Byla B2-2148-259/2014
Dėl BAB „Kauno tiekimas“ 2014 m. gegužės 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu BAB „Kauno tiekimas“ bankroto byloje, bei bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo BAB „Kauno tiekimas” bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administratorių kompanija“ skundą suinteresuotiems asmenims BAB „Ūkio bankas“, BUAB „Ūkio banko investicinė grupė“, Alumina D.O.O. Z., AB "Birač Europe", Jadroagent D.D, VSDFV Kauno skyriui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie LR Ūkio ministerijos, R. B., B. G. A., B. N., Č. A., L. R., Levanauskaitei-Z. R., R. S., V. V., Z. V., B. R., B. D., B. G., B. V., D. V., D. L., D. R., G. I., I. E., K. G., K. F., L. V., M. V., M. D., N. S., N. A., P. A., P. A., P. I., S. V., V. P., G. O., V. E., dėl BAB „Kauno tiekimas“ 2014 m. gegužės 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu BAB „Kauno tiekimas“ bankroto byloje, bei bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo,

Nustatė

2pareiškėjas BAB „Kauno tiekimas” bankroto administratorius UAB „Bankroto administratorių kompanija“ kreipėsi į teismą su skundu (1 t. b. l. 1-6), kuriame prašo panaikinti BAB „Kauno tiekimas“ kreditorių susirinkimo 2014 m. gegužės 30 d. nutarimo dalį, kuria nuspręsta netvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos (2014 m. gegužės 30 d. BAB „Kauno tiekimas“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 trečias klausimas) bei patvirtinti UAB „Bankroto administratorių kompanija“ veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2013 m. lapkričio 28 d. iki 2014 m. gegužės 16 d.

3Pareiškime nurodoma, jog Kauno apygardos teismas 2013 m. gegužės 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1924-259/2013 iškėlė AB „Kauno tiekimas“ bankroto bylą. 2014 m. balandžio 17 d. įvykusio pirmojo B AB „Kauno tiekimas“ kreditorių susirinkimo metu, vadovaujantis LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 11 straipsnio 3 dalies 25 punktu, teismo paskirtasis bankroto administratorius pateikė kreditorių susirinkimui tvirtinti savo veiklos ataskaitą. Tačiau kreditorių nutarimu buvo nuspręsta administratoriaus veiklos ataskaitos netvirtinti bei įpareigoti administratorių ją papildyti, iki 2014 m. gegužės 30 d. pateikiant papildomą informaciją ir dokumentus, susijusius su konkrečiais kreditorių suformuluotais klausimais (2014 m. balandžio 17 d. BAB „Kauno tiekimas“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 trečias klausimas). 2014 m. gegužės 30 d. įvykusio antrojo kreditorių susirinkimo metu UAB „Bankroto administratorių kompanija“ pateikė kreditoriams papildomą ataskaitą kuria, atsižvelgiant į pirmojo kreditorių susirinkimo metu išsakytas pastabas, buvo atsakyta į iškilusius klausimus. Tačiau kreditorių susirinkimas nutarė pritarti pagrindinio BAB „Kauno tiekimas“ kreditoriaus BAB „Ūkio bankas“ pasiūlymui, jog ataskaita neatitinka ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 25 punkto reikalavimų, bei nepatvirtino pateiktos administratoriaus veiklos ataskaitos (2014 m. gegužės 30 d. BAB „Kauno tiekimas“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 trečias klausimas).

4Bankroto administratoriaus nuomone, kreditorių susirinkimo sprendimas netvirtinti pateiktos ir papildytos ataskaitos yra nepagrįstas bei neargumentuotas. ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktas, reglamentuojantis kreditorių susirinkimo teises, numato, kad kreditorių susirinkimas turi teisę reikalauti, kad administratorius pateiktu savo veiklos ataskaitas ir jas tvirtinti. Pagal tą patį punktą jei kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas. Tuo vadovaujantis UAB „Bankroto administratorių kompanija“ prašo bankroto bylą nagrinėjantį teismą panaikinti 2014 m. gegužės 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimo dalį, kuria nepritarta bankroto administratoriaus veiklos ataskaitai bei ją patvirtinti. Teismų praktikoje nurodoma, kad bankroto administratoriaus veiklos ataskaita - tai dokumentas, kuriame pateikiami oficialūs asmens ar organizacijos nuveikto darbo per tam tikrą laiką rezultatai (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-820/2013). Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 25 punktą administratoriaus veiklos ataskaitoje turi būti pateikta informacija apie įmonės dalyvius; įstatinį kapitalą (jeigu yra); turto areštus; buvusių darbuotojų skaičių, darbuotojų atleidimo aplinkybes; bankroto proceso metu priimtus darbuotojus; pareikštus, pateiktus teismui tvirtinti ir ginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus, nustatant jų tenkinimo eiliškumą ir etapus; debetinius įsiskolinimus; ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, nurodant turto balansines vertes su žymomis apie jo įkeitimą; ilgalaikio turto pirkimus, pardavimus, nurašymus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant turto pavadinimą, jo įsigijimo, pardavimo ar nurašymo datą ir sumą; sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant jų sudarymo datą, šalis, pobūdį; pajamas ir išlaidas po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos; teismo patvirtintų lėšų sumos, kurią leista naudoti bankroto administravimo išlaidoms apmokėti iki bus patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, bankroto administravimui panaudojimą; ūkinės komercinės veiklos, jeigu tokia veikla yra vykdoma, pajamas ir išlaidas; kita kreditoriams svarbi informacija. Bankroto administratoriaus nuomone, šiuos įstatymo reikalavimus atitinkanti veiklos ataskaita buvo pateikta jau pirmojo 2014 m. balandžio 17 d. kreditorių susirinkimo metu, tačiau atsižvelgiant į tai, kad kreditoriams kilo papildomų klausimų, jiems rūpima informacija buvo pateikta antrojo kreditorių susirinkimo metu. Pabrėžtina, kad pirmojo kreditorių susirinkimo metu buvo suformuluota 15 konkrečių klausimų, į kuriuos administratorius atsakė ir informaciją patvirtinančius priedus pateikė 2014 m. gegužės 30 d. veiklos ataskaitoje, t.y. buvo pateikti duomenys apie perimtus bankrutuojančios įmonės dokumentus, apie audito įmonės atliekamų sandorių analizę, pateikta tarpinė audito ataskaita, audito planas ir informacija apie atliekamo audito apimtį bei sudėtį, nurodytas sąrašas sandorių, keliančių abejones dėl savo priešingumo įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos įmonės galėjimui atsiskaityti su kreditoriais, paaiškinti sutartiniai santykiai su UAB „Auditoriai ir konsultantai“ ir UAB „Buneva“ bei jų paslaugų apmokėjimas, pateiktas sąrašas sandorių, kuriuos šiai dienai vykdo ir kuriuos yra sudaręs BAB „Kauno tiekimas“ ir „Kauno tiekimas“ filialas, pateiktas samdomų darbuotojų pareigybių sąrašas bei pagrįstas jų būtinumas, patikslinta veiklos išlaidų suvestinė, atsižvelgiant į elektros energijos sąnaudas bei kitas sąnaudas, kurios yra kompensuojamos nuomininkų, nurodyta, kaip pagal nuomos sutartis yra kompensuojamos išlaidos už komunalines paslaugas, pagrįstas tęsiamos komercinės veiklos naudingumas, paaiškintos AB „Kauno tiekimas“ filialo išregistravimo iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro aplinkybės, patikslinta informacija apie perduotą (neperduotą) turtą bei užsienyje esančius nekilnojamojo turto objektus, pateikti duomenys apie sudarytas, vykdomas sutartis bei numatomas įplaukas, taip pat nurodytas sąrašas sudarytų nuomos sutarčių bei išvardinti atlikti darbai nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki 2014 m. gegužės 16 d. Atkreiptinas dėmesys, kad susirinkimo metu buvo užduoti tik du kreditoriaus ALUMINA D.0.0. Z. atstovo klausimai, kurie administratoriaus atstovo buvo paaiškinti, tačiau jokių papildomų konkrečių ir aiškiai išreikštų pastabų nurodyta nebuvo. Pastebėtina, kad penktuoju ginčijamo nutarimo klausimu kreditoriai iš esmės pritarė bankroto administratoriaus veiklos ataskaitoje išdėstytam būtinų įmonės darbuotojų pareigybių pagrindimui, taigi negalėjo nepritarti ir pačiai bankroto administratoriaus veiklos ataskaitai.

5Skunde pabrėžiama, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita. Kadangi susiklosto administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės prievoliniai pavedimo teisiniai santykiai, tai ataskaitos tvirtinimas be kita ko, reiškia prievolės priėmimą CK 6.123 straipsnio prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011).

6Pareiškėjas teigia, jog teismų praktikoje nurodoma, kad teisinį pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos sudaro ydingai parengta ataskaita, kai įrašyti neįvykę faktai, klaidinga informacija ir panašiai (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-820/2013) ar egzistuoja konkretūs duomenys apie tai, jog administratorius akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigas per ataskaitinį laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-257/2014). Tačiau UAB „Bankroto administratorių kompanija“ pateiktoje ataskaitoje kreditoriai nenustatė jokios faktinių duomenų neatitinkančios / klaidingos informacijos, taip pat neišreiškė priekaištų dėl jo vykdomos veiklos netinkamumo ir neatitikimo ĮBĮ reikalavimams, taigi darytina išvada, jog bankroto administratoriaus vykdoma veikla pilnai atitinka įstatymo reikalavimus, kreditorių interesų nepažeidžia, o 2014 m. gegužės 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimas netvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos yra visiškai nepagrįstas.

72014 07 04 pateiktu atsiliepimu į skundą kreditorė BAB Ūkio bankas prašo BAB „Kauno tiekimas“ bankroto administratorės UAB „Bankroto administratorių kompanija“ skundą dėl 2014 m. gegužės 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimo dalies panaikinimo atmesti.

8Atsiliepime nurodoma, kad priešingai nei nurodo bankroto administratorius, BAB „Kauno tiekimas" kreditoriai nuo pat pirmajam kreditorių susirinkimui pateiktos bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos bankroto administratoriui nuolat teikė pastabas dėl bankroto administratoriaus vykdomos veiklos trūkumų bei pateiktos neišsamios informacijos, prašė kreditorių susirinkimui pateikti papildomą bei ĮBĮ imperatyviai nurodytą informaciją. Bankas net el. paštu dar iki pirmojo kreditorių susirinkimo buvo išsiuntęs Bankroto administratoriui prašymą pateikti informaciją, konkrečiuose punktuose tiksliai įvardindamas, kokią būtent informaciją bankroto administratorius turi pateikti. Taip pat tiek pirmojo, tiek ir antrojo kreditorių susirinkimo metu buvo išreiškiamos pastabos Bankroto administratoriui, užduodama visa eilė klausimų bei įpareigojimai pateikti informaciją. Tačiau bankroto administratorius įpareigojimų neįvykdė bei netinkamai atliko savo, kaip bankroto administratoriaus, pareigas, dėl ko BAB „Kauno tiekimas“ kreditorių susirinkimas nepritarė bankroto administratoriaus veiklai ir nepatvirtino jo veiklos ataskaitos, o būtent:

9Bankroto administratorius nepatikrino įmonės sandorių ir nepareiškė ieškinių, ir šią savo šimtinę kompetenciją nepagrįstai delegavo tretiesiems asmenims.

10ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p. numato administratoriui pareigą Bankroto administratorius 2013 m. lapkričio 30 d. perėmė bankrutuojančios įmonės dokumentus. Taigi remiantis ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p., Bankroto administratorius iki 2014 m. gegužės 30 d. privalėjo patikrinti įmonės sandorius, ir pareikšti ieškinius dėl sandorių, 2014 m. sausio 7 d. Bankroto administratorius su UAB „Auditoriai ir konsultantai“ bei UAB „Buneva“ sudarė Audito sutartį, pagal kurią UAB „Auditoriai ir konsultantai“ bei UAB „Buneva“ įsipareigojo atlikti BAB „Kauno tiekimas“ sudarytų sandorių auditą ekonominiu aspektu (Audito sutarties 1.1. p.). Atitinkamai UAB „Auditoriai ir konsultantai“ įsipareigojo atlikti 2009 m. - 2013 m. sudarytų sandorių auditą pagal Audito sutarties Priedą Nr. 1 (Audito sutarties 1.2. p.), o UAB „Buneva“ įsipareigojo konsultuoti UAB „Auditoriai ir konsultantai“. Šalys Audito sutartyje audito išvados pateikimo terminą nustatė 2014 m. birželio 1 d. (Audito sutarties 2.3. p.), tačiau pažymėtina, jog audito išvada nėra pateikta iki šiol, taigi už 36 mėn. laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos nėra patikrinti įmonės sandoriai. Įmonės administratorius bankroto procese yra vienas reikšmingiausių subjektų, kuris iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas, nuo jo veiksmų sąžiningumo ir aktyvumo priklauso kreditorių ir skolininko interesų gynimas, bankroto procese siekiamų tikslų įgyvendinimas. Skiriant administratorių ar jo atstatydinimo atveju būtina atsižvelgti į tai, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais. Sandorių, sudarytų per ne trumpesnį kaip 36 mėn. laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, patikrinimas yra išimtinė bankroto administratoriaus kompetencija, kurią bankroto administratorius turi itin atsakingai ir tinkamai vykdyti. Tačiau Bankroto administratorius ne tik, kad neatliko šios itin svarbios pareigos ir nepatikrino sandorių, bet dar ir delegavo šią savo esminę kompetenciją audito įmonei ir konsultantams.

11Bankroto administratorius sudarė Audito sutartį visiškai nenaudingomis BAB „Kauno tiekimas“ bei jo kreditoriams sąlygomis.

12Pagal Audito sutarties 5 d. nuostatas, pagrindinis audito paslaugų teikėjas yra UAB „Auditoriai ir konsultantai“, o UAB „Buneva“ yra įsipareigojęs tik teikti konsultacijas UAB „Auditoriai ir konsultantai“. Be to, pagal Audito sutarties 3.1. p., 3.2. p. ir 5.5. p., UAB „Auditoriai ir konsultantai“ ir UAB „Buneva“ gali pasitelkti bet kuriuos kitus asmenis Audito sutarčiai vykdyti bei jiems atskleisti gautą informaciją apie BAB „Kauno tiekimas“. Tai labai rizikinga sąlyga, suteikianti teisę pasitelkti bet kuriuos trečiuosius asmenis (neatsižvelgiant į jų galimybę teikti audito paslaugas) ir jiems atskleisti apie bankrutuojančią įmonę visą konfidencialią informaciją. Audito sutartyje nenumatytos sąlygos dėl UAB „Auditoriai ir konsultantai“ ir UAB „Buneva“ atsakomybės už Audito sutarties pažeidimą. Audito sutarties 6.1.7. p. , 6.1.8. p. ir 6.2. p. numatyta tik tiek, jog UAB „Auditoriai ir konsultantai“ laiku nepateikę audito išvadų grąžina jam sumokėtus pinigus, o nepateikus dalies audito išvadų, BAB „Kauno tiekimas“ sumoka proporcingai už įvertintą laikotarpį. UAB „Auditoriai ir konsultantai“ nekyla jokių neigiamų padarinių už Audito sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. Apie UAB „Buneva“ atsakomybę Audito sutartyje iš viso net neužsimenama. Pareiškėjas taip pat pažymi, kad Audito sutartis jau dabar yra neįvykdyta, kadangi laiku nepateikta audito išvada. Be to, iš esmės visas Audito sutartimi prisiimtas audito paslaugas įsipareigojo atlikti UAB „Buneva“. Banko žiniomis, UAB „Buneva“ net neturi auditoriaus licencijos. Tačiau pagal Bankroto administratoriaus pateiktas sąskaitas faktūras jis už audito paslaugas iš visos 170 000 Lt + PVM sutarties sumos jau yra sumokėjęs 145 200 Lt su PVM, ir didžioji dalis apmokėjimo už audito paslaugas (85 proc.) atiteko ne audito įmonei UAB „Auditoriai ir konsultantai“, o būtent UAB „Buneva“ (Audito sutarties 6.1. p.). Pažymi, jog BAB „Kauno tiekimas“ iki šiol vykdo veiklą, kurios pajamos šiuo metu naudojamos Bankroto administratoriaus išlaidoms, tame tarpe ir paslaugoms pagal Audito sutartį, apmokėti. Bankas 2014-06-03 jau kreipėsi į Lietuvos Respublikos Auditorių rūmus su prašymu įvertinti ir pasisakyti dėl šios Audito sutarties sąlygų.

13Pareiškėjas taip pat nurodo, kad Bankroto administratoriaus vaidmuo bankroto procese yra ypač svarbus. Iš esmės būtent nuo šio asmens kvalifikacijos bei tinkamo pareigų vykdymo priklauso bankroto proceso skaidrumas, koncentruotumas ir ekonomiškumas, taip pat bankrutuojančios įmonės visų kreditorių teisėtų lūkesčių ir turtinių interesų vienodas užtikrinimas, nepažeidžiant pačios bankrutuojančios įmonės interesų. Šiuo atveju, akivaizdu, jog Bankroto administratorius neįvykdė išimtinės administratoriaus kompetencijos ir nepatikrino BAB „Kauno tiekimas“ sandorių bei delegavo šią savo funkciją tretiesiems asmenims, kuriems ĮBĮ nesuteikia teisės vykdyti Bankroto administratoriaus funkcijų. Be to, Bankroto administratorius sudarė Audito sutartį visiškai nenaudingomis sąlygomis, dėl ko buvo pažeisti įmonės ir jos kreditorių interesai.

14Bankroto administratoriaus pateiktos veiklos ataskaitos neatitinka ĮBĮ 11 str. 3 d. 25 p. reikalavimų

  1. Dėl pirmajam BAB „Kauno tiekimas“ kreditorių susirinkimui pateiktos Bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos tinkamumo

152014-04-09 Bankas gavo Bankroto administratoriaus pranešimą „Dėl BAB „Kauno tiekimas“ pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo. Kartu su šiuo pranešimu buvo pateikta „Administratoriaus veiklos ataskaita pirmajam bankrutuojančios BAB „Kauno tiekimas“ kreditorių susirinkimui, vyksiančiam 2014 m. balandžio 17 d.“

16Kreditoriaus nuomone, ši Bankroto administratoriaus pateikta Administratoriaus veiklos ataskaita Nr. 1 neatitinka ĮBĮ 11 str. 3 d. 25 d. įtvirtintų reikalavimų, yra neišsami, pateikta informacija yra tik deklaratyvaus pobūdžio ir neinformatyvi. ĮBĮ 11 str. 3 d. 25 p. numato, jog bankroto administratorius

17Tačiau Administratoriaus veiklos ataskaitoje Nr. 1 nenurodyta, nei kokia audito įmonė atliks auditą ir kokių būtent sandorių analizę atliks, nei kokia šių paslaugų kaina. Taip pat nepaaiškinta, kaip buvo pasirinkta konkreti audito įmonė. Nenurodyta, ir kokia advokatų kontora bei už kokį įkainį atliks teisinį sandorių patikrinimą ir kaip buvo pasirinkta būtent ta advokatų kontora. Nebuvo pateiktos sutartys nei su audito įmone, nei su advokatų kontora. Pažymi, jog audito įmonė įsipareigojo pateikti audito išvadas iki 2014 m. birželio mėn., o advokatų kontora įsipareigojo atlikti teisinį sandorių patikrinimą tik jau po gautų auditorių išvadų. ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p. įpareigoja bankroto administratorių Bankroto administratorius pagal Administratoriaus veiklos ataskaitoje Nr. 1 nurodytą informaciją 2013 m. lapkričio 30 d. perėmė pagrindinius bankrutuojančios įmonės dokumentus (2 psl.). Taigi pagal ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p. jis iki 2014 m. gegužės 30 d. privalėjo patikrinti įmonės sandorius. Tačiau vien iš Administratoriaus veiklos ataskaitos Nr. 1 tapo aišku, jog Bankroto administratorius to per ĮBĮ nustatytą terminą nespės atlikti, kadangi vien audito išvadų pateikimo terminas buvo 2014 m. birželio mėn., o tik po jo dar turi būti atliktas ir teisinis sandorių patikrinimas, kurio galutinio pateikimo termino Bankroto administratorius apskritai nenurodė. Pažymi, jog sandorių patikrinimas nėra atliktas iki pat šiol.

18Administratoriaus veiklos ataskaitoje Nr. 1 nepateikta informacija apie

19Administratoriaus veiklos ataskaitoje Nr. 1 nepateikta išsami informacija apie

20BAB „Kauno tiekimas“

21Administratoriaus veiklos ataskaitoje Nr. 1 išsamiai nenurodyta apie ūkinės komercinės veiklos pajamas ir išlaidas. Bankroto administratorius nurodo, jog susipažinęs su pirminiais buhalteriniais apskaitos dokumentais, jis priėmė sprendimą tęsti įmonės veiklą ir ėmėsi visų reikalingų veiksmų, jog būtų maksimaliai išnaudotos turimos bankrutuojančios įmonės patalpos ir teritorija, pasirašytos ir pakoreguotos naujos nuomos ir paslaugų teikimo sutartys. Tačiau nepateikta jokios informacijos apie šias sutartis (sutarčių sudarymo data, sutarties numeris, kita sutarties šalis, nuomojamo pastato/patalpų unikalus Nr., paskirtis, bendras plotas, nuomojamas plotas, 1 kv. m. nuomos kaina, visas nuomos mokestis, komunalinių mokesčių apskaičiavimas bei mokėjimo tvarka ir kt.). Nenurodyta informacija, kokios ir kada konkrečiai numatomos gauti pajamos pagal toliau vykdomą kiekvieną sutartį. 2014-04-11 Bankas el. paštu kreipėsi į Bankroto administratorių su prašymu pateikti papildomą informaciją bei dokumentų kopijas pagal kiekvieną atskirą Banko nurodytą punktą. 2014-04-15 Bankroto administratorius pateikė atsakymą į Banko prašymą, kuriame tik formaliai atsakė į Banko el. paklausimą ir pateikė dokumentų kopijas, tačiau išsamiai ir visa apimtimi nenurodė Banko prašomos pateikti informacijos. Nenurodyta, kodėl buvo sudaryta trišalė 2014 m. sausio 7 d. sutartis Nr. 2014/01/7-1 „Dėl BAB „Kauno tiekimas“ sutarčių audito paslaugų teikimo“ (toliau – Audito sutartis), kokiu pagrindo sutarties vykdymui buvo pasitelkta konsultantų įmonė UAB „Buneva“, kuri nėra net audito įmonė ir joje nedirba nė vienas auditorius, kokių sandorių analizė atliekama pagal Audito sutartį, nepateikta tarpinė audito išvada (nors audito ataskaitos galutinis terminas buvo numatytas 2014 m. birželio mėn.), nepateikti darbuotojų pareigybių aprašymai ir kt. Banko 2014-04-11 reikalauta informacija.

22Kreditorius nurodo, kad administratoriaus veiklos ataskaitos esmė - informuoti kreditorius apie kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimų įvykdymą ar jų neįvykdymo priežastis, nurodyti iš BAB „Kauno tiekimas“ vykdomos ūkinės-komercinės veiklos gautų pajamų dydį ir panaudojimo paskirtį, detalizuoti administravimo išlaidų panaudojimo paskirtį, įvardinti BAB „Kauno tiekimas“ turto realizavimo kainą ir pan. Administratoriaus veiklos ataskaita – informacinio pobūdžio dokumentas, reikalingas siekiant nustatyti, ar bankroto administratorius tinkamai ir laiku atliko savo pareigas. 2014-04-17 įvyko pirmasis BAB “Kauno tiekimas” kreditorių susirinkimas. Iš šio kreditorių susirinkimo protokolo matyti, jog kreditoriai ir kreditorių susirinkimo metu prašė Bankroto administratoriaus pateikti papildomą informaciją, uždavė jam visą eilę klausimų, į kuriuos Bankroto administratorius neįstengė atsakyti. Atsižvelgiant į tai, jog net ir po papildomo kreipimosi į Bankroto administratorių bei jam užduotų klausimų kreditorių susirinkimo metu vis tiek nebuvo gauta reikalingos ir prašomos informacijos, 2014-04-17 kreditorių susirinkimo metu buvo nutarta Administratoriaus veiklos ataskaitos Nr. 1 netvirtinti ir įpareigoti Bankroto administratorių papildyti Administratoriaus veiklos ataskaitą Nr. 1 ir pateikti papildomą informaciją pagal atskirai nurodytus punktus.

23Taigi, BAB “Kauno tiekimas” kreditoriai per pirmąjį kreditorių susirinkimą nepritarė bankroto administratoriaus veiklai.

242. Dėl antrajam BAB „Kauno tiekimas“ kreditorių susirinkimui pateiktos Bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos tinkamumo.

252014-05-16 Bankroto administratorius pranešdamas apie vyksiantį antrąjį BAB „Kauno tiekimas“ kreditorių susirinkimą pateikė Administratoriaus veiklos ataskaitą „Antrajam Bankrutuojančios AB „Kauno tiekimas“ Kreditorių susirinkimui, vyksiančiam 2014 m. gegužės 30 d.“. Administratoriaus veiklos ataskaitoje Nr. 2 Bankroto administratorius nurodė, jog atsižvelgdamas į pastabas, išsakytas pirmojo kreditorių susirinkimo metu, Bankroto administratorius teikia ataskaitą antrajam kreditorių susirinkimui, ją papildydamas ir atsakymas į kreditorių pateiktus klausimus. Tuo Bankroto administratorius pats pripažino, jog Administratoriaus veiklos ataskaita Nr. 1 neatitiko ĮBĮ 11 str. 3 d. 25 p. reikalavimų, o papildomai pateikta informacija ir pirmajame kreditorių susirinkime pateikti papildomi paaiškinimai nebuvo išsamūs ir visos apimties, kaip tai numato ĮBĮ.

26Kreditorius nurodo, kad Administratoriaus veiklos ataskaita Nr. 2 taip pat neatitinka ĮBĮ 11 str. 3 d. 25 p. reikalavimų, pateikta ne visa Pirmojo kreditorių susirinkimo protokole nurodyta pateikti informacija, taigi, bankroto administratorius klaidina teismą, skunde nurodydamas, jog pateikė visą informaciją. Ataskaitoje Nr. 2 nepateikta informacija, susijusi su dokumentų perdavimu-priėmimu, konkrečiai nurodant, kokie ir ar visi dokumentai buvo perduoti. Pirmajame kreditorių susirinkimo protokole, 3 darbotvarkės klausimo sprendimo metu kreditorių susirinkimas įpareigojo Bankroto administratorių pateikti informaciją, susijusią su dokumentų perdavimu-priėmimu, nurodant, kokie ir ar visi dokumentai buvo perduoti Bankroto administratoriui (atskirai išskiriant BAB „Kauno tiekimas“ perduotus dokumentus ir BAB „Kauno tiekimas“ filialo perduotus dokumentus), jei ne visi dokumentai perduoti, paaiškinti, kokių veiksmų ėmėsi administratorius, įgyvendindamas šių dokumentų perėmimą (1 p.). Tačiau Bankroto administratorius tik bendrai nurodė, kad perėmė visus dokumentus, kuriuos perdavė buvę vadovai, o dalies negalėjo perimti, nes atliekamas auditas bei dalis dokumentų yra FNTT. Nei kokius tiksliai dokumentus Bankroto administratorius perėmė, nei kokie dokumentai buvo perduoti audito įmonei, Bankroto administratorius nenurodė.

27Administratoriaus veiklos ataskaitoje Nr. 2 nepateikta tarpinė audito ataskaita, audito planas ir informacija apie atliekamą audito apimtį ir sudėtį. Pirmajame kreditorių susirinkimo protokole, 3 darbotvarkės klausimo sprendimo metu kreditorių susirinkimas įpareigojo Bankroto administratorių pateikti informaciją apie tarpinę audito ataskaitą, audito planą ir informaciją apie atliekamą audito apimtį ir sudėtį (3 p.), pateikti detalų UAB „Auditoriai ir konsultantai“ bei UAB „Buneva“ detalų darbų sąrašą bei darbų apimtį ir atsakomybę (5 p.). Tačiau Bankroto administratorius nepateikė jokios tarpinės audito veiklos ataskaitos. Buvo pateiktas Priedas Nr. 1 prie Audito sutarties, kuriame tik bendrai įvardijama darbų programa. Taip pat pridėtas UAB „Auditoriai ir konsultantai“ raštas „Dėl UAB „Auditoriai ir konsultantai“ atliktų darbų“, kuriame apskritai nepateikta jokios konkrečios informacijos apie atliktus darbus, o iš UAB „Buneva“ paaiškinimų „Dėl UAB „Buneva“ vykdytų darbų“ neaišku, kokios apimties auditas atliekamas. Be to, pateikti dokumentai niekaip nevertintini kaip tarpinė audito išvada, kadangi pateiktas tik suvestinis sutarčių sąrašas.

28Administratoriaus veiklos ataskaitoje Nr. 2 nepateiktas sandorių sąrašas, kuriame būtų nurodyti sandoriai, kurie kelia abejones ir yra galimai priešingi įmonės veiklos tikslams. Pirmajame kreditorių susirinkimo protokole, 3 darbotvarkės klausimo sprendimo metu kreditorių susirinkimas įpareigojo Bankroto administratorių pateikti sandorius, kurie kelia abejones ir kurie galimai yra priešingi įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjo turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais. Tačiau Bankroto administratorius tokio sandorių sąrašo net nepateikė, o tik nurodė, kad tokie sandoriai baigiami tirti. 2014-05-30 įvyko antrasis BAB “Kauno tiekimas” kreditorių susirinkimas. Iš šio kreditorių susirinkimo protokolo matyti, jog kreditoriai ir kreditorių susirinkimo metu pateikė papildomų klausimų bei nurodė, jog net ir pakartotinai pateiktoje Administratoriaus veiklos ataskaitoje Nr. 2 nepateikta visa Pirmojo kreditorių susirinkimo protokole nurodyta pateikti informacija. Administratoriaus veiklos ataskaita Nr. 2 neatitiko ĮBĮ 11 str. 3 d. 25 p., todėl kreditorių susirinkimas nutarė Administratoriaus veiklos ataskaitos Nr. 2 netvirtinti.

29Atsisakius tvirtinti Bankroto administratoriaus veiklos ataskaitas Nr. 1 ir Nr. 2 bei atsiradus daugumos kreditorių nepasitikėjimui bei susiklosčius konfliktiniams santykiams tarp bankroto administratoriaus ir įmonės kreditorių, toliau šiam administratoriui vykdyti bankrutuojančios įmonės bankroto procedūras gali būti itin sudėtinga, ir tai neatitiktų įmonės ir jos kreditorių interesų, keltų grėsmę sklandžiam ir operatyviam bankroto procedūrų vykdymui, konstruktyviam bendradarbiavimui tarp bankroto administratoriaus ir įmonės kreditorių. Dėl to bankas jau yra pateikęs prašymą teismui atstatydinti bankroto administratorių ir paskirti kitą bankroto administratorių.

30Kauno apygardos teisme 2014 07 07 gautas ir priimtas BAB „Kauno tiekimas“ kreditoriaus AB „Birač Eurpoe“ atsiliepimas į pareikštą skundą, kuriame nurodama, kad prašymas dėl BAB „Kauno tiekimas“ 2014 m. gegužės 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu BAB „Kauno tiekimas“ bankroto byloje, bei bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo nepagrįstas ir atmestinas. Teigiama, kad būtent administratoriui kyla pareiga įrodyti, kad jo pateikta veiklos ataskaita yra išsami ir atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, tačiau pareiškėja to nepadarė. Atsiliepime teigiama, kad pirmojo ir antrojo kreditorių susirinkimo metu kreditoriai virš 99 procentais balsų balsavo prieš administratoriaus pateiktą ataskaitą.

31Kauno apygardos teisme 2014 07 07 gautas ir priimtas BAB „Kauno tiekimas“ kreditoriaus „Alumina“ D.o.o. Z. atsiliepimas į pareikštą skundą, kuriame nurodama, kad prašymas dėl BAB „Kauno tiekimas“ 2014 m. gegužės 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu BAB „Kauno tiekimas“ bankroto byloje, bei bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo nepagrįstas ir atmestinas. Teigiama, kad būtent administratoriui kyla pareiga įrodyti, kad jo pateikta veiklos ataskaita yra išsami ir atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, tačiau pareiškėja to nepadarė. Atsiliepime teigiama, kad pirmojo ir antrojo kreditorių susirinkimo metu kreditoriai virš 99 procentais balsų balsavo prieš administratoriaus pateiktą ataskaitą.

32Skundas atmestinas.

33Teismas pažymi, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas, skirtas bankroto bylų bei su tuo susijusių klausimų nagrinėjimui, yra Įmonių bankroto įstatymas (toliau nutartyje ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms. Vienas iš bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyvesnis bankroto procedūrų vykdymas ir užbaigimas, nes to reikalauja viešasis interesas, kuris tokio pobūdžio santykiuose laikytinas prioritetiniu. Nors ĮBĮ apibūdintos konkrečios kreditorių bei kreditorių susirinkimo teisės (ĮBĮ 21 str., 23 str.), tačiau jų įgyvendinimas negali būti aiškinamas atsietai nuo pareigos operatyviai įgyvendinti bankroto procedūras, siekiant kuo geresnio kreditorių reikalavimų ar jų dalies patenkinimo tikslo, tam pasitelkiant sklandų įmonės bankroto administratoriaus ir kreditorių kooperacijos ir bendradarbiavimo principus.

34Dėl bankroto administravimo santykių teisinio kvalifikavimo, administratoriaus atliekamų pareigų pobūdžio

35Pagal Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 11 straipsnio 2 dalį bankroto administratorių skiria teismas. Teismo nutartis – tai procesinis administratoriaus įgaliojimo pagrindas, sukuriantis leidimą administruoti konkrečią nemokią įmonę. Ši nutartis sudaro prielaidas atsirasti materialiesiems teisiniams bankroto administratoriaus santykiams, kuriuos reglamentuoja ne tik ĮBĮ, bet ir LR CK normos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad bankroto administratorius yra kito asmens turto administratorius CK 4.237 straipsnio prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Valstybės turto fondas v. UAB „Slovis“, bylos Nr. 3K-3-447/2011). CK 4.236 straipsnio 2 dalyje reglamentuojama, kad administravimas gali būti nustatomas teismo nutartimi, įstatymu, administraciniu aktu ir sandoriu. Vienas iš sutartinio turto administravimo atvejų nustatytas CK 6.757 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią pavedimo sutartimi įgaliotojas gali pavesti įgaliotiniui atlikti teisinius veiksmus, susijusius inter alia su įgaliotojo turto administravimu. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalį kreditorių susirinkimas įgalioja kreditorių susirinkimo pirmininką įmonės vardu sudaryti su administratoriumi pavedimo sutartį. Teismas, sistemiškai vertindamas šias nuostatas, konstatuoja, kad tarp įmonės administratoriaus ir įmonės kreditorių susiklosto sutartiniai pavedimo administruoti nemokios įmonės turtą teisiniai santykiai, kurių pagrindas yra pavedimo sutartis. Nors pavedimo sutartis sudaroma kiek vėliau nei paskiriamas administratorius, šios sutarties teisiniai padariniai taikomi nuo pat teismo nutarties skirti teismo administratorių įsiteisėjimo dienos.

36Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad bankroto administratorius yra savo srities profesionalas, kuriam teisės aktais nustatyti specialūs kvalifikaciniai reikalavimai, taikomi aukštesni veiklos bei atsakomybės standartai, jį saisto specialios etikos taisyklės ir bendrieji teisės principai. Dėl to bankroto administratorius, atstovaudamas kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesams, turi veikti itin sąžiningai, rūpestingai, atidžiai ir kvalifikuotai tam, kad bankroto procedūros būtų maksimaliai naudinga kreditoriams ir skolininkui (bankrutuojančiai įmonei) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB ,,Pakrijas“ v. K. B., bylos Nr. 3K-3-508/2010).

37Dėl kreditorių susirikimo kompetencijos ir jo nutarimų teisminės kontrolės

38Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius skundą suinteresuotiems asmenims UAB ,,Vevira“, Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, kt., bylos Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtiems interesams, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina.

39Išnagrinėjus prie skundo pateiktą medžiagą yra nustatyta, kad bankrutuojančios bendrovės kreditoriai balsų dauguma nepatvirtino BAB „Kauno tiekimas” bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administratorių kompanija“ ataskaitos 2014 04 17 pirmajame kreditorių susirinkime, įpareigojo ją papildyti, taip pat 2014 05 30 susirinkime. Teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą nenustatė jokių aplinkybių, kad buvo padaryti procedūriniai pažeidimai sušaukiant, pravedant susirnkimą ir priimant skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą. Tuo pačiu, tai, kad skundžiamo nutarimo priėmimą nulėmė iš esmės vieno didžiausio kreditoriaus balsas, nereiškia, kad šis nutarimas turėtų būti pripažintas neteisėtu. Kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis (ĮBĮ 24 str. 1 d.). Bankroto byloje BAB „Ūkio bankas“ patvirtintų finansinių reikalavimų dydis leidžia jam vienašališkai priimti nutarimus kreditorių susirinkime. Įstatyme atskirai neaptariama situacija, kai daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos turi vienas kreditorius, kurio balsais ir priimamas nutarimas. Vien ta aplinkybė, kad toks dominuojantis vienas kreditorius nulemia nutarimo priėmimą, net kai kiti likę kreditoriai nepritaria tokiam nutarimui, nereiškia ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatytos kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo tvarkos nesilaikymo. Dėl to skundžiamas nutarimas priimtas teisėtai.

40Teismas pažymi, kad ĮBĮ 21 straipsnyje nustatytos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės bankroto byloje. Viena jų, nustatyta šio straipsnio 2 dalies 1 punkte, nurodo, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo interesus. Nustatyta teisė garantuoja kreditoriui galimybę dalyvauti tvarkant bankrutuojančios įmonės reikalus, taip pat užtikrina galimybę ginti savo interesus. ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančio įmonės veikla susijusius klausimus, nes bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip administratoriaus veiklos kontrolė; bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla; įmonės likvidavimas; parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas; turto pardavimo kainos tvirtinimas; kiti įstatymo jam priskirti klausimai (ĮBĮ 23 straipsnis). Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Teismas pažymi, jog ĮBĮ nuostatos su administratoriaus ataskaitos patvirtinimu ar nepatvirtinimu tiesiogiai jokių teisinių padarinių nesieja. Lietuvos Aukščiausiasis Teismo praktikoje dėl administratoriaus ataskaitos tvirtinimo taip pat nepasisakyta. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad administratorius yra ataskaitingas kreditorių susirinkimui ir vykdo šio susirinkimo sprendimus (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 20 punktas), kad administratoriaus ataskaitą pirmiausia yra kompetentingas tvirtinti kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktas), kad kreditorių susirinkimo nutarimai yra priimami kreditorių balsų, priklausančių nuo patvirtintų jų reikalavimų sumos, dauguma (ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis), darytina išvada, kad administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita. Kadangi susiklosto administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės prievoliniai pavedimo teisiniai santykiai, tai ataskaitos patvirtinimas, be kita ko, reiškia prievolės įvykdymo priėmimą CK 6.123 straipsnio prasme. Administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimas reiškia, kad kreditoriai nesutinka su administratoriaus veikla vykdant pavedimo sutartį.

41Nagrinėjamoje byloje kreditoriai nepatvirtino administratoriaus ataskaitos 2014 05 30 susirinkimo skundžiamu nutarimu. Įvertinant anksčiau šioje nutartyje įstatymo leidėjo nustatytą teisinį reglamentavimą dėl bankroto bylos dalyvių pareigos operatyviai įgyvendinti bankroto procedūras, siekiant kuo geresnio kreditorių reikalavimų ar jų dalies patenkinimo tikslo, tam pasitelkiant sklandų įmonės bankroto administratoriaus ir kreditorių kooperacijos ir bendradarbiavimo principus, susiklosčiusius sutartinius pavedimo administruoti nemokios įmonės turtą tarp įmonės administratoriaus ir įmonės kreditorių teisinius santykius, kurių pagrindas yra pavedimo sutartis, taip pat kreditorių teisės savarankiškai spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus, taip įgyvendinant kreditorių autonomijos principą, teismas vertina, kad daugumos kreditorių balsais priimtas nutarimas netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos yra pagrįstas.

42Teismas atmeta skunde nurodomus motyvus, jog : įmonės bankroto administratoriui 2014 04 17 pirmojo kreditorių susirinkimo metu buvo suformuluota 15 konkrečių klausimų, į kuriuos administratorius atsakė ir informaciją patvirtinančius priedus pateikė 2014 m. gegužės 30 d. veiklos ataskaitoje, t.y. buvo pateikti duomenys apie perimtus bankrutuojančios įmonės dokumentus, apie audito įmonės atliekamų sandorių analizę, pateikta tarpinė audito ataskaita, audito planas ir informacija apie atliekamo audito apimtį bei sudėtį, nurodytas sąrašas sandorių, keliančių abejones dėl savo priešingumo įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos įmonės galėjimui atsiskaityti su kreditoriais, paaiškinti sutartiniai santykiai su UAB „Auditoriai ir konsultantai“ ir UAB „Buneva“ bei jų paslaugų apmokėjimas, pateiktas sąrašas sandorių, kuriuos šiai dienai vykdo ir kuriuos yra sudaręs BAB „Kauno tiekimas“ ir „Kauno tiekimas“ filialas, pateiktas samdomų darbuotojų pareigybių sąrašas bei pagrįstas jų būtinumas, patikslinta veiklos išlaidų suvestinė, atsižvelgiant į elektros energijos sąnaudas bei kitas sąnaudas, kurios yra kompensuojamos nuomininkų, nurodyta, kaip pagal nuomos sutartis yra kompensuojamos išlaidos už komunalines paslaugas, pagrįstas tęsiamos komercinės veiklos naudingumas, paaiškintos AB „Kauno tiekimas“ filialo išregistravimo iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro aplinkybės, patikslinta informacija apie perduotą (neperduotą) turtą bei užsienyje esančius nekilnojamojo turto objektus, pateikti duomenys apie sudarytas, vykdomas sutartis bei numatomas įplaukas, taip pat nurodytas sąrašas sudarytų nuomos sutarčių bei išvardinti atlikti darbai nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki 2014 m. gegužės 16 d., kaip faktinį pagrindą panaikinti skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą ir pareiškėjo manymą, kad šiais argumentais turėtų būti grindžiamas prašymas patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą, kadangi šios bylos nagrinėjimo dalykas ne administratoriaus veiksmai, jų atlikimo kiekis ir kokybė, o kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumas, nutarimo faktinis ir teisinis pagrįstumas ir kreditorių nutarimo teisingumas, atsižvelgiant į bankroto bylos proceso uždavinius, esmę, kreditorių susirinkimo kompetenciją ir įstatymo leidėjo įtvirtintas kreditorių teises LR Įmonių bankroto įstatyme ir LR Civiliniame kodekse. Teismas, spręsdamas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo ir prašymo patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą, nesprendžia bendrovės kreditorių ir bankroto administratoriaus ginčo dėl bankroto administratoriaus atliktų darbų apimties ar jų pakankamumo, sąžiningumo, rūpestingumo ir kvalifikuotumo tam tikrame bankroto bylos eigos laikotarpyje.

43Teismas, atmesdamas skundą, atsižvelgia į tą aplinkybę, kad administratoriaus veikla daugumos kreditorių balsais yra neigiamai vertinama jau ilgą laiko tarpą. Esant šiai situacijai, ilgėja bankroto procesas, dėl to teismas vertina, kad didėja išlaidos bankroto procedūroms apmokėti, kas neabejotinai nėra naudinga kreditoriams ir skolininkui (bankrutuojančiai įmonei). Dėl to teismui panaikinus skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą ir patvirtinus administratoriaus ataskaitą, būtų pažeistas anksčiau šioje nutartyje minėtas bankrutuojančios įmonės kreditorių veiklos autonomijos principas, byloje sukurta tokia situacija, kad administratorius, kuriuo nepasitiki daugumą balsų turintys kreditoriai, vykdytų įgaliotojo turto administravimą.

44Dėl to skundžiamas nutarimas yra pagrįstas, o prašymas patvirtinti UAB „Bankroto administratorių kompanija“ veiklos ataskaitą BAB „Kauno tiekimas“ bankroto byloje atmestinas.

45Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK , 290 str., 291 str., Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsniu, teismas,

Nutarė

46pareiškėjo UAB „Bankroto administratorių kompanija“ skundą atmesti.

47Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, teismo posėdyje rašytinio... 2. pareiškėjas BAB „Kauno tiekimas” bankroto administratorius UAB... 3. Pareiškime nurodoma, jog Kauno apygardos teismas 2013 m. gegužės 30 d.... 4. Bankroto administratoriaus nuomone, kreditorių susirinkimo sprendimas... 5. Skunde pabrėžiama, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs,... 6. Pareiškėjas teigia, jog teismų praktikoje nurodoma, kad teisinį pagrindą... 7. 2014 07 04 pateiktu atsiliepimu į skundą kreditorė BAB Ūkio bankas prašo... 8. Atsiliepime nurodoma, kad priešingai nei nurodo bankroto administratorius, BAB... 9. Bankroto administratorius nepatikrino įmonės sandorių ir nepareiškė... 10. ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p. numato administratoriui pareigą Bankroto... 11. Bankroto administratorius sudarė Audito sutartį visiškai nenaudingomis BAB... 12. Pagal Audito sutarties 5 d. nuostatas, pagrindinis audito paslaugų teikėjas... 13. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad Bankroto administratoriaus vaidmuo bankroto... 14. Bankroto administratoriaus pateiktos veiklos ataskaitos neatitinka ĮBĮ 11... 15. 2014-04-09 Bankas gavo Bankroto administratoriaus pranešimą „Dėl BAB... 16. Kreditoriaus nuomone, ši Bankroto administratoriaus pateikta Administratoriaus... 17. Tačiau Administratoriaus veiklos ataskaitoje Nr. 1 nenurodyta, nei kokia... 18. Administratoriaus veiklos ataskaitoje Nr. 1 nepateikta informacija apie... 19. Administratoriaus veiklos ataskaitoje Nr. 1 nepateikta išsami informacija apie... 20. BAB „Kauno tiekimas“... 21. Administratoriaus veiklos ataskaitoje Nr. 1 išsamiai nenurodyta apie ūkinės... 22. Kreditorius nurodo, kad administratoriaus veiklos ataskaitos esmė - informuoti... 23. Taigi, BAB “Kauno tiekimas” kreditoriai per pirmąjį kreditorių... 24. 2. Dėl antrajam BAB „Kauno tiekimas“ kreditorių susirinkimui pateiktos... 25. 2014-05-16 Bankroto administratorius pranešdamas apie vyksiantį antrąjį BAB... 26. Kreditorius nurodo, kad Administratoriaus veiklos ataskaita Nr. 2 taip pat... 27. Administratoriaus veiklos ataskaitoje Nr. 2 nepateikta tarpinė audito... 28. Administratoriaus veiklos ataskaitoje Nr. 2 nepateiktas sandorių sąrašas,... 29. Atsisakius tvirtinti Bankroto administratoriaus veiklos ataskaitas Nr. 1 ir Nr.... 30. Kauno apygardos teisme 2014 07 07 gautas ir priimtas BAB „Kauno tiekimas“... 31. Kauno apygardos teisme 2014 07 07 gautas ir priimtas BAB „Kauno tiekimas“... 32. Skundas atmestinas.... 33. Teismas pažymi, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas... 34. Dėl bankroto administravimo santykių teisinio kvalifikavimo,... 35. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 11 straipsnio 2 dalį bankroto... 36. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad bankroto... 37. Dėl kreditorių susirikimo kompetencijos ir jo nutarimų teisminės kontrolės... 38. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus... 39. Išnagrinėjus prie skundo pateiktą medžiagą yra nustatyta, kad... 40. Teismas pažymi, kad ĮBĮ 21 straipsnyje nustatytos bankrutuojančios įmonės... 41. Nagrinėjamoje byloje kreditoriai nepatvirtino administratoriaus ataskaitos... 42. Teismas atmeta skunde nurodomus motyvus, jog : įmonės bankroto... 43. Teismas, atmesdamas skundą, atsižvelgia į tą aplinkybę, kad... 44. Dėl to skundžiamas nutarimas yra pagrįstas, o prašymas patvirtinti UAB... 45. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK , 290 str., 291 str., Įmonių bankroto... 46. pareiškėjo UAB „Bankroto administratorių kompanija“ skundą atmesti.... 47. Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti...