Byla e2-5833-937/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Erika Zablockaja rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio ūkis“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „SYL“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „SYL“ dėl 696,04 Eur skolos, 6 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

4Ieškovė nurodo, kad ji yra juridinis asmuo, teikiantis daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpų ir objektų administravimo, techninės priežiūros ir kitas paslaugas. Ieškovė yra daugiabučio namo, esančio ( - ) (toliau – namas), bendrojo naudojimo objektų administratorė. Nekilnojamojo turto registro centro duomenys patvirtina, kad patalpa, esanti ( - ) (unikalus Nr. ( - )), nuosavybės teise priklauso atsakovei. Atsakovė laikotarpiu nuo 2019-05-01 iki 2019-11-30 už suteiktas administratorės paslaugas nemokėjo, todėl susidarė 696,04 Eur skola. Skolos susidarymo faktą patvirtina teismui pateikiama PVM sąskaita faktūra.

5Ieškovė 2020-01-23 pateikė papildomus įrodymus – sąskaitas-faktūras už laikotarpį nuo 2019 m. gegužės mėn. iki 2019 m. lapkričio mėn.

6Atsakovė atsiliepimu prašo ieškinį atmesti. Nurodo, jog ( - ) pastate esantys kaminai, kurių remontą atlikto ieškovė (kaip tai nurodyta ieškovės pateiktoje 2019-05-31 PVM sąskaitoje faktūroje ( - )), prasideda privačiose erdvėse ir yra skirti tam tikros vienos patalpos vėdinimui, todėl negali būti laikomi bendru turtu. Vienas iš ieškovės suremontuotų kaminų prasideda netgi atskirai šiam kaminui suformuotoje patalpoje, priklausančioje ( - ) butui, unikalus Nr. ( - ) (patalpa Nr. 4-9). Ieškovė savo ieškinyje nepateikia argumentų, kodėl kaminai laikytini bendrojo naudojimo objektais. Atsakovė 2019-10-22 pateikė ieškovei pretenziją dėl 2019-05-31 PVM sąskaitoje faktūroje ( - ) pagrįstumo bei reikalavo šią sąskaitą anuliuoti. Atsakovei yra žinoma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalyje numatyta butų ir kitų patalpų savininkų pareiga proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas ir sutinka mokėti kitas sąskaitoje nurodytas išlaidas, patirtas administruojant bendro naudojimo turtą. Ieškovė, aiškiai žinodama atsakovės poziciją dėl skolos, neatsakė į atsakovės pretenziją, o kreipėsi į teismą. Ieškovės ieškinyje įvardinti remonto darbai yra atlikti neteisėtai, nes jie nebuvo iš anksto suderinti su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos. ( - ), esantis pastatas yra įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, todėl bet kokie pastato remonto darbai (net ir avarinės būklės atvejais) turi būti derinami su Kultūros paveldo departamentu (t. y. turi būti gautas išankstinis pritarimas darbams). Atsakovė nebuvo ieškovės informuota apie planuojamus kaminų remonto darbus bei nėra davusi sutikimo ar kitokio pritarimo dėl ieškovės minėtų darbų atlikimo, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 4 dalimi, darbai negalėjo būti atliekami atsakovės sąskaita ir atsakovė neprivalo apmokėti ieškovės ieškinyje reikalaujamų išlaidų.

7Ieškovė 2020-05-18 pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodo, kad 2019 m. sausio 31 d. Statinio apžiūros aktu buvo nustatyta, kad namo, esančio ( - ) (toliau – namas), stogo čerpės eroduoja, sutrūkinėjusios. Stogo plokštuma netolygi. Ant kaminų matomi įtrūkimai, atšokęs tinkas. Konstrukcijų būklė neatitinka STR:2.01.01:2005 Esminis statinio reikalavimas. ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ ir STR 2.05.02:2008 ,,Statinių konstrukcijos. Stogai“ reikalavimų. Vadovaujantis atlikta apžiūra, kurioje nustatyta, kad kaminai ir stogas neatitinka privalomųjų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, ieškovė privalėjo organizuoti namo stogo ir kaminų remonto darbus. 2019 m. balandžio mėn. buvo atlikti minėti darbai. 2015 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 831 patvirtinti Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai įtvirtina, kad pagrindinis administratoriaus uždavinys – administruoti namo bendrojo naudojimo objektus – užtikrinti jų priežiūrą pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, įgyvendinti namo butų ir kitų patalpų savininkų su bendrąja nuosavybe susijusius sprendimus ir pavedimus, priimtus Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, jiems atstovaujant (3 punktas). Jeigu bendrojo naudojimo objektų būklė kelia grėsmę jų išlikimui, žmonėms ar aplinkai, pagal teisės aktų reikalavimus imtis būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos ir pašalinta grėsmė (7.7 p.). Lietuvos Respublikos gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų bendrijų įstatymas įtvirtina, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektai tai pastato bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės pastato konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė techninė ir kita įranga, taip pat kitas turtas, priklausantis daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise (2 straipsnio 4 dalis). 2016 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-971 patvirtinto Statybos techninio reglamento (STR 1.07.03:2017) ,,Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų Nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ IV skyrius (Bendrieji statinių priežiūros reikalavimai) įtvirtina, kad statinio priežiūros tikslas – užtikrinti statybos įstatymo bei statybos techninių dokumentų nustatytus statinių esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę maksimaliai sumažinti avarijų tikimybę, grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai (11 p.). Pagrindiniai statinių ir jų konstrukcijų techninės priežiūros ir teisingo naudojimo uždaviniai yra šie: siekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų naudojami nepažeidžiant projektų, statybos bei eksploatavimo normų, laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus, profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvojo susidėvėjimo) statinius ir jų konstrukcijas, išvengti statinių griūčių, o joms įvykus arba įvykus stichinėms nelaimėms, išvengti papildomų padarinių ir nuostolių, siekti, kad statiniai nedarytų žalos žmonių sveikatai ar aplinkai (12 p.). Šis reglamentas taip pat įtvirtina, kad nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrinamos statinio pagrindinės konstrukcijos, fiksuojami pastebėti defektai, avarijų pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti, vizualiai tikrinama gaisrinės saugos įrenginių ir priemonių būklė, patalpų ir aplinkos sanitarinė būklė (38 p.). Ieškovė mano, kad atsakovė privalo apmokėti proporcingai jai nuosavybės teise priklausančiai patalpų daliai priskaičiuotą sumą už atliktus aukščiau minėtus darbus. Atsakovės skola susidariusi ne tik už aukščiau minėtus darbus, tačiau ir už kitas paslaugas: namo administravimą, kaupiamąsias lėšas bendroms namo reikmėms, techninę priežiūrą ir kitas paslaugas. Šią aplinkybę patvirtina ieškovės byloje pateiktos sąskaitos faktūros.

8Ieškovė 2020-05-21 pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodo, kad ji nesutinka su atsakovės pozicija, kad ,,ieškovė nepateikė atsakovei jokių dokumentų, pagrindžiančių atliktų darbų (kamino remonto) išlaidas (darbų sąmatų, atlikimo (priėmimo-perdavimo) aktų, kitų su tuo susijusių dokumentų <...>“. Su 2020-05-18 rašytiniais paaiškinimais kartu buvo pateiktas ir 2019-04 Atliktų darbų aktas SU-DA-19-01-1034 (toliau – aktas), kuriame užfiksuota – daugiabučio namo, esančio ( - ) (toliau – namas), atliktų kaminų ir stogo remonto darbų (toliau – darbai) faktas, darbų ir išlaidų aprašymai, darbų apimtys, kainos, darbo jėga, medžiagos ir kita. Iš pateikto atliktų darbų akto taip pat matyti, kad rangovas darbus pridavė, o užsakovas darbus priėmė. Nurodo, kad pagal CK 6.662 straipsnį atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus. Ieškovė mano, kad pateikė visą reikalingą informaciją darbų išlaidoms bei kitiems duomenims pagrįsti. Ieškovė pateikia išrašą iš ieškovės apskaitos programos, iš kurio matyti, kaip buvo paskirstytos išlaidos už atliktus darbus namo butų ir kitų patalpų savininkams. Iš pateikto išrašo matyti, kad pagal aktą namo butų ir kitų patalpų savininkams buvo paskirstyta 1 890,68 Eur suma. Iš viso paskirstyta 5 butams (patalpoms), kurių bendras skirstomas plotas sudaro 327,20 kv. m (visų namo butų ir kitų patalpų bendrų plotų suma). Pridėjus PVM mokestį, paskirstyta suma gyventojams sudaro 2 287,72 Eur. Atsakovei priklausanti suma paskaičiuota proporcingai jam nuosavybės teise priklausančiai daliai: 1 890,68 (paskirstyta suma): 327,70 (skirstomas plotas) = 5,778362 (tarifas), 77,70 (atsakovei nuosavybės teise priklausantis plotas) x 5,778362 (tarifas) = 448,98 Eur (be PVM), 543,27 (su PVM) (atsakovei tenkanti mokėti suma už darbus). Pagal ieškovės Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimo taisykles (parengtos pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-913 patvirtintas Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų pavyzdines taisykles), kai numatomo pirkimo vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra mažesnė nei 3 000 Eur, pirkimas gali būti vykdomas apklausos arba konkurso būdu. Ieškovė pateikia Tiekėjų apklausos pažymą darbams atlikti. Pagal mažiausios kainos vertinimų kriterijų laimėjusiu pripažintas UAB ,,Pastatų meistrai“ pasiūlymas (pasiūlyta kaina 1 920 Eur be PVM). Atsakovė nepagrįstai nurodo, kad neva namo butų ir kitų patalpų savininkai nebuvo tinkamai informuoti apie pastebėtus namo trūkumus ir numatomus ieškovės darbus ir pateikė skelbimą, kuris buvo patalpintas ieškovės internetiniame puslapyje (savitarnoje). Iš pateikiamo skelbimo matyti, kad namo butų ir kitų patalpų savininkai informuojami, kad bus atliekami darbai, kadangi konstrukcijų būklė neatitinka STR: 2.01.01:2004 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ reikalavimų. Skelbime taip pat nurodoma darbų vykdymo laikotarpis, suma, darbų vykdytojas. 2015 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 831 patvirtini Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai nurodo, kad apie savo veiklą administratorius skelbia interneto svetainėje, kitais būdais.

9Atsakovė 2020-05-29 raštu pateikė poziciją dėl ieškovės papildomų paaiškinimų. Atsakovė nurodo, jog atsakovė sutinka, kad ieškovė 2020-05-18 pateikė 2019-04 Atliktų darbų aktą Nr. SU-DA-19-01-1034. Įvertinant tai, kad atsakovė dėl minėtų subjektyvių priežasčių su darbų atlikimo aktu susipažino prieš dvi dienas, ji neturėjo galimybės jį detaliai panagrinėti ir įsitikinti jame pateiktų sumų pagrįstumu. Atsakovė nesutinka su ieškovės teiginiu, kad ji tinkamai informavo patalpų savininkus apie numatomus atlikti darbus. Iki atsakovei gaunant ieškovės 2019-05-31 sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ), nebuvo jokių ieškovės ir atsakovės formalius santykius patvirtinančių faktų, t. y. tarp ieškovės ir atsakovės nebuvo pasirašyta kokia nors sutartis, įskaitant ir bet kokios formos susitarimą naudotis ieškovės savitarnos svetaine, kurioje ieškovė teigia pateikusi skelbimą apie numatomus atlikti darbus; atsakovė nebuvo iš ieškovės gavusi jokio formalaus dokumento (pranešimo, sąskaitos, reikalavimo), liudijančio realaus bendravimo tarp ieškovės ir atsakovės buvimą. Tai reiškia, kad minėta 2019-05-31 sąskaita-faktūra yra pirmasis dokumentas, kurį atsakovė yra kada nors gavusi iš ieškovės. Atsakovė neturėjo priežasties manyti turinti kokių nors įsipareigojimų ieškovei, todėl negalėjo preziumuoti poreikio sekti informaciją ieškovės internetiniame puslapyje (savitarnoje). Ieškovė, atsižvelgdama į tai, kad iki tol nebuvo bendravusi ar kitaip kontaktavusi su atsakove, minimą 2015-08-05 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 831 reikalavimą, kad „apie savo veiklą administratorius skelbia interneto svetainėje, kitais būdais“, turėjo vykdyti atsakovei apie numatomus kaminų remonto darbus pranešdama kitu būdu. Atsakovės atstovas A. B. apie kaminų remonto darbų pranešimo bendrasavininkiams procedūras kalbėjosi su name esančių patalpų savininkais – O. M., UAB ( - ), ( - ) patalpų, unikalus Nr. ( - ), savininko atstovu D. T. (( - ) buto bendrasavininkiu), V. K. (( - ) buto savininku), R. Z. (( - ) buto bendrasavininkiu). Visi jie patvirtino, kad apie ieškovės numatomus kaminų remonto darbus iš anksto informuoti taip pat nebuvo. Ieškovė nesiėmė organizuoti didesnio svarbumo darbų (pagal jos pačios nustatytą įvertinimo skalę, pateiktą 2019-01-31 Statinio priežiūros akte Nr. ( - )) – pastato stogo remonto, nepaisant to, ji organizavo mažiau reikšmingus kaminų remonto darbus. Akte teigiama: „Stogo čerpės eroduoja, sutrūkinėjusios. Stogo plokštuma netolygi, stogas įlinkęs, nesandarus. Konstrukcijų būklė netenkina STR: 2.01.01:2005. Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ ir STR 2.05.02: 2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ reikalavimų“. Pagal minėtą įvertinimo skalę stogo būklė vertinama „l“, t. y. labai bloga („būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų“), tuo tarpu kaminų būklė vertinama „2“, t. y. bloga („per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti“). Ieškovė savo 2020-05-15 Prašyme dėl papildomų paaiškinimų ir dokumentų pateikimo teigia šalia kaminų remonto 2019 m. balandžio mėnesį atlikusi ir stogo remontą. Atsakovė nesutinka su tokiu ieškovės traktavimu, bandant nedidelės stogo ploto dalies čerpių keitimą pateikti kaip 2019-01-31 Statinio priežiūros akte Nr. ( - ) rekomenduojamą stogo (netolygaus, įlinkusio ir nesandaraus) remontą. Pateiktame 2019-04 Atliktų darbų akte Nr. SU-DA-19-01-1034 nurodoma, kad buvo perrinkta 5 m2 čerpių dangos ir pakeista 18 pavienių čerpių, nenurodomi jokie kiti stogo konstrukcijų remonto darbai. Nurodomas pakeistų čerpių kiekis pakankamai nedidelis, kad būtų galima teigti, jog buvo keičiamos tik apie kaminus buvusios sulūžusios ar įtrūkusios čerpės, tačiau kita stogo dalis tvarkoma nebuvo (pažymėtina, kad bendras namo stogo paviršiaus plotas yra daugiau nei 200 m2). Juo labiau, kad ieškovės pateiktame pranešime iš internetinio puslapio (savitarnos) namo savininkams apie numatomus darbus taip pat įvardinami tik kaminų remonto darbai (t. y. apie stogo remonto darbus neužsimenama). 2019-01-31 Statinio priežiūros akte Nr. ( - ) stogo defektams pašalinti rekomenduojama „užsakyti konstrukcijų būklės vertinimą su remonto projektu“. Ieškovė tokio konstrukcijų būklės vertinimo neatliko, remonto projekto neruošė ir nederino – priešingu atveju, šiuos dokumentus, pagrindžiančius jos, kaip namo administratoriaus, veiksmus ir suteikiančius teisinį pagrindą aptariamiems darbams atlikti, jau iki šiol turėjo pateikti teismui. Tokie darbai taip pat turėjo būti derinami ir su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos, tačiau atsakovė tokio derinimo įrodymų teismui nepateikė. Atkreiptinas dėmesys į akivaizdžius turtinius tarpusavio ryšius tarp ieškovės ir jos organizuotą apklausą laimėjusią ir darbus atlikusią įmonę – UAB „Pastatų meistrai“: pastarąją įsteigė ieškovę patronuojantis akcininkas AB „Civinity“ (įmonės steigimo metu – UAB „Civinity“) (pateikiamas 2016-10-21 UAB „Civinity“ vienintelio akcininko sprendimas). AB „Civinity“ ir UAB „Pastatų meistrai“ yra įsikūrusios tame pačiame pastate, t. y. Riovonių g. 25B, 03154 Vilnius, kur dirba ir dalis pačios ieškovės darbuotojų. Minėti ryšiai parodo akivaizdų interesų konfliktą. Atsakovės nuomone, 2019-02-20 ieškovės atlikta kaminų remonto paslaugų tiekėjų apklausa buvo vykdyta nesąžiningai, dėl ko atsakovė neprivalo apmokėti nepagrįstų ieškovės ieškinyje reikalaujamų išlaidų už kaminų remonto darbus.

10Teismas 2020-08-04 nutartimi paskyrė bylos nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka.

11Ieškinys tenkintinas visiškai.

12Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė UAB „SYL“ yra negyvenamosios patalpos (neįrengta pastogė), esančios ( - ), savininkė.

13Pagal CK 4.84 straipsnio 1 dalies nuostatas, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius. Nustatyta, kad ieškovė daugiabučiam namui, esančiam adresu ( - ), teikia bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas.

14Į bylą ieškovė pateikė 2019-12-31 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), taip pat PVM sąskaitas faktūras ( - ), iš kurių matyti, kad skola atsakovei susidarė ir yra paskaičiuota už administravimą, už lėšų kaupimą bendroms namo reikmėms, techninę priežiūrą, taip pat skola susidaro ir už ankstesnes atsakovės neapmokėtas sumas. 2019-05-31 PVM sąskaitoje faktūroje Nr. ( - ) nurodyta atsakovės skola už kaminų remontą – 448,98 Eur be PVM. Atsakovė nesutinka administratoriui mokėti namo administravimo išlaidų, nes teigia, kad pastate, esančiame ( - ), esantys kaminai, kurių remontą atlikto ieškovė, prasideda privačiose erdvėse ir yra skirti tam tikros vienos patalpos vėdinimui, todėl negali būti laikomi bendru turtu. Taip pat atsakovė nurodo, jog ji nebuvo ieškovės informuota apie planuojamus kaminų remonto darbus bei nėra davusi sutikimo ar kitokio pritarimo dėl ieškovės minėtų darbų atlikimo.

15Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) CK 4.82 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus (CK 4.82 straipsnio 4 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigų konkrečiais atvejais, yra konstatavęs, kad buto savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2003). Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiamos proporcingumo principu (CK 4.82 straipsnio 5 dalis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009).

16Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog pareiga padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu, buto ir kitų patalpų savininkui nustatyta daiktinės teisės normomis, nes jis yra ne tik savininkas, bet ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009). Šio subjekto, kaip bendraturčio, pareiga dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą kyla iš įstatymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2003) ir jos negali pakeisti ar eliminuoti nei šios bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektai, nei daugiabučio namo savininkų bendrija ar kitas bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo teises įgyvendinantis asmuo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2009 m. lapkričio 27 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009, konstatavo, kad įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti; šiai taisyklei taikyti yra teisiškai nereikšminga atitinkamų bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių daromos nurodytos išlaidos, bendraturčio paaiškinimai, kuriam ji taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės.

17Į bylą ieškovė pateikė 2019-01-31 Statinio apžiūros aktą Nr. ( - ), kuriame yra įvertinta pastato, esančio ( - ), būklė. Statinio apžiūros akte nurodytos rekomendacijos defektų ir gedimų šalinimui, t. y. užsakyti konstrukcijų būklės vertinimą su remonto projektu; išvalyti lietaus latakus; korozijos pažeistus latakus ir lietvamzdžius pakeisti; pažeistus kaminus permūryti ir pertinkuoti. Statinio apžiūros akto skiltyje „2.1. Kaminų atitikimas gaisrinės saugos reikalavimams“ nurodyta: „ant kaminų matomi įtrūkimai, atšokęs tinkas. Konstrukcijų būklė neatitinka STR:2.01.01:2005 Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“. Įvertinimas: 2“. Pateikta pastaba dėl įvertinimo skalės, kuria remiantis įvertinimo „2“ reikšmė: blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti).

18Ieškovė nurodo, kad 2019 m. balandžio mėnesį buvo atlikti pastato stogo ir kaminų remonto darbai. Byloje nustatyta, kad ieškovei vykdant daugiabučio namo atnaujinimo darbų pirkimą apklausos būdu pagal mažiausios kainos vertinimų kriterijų laimėjusiu pripažintas UAB ,,Pastatų meistrai“ pasiūlymas (pasiūlyta kaina 1 920 Eur be PVM). Į bylą pateikta 2019-02-20 Tiekėjų apklausos pažyma ir Atliktų darbų aktas Nr. SU-DA-19-01-1034. Nustatyta, kad UAB ,,Pastatų meistrai“ ieškovės užsakytus darbus atliko už 2 287,72 Eur (su PVM). Ieškovė apskaičiavo atsakovei pagal jos nuosavybės teise valdomų patalpų plotą tenkantį mokestį už stogo ir kaminų remontą – 448,98 Eur be PVM (543,27 Eur su PVM).

19Pagal Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų pavyzdines taisyklių (toliau – Taisyklės) 10 punktą, kai numatomo pirkimo vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra mažesnė nei 3 000 Eur, pirkimas gali būti vykdomas ir apklausos, ir konkurso būdu. Remiantis Taisyklių 2.1 punktu, apklausa – pirkimo būdas, kai administratorius apklausia keletą potencialių pasirinktų tiekėjų, bet ne mažiau kaip 3 (tris), dėl priežiūros paslaugų teikimo ir (ar) darbų atlikimo vadovaudamasis Pirkimų taisyklėmis pagal administratoriaus parengtas ir su bendrojo naudojimo objektų savininkų išrinktu atstovu (-ais) suderintas pirkimo sąlygas. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas Taisyklių nuostatas bei ieškovės pateiktus rašytinius įrodymus apie darbų pirkimo vykdymą apklausos būdu, darytina išvada, kad ieškovė nepažeidė Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų pavyzdinių taisyklių reikalavimų.

202015 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 831 patvirtintų Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 14 punkte nurodyta, kad administratorius apie savo veiklą skelbia interneto svetainėje, namo skelbimų lentose, kitais būdais. Šiuo atveju ieškovė į bylą teikė rašytinius įrodymus apie parengtą skelbimą dėl namo, esančio ( - ), kaminų remonto. Ieškovės teigimu, minėtas skelbimas buvo patalpintas ieškovės interneto tinklalapyje (savitarnoje).

21Kaip minėta, atsakovės teigimu, kaminai, kurių remontą atliko ieškovė, negali būti laikomi bendrąja daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybe.

22Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį, butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Detalesnis bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančių objektų sąrašas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo normų (2 straipsnio 4 dalis).

23Nagrinėjamu atveju daugiabučio gyvenamojo namo stogas bei kaminai yra pripažįstami bendrąja daline nuosavybe CK 4.82 straipsnio 1 dalies prasme, todėl atsakovei tenka įstatyme įtvirtinta pareiga prisidėti prie jų būklės išlaikymo. Kadangi stogas ir kaminai iki remonto buvo avarinės būklės (statinio apžiūros akte stogo būklė įvertinta kaip labai bloga, o kaminų kaip bloga), jie neatitiko privalomų statinio naudojimo reikalavimų, tai lėmė ieškovės pareigą organizuoti jų remontą, o atsakovei – prisidėti prie remonto išlaidų dalies atlyginimo, net jeigu dėl darbų atlikimo nebūtų gauti butų ir kitų patalpų savininkų sutikimai (CK 4.82 straipsnio 3 dalis, 4.83 straipsnio 4 dalis). Šiuo atveju ieškovės užsakymu atlikti pastato stogo ir kaminų remonto darbai atsižvelgiant į statybos techninių reglamentų reikalavimus.

24Taigi CK 4.83 straipsnio 4 dalies nuostata papildo CK 4.82 straipsnio 3 dalį ir pabrėžia butų ir kitų patalpų savininkų pareigą padengti būtinąsias (privalomąsias) turto išlaikymo sąnaudas, dėl kurių sudėties ir dydžio sprendžiama pagal teisės aktuose nustatytus statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Toks reglamentavimas reiškia, kad CK 4.83 straipsnio 4 dalyje nustatytų išimčių taikymas galimas tik tada, kai išlaidos yra nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs aktualią praktiką nagrinėjamu klausimu, „namo remonto išlaidų susiejimas su privalomaisiais statinių priežiūros ir naudojimo reikalavimais yra teisiškai reikšmingas todėl, kad pareiga apmokėti šias išlaidas nepriklauso nei nuo buto ir kitų patalpų savininko sutikimo, nei nuo administratoriaus ar buto ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-570/2014).

25Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atsakovė, kaip buto ir kitų patalpų savininkė, turi ne pasirinktinę teisę, tačiau imperatyvią pareigą proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei minėtiems bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti, kurios ji, būdama nuosavybės teisės subjektu, negali pakeisti ar eliminuoti.

26Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-08-05 nutarimu Nr. 831 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintų Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų (toliau – Nuostatų) 8.1. papunktį administratorius proporcingai patalpų savininkų dalinės nuosavybės daliai kas mėnesį apskaičiuoja už namo bendrojo naudojimo objektų administravimą, vadovaudamasis savivaldybės vykdomosios institucijos sprendime dėl administratoriaus skyrimo nurodytu bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifu, neviršijančiu maksimalaus tarifo, apskaičiuoto pagal savivaldybės tarybos nustatytą maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarką.

27Nagrinėjamu atveju ieškovei prašant priteisti iš atsakovės skolą už suteiktas paslaugas jai tenka pareiga įrodyti atliktų darbų ir suteiktų paslaugų realumą, mokesčių apskaičiavimo tvarką bei dydžius.

28Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad būtent šalis, teigianti, jog administravimo paslaugos nesuteiktos ar suteiktos netinkamai, nesutinkanti su paslaugų mokesčio dydžiu ar apskaičiavimu, turi nurodyti ir pateikti įrodymus, pagrindžiančius šių teiginių pagrįstumą (Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2689-577/2013, 2016 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-2246-656/2016; 2019 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1104-275/2019).

29Pažymėtina, kad į bylą pateiktos PVM sąskaitos faktūros su priskaičiuotais mokesčius, o jose detaliai nurodoma, už ką yra priskaičiuoti mokesčiai. Atsakovė PVM sąskaitose faktūrose pateiktų konkrečių mokesčių ir jų dydžių neginčija (išskyrus mokestį už kaminų remontą). Nors atsakovei kyla abejonių dėl ieškovės vykdytos apklausos dėl darbų pirkimo, jokiais įrodymais savo nuomonės ji nepagrindžia. Vien abstraktūs teiginiai dėl netinkamo remonto darbų pirkimo vykdymo nėra pagrindas netenkinti ieškinio, juolab, kad atsakovė nurodo tik bendrus ir abstrakčius teiginius dėl administratoriaus vykdytos tiekėjų apklausos.

30Teismas nustatė, jog ieškovė leistinais rašytiniais įrodymais pagrindė reikalaujamą priteisti iš atsakovės 696,04 Eur sumą už stogo ir kaminų remonto darbus. Teismas atkreipia dėmesį, jog atsakovė teismui nepateikė jokių įrodymų ir paskaičiavimų, kad ieškovė neteisingai apskaičiavo mokesčius, tenkančius jos turimai daliai bendrojoje namo dalinėje nuosavybėje (CPK 178 straipsnis). Teismo vertinimu, ieškovė pagrindė prašomą priteisti patalpoms, esančioms ( - ), tenkančią skolą už paslaugas bei daugiabučio namo remontą.

31Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad ieškovė, prašydama priteisti iš atsakovės skolą už daugiabučio gyvenamojo namo administravimo, eksploatavimo, priežiūros paslaugas, įrodymais pagrindė suteiktų paslaugų faktą, apimtis, kainą, atsakovės skolos dydį, taigi, nagrinėjamu atveju ieškovė savo įrodinėjimo pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi, įgyvendino. Tuo tarpu atsakovė, nesutikdama su ieškovės suteiktomis paslaugomis, mokesčių paskaičiavimo teisingumu, nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovės patirtos išlaidos būtų neteisingai ir nepagrįstai apskaičiuotos, paslaugos nesuteiktos ir kiti statinio priežiūros darbai, įskaitant kaminų remontą, atlikti nepagrįstai ar nekokybiškai (CPK 178 straipsnis).

32Pažymėtina, kad pagal Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ (toliau – Reglamentas) 16 punktą, esant neatidėliotinam atvejui (dėl grėsmės žmonių gyvybei ir / ar kai yra akivaizdus griūties pavojus), statinio stabilumui užtikrinti būtini skubiai atlikti avarijos grėsmės pašalinimo darbai gali būti atliekami ir be tvarkybos darbų projekto bei leidimo atlikti tvarkybos darbus, tačiau parengus šių darbų aprašą ir, esant būtinybei, jų schemą. Reglamento 14 punkte įtvirtinta, jog avarijos grėsmės pašalinimo darbams priskiriami kultūros paveldo objektų fizinės būklės stabilizavimo ir / ar iškilusios sunykimo grėsmės pašalinimo darbai, kurie išvardinti Apsaugos priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-607. Pagal Apsaugos priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo 6.2.1 punktą, nekilnojamojo kultūros paveldo būklės stabilizavimui ir avarijos grėsmės pašalinimui, maksimaliai išsaugant autentiškumą, priskiriama kultūros paveldo statinių konstrukcijų parėmimas, suveržimas, laikinas sustiprinimas ir kitoks esamos padėties stabilizavimas.

33Nors atsakovė teigia, kad bet kokie pastato, esančio ( - ), remonto darbai (net ir avarinės būklės atvejais) turi būti derinami su Kultūros paveldo departamentu, tačiau atsakovė nepateikė jokių rašytinių įrodymų šiems teiginiams pagrįsti, todėl vien šių teiginių pagrindu, nesant juos pagrindžiančių įrodymų, negalima daryti išvados, kad ieškovės organizuotas stogo ir kaminų remontas buvo neteisėtas.

34Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Duomenų, kad atsakovė būtų atsiskaičiusi su ieškove, byloje nėra (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis). Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė ieškovei už suteiktas paslaugas nemokėjo, todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 696,04 Eur skolos suma už laikotarpį nuo 2019-05-01 iki 2019-11-30.

35CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 2 dalis numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Atsižvelgiant į tai, ieškovės reikalavimas jai iš atsakovės priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą (696,04 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2020-01-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

36Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 16 Eur sumokėto žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

37Byloje patirta 5,37 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidų dydis viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (keistu 2020-01-13 įsakymu Nr. 1R-19/1K-2) nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (5 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos priteistinos iš atsakovės valstybei (CPK 92, 96 straipsniai).

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96, 142 str. 4 d., 259 str. teismas,

Nutarė

39ieškinį patenkinti visiškai.

40Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei uždarajai akcinei bendrovei „Senamiesčio ūkis“, j. a. k. 121452134, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „SYL“, j. a. k. 300547517, 696,04 Eur (šešių šimtų devyniasdešimt šešių eurų 4 ct) skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą (696,04 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2020-01-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 16 Eur (šešiolikos eurų) žyminį mokestį.

41Priteisti valstybei iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „SYL“, j. a. k. 300547517, 5,37 Eur (penkis eurus 37 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

42Išaiškinti atsakovei, kad suma, priteista valstybei, turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 Luminor Bank AB, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke. Įmokos kodas 5660. Sumokėjus išlaidas valstybės naudai, nedelsiant pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus.

43Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Erika Zablockaja rašytinio proceso... 2. Teismas... 3. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „SYL“ dėl 696,04... 4. Ieškovė nurodo, kad ji yra juridinis asmuo, teikiantis daugiabučių namų... 5. Ieškovė 2020-01-23 pateikė papildomus įrodymus – sąskaitas-faktūras už... 6. Atsakovė atsiliepimu prašo ieškinį atmesti. Nurodo, jog ( - ) pastate... 7. Ieškovė 2020-05-18 pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus, kuriuose... 8. Ieškovė 2020-05-21 pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus, kuriuose... 9. Atsakovė 2020-05-29 raštu pateikė poziciją dėl ieškovės papildomų... 10. Teismas 2020-08-04 nutartimi paskyrė bylos nagrinėjimą rašytinio proceso... 11. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 12. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė UAB... 13. Pagal CK 4.84 straipsnio 1 dalies nuostatas, jeigu butų ir kitų patalpų... 14. Į bylą ieškovė pateikė 2019-12-31 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), taip... 15. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) CK 4.82 straipsnio 3... 16. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog pareiga padengti išlaidas, susijusias... 17. Į bylą ieškovė pateikė 2019-01-31 Statinio apžiūros aktą Nr. ( - ),... 18. Ieškovė nurodo, kad 2019 m. balandžio mėnesį buvo atlikti pastato stogo ir... 19. Pagal Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir... 20. 2015 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 831... 21. Kaip minėta, atsakovės teigimu, kaminai, kurių remontą atliko ieškovė,... 22. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį, butų ir kitų patalpų savininkams... 23. Nagrinėjamu atveju daugiabučio gyvenamojo namo stogas bei kaminai yra... 24. Taigi CK 4.83 straipsnio 4 dalies nuostata papildo CK 4.82 straipsnio 3 dalį... 25. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atsakovė, kaip buto ir kitų patalpų... 26. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-08-05 nutarimu Nr. 831 „Dėl... 27. Nagrinėjamu atveju ieškovei prašant priteisti iš atsakovės skolą už... 28. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad būtent šalis, teigianti, jog... 29. Pažymėtina, kad į bylą pateiktos PVM sąskaitos faktūros su... 30. Teismas nustatė, jog ieškovė leistinais rašytiniais įrodymais pagrindė... 31. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad ieškovė,... 32. Pažymėtina, kad pagal Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013... 33. Nors atsakovė teigia, kad bet kokie pastato, esančio ( - ), remonto darbai... 34. Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei... 35. CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 36. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis ieškovei iš atsakovės... 37. Byloje patirta 5,37 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96, 142 str. 4... 39. ieškinį patenkinti visiškai.... 40. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei uždarajai akcinei bendrovei... 41. Priteisti valstybei iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „SYL“,... 42. Išaiškinti atsakovei, kad suma, priteista valstybei, turi būti įmokėta į... 43. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu...