Byla A6.-6-358/2019
Dėl nepriemokos išdėstymo iš naujo nagrinėjamas institucijoje. Byloje surinkti įrodymai patvirtina A. G. kaltę, todėl prašo skirti 1400 eurų baudą

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Audronė Levinskienė, sekretoriaujant A. G., dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui A. G., jo atstovui advokatui K. J. pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovui D. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje A. G., asmens kodas ( - ) gyvenantis Kaune, ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, dirbantis ( - ) direktoriumi, turintis galiojančių administracinių nuobaudų, traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 120 straipsnio 1dalį.

3Teismas

Nustatė

4Atlikus ( - ) operatyvų patikrinimą 2018 m. rugsėjo 28 d., adresu Kaune, ( - ), paaiškėjo daromas tęstinio pobūdžio administracinis nusižengimas, numatytas ANK 120 straipsnio 1 dalyje, tai yra, kad A. G., būdamas ( - ) (toliau – Bendrovė) vadovu, ir tuo pačiu Bendrovėje atskaitingu asmeniu, suprato, kad Bendrovė nuo 2017 m. birželio mėn. neturėjo pakankamai lėšų įvykdyti visus atsiradusius piniginius išieškojimus. Kaip matyti iš Bendrovės mokesčių apskaitos priverstinio išieškojimo išrašo, nuo 2017 m. birželio 22 d. buvo priimti iš viso devyni nurodymai kredito įstaigoms nurašyti Bendrovės mokestinės nepriemokos sumas iš Bendrovės sąskaitos (sąskaitų) ir vienas sprendimas išieškoti Bendrovės mokestinę nepriemoką iš jos turto, kadangi Bendrovės mokestinės nepriemokos suma valstybės biudžetui tik didėjo. Iš prie pareiškimo pridedamų rašytinių įrodymų taip pat matyti, kad nors Bendrovė turėjo įsiskolinimų valstybei, tačiau tikrintinu laikotarpiu, t. y. nuo 2018 m. vasario 1 d. iki 2018 m. liepos 31 d., iš Bendrovės kasos buvo išmokėti 2939,18 Eur, pagal Bendrovės vadovo A. G. avansines apyskaitas buvo išleisti 859,18 Eur, o iš Bendrovės turimos atsiskaitomosios sąskaitos AB Luminor Bank išmokėti 1981,83 Eur ir šias sumas Bendrovė panaudojo ne visiškam atsiskaitymui su valstybe, o kitiems atsiskaitymams: tretiesiems asmenims ir sau, išmokant grynuosius pinigus įvairioms reikmėms tenkinti. Paskutinis piniginių lėšų išmokėjimas pažeidžiantis Bendrovės kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę Bendrovėje buvo atliktas 2018 m. liepos 20 d., kuomet iš Bendrovės kasos buvo išmokėtas 53,47 Eur avansas Bendrovės vadovui A. G.. Tuo Bendrovė, būdama skolinga valstybės biudžetui ir tai žinodama, pirmenybę teikė atlikinėdama atsiskaitymus su kitais kreditoriais ir nesilaikė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.9301 straipsnio 1 dalyje nustatyto atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo, bei pažeidė kreditoriaus - Pareiškėjos teises. Bendrovės vadovas A. G., žinodamas apie savo Bendrovės esamą mokestinį įsipareigojimą valstybei, kaip kreditorei, taip pat apie savo Bendrovės finansinę padėtį, t. y. tai, kad Bendrovė turi atitinkamai lėšų sumokėti privalomai į valstybės biudžetą tam tikrą dalį mokesčių ir taip sumažinti susidariusią valstybei mokestinę nepriemoką, to nedarė ir tuo pažeidė CK 6.9301 str. 1 d. 3 p. numatytą atsiskaitymo grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą.

5Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo A. G. kaltę pripažino, t. y. kad yra skola VMI. Paaiškino, kad ši skola yra už 5 metus ir VMI pareikalavo ją sumokėti iš karto. Jo vadovaujama bendrovė kitoms institucijoms skolų neturi, skolą VMI dengia ir jau pusę jos padengė. Bendrovėje dirba tik jis vienas darbuotojas, buhalterinę apskaitą tvarko atitinkama samdoma bendrovė. VMI nesutiko išdėstyti skolos dalimis ir jos pareikalavo iš karto.

6Atstovas paaiškino, kad Bendrovė valstybės neapgaudinėjo, mokėjo visus mokesčius. PVM skola atsirado už praėjusius 5 metus. Svarbu išsiaiškinti kaip susidarė nepriemoka. Šis pažeidimas gali būti padaromas tik tyčia. Institucijos atsisakymas išdėstyti nepriemokos sumokėjimą perduotas institucijai svarstyti iš naujo, nes Administracinė ginčų komisija pirmesnį institucijos atsisakymą panaikino. Prašo nutraukti administracinę teiseną arba paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimalus jos dydis.

7Institucijos atstovas paaiškino, kad Bendrovė atsiskaitė už paslaugas, o aukštesnėje eilėje esančiai VMI nepriemokos nemokėjo. Bendrovės direktorius nuo 2017 metų žinodamas susidariusią padėtį, nevykdė įstatyme numatytos pareigos. Pripažįsta aplinkybę, kad bendrovės direktoriaus prašymas dėl nepriemokos išdėstymo iš naujo nagrinėjamas institucijoje. Byloje surinkti įrodymai patvirtina A. G. kaltę, todėl prašo skirti 1400 eurų baudą.

8Kasaciniai teismai ne kartą yra konstatavę, jog įrodinėjimo procesas negali būti begalinis – įrodymų turi būti surenkama tiek, kad jų pakaktų atsakomybėn traukiamo asmens kaltei pagrįsti.

9Teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju surinkti įrodymai yra pakankami neabejotinai išvadai ,kad A. G. padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 120 straipsnio 1 dalyje.

10Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 120 straipsnio 1 dalies pažeidimo faktą ir A. G. kaltę įrodo: Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimas dėl administracinio nusižengimo bylos iškėlimo ir nuobaudos paskyrimo (b. l. 2-7), mokesčių mokėtojo – juridinio vieneto aktualūs duomenys (b. l. 8-9), ataskaita apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis (b. l. 10-11), balanso ataskaitos kopijos (b. l. 12-20), operatyvaus patikrinimo pavedimas (b. l. 21), operatyvaus patikrinimo pažyma Nr. FR1042-4205 (b. l. 22-25), A. G. paaiškinimas (b. l. 26-27), kasos kopijos už laikotarpius (b. l. 28-33), įsakymas dėl atskaitingų asmenų sąrašo tvirtinimo (b. l. 34), avanso apyskaitų kopijos (b. l. 35-39), sąskaitos išrašo kopijos (b. l. 40-49), administracinių nusižengimų registro išrašas apie asmeniui registruotus administracinius nusižengimus ir priimtus sprendimus už trejus metus (b. l. 55-58), 2019-01-14 balanso kopija (b. l. 76), elektroninio deklaravimo sistemos kopijos (b. l. 78-80), 2018-02-09 prašymas dėl paslaugos atsisakymo (b. l. 81), darbo sutarties kopija (b. l. 82-84), priedas Nr. 1 prie buhalterinės apskaitos paslaugų sutarties Nr. 12-02, sutartis (b. l. 85-87), finansinės nuomos sutartis Nr. 201617238, priedas (b. l. 88-91), finansinio lizingo sutartis (b. l. 92-95), prašymas dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą (b. l. 96-98), kita bylos medžiaga.

11Byloje nekyla ginčas dėl pateiktų įrodymų pagrįstumo ir jų teisėtumo, Bendrovės vadovas sutinka, kad yra PVM nepriemoka ir ji iš dalies nesumokėta. Byloje yra kilęs ginčas dėl administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens tyčios padaryti administracinį nusižengimą ir skirtinos nuobaudos dydžio.

12A. G. ir jo atstovo argumentai dėl netinkamo ANK 120 straipsnio 1 dalies taikymo atmestini kaip nepagrįsti.

13ANK 120 straipsnio 1 dalyje nustatyta administracinė atsakomybė juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims už kreditorių teisių pažeidimus: kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos pažeidimą; pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikimą ar pavėluotą pateikimą teismui; kreditorių susirinkimų nesušaukimą įstatymuose nustatytais atvejais. Aptariamo nusižengimo sudėtis yra formalioji, jos objektyvieji požymiai yra išvardyti kaip alternatyvūs, todėl atsakomybė kyla už bet kurį iš straipsnio dispozicijoje išvardytų pažeidimų padarymą.

14Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė ir tvarka yra reglamentuojama CK 6.9301 straipsnio 1 dalyje, joje nustatyta, kad skolininkas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, privalo atsiskaitymus atlikti šia eile: pirmąja eile skolininkas privalo atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo, atlyginimo ir išlaikymo; antrąja eile – pagal vykdomuosius dokumentus dėl išmokų, atsirandančių iš darbo ir autorinių sutarčių; trečiąja eile – pagal mokėjimo dokumentus, nustatančius įmokas į biudžetą (valstybės, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus) ir valstybės pinigų fondus; ketvirtąja eile – pagal vykdomuosius dokumentus kitiems piniginiams reikalavimams patenkinti; penktąja eile – pagal kitus mokėjimo dokumentus kalendorinio eiliškumo tvarka. Ši norma teisės subjektams yra privaloma.

15Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad A. G., būdamas ( - ) vadovu, ir tuo pačiu Bendrovėje atskaitingu asmeniu, suprato, kad Bendrovė nuo 2017 m. birželio mėn. neturėjo pakankamai lėšų įvykdyti visus atsiradusius piniginius išieškojimus. Kaip matyti iš Bendrovės mokesčių apskaitos priverstinio išieškojimo išrašo, nuo 2017 m. birželio 22 d. buvo priimti iš viso devyni nurodymai kredito įstaigoms nurašyti Bendrovės mokestinės nepriemokos sumas iš Bendrovės sąskaitos (sąskaitų) ir vienas sprendimas išieškoti Bendrovės mokestinę nepriemoką iš jos turto, kadangi Bendrovės mokestinės nepriemokos suma valstybės biudžetui tik didėjo. Iš prie pareiškimo pridedamų rašytinių įrodymų taip pat matyti, kad nors Bendrovė turėjo įsiskolinimų valstybei, tačiau tikrintinu laikotarpiu, t. y. nuo 2018 m. vasario 1 d. iki 2018 m. liepos 31 d., iš Bendrovės kasos buvo išmokėti 2939,18 Eur, pagal Bendrovės vadovo A. G. avansines apyskaitas buvo išleisti 859,18 Eur, o iš Bendrovės turimos atsiskaitomosios sąskaitos AB Luminor Bank išmokėti 1981,83 Eur ir šias sumas Bendrovė panaudojo ne visiškam atsiskaitymui su valstybe, o kitiems atsiskaitymams: tretiesiems asmenims ir sau, išmokant grynuosius pinigus įvairioms reikmėms tenkinti. Paskutinis piniginių lėšų išmokėjimas pažeidžiantis Bendrovės kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę Bendrovėje buvo atliktas 2018 m. liepos 20 d., kuomet iš Bendrovės kasos buvo išmokėtas 53,47 Eur avansas Bendrovės vadovui A. G.. Tuo Bendrovė, būdama skolinga valstybės biudžetui ir tai žinodama, pirmenybę teikė atlikinėdama atsiskaitymus su kitais kreditoriais ir nesilaikė CK 6.9301 straipsnio 1 dalyje nustatyto atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo, bei pažeidė kreditoriaus - Pareiškėjos teises, ir tuo padarė ANK 120 straipsnio 1 dalyje numatytą pažeidimą, todėl yra baustinas.

16A. G. ir jo atstovo argumentai, kad tokiais veiksmais vadovas siekė užtikrinti Bendrovės veiklos tęstinumą, atsakomybės pagal ANK 120 straipsnio 1 dalį nešalina. Nustatyti objektyvūs duomenys patvirtina vadovą veikus tyčia – Bendrovės vadovas, žinodamas apie bendrovės įsiskolinimą VMI, taip pat kad bendrovės turimų lėšų nepakanka visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, turėdamas galimybę sumažinti bendrovės mokestinę nepriemoką valstybės biudžetui, atsiskaitė su kitais kreditoriais. Dar kartą pažymėtina, kad CK 6.9301 straipsnio 1 dalies norma yra imperatyvi, tai reiškia, kad teisės subjektas negali pasirinkti kitokio elgesio varianto. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartyse yra pažymėjęs, kad įmonės administracijos vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai (kasacinės nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-7-266/2006, 3K-3-130/2011).

17A. G. turi galiojančių administracinių nuobaudų už KET pažeidimus. Jo atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

18Kasacinės instancijos teismas yra ne kartą konstatavęs, kad administracinės nuobaudos taikymas atitinka proporcingumo reikalavimą, kai tarp padaryto teisės pažeidimo ir už šį pažeidimą nustatytos nuobaudos, siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti yra teisinga pusiausvyra. Teisinga ir protinga laikytina tokia nuobauda, kurią paskyrus gali būti pasiekti nuobaudos tikslai ir kuri, vertinant pažeidimo pobūdį, aplinkybes, pažeidėjo asmenybę, nėra per griežta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 2AT-4-2011).

19ANK 34 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusi institucija (pareigūnas), atsižvelgdami į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir vadovaudamiesi teisingumo ir protingumo principais, gali paskirti mažesnę baudą negu šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta minimali bauda arba paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę, negu numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje, arba administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės neskirti. Individualizuojant skirtinos nuobaudos dydį, teismas sutinka su asmens atstovo argumentu, kad svarbi aplinkybė koks nepriemokos valstybei pagrindas, kokiu būdu ši nepriemoka atsirado.

20Byloje nėra ginčo, šią aplinkybę pripažįsta ir institucijos atstovas, kad mokestinė PVM nepriemoka susidarė už praėjusius penkis metus, nors įmonė per tą laikotarpį nebuvo PVM mokėtoja.

21Administracinėn atsakomybėn traukiamas A. G. nuo pat reikalavimo pateikimo siekė tinkamai išspręsti klausimą dėl PVM mokėjimo, tačiau , kaip matyti iš šalių paaiškinimų, VMI atsisakė išdėstyti mokėjimą dalimis. Pažymėtina ir tai, kad įmonės vadovas dėjo pastangas tinkamai įvykdyti pareigą dėl PVM mokėjimo, ją ženkliai sumažino ir toliau siekia sprendimo, kad likusios nepriemokos dalis būtų išdėstyta. Šias aplinkybes teismas laiko išimtinėmis, kurių pagrindu minimalios nuobaudos dydį sumažina iki 700 eurų.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 25 straipsniu, 34 straipsnio 5 dalimi, 120 straipsnio 1 dalimi, 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 636 straipsniu,

Nutarė

23A. G., asmens kodas ( - ) pripažinti padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 120 straipsnio 1 dalyje, ir skirti 700 Eur (septynių šimtų eurų) baudą.

24Paskirtoji bauda ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo įteikimo dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, mokėjimo pavedime nurodyti įmokos kodą 1001.

25Po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka (ANK 675 straipsnio 3 dalis). Nesumokėjus baudos per nustatytą terminą, nutarimas skirti baudą vykdomas priverstine tvarka. Baudą priverstinai išieško antstoliai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka (ANK 676 straipsnio 1 dalis, 2 dalis).

26Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Audronė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio... 3. Teismas... 4. Atlikus ( - ) operatyvų patikrinimą 2018 m. rugsėjo 28 d., adresu Kaune, ( -... 5. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo A. G. kaltę pripažino, t. y.... 6. Atstovas paaiškino, kad Bendrovė valstybės neapgaudinėjo, mokėjo visus... 7. Institucijos atstovas paaiškino, kad Bendrovė atsiskaitė už paslaugas, o... 8. Kasaciniai teismai ne kartą yra konstatavę, jog įrodinėjimo procesas negali... 9. Teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju surinkti įrodymai yra pakankami... 10. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 120 straipsnio 1... 11. Byloje nekyla ginčas dėl pateiktų įrodymų pagrįstumo ir jų teisėtumo,... 12. A. G. ir jo atstovo argumentai dėl netinkamo ANK 120 straipsnio 1 dalies... 13. ANK 120 straipsnio 1 dalyje nustatyta administracinė atsakomybė juridinių... 14. Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė ir tvarka yra reglamentuojama CK... 15. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad A. G., būdamas ( - ) vadovu, ir tuo... 16. A. G. ir jo atstovo argumentai, kad tokiais veiksmais vadovas siekė... 17. A. G. turi galiojančių administracinių nuobaudų už KET pažeidimus. Jo... 18. Kasacinės instancijos teismas yra ne kartą konstatavęs, kad administracinės... 19. ANK 34 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad teismas ar administracinio... 20. Byloje nėra ginčo, šią aplinkybę pripažįsta ir institucijos atstovas,... 21. Administracinėn atsakomybėn traukiamas A. G. nuo pat reikalavimo pateikimo... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 23. A. G., asmens kodas ( - ) pripažinti padarius administracinį nusižengimą,... 24. Paskirtoji bauda ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo įteikimo dienos, o... 25. Po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai... 26. Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo)...