Byla 2-164-231/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska,

2sekretoriaujant Gražinai Simanavičienei,

3dalyvaujant pareiškėjui V. S.,

4pareiškėjo atstovei advokatei Vaidai Gulbinienė,

5suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui Tomui Steponavičiui,

6suinteresuoto asmens Elektrėnų SB „Versmė“ pirmininkui A. E.,

7viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Elektrėnų SB „Versmė“, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

8pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad sodo sklypas Nr. 26, kuriuo jis naudojasi nuo 1992 m., esantis sodininkų bendrijos „Versmė“ mėgėjiško sodo teritorijoje ( - ), buvo priskirtas jam, V. S.

9Pareiškėjas palaikė pareiškimą ir paaiškino, jog nuo 1992 m. yra sodininkų bendrijos „Versmė“ narys ir naudojasi jam priskirtu valstybiniu žemės sklypu Nr. 26, esančiu sodininkų bendrijos „Versmė“ mėgėjiško sodo teritorijoje ( - ). Šiuo sklypu naudojasi nuo 1980 m., kai sklypą jam perleido žmonos sesers vyras J. M., po savo žmonos O. M. mirties. Paaiškino, kad su J. M. perrašė SB „Versmė“ buhalterijoje knygutę, daugiau jokių dokumentų dėl sodo sklypo perleidimo netvarkė. Visą laiką naudojosi minėtu sodo sklypu, augino daržoves, mokėjau už jį nario mokestį. 1991-1992 metais prasidėjus privatizacijai susirgo, todėl nesirūpino dokumentų, susijusių su sodo sklypu, tvarkymu. Faktiškai sodo sklypu naudojasi nuo 1980 metų, tačiau visi su sodo sklypu susiję dokumentai prasideda nuo 1992 metų, todėl pareiškime ir nurodo, kad nuo 1992 metų pradėjo naudotis sodo sklypu. Paaiškino, kad kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyrių dėl jam priskirto ir jo valdomo žemės sklypo įsigijimo, tačiau buvo informuotas, kad nėra pateikęs dokumentų, pagrindžiančių teisėtą jo naudojąsi sodo sklypu Nr. 26, Elektrėnų žemėtvarkos skyriui pateiktame 1992-04-15 bendrijos narių sąraše jo pavardės nėra. Vilniaus apskrities archyvas jam nurodė, kad Trakų rajono valdybos 1992-06-19 potvarkio Nr. 212 v „Dėl leidimo parduoti žemės sklypus ir namų valdas“ priedėlyje Nr. 1 jo pavardė taip pat neįtraukta, o sodo sklypas Nr. 26 parduotas kitam asmeniui. Pareiškėjas nurodė, kad niekas niekada jam nebuvo išreiškęs pretenzijų dėl jo veiksmų minėtame sodo sklype ir niekas neįgyvendino savo nuosavybės teisių į jį. Be to Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyrius 2011-06-13 rašte Nr. 46SD-833 nurodė, kad jam negali būti parduotas sodo sklypas Nr. 26, kadangi jis nepateikė sklypo skyrimo dokumentų, o jų Elektrėnų SB „Versmė“ nepateikia. Nurodė, kad pagal Valstybinės žemės sklypų mėgėjiško sodo teritorijoje taisyklių 3 ir 3.1. punktą, fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat užsieniečiai ir užsienio juridiniai asmenys ar kitos užsienio organizacijos, nurodytos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 str. 3 d. įgyvendinimo konstituciniame įstatyme, turi teisę pirkti mėgėjiško sodo teritorijoje esančius valstybinius žemės sklypus – sodininkų bendrijos nariai ir kiti asmenys – suteiktus ir jų naudojamus valstybinės žemės sklypus. Todėl jam, kad galėtų įsigyti minėtą sodo sklypą būtina įrodyti faktą, kad žemės sklypas jam buvo priskirtas.

10Pareiškėjo atstovė pareiškimą palaikė, prašė jį tenkinti.

11Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovas su pareiškėjo pareiškimu nesutiko, prašė jį atmesti pareiškime ir bylos eigoje nurodytais pagrindais. 1992-06-19 Trakų rajono valdyba priėmė potvarkį Nr. 212 v „Dėl leidimo parduoti žemės sklypus ir namų valdas“, o šio potvarkio priedėlis Nr. 1 yra sodininkų bendrijos „Versmė“ narių sąrašas, kuriame V. S. nėra. Dokumentų, patvirtinančių, kad V. S. žemės sklypu Nr. 26 naudojasi teisėtai galėtų būti iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-04-28 nutarimo Nr. 609 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-07-21 nutarimo Nr. 550 ir 1994-05-23 nutarimo Nr. 391 dalinio pakeitimo“ įsigaliojimo (iki 1995-05-05) priimtas miesto (rajono) valdybos sprendimas dėl sodo sklypo pardavimo fiziniam asmeniui. Kadangi šis terminas yra naikinamasis, teismas negali jo pratęsti, todėl laikytina, kad pareiškėjui žemės sklypas įstatymu nustatyta tvarka skirtas nebuvo, todėl ir naudojimasis nurodytu sklypu negali būti pripažintas teisėtu. Pareiškėjas negali savo pareiškimo pagrįsti jokiais dokumentais, nėra net pirminių dokumentų, kaip J. M. įgijo sodo sklypą, o žodinis susitarimas dėl nekilnojamojo turto perdavimo nėra įmanomas, todėl turėjo būti atlikti kažkokie veiksmai, jei pareiškėjas siekė įgyti nuosavybės teisę į šį sodo sklypą. Pareiškėjo taip pat nėra Elektrėnų SB „Versmė“ narių sąrašuose, nors jis ir teigia, kad mokėjo nario mokestį, o kaip nurodo Vilniaus apskrities archyvas nėra jokių duomenų ir apie O. M. ar J. M.. Todėl nėra jokio pagrindo pareiškėjo prašomam juridinio fakto nustatymui.

12Suinteresuoto asmens Elektrėnų SB „Versmė“ pirmininkas A. E. su pareiškimu sutiko, prašė jį tenkinti. Paaiškino, kad žino, jog pareiškėjas nuo 1992 m. moka Elektrėnų SB „Versmė“ nario mokestį už sklypą Nr. 26, be to Elektrėnų SB „Versmė“ narių sąraše ir schemoje nurodyta, kad jo sklypas yra Nr. 26. Paaiškino, kad dokumentas, kuriuo jam skirtas sklypas turėjo būti, be šio dokumento sklypas negalėjo būti įregistruotas. Elektrėnų SB „Versmė“ sąraše pareiškėjas neįrašytas matyt dėl to, kad galbūt buvo kita pavarde pareiškėjui priklausantis sodo sklypas.

13Pareiškimas tenkintinas.

14Pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad sodo sklypas Nr. 26, kuriuo jis naudojasi nuo 1992 m., esantis sodininkų bendrijos „Versmė“ mėgėjiško sodo teritorijoje ( - ), buvo priskirtas jam, tam, kad galėtų šį sodo sklypą įsigyti.

15Valstybinės žemės sklypų mėgėjiško sodo teritorijoje pardavimą reglamentuoja Lietuvos respublikos žemės reformos įstatymas ir Lietuvos Respublikos žemės įstatymas. Žemės įstatymo 10 str. 5 d. 2 p. nustato, kad valstybinės žemės sklypai parduodami be aukciono, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jie suteikti sodininkų bendrijoms, šių bendrijų nariams, taip pat kiti mėgėjiško sodo teritorijoje esantys žemės sklypai – jų naudotojams. Žemės reformos įstatymo 8 str. 7 d. numatyta, kad sodininkų bendrijoms, šių bendrijų nariams ir kitiems asmenims valstybinė žemė parduodama Vyriausybės nustatyta tvarka. Sodo sklypų privatizavimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-15 nutarimu 1443 (Žin., 2004, Nr. 167-6129) patvirtintomis valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje taisyklėmis (toliau - Taisyklės). Pagal Taisyklių 3 punktą, Lietuvos Respublikos fiziniai asmenys turi teisę pirkti mėgėjiško sodo teritorijoje esančius valstybinės žemės sklypus, sodininkų bendrijų nariai ir kiti asmenys - suteiktus ir jų naudojamus valstybinės žemės sklypus, o 25 punkte ir 25.5 punkte nurodyta, kad sodininkų bendrijų nariai, kiti Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys bei kitos užsienio organizacijos, pageidaujantys pirkti be aukciono valstybinės žemės sklypus mėgėjų sodo teritorijoje, teritoriniam padaliniui pagal šių sklypų buvimo vietą pateikia be kita ko dokumento, kurio pagrindu asmuo naudojasi valstybinės žemės sklypu, kopiją, jeigu jame nėra statinių ir asmuo pageidauja pirkti jo naudojamą valstybinės žemės sklypą. Kaip matyti iš šios teisės normos turinio, joje aiškiai nurodoma, kad asmuo, norintis pirkti valstybinės žemės sklypą, be kitų dokumentų, privalo pateikti ir dokumentą, kuris įrodytų, jog asmeniui šis žemės sklypas buvo suteiktas, kad jis yra teisėtas šio sklypo naudotojas.

16Kaip matyti iš byloje esančio 2010-04-14 pareiškėjo prašymo dėl valstybinio žemės sklypo Nr. 26, esančio SB „Versmė“ mėgėjiško sodo teritorijoje įsigijimo, pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apskrities viršininko administracijos Elektrėnų žemėtvarkos skyrių dėl leidimo išsipirkti valstybinį žemės sklypą Nr. 26 (b.l. 13).

17Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus 2011-06-13 rašto Nr. 46SD-833 kopija (b.l 9) patvirtina, kad buvo atsisakyta parduoti V. S. sodo sklypą, Nr. 26, esantį ( - ), kadangi jis nėra pateikęs šio sodo sklypo skyrimo dokumentų. Be to Vilniaus apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus 2008-05-15 rašto Nr. SD-302-13 (b. 1.11) kopijoje nurodyta, kad nėra dokumentų, patvirtinančių faktą, kad V. S. teisėtai naudojasi valstybinės žemės sklypu Nr. 26, esančiu sodininkų bendrijos „Versmė“ mėgėjiško sodo teritorijoje ( - ), taip pat Elektrėnų žemėtvarkos skyriuje esančiame 1992-04-15 SB „Versmė“ sąraše jo pavardės nėra.

18Kaip paaiškino pareiškėjas teismo posėdžių metu, jam sklypą apie 1980 m. perleido jo žmonos sesers O. M. vyras J. M., po O. M. mirties ir sklypo perleidimo patvirtinimui jie perrašė Elektrėnų SB „Versmė“ buhalterijoje knygutę, daugiau jokie dokumentai tvarkomi nebuvo (b.l. 61).

19Vilniaus apskrities archyvo 2009-01-16 rašto Nr. (8.12)-V5-123 dėl duomenų pateikimo kopijoje nurodyta, kad priedėlyje Nr. 1 O. M., J. M., V. S. neminimi, įrašyta, kad sodų bendrijos „Versmė“ žemės sklypas Nr. 26 parduotas kitam asmeniui (b.l. 8).

20Iš 1992 m. balandžio 15 d. Versmės sodininkų bendrijos sąrašo matyti, kad ties Nr. 25 ir 26 nurodytas asmuo yra B. M. (b.l. 37-38). Kaip teismo posėdžio metu paaiškino buvęs Elektrėnų SB „Versmė“ pirmininkas S. R. tuo metu, kai buvo formuojami sodo sklypai, visi sklypai persistūmė, dėl to sąraše, kuris nėra tikslus, M. B. sklypas pažymėtas Nr. 26, o faktiškai šiuo sklypu naudojosi pareiškėjas (b.l. 63).

21Iš byloje esančios Elektrėnų sodininkų bendrijos „Versmė“ 2007-07-17 pažymos Nr. 07/18 (b.l. 6) ir sodininkų bendrijos „Versmė“ narių sąrašo kopijos (b.l. 14) matyti, kad Elektrėnų SB „Versmė“ nariui V. S. priklauso žemės sklypas Nr. 26, plotas – 7,06 arai (b.l. 6), ką teismo posėdžių metu patvirtino ir buvęs Elektrėnų SB „Versmė“ pirmininkas S. R. ir dabartinis pirmininkas A. E.. Elektrėnų SB „Versmė“ nario knygelės kopija patvirtina, kad pareiškėjas bendrijos nariu priimtas nuo 1992 m. balandžio mėn. (b.l. 7).

22Pažymėtina, kad bylose dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai. Jeigu pareiškėjas turėtų tiesioginių prašomą nustatyti juridinį faktą patvirtinančių įrodymų, tai jam apskritai nereikėtų kreiptis į teismą (CPK 445 str.), todėl į šią aplinkybę, kad įrodinėjimas vyksta netiesioginiais įrodymais, būtina atsižvelgti sprendžiant įrodymų pakankamumo klausimą. Bylose, kuriose įrodinėjama netiesioginiais įrodymais, prielaidų darymas yra neišvengiamas. Dėl to Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pabrėžęs, kad yra svarbu, jog viena prielaida būtų motyvuota, t.y. kad ji būtų pagrįsta byloje esančiais įrodymais, jog priešingos prielaidos tikimybė būtų mažesnė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2009; 2008 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008). Teismai, vertindami pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-155/2010). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009).

23Teismas, įvertinęs byloje esančių aptartų įrodymų visetą, taip pat teismo posėdyje apklaustos liudytojos R. B. paaiškinimus, kad jos tėvas, J. M., po motinos mirties, apie 1980-1981 perleido sodo sklypą jos tetai ir V. S. tačiau kokiu būdu perleido ir kokius dokumentus tvarkė nežino, daro išvadą, kad sodo sklypas Nr. 26, esantis sodininkų bendrijos „Versmė“ mėgėjiško sodo teritorijoje ( - ), buvo priskirtas pareiškėjui V. S..

24Pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti įrodymų, patvirtinančių nurodytą faktą, todėl šis juridinis faktas nustatytinas (CPK 445 str.).

25Iš pareiškėjo priteistinos 26,91 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 92, 96, 176-178, 442-448 str. str., teismas

Nutarė

27pareiškimą patenkinti.

28Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. S. buvo skirtas sodo sklypas Nr. 26, esantis sodininkų bendrijos „Versmė“ mėgėjiško sodo teritorijoje ( - ).

29Priteisti iš V. S. 26,91 bylinėjimosi išlaidų valstybei.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska,... 2. sekretoriaujant Gražinai Simanavičienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjui V. S.,... 4. pareiškėjo atstovei advokatei Vaidai Gulbinienė,... 5. suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 6. suinteresuoto asmens Elektrėnų SB „Versmė“ pirmininkui A. E.,... 7. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V.... 8. pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad sodo... 9. Pareiškėjas palaikė pareiškimą ir paaiškino, jog nuo 1992 m. yra... 10. Pareiškėjo atstovė pareiškimą palaikė, prašė jį tenkinti.... 11. Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 12. Suinteresuoto asmens Elektrėnų SB „Versmė“ pirmininkas A. E. su... 13. Pareiškimas tenkintinas.... 14. Pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad sodo... 15. Valstybinės žemės sklypų mėgėjiško sodo teritorijoje pardavimą... 16. Kaip matyti iš byloje esančio 2010-04-14 pareiškėjo prašymo dėl... 17. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų ir... 18. Kaip paaiškino pareiškėjas teismo posėdžių metu, jam sklypą apie 1980 m.... 19. Vilniaus apskrities archyvo 2009-01-16 rašto Nr. (8.12)-V5-123 dėl duomenų... 20. Iš 1992 m. balandžio 15 d. Versmės sodininkų bendrijos sąrašo matyti, kad... 21. Iš byloje esančios Elektrėnų sodininkų bendrijos „Versmė“ 2007-07-17... 22. Pažymėtina, kad bylose dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo... 23. Teismas, įvertinęs byloje esančių aptartų įrodymų visetą, taip pat... 24. Pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti įrodymų, patvirtinančių nurodytą... 25. Iš pareiškėjo priteistinos 26,91 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 92, 96, 176-178, 442-448... 27. pareiškimą patenkinti.... 28. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. S. buvo skirtas sodo... 29. Priteisti iš V. S. 26,91 bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...