Byla AS-726-602/2018
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan (pranešėja) ir Ramutės Ruškytės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo E. L. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo E. L. skundą atsakovui Klaipėdos rajono savivaldybei (trečiasis suinteresuotas asmuo – Palangos kredito unija) dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas E. L. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, kuriuo prašė: pripažinti, kad Klaipėdos rajono savivaldybės (toliau – ir Savivaldybė) mero 2018 m. liepos 19 d. atsakymas neatitinka pareiškėjo 2017 m. gruodžio 28 d. prašymo ir 2018 m. liepos 5 d. pakartotinio prašymo esmės ir įpareigoti Savivaldybę nedelsiant pateikti priimtą sprendimą viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir infrastruktūros objekto savininkui po galutinio etapo – turto vertinimo – ataskaitos gavimo, tęsti išpirkimo procedūrą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 88 patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašo (toliau – ir Išpirkimo aprašas) 20 ir 21 punktus; pripažinti, kad pradėtam išpirkimo procesui pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimą Nr. 88 netaikytinas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-351 patvirtintas Infrastruktūros objektų perėmimo neatlygintinai Klaipėdos rajono savivaldybės nuosavybėn tvarkos aprašas (toliau – ir Perėmimo neatlygintinai aprašas); priteisti iš Savivaldybės pareiškėjo patirtą žalą (nuostolius) – 3 185,70 Eur ir būsimą žalą 3 074,90–3 174,90 (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.249 str.); priteisti iš Savivaldybės padarytą neturtinę žalą – 13 710 Eur (CK 6.250 str.).

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą.

7Nurodė, kad pareiškėjas kreipdamasis į teismą siekia, kad Savivaldybė būtų įpareigota iš uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Daisana“ išpirkti vandentvarkos infrastruktūros objektus. Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti išaiškino, kad tokio pobūdžio ginčas, t. y. reikalavimas įpareigoti savivaldybės instituciją pirkti privačiam asmeniui nuosavybės teise priklausančius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektus, yra susijęs su civiliniais pirkimo–pardavimo teisiniais santykiais, todėl yra nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme. Nors pareiškėjas skundu Vilniaus apygardos administraciniam teismui reiškia reikalavimą priteisti iš Savivaldybės turtinę ir neturtinę žalą, padarytą atsisakant išpirkti vandentvarkos objektus, kas patenka į CK 6.271 straipsnio reguliavimo sritį ir savarankiškai reiškiamas toks reikalavimas būtų laikomas administracinio teisinio pobūdžio reikalavimu, tačiau reiškiamų reikalavimų kontekste šis pareiškėjo reikalavimas vertintinas kaip išvestinis. Vyraujančiais (dominuojančiais) šiuo atveju pripažintini būtent civiliniai (pirkimo–pardavimo) teisiniai santykiai. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjui išaiškino, kad jis turi teisę Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka kreiptis į Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

8II.

9Pareiškėjas atskirajame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutartį ir perduoti skundo priėmimo klausimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo.

10Pareiškėjas nurodo, kad skundą teismui pateikė pagal Savivaldybės 2018 m. liepos 19 d. rašte Nr. T17-287(1.48) nurodytą apskundimo tvarką. Skundą administraciniam teismui pareiškėjas teikė vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 2 straipsnio 1 dalies nuostatomis, kad administracinis ginčas – asmens ir viešojo administravimo subjekto konfliktas, taip pat 23 straipsnio 1 dalimi. Pirmosios instancijos teismas neteisingai vadovavosi teismingumo kolegijos nutartimis, kadangi jos neatitinka nagrinėjamos bylos aplinkybių – pareiškėjas nėra prašomų išpirkti objektų savininkas. Be to, pareiškėjas neprašė išpirkti, o prašė vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus. Pirmosios instancijos teismas vadovavosi ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktu, tačiau nutartyje nepasisakė dėl 33 straipsnio 1 ir 3 dalių taikymo.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12III.

13Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjo atskirąjį skundą dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo E. L. skundą, teisėtumas ir pagrįstumas.

14Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atsisakė priimti pagal ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktą, t. y. kaip nenagrinėtiną teismų šio įstatymo nustatyta tvarka. Teismo vertinimu, pareiškėjo keliamas ginčas nėra priskirtinas administracinių teismų kompetencijai. Teisėjų kolegija sutinka su tokia Vilniaus apygardos administracinio teismo išvada.

15Pažymėtina, kad teisė kreiptis į teismą, įtvirtinta ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje, gali būti įgyvendinta tik įstatymų nustatyta tvarka, t. y. laikantis įstatymuose (šiuo atveju – ABTĮ) nurodytų kreipimosi į teismą sąlygų. ABTĮ 33 straipsnio 2 dalyje yra nurodytas sąrašas atvejų, kuriems esant teismas atsisako priimti skundą (prašymą, pareiškimą). Jei teismas, prieš priimdamas skundą (prašymą, pareiškimą) nustato bent vieną iš šių atvejų, motyvuota nutartimi privalo atsisakyti priimti skundą (prašymą, pareiškimą). Vienas iš tokių atvejų – jeigu skundas (prašymas, pareiškimas) nenagrinėtinas teismų ABTĮ nustatyta tvarka (ABTĮ 33 str. 2 d. 1 p.).

16Pagal ABTĮ nustatytą teisinį reguliavimą administraciniai teismai sprendžia administracines bylas dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, kurie atsiranda valstybės institucijoms atliekant viešąjį administravimą (ABTĮ 1 str. 1 d., 2 str. 1 d., 3 str. 1 d., 17 str.), tačiau nesprendžia bylų dėl ginčų, kylančių iš tų teisinių santykių, kurie nepatenka į viešojo administravimo sritį. Bylos, nepriskirtinos administracinių teismų kompetencijai, nurodytos ABTĮ 18 straipsnyje. Pagal ABTĮ 18 straipsnio 1 dalį, administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencijai, taip pat bylų, priskirtų bendrosios kompetencijos teismams.

17Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas pripažinti, kad Savivaldybės mero 2018 m. liepos 19 d. atsakymas neatitinka pareiškėjo 2017 m. gruodžio 28 d. ir 2018 m. liepos 5 d. prašymų esmės ir įpareigoti Savivaldybę nedelsiant tęsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo iš UAB „Daisana“ procedūrą pagal Išpirkimo aprašą, o ne pagal Perėmimo neatlygintinai aprašą, taip pat priteisti iš Savivaldybės patirtą žalą (nuostolius) – 3 185,70 Eur ir būsimą žalą 3 074,90–3 174,90 Eur bei neturtinę žalą – 13 710 Eur.

18Byloje nustatyta, kad: pareiškėjas 2017 m. gruodžio 28 d. prašymu kreipėsi į Savivaldybės merą, prašė pagalbos, kad būtų greičiau išpirkti UAB „Daisana“ priklausantys vandentvarkos infrastruktūros objektai, esantys ( - ), kad UAB „Daisana“ atsiskaitytų su Palangos kredito unija, antstoliais ir pareiškėju, kadangi pareiškėjas yra UAB „Daisana“ paskolos sutarties laiduotojas; Savivaldybės administracija 2018 m. sausio 31 d. raštu Nr. 31N(5.1.22)-A5-495 pareiškėją informavo, kad yra nupirkta pareiškėjo nurodyto turto vertinimo paslauga, 2018 m. vasarį Savivaldybės administracija turėtų gauti turto vertinimo išvadą, Savivaldybė įgyvendina Išpirkimo aprašo 19 punkto nuostatas; pareiškėjas 2018 m. liepos 5 d. prašymu kreipėsi į Savivaldybės merą, prašė nevilkinti Savivaldybės veiksmų bei pateikti informaciją, kada buvo paskelbtas UAB „Daisana“ turto vertinimo konkursas, kokios jo sąlygos, kada buvo sudaryta sutartis, kada ir kodėl būtent tokiam laikui buvo sutarta atlikti darbus, kas sutrukdė juos atlikti laiku, kaip tai buvo išspręsta, kada atliktas turto vertinimas, kokie veiksmai atlikti po ataskaitos gavimo; Savivaldybės meras 2018 m. liepos 19 d. raštu Nr. T-17-287(1.48) pareiškėją informavo, kad Savivaldybė nusipirko vertinimo paslaugą, bet turto vertintojai tinklus įvertino atstatomąja verte, o mokėti naujai statomų tinklų kainą Savivaldybė neturi finansinių galimybių, be to, UAB „Daisana“ pateikė tik savo nuosavybės – tinklų – dokumentus, tinklai yra tik vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo dalis, norint užtikrinti vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą reikalinga visa sistema, perimti tik jos dalį Savivaldybei nėra tikslinga, aptariama infrastruktūra nebūtų perimama ir pagal Perėmimo neatlygintinai aprašą, kadangi atitinka tik 3 iš 7 reikalaujamų kriterijų.

19Įvertinus pareiškėjo pirmosios instancijos teismui teikto skundo turinį matyti, kad iš esmės jis siekia, jog Savivaldybė būtų įpareigota iš UAB „Daisana“ išpirkti jai priklausančius vandentvarkos infrastruktūros objektus, esančius ( - ). Šį savo prašymą pareiškėjas grindžia aplinkybe, kad jis yra Palangos kredito unijos ir UAB „Daisana“ 2014 m. kovo 12 d. sudarytos kredito sutarties Nr. ( - ) laiduotojas ir kad UAB „Daisana“ nevykdant savo skolinių įsipareigojimų, pareiškėjas dėl to patiria nuostolius. Pažymėtina, jog, nors skunde pirmosios instancijos teismui pareiškėjas prašo pripažinti, kad Savivaldybės mero 2018 m. liepos 19 d. atsakymas neatitinka pareiškėjo 2017 m. gruodžio 28 d. ir 2018 m. liepos 5 d. prašymų esmės, tačiau Savivaldybės 2018 m. sausio 31 d. bei 2018 m. liepos 19 d. pareiškėjui teiktų atsakymų neskundžia, neprašo jų panaikinti ir jokių su pareiškėjo prašymų nagrinėjimo Savivaldybėje procedūra susijusių administracinio teisinio pobūdžio nusiskundimų (pvz., kad Savivaldybė pareiškėjui nesuteikė kokios nors jo prašytos informacijos, neatliko kokių nors jai, kaip viešojo administravimo subjektui, priskirtų veiksmų ir (ar) pan.) bei su tuo susijusių reikalavimų nereiškė. Todėl pareiškėjo atskirojo skundo argumentas, kad skundą teismui jis pateikė pagal Savivaldybės 2018 m. liepos 19 d. rašte Nr. T17-287(1.48) nurodytą jo apskundimo tvarką, pareiškėjui šio ar kitų Savivaldybės sprendimų neskundžiant neturi teisinės reikšmės.

20Nagrinėjamu atveju kritiškai vertinti pareiškėjo teiginiai, kad jis Savivaldybės prašė ne išpirkti UAB „Daisana“ priklausančius vandentvarkos infrastruktūros objektus, o vykdyti įstatymus ir kitus teisės aktus. Iš pareiškėjo 2017 m. gruodžio 28 d. ir 2018 m. liepos 5 d. prašymų akivaizdu, kad pareiškėjas į Savivaldybę kreipėsi, kaip pats nurodo, „dėl vandentvarkos infrastruktūros objektų išpirkimo“, būtent tokį reikalavimą, t. y. įpareigoti Savivaldybę tęsti išpirkimo procedūrą pagal Išpirkimo aprašą, suformulavo ir skunde pirmosios instancijos teismui.

21Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pareiškėjo suinteresuotumas yra susijęs išimtinai su Savivaldybės ir UAB „Daisana“ civiliniais pirkimo–pardavimo santykiais, kuriuose pareiškėjas dalyvauja kaip kredito sutarties laiduotojas ir iš kurių kildina jam tariamai padarytą turtinę ir neturtinę žalą. Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti ne kartą yra konstatavusi, jog bylos dėl savivaldybės įpareigojimo pirkti privačia nuosavybės teise priklausančius vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektus (tinklus) yra teismingos bendrosios kompetencijos teismui (žr., pvz., 2017 m. rugpjūčio 18 d. nutartį teismingumo byloje Nr. T-60/2017, 2017 m. spalio 4 d. nutartį teismingumo byloje Nr. T-84/2017, 2018 m. gegužės 3 d. nutartį teismingumo byloje Nr. T-44/2018 ir kt.). Pažymėtina, kad nurodytos tokiose bylose susiklostančių civilinių pirkimo–pardavimo teisinių santykių prigimties nagrinėjamu atveju niekaip nekeičia ir pareiškėjo atskirojo skundo argumentas, kad jis nėra ginčo vandentvarkos infrastruktūros objektų savininkas.

22Atsižvelgdama į tai, kad pareiškėjas kelia reikalavimą įpareigoti Savivaldybę tęsti UAB „Daisana“ priklausančių vandentvarkos infrastruktūros objektų išpirkimo procedūrą pagal Išpirkimo aprašą bei būtent iš šių Savivaldybės ir UAB „Daisana“ civilinių pirkimo–pardavimo santykių kildina prašomą priteisti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo skundas turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (ABTĮ 18 str. 1 d., 22 str. 2 d.). Nustačius, kad pareiškėjo skundas negalėjo būti priimtas nagrinėti administraciniame teisme, pareiškėjo atskirajame skunde nurodytų ABTĮ 33 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatų, susijusių su skundo trūkumų nustatymu ir šalinimu, taikymas nagrinėjamu atveju nėra aktualus. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo skundą pagal ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktą, todėl jo 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Pareiškėjo E. L. atskirąjį skundą atmesti.

25Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo E. L.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas E. L. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi... 7. Nurodė, kad pareiškėjas kreipdamasis į teismą siekia, kad Savivaldybė... 8. II.... 9. Pareiškėjas atskirajame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 10. Pareiškėjas nurodo, kad skundą teismui pateikė pagal Savivaldybės 2018 m.... 11. Teisėjų kolegija... 12. III.... 13. Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjo atskirąjį skundą... 14. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atsisakė priimti pagal... 15. Pažymėtina, kad teisė kreiptis į teismą, įtvirtinta ABTĮ 5 straipsnio 1... 16. Pagal ABTĮ nustatytą teisinį reguliavimą administraciniai teismai... 17. Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą... 18. Byloje nustatyta, kad: pareiškėjas 2017 m. gruodžio 28 d. prašymu kreipėsi... 19. Įvertinus pareiškėjo pirmosios instancijos teismui teikto skundo turinį... 20. Nagrinėjamu atveju kritiškai vertinti pareiškėjo teiginiai, kad jis... 21. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog... 22. Atsižvelgdama į tai, kad pareiškėjas kelia reikalavimą įpareigoti... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 24. Pareiškėjo E. L. atskirąjį skundą atmesti.... 25. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutartį... 26. Nutartis neskundžiama....