Byla I-2593-426/2013
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondo Blauzdžiaus, Rūtos Miliuvienės (posėdžio pirmininkės ir pranešėjos) ir Margaritos Stambrauskaitės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas administracinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Tauragės rajono atliekų tvarkymo centro“ skundą atsakovei Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims Aplinkos ministerijai ir Finansų ministerijai dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėja UAB „Tauragės rajono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – ir Bendrovė) kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašė panaikinti: 1) Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija) 2013-02-01 sprendimą Nr. 3R-37(AG-18/01-2013); 2) Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir Agentūra) direktoriaus 2012-12-12 įsakymą Nr. T1-250 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą

3Nr. 2001/LT/16/P/PE/004, grąžinimo“ (toliau – ir 2012-12-12 įsakymas) (t. 1, b. l 1–8).

4Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013-06-04 sprendimu pareiškėjos skundo reikalavimai buvo atmesti.

5Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014-05-15 nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013-06-04 sprendimas paliktas nepakeistas.

6Agentūra kreipėsi į teismą su prašymu atlyginti bylinėjimosi išlaidas (t. 2, b. l. 54-66). Pažymėjo, kad administraciniame procese vyrauja principas „pralaimėjęs moka“. Nurodo, kad prašomas priteisti 2 117,50 Lt bylinėjimosi išlaidas sudaro: 1) mokestis už atstovavimą Komisijoje; 2) mokestis už advokato teisines konsultacijas, susijusias su pareiškėjos pateiktų dokumentų (skundų Komisijai ir teismui, apeliacinio skundo) teisiniu įvertinimu, taikytinų aktų bei teismų praktikos analize; 3) mokestis už pozicijos suformavimą, atsiliepimų į pareiškėjo skundus bei apeliacinį skundą parengimą bei pateikimą, su tuo susijusių teisių konsultacijų teikimą. Savo prašymą atsakovė pagrindė detaliais apskaičiavimais.

7Pareiškėja Bendrovė teismui pateiktame atsiliepime su prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo nesutinka (t. 2, b. l. 82-82). Pažymi, kad Agentūra yra iš valstybės biudžeto išlaikoma institucija, kurios struktūriniame padalinyje – teisės skyriuje – dirba net 9 teisininkai. Administracinėje byloje buvo kilęs ginčas išimtinai susijęs su atsakovės administracine veikla, todėl advokato paslaugų teikimas šioje byloje nebuvo būtinas. Nurodo, kad teisminėje praktikoje ne kartą pažymėta, jog viešojo administravimo subjektai turi būti pajėgūs teisme atstovauti savo pozicijas. Bendrovės teigimu, dalies prašyme nurodytų išlaidų (už atstovavimą Komisijoje, už teisinių dokumentų vertinimą, pozicijos formavimą) nėra pagrindo priteisti, nes jos susijusios su skundo nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme. Pažymi, kad tokios išlaidos kaip teismų praktikos analizė ir teisinės pozicijos formavimas pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką nepriteistinos, nes šie veiksmai nelaikytini savarankiškai bei Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) 8 p. nurodytais veiksmais.

8Prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkintinas iš dalies.

9Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d. sakoma, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą, o 6 d. nurodoma, jog atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

10Kaip minėta, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013-06-04 sprendimu, kuris įsigaliojo apeliacine tvarka išnagrinėjus ginčą, pareiškėjos skundo reikalavimai buvo atmesti, todėl pripažintina, kad atsakovė įgijo teisę į pagrįstų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

11Civilinio proceso kodekso 98 str. 2 d. nustato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, priteisiamos ne didesnės, negu yra nustatyta Rekomendacijose. Sprendžiant reikalavimo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagrįstumą, taip pat atsižvelgtina į tai, kad teisminio ginčo nagrinėjimo metu buvo nustatyta 1 000 Lt minimali mėnesinė alga.

12Iš teismui kartu su prašymu pateiktų priedų matyti, kad atsakovė advokatų profesinei bendrijai MAQS Law Firm už pasirengimą ir atstovavimą Komisijoje sumokėjo 1 355,20 Lt (140 Lt x 8 val x 1,21 (PVM)); už Bendrovės skundo dėl Komisijos sprendimo teisinę analizę buvo sumokėta 338,80 Lt (t. 2, b. l. 58-61). Kitos atsakovės nurodytos bylinėjimosi išlaidos yra susijusios bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme ir dėl jų pasisakyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo

132014-07-16 nutartyje (t. 2, b. l. 64-66, 70-73).

14Vertinant atsakovės prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas pagrįstumą, pažymėtina, kad nors Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 4 d. nėra aiškiai nustatyta, kad turi būti priteisiamos išlaidos, patirtos nagrinėjant bylą išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoje, tačiau nurodoma, kad atsakovui gali būti priteisiamos ir kitos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Administracinių bylų teisenos įstatymo 25 str. 1 d. numatyta, kad prieš kreipiantis į administracinį teismą, įstatymų numatyt numatytų viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas aptartas teisės normas, savo praktikoje ne kartą yra pažymėjęs, kad atstovavimo išlaidos, patirtos ginčą nagrinėjant išankstinio ginčo nagrinėjimo ne per teismą institucijoje, nepriklausomai nuo to, ar ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka privaloma ar ne, ginčui persikėlus į teismą laikytinos šalies kitomis išlaidomis, susijusiomis su bylos nagrinėjimu ir paprastai priteisiamos šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas (2008-01-03 nutartis adm. b. Nr. AS525-33/2008, 2008-09-11 nutartis adm. b. Nr. AS822-513/2008 ir kt.). Taip pat pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, jog proceso šaliai negali būti priteisiamos išlaidos už Rekomendacijose nenumatytas teisines paslaugas (susipažinimą su dokumentais, dokumentų ir teismų praktikos analizę, susitikimą su kliente, pokalbį su specialistais, skambutį į teismą, pasiruošimą teismo posėdžiui ir pan.), kadangi šie veiksmai (teisinės paslaugos) pagal savo pobūdį negali būti laikomi savarankiškais, analogiškais Rekomendacijų 8 p. numatytoms teisinėmis paslaugoms (Rekomendacijų 10 p.), nes įeina į atskirų paslaugų, išvardintų Rekomendacijų 8 p., apimtį (pavyzdžiui, dokumentų ir teismų praktikos analizė sudaro dalį visumos veiksmų, kurie yra apibūdinami kaip teisinė paslauga – skundo teismui parengimas; pasiruošimas teismo posėdžiui yra sudėtinė atstovavimo teisme teisinės paslaugos dalis ir pan.). Teisminėje praktikoje taip pat pažymėta, kad pasirengimas bylos nagrinėjimui analogiškai kaip atstovavimas teisme laikytinas tos pačios rūšies teisine paslauga, kuri įkainojama pagal Rekomendacijų 8.18 p. įkainius (2009-05-22 nutartis adm. b. Nr. AS146–365/2009, 2008-12-12 nutartis adm.b. Nr. AS556-613/2008 ir kt.).

15Įvertinus minėtose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyse pateiktus išaiškinimus, darytina išvada, kad atsakovės patirtos 338,80 Lt išlaidos (t. 2, b. l. 60), susijusios su skundo dėl Komisijos sprendimo teisine analize, nelaikytinos pagrįstomis.

16Iš teismui pateiktų įrodymų matyti, kad administracinė byla pagal Bendrovės pateiktą skundą ikiteismine tvarka buvo išnagrinėta Komisijos 2013-02-01 posėdyje, kuris truko 52 minutes (Komisijos bylos t. 3, l. 119). Minėtame posėdyje atsakovę atstovavo advokatė N. P.. Taip pat pripažintina, kad, įvertinus keliamo ginčo pobūdį, pasirengti Komisijos posėdžiui objektyvia reikėjo skirti 7 valandas (kaip ir nurodo atsakovė).

17Atsižvelgus į tai bei vadovaujantis Rekomendacijų 8.18, 10, 11 p. nuostatomis, darytina išvada, kad pagrįstomis atstovavimo išlaidomis galėtų būti pripažįstama 1 200 Lt suma (1 000 Lt x 0,15 x 8 val.).

18Kita vertus, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, jog administracinis teismas, spręsdamas, ar priteisti ir kokio dydžio atstovavimo išlaidas priteisti viešojo administravimo subjekto naudai, turi kompleksiškai įvertinti, ar, atsižvelgiant į atitinkamo viešojo administravimo subjekto vidinius administravimo pajėgumus ir bylos pobūdį, advokato pasitelkimas buvo būtinas. Nustatant bylos pobūdį, turi būti atsižvelgiama, be kita ko, byloje keliamo teisinio klausimo naujumą (ar teismų praktika atitinkamu klausimu yra suformuota), bylos apimtį ir sudėtingumą, į proceso šalies pozicijos formulavimą byloje, skundo pagrindą ir dalyką. Nė vienas iš šių kriterijų neturi lemiamos reikšmės sprendžiant atstovavimo išlaidų viešojo administravimo subjektui priteisimo klausimą. Priešingai, bylą nagrinėjantis teismas turi įvertinti šių kriterijų visumą bei spręsti, ar yra pagrindas iš bylą pralaimėjusios šalies priteisti atstovavimo išlaidas. Viešojo administravimo subjekto patirtos atstovavimo administraciniame procese išlaidos gali būti atlyginamos, tačiau tik tais atvejais, kai advokato dalyvavimas buvo būtinas siekiant tinkamai apginti valstybės (savivaldybės) interesus (2008-09-25 nutartis adm. b. Nr. AS143 – 375/2008; 2009-03-06 nutartis adm. b.

19Nr. AS261-134/2009).

20Kaip minėta, Bendrovė teismui pateiktame atsiliepime (t. 3, b. l. 81-82) pažymėjo, kad Agentūros struktūrinis padarinys yra teisės skyrius, kuriame dirba net 9 teisininkai, ginčas kilęs iš atsakovės tiesioginės veiklos, nelaikytinas sudėtingas, todėl advokato atstovavimas nelaikytinas objektyviai būtinas.

21Teisėjų kolegijos vertinimu, aptarti Bendrovės motyvai iš esmės yra pagrįsti. Tokia išvada grindžiama tuo, jog pagal Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. viešojo administravimo institucija savo sprendimus privalo pagrįsti objektyviais faktiniais duomenimis ir teisės aktų, reglamentuojančių ginčo santykius, nuostatomis. Taigi, Agentūra, vykdydama jai teisės aktais priskirtiną paramos lėšų panaudojimo kontrolės funkcija, privalo pagrįsti priimamus sprendimus išsamia duomenų analize bei teisės aktų nuostatomis. Akivaizdu ir tai, jog visos tokių sprendimų priėmimui reikšmingos faktinės bei teisinės aplinkybės yra geriausiai žinomos šiuos sprendimus priėmusiai viešojo administravimo institucijai (jos tarnautojams), o ne tretiesiems asmenims, kuriems pavedama atstovauti kilus ginčui. Taigi, kilus ginčui dėl sprendimų teisėtumo bei pagrįstumo, Agentūros tarnautojai (sprendimus priėmę asmenys) turi teisę bei pareigą savo poziciją pagrįsti bei ją išdėstyti ikiteismine tvarka bylą nagrinėjančiai institucijai ar teismui. Agentūros internetiniame puslapyje http://www.apva.lt/lt/kontaktai-1.html nurodoma, kad jos padalinyje – teisės skyriuje – dirba 9 teisininkai, todėl pripažintina, kad atsakovė galėjo būti atstovaujama savo darbuotojų, turinčių reikiamą kvalifikaciją. Teisėjų kolegijos vertinimu, tarp Bendrovės ir Agentūros kilęs ginčas pasižymi savo specifika, kuri susijusi su atsakovės tiesiogiai vykdomomis viešojo administravimo funkcijomis, tačiau nelaikytinas išskirtinai sudėtingu dėl taikytinų teisės normų ar faktinių aplinkybių aiškinimo.

22Nagrinėjamu atveju nenustatyta jokių išskirtinių aplinkybių, kurias vertinant galima būtų teigti, jog pagal Bendrovės inicijuotą ginčą Agentūra Komisijoje bei teisme negalėjo būti atstovaujama atsakovės darbuotojų, todėl, vadovaujantis protingumo bei teisingumo kriterijais, darytina išvada, kad Agentūros prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas tenkintinas iš dalies ir jai iš pareiškėjos priteistina 300 Lt suma bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

23Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 44-45 str., teisėjų kolegija

Nutarė

24atsakovės Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjant administracinę bylą

25Nr. I-2593-426/2013, priteisimo tenkinti iš dalies.

26Priteisti Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūrai iš pareiškėjos UAB „Tauragės rajono atliekų tvarkymo centro“ 3 00 Lt (86,88 Eur) (tris šimtus litų (aštuoniasdešimt šešis eurus 88 ct)) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

27Ši nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėja UAB „Tauragės rajono atliekų tvarkymo centras“ (toliau –... 3. Nr. 2001/LT/16/P/PE/004, grąžinimo“ (toliau – ir 2012-12-12 įsakymas)... 4. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013-06-04 sprendimu pareiškėjos... 5. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014-05-15 nutartimi Vilniaus... 6. Agentūra kreipėsi į teismą su prašymu atlyginti bylinėjimosi išlaidas... 7. Pareiškėja Bendrovė teismui pateiktame atsiliepime su prašymu dėl... 8. Prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkintinas iš dalies.... 9. Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d. sakoma, kad proceso... 10. Kaip minėta, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013-06-04 sprendimu,... 11. Civilinio proceso kodekso 98 str. 2 d. nustato, kad šalies išlaidos,... 12. Iš teismui kartu su prašymu pateiktų priedų matyti, kad atsakovė advokatų... 13. 2014-07-16 nutartyje (t. 2, b. l. 64-66, 70-73).... 14. Vertinant atsakovės prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas pagrįstumą,... 15. Įvertinus minėtose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyse... 16. Iš teismui pateiktų įrodymų matyti, kad administracinė byla pagal... 17. Atsižvelgus į tai bei vadovaujantis Rekomendacijų 8.18, 10, 11 p.... 18. Kita vertus, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą... 19. Nr. AS261-134/2009).... 20. Kaip minėta, Bendrovė teismui pateiktame atsiliepime (t. 3, b. l. 81-82)... 21. Teisėjų kolegijos vertinimu, aptarti Bendrovės motyvai iš esmės yra... 22. Nagrinėjamu atveju nenustatyta jokių išskirtinių aplinkybių, kurias... 23. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 44-45 str., teisėjų... 24. atsakovės Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros... 25. Nr. I-2593-426/2013, priteisimo tenkinti iš dalies.... 26. Priteisti Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūrai iš... 27. Ši nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti...