Byla eB2-4161-340/2016

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, sekretoriaujant Gražinai Bitvinskienei, dalyvaujant atsakovo BUAB „Pilotų treniruočių centras“ atstovui advokatui M. K., trečiojo asmens V. R. atstovei advokatei G. V. ir kreditoriaus AB DNB banko atstovui advokatui T. Z., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditoriaus AB DNB bankas prašymą pripažinti BUAB „Pilotų treniruočių centras“ bankrotą tyčiniu,

Nustatė

2kreditorius AB DNB bankas pateiktu prašymu prašė pripažinti BUAB „Pilotų treniruočių centras“ bankrotą tyčiniu. Nurodė, kad kreditoriaus prašymu teismas bankroto byloje išdavė jam leidimą atlikti BUAB „Pilotų treniruočių centras“ dokumentų ir informacijos patikrinimą. Pažymėjo, kad Vaclovo ir A. R. sukurtos įmonių grupės, į kurios sudėtį patenka UAB „Sabenavita“, UAB „PTC-1“, UAB „Pilotų treniruočių centras“, UAB „PTC-2“, UAB „Baltic Aviaton Technic Center“, atžvilgiu FNTT yra atliekamas ikiteisminis tyrimas. Susipažinus su ikiteisminio tyrimo medžiaga paaiškėjo, jog minėtų įmonių veiklą jau tyrė Valstybinė mokesčių inspekcija, kuri nustatė reikšmingas aplinkybes, užfiksuotas 2014-02-20 pranešime FNTT Dėl orlaivių pilotų mokymo veiklą vykdančių įmonių galimai nusikalstamos veikos, VMI operatyvaus patikrinimo pažymose bei pranešime apie įtarimą V. R.. Prašyme nurodė, jog atliekant aukščiau nurodytų įmonių patikrinimus, buvo nustatyta schema, sukurta tikslu išvengti mokestinių prievolių vienoje įmonėje, t.y. UAB „Pilotų treniruočių centras“, perkeliant visų susijusių įmonių pajamų (įplaukų) gavimo ir atsiskaitymų vykdymo operacijas į mokesčių nepriemokų neturinčią susijusią įmonę UAB „Baltic Aviaton Technic Center“. Minėta įmonė yra išregistruota iš PVM mokėtojų registro, tačiau jos banko atsiskaitomąja sąskaita naudojasi visos V. R. kontroliuojamos ir jo šeimos narių vadovaujamos įmonės. Tokiu būdu sudaromos galimybės iš vieno juridinio asmens perkelti kitam sąnaudas, skaidyti pajamas, susikurti reikiamas pajamas ir sąnaudas pelno mokesčiui išvengti. UAB „Baltic Aviaton Technic Center“ įdarbinti tik šeimos nariai, o faktiškai veiklą organizuoja ir piniginius srautus valdo šioje įmonėje V. R.. Ši įmonė nevykdo jokios veiklos, todėl nepatenka į tikrinamų juridinių asmenų sąrašą. Nurodė, kad operatyvaus patikrinimo metu buvo nustatyta, jog susikaupę įsiskolinimai ir įsipareigojimai perkeliami ant tų įmonių, kurios dėl taip organizuojamos komercinės veiklos tampa nemokios. Vienos įmonės įsigyja turtą, reikalingą vystomai veiklai plėtoti, o kitoms yra nukreipiami skoliniai įsipareigojimai. Papildomai nurodė, jog BUAB „Pilotų treniruočių centras“ veikė nesąžiningai, nes nemokėjo mokesčių, mokestinės nepriemokos nemažino, bet vykdė atsiskaitymus ne per savo atsiskaitomąją sąskaitą, o per UAB „Baltic Aviaton Technic Center“ atsiskaitomąją sąskaitą. Be to, vertinant tikrinamas įmones nustatyti apgaulingos apskaitos organizavimo, kai siekiama išvengti dalies turtinės prievolės sumokėti į biudžetą pridėtinės vertės ir pelno mokestį, pateikiant neteisingus duomenis apie pajamas, turtą ir įsipareigojimus, bei neapskaitant faktiškai įvykusių ūkinių operacijų, požymiai. Taip pat buvo nustatyta, jog apgaulingai tvarkoma gaunamų pajamų apskaita, į sąnaudas nurašant išlaidas, kurioms patirti pajamos nebuvo apskaitytos ir deklaruotos. Be to, įmonių apskaitoje nurodytas įsipareigojimų likutis faktiškai neatitinka tikrovės. VMI taip pat padarė išvadą, jog kai kurie dokumentai, įskaitant sutartis, buvo parengti tik patikrinimo metu. Kreditorius prašyme taip pat nurodė, jog patikrinus ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančią BUAB „Pilotų treniruočių centras“ buhalterinės apskaitos dokumentaciją ir palyginus ją su aukščiau paminėtomis VMI nustatytomis aplinkybėmis, nebuvo nustatyta jokių pagrindų, leidžiančių abejoti VMI nustatytomis aplinkybėmis ar leidžiančių daryti kitokias išvadas nei padarė VMI.

3Atsakovo BUAB „Pilotų treniruočių centras“ bankroto administratorius UAB „Finansinių partnerių grupė“ pateikė atsiliepimą į prašymą, kuriame nurodė, kad AB DNB bankas jokių naujų argumentų, įrodymų, paaiškinimų ar išvadų nenurodė ir nepateikė. Pažymėjo, jog dėl banko keliamų faktų, kurie yra nurodyti VMI operatyvaus patikrinimo pažymoje yra pradėtas ir vyksta ikiteisminis tyrimas. Pažymėjo, kad bankroto bylą nagrinėjančio teismo įsikišimas, papildomas tyrimas šioje bankroto byloje ir tos pačios VMI informacijos analizavimas nėra suderinamas nei su proceso koncentruotumo, nei su ekonomiškumo principais, nei su teismui, kaip teisingumą vykdančiai institucijai keliamais tikslais, todėl šio pareiškimo teismas neturėtų tenkinti.

4Trečiasis asmuo A. B. pateiktu atsiliepimu nurodė, jog prašymą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu palaiko.

5Trečiasis asmuo V. R. pateikė atsiliepimą į prašymą, kuriuo prašė prašymo netenkinti. Nurodė, jog BUAB „Pilotų treniruočių centras“ veikla reikalavo didelių investicijų, todėl natūralu, kad investicijų atsiperkamumo laikas turėjo būti ilgesnis, nei veiklos, kurioje investicijos yra mažos. Pažymėjo, jog nuo 2012 m. įmonė susidūrė su finansiniais sunkumais, o AB DNB bankas 2013 m. pabaigoje nutraukė kreditavimo sutartį ir pareikalavo grąžinti visą kreditą. Bankrotą sąlygojo ne tikslas išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, o pasikeitusi situacija rinkoje. Ikiteisminio tyrimo pradėjimas pats savaime nepatvirtina BUAB „Pilotų treniruočių centras“ tyčinio bankroto fakto ar pranešime apie įtarimą nurodytos neteisėtos veikos padarymo fakto. Nei vienas iš pareiškėjo pateiktų dokumentų nepatvirtina fakto, jog BUAB „Pilotų treniruočių centras“ siekė išvengti mokestinių prievolių vykdymo, apskaitą tvarkė apgaulingai, sudarė įtartinus sandorius ar atliko kitus pareiškėjo nurodomus veiksmus. Įmonės turto apimtis nesumažėjo, įmonės pajamos ilgą laiką didėjo, pareiškėjas nepateikia jokių duomenų, kad įmonei susidūrus su finansiniais sunkumais būtų atlikti veiksmai, siekiant apsunkinti kreditorių reikalavimų, iš likusio įmonės turto, tenkinimą. Nėra duomenų, kad buvo sudaryta įmonės mokumo pablogėjimą lėmusių sandorių. Pažymėjo, jog pareiškėjo argumentai yra nepagrįsti ir nurodyti tyčinio bankroto požymiai neįrodyti, faktiškai įmonės finansinius sunkumus lėmė rinkos sąlygų pasikeitimas.

6AB DNB bankas pateikė dubliuką, kuriame nurodė, kad ikiteisminis tyrimas yra atliekamas dėl nusikalstamos veiklos požymių buvimo, tuo tarpu šioje byloje yra sprendžiamas klausimas dėl tyčinio bankroto požymių, įtvirtintų Įmonių bankroto įstatyme, buvimo ar nebuvimo. Be to, teismas, tirdamas ir ikiteisminiame tyrime analizuojamas aplinkybes, nenustatinės nusikalstamos veikos požymių ir nesikiš į ikiteisminį tyrimą, o VMI surašytos operatyvaus patikrinimo pažymos, kuriose yra užfiksuotos šiai civilinei bylai reikšmingos aplinkybės, bei kiti dokumentai turi prima facie įrodymo galią, todėl gali būti vertinami atskirai nuo atliekamo ikiteisminio tyrimo.

7V. R. pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad pareiškėjas nepateikia jokių įrodymų, kad VMI būtų priėmusi kokius nors sprendimus, todėl nėra pagrindo spręsti, jog VMI 2014-02-20 VMI rašte išdėstyta nuomonė dėl galimai nusikalstamų veikų atitinka neginčytinus ar prima facie įrodymus. Šiai dienai yra tik VMI prielaidos daromos iš operatyvinio patikrinimo metu surinktos medžiagos.

8Atsakovo BUAB „Pilotų treniruočių centras“ bankroto administratorius UAB „Finansinių partnerių grupė“ pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad kreditorius dublike nepateikė jokių esminių naujų aplinkybių ar įrodymų. Atsakovas šiuo metu taip pat nėra gavęs jokių naujų reikšmingų dokumentų, susijusių su įmonės bankroto pripažinimu tyčiniu, iš ikiteisminio tyrimo įstaigos nėra grąžinti ir bankroto administratoriui perduoti ikiteisminiame tyrime paimti įmonės buhalteriniai dokumentai.

9Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas pažymėjo, kad VMI nustatė reikšmingas faktines aplinkybes, kuriomis galima remtis ir šioje byloje. Yra nustatyti du savarankiški tyčinio bankroto požymiai, kadangi įmonės buhalterinė apskaita buvo tvarkoma netinkamai ir mokesčių administratorius nustatė mokesčių vengimo faktą, įmonės valdymo organai nevykdė arba netinkamai vykdė jiems pavestas pareigas.

10Bankroto administratorius ir trečiasis asmuo teismo posėdžio metu palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją.

11Prašymas tenkintinas.

12ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalis nustato, kad tyčinis bankrotas – įmonės privedimas prie bankroto, sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus.

13ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, esant šio įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje nurodytiems požymiams, teismas gali pripažinti bankrotą tyčiniu savo iniciatyva arba kreditoriaus (kreditorių) ar administratoriaus prašymu. Nurodyto straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, jog yra bent vienas iš šioje dalyje nurodytų požymių, dėl kurių kilo bankrotas, tarp jų: 1) įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu; 2) buvo sudaryti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sandoriai, įskaitant ir sandorius, susijusius su akcijų ar kito finansinio turto pirkimu, pardavimu ir (arba) perdavimu, ar priimti kiti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sprendimai; 5) teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ir (arba) netinkamai (paslėpti, sunaikinti, sugadinti įmonės apskaitos dokumentai arba netvarkyta ar aplaidžiai tvarkyta teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita arba įstatymų nustatytą laiką neišsaugoti buhalterinės apskaitos dokumentai) ir dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir (arba) mokesčių administratoriaus patikrinimo akte nustatytas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) arba kitų mokesčių mokėjimo vengimas.

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo formuojamoje praktikoje yra išaiškinęs, jog sprendžiant dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, bankroto bylą iškėlusiam teismui būtina nustatyti, ar bankrutuojančios įmonės sudarytais sandoriais bei kitokia šios įmonės veikla buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo; tais atvejais, kai įmonė yra faktiškai nelikvidi arba nemoki, turi būti patikrinama, ar tolesnė tokios įmonės veikla buvo nukreipta dar labiau pabloginti įmonės turtinę padėtį; kad būtų galima pripažinti bankrotą tyčiniu, nebūtina nustatyti konkretaus veiksmo, sukėlusio įmonės bankrotą, tačiau turi būti vertinama aplinkybių visuma, tai gali būti tokios aplinkybės, kurios yra susijusios su įmonės valdymo organų veiklos atitiktimi teisės aktų reikalavimams, sudarytų sandorių ekonominiu naudingumu ir jų įtaka įmonės mokumui, taip pat kitos aplinkybės, nulėmusios įmonės nemokumą, įmonės valdymo ir veiklos organizavimo reikalavimų kontekste (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2014).

15Pažymėtina, kad byloje dėl tyčinio įmonės bankroto pripažinimo teismas nesprendžia žalos atlyginimo iš kaltų asmenų klausimo ir nenustatinėja kiekvieno iš kaltų asmenų civilinės atsakomybės sąlygų (žalos padarymo ir jos dydžio, kaltės ir jos formos, priežastinio ryšio tarp neteisėtais pripažintų veiksmų ar neveikimo ir padarytos žalos). Kiekvienu konkrečiu atveju teismas, spręsdamas dėl įmonės tyčinio bankroto, turi įvertinti faktines aplinkybes, susijusias su įmonės veikla ar įmonės valdymo organų ir/ar dalyvių sprendimais, turinčiais tyčinio bankroto požymių, o bankroto pripažinimui tyčiniu nebūtina nustatyti konkretaus veiksmo, sukėlusio įmonės bankrotą - turi būti vertinama aplinkybių visuma. Nagrinėjamos bylos atveju įmonės bankroto pripažinimas tyčiniu taip pat nereikštų, jog pareiškėjo nurodyti įmonės vadovo veiksmai ar sprendimai yra neteisėti ar kad visais jais sąmoningai buvo siekiama įmonę privesti prie bankroto. Minėta, kad įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu teismui pakanka nustatyti tam tikrų veiksmų nuoseklią eigą, kurių sistema objektyviai patvirtina blogą įmonės valdymą, privedusį prie bankroto. Tuo tarpu atlikti detalesnį įmonės veiklos patikrinimą (patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, įvertinti konkrečių nurodytų asmenų veiksmų teisėtumą, atitikimą įmonės interesams ir pan.), pripažinus bankrotą tyčiniu, turi bankroto administratorius (ĮBĮ 20 straipsnio 5 dalis).

16Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis - grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2. 87 straipsnio 1 dalis); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2. 87 straipsnio 2 dalis); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2. 87 straipsnio 3 dalis) ir kt. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai, nei eiliniam įmonės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas jai atstovauja, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus - rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3- 298/2006).

17Kaip vienas iš tyčinį bankrotą kvalifikuojančių požymių įstatyme išskirtas apgaulingas ir (ar) netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktas). Pagal šią įstatymo nuostatą, netinkamu buhalterinės apskaitos tvarkymu laikomos situacijos, kai apskaitos dokumentai yra paslepiami, sunaikinami, sugadinami arba apskaita netvarkoma ar tvarkoma aplaidžiai arba neišsaugomi apskaitos dokumentai.

18Netinkamo buhalterinės apskaitos tvarkymo faktui konstatuoti pakanka nustatyti, kad teismo paskirtam įmonės bankroto administratoriui valdymo organai be svarbių priežasčių neperdavė apskaitos dokumentų (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1–2 punktai). Pareigą pagrįsti, kokios priežastys lėmė apskaitos dokumentų neperdavimą, turi atsakingi įmonės valdymo organai. Tyčinį bankrotą kvalifikuojantis kriterijus yra sąmoningas įmonės dokumentų neperdavimas (slėpimas, praradimas) (Lietuvos Apeliacinio teismo 2015 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-217/2015).

19Pareiškėjas (kreditorius) AB DNB bankas prašyme nurodydamas, jog atsakovas UAB „Pilotų treniruočių centras“ buvo tyčia privestas prie bankroto, pabrėžė, kad įmonės veikla buvo susijusi su kitomis tų pačių asmenų valdomomis įmonėmis, netinkamai tvarkant buhalterinę apskaitą ir valdymo organams netinkamai atliekant savo pareigas.

20Teismas pažymi, jog kiekvieno privataus juridinio asmens veiklos tikslas yra gauti pelną. Pelnas gali būti gaunamas, tiek vykdant įstatuose numatytą ūkinę komercinę veiklą, tiek kitą – įstatymais nedraudžiamą ir įstatams neprieštaraujančią – ūkinę komercinę veiklą. UAB „Pilotų treniruočių centras“ deklaruota vykdyta veikla buvo susijusi su patalpų, kuriose buvo UAB „PTC-1“ priklausantis skrydžio treniruoklis, nuoma.

21P. V. mokesčių inspekcijos 2014 m. kovo 3 d. operatyvaus patikrinimo pažymas Nr. (21.70-32)FR1042-2694, (21.70-32)FR1042-2692, (21.70-32)FR1042-2963, (21.70-32)FR1042-2691, (21.70-32)FR1042-2689 matyti, kad buvo atliekami įmonių – UAB „Baltic aviation technic centre“, UAB „PTC-1“, UAB „PTC-2“, UAB „Pilotų treniruočių centras“, UAB „Sabenavita“ patikrinimai. Visų minėtų įmonių vadovu tikrinimo laikotarpiu buvo trečiasis asmuo V. R..

22Operatyvaus UAB „Pilotų treniruočių centras“ patikrinimo metu buvo nustatyta schema, sukurta tikslu išvengti mokestinių prievolių vienoje įmonėje, t.y. UAB „Pilotų treniruočių centras“, perkeliant visų susijusių įmonių pajamų (įplaukų) gavo ir atsiskaitymų vykdymo operacijas į mokesčių nepriemokų neturinčią susijusią įmonę UAB „Baltic Aviaton Technic Center“. UAB „Baltic Aviaton Technic Center“ nuo 2013-04-10 išregistruota iš PVM mokėtojų registro, kadangi nebevykdo veiklos, tačiau šios įmonės banko atsiskaitomąja sąskaita naudojasi visos V. R. kontroliuojamos ir jo šeimos narių vadovaujamos įmonės. Operatyvaus patikrinimo pažymose nustatyta, kad tokiu būdu sudaromos galimybės iš vieno juridinio asmens perkelti kitam sąnaudas, skaidyti pajamas, susikurti reikiamas pajamas ir sąnaudas pelno mokesčiui išvengti. Iš UAB „Baltic Aviaton Technic Center“ sąskaitos buvo vykdomi mokėjimai už UAB „Sabenavita“, UAB „Baltic flight academy“, UAB „Pilotų treniruočių centras“, UAB „PTC-1“, UAB „PTC-2“ suteiktas tiekėjų paslaugas, mokami darbuotojams atlyginimai, komandiruotpinigiai ir t.t. Patikrinimo metu nustatyta, jog susikaupę įsiskolinimai ir įsipareigojimai buvo perkeliami ant tų įmonių, kurios dėl taip organizuojamos ūkinės komercinės veiklos tampa nemokios (UAB „Baltic flight academy“, UAB „Pilotų treniruočių centras“).

23Minėto patikrinimo metu taip pat buvo nustatyta, kad UAB „Pilotų treniruočių centras“ veikė nesąžiningai, t.y. nemokėjo mokesčių, mokestinės priemokos nemažino, bet vykdė atsiskaitymus ne per savo atsiskaitomąją sąskaitą, o per įmonės UAB „Baltic Aviaton Technic Center“ atsiskaitomąją sąskaitą. 2013 m. balandžio – liepos mėnesiais įvykdyti atsiskaitymai 172 533 Lt sumai už UAB „Pilotų treniruočių centras“.

24Be to, vertinant tikrinamas įmones kaip vieną visumą, nustatyti apgaulingos apskaitos organizavimo, kai siekiama išvengti dalies turtinės prievolės sumokėti į biudžetą pridėtinės vertės ir pelno mokestį, pateikiant neteisingus duomenis apie pajamas, turtą ir įsipareigojimus, bei neapskaitant faktiškai įvykusių ūkinių operacijų, požymiai.

25VMI prie LR FM padarė išvadą, jog tikrinamose įmonėse, tarp jų ir UAB „Pilotų treniruočių centras“, apgaulingai tvarkoma gaunamų pajamų apskaita, į sąnaudas nurašant išlaidas, kurioms patirti pajamos nebuvo apskaitytos ir deklaruotos. Įmonės apskaitoje nurodytas įsipareigojimų likutis faktiškai neatitinka tikrovės, nes joje nefiksuojamos faktiškai įvykusios pardavimų ūkinės operacijos ir neapskaitomos gaunamos pajamos.

26Įvertinus VMI pažymose pateiktus duomenis, sutiktina su pareiškėju, jog UAB „Pilotų treniruočių centras“ iš esmės prisiėmė tik įsipareigojimus, o vykdomos komercinės veiklos naudą gaudavo kitos įmonės, kas iš esmės nulėmė UAB „Pilotų treniruočių centras“ bankrotą.

27Tikrinat pardavimų apskaitą, nustatyta, kad sudarant pardavimo PVM sąskaitos-faktūros numerį, neprisilaikoma didėjančios sekos principo, t.y. didesnį eilės numerį turi pardavimo PVM sąskaita-faktūra, kurios išrašymo data yra ankstesnė.

28Be to, Valstybinė mokesčių inspekcija, atlikusi V. R. valdomų, susijusių įmonių patikrinimą kreipėsi į Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą dėl nustatytų nuskalstamos veikos požymių. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba 2014 m. birželio 9 d. pranešimu nurodė, kad V. R. yra įtariamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 24 straipsnio 4 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje ir 222 straipsnio 1 dalyje.

29Teismas sutinka su trečiojo asmens pozicija, jog nesant įsiteisėjusio teismo nuosprendžio pranešimas apie įtarimą negali būti laikomas prejudiciniu nagrinėjamojoje civilinėje byloje CPK 182 straipsnio 2 punkto prasme, tačiau pažymėtina, jog civilinės atsakomybės vertinimas netapatus tų pačių veiksmų vertinimui baudžiamojo proceso požiūriu.

30Operatyvinio patikrinimo metu nustatyta, jog UAB „Pilotų treniruočių centras“ vadovas netinkamai vykdė pareigą ir neperdavė mokesčių administratoriui visų įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų. Nors pagal Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinimą, priklausomai nuo konkrečių faktinių aplinkybių įmonės dokumentų neperdavimas gali būti tyčinį bankrotą kvalifikuojantis požymis. Tai priklauso nuo to, kokie dokumentai nėra perduoti ir dėl kokių priežasčių (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-217-381/2015). Kita vertus, vertinant vadovo veiksmus su kitomis operatyvinio patikrinimo metu nustatytomis aplinkybėmis, t. y. tai, kad UAB „Pilotų treniruočių centras“ PVM sąskaitos faktūros buvo išrašomos pažeidžiant įstatymo nuostatas ir nepagrindžiant išrašymo pagrindų (nesant sutarčių, nurodant klaidinus laikotarpius ir pan.), tai, kad įmonė dėl neaiškių priežasčių naudojosi kitos to paties asmens valdomos įmonės UAB „Baltic aviation technik center“ atsiskaitomąja sąskaita, darytina išvada, kad šiuo atveju dalies dokumentų neperdavimu buvo siekiama nuslėpti tam tikras finansines operacijas, todėl tokie veiksmai laikytini tyčinį bankrotą kvalifikuojančiu požymiu.

31Nei BUAB „Pilotų treniruočių centras“ bankroto administratorius ar atsakovo atstovas, nei trečiasis asmuo V. R. nepateikė įrodymų paneigiančių Valstybinės mokesčių inspekcijos patikrinimo metu nustatytas aplinkybes, t. y. nepagrindė mokesčių administratoriaus nurodytų PVM sąskaitų faktūrų, nepateikė sutarčių, patvirtinančių tokių sąskaitų išrašymo pagrindą. Nurodytos aplinkybės suponuoja išvadą, kad dalis įmonės lėšų buvo naudojama su įmonės veikla nesusijusioms paslaugoms įsigyti ar siekiant atlikti finansines operacijas neegzistuojant teisiniam pagrindui, tokiais veiksmais sumažinant įmonės finansinį kapitalą. Dėl to spręstina, kad arba įmonės buhalterinė apskaita buvo vykdoma netinkamai ir dėl to sąmoningai vengiama įmonės dokumentų perdavimo, arba jie be svarbių priežasčių nėra išsaugoti (CPK 185 straipsnis). Jeigu įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai nėra išlikę ar jie nebuvo vedami pagal BAĮ nustatytus reikalavimus, tai reiškia buvus aplaidų ir/arba netinkamą buhalterinės apskaitos tvarkymą. Dėl šių aplinkybių konstatuotina, kad nustatyti teisės aktų pažeidimai yra tyčinio bankroto požymiai, kuriuos paneigiančių įrodymų suinteresuoti asmenys nepateikė (CPK 12, 178 straipsnis). Įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu, teismui pakanka nustatyti tam tikrų veiksmų nuoseklią eigą, kurių sistema objektyviai patvirtina blogą įmonės valdymą, privedusį prie bankroto.

32Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad byloje nustatyti ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 ir 5 punkte numatyti tyčinio bankroto požymiai - netinkamas įmonės vadovo pareigų vykdymas (dokumentų neišsaugojimas, neperdavimas), netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas (netinkamas PVM sąskaitų - faktūrų išrašymas, nepagrįstų sąskaitų – faktūrų įtraukimas į įmonės buhalterinę apskaitą ir kt.), todėl yra pagrindas pripažinti bankrutuojančios UAB „Pilotų treniruočių centras“ bankrotą tyčiniu.

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

34pripažinti bankrutuojančios UAB „Pilotų treniruočių centras“ (j. a. k. 300120344, buveinės adresas: Oreivių g. 8, Paluknio k., Trakų r.) bankrotą tyčiniu.

35Įpareigoti bankroto administratorių ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti bankrotą tyčiniu įsiteisėjimo dienos arba nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos, jeigu šie dokumentai perduoti po nutarties pripažinti bankrotą tyčiniu įsiteisėjimo dienos, patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais.

36Įsiteisėjusią teismo nutartį išsiųsti Vilniaus apygardos prokuratūrai bei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Finansų ministerijos.

37Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, sekretoriaujant... 2. kreditorius AB DNB bankas pateiktu prašymu prašė pripažinti BUAB „Pilotų... 3. Atsakovo BUAB „Pilotų treniruočių centras“ bankroto administratorius UAB... 4. Trečiasis asmuo A. B. pateiktu atsiliepimu nurodė, jog prašymą dėl... 5. Trečiasis asmuo V. R. pateikė atsiliepimą į prašymą, kuriuo prašė... 6. AB DNB bankas pateikė dubliuką, kuriame nurodė, kad ikiteisminis tyrimas yra... 7. V. R. pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad pareiškėjas nepateikia jokių... 8. Atsakovo BUAB „Pilotų treniruočių centras“ bankroto administratorius UAB... 9. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas pažymėjo, kad VMI nustatė... 10. Bankroto administratorius ir trečiasis asmuo teismo posėdžio metu palaikė... 11. Prašymas tenkintinas. ... 12. ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalis nustato, kad tyčinis bankrotas – įmonės... 13. ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, esant šio įstatymo 2 straipsnio... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo formuojamoje praktikoje yra... 15. Pažymėtina, kad byloje dėl tyčinio įmonės bankroto pripažinimo teismas... 16. Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis... 17. Kaip vienas iš tyčinį bankrotą kvalifikuojančių požymių įstatyme... 18. Netinkamo buhalterinės apskaitos tvarkymo faktui konstatuoti pakanka... 19. Pareiškėjas (kreditorius) AB DNB bankas prašyme nurodydamas, jog atsakovas... 20. Teismas pažymi, jog kiekvieno privataus juridinio asmens veiklos tikslas yra... 21. P. V. mokesčių inspekcijos 2014 m. kovo 3 d. operatyvaus patikrinimo pažymas... 22. Operatyvaus UAB „Pilotų treniruočių centras“ patikrinimo metu buvo... 23. Minėto patikrinimo metu taip pat buvo nustatyta, kad UAB „Pilotų... 24. Be to, vertinant tikrinamas įmones kaip vieną visumą, nustatyti apgaulingos... 25. VMI prie LR FM padarė išvadą, jog tikrinamose įmonėse, tarp jų ir UAB... 26. Įvertinus VMI pažymose pateiktus duomenis, sutiktina su pareiškėju, jog UAB... 27. Tikrinat pardavimų apskaitą, nustatyta, kad sudarant pardavimo PVM... 28. Be to, Valstybinė mokesčių inspekcija, atlikusi V. R. valdomų, susijusių... 29. Teismas sutinka su trečiojo asmens pozicija, jog nesant įsiteisėjusio teismo... 30. Operatyvinio patikrinimo metu nustatyta, jog UAB „Pilotų treniruočių... 31. Nei BUAB „Pilotų treniruočių centras“ bankroto administratorius ar... 32. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad byloje nustatyti... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291... 34. pripažinti bankrutuojančios UAB „Pilotų treniruočių centras“ (j. a. k.... 35. Įpareigoti bankroto administratorių ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo... 36. Įsiteisėjusią teismo nutartį išsiųsti Vilniaus apygardos prokuratūrai... 37. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti...