Byla e2VP-815-470/2020
Dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo civilinėje byloje Nr. 2-2989-470/2008

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Snaigė Juknevičienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. T. prašymą suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Gelvora“ dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo civilinėje byloje Nr. 2-2989-470/2008.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas išdėstyti Alytaus apylinkės teismo sprendimo, kuriuo iš jo ieškovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Gelvora“ priteista 51 306,53 Eur skola, mokėjimą 60 mėnesių laikotarpiui, mokant kas mėnesį lygiomis dalimis po 855,11 Eur.

5Pareiškėjas nurodė, kad šiuo metu neturi jokių objektyvių galimybių iš karto sumokėti teismo priteistą 51 306,53 Eur skolą, kadangi neturi jokio kilnojamojo ir/ar nekilnojamojo turto, ar kito vertingo turto, kurį pardavus būtų galima iš karto atsiskaityti su išieškotoja UAB „Gelvora“. Taip pat turi daugybę kitų įsipareigojimų (skolų) tretiesiems asmenims, dėl kurių taipogi yra pradėtos vykdomosios bylos (šiuo metu yra vykdoma 20 vykdomųjų bylų) ir kas tik dar labiau apsunkina teismo sprendimo vykdymą iš karto. Be to, turi nepilnamečių vaikų, kuriems turi vykdyti išlaikymo pareigą. Taigi šiuo metu gaunamas darbo užmokestis ir turimas turtas nėra pakankamas iš karto įvykdyti teismo sprendimą. Dėl šių priežasčių yra pagrindas išdėstyti teismo sprendimo vykdymą dalimis. Pažymėtina, jog išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui bus užtikrintas tinkamas sprendimo įvykdymas, taip pat nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas, nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai, tuo labiau, kad išieškotoja yra pelningai veikianti įmonė, kurios finansinė padėtis yra nepalyginamai geresnė nei pareiškėjo.

6Suinteresuotas asmuo UAB „Gelvora“ su prašymu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad vien tik skolininko prašymas nėra pagrindas sprendimo įvykdymo išdėstymui – privalu atsižvelgti ir į argumentuotą kreditoriaus poziciją, įvertinti, ar nėra pažeidžiamos jo teisės ir pagrįsti lūkesčiai dėl įsiteisėjusio ir vykdytino sprendimo. Akivaizdu, kad kreditoriaus teisėti lūkesčiai yra kaip įmanoma greitesnis priteistos skolos susigrąžinimas. Pabrėžtina, kad pareiškėjo įsiskolinimo pradelsimas tęsiasi jau daugiau nei 11 metų, todėl, visu šiuo laikotarpiu tiek pradinė kreditorė AB Parex bankas, tiek dabar naujoji kreditorė UAB „Gelvora“ patiria vis didėjančius nuostolius dėl pareiškėjo neatsiskaitymo, kuris, tenkinant pareiškėjo prašymą dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo dalimis, būtų pratęsiamas dar ilgesniam laikotarpiui, kas prieštarautų teisėtiems kreditorės lūkesčiams. Teismo sprendimo išdėstymas galimas tik išimtinais atvejais, t. y. išdėstyti teismo sprendimo vykdymą galima tik tada, kai tokį procesinį sprendimą lemia socialiai reikšmingos aplinkybės. Pažymėtina, kad pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kad šiuo atveju egzistuotų socialiai reikšmingos aplinkybės, dėl kurių galėtų būti išdėstytas teismo sprendimo vykdymas dalimis. Vien faktas, kad pareiškėjas niekur nedirba ir neturi jokio nekilnojamojo turto nėra pagrindas konstatuoti esant socialiai reikšmingoms aplinkybėms. Iš pareiškėjo pateiktos SODROS pažymos matyti, kad jis nedirba mažiausiai nuo 2014 m., tačiau nėra pateikęs jokių įrodymų apie savo sunkią sveikatos būklę ar kitus įrodymus, kurie patvirtintų, kad pareiškėjas dėl objektyvių priežasčių negali gauti pajamų. Be to, pareiškėjas nėra pateikęs duomenų, kad yra užsiregistravęs Užimtumo tarnyboje, t. y. negalima konstatuoti, kad skolininkas apskritai aktyviai dalyvauja darbo paieškose ir siekia įsidarbinti bei tuo pačiu gauti pajamų. Taigi, darytina išvada, kad dėl paties pareiškėjo veiksmų/ neveikimo pareiškėjas jau ilgą laiko tarpą negauna jokių pajamų, iš kurių galėtų būti dengiami skoliniai įsipareigojimai. Pažymėtina ir tai, jog skolininkas, reiškiantis prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, turi įrodyti ne tik, kad jo turtinė padėtis yra sunki ir egzistuoja socialiai reikšmingos aplinkybės, bet ir tą aplinkybę, jog skolininko turtinė padėtis ateityje realiai pagerės. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima spręsti, kad ateityje jo finansinė padėtis realiai pagerės, t. y. pareiškėjas neįrodė, kad galės mokėti kas mėnesį po 855,11 Eur įsiskolinimui dengti.

7Pareiškimas nagrinėjamas teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, pranešus apie posėdį byloje dalyvaujantiems asmenims (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 straipsnio 3 dalis, 153 straipsnio 2 dalis).

8Teismas

konstatuoja:

9Prašymas atmestinas.

10CPK 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per įmanomai trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau. CPK 284 straipsnio 1 dalis suteikia teismui teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Teismo teisė išdėstyti ar atidėti sprendimo įvykdymą vertinama kaip teismo prerogatyva nustatyti skolininkui lengvatinį terminą įvykdyti prievolę, kurią skolininkas įpareigotas vykdyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu, jeigu egzistuoja itin nepalankios aplinkybės teismo sprendimo įvykdymui. Sprendžiant, ar konkrečiu atveju yra pagrindas atidėti teismo sprendimo įvykdymą ar jį išdėstyti, svarbu įvertinti, ar teismo sprendimo įvykdymo atidėjimas ar išdėstymas nesuteiks nepagrįsto pranašumo skolininkui, ar bus išlaikyta šalių teisėtų interesų pusiausvyra, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir jo privalomas pobūdis, pažeisti bendrieji teisės principai – teisingumo, protingumo ir sąžiningumo (Lietuvos A. T. 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011).

11Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolės Irenos Beliačic kontoroje yra vykdoma vykdomoji byla Nr. 0011/19/02466 pagal Alytaus apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą civilinėje byloje Nr. 2-2989-470/2008 dėl 51 306,53 Eur sumos išieškojimo iš skolininko A. T. pradinei išieškotojai AB Parex bankas, kuri reikalavimo teisę į skolininko skolą perleido UAB „Gelvora“.

12Pareiškėjas prašo išdėstyti 51 306,53 Eur sumos mokėjimą dalimis, nurodo, kad jis neturi jokio kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, turi daug įsipareigojimų tretiesiems asmenims, išlaiko nepilnametį vaiką, tačiau tai negali paneigti teismo sprendimo privalomumo principo bei teisėtų išieškotojos interesų (CPK 18 straipsnis). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad pareiškėjas Lietuvos Respublikoje nedirba nuo 2014 metų, tačiau nurodo, kad darbo užmokestį gauna. Gyventojų registro duomenys patvirtina, kad pareiškėjas yra deklaravęs savo išvykimą į Jungtinę Karalystę, kur tikėtina ir dirba, tačiau nepateikė tai pagrindžiančių įrodymų, kas rodo, kad pareiškėjas iki galo neatskleidė tikrosios savo finansinės padėties. Taip pat nepridėjo įrodymų apie bankų sąskaitose turimas lėšas, duomenų apie jo sutuoktinės vardu įregistruotą nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose. Pareiškėjas taip pat nepateikė jokių įrodymų apie mokamų mokesčių, pragyvenimui reikalingų išlaidų dydį. Teismo sprendimo įvykdymas gali būti išdėstytas tik išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (Lietuvos A. T. 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006).

13Kita vertus, vien turtinė padėtis negali lemti sprendimo įvykdymo būtino išdėstymo. Teismas, įvertinęs byloje pareiškėjo pateiktus duomenis, pripažįsta, jog jie nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad jo padėtis yra tokia sunki, jog sudarytų pagrindą suinteresuotam asmeniui priteistos sumos mokėjimą išdėstyti dalimis. CPK galiojantis rungimosi principas lemia, kad būtent pareiškėjui, pateikusiam prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, tenka pareiga įrodyti prašymo pagrįstumą (CPK 178 straipsnis). Jokių nepalankių ar socialiai reikšmingų aplinkybių, dėl kurių teismo sprendimo įvykdymas turėtų būti išdėstytas, byloje nenustatyta. Neįrodyta ir tai, kad pareiškėjo turtinė padėtis ateityje realiai pagerės.

14Esant nurodytoms aplinkybėms pripažintina, kad teismo sprendimo įvykdymo išdėstymas, nesant tam teisinio ir faktinio pagrindo, pažeistų šalių interesų pusiausvyros ir proporcingumo principus, išieškotojos teisėtus lūkesčius, kad jai palankus teismo sprendimas būtų kuo greičiau įvykdytas, todėl pareiškėjo prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo atmestinas.

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už Teisingumo ministro kartu su Finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl iš pareiškėjo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis, Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 straipsniu, 290–291 straipsniais,

Nutarė

17Pareiškėjo A. T. prašymą atmesti.

18Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai