Byla eI-1923-463/2018
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Tomo Blinstrubio, Jolantos Malijauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Irenos Paulauskienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo K. L. K. skundą atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3pareiškėjas K. L. K. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1–8), prašydamas panaikinti atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo departamento Mokesčių skyriaus (toliau – ir Administracija) 2018 m. sausio 18 d. sprendimą Nr. A51-5097/18(2.1.19-FN3) (toliau – ir Sprendimas) ir įpareigoti Administraciją iš Nenaudojamų žemės sklypų sąrašo, kuriems 2016 metais taikomas 3 proc. žemės mokesčio tarifas, sąrašo (toliau – ir Sąrašas) išbraukti pareiškėjo nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, esantį adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )) (toliau – ir Žemės sklypas). Taip pat skunde prašoma priteisti pareiškėjo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Pareiškėjo skundas iš esmės grindžiamas šiais argumentais. Skundžiamas Sprendimas yra neteisėtas, nepagrįstas, nemotyvuotas, priimtas netinkamai ištyrus faktines aplinkybes, formaliai taikant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 1-900 patvirtinto Nenaudojamų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) nuostatas ir nesilaikant tokio sprendimo priėmimui įstatymuose numatytų terminų. Žemė sklypas turi būti išbrauktas iš Sąrašo, kadangi Sąrašo sudarymo metu 2007 m. sausio 16 d. išduotas statybos leidimas buvo negaliojantis, t. y. statybos leidimas neteko galios 2010 m. sausio 16 d., remiantis statybos leidimo išdavimo metu galiojusiu Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 18 dalies 3 punktu. Tuo tarpu Sprendime nėra jokios nuorodos į minėtą įstatymo normą, neatlikta pareiškėjo pateiktų argumentų analizė, tik deklaratyviai nurodyta, kad Administracija neturi duomenų, kad statybos leidimas neteko teisinės galios. Žemės sklypas negalėjo būti įtrauktas į Sąrašą ir dėl lex retro non agit principo, kadangi statybos leidimas buvo išduotas iki Aprašo priėmimo dienos. Apraše nėra įtvirtinta, kad jis taikomas žemės sklypams, kuriems išduotas negaliojantis statybos leidimas. Vadinasi, Žemės sklypas nepatenka į Aprašo taikymo apimtį, todėl neegzistuoja Aprašo 3.4.2 papunktyje įtvirtintos aplinkybės. Taip pat Apraše nėra įtvirtinta, kad jis taikomas žemės sklypams, kuriuose nepradėtos statybos. Jokio pastato Žemės sklype nėra, o pats Žemės sklypas yra prižiūrimas. Statybos Žemės sklype nevykdomas ne dėl pareiškėjo kaltės, o dėl to, kad tik Vilniaus miesto savivaldybė 2014 m. gruodžio 2 d. patvirtinto Specialiuosius architektūros reikalavimus Nr. AR 1532, o 2016 m. rugpjūčio 10 d. juos patikslino. Sprendime nėra nurodyta, kodėl Administracija atmeta pareiškėjo argumentus, kodėl pateikti duomenys nepakankami, nesudaro pagrindo išbraukti Žemės sklypą iš Sąrašo, todėl jis yra formalus, jame tik atkartotos Aprašo 11 punkto nuostatos, tačiau jų taikymas nėra paaiškinamas. Akivaizdu, kad Administracijai buvo pateiktos naujos aplinkybės ir argumentai, tačiau Administracijos argumentai praktiškai išliko tokie patys. Skundžiamas Sprendimas priimtas po 36 darbo dienų, pažeidžiant tiek bendruosius, tiek specialiuosius administracinės procedūros baigimo bei sprendimo priėmimo terminus.

5Atsakovė Administracija atsiliepimu į pareiškėjo skundą (b. l. 37–44) su juo nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

6Administracijos atsiliepimas iš esmės grindžiamas šiais argumentais. Skundžiamas Sprendimas yra informacinio pobūdžio. Žemės sklypas patenka į Aprašo taikymo apimtį, kadangi pareiškėjas, laikydamasis Aprašo nustatytos tvarkos, turėjo įregistruoti statinio statybos užbaigimą per vienerius metus nuo Aprašo įsigaliojimo, t. y. iki 2014 m. sausio 1 d., tačiau to nepadarė. Žemės sklypas įrašytas į Sąrašą pareiškėjui nepateikus jokios informacijos, kad Žemės sklypas neatitinka Aprašo 3.4.2 papunkčio, arba, kad atitinkamas kriterijus nulemtas aplinkybių, įtvirtintų Aprašo 11 punkte. Kadangi pareiškėjas Aprašo 11 punkte nustatytu terminu nesikreipė į Administraciją, jis praleido terminą ginčyti Žemės sklypo įtraukimą į Sąrašą. Statybos leidimas, Administracijos turimais duomenimis, buvo panaikintas 2017 m. lapkričio 15 d., tai, kad statybos leidimas panaikintas anksčiau nei nurodytą dieną duomenų Administracija neturi. Pareiškėjas, teigdamas prašymą dėl Žemės sklypo išbraukimo iš Sąrašo, nenurodė jokios naujos aplinkybės. Pareiškėjas apie statybos leidimo negaliojimą neinformavo Administracijos nei tuo metu, kai jis neteko galios, nei tuo metu, kai Administracija informavo pareiškėją apie Žemės sklypo įtraukimą į Sąrašą. Pareiškėjas nėra pateikęs Administracijai prašymo panaikinti statybos leidimą. Minėtas statybos leidimas buvo panaikintas 2017 m. lapkričio 15 d., išduodant pareiškėjui naują statybos leidimą naujam jau parengtam projektui vykdyti. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių argumentus, kad statybos darbai pagal išduotą statybos leidimą nebuvo pradėti. Aplinkybė, kad pareiškėjas rengs naują projektą nėra informacija apie tai, kad pareiškėjas nevykdo statybos darbų pagal turimą statybos leidimą. Nors teigiama, kad pareiškėjas ne dėl savo kaltės nepradėjo statybų, o dėl Administracijos veiksmų, tačiau visgi detaliojo plano organizatorius buvo pats pareiškėjas, o ne Administracija. Ne kiekvienas procedūros pažeidimas yra pagrindas pripažinti administracinį aktą neteisėtu.

7Teisėjų kolegija konstatuoja:

8ginčas byloje kilęs dėl Sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

9Rašytiniais bylos duomenimis nustatyta, kad yra išduotas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2007 m. sausio 16 d. statybos leidimas Nr. NS/1296/06-1350 (toliau – ir Statybos leidimas) (b. l. 9–10). Iš 2017 m. sausio 11 d. nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b. l. 11–12) matyti, kad ginčo Žemės sklypas priklauso pareiškėjui bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe ir jam išduotas Statybos leidimas (įregistruotas nuo 2008 m. gruodžio 23 d.).

10Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. 30-2098 (b. l. 13–15) ginčo Žemės sklypas Aprašo 3.4 papunkčio pagrindu įrašytas į Sąrašą 47 numeriu.

11Administracijos 2016 m. liepos 12 d. raštu Nr. A51-52297/16(2.14.1.44-FN3) „Dėl žemės mokesčio tarifo žemės sklypui, esančiam ( - ) (unikalus Nr. ( - )), nustatymo“ (b. l. 59–60) pareiškėjui nurodyta, kad Žemės sklypas atitinka Aprašo 3.4 papunktį ir dėl to jis planuojamas įtraukti į Sąrašą.

12Administracijos 2016 m. rugsėjo 19 d. raštu Nr. A51-69170/16(2.14.1.44-FN3) „Dėl žemės mokesčio tarifo žemės sklypui, esančiam ( - ) (unikalus Nr. ( - )), nustatymo“ (b. l. 62) pareiškėjas informuotas, kas Žemės sklypas atitinka Aprašo 3.4 papunktį ir dėl to jis įtrauktas į Sąrašą. Papildomai pareiškėjas informuotas apie tai, kad pagal Aprašo 11 punktą gali per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie įrašymą į Sąrašą išsiuntimo dienos pateikti dokumentus, įrodančius, kad Žemės sklypas neatitinka atitinkamo kriterijaus, dėl kurio jis į Sąrašą buvo įtrauktas.

13Pareiškėjas kreipėsi į Administraciją su 2017 m. lapkričio 21 d. prašymu (b. l. 17–19) (toliau – ir Prašymas), prašydamas išbrauki iš Sąrašo jam nuosavybės teise priklausantį Žemės sklypą. Prašymas grindžiamas tuo, kad: pirma, Sąrašo sudarymo metu Statybos leidimas buvo negaliojantis; antra, Žemės sklypas nepatenka į Aprašo taikymo apimtį.

14Išnagrinėjusi pareiškėjo prašymą, Administracija skundžiamu Sprendimu (b. l. 20–21), pranešė, kad neturi pagrindo išbraukti Žemės sklypo iš Sąrašo. Sprendime nustatyta, kad pareiškėjas, vadovaujantis Aprašo 16 punktu, turėjo iki 2014 m. sausio 1 d. įregistruoti 100 proc. paslaugų paskirties pastato, kuriam išduotas Statybos leidimas, baigtumą, tačiau to padaryta nebuvo. Be to, Administracijos duomenimis, Statybos leidimas buvo panaikintas tik 2017 m. lapkričio 15 d. Vadovaujantis Aprašo 11 punkto nuostatomis, pareiškėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius minėtame punkte nustatytas išimtis tam, kad Žemės sklypas būtų išbrauktas iš Sąrašo.

15Ginčo dėl to, kad Sąrašą tvirtina Administracija ir, ar jai suteikta tokia teisė nėra.

16Šiuo konkrečiu atveju ginčas iš esmės kilęs dėl to, ar Administracija pagrįstai atsisakė išbraukti Žemės sklypą iš Sąrašo.

17Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas (ginčui aktuali redakcija, galiojanti nuo 2016 m. sausio 1 d.), suteikiantis atitinkamų savivaldybių taryboms teisę nustatyti konkrečius mokesčio tarifus (6 straipsnio 1–3 dalys), ir įgyvendinant minėto įstatymo 6 straipsnį ir 8 straipsnio 3 dalį priimtas Aprašas (ginčui aktuali redakcija, galiojanti nuo 2016 m. birželio 3 d.), kuris nustato Sąrašo sudarymo ir keitimo tvarką ir sąlygas.

18Į Sąrašą įtraukiami žemės sklypai, jeigu atitinkamo žemės sklypo ar jo dalies naudotojui išduotas statybą leidžiantis dokumentas naujai statybai ir per trejus metus nuo tokio statybą komercinės paskirties teritorijų naudojimo būdo žemės sklype leidžiančio dokumento išdavimo nustatyta tvarka statinio 100 proc. baigtumas neįregistruotas VĮ Registrų centras (Aprašo 3.4.2 papunktis).

19Pagal Aprašo 16 punktą, Aprašo 3.4 papunktis taikomas žemės sklypų (jų dalių) naudotojams, kuriems statybą leidžiantis dokumentas naujai statybai išduotas po Aprašo įsigaliojimo, o naudotojams, kuriems statybą leidžiantis dokumentas naujai statybai išduotas iki Aprašo įsigaliojimo arba daugiau kaip prieš penkerius metus, taikomas vienerių metų laikotarpis nuo šio Aprašo įsigaliojimo, per kurį žemės sklypo (jo dalies) naudotojas turi įregistruoti pabaigtą statybą VĮ Registrų centras.

20Aprašo III skyriaus „Sąrašo keitimas“ 11 punkte įtvirtinta, kad asmenys, kurių nuosavybės teise valdomas ar nuomojamas ar naudojamas žemės sklypas, ar jo dalis, įrašytas į Sąrašą, gali per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie įrašymą į Sąrašą išsiuntimo dienos pateikti Miesto plėtros departamentui dokumentus, įrodančius, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 3 punkte nurodytų kriterijų arba atitikimas šiems kriterijams yra sąlygotas šių aplinkybių: kompetentingos institucijos sprendimu yra nustatytas apribojimas naudoti žemės sklypą, ar jo dalį (išskyrus šio turto areštą, uždėtą jo savininkui dėl jam inkriminuojamos neteisėtos veikos ir šio turto įkeitimo/hipotekos) arba žemės sklypu ar jo dalimi negalima naudotis ir/ar jį valdyti dėl teisėsaugos institucijų (kitų kompetentingų institucijų) atliekamo tyrimo ar sprendimo byloje, susijusioje su šiuo turtu, įsiteisėjimo (11.1 papunktis); dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų žemės sklype esantis statinys buvo suniokotas, šis faktas buvo konstatuotas kompetentingos institucijos išvadose ir nuo suniokojimo praėjo mažiau kaip vieneri metai (11.2 papunktis); žemės sklypo ar jo dalies naudotojui išduotas statybą leidžiantis dokumentas griovimui, tačiau sklypo savininkas negali nugriauti pastato, nes tai yra jo vienintelė gyvenamoji vieta (11.3 papunktis); nuo žemės sklypo įsigijimo sąrašo sudarymo metu praėjo mažiau nei vieneri metai (11.4 papunktis).

21Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius rašytinius įrodymus, ginčo šalių procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentas nesutinka su pareiškėju, kad Administracija nevertino ir neanalizavo pareiškėjo Prašyme išdėstytų aplinkybių, kurių pagrindu Žemės sklypas negalėjo būti įtrauktas į Sąrašą. Iš bylos duomenų matyti, kad Administracija, įvertinusi Prašymą, skundžiamu Sprendimu nurodė teisės normas, kuriomis remiantis Žemės sklypas patenka į Aprašo taikymo apimtį, paaiškino, kad neturi duomenų apie tai, kad Statybos leidimas buvo panaikintas anksčiau nei 2017 m. lapkričio 15 d., todėl neturi pagrindo Žemės sklypą išbraukti iš Sąrašo. Faktą, kad Statybos leidimas neteko galios 2010 m. sausio 16 d. paneigia faktas, kad Statybos leidimas panaikintas 2017 m. lapkričio 15 d., kurio pareiškėjas nepaneigė jokiais argumentais ar įrodymais, todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su Administracijos pozicija, kad Žemės sklypas patenka į Aprašo taikymo apimtį. Šioje vietoje pažymėtina, kad pareiškėjo tiek Prašyme, tiek skunde teismui nurodytas argumentas, kad Statybos leidimas neteko galios 2010 m. sausio 16 d., padarytas remiantis tik paties pareiškėjo atitinkamų Statybos įstatymo nuostatų subjektyvia interpretacija, nepateikiant kartu jokio tokį juridinį faktą patvirtinančio dokumento, neturi teisinės reikšmės sprendžiant dėl galimybės išbraukti Žemės sklypą iš Sąrašo.

22Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Administracija, išnagrinėjusi pareiškėjo Prašyme nurodytus argumentus, pagrįstai atsisakė išbraukti Žemės sklypą iš Sąrašo. Teisėjų kolegijos vertinimu, skundžiamas Sprendimas priimtas laikantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 8 straipsnio reikalavimų, jo teisiniai ir faktiniai pagrindai atitinka motyvų išdėstymo adekvatumo, aiškumo ir pakankamumo reikalavimus, todėl nėra pagrindo sutikti su pareiškėjo teiginiais, kad skundžiamas Sprendimas yra neteisėtas, nepagrįstas, nemotyvuotas, priimtas tik formaliai ištyrus faktines aplinkybes.

23Pareiškėjas taip pat teigia, kad skundžiamas Sprendimas priimtas pažeidžiant tokių sprendimų priėmimo procedūrą.

24Teisėjų kolegija įvertinusi aktualų teisinį reguliavimą, vadovaudamasi suformuota administracinių teismų praktika, pagal kurią ne kiekvienas formalios procedūros pažeidimas yra pagrindas pripažinti administracinį aktą neteisėtu, jeigu įstatymas tiesiogiai nenustato tokios procedūros pažeidimo pasekmės (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. sausio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-435-492/2017, 2016 m. vasario 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-79-624/2016 ir kt.) bei atsižvelgusi į tai, kad pareiškėjas jam apskaičiuotą žemės mokesčio sumą yra sumokėjęs, pareiškėjas, jo manymo, pažeistas jo teises ir įstatymų saugomus interesus galėjo ginti teismine tvarka ir tokią savo teisę realizavo netrukdomas, daro išvadą, kad tik ta aplinkybė, kad skundžiamas Sprendimas priimtas 55 kalendorines dienas arba 36 darbo dienas (skaičiuojant nuo įteikimo dienos) neleidžia daryti išvados, kad skundžiamas Sprendimas buvo priimtas pažeidžiant taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei priimamo sprendimo pagrįstumą. Atsižvelgus, kad nagrinėjamu atveju skundžiamas Sprendimas pripažintas teisėtu ir pagrįstu, nėra pagrindo konstatuoti, kad procedūrinis pažeidimas yra esminis, kurio pagrindu būtų galima skundžiamą Sprendimą panaikinti.

25Atmetus pareiškėjo skundo reikalavimą panaikinti skundžiamą Sprendimą, atmestinas kaip nepagrįstas ir išvestinis skundo reikalavimas įpareigoti Administraciją iš Sąrašo išbraukti Žemės sklypą. Pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

26Pareiškėjas taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

27Kadangi pareiškėjo skundas teismo sprendimu atmestas kaip nepagrįstas, nėra teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalis). Pareiškėjo prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas netenkintinas.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsniu, 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

29pareiškėjo K. L. K. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

30Netenkinti pareiškėjo prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

31Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. pareiškėjas K. L. K. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su... 4. Pareiškėjo skundas iš esmės grindžiamas šiais argumentais. Skundžiamas... 5. Atsakovė Administracija atsiliepimu į pareiškėjo skundą (b. l. 37–44) su... 6. Administracijos atsiliepimas iš esmės grindžiamas šiais argumentais.... 7. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 8. ginčas byloje kilęs dėl Sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.... 9. Rašytiniais bylos duomenimis nustatyta, kad yra išduotas Vilniaus miesto... 10. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 5... 11. Administracijos 2016 m. liepos 12 d. raštu Nr. A51-52297/16(2.14.1.44-FN3)... 12. Administracijos 2016 m. rugsėjo 19 d. raštu Nr. A51-69170/16(2.14.1.44-FN3)... 13. Pareiškėjas kreipėsi į Administraciją su 2017 m. lapkričio 21 d. prašymu... 14. Išnagrinėjusi pareiškėjo prašymą, Administracija skundžiamu Sprendimu... 15. Ginčo dėl to, kad Sąrašą tvirtina Administracija ir, ar jai suteikta tokia... 16. Šiuo konkrečiu atveju ginčas iš esmės kilęs dėl to, ar Administracija... 17. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės mokesčio... 18. Į Sąrašą įtraukiami žemės sklypai, jeigu atitinkamo žemės sklypo ar jo... 19. Pagal Aprašo 16 punktą, Aprašo 3.4 papunktis taikomas žemės sklypų (jų... 20. Aprašo III skyriaus „Sąrašo keitimas“ 11 punkte įtvirtinta, kad... 21. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius rašytinius įrodymus, ginčo... 22. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Administracija,... 23. Pareiškėjas taip pat teigia, kad skundžiamas Sprendimas priimtas... 24. Teisėjų kolegija įvertinusi aktualų teisinį reguliavimą, vadovaudamasi... 25. Atmetus pareiškėjo skundo reikalavimą panaikinti skundžiamą Sprendimą,... 26. Pareiškėjas taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 27. Kadangi pareiškėjo skundas teismo sprendimu atmestas kaip nepagrįstas, nėra... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84... 29. pareiškėjo K. L. K. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 30. Netenkinti pareiškėjo prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 31. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...