yra teisėtas ir nagrinėtinas teisme.

29Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į išdėstytus motyvus, konstatuoja, kad pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gruodžio 21 d. nutartis paliekama nepakeista.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31pareiškėjo E. L. atskirąjį skundą atmesti.

32Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gruodžio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo E. L.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas E. L. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. gruodžio 21 d. nutartimi... 7. Teismas nustatė, kad Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2018 m. liepos 19 d.... 8. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas pirmą kartą kreipdamasis į teismą... 9. II.... 10. Pareiškėjas 2019 m. sausio 7 d. teismui pateikė atskirąjį skundą, kuriuo... 11. Nurodo, jog 2018 m. lapkričio 19 d. skundą Vilniaus apygardos... 12. Pareiškėjas teigia, kad kreipdamasis į teismą ABTĮ 33 straipsnio 4 dalies... 13. Teisėjų kolegija... 14. III.... 15.

Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjo atskirąjį skundą... 16. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atsisakė priimti pagal... 17. Pažymėtina, kad teisė kreiptis į teismą, įtvirtinta ABTĮ 5 straipsnio 1... 18. Pagal ABTĮ 29 straipsnio 1 dalį, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip,... 19. Pagal ABTĮ 30 straipsnio 2 dalį, prašyme atnaujinti terminą nurodomos... 20. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nuoseklią praktiką,... 21. Pareiškėjas prašyme atnaujinti skundo padavimo terminą, teigia, kad jis... 22. Pažymėtina, jog pareiškėjo nurodytoje ABTĮ 33 straipsnio 4 dalyje... 23. Pareiškėjo nurodytoje Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m.... 24. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjas kreipdamasis 2018 m.... 25. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjo 2018 m. gruodžio 19 d. prašyme... 26. Pabrėžtina, kad ABTĮ 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas reikalavimas... 27. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo kreipimasis į teismą po... 28. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo pirmiau aptartą argumentą dėl... 29. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į išdėstytus motyvus, konstatuoja, kad... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 31. pareiškėjo E. L. atskirąjį skundą atmesti.... 32. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gruodžio 21 d. nutartį... 33. Nutartis neskundžiama....