Byla eB2-1503-413/2019
Dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Freita“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Freita“ iškėlimo,

Nustatė

2ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau – VSDFV Kauno skyrius) kreipėsi į teismą prašydamas iškelti atsakovei UAB „Freita“ bankroto bylą. Ieškovas nurodė, kad atsakovės įsiskolinimas biudžetui 2019 m. balandžio 1 d. buvo 2264,19 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų už darbuotojus. Bendrovėje dirbančių asmenų nėra, VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovė turi transporto priemonę, kurios dalyvavimas viešajame eisme yra draudžiamas. VĮ „Registrų centras“ duomenimis bendrovė nekilnojamojo turto neturi. Nustačius, kad įmonė neturi turto ir pajamų, neatsiskaito su kreditoriais, ieškovo nuomone, yra pagrindas iškelti atsakovei bankroto bylą.

3Pareiškimas tenkintinas, atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Freita“ keltina bankroto byla.

4Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodyta, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įvardintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalis 1 punktas). Teismas įmonės nemokumo klausimą sprendžia pagal aktualius įmonės finansinės atskaitomybės duomenis, vadovaudamasis kitais byloje esančiais įrodymais, pagrindžiančiais pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią turimo turto vertę.

5Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1124-381/2016). Civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas reiškia, jog pačios šalys turi pareigą įrodinėti tas aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 str., 178 str.). Atsižvelgiant į tai, kad įmonių nemokumo klausimai turi reikšmės bei įtakos ne tik verslui, bet ir visai visuomenei, teismas, spręsdamas ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, taip pat turi būti aktyvus ir gali savo iniciatyva rinkti įrodymus tam, kad tinkamai atskleistų įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį, iš kurio galima būtų spręsti apie įmonės mokumą ar nemokumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1372-330/2016).

6Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB „Freita“ Juridinių asmenų registre įregistruota nuo 2017 m. spalio 10 d. Bendrovės veiklos tikslai – krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla, krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla. Atsakovei jos buveinės adresu, kuris sutampa su įmonės vadovo R. M. adresu, ( - ), siųsti teismo procesiniai dokumentai grįžo neįteikti, su žyma „neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą“. Kadangi atsakovė teismui nepateikė jokių UAB „Freita“ dokumentų, todėl teismas bankroto bylos iškėlimo klausimą sprendžia vadovaudamasis civilinėje byloje esančiais dokumentais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais (CPK 179 str. 3 d. ).

7Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovas pateikė kaip kreditorius, kuriam, kaip valstybės institucijai, įpareigotai surinkti valstybinio socialinio draudimo įmokas, atsakovė nemoka šių įmokų (Įmonių bankroto įstatymo 3 straipsnio 1 punktas), todėl šioje byloje pateikto pareiškimo iškelti bankroto bylą faktinis pagrindas – įmonės nemokumas.

8Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis).

9Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB „Freita“ Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentus pateikė už 2017 metus. 2017 metų balanso duomenimis atsakovės turto vertė buvo 2978 Eur, kurį visą sudarė ilgalaikis materialusis turtas. Tais metais per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai siekė 1767 Eur, t. y. daugiau kaip pusę į balansą įrašyto turto vertės, kas atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintą įmonės nemokumo sąvoką. Be to, 2017 metus atsakovė baigė nuostolingai, patirdama 1289 Eur nuostolį. VSDFV duomenimis, skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2019 m. balandžio 1 d. buvo 2264,19 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų už darbuotojus, įmonėje nėra apdraustų socialiniu draudimu asmenų. VMI duomenimis, deklaruotų mokesčių mokestinės nepriemokos suma yra 260,92 Eur. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad atsakovė savo vardu registruoto nekilnojamojo turto neturi, VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovės vardu yra įregistruota viena transporto priemonė, kurios dalyvavimas viešajame eisme yra draudžiamas. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad atsakovė teisminiuose procesuose nedalyvauja. Antstolių sistemos duomenimis atsakovės atžvilgių antstolės R. S. kontoroje yra užvesta viena vykdomoji byla Nr. 0106/18/01164 Darbo ginčų komisijos 2018 m. spalio 11 d. sprendimo pagrindu. Turto arešto aktų registro duomenimis, atsakovės turto atžvilgiu nėra galiojančių apribojimų.

10Taigi, įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovė UAB „Freita“ yra nemoki, nes įmonė nevykdo įsipareigojimų kreditoriams, nemoka mokesčių valstybei, veiklos nevykdo. Minėti duomenys pagrindžia, jog tokia UAB „Freita“ būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nagrinėjamu atveju nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

11Bankroto administratorius – tai teismo paskirtas atlikti įmonės bankroto procedūras asmuo (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis). Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Iš Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos duomenų nustatyta, jog pagal Bankroto administratorių atrankos taisykles šios įmonės administratoriumi atrinkta UAB „Ultima optio“, kuri ir skirtina UAB „Freita“ bankroto administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

12Vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu, teisėjas

Nutarė

13iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Freita“ (juridinio asmens kodas 304692410, adresas Kauno m. sav. Kauno m. Adutiškio g. 9-2) bankroto bylą.

14Bankrutuojančios UAB „Freita“ administratoriumi paskirti UAB „Ultima optio“ (sąrašo Nr. B-JA341).

15Areštuoti UAB „Freita“ (juridinio asmens kodas 304692410) priklausantį nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Nustatyti, kad UAB „Freita“ kreditoriai per 30 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

17Nustatyti, kad UAB „Freita“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

18Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų registrui, VĮ Registrų centras, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei buveinės adresu, bankroto administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams el. paštu antstoliai@antstoliai.lt.

19Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, teismo posėdyje... 2. ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau... 3. Pareiškimas tenkintinas, atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Freita“... 4. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodyta,... 5. Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine... 6. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB „Freita“... 7. Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovas pateikė kaip... 8. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų... 9. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB „Freita“... 10. Taigi, įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad... 11. Bankroto administratorius – tai teismo paskirtas atlikti įmonės bankroto... 12. Vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu,... 13. iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Freita“ (juridinio asmens kodas... 14. Bankrutuojančios UAB „Freita“ administratoriumi paskirti UAB „Ultima... 15. Areštuoti UAB „Freita“ (juridinio asmens kodas 304692410) priklausantį... 16. Nustatyti, kad UAB „Freita“ kreditoriai per 30 dienų laikotarpį nuo šios... 17. Nustatyti, kad UAB „Freita“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų... 19. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju...