Byla A-2141-525/2015
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 2 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „COWI Lietuva“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Vilniaus energija“ su skundu (b. l. 1-5), kurį patikslino (b. l. 29-33), kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį, prašydamas įpareigoti Lietuvos Respublikos energetikos ministeriją (toliau – ir Ministerija) nevilkinant išnagrinėti UAB „Vilniaus energija“ energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtros planą (toliau – ir Plėtros planas) jo pateikimo metu tvirtinimui galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir dėl jo tvirtinimo ar netvirtinimo priimti teisės aktų reikalavimus atitinkantį sprendimą;

5Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Skunde nurodė, kad bendrovė su UAB „COWI Lietuva“, kaip plėtros plano rengėju, paruošė Plėtros planą. Remdamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (toliau – ir EĮ) 6 straipsnio 11 punktu ir Valstybinės svarbos energetikos objektų statybos planavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1-302/D1-962 (toliau – ir Aprašas), 20 ir 21 punktais Plėtros planą pateikė derinti ir tvirtinti Ministerijai. Plėtros planas galutinai su paaiškinimais pateiktas tvirtinti 2014 m. liepos 21 d. Pagal Aprašo 21.2 punktą, sprendimą atsakovas privalėjo pateikti per 20 darbo dienų nuo pateikimo. Pareiškėjo nuomone, atsakovas 2014 m. liepos 24 d. raštu Nr. (17.3-16)3-2323 (toliau – ir 2014 m. liepos 24 d. raštas) iš esmės vilkina Plėtros plano nagrinėjimą ir sprendimo dėl jo patvirtinimo priėmimą. Ministerija 2014 m. balandžio 1 d. raštu Nr. (17.5-16)3-1050 (toliau – ir 2014 m. balandžio 1 d. raštas), 2014 m. balandžio 10 d. raštu Nr. (17.5-16)3-1178 (toliau – ir 2014 m. balandžio 10 d. raštas) ir 2014 m. gegužės 26 d. raštu Nr. (17.5-16)3-1659 (toliau – ir 2014 m. gegužės 26 d. raštas), kuriuos pareiškėjas gavo raštuose nurodytomis datomis, atsisakė derinti Plėtros planą ir paskutiniajame rašte nurodė, kad „<...> Plėtros planą vertinti ir derinti nėra tikslinga, atsižvelgiant į tai, kad dar nėra patvirtinta Nacionalinė šilumos ūkio plėtros 2014-2020 metų programa (toliau – ir Nacionalinė programa), kuri galimai keis šilumos ūkio plėtros projektų ekonominį ir techninį vertinimą ir kurios nuostatos turės atsispindėti valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros planuose“. Pažymėjo, kad Plėtros planas parengtas vadovaujantis galiojančiu EĮ, Aprašu ir kitais plėtros projekto rengimo metu galiojančiais teisės aktais, o atsakovo minima Programa nėra patvirtinta, todėl atsakovo atsisakymas vertinti ir derinti nėra motyvuotas. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad pagal Aprašo 20.4 punkto nuostatas Plėtros plano derinimo su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir įmonėmis, neįtrauktoms į strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procesą, procedūra turi būti baigta per 20 darbo dienų nuo Plėtros plano derinimui pateikimo. Jei išvada dėl pateikto dokumento derinimo arba nederinimo per nustatytą terminą neišduodama ir plėtros organizatoriui nepateikiamas motyvuotas atsakymas apie išvados neišdavimo priežastis, laikoma, kad dokumentas yra suderintas. Atsakovui iki 2014 m. balandžio 10 d. nepateikus išvados dėl Plėtros plano derinimo ar motyvuoto atsakymo dėl nederinimo priežasčių, remdamasis Aprašo 20.4 punktu, Plėtros planą pareiškėjas laikė suderintu, o plėtros plano rengimo proceso derinimo etapą – baigtu, todėl manė, kad gali būti pereinama į paskutinį, t. y. baigiamąjį (tvirtinamąjį), plėtros planų rengimo proceso etapą. Dėl šios priežasties, vadovaudamasis EĮ 6 straipsnio 11 punktu ir Aprašo 21 punktu, atsakovui 2014 m. liepos 21 d. pateikė Plėtros planą tvirtinti. Atsakovas 2014 m. liepos 24 d. raštu informavo, kad savo nuomonę dėl pateikto tvirtinti Plėtros plano jau yra pateikęs 2014 m. gegužės 26 d. rašte ir pasilieka prie savo nuomonės, t. y. apskritai atsisako vertinti Plėtros planą. Aprašo 21.2 punktas aiškiai apibrėžia Ministerijos veiksmus, t. y. Plėtros planas arba patvirtinamas, arba motyvuotai netvirtinamas, todėl atsakovo 2014 m. liepos 24 d. raštas negali būti vertinamas, kaip sprendimas netvirtinti, nes apskritai atidedamas Plėtros plano vertinimo (tvirtinimo) klausimas neapibrėžtam terminui, t. y. nepriimamas joks sprendimas, o tai patvirtina atsakovo vilkinimą priimti sprendimą. Pareiškėjo vertinimu, atsakovo 2014 m. liepos 24 d. raštas nelaikytinas sprendimu, kuris gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) nustatyta tvarka, ir tai patvirtina atsakovas savo veiksmais, nes šio rašto nepatvirtino antspaudu, aiškiai nesuformulavo nustatytų arba suteikiamų individualių teisių ir pareigų bei nenurodė akto apskundimo tvarkos, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio nuostatos. Be aukščiau išvardintų formalių pažeidimų, 2014 m. liepos 24 d. raštas neatitinka ir esminių sprendimo reikalavimų, nes Plėtros plano projektą apskritai atsisakoma vertinti (tvirtinti) ir vienintelė nesvarstymo priežastis, kad jis galimai neatitiks šiuo metu dar nepatvirtintos, negaliojančios ir nežinia kada įsigaliosiančios Programos. Pareiškėjo manymu, atsakovo siūlymas Plėtros plano rengimo stadijoje laukti, kol bus patvirtinta Programa ir visi su jos įgyvendinimu susiję teisės aktai, niekaip negali būti traktuojamas kaip pagrįsta priežastis atsisakyti svarstyti Plėtros plano tvirtinimą, nenurodant konkrečiai, kas ir kokiu galiojančiu teisiniu pagrindu turi būti tikslinama ir/ar pildoma. Be to, atsižvelgiant į skelbiamą informaciją, rengiamasi atlikti Programos strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV), kurio galutinis atlikimo terminas nustatytas 2014 m. spalio – lapkričio mėnesiais, o pati Programa bus tvirtinama dar vėliau. Esant šioms aplinkybėms valstybinės svarbos energetikos objektui projekto įgyvendinimas užsitęstų, kartu komplikuodamas ir šiam objektui nustatytus Pereinamojo laikotarpio nacionalinio plano priemonių vykdymo terminus. Atkreipė dėmesį, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamentas 2014 m. balandžio 23 d. sprendime Nr. A51-33650/14 (3.3.4.l-EM-4) nurodė, kad vertindami, jog šiuo metu nėra patvirtinta Programa, kurioje bus nustatytas optimalus galimas pilnai ar dalinai atsinaujinantį kurą naudojančių bendros elektros ir šilumos įrenginių elektrinis pajėgumas Vilniaus miestui, tačiau pateiktas Plėtros planas atitinka Programos tikslus ir konstatuodami tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės institucija pritaria šilumos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių bei siekia kuo greičiau įgyvendinti kainos mažinimo priemones, derina pateiktą Plėtros planą. Plėtros planą yra patvirtinusi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Pabrėžė, kad teisinio reguliavimo srityje pripažįstamas bendrasis teisės principas įstatymas atgal negalioja. Tai teisės norminiams aktams keliamas reikalavimas, kad juose įtvirtintos teisės normos negali būti taikomos juridiniams faktams ir teisinėms pasekmėms, įvykusioms dar iki šio akto įsigaliojimo. Šiuo principu siekiama užtikrinti teisinio reguliavimo bei asmenų teisinio statuso aiškumą, stabilumą, todėl Plėtros planas negali būti suderintas (ar reikalaujama jo suderinimo) su nepatvirtinta ir nežinia kada įsigaliosiančia Programa. Remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 1 dalies nuostatomis, kad galioja tik paskelbti teisės aktai, teigia, kad atsakovui motyvuoti atsisakymą vykdyti savo pareigas nepaskelbtais/nepriimtais teisės aktais nėra teisinio pagrindo. Programa nėra patvirtinta, ji nėra Plėtros plano rengimo metu galiojantis teisės aktas, todėl atsakovo atsisakymas vertinti Plėtros planą yra nepagrįstas, nemotyvuotas, tačiau pareiškėjas ne kartą yra pažymėjęs, kad jeigu dėl bet kokių ateityje pasikeisiančių ar naujai priimtų teisės aktų Plėtros planą bus reikalinga koreguoti, tai bus atlikta tokia apimtimi, kokia bus reikalinga.

7Atsakovas Ministerija atsiliepime (b. l. 41-48) prašė bylą nutraukti arba pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

8Paaiškino, kad vadovaujantis EĮ 5 straipsnio 11 dalimi, Ministerijai suteikta teisė tvirtinti valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros planus. UAB „COWI Lietuva“ 2014 m. kovo 10 d. raštu pateikė Ministerijai derinti UAB „Vilniaus energija“ Plėtros planą. Ministerija 2014 m. balandžio 1 d. raštu Nr. (17.5-16)3-1050 pateikė motyvuotą išvadą UAB „COWI Lietuva“, kurioje nurodė, kad šiuo metu UAB „COWI Lietuva“ pateiktą Plėtros planą derinti netikslinga, kadangi šiuo metu rengiama Nacionalinė programa, kurią Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus, keisis šilumos ūkio plėtros projektų ekonominis vertinimas, o Nacionalinės programos nuostatos turės atsispindėti valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros planuose. Rašte aiškiai suformuluoti motyvai, kodėl Ministerija nederina Plėtros plano. UAB „COWI Lietuva“ 2014 m. balandžio 4 d. pakartotinai kreipėsi į Ministeriją, prašydama įvertinti Plėtros planą ir pateikti motyvuotą atsakymą dėl nederinimo priežasčių, bei nurodė, kad iki 2014 m. balandžio 10 d. negavus motyvuoto atsakymo, laikys, kad dokumentas yra suderintas. Ministerija 2014 m. balandžio 10 d. raštu pakartotinai informavo UAB „COWI Lietuva“, kad nederina pateikto Plėtros plano ir nurodė nederinimo priežastis. Aprašo 21 punkte nustatyta, jog suderintą plėtros planą tvirtina Ministerija. Kadangi Plėtros planas nebuvo suderintas teisės aktų nustatyta tvarka, jis negalėjo būti pateiktas Ministerijai tvirtinti. Nepaisant to, UAB „COWI Lietuva“ 2014 m. gegužės 13 d. raštu „Dėl UAB „Vilniaus energija“ plėtros plano tvirtinimo“ pateikė Ministerijai Plėtros planą tvirtinti. Atsakydama į minėtą raštą, Ministerija 2014 m. gegužės 26 d. raštu informavo, kad ne kartą išsakė poziciją dėl pateikto derinti Plėtros projekto ir akcentavo, kad pateiktas Plėtros planas yra nesuderintas su Ministerija, bei dar kartą nurodė nederinimo motyvus. UAB „COWI Lietuva“ 2014 m. liepos 18 d. raštu „Dėl UAB „Vilniaus energija“ plėtros plano netvirtinimo“ dar kartą pateikė Plėtros planą Ministerijai tvirtinti. Ministerija 2014 m. liepos 24 d. raštu informavo, kad savo nuomonę dėl Plėtros plano jau yra pateikusi 2014 m. gegužės 26 d. rašte ir ankstesniuose raštuose išdėstyta pozicija nesikeičia, t. y. minėtu raštu Ministerija nukreipė į vieną iš paskutiniųjų savo raštų, kuriame buvo išdėstyti Plėtros plano nederinimo argumentai. Aprašo 20.4 punktas nustato pareigą Ministerijai išduoti išvadą apie derinimą arba išvadą apie nederinimą, ir tik tada, kai tokia išvada neišduodama, gali būti laikoma, kad Plėtros planas yra suderintas. Aptartas reguliavimas duoda pagrindą manyti, kad nepritarimui derinti Plėtros planą keliami individualiam administraciniam sprendimui būdingi teisėtumo ir pagrįstumo reikalavimai (VAĮ 8 str.). Ministerija pateikė išvadą apie nederinimą, t. y., išdėstė motyvus, kodėl nederina Plėtros plano, todėl laikyti, kad Plėtros planas yra suderintas, nėra pagrindo. Akcentavo, kad pareiškėjas iš esmės nesutinka su atsisakymo derinti Plėtros planą motyvais, išdėstytais Ministerijos 2014 m. balandžio 1 d., 2014 m. balandžio 10 d., 2014 m. gegužės 26 d. raštu Nr. (17.5-5-16)3-1659 raštuose (toliau – ir Raštai dėl nederinimo), t. y. ginčas kilo Plėtros plano derinimo stadijoje. Iš pareiškėjo skundžiamo Ministerijos 2014 m. liepos 24 d. rašto turinio matyti, kad šis raštas negali būti savarankišku administracinės bylos dalyku, nes savaime nedaro įtakos pareiškėjo teisiniam statusui, t. y. nelemia pareiškėjo materialinių teisių ir pareigų, nesukelia jam materialinių teisinių pasekmių, ginčijamame rašte nesuformuluotos pareiškėjui privalomos elgesio taisyklės, šis raštas yra informacinio pobūdžio dokumentas, nukreipiantis pareiškėją į kitus raštus, kuriuose suformuluota Ministerijos nuomonė dėl Plėtros plano nederinimo. Teisminis nagrinėjimas dėl pastarojo rašto teisiškai beprasmis, paneigiantis teismui priskirtą funkciją spręsti socialinius konfliktus. Teigė, kad apie tai, jog Ministerija Plėtros plano nederina, pareiškėjas sužinojo jau iš Ministerijos 2014 m. balandžio 1 d. rašto, apie tai Ministerija pakartotinai informavo pareiškėją ir vėlesniais raštais. Paskutiniu 2014 m. liepos 24 d. Ministerija tik nurodė, kad jau yra pateikusi nuomonę dėl nederinimo ankstesniuose raštuose. Taigi, visa informacija, kurios pagrindu buvo surašytas skundas, pareiškėjo jau buvo surinkta vėliausiai 2014 m. gegužės mėnesį. Kadangi pareiškėjas skundžia atsakovo atsisakymą atlikti veiksmus (derinti Plėtros planą), o ne vilkinimą, todėl skundas turėjo būti paduotas teismui per vieną mėnesį nuo sužinojimo apie atsakovo atsisakymą derinti Plėtros planą. Terminas skundui paduoti turėjo būti skaičiuojamas vėliausiai nuo 2014 m. gegužės 26 d. rašto gavimo momento, tačiau pareiškėjas skundą teismui padavė tik 2014 m. rugsėjo 18 d., t. y. praleidęs vieno mėnesio terminą, todėl administracinė byla turi būti nutraukta ABTĮ 101 straipsnio 7 dalies pagrindu. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas Ministerijos atsisakymo derinti Plėtros planą neskundė teisės aktų nustatyta tvarka. Nesutiko, kad atsisakymas derinti Plėtros planą yra nemotyvuotas. Pažymėjo, kad Raštai dėl nederinimo pagrįsti Nacionalinės programos projektu, kitais energetikos sektoriaus plėtrą reglamentuojančiais galiojančiais teisės aktais, juose nurodyti aiškūs Plėtros plano nederinimo motyvai.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. kovo 2 d. sprendimu (b. l. 80-86) pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.

11Visų prima teismas pažymėjo, kad pareiškėjas viešojo administravimo subjektą – atsakovą kaltina atitinkamo klausimo vilkinimu, t. y. klausimo dėl Plėtros plano tvirtinimo nenagrinėjimu. Pagal ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies nuostatas, toks neveikimas teismui gali būti apskųstas per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas klausimo išsprendimo laikas. Pareiškėjo 2014 m. liepos 18 d. kreipimasis į Ministeriją pakartotinai tuo pačiu klausimu teismo vertintas kaip pareiškėjo pasirinktas tariamai pažeistų teisių gynimo būdas. Todėl teismas darė išvadą, kad pareiškėjas 2014 m. rugsėjo 18 d. pateikdamas teismui skundą dėl vilkinimo atlikti veiksmus, ABTĮ 33 straipsnio 2 dalyje numatyto dviejų mėnesių termino, nepraleido ir teismas dėl ginčo pasisakė iš esmės.

12Remdamasis EĮ 6 straipsnio 11 punktu, 15 straipsniu, Aprašo 13, 20.4 ir 21.1 punktais, teismas priėjo prie išvados, kad Plėtros planas gali būti tvirtinamas tik po visų Aprašo 13 punkte nurodytų trijų etapų: parengiamojo, rengimo, svarstymo ir derinimo. Tvirtinamas tik suderintas Plėtros planas. Aprašo 20.4 punkte yra nustatyta išimtis, taikytina Plėtros plano svarstymo ir derinimo stadijoje – Plėtros planas laikomas suderintu, kuomet nėra gaunama motyvuota išvada dėl plėtros plano derinimo ar nederinimo. Visais kitais atvejais planas laikomas suderintu arba nesuderintu, kai gaunama motyvuota išvada.

13Teismas nesutiko su pareiškėjo argumentais, kad Ministerija per Aprašo 20.4 punkte nustatytą terminą nėra pateikusi motyvuotos išvados dėl Plėtros plano nederinimo, todėl Plėtros planas laikomas suderintu ir 2014 m. gegužės 13 d. pateiktas tvirtinti Ministerijai. Šiuo aspektu teismas pažymėjo, kad kadangi dar Ministerijos 2014 m. balandžio 1 d. raštu Nr. (17.5-16)3-1050, kurį, kaip pats pareiškėjas teigia, gavo jame nurodytą dieną, atsakovas, vadovaudamasis Aprašo 20.4 punktu, pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad Plėtros planą derinti netikslinga, nes rengiama Nacionalinė programa, kurią Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus, keisis šilumos ūkio plėtros projektų ekonominis vertinimas, o Nacionalinės programos nuostatos turės atsispindėti valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros planuose. Atsakovas šiame rašte aiškiai suformulavo motyvus, kodėl Ministerija nederina Plėtros plano. Tuos pačius ir papildomus Plėtros plano nederinimo argumentus atsakovas išdėstė ir 2014 m. balandžio 10 d. rašte „Dėl pakartotinos išvados plėtros planui“ Nr. (17.5-16)-3-1178, o šio rašto rezoliucinėje dalyje aiškiai nurodė savo sprendimą nederinti Plėtros plano. Taigi, tiek Ministerijos 2014 m. balandžio 1 d. raštas „Dėl plėtros plano“ Nr. (17.5-16)3-1050, tiek 2014 m. balandžio 10 d. raštas „Dėl pakartotinos išvados plėtros planui“ Nr. (17.5-16)-3-1178 pagal Aprašo 20.4 punktą laikytini motyvuota išvada dėl Plėtros plano nederinimo. Pažymėta, kad pareiškėjas neneigia, jog aukščiau nurodytais Ministerijos raštais buvo atsisakyta derinti Plėtros planą, tačiau nesutinka su šiuose raštuose nurodytais Plėtros plano nederinimo motyvais. Tai, kad atsakovo argumentai dėl Plėtros plano nederinimo, pareiškėjo manymu, yra nepagrįsti, nereiškia, kad jie yra nemotyvuoti. Teismas priminė, kad pareiškėjas Ministerijos raštus gavo juose nurodytomis datomis, todėl manydamas, kad atsakovas nepagrįstai atsisako derinti pateiktą Plėtros planą, juos turėjo teisę ginčyti įstatymo nustatyta tvarka teismui. Pareiškėjas Ministerijos atsisakymo derinti Plėtros planą neginčijo, todėl jo skundo argumentų dėl šių raštų atitikimo VAĮ reikalavimams teismas nevertino.

14Teismas vertino, jog pareiškėjas pasirinko kitą elgesio modelį: Ministerijai 2014 m. gegužės 13 d. pateikė Plėtros planą tvirtinti. Priminta, jog pagal Aprašo 21.2 punktą Plėtros planas patvirtinamas arba motyvuotai netvirtinamas per 20 darbo dienų nuo plėtros organizatoriaus prašymo plėtros planą tvirtinančiai institucijai pateikimo dienos.

15Vertinta, jog bylos rašytiniai įrodymai patvirtina, kad Ministerija, nepažeisdama Aprašo 21.2 punkte nustatyto termino, į UAB „COWI Lietuva“ 2014 m. gegužės 13 d. prašymą tvirtinti Plėtros planą pateikė atsakymą Plėtros plano rengėjui 2014 m. gegužės 26 d. rašte Nr. (17.5-5-16)3-1659 nurodydama, kad yra pateikusi motyvuotas išvadas, jog Plėtros planą vertinti ir derinti netikslinga ir pasiūlė patikslinti Plėtros plano sprendinius atsižvelgiant į Nacionalinės programos tikslus, kai ši programa bus patvirtinta. Taigi, iš esmės atsakovas nurodė esminę priežastį, dėl kurios UAB „COWI Lietuva“ prašymas tvirtinti Plėtros planą negali būti tenkinamas, t. y., kad Plėtros planas yra nevertintas ir nesuderintas. Pareiškėjui 2014 m. liepos 18 d. pakartotinai kreipusis į atsakovą dėl Plėtros plano tvirtinimo, Ministerija 2014 m. liepos 24 d. rašte Nr. (17.3-16)3-2323 nurodė, kad savo nuomonę dėl Plėtros plano tvirtinimo ji yra nurodžiusi 2014 m. gegužės 26 d. rašte Nr. (17.5-5-16)3-1659 ir savo pozicijos nekeičia. Visa tai, teismo nuomone, rodo, kad Ministerija nevilkino sprendimo dėl Plėtros plano tvirtinimo priėmimo, o 2014 m. gegužės 26 d. ir pakartotinai 2014 m. liepos 24 d. pareiškėjai aiškiai išdėstė poziciją, kad netvirtins plano, kadangi jis nėra įvertintas ir suderintas. Nei Plėtros plano rengėjas, nei pareiškėjas Ministerijos 2014 m. gegužės 26 d. rašte Nr. (17.5-5-16)3-1659 išdėstyto sprendimo neginčijo, o 2014 m. liepos 18 d. dar kartą kreipėsi į atsakovą dėl Plėtros plano tvirtinimo.

16Teismas nurodė, jog remiantis Aprašo 21.1 punktu, negali būti teikiami tvirtinti nesuderinti Plėtros planai. Kaip buvo konstatuota aukščiau, Ministerija Aprašo 20.4 punkte nustatyta tvarka pateikė motyvuotą išvadą nederinti pareiškėjo pateikto Plėtros plano. Ši išvada įstatymų nustatyta tvarka nėra nuginčyta. Taigi, pareiškėjo pateiktas Plėtros planas nėra suderintas, todėl nepasibaigus Plėtros plano svarstymo ir derinio procedūrai, nėra teisinio pagrindo įpareigoti Ministeriją priimti sprendimą dėl Plėtros plano tvirtinimo. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad Ministerija 2014 m. gegužės 26 d. priėmė sprendimą dėl Plėtros plano netvirtinimo ir jis nėra nuginčytas įstatymo nustatyta tvarka, nėra teisinio pagrindo įpareigoti atsakovą priimti motyvuotą sprendimą dėl Plėtros plano netvirtinimo.

17Atmetus pareiškėjo skundą, netenkintas ir jo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

18III.

19Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ pateikė apeliacinį skundą (b. l. 89-95), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 2 d. sprendimą ir įpareigoti atsakovą nevilkinant išnagrinėti Plėtros planą jo pateikimo metu tvirtinimui galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir dėl jo tvirtinimo ar netvirtinimo priimti atitinkantį teisės aktų reikalavimus sprendimą.

20Apeliaciniame skunde pateikia iš esmės tuos pačius argumentus, kuriuos pateikė skunde ir patikslintame skunde, akcentuoja šiuos aspektus:

211) Dėl teismo nurodyto pagrindinio skundo atmetimo motyvo, jog išvados nėra nuginčytos įstatymų nustatyta, pažymi, kad jis prieštarauja, tiek norminiams teisės aktams, tiek teismų praktikai. Tik po atsakovo motyvuotų išvadų pateikimo prasideda atsakingos institucijos atliekamas Plėtros plano nagrinėjimas, t. y. baigiamoji tvirtinimo proceso stadija, o Plėtros plano baigiamoji/tvirtinimo procedūra užbaigiama atsakingai institucijai (šiuo atveju atsakovui) priėmus sprendimą pritarti/patvirtinti arba nepritarti/nepatvirtinti Plėtros planą būtent kuris ir sukelia realias teisines pasekmes. Pabrėžia, kad atsakovo atliekamo Plėtros plano vertinimo tikslas – patikrinti ir išsamiai išnagrinėti Plėtros planą. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog atsakovo nevertinimas bei išvadų pateikimas yra tik viena iš Plėtros plano etapų sudedamųjų (tarpinių) dalių ir atsakovo Aprašo pagrindu atlikti veiksmai, o tiksliau atsisakymas juos atlikti bei priimtos išvados realiai jokių materialinių teisinių pasekmių nesukelia.

222) 2014 m. liepos 24 d. raštas nelaikytinas sprendimu, kuris gali būti apskųstas ABTĮ nustatyta tvarka, ir tai patvirtina atsakovas savo veiksmais, nes šio rašto nepatvirtino antspaudu, aiškiai nesuformulavo nustatytų arba suteikiamų individualių teisių ir pareigų bei nenurodė akto apskundimo tvarkos.

233) Dėl vilkinimo priimti sprendimą, pažymi, kad atsakovui nėra teisinio pagrindo motyvuoti atsisakymą vykdyti savo pareigas nepaskelbtais/nepriimtais teisės aktais, toks atsisakymas negali būti laikomas motyvuotu, pagal VAĮ ir kitų teisės aktų nustatytus kriterijus.

244) Dėl Plėtros plano atitikimo Nacionalinei programai ir pakeitimų pažymi, jog apeliantas yra informavęs atsakovą ir dar kartą pažymi, kad atsakovui pateiktas tvirtinti Plėtros planas atitinka Nacionalinės programos projekto nustatytus tikslus ir uždavinius. Atkreipia dėmesį, kad patvirtintas Plėtros planas nėra leidimas statyti atitinkamų parametrų įrenginį ir jo galia galėtų būti koreguojama atsižvelgiant į gautus komercinius pasiūlymus, nustatant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą bei atsižvelgiant į kitus veiksnius. Nesutinka su teismo argumentu, kad atsakovo 2014 m. balandžio 1 d., 2014 m. balandžio 10 d. raštais pateikta nuoroda, jog Plėtros planas galimai neatitiks Programai laikytinas motyvuotu atsakovo sprendimu nederinti Plėtros plano, tik apeliantas su šiais motyvais nesutinka ir laiko juos nepagrįstais. Atsakovo išdėstyta Plėtros plano nederinimo priežastis priskirtina prie formalaus atsirašinėjimo ir dirbtinių kliūčių sudarymo, nemotyvuota.

25Atsakovas Ministerija atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 100-107) prašo palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą, o apeliacinį skundą pilna apimtimi atmesti.

26Atsiliepime pateikia šiuos pagrindinius argumentus:

271) Dėl plėtros planų derinimo nurodo, kad Aprašo 20.4 punktas suponuoja pareigą Ministerijai išduoti išvadą apie derinimą arba išvadą apie nederinimą, ir tik tada, kai tokia išvada neišduodama, gali būti laikoma, kad Plėtros planas yra suderintas. Nepritarimui derinti Plėtros planą keliami individualiam administraciniam sprendimui būdingi teisėtumo ir pagrįstumo reikalavimai (VAĮ 8 straipsnis). Ministerija pateikė išvadą apie nederinimą, t. y., išdėstė motyvus, kodėl nederina Plėtros plano, todėl laikyti, kad Plėtros planas suderintas, nėra pagrindo.

282) Teismas pagristai konstatavo, kad pareiškėjas, nesutikdamas su Raštuose dėl nederinimo išdėstytais motyvais, ir manydamas, kad atsakovas nepagristai atsisako derinti pateikta Plėtros planą, turėjo teise juos ginčyti įstatymo nustatyta tvarka teismui. Išvada dėl derinimo ar nederinimo yra aktas, sukeliantis teisines pasekmes pareiškėjui, kadangi, vadovaujantis Aprašo 21 punktu, tik suderintas Plėtros planas gali būti teikiamas tvirtinimui Ministerijai. Nesuderinus Plėtros plano, t. y. neatsižvelgus į jame nurodytus nederinimo motyvus ir neatsižvelgus į nederinimo motyvus (arba nustatyta tvarka nenuginčijus nederinimo motyvų) tolimesnis Plėtros plano etapas – tvirtinimas – negalimas, todėl pareiškėjas, nesutikdamas su nederinimo motyvais, turėjo jį skųsti teismui, o ne pats spręsti dėl išvadų motyvų tinkamumo ir pakankamumo.

293) Dėl 2014 m. liepos 24 d. rašto nurodo, kad jis negali būti savarankišku administracinės bylos dalyku, nes savaime nedaro įtakos pareiškėjo teisiniam statusui, nelemia pareiškėjo materialinių teisių ir pareigų, nesukelia jam materialinių teisinių pasekmių, ginčijamame rašte nesuformuluotos pareiškėjui privalomos elgesio taisyklės, šis raštas yra informacinio pobūdžio dokumentas, nukreipiantis į kitus Raštus dėl nederinimo, kuriuose suformuluota Ministerijos nuomonė dėl Plėtros plano nederinimo. Teisminis nagrinėjimas dėl šio rašto teisiškai beprasmis. Pareiškėjo nurodomi raštų neatitikimai VAĮ 8 straipsnio reikalavimams formalūs, neesminiai.

304) Pasisakydamas dėl atsisakymo derinti Plėtros planą motyvų, pažymi, kad Ministerija pagrįstai atsisakė derinti Plėtros planą, o atsisakymo motyvus aiškiai išdėstė Raštuose dėl nederinimo. Siekiant tinkamai įvertinti pateiktus derinti plėtros planus, juos analizuojant taip pat buvo sistemiškai atsižvelgiama į viso šalies energetikos sektoriaus plėtrą. Be kita ko, Nacionalinė programa (ir jos projektas) parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo nuostatas, taip pat atsižvelgiant į Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją ir įgyvendinant Šešioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-2016 metų programos 332-338 punktus, taigi Raštai dėl nederinimo pagrįsti ne tik Nacionalinės programos projektu, bet ir kitais energetikos sektoriaus plėtrą reglamentuojančiais galiojančiais teisės aktais. Akcentuoja, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 284 patvirtino Nacionalinę šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programą. UAB „COWI Lietuva“ parengtame Plėtros plane pateikti nagrinėjami energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtros sprendiniai neatitinka Nacionalinės programoje nustatytų tikslų. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 486 „Dėl Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias kogeneracines elektrines projektų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais projektais“ 2 punktu nutarta pritarti, kad UAB „Lietuvos energija“ įgyvendins elektrinių projektus. Pasirinktas modelis, kai valstybinės svarbos ekonominius projektus įgyvendins bendrovės, kurių ne mažiau negu 51 procentas akcijų priklauso valstybei, leis užtikrinti vieno iš svarbiausių tikslų – maksimaliai sumažinti Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo sistemoms tiekiamos šilumos energijos gamybos kainą, užtikrinant didžiausią ekonomiškai pagrįstą elektros energijos iš vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos kiekį, įrengiant naujus ar rekonstruojant esamus šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginius. UAB „Vilniaus energija“ pateiktas plėtros planas pastarojo modelio neatitinka.

31Teisėjų kolegija

konstatuoja:

32IV.

33Pirmosios instancijos teismas bylą išnagrinėjo pilnai ir visapusiškai, tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, procesinės teisės normų pažeidimų nepadarė, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį keisti ar naikinti apeliacinio skundo argumentais pagrindo nėra.

34Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymo 15 straipsnio 1 dalis numato, kad planuojant valstybinės svarbos energetikos objektus, iki teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios, turi būti parengti šių objektų plėtros projektai. Energetikos įstatymo 6 straipsnio 11 punktas nustato, kad valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros projektus derina Energetikos ministerija.

35Ginčo laikotarpiu energetikos objektų plėtros projektų derinimo tvarką nustatė Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1-302/ D1-962 patvirtintas Valstybinės svarbos energetikos objektų statybos planavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) (nuo 2015m. balandžio 15d. netekęs galios).

36Tvarkos aprašo 13 punktas išskyrė keturis plėtros planų rengimo proceso etapus – parengiamąjį, plėtros planų rengimo, plano svarstymo ir derinimo, baigiamąjį. Nagrinėjamoje byloje aktualūs du paskutiniai etapai, t.y. plano svarstymo ir derinimo bei baigiamasis etapai.

37Plano svarstymo ir derinimo etapą (Tvarkos aprašo 20 p.) be kitų procedūrų sudaro plano derinimas su institucijomis, taip pat ginčų nagrinėjimas.

38Baigiamąjį etapą (Tvarkos aprašo 21 punktas) sudaro plėtros plano tvirtinimo stadija. Tvarkos aprašo 21.1 punktas nustatė, kad suderintą plėtros planą tvirtina Energetikos ministerija.

39Sisteminis bei loginis plėtros planų rengimo proceso etapus reglamentuojančių nuostatų aiškinimas leidžia konstatuoti, jog gali būti tvirtinamas (ar netvirtinamas) tik toks plėtros planas, kuris yra suderintas.

40Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Energetikos ministerija 2014m. balandžio 1d. raštu Nr. (17.5-16)3-1050, taip pat pakartotinai 2014m. balandžio 10d. raštu Nr. (17.5-16)3-1178 pateikė savo išvadą, kuria atsisakė derinti ginčo plėtros planą. Duomenų apie tai, kad vėlesniu laikotarpiu Energetikos ministerija būtų pakeitusi savo nuomonę ir davusi teigiamą ginčo plėtros plano suderinimo išvadą, byloje nėra. Atsižvelgiant į tai konstatuotina, jog ginčo plėtros planas nėra suderintas Energetikos ministerijoje, todėl nėra baigtas plėtros plano rengimo proceso trečiasis etapas - plano svarstymo ir derinimo etapas.

41Nesant baigtam plėtros plano rengimo proceso trečiajam etapui, nėra teisinio pagrindo pereiti į ketvirtąjį etapą (baigiamąjį), t.y. nėra teisinio pagrindo pereiti į plėtros plano tvirtinimo stadiją. Atsižvelgiant į tai konstatuotina, jog atsakovas teisėtai ir pagrįstai 2014m. gegužės 26d. raštu Nr. (17.5-16)3-1659 atsisakė priimti sprendimą dėl ginčo plėtros plano tvirtinimo.

42Apeliacinio skundo argumentai, susiję su galimybe ginčyti Energetikos ministerijos išvadą dėl plėtros plano derinimo (nederinimo), atmestini kaip nepagrįsti. Tvarkos aprašo 20 p. nustatė, kad į plano svarstymo ir derinimo etapą be kitų procedūrų, susijusių su plėtros plano svarstymu ir derinimu, taip pat įeina ir ginčų nagrinėjimas. Taigi neigiamas plėtros plano derinimo išvadas pareiškėjas galėjo ginčyti įstatymo nustatyta tvarka.

43Apeliacinio skundo argumentai, susiję su plėtros plano atitikimu Nacionalinei programai, plačiau šioje byloje nenagrinėtini, nes išeina iš kilusio ginčo ribų.

44Teismo kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

45uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ apeliacinį skundą atmesti.

46Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

47Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Vilniaus... 5. Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 6. Skunde nurodė, kad bendrovė su UAB „COWI Lietuva“, kaip plėtros plano... 7. Atsakovas Ministerija atsiliepime (b. l. 41-48) prašė bylą nutraukti arba... 8. Paaiškino, kad vadovaujantis EĮ 5 straipsnio 11 dalimi, Ministerijai suteikta... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. kovo 2 d. sprendimu (b. l.... 11. Visų prima teismas pažymėjo, kad pareiškėjas viešojo administravimo... 12. Remdamasis EĮ 6 straipsnio 11 punktu, 15 straipsniu, Aprašo 13, 20.4 ir 21.1... 13. Teismas nesutiko su pareiškėjo argumentais, kad Ministerija per Aprašo 20.4... 14. Teismas vertino, jog pareiškėjas pasirinko kitą elgesio modelį:... 15. Vertinta, jog bylos rašytiniai įrodymai patvirtina, kad Ministerija,... 16. Teismas nurodė, jog remiantis Aprašo 21.1 punktu, negali būti teikiami... 17. Atmetus pareiškėjo skundą, netenkintas ir jo prašymas dėl bylinėjimosi... 18. III.... 19. Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ pateikė apeliacinį skundą (b. l.... 20. Apeliaciniame skunde pateikia iš esmės tuos pačius argumentus, kuriuos... 21. 1) Dėl teismo nurodyto pagrindinio skundo atmetimo motyvo, jog išvados nėra... 22. 2) 2014 m. liepos 24 d. raštas nelaikytinas sprendimu, kuris gali būti... 23. 3) Dėl vilkinimo priimti sprendimą, pažymi, kad atsakovui nėra teisinio... 24. 4) Dėl Plėtros plano atitikimo Nacionalinei programai ir pakeitimų pažymi,... 25. Atsakovas Ministerija atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 100-107) prašo... 26. Atsiliepime pateikia šiuos pagrindinius argumentus:... 27. 1) Dėl plėtros planų derinimo nurodo, kad Aprašo 20.4 punktas suponuoja... 28. 2) Teismas pagristai konstatavo, kad pareiškėjas, nesutikdamas su Raštuose... 29. 3) Dėl 2014 m. liepos 24 d. rašto nurodo, kad jis negali būti savarankišku... 30. 4) Pasisakydamas dėl atsisakymo derinti Plėtros planą motyvų, pažymi, kad... 31. Teisėjų kolegija... 32. IV.... 33. Pirmosios instancijos teismas bylą išnagrinėjo pilnai ir visapusiškai,... 34. Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymo 15 straipsnio 1 dalis numato, kad... 35. Ginčo laikotarpiu energetikos objektų plėtros projektų derinimo tvarką... 36. Tvarkos aprašo 13 punktas išskyrė keturis plėtros planų rengimo proceso... 37. Plano svarstymo ir derinimo etapą (Tvarkos aprašo 20 p.) be kitų procedūrų... 38. Baigiamąjį etapą (Tvarkos aprašo 21 punktas) sudaro plėtros plano... 39. Sisteminis bei loginis plėtros planų rengimo proceso etapus... 40. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Energetikos ministerija 2014m. balandžio... 41. Nesant baigtam plėtros plano rengimo proceso trečiajam etapui, nėra teisinio... 42. Apeliacinio skundo argumentai, susiję su galimybe ginčyti Energetikos... 43. Apeliacinio skundo argumentai, susiję su plėtros plano atitikimu Nacionalinei... 44. Teismo kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140... 45. uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ apeliacinį skundą... 46. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 2 d. sprendimą palikti... 47. Nutartis neskundžiama....