Byla 2A-373-180/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Dalios Kačinskienės ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tomadas“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. lapkričio 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1096-368/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tomadas“ ieškinius atsakovui Šiaulių apskrities Vyriausiajam policijos komisariatui, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Automagija“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Šančių autoservisas ir Ko“, dėl supaprastinto atviro konkurso pasiūlymų eilės panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Tomadas“ kreipėsi į teismą su ieškiniais atsakovui Šiaulių apskrities VPK ir prašė:

  • panaikinti 2014 m. rugsėjo 17 d. sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę supaprastintame atvirajame konkurse „Dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo Joniškio, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste“ dalyje dėl UAB „Automagija“ pripažinimo pirkimo laimėtoju 1, 2, 3 ir 5 pirkimo objekto dalims, ir įpareigoti atsakovą sudaryti naują pasiūlymų eilę kainų didėjimo tvarka bei nustatyti naują konkurso laimėtoją;
  • panaikinti 2014 m. spalio 10 d. sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę supaprastintame atvirajame konkurse „Dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo Joniškio, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste“ dėl UAB „Šančių autoservisas ir Ko“ pripažinimo pirkimo laimėtoju 4 pirkimo objekto daliai.

4Ieškovas teigė, kad trečiasis asmuo UAB „Automagija“ nepagrįstai buvo pripažintas supaprastinto atvirojo konkurso „Dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo Joniškio, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste“ pirkimo 1, 2, 3, 5 dalių laimėtoju, nes pasiūlyme nurodė nepagrįstai mažą kainą, be to, jis neatitiko kvalifikacinių reikalavimų. Tuo buvo pažeistos Viešųjų pirkimo įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatos ir viešųjų pirkimų principai.

5Ieškovo įsitikinimu, pirkimo 4 dalies laimėtojas UAB „Šančių autoservisas ir Ko“ taip pat pateikė pasiūlymą su neįprastai maža kaina, todėl nepagrįstai buvo pripažintas nugalėtoju.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2014 m. lapkričio 12 d. sprendimu ieškinius atmetė.

8Teismas, spręsdamas klausimą dėl ieškovo teisės ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus, sutiko su atsakovo argumentais, kad sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį yra svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, t. y. kad tiekėjas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais, tačiau pažymėjo, kad VPĮ ar kituose teisės aktuose tiekėjams ar perkančiajai organizacijai nustatyti ribojimai teismų nesaisto ir šie nelaikomi kaip prieštaraujantys teismams suteiktai teisei išeiti už reikalavimo ribų, todėl sprendė, kad aplinkybė, jog ieškovas ieškinį grindžia ne 2014 m. rugsėjo 5 d. pretenzijoje keltais klausimais, nesaisto teismo, todėl atsižvelgdamas į viešojo intereso svarbą, aktyvų teismo vaidmenį šioje byloje ir tiekėjų lygiateisiškumo principą, konstatavo, jog būtina detaliai įvertinti ieškovo ieškinyje keliamus klausimus.

9Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad ieškovui besąlygiškai negalima leisti skųsti perkančiosios organizacijos veiksmus teisme, teismui pateikiant vis naujus procesinius dokumentus (paaiškinimus), kuriuose keliami nauji klausimai ir reikalavimai, prieš tai su pretenzija nesikreipus į perkančiąją organizaciją. Teisinis reglamentavimas (CPK) nenumato galimybės šalims teikti rašytinių paaiškinimų, kuriuose keliami vis nauji klausimai ir reikalavimai, todėl pirmosios instancijos teismas nevertino ieškovo teiginių, pateiktų rašytiniuose paaiškinimuose, pagrįstumo.

10Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl UAB „Automagija“ pasiūlyme pateiktos neįprastai mažos pasiūlymo kainos, nurodė, kad pagal VPĮ 40 straipsnio 1 dalį, jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina (derybų atveju – galutinė kaina) yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą (derybų atveju – galutinę kainą), o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos (derybų atveju – galutinės kainos) pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Ar kaina neįprastai maža, sprendžia pati perkančioji organizacija, atsižvelgdama į VPĮ reikalavimus ir konkrečius objektyvius kriterijus: rinkos kainas, tiekėjų konkurse pasiūlytas kainas, analogiškas sutartis ir pan. Pažymėjo, kad pagal konkurso sąlygų 19.6 punktą tiekėjų pasiūlymai vertinami pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytus paslaugos įkainius, apskaičiavus bendrą pasiūlymo kainą, t. y. pasiūlymai vertinami pagal bendrą apskaičiuotą pasiūlymo kainą, todėl sprendžiant, ar tiekėjų pasiūlymai atitiko neįprastai mažos kainos kriterijus, turi būti vertinamos konkurso dalyvių bendros pasiūlymų kainos, o ne kainos sudedamosios dalys (atskirų paslaugų įkainiai). Pirmosios instancijos teismas, ištyręs ir įvertinęs pirkimo dokumentus bei pasiūlymus, nustatė, kad trečiojo asmens UAB „Automagija“ bendra pasiūlymo kaina 1 pirkimo dalyje tik 0,06 proc. buvo mažesnė nei ieškovo, 2 pirkimo dalyje 0,06 proc., 3 pirkimo dalyje – 7,64 proc., o 5 pirkimo dalyje – 12,92 proc. ir sprendė, kad trečiojo asmens pasiūlymuose nurodytos bendros kainos negali būti pripažintos neįprastai mažomis kainomis.

11Pirmosios instancijos teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovo teiginius, kad trečiasis asmuo UAB „Automagija“ neatitinka minimalių tiekėjams keliamų kvalifikacijos reikalavimų, t. y. kad trečiasis asmuo UAB „Automagija“ perkančiajai organizacijai nėra pateikęs 1) registravimo pažymėjimo tinkamai patvirtintos kopijos ar kitų dokumentų, patvirtinančių tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla ar priesaikos deklaracijos, liudijančios tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla; 2) licencijos, patvirtinančios galėjimą verstis kelių transporto veikla; 3) ne mažiau kaip 500 000 Lt veiklos civilinės atsakomybės draudimo; 4) transporto priemonių techninę būklę patvirtinančių dokumentų. Pažymėjo, kad perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija 2014 m. rugsėjo 16 d. nutarė, kad tiekėjas UAB „Automagija“ atitiko konkurso sąlygose keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Ieškovas šio nutarimo neskundė ir nekvestionavo, t. y. neteikė atsakovui jokių pretenzijų. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad UAB „Automagija“ pateikė atsakovui bendrovės registravimo pažymėjimo kopiją, elektroninės saugos sutarties, sudarytos su UAB „G4S“, kopiją bei pažymą, patvirtinančią turėjimą specialių transporto priemonių, skirtų nevažiuojančioms transporto priemonėms nuvežti, o reikalavimo pateikti licencijos, patvirtinančios galėjimą verstis kelių transporto veikla, tiekėjams nebuvo nustatyta. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad konkurso sąlygų 7.17 punkte nustatytas įpareigojimas turėti veiklos civilinį atsakomybės draudimą ne mažiau kaip 500 000 Lt yra perspektyvinis, todėl pirkimo dalyviai neturėjo iki sutarties sudarymo šių dokumentų teikti perkančiajai organizacijai.

12Teismas sprendė, kad nėra pagrindo pripažinti, kad konkurso 4 dalies laimėtojo UAB „Šančių autoservisas ir Ko“ pasiūlyta paslaugų kaina yra nepagrįsta. Pažymėjo, kad iš bylos medžiagos matyti, jog atsakovas kreipėsi į UAB „Šančių autoservisas ir Ko“ dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, o UAB „Šančių autoservisas ir Ko“ pateikė atsakovui duomenis, pagrindžiančius pasiūlymo kainą, iš kurių matyti, kad tiekėjas nuo 2003 metų iki dabar teikia analogiškas paslaugas Kauno apskrities VPK, o nuo 2011 metų iki konkurso paskelbimo teikė paslaugas ir atsakovui. Trečiasis asmuo, įvertinęs savo patirtį ir prognozuodamas tiektinų paslaugų apimtį, nurodė tokią pat transporto priemonių nuvežimo ir saugojimo kainą, kaip ir sutartyse su Kauno apskrities VPK.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

14Ieškovas UAB „Tomadas“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. lapkričio 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinius patenkinti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė vertinti ieškovo pateiktus papildomus paaiškinimus ir todėl priėmė nepagrįstą sprendimą. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, VPĮ ar kituose teisės aktuose tiekėjams ar perkančiajai organizacijai nustatyti ribojimai teismų nesaisto ir šie nelaikomi kaip prieštaraujantys teismams suteiktai teisei išeiti už reikalavimo ribų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012). Atsižvelgiant į viešojo intereso svarbą, aktyvų teismo vaidmenį viešųjų pirkimų byloje, skaidrumo bei tiekėjų lygiateisiškumo principus, pirmosios instancijos teismas turėjo atsižvelgti į ieškovo pateikiamas papildomas civilinės bylos išnagrinėjimui reikšmingas aplinkybes, o ne formaliai atsisakyti jas vertinti.
  2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad byloje nenustatyta, jog konkurso laimėtojas UAB „Automagija“ 1, 2, 3 bei 5 pirkimo dalyse atsakovui pateikė nepagrįstai mažos kainos pasiūlymą ir neteisėtai buvo pripažintas konkurso laimėtoju. Teismas nevertino ieškovo nurodytų aplinkybių dėl UAB „Automagija“ pasiūlymo kainos sudedamųjų dalių, sumažinusių bendrą pasiūlymo kainą iki rinkos sąlygų neatitinkančios sumos, o tik formaliai konstatavo, kad ar kaina neįprastai maža, sprendžia pati perkančioji organizacija, atsižvelgdama į VPĮ reikalavimus ir konkrečius objektyvius kriterijus. UAB „Automagija“ pateikusi net keturiose iš penkių pirkimo dalių pasiūlymus atsakovui pateikė paslaugų kainas, realiai neatitinkančias tikrovės ir taip iškreipė bendrą UAB „Automagija“ pasiūlymo kainą, dėl ko nepagrįstai buvo pripažinta konkurso nugalėtoja.
  3. Atsakovas, priimdamas sprendimą konkurso nugalėtoja keturiose iš penkių pirkimo dalių pripažinti UAB „Automagija“, nesilaikė pareigos įvertinti riziką, ar tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Atsakovas, priimdamas sprendimą konkurso nugalėtoja pripažinti UAB „Automagija“, nelygino pasiūlyme nurodytos paslaugos kainos nei su rinkoje esančiomis analogiško pirkimo objekto kainomis, nei su kitų tiekėjų pasiūlymuose nurodytomis kainomis.
  4. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad UAB „Automagija“ atitiko minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nors ieškovas ir nurodė aplinkybes, patvirtinančias, kad yra priešingai. Remiantis konkurso sąlygomis (19 p., 21 p.), pasiūlymą sudaro tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų visetas. Iš byloje esančio UAB „Automagija“ pateikto pasiūlymo baigtinio pateiktinų dokumentų sąrašo matyti, jog elektroninės saugos sutarties, sudarytos su UAB „G4S“ kopijos, nebuvo pateikusi, t.y. visi būtini dokumentai nebuvo pateikti pasiūlymo pateikimo metu.
  5. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad konkurso sąlygų 7.17 p. nuostatose įvirtintas reikalavimas turėti veiklos civilinį atsakomybės draudimą ne mažiau kaip 500 000 Lt yra perspektyvinis, t. y. nustatytas pirkimo (jo dalies) laimėtojui, todėl pirkimo dalyviai neturi iki sutarties sudarymo šių dokumentų teikti atsakovui. Konkurso sąlygų 7.17 punkto nuostata yra sudėtinė ir neatskiriama tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų dalis. Priešingu atveju būtų galima paneigti iš esmės bet kurį reikalavimą, numatytą konkurso sąlygų 7.6-7.18 punktų nuostatose, kas sudaro patį pirkimo objektą. Taigi UAB „Automagija“ kartu su pasiūlymu nebuvo pateikusi dalies reikalaujamų dokumentų, patvirtinančių, kad tiekėjas atitinka kvalifikacinius reikalavimus.
  6. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė vertinti ieškovo pateiktą informaciją, kuri įrodo, kad UAB „Automagija“ neturi pakankamai techninių pajėgumų tinkamai vykdyti pasirašytas sutartis ir naudojasi trečiųjų asmenų, nenurodytų teiktame pasiūlyme, pajėgumais. Atsakovo nurodomas transporto priemones perima ne UAB „Automagija“, o UAB „Evatransport“ atstovai, t. y. UAB „Automagija“ nepagrįstai naudojasi trečiojo asmens, kaip subtiekėjo, nenurodyto pasiūlyme, pajėgumais, ir tai pagrįstai leidžia teigti, jog UAB „Automagija“ iš esmės nėra pajėgi savarankiškai tinkamai vykdyti įsipareigojimus, o tai pažeidžia pamatinius viešųjų pirkimų principus.
  7. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad UAB „Automagija“ kartu su pasiūlymu pateikė tikrovės neatitinkančius dokumentus, dėl ko perkančioji organizacija negalėjo UAB „Automagija“ pripažinti konkurso laimėtoja. UAB „Automagija“ kartu su pasiūlymu nepateikė nei nuomos, nei kitokio pobūdžio sutarties, kurios pagrindu transporto priemonės būtų saugomos vykdant konkrečiai laimėto konkurso pagrindu sudaryta tiekimo sutartį, t. y. nepateikė duomenų, patvirtinančių atitikimą konkurso sąlygų 8.7 punkto nuostatoms. Konkurso sąlygų 51 punktas imperatyviai nustatė, jog pasiūlymas yra atmetamas, jei tiekėjas neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, taigi atsakovas nepagrįstai UAB „Automagija“ pripažino konkurso nugalėtoju pirkimo 1, 2, 3 bei 5 dalyse ir neužtikrino tinkamo VPĮ 32 straipsnio nuostatų taikymo, organizuojant konkursą bei nustatant nugalėtoją.
  8. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog neįprastai maža UAB „Šančių autoservisas ir Ko“ pasiūlyta kaina 4 pirkimo dalyje per se nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti. Bendra UAB „Šančių autoservisas ir Ko“ pasiūlymo kaina Konkurso 4-ojoje pirkinio dalyje yra daugiau nei 15 proc. mažesnė (kaip yra patvirtinta bylos duomenimis, net 17,45 proc.) už visų tiekėjų, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį, o tai yra savarankiškas pagrindas atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą VPĮ nuostatų prasme. UAB „Šančių autoservisas ir Ko“ savo nepagrįstai mažos kainos pasiūlymu sąmoningai sumažino pasiūlymo kainą, tokiu būdu eliminuodamas potencialius konkurentus iš vykdomo konkurso bei iškraipydamas sveiką tiekėjų tarpusavio konkurenciją. Nors įstatymai suteikia teisę atsakovui spręsti, ar pasiūlymo kaina yra neįprastai maža, tačiau atsakovas priimdamas tokį sprendimą privalo atsižvelgti į VPĮ reikalavimus ir konkrečius objektyviuosius kriterijus (rinkos kainą, teikėjų konkurse pasiūlytas kainas, analogiškas sutartis ir pan.). Atsakovas to nevertino, o pirmosios instancijos teismas į tai neatsižvelgė ir priėmė nepagrįstą sprendimą.

15Atsakovas Šiaulių apskrities VPK pateikė atsiliepimą, kuriame prašo apeliacinį procesą nutraukti, remiantis CPK 315 straipsnio 5 dalimi, nes ieškovas apeliacinį skundą pateikė praleidęs apeliacinio skundo padavimo terminą. Be to, apeliacinis skundas yra nepagrįstas, o pirmosios instancijos teismo sprendimo naikinti nėra pagrindo.

16Trečiasis asmuo UAB „Automagija“ pateikė atsiliepimą, kuriame palaiko atsakovo poziciją.

17Teigia, kad apelianto teiginiai dėl UAB „Automagija“ dempinguotų paslaugos kainų, taip iškreipiančių bendrą pasiūlymo kainą, dėl to, kad UAB „Automagija“ neatitiko kvalifikacinių reikalavimų, kad įmonę pripažinus konkurso 1, 2, 3, 5 dalių laimėtoja buvo pažeistos VPĮ nuostatos, yra nepagrįsti ir turėtų būti atmesti. Apelianto argumentai, kad UAB „Automagija“ neturi pakankamai techninių pajėgumų tinkamai vykdyti pasirašytas sutartis, kad kartu su pasiūlymu pateikė tikrovės neatitinkančius dokumentus, nėra ieškinio pagrindas, todėl turėtų būti nenagrinėtini.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Apeliacinis skundas netenkintinas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

21Byloje nustatyta, kad atsakovas Šiaulių apskrities VPK vykdė supaprastintą atvirą konkursą „Dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo Joniškio, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste“. Pirkimo objektas buvo suskirstytas į penkias dalis (pirkimo sąlygų 7.2 p.). Perkančioji organizacija 2014 m. rugsėjo 17 d. sudarė pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoju 1, 2, 3 ir 5 pirkimo objekto dalims paskelbė UAB „Automagija“ pasiūlymą (1 t., 68-74 b. l.), o 2014 m. spalio 10 d. sudarė pasiūlymų eilę 4 pirkimo objekto daliai ir pirkimo laimėtoju paskelbė UAB „Šančių autoservisas ir Ko“ pasiūlymą (3 t., 133-134 b. l.). Apeliantas, nesutiko su perkančiosios organizacijos 2014 m. spalio 10 d. priimtu sprendimu dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtojo nustatymo 4 pirkimo objekto daliai ir pateikė pretenziją (3 t., 135-139 b. l.), kuri buvo atmesta (3 t., 141 b. l.).

22Ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl perkančiosios organizacijos sprendimų sudaryti pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtojais paskelbti UAB „Automagija“ ir UAB „Šančių autoservisas ir Ko“ pasiūlymus.

23Dėl išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos laikymosi

24Bylos duomenys įrodo, kad apeliantas 2014 m. rugsėjo 5 d. buvo pateikęs perkančiajai organizacijai pretenziją, kuria ginčijo pirkimo sąlygų 8.5 punktą, tačiau pretenzijos dėl ginčijamo perkančiosios organizacijos 2014 m. rugsėjo 17 d. sprendimo sudaryti pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoju 1, 2, 3 ir 5 pirkimo objekto dalims paskelbti trečiojo asmens UAB „Automagija“ pasiūlymą nebuvo pateikęs. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs paminėtas aplinkybes bei remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012, pateiktais išaiškinimais, sprendė, kad nors ieškinys yra grindžiamas ne 2014 m. rugsėjo 5 d. pretenzijoje keltais klausimais, tačiau tai nesaisto teismo ir, atsižvelgęs į viešojo intereso svarbą, nusprendė nagrinėti tokį ieškinį iš esmės. Teisėjų kolegija nesutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada ir pažymi, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė CPK, VPĮ nuostatas bei kasacinio teismo praktiką dėl ikiteisminės ginčų sprendimo tvarkos laikymosi, todėl šioje dalyje (dėl ieškovo reikalavimo panaikinti perkančiosios organizacijos 2014 m. rugsėjo 17 d. sprendimą sudaryti pasiūlymų eilė ir pirkimo laimėtoju 1, 2, 3 ir 5 pirkimo objekto dalims paskelbti UAB „Automagija“ pasiūlymą) priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą.

25Remiantis CPK 4232 straipsnio 1 dalimi, tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis VPĮ nustatytos privalomos išankstinių ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. Tiekėjų teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus reglamentuojama VPĮ 93–941 straipsniuose. VPĮ 93 straipsnio 3 dalis nustato, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui VPĮ V skyriuje nustatyta tvarka. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme iškelti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su iškeltaisiais pretenzijoje, t. y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo priešpastatyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009, 2011 m. liepos 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011, 2011 m. gruodžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2011 ir 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012). Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo išvados, jog jo (teismo) nesaisto pretenzijoje kelti klausimai, yra visiškai nepagrįstas.

26Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismu, jog viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu, tačiau jis (viešasis interesas) neturėtų būti suabsoliutintas ir aiškinamas taip, jog šalys, pačios visiškai nesilaikydamos CPK bei VPĮ reikalavimų dėl privalomos išankstinės ginčų sprendimų ne teisme tvarkos, galėtų reikšti ieškinį teismui ir tikėtis, kad jų teisės besąlygiškai bus ginamos. Kasacinio teismo pažymėta, kad priešingas VPĮ V skyriaus nuostatų aiškinimas, t. y. galimybė skųsti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus, kurie nebuvo nagrinėjami privalomoje ikiteisminėje procedūroje, prieštarautų bonus pater familias principui ir lemtų besąlyginę tiekėjo teisę. Jeigu tiekėjui besąlygiškai būtų leista skųsti perkančiosios organizacijos veiksmus teisme prieš tai su pretenzija nesikreipus į perkančiąją organizaciją, tokia praktika iš esmės būtų paneigta ikiteisminė ginčo stadija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012).

27Paminėta, kad pirmosios instancijos teismas, teigdamas, kad jo nesaisto ieškovo pretenzijoje kelti klausimai, rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012, pacituodamas iš paminėtos nutarties vieną sakinį. Teisėjų kolegija pažymi, kad paminėtoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012 buvo sprendžiamas ginčas dėl perkančiosios organizacijos sprendimo pripažinti tiekėjo pasiūlymą neatitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir jį (pasiūlymą) atmesti. Minėtoje byloje kasacinis teismas, gindamas viešąjį interesą, nusprendė peržengti ieškinio ribas ir pasisakyti dėl kai kurių pirkimo sąlygų teisėtumo, tačiau nesprendė klausimo dėl ikiteisminės ginčų sprendimo tvarkos laikymosi. Taigi nagrinėjamos bylos ir pirmosios instancijos teismo pacituotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 5 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012, ratio decidendi nesutampa, todėl remtis paminėta nutartimi, sprendžiant šį ginčą, nėra pagrindo.

28CPK 4233 str. 2 dalyje nustatyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu. Taip pat ir ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu (CPK 4233 str. 3 d.). Taigi iš paminėtų nuostatų akivaizdu, kad įstatymų leidėjas numatė ieškinio turinio išimčių taikymo galimybę, tačiau tokia išimtis sietina su ginčijamų faktinių aplinkybių sužinojimo momentu, t. y. nagrinėjamu atveju reikšmingas aplinkybių, nenagrinėtų ikiteisminėje ginčo stadijoje, paaiškėjimo momentas, o taip pat ir svarbūs ir šalies, ginčijančios tokias faktines aplinkybes, veiksmai, kurių jį ėmėsi, kad toks aplinkybės paaiškėtų.

29Nagrinėjamos bylos duomenys įrodo, kad tiekėjai CVP IS priemonėmis buvo informuoti apie visus perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus. Nustatyta ir tai, kad apeliantas 2014 m. rugsėjo 18 d. buvo pateikęs prašymą perkančiajai organizacijai leisti susipažinti su pirkimo laimėtojo UAB „Automagija“ pasiūlymu (2 t., 96 b. l.), o 2014 m. rugsėjo 25 d. CVP IS kreipėsi į perkančiąją organizaciją su pranešimu, kuriame informavo atsakovą apie tai, kad UAB „Automagija“ pasiūlymo kaina 5 pirkimo objekto daliai – 25 018 Lt, turėtų būti traktuojama kaip neįprastai maža (2 t., 99 b. l.). Taigi akivaizdu, kad ieškovui apie ginčijamas aplinkybes buvo žinoma jau 2014 m. rugsėjo 25 d., išdėsčius jas pranešime atsakovui, tačiau teisėjų kolegija, įvertinusi paminėto pranešimo turinį, sprendžia, kad toks apelianto pranešimas, tik atkreipiant perkančiosios organizacijos dėmesį į pirkimą laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainos 5 pirkimo objekto daliai, nereiškiant jokio konkretaus reikalavimo, pvz., panaikinti atitinkamą perkančiosios organizacijos sprendimą, nėra pretenzija. Taigi apeliantas, būdamas profesionalus viešųjų pirkimų dalyvis ir žinodamas apie priimtus perkančiosios organizacijos sprendimus sudaryti pasiūlymų eilę 1, 2, 3 ir 5 pirkimo objekto dalims bei paskelbti pirkimo laimėtoju UAB „Automagija“ pasiūlymą, turėjo galimybę tinkamai ir laiku pasinaudoti privaloma ikiteisminę procedūra, pateikiant pretenziją su konkrečiais reikalavimais. Sprendžiama, kad apeliantas nesilaikė išankstinės ginčo ne teisme sprendimo tvarkas dėl savo nerūpestingumo.

30Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas dar ieškinio priėmimo stadijoje privalėjo spręsti dėl įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos laikymosi, ir tokį ieškinio trūkumą nustatęs, atsisakyti ieškinį priimti (CPK 137 str. 2 d. 3 p.), o priėmęs jį ir paminėtoms aplinkybėms paaiškėjus bylos nagrinėjimo procese – spręsti dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu (CPK 296 str. 1 d. 1 p.) arba bylos nutraukimo (CPK 293 str. 2 p.), priklausomai nuo to, ar dar yra galimybė pasinaudoti išankstine ginčų sprendimo ne teisme tvarka. Teismas pažeidė CPK 4232 straipsnio, 4233 straipsnio 2, 3 dalies, VPĮ 93 straipsnio 3 dalies nuostatas bei nukrypo nuo kasacinio teismo suformuotos praktikos dėl privalomos ikiteisminės procedūros tvarkos laikymosi.

31Bylos duomenys įrodo, kad 2014 m. spalio 3 d. buvo sudarytos pirkimo sutartys dėl transporto priemonių priverstinio nuvežimo, pervežimo, perkėlimo, jų saugojimo ir ikiteisminio tyrimo metu paimtų transporto priemonių pervežimo ir saugojimo paslaugų su UAB „Automagija“ (2 t., 105-132 b. l.). Taigi esant sudarytoms pirkimo sutartims, viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu (VPĮ 7 str. 4 d. 1 p.), todėl pasinaudoti ikiteismine ginčų sprendimo tvarka, pateikiant perkančiajai organizacijai pretenziją, apeliantas nebeturės galimybės. CPK 329 straipsnio 2 punktas nustato, kad teismas nutraukia bylą, jeigu ieškovas ar pareiškėjas, kurie kreipėsi į teismą, yra nesilaikę tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo nutartis atmesti ieškovo UAB „Tomadas“ ieškinį dalyje dėl perkančiosios organizacijos 2014 m. rugsėjo 17 d. sprendimo panaikinimo naikintina ir civilinė byla šioje dalyje nutrauktina. Bylą nutraukus, apelianto argumentai, kuriais jis reiškia nesutikimą su perkančiosios organizacijos priimtu 2014 m. rugsėjo 17 d. sprendimu viešojo pirkimo laimėtoju 1, 2, 3 ir 5 pirkimo objekto dalims pripažinti UAB „Automagija“ pasiūlymą, nevertintini. Toks apeliacinės instancijos teismo sprendimas nepablogina apelianto teisinės padėties.

32Dėl UAB „Šančių autoservisas ir Ko“ neįprastai mažos pasiūlymo kainos

33Apeliantas, ginčydamas perkančiosios organizacijos 2014 m. spalio 10 d. priimtą sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoju 4 pirkimo objekto daliai pripažinti trečiojo asmens UAB „Šančių autoservisas ir Ko“ pasiūlymą, teigia, jog paminėto tiekėjo pasiūlyta kaina buvo neįprastai maža ir tai buvo savarankiškas pagrindas tokį pasiūlymą atmesti.

34Neįprastai mažos kainos institutas įtvirtintas VPĮ 40 straipsnyje, kurio 1 dalis nustato, kad jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Paminėta VPĮ nuostata buvo perkelta ir į pirkimo sąlygų 49 punktą, kuriame nurodyta, kad perkančioji organizacija, vertindama ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, vadovaujasi VPĮ 40 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintomis nuostatomis. Pažymėtina, kad VPĮ nepateikia neįprastai mažos kainos sampratos ar ribos, nuo kurios pasiūlymai pripažintini neįprastai mažais, nustatymo metodo, o tik įtvirtina, kad teisę apibrėžti pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvoką turi Vyriausybė ar jos įgaliota institucija (VPĮ 40 str. 1 d.), taip pat nustato tam tikrus neįprastai mažos kainos pagrįstumo tikrinimo kriterijus (VPĮ 40 str. 2 d.). Neįprastai mažos pasiūlymo kainos sąvoka įtvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1S-96 (toliau – Įsakymas) 1 punkte, kuris nustato, kad pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri perkančiosios organizacijos vertinimu gali būti nepakankama viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui. Įsakymo 2 punkte įtvirtina neįprastai mažos kainos prezumpcija, pagal kurią prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų: yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį (Įsakymo 2.1 p.); yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų (Įsakymo 2.2 p.). VPĮ 40 straipsnio 2 dalis nustato, kad perkančioji organizacija, siekdama, jog neįprastai mažos kainos būtų pagrįstos, raštu kreipiasi į tokią kainą pasiūliusį dalyvį ir prašo pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Pažymėtina, kad neįprastai maža pasiūlyta kaina nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti. Tik tokia neįprastai maža kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, t. y. įrodyti, kad pasiūlyta kaina jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, suponuoja perkančiosios organizacijos pareigą atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010). Atsižvelgiant į tai, apelianto skundo argumentas, jog neįprastai maža pasiūlyta kaina yra savarankiškas pagrindas atmesti tiekėjo pasiūlymą, yra nepagrįstas.

35Nustatyta, kad pasiūlymus 4 pirkimo objekto daliai pateikė du tiekėjai – ieškovas UAB „Tomadas“ ir trečiasis asmuo UAB „Šančių autoservisas ir Ko“. Perkančioji organizacija 2014 m. rugsėjo 19 d. sudarė pasiūlymų eilę, kurioje pirmu numerių įrašė UAB „Šančių autoservisas ir Ko“ pasiūlymą (25 964 Lt be PVM), o antroje eilėje – UAB „Tomadas“ pasiūlymą (36 940 Lt be PVM), pirkimo laimėtoju paskelbė UAB „Šančių autoservisas ir Ko“ pasiūlymą (4 t., 54-57 b. l.). Vėliau, 2014 m. rugsėjo 24 d. perkančioji organizacija panaikino savo 2014 m. rugsėjo 19 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtojo nustatymo, nustačiusi, kad UAB „Šančių autoservisas ir Ko“ pasiūlyta kaina buvo neįprastai maža, t. y. 17,45 proc. mažesnė už visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį, ir, remdamasi pirkimo sąlygų 49 punktu, kreipėsi į paminėtą tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo (4 t., 58-60 b. l.). Bylos duomenys įrodo, kad perkančioji organizacija ne kartą (2014 m. rugsėjo 30 d., 2014 m. spalio 6 d.) kreipėsi į UAB „Šančių autoservisas ir Ko“, prašydama pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, nustačiusi, kad prieš tai pateikti duomenys nėra pakankami ar išsamūs, taip pat atkreipė dalyvio dėmesį į pastebėtus skaičiavimų netikslumus (4 t., 58-69 b. l.).

36Taigi aptarti faktiniai bylos duomenys įrodo, kad perkančioji organizacija, įvertinusi pateiktus pasiūlymus ir remdamasi pirkimo sąlygų 49 punktu, identifikavo, kuriame iš jų (pasiūlymų) nurodyta kaina yra neįprastai maža, sudarė dalyviui (šiuo atveju UAB „Šančių autoservisas ir Ko“), pasiūliusiam neįprastai mažą kainą, galimybę pateikti paaiškinimus ir pagrįsti tokią kainą.

37Nustatyta, kad UAB „Šančių autoservisas ir Ko“, vykdydamas perkančiosios organizacijos nutarimus, neįprastai mažos kainos pagrindimui pateikė paaiškinimus bei detalesnius kainos (jos sudėtinių dalių) paskaičiavimus (4 t., 130-135 b. l.). Paaiškinimuose tiekėjas nurodė, kad priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo paslaugas teikia Kauno apskrities VPK nuo 2003 m. iki dabar. Nuo 2011 metų rugsėjo mėnesio teikė priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo paslaugas Raseinių rajone, kol Šiaulių apskrities VPK paskelbė konkursą. Paaiškino, kad kainą pasiūlė įvertinęs savo patirtį, bei tai, kad transporto priemonių nuvežimo ir saugojimo Raseinių rajone kiekis dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo yra nedidelis, be to transporto priemonių nuvežimo ir saugojimo kainą nurodė tokią pačią, kokia buvo prieš tai galiojusioje sutartyje su Kauno apskrities VPK. Kaip minėta, be paminėtų paaiškinimų, UAB „Šančių autoservisas ir Ko“ perkančiajai organizacijai pateikė ir detalesnius kainos paskaičiavimus, kuriuose nurodė planuojamas pajamas bei išlaidas. Apskaičiuodamas išlaidas nurodė visas kuro sąnaudas, vairuotojo atlyginimą, draudimo išlaidas, aikštelės nuomą ir t. t. Nustatyta, kad UAB „Šančių autoservisas ir Ko“, teikdamas galutinį kainos pagrindimą, patikslino prieš tai buvusius netikslumus, į kuriuos dėmesį buvo atkreipusi perkančioji organizacija, ir tie patikslinimai nepakeitė pasiūlymo taip kad jis iš neatitinkančio pirkimo sąlygas tapo jas atitinkančiu, atsakė į visus perkančiosios organizacijos klausimus.

38Įvertinusi trečiojo asmens atsakovui pateiktus pasiūlymo kainą pagrindžiančius dokumentus, teisėjų kolegija prieina išvadą, kad UAB „Šančių autoservisas ir Ko“ pagrindė neįprastai mažą pasiūlymo kainą, todėl perkančioji organizacija, ištyrusi ir įvertinusi pateiktus paaiškinimus bei paskaičiavimus, turėjo pagrindą pripažinti trečiojo asmens pasiūlymo kainą pagrįsta, sudaryti galutinę pasiūlymų eilę 4 pirkimo objekto daliai bei pirkimo laimėtoju paskelbti paminėto tiekėjo pasiūlymą. VPĮ 40 straipsnio nuostatos nepažeistos. Remiantis tuo, aks išdėstyta, nėra pagrindo tenkinti apelianto skundo, naikinti ginčijamo perkančiosios organizacijos 2014 m. spalio 10 d. nutarimo bei pirmosios instancijos teismo sprendimo ieškinį atmesti. Apeliantas nepateikė įrodymų, kurie leistų teismo išvadas įvertinti kitaip (CPK 177, 178, 185 str.)

39Dėl bylinėjimosi išlaidų

40CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Netenkinus apelianto UAB „Tomadas“ apeliacinio skundo, jo patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlyginamos.

41Remiantis CPK 87 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 5 dalimi, sumokėtas žyminis mokestis grąžinamas, kai byla nutraukiama, jei ji nenagrinėtina teisme, arba kai ieškovas nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos ir negalima šia tvarka pasinaudoti. Nagrinėjamu atveju priėmus sprendimą nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Tomadas“ ieškinį atsakovui Šiaulių apskrities VPK dėl 2014 m. rugsėjo 17 d. sprendimo sudaryti pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoju 1, 2, 3 ir 5 pirkimo objekto dalims paskelbti UAB „Automagija“ pasiūlymą, apeliantui grąžinamas už paminėtą ieškinį sumokėtas 1 000 Lt (289,62 Eur) žyminis mokestis (1 t., 10 b. l.). Atsižvelgiant į tai, kad dalis apeliacinio skundo reikalavimų, bylą nutraukus, nebuvo vertinami bei vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais apeliantui grąžinama puse sumokėto žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, t. y. 500 Lt (144,81 Eur).

42Atsakovas Šiaulių apskrities VPK ir trečiasis asmuo UAB „Automagija“, pateikę atsiliepimus į apeliacinį skundą, bylinėjimosi išlaidų priteisti neprašė, jų dydį pagrindžiančių dokumentų nepateikė, todėl šios išlaidos nėra priteisiamos.

43Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvedus eurą, pagal Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 20 straipsnio 4 dalį teismai ir išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos, nuo euro įvedimo dienos nagrinėdami skundus ir apeliacinius bei kasacinius skundus dėl iki euro įvedimo dienos priimtų sprendimų skirti baudą ar nustatyti piniginę prievolę, savo sprendime nurodo paskirtos piniginės baudos ar nustatytos piniginės prievolės piniginės išraiškos dydį eurais taikydami perskaičiavimo kursą ir šio įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nustatytą apvalinimo taisyklę. Atsižvelgiant į tai, apeliantui (ieškovui) grąžintinas žyminis mokestis perskaičiuojamas eurais.

44Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 392 straipsnio 2 punktu ir 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

45Šiaulių apygardos teismo 2014 m. lapkričio 12 d. sprendimą atmesti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tomadas” ieškinį dėl atsakovo Šiaulių apskrities Vyriausiojo policijos komisariato 2014 m. rugsėjo 17 d. sprendimo sudaryti pasiūlymų eilę supaprastintame atvirajame konkurse „Dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo Joniškio, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste“ panaikinimo dalyje dėl UAB „Automagija“ pripažinimo pirkimo laimėtoju 1, 2, 3 ir 5 pirkimo objekto dalims, panaikinti ir civilinę bylą dėl šio ieškinio nutraukti.

46Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

47Grąžinti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Tomadas“ (į. k. ( - )) 431,43 Eur (keturis šimtus trisdešimt vieną eurą ir keturiasdešimt tris centus) žyminio mokesčio (2014-09-26 mokėjimo kvitas, Nordea Bank Lietuva; 2014-11-26 mokėjimo kvitas, Nordea Bank Lietuva).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Tomadas“ kreipėsi į teismą su ieškiniais atsakovui... 4. Ieškovas teigė, kad trečiasis asmuo UAB „Automagija“ nepagrįstai buvo... 5. Ieškovo įsitikinimu, pirkimo 4 dalies laimėtojas UAB „Šančių... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. lapkričio 12 d. sprendimu ieškinius... 8. Teismas, spręsdamas klausimą dėl ieškovo teisės ginčyti perkančiosios... 9. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad ieškovui besąlygiškai negalima... 10. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl UAB „Automagija“ pasiūlyme... 11. Pirmosios instancijos teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovo teiginius, kad... 12. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo pripažinti, kad konkurso 4 dalies... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 14. Ieškovas UAB „Tomadas“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas... 15. Atsakovas Šiaulių apskrities VPK pateikė atsiliepimą, kuriame prašo... 16. Trečiasis asmuo UAB „Automagija“ pateikė atsiliepimą, kuriame palaiko... 17. Teigia, kad apelianto teiginiai dėl UAB „Automagija“ dempinguotų... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 21. Byloje nustatyta, kad atsakovas Šiaulių apskrities VPK vykdė supaprastintą... 22. Ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl perkančiosios organizacijos sprendimų... 23. Dėl išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos laikymosi... 24. Bylos duomenys įrodo, kad apeliantas 2014 m. rugsėjo 5 d. buvo pateikęs... 25. Remiantis CPK 4232 straipsnio 1 dalimi, tiekėjas, prieš kreipdamasis į... 26. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismu, jog viešieji... 27. Paminėta, kad pirmosios instancijos teismas, teigdamas, kad jo nesaisto... 28. CPK 4233 str. 2 dalyje nustatyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami... 29. Nagrinėjamos bylos duomenys įrodo, kad tiekėjai CVP IS priemonėmis buvo... 30. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas dar ieškinio... 31. Bylos duomenys įrodo, kad 2014 m. spalio 3 d. buvo sudarytos pirkimo sutartys... 32. Dėl UAB „Šančių autoservisas ir Ko“ neįprastai mažos pasiūlymo... 33. Apeliantas, ginčydamas perkančiosios organizacijos 2014 m. spalio 10 d.... 34. Neįprastai mažos kainos institutas įtvirtintas VPĮ 40 straipsnyje, kurio 1... 35. Nustatyta, kad pasiūlymus 4 pirkimo objekto daliai pateikė du tiekėjai –... 36. Taigi aptarti faktiniai bylos duomenys įrodo, kad perkančioji organizacija,... 37. Nustatyta, kad UAB „Šančių autoservisas ir Ko“, vykdydamas... 38. Įvertinusi trečiojo asmens atsakovui pateiktus pasiūlymo kainą... 39. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 40. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 41. Remiantis CPK 87 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 5 dalimi, sumokėtas žyminis... 42. Atsakovas Šiaulių apskrities VPK ir trečiasis asmuo UAB „Automagija“,... 43. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvedus eurą, pagal Euro... 44. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso... 45. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. lapkričio 12 d. sprendimą atmesti ieškovo... 46. Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 47. Grąžinti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Tomadas“ (į. k. ( - ))...