Byla Ik-945-365/2012
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Dzedulionio (kolegijos pirmininkas, pranešėjas), Irenos Paulauskienės ir Mefodijos Povilaitienės, sekretoriaujant Rasai Šimkuvienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovei Vitai Šidlauskaitei, atsakovo atstovui Ryčiui Kalinauskui, trečiojo suinteresuoto asmens VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūros atstovui Rokui Didžiapetriui, trečiojo suinteresuoto asmens Viešųjų pirkimų tarnybos atstovei Raimondai Ruzgytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Nacionalinės teismų administracijos skundą atsakovui Informacinės visuomenės plėtros komitetui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai, Viešųjų pirkimų tarnybai dėl sprendimo panaikinimo, ir

Nustatė

2Pareiškėja Nacionalinė teismų administracijos (toliau – NTA) kreipėsi į teismą su skundu ir prašė panaikinti Informacinės visuomenės plėtros komiteto 2011 06 20 įsakymą Nr. T-87 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. T-231 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal Ekonomikos, augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V „Elektroninės valdžios paslaugos“ pakeitimo“ (t. 1, b. l. 1-6).

3Pareiškėja skunde nurodė, kad, įgyvendindama projektą ,,Elektroninės paslaugos teisingumo vykdymo procese“, paskelbė viešųjų pirkimų konkursą administravimo, elektroninių paslaugų projektavimo, pirkimo dokumentų parengimo ir techninės priežiūros paslaugų pirkimui. Pasiūlymų vertinimo, nagrinėjimo ir palyginimo metu, pasiūlymų eilės bei laimėtojo nustatymo procedūrų metu iš suinteresuotų tiekėjų nebuvo gauta jokių pastabų, pretenzijų, paklausimų dėl procedūrų tvarkos ar Komisijos priimtų sprendimų. Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA), atlikdama viešojo pirkimo paskesnę priežiūrą, paprašė NTA pagrįsti tam tikrus konkurso punktus bei jų būtinumą. NTA 2011 04 21 raštu Nr. 4R-642-(1.24) pateikė atsakymus ir komentarus į užduotus klausimus. CVPA formuluotų klausimų lakoniškumas ir abstraktumas nenurodant motyvų ir galimo teisės akto pažeidimo pobūdžio, suponavo NTA atsakymų turinį. Kadangi CPVA nepateikė patikslintų ar papildomų klausimų, neinicijavo diskusijų, nevykdė kitokio pobūdžio komunikacijos dėl atsiradusių neaiškumų, nepateikė informacijos apie išvadas, priimtus sprendimus klausimais, dėl kurių buvo formuluotas prašymas paaiškinti konkurso sąlygas, NTA preziumavo, jog pateikdama atsakymus ji pakankamai pagrindė pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir taip įrodė, jog jie yra proporcingi pirkimo objektui, nepažeidžia teisės aktų nustatytų reikalavimų, viešųjų pirkimų principų, neriboja konkurencijos. NTA, atsižvelgdama į CPVA 2011 04 14 rašte pateiktą pastabą dėl konkurso sąlygose numatyto sutarties įvykdymo užtikrinimo dydžio bei į paslaugų teikėjo UAB „S4ID“ prašymą, pripažino, kad konkurso sąlygose padaryta techninė klaida, ir sutiko, kad AB SEB banko išduotame garantiniame rašte Nr. ( - ) nurodyta 97 000,00 Lt užtikrinimo suma būtų adekvačiai sumažinta iki 7 384,00 Lt, atsižvelgiant į bendrą sutarties vertę. Informacinės visuomenės plėtros komiteto 2011 07 07 raštu Nr. 4(S)-690 „Dėl pažeidimo projekte Nr. ( - ) „Elektroninės paslaugos teisingumo vykdymo procese“ NTA buvo informuota apie priimtą sprendimą sumažinti Projekto finansavimą 25 proc. nuo su nustatytu pažeidimu susijusios sumos (nuo sudarytos pirkimo sutarties, kurios vertė 809 490,00 Lt), t. y. sumažinti projektui skirtą finansavimą 202 372,50 Lt, iš kurių 172 016,63 Lt yra Europos Sąjungos lėšos, 30 355,87 Lt -bendrojo finansavimo lėšos. NTA nebuvo informuota, kodėl buvo pasirinkta būtent 809 490,00 Lt vertės sutartis kaip sutartis, nuo kurios yra skaičiuojama 25 proc. finansinė korekcija, nebuvo pateiktos nuorodos į konkrečius finansinės korekcijos apskaičiavimo metodiką apibrėžiančius teisės aktus ar kitus dokumentus, taip pat nepateikti ir finansinės korekcijos dydžio skaičiavimai, jų prielaidos. Šiuo metu nėra galiojančio nacionalinio teisės akto, kuris reglamentuotų tokio pobūdžio nuobaudų (finansinių korekcijų) dydžius, jų santykį su nustatytų pažeidimų sunkumu bei sukeltais padariniais, taigi nėra aišku, kokiais teisės aktais vadovaujantis buvo priimtas CPVA sprendimas, be to, NTA nebuvo informuota apie tokio sprendimo motyvus, CPVA pripažintus konkrečius NTA padarytus pažeidimus, išvadas bei siūlymus sumažinti Projektui skirtą finansavimą. Iš Informacinės visuomenės plėtros komiteto įsakymo, kuriuo NTA pritaikytos finansinės korekcijos, turinio matyti, jog buvo remiamasi Europos Komisijos parengtomis Finansinių korekcijų taikymo dėl pažeidimo viešųjų pirkimų srityje gairėmis, kurios yra rekomendacinio pobūdžio, neperkeltos į nacionalinę teisę, be to, gaires analizuojant sistemiškai matyti, jog finansinių korekcijų sumos taikomos atsižvelgiant į pažeidimo sunkumus. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje yra apibūdinami principai, kuriais savo veikloje privalo vadovautis viešojo administravimo subjektai. Vienas iš jų - proporcingumo, kuris reiškia, kad administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra pažymėjęs, kad tarp teisės pažeidimų ir už šiuos pažeidimus nustatytų nuobaudų turi būti teisinga pusiausvyra (proporcija). Teisingumo ir teisinės valstybės principai neleidžia nustatyti už pažeidimus tokių nuobaudų, kurios būtų akivaizdžiai neproporcingos (neadekvačios) pažeidimui bei siekiamam tikslui. Nustatant atsakomybę už pažeidimus, privalu paisyti protingumo reikalavimo, taip pat proporcingumo principo, pagal kurį nustatytos teisinės priemonės turi būti būtinos ir tinkamos siekiamiems teisėtiems bei visuotinai svarbiems tikslams, jos neturi varžyti teisių labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti. Konkurso sąlygose nustatyti reikalavimai paslaugų teikėjams nesukėlė jokių neigiamų padarinių, nepadaryta jokia konkreti žala, neigiama įtaka subjektų teisinei padėčiai, be to, NTA ėmėsi reikalingų priemonių klaidai ištaisyti. Informacinės visuomenės plėtros komiteto 2011 06 20 įsakymas Nr. T-87 priimtas praėjus pakankamai ilgam laiko tarpui: nuo pirkimo paskelbimo - apie 8 mėnesiams, nuo sutarčių sudarymo - apie 4 mėnesiams (o NTA apie tai informuota dar vėliau - 2011 07 11). Pritaikyta 25 procentų finansinė korekcija yra neproporcinga ir dėl to neteisinga. NTA nebuvo tinkamai ir laiku informuota apie motyvus, kuriais remiantis yra priimtas Informacinės visuomenės plėtros komiteto įsakymas NTA taikyti finansinę korekciją, be to, sužinojo apie tokio įsakymo priėmimą praėjus nustatytam 3 darbo dienų informavimo terminui. Susidariusi situacija apribojo NTA teises tinkamai ir laiku reaguoti į priimtus sprendimus, dėl to vykdomo Projekto finansavimas sumažintas neproporcingai. NTA pateikti atsakymai į 2011 04 14 rašte Nr„ 2011/2/4820 suformuluotus klausimus ir reikalavimus pagrįsti tinkamai ir išsamiai, o kiti--įvertinti kaip nepagrindžiantys konkurso reikalavimų atliktį teisės aktams. Nėra aišku, kodėl vienu atveju labai panašūs konkurso sąlygų reikalavimai laikomi proporcingais ir tinkamais pirkimo objektui, o kitu atveju - priešingai. Rašte nurodomas papildomas galimas finansinės korekcijos taikymo pagrindas, apie kurį NTA nebuvo informuota, dėl kurio NTA nebuvo teikiami klausimai ar prašoma paaiškinimų. Šis pagrindas - informacija, jog NTA tariamai pažeidė ir kitą VPĮ nuostatą - 24 str. 7 d., susijusią su pirkimo objekto apibūdinimu. NTA ir šiuo atveju nebuvo suteikta galimybė pateikti argumentuotų paaiškinimų dėl kilusių abejonių ir neaiškumų, o to rezultatas -neproporcingas Projekto finansavimo sumažinimas. Rašte taip pat nurodoma, jog NTA privalėjo vadovautis Informacinės visuomenės plėtros komiteto sudarytomis rekomendacijomis dėl pirkimo dokumentų rengimo. Tačiau šios rekomendacijos ir pavyzdiniai reikalavimai tiekėjams yra labai bendro pobūdžio ir parengti visiškai neatsižvelgiant į konkretaus įgyvendinamo projekto vertę. NTA, įvertinusi šių rekomendacijų teisinę galią bei atsižvelgusi į didelę Projekto apimtį ir vertę (beveik 6,6 mln. Lt), konkurso sąlygų reikalavimus nustatė tokius, kokie, jos manymu, yra proporcingi ir tinkami šio pirkimo specifikai. Tokio masto Projektui vykdyti yra reikalingas kvalifikuotas, patyręs ir patikimas tiekėjas, taip pat ir specialistai, tiesiogiai teiksiantys paslaugas, kadangi tiek projektų valdymas, administravimas, tiek rizikų identifikavimas ir jų kontrolė skiriasi priklausomai nuo projekto vertės. Konkurso sąlygose buvo numatyta galimybė tiekėjams remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais dalyvaujant šiame pirkime, taigi kooperuodamiesi, sumuodami savo pajėgumus bei pateikę įrodančius dokumentus tiekėjai galėjo nevaržomi dalyvauti konkurse ir nebuvo diskriminuojami kitų rinkos dalyvių atžvilgiu. Vien tik mažesnis tam tikrus kriterijus atitinkančių tiekėjų skaičius nėra pagrindas pripažinti, kad patys kriterijai yra diskriminaciniai Konkurencija šiame paslaugų pirkime buvo objektyviai galima ir nebuvo eliminuota nustatytais pirkimo dokumentuose dalyvių kvalifikacijos reikalavimais. Dažniausiai viešųjų pirkimų principų pažeidimai yra konstatuojami tuo atveju, kai perkančiosios organizacijos veiksmai vieno iš tiekėjų atžvilgiu galėjo pažeisti visų tiekėjų interesų pusiausvyrą, kai perkančiosios organizacijos veiksmais vienam tiekėjui suteikta daugiau teisių nei kitiems, taip jam suteikiant nepagrįstą pranašumą. Šio pirkimo atveju visiems dalyviams buvo pateikta vienodo pobūdžio ir turinio informacija, todėl rengdami savo pasiūlymus jie vadovavosi vienodomis taisyklėmis, atitinkamai ir visi pateikti pasiūlymai buvo vertinami vienodai.

4Atsakovas Informacinės visuomenės plėtros komitetas su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (t. 1, b. l. 51-54) nurodė, kad Įsakymas buvo priimtas vadovaujantis šiomis teisės aktų nuostatomis: Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2007 12 19 nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132), 198.2 ir 198.3 punktais; Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų, patvirtintų finansų ministro 2009 05 29 įsakymu Nr. 1K-173 (Žin., 2009, Nr. 67-2716), 26 ir 28 punktais. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 198.2 ir 198.3 punktai numato, kokių veiksmų gali imtis IVPK, gavęs įgyvendinančios institucijos, nagrinėjamo Skundo atveju, viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros pasiūlymą, t.y. sumažinti projekto finansavimą ir (ar) pareikalauti grąžinti sumokėtų lėšų dalį; išskaičiuoti sumokėtą lėšų dalį iš projekto vykdytojo pateikiamų mokėjimo prašymų. Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų 26 punktas numato, kad „Nustačius pažeidimą, kuris yra susijęs su viešuoju pirkimu pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102), taikomos Europos Komisijos parengtos Finansinių korekcijų taikymo dėl pažeidimų viešųjų pirkimų srityje gairės (2007 m. lapkričio 29 d. galutinė redakcija, COCOF 07/ 0037/03-ES)“. Šis teisės aktas tiesiogiai nustato dokumentą, kuriuo vadovaujantis nustatomas pažeidimo pobūdis, apskaičiuojamas finansinės korekcijos dydis ir t.t. Būtent Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų 26 punktas teikia nuorodą į finansinės korekcijos apskaičiavimo metodiką ir šis teisinis pagrindas buvo nurodytas Įsakyme. Įsakyme aiškiai ir nedviprasmiškai nurodoma, kad pareiškėjui pritaikoma 25 procentų finansinė korekcija nuo po netinkamai atlikto Projekto administravimo, elektroninių paslaugų projektavimo, pirkimo dokumentų parengimo ir techninės priežiūros paslaugų viešojo pirkimo (pirkimo Nr. 96351), vykdyto atviro konkurso būdu, sudarytos Projekto „Elektroninės paslaugos teisingumo vykdymo procese“ pirkimo dalies „E. paslaugų projektavimas, pirkimo dokumentų parengimas ir techninė priežiūra“| paslaugų pirkimo sutarties Nr. 41P-6-(4.11), sudarytos 2011 02 22, sumos. Tuo tarpu pats finansinės korekcijos dydis nustatytas remiantis Gairėse nurodomo 7-ojo neatitikimo rekomenduojama korekcija. Ši aplinkybė-nurodyta CPVA 2011 06 10 rašte Nr. 2011/2-6368. Atsižvelgiant į pažeidimo objektą buvo nustatyta, kad pareiškėjo padarytas pažeidimas atitinka Gairių 7-ąjį neatitikimą, kurį nustatančius pataisa turi būti 25 % sutarties sumos. Tokio pobūdžio pažeidimo atveju Gairės nenustato tam tikrų ribų, kuriose gali būti pritaikoma korekcija, o nurodo konkretų dydį. Pagal Gaires nagrinėjamu atveju buvo galimas tik vienintelis kitas pasirinkimas, t. y. kad 100 % sutarties sumos finansinė pataisa gali būti taikoma sunkiausiais atvejais, kai sąmoningai yra siekiama tam tikrus konkurso dalyvius pašalinti iš konkurso. Įsakyme aiškiai ir nedviprasmiškai nurodomi sprendimo motyvai, t.y. nurodoma, kad sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad CPVA projekte „Elektroninės paslaugos teisingumo vykdymo procese“ nustatė Europos Sąjungos finansinės paramos panaudojimo pažeidimą - Nacionalinė teismų administracija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus principus ir 24 straipsnio 7 dalyje bei 32 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus. Komitetas sutinka, kad buvo neženkliai praleistas teisės aktuose nustatytas informavimo apie priimtą sprendimą terminas, tačiau Įsakymas 2011 06 23 buvo paskelbtas leidinio „Valstybės žinios“ 76 numeryje, o pareiškėjas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 21 straipsnio 1 dalį, privalo prenumeruoti ir komplektuoti „Valstybės žinias“, todėl manytina, kad pareiškėjas susipažino su Įsakymo tekstu „Valstybės žinių“ numeryje. Net ir tuo atveju, jei apie pritaikytą finansinę korekciją buvo sužinota vėliau, tai negalėjo turėti ir neturi jokios įtakos pritaikytos finansinės korekcijos dydžiui. Teisės aktai nenumato pareigos tiriant galimą pažeidimą konsultuotis su projekto vykdytoju. Dėl kvalifikacinių reikalavimų užklausimas buvo teikiamas siekiant išsiaiškinti, kokiais motyvais remiantis pareiškėjas nustatė didesnius nei rekomenduojami kvalifikaciniai reikalavimai, t.y. buvo prašoma detaliai pagrįsti jų pagrįstumą. Projektų, vykdomų pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems” įgyvendinimo priemones, techninės priežiūros rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2009 12 31įsakymu Nr. T-126, yra skirtos visiems 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems” lėšomis finansuojamų projektų, kurių įgyvendinimo metu yra diegiamos ar modernizuojamos informacinės sistemos, vykdytojams, vykdantiems viešuosius pirkimus Projektų techninės priežiūros paslaugoms įsigyti. Taip pat jų turinys ir reguliavimas yra tinkamas ir naudotinas įsigyjant techninės priežiūros paslaugas bet kokiam projektui, nes jos nustato pagrindinius (bazinius) reikalavimus, kuriais turėtų vadovautis pirkimus atliekantis subjektas, neužkertant kelio perkančiosioms organizacijos papildomai nustatyti kitus kvalifikacinius reikalavimus, kurie būtini atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką. Pareiškėjo įgyvendinamas projektas, atsižvelgiant į kitų tos pačios priemonės lėšomis finansuojamų projektų vertes (pagal priemonę „Elektroninės valdžios paslaugos” finansuojamų projektų vertės vidurkis - 7,065 mln. Lt.), nelaikytinas didelės apimties ir vertės. Pareiškėjo teiginiai, kad NTA, įvertinusi šių rekomendacijų teisinę galią bei atsižvelgusi į didelę Projekto apimtį ir vertę (beveik 6,6 mln. Lt), konkurso sąlygų reikalavimus nustatė tokius, kokie, jos manymu, yra proporcingi ir tinkami šio pirkimo specifikai, t.y. sudarė prielaidas nesivadovauti IVPK Rekomendacijomis yra visiškai nepagrįsti. Viešųjų pirkimų tarnybai nėra nustatyta tikrinti skelbimo apie pirkimo turinio atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams, ir išsiųsdama skelbti skelbimą Viešųjų pirkimų tarnyba nepatvirtina jame nurodytos visos informacijos atitikties teisės aktų reikalavimams, o už skelbimo turinį ir toliau lieka atsakinga tik perkančioji organizacija. CPVA 2011 04 14 rašte Nr. 2011/2/4820 ,,Dėl projekto Nr. VP2-3.1-IVPK-OI-V-017 pirkimo vykdymo” nurodytos labai konkrečios aplinkybės, išskiriant jas į atskirus punktus kiekvienam reikalavimui dėl kurio įtariamas pažeidimas. Rašte aiškiai ir nedviprasmiškai nurodoma, kad minėti reikalavimai yra neproporcingi pirkimo objektui (objektams) ir galimai dirbtinai ribojo tiekėjų dalyvavimą teikiant pasiūlymus (VPĮ 32 str. 2 punktas), prašoma pagrįsti jų būtinumą atliekant aukščiau įvardintą pirkimą bei pateikti išsamius atsakymus į aukščiau užduotus klausimus. CPVA labai aiškiai ir nedviprasmiškai suformulavo klausimus pareiškėjui bei nurodė aplinkybes, dėl kurių šie klausimai pateikiami, taip pat nurodė, kokio pobūdžio atsakymus (išsamius) turi pateikti pareiškėjas. Tuo tarpu pareiškėjo atsakymas buvo labai lakoniškas, juo nebuvo pateikta CVPA prašoma informacija.

5Trečiasis suinteresuotas asmuo VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (t. 1, b. l. 43-48) nurodė, kad pareiškėja formuoja klaidingą nuomonę dėl viešųjų pirkimų skelbimų tikrinimo. Pagal Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 02 20 įsakymu Nr. 1S-16 „Dėl skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvarkos patvirtinimo“ 12 punktą, priimdama skelbimus apie viešuosius pirkimus VPT patikrina ar skelbimas atitinka 2005 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1564/2005 (OL 2005 L 257, p. 1) (iš dalies pakeisto Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1150/2009 (OL 2009 L 313, p. 3) reikalavimus. Komisijos reglamentas reglamentuoja skelbimo formą, kas jame turi būti nurodyta. Vadovaujantis aukščiau nurodytais teisės aktais, VPT tikrina ar skelbimas atitinka minėtame reglamente nustatytą formą, o ne išsamiai išnagrinėja skelbimo turinį. VPT neturi galimybės įvertinti skelbimo turinio atitikimą teisės aktams, kadangi skelbime nurodytos informacijos tikrinimo metu VPT neturi (nepateikiama techninė specifikacija/užduotis, kurioje kaip taisyklė būna aprašyta perkama prekė, paslaugos ar darbai). Atsižvelgiant į tai bei į ribotą skelbimo tikrinimo terminą (teisės aktais nustatytos 3 darbo dienos skelbimo išsiuntimui), VPT neturi galimybių nustatyti ar kvalifikaciniai reikalavimai yra pagrįsti, proporcingi pirkimo objektui ir yra tinkami. Tirdama ir nustatydama pažeidimus bei vykdydama kitas jai pavestas viešojo administravimo funkcijas, CPVA vadovaujasi pažeidimų tyrimą reglamentuojančiais teisės aktais. CPVA vykdo Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėse, patvirtintose Vyriausybės 2007 10 17 nutarimu Nr. 1139, jai pavestas viešojo administravimo funkcijas, tarp kurių jai yra pavesta atlikti pažeidimų tyrimą (13.6 punktas), vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Vyriausybės 2007 12 19 nutarimu Nr. 1443 (toliau - Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės), nustatyta tvarka. Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje ( - ), pasirašytoje Informacinės visuomenės plėtros komiteto, CPVA ir pareiškėjo, nurodyta pažeidimų tyrimo procedūra, todėl pareiškėjas jau pasirašydamas sutartį žinojo, kad nustačius Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktų pažeidimus, CPVA turi teisę inicijuoti, o Komitetas vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti Projekto finansavimą. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (193-199 punktai) nustato įgyvendinančiųjų institucijų (šiuo atveju - CPVA), ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų (šiuo atveju Komiteto) ir kitų institucijų veiksmus tiriant ir nustatant pažeidimus bei priimant sprendimus dėl nustatytų pažeidimų. CPVA, vadovaudamasi Taisyklių nuostatomis nešališkai ir objektyviai atliko įtariamo pažeidimo tyrimą ir jį nustačiusi, vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 197 punktu, pateikė Komitetui siūlymą sumažinti Projekto finansavimą. CPVA, siūlydama taikyti pareiškėjui 25 proc. finansinę korekciją nuo pirkimo sutarties sumos, vadovavosi Gairių 7-o neatitikimo nuostatomis. Pareiškėjo vykdytas Projekto viešasis pirkimas buvo išskaidytas į dvi dalis, kiekvienai daliai sudarant atskiras sutartis. CPVA nustačius pažeidimą tik vienoje Projekto viešojo pirkimo dalyje, nuo šios pirkimo dalies sutarties dydžio (809 490,00 Lt) buvo taikyta 25 proc. (202 372,50 Lt ) finansinė korekcija. CPVA laikėsi teisės aktuose nustatytų terminų tiriant pažeidimą bei teikiant siūlymą Komitetui dėl finansinės korekcijos taikymo. CPVA nustatė pažeidimą po paskesnės pirkimų priežiūros atlikimo. Paskesnė priežiūra (remiantis Projekto administravimo ir finansavimo taisyklių ir Aprašo nuostatomis) buvo pradėta pareiškėjui pateikus mokėjimo prašymą, kuriame buvo deklaruotos su Projekto viešuoju pirkimu susijusios išlaidos. CPVA tirdama ir nustatydama pažeidimus bei Komitetas priimdamas sprendimus vadovaujasi ne Viešojo administravimo įstatyme nustatyta procedūra, o pažeidimų tyrimą reglamentuojančiais teisės aktais (nurodytais atsiliepimo 2 punkte). Tad Komitetas turėjo informuoti pareiškėją apie priimtą sprendimą ne per 3 darbo dienas, o per 5 darbo dienas (Projekto finansavimo ir administravimo taisyklių 199 p.). Pareiškėjo informavimo apie priimtą sprendimą terminas viršytas, bet jis viršytas nežymiai. Pareiškėjas nepateikė jokių argumentų ar pagrindžiančių dokumentų, kuriais įrodytų, kad toks vėlavimas (šešiomis darbo dienomis) įtakojo finansavimo sumažinimo dydį. Projekto viešasis pirkimas buvo suskaidytas į dvi pirkimo dalis. Remiantis VPĮ 32 str. 2 d. minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui. CPVA vertindama skirtingų pirkimo dalių kvalifikacijos reikalavimus atsižvelgė į jų pirkimo objektus, todėl šiuo atveju nustačius panašius kvalifikacinius reikalavimus skirtingiems pirkimo objektams, jie įvertinti skirtingai. CPVA sutinka, kad pareiškėjas turėjo teisę nustatyti kitokius kvalifikacinius reikalavimus nei numatyta VPT ir Komiteto Rekomendacijose, tačiau nustatydamas kitokius reikalavimus turi laikytis VPĮ 3 str. nustatytų principų ir nepažeisti VPĮ str. 2 d. reikalavimų, nustatančių, jog minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs. CPVA vertindama Projekto viešojo pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus dalyviams, nustatė, kad pareiškėjas nustatė per didelius, perteklinius, konkurenciją ribojančius minimalius kvalifikacinius reikalavimus dalyviams. Pareiškėjas nepagrindė viešojo intereso svarbos. Projekto tikslas buvo perkelti į elektroninę erdvę pagrindines teismų teikiamas viešąsias paslaugas teisingumo vykdymo procese. Kadangi minėtos viešosios paslaugos jau yra teikiamos, o Projektu siekiama tik perkelti dalį viešųjų paslaugų į elektroninę erdvę, rizikos, kad įgyvendinus Projektą gali sutrikti visų ar dalies viešųjų paslaugų teikimas nėra ir šio Projekto viešojo intereso apsaugos svarba nėra didesnė nei kituose viešojo administravimo institucijų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V „Elektroninės valdžios paslaugos įgyvendinamuose projektuose.“ Iš Įsakymo, kuriuo NTA pritaikytos finansinės korekcijos, turinio matyti, jog buvo remiamasi Europos Komisijos parengtomis Finansinių korekcijų taikymo dėl pažeidimo viešųjų pirkimų srityje gairėmis. Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų 26 punktas numato, kad „Nustačius pažeidimą, kuris yra susijęs su viešuoju pirkimu pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, taikomos Europos Komisijos parengtos Finansinių korekcijų taikymo dėl pažeidimų viešųjų pirkimų srityje gairės (2007 11 29 galutinė redakcija, COCOF 07/ 0037/03-ES). Taigi šis teisės aktas tiesiogiai nustato dokumentą, kuriuo vadovaujantis nustatomas pažeidimo pobūdis, apskaičiuojamas finansinės korekcijos dydis ir t.t. Įsakyme aiškiai ir nedviprasmiškai nurodoma, kad pareiškėjui pritaikoma 25 procentų finansinė korekcija nuo po netinkamai atlikto Projekto administravimo, elektroninių paslaugų projektavimo, pirkimo dokumentų parengimo ir techninės priežiūros paslaugų viešojo pirkimo (pirkimo Nr. 96351), vykdyto atviro konkurso būdu, sudarytos Projekto „Elektroninės paslaugos teisingumo vykdymo procese“ pirkimo dalies „E. paslaugų projektavimas, pirkimo dokumentų parengimas ir techninė priežiūra“ paslaugų pirkimo sutarties Nr. 41P-6-(4.11), sudarytos 2011 02 22 sumos. Tuo tarpu pats finansinės korekcijos dydis nustatytas remiantis Gairėse nurodomo 7-ojo neatitikimo rekomenduojama korekcija. Ši aplinkybė nurodyta CPVA 2011 06 10 rašte Nr. 2011/2-6368. Įsakyme aiškiai ir nedviprasmiškai nurodomi sprendimo motyvai, t.y. nurodoma, kad sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad CPVA projekte „Elektroninės paslaugos teisingumo vykdymo procese“ nustatė Europos Sąjungos finansinės paramos panaudojimo pažeidimą -Nacionalinė teismų administracija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus principus ir 24 straipsnio 7 dalyje bei 32 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo Viešųjų pirkimų tarnyba prašė pareiškėjos skundą nagrinėti teismo nuožiūra. Atsiliepime į skundą (t. 2, b. l. 30-32) nurodė, kad pareiškėja nepagrįstai siaurai supranta Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio 3 dalies nuostatas, kad jeigu Tarnyba skelbimą išsiuntė spausdinti, tai preziumuojama, kad Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, tiek, kiek tai susiję su skelbime apie Pirkimą pateikta informacija, perkančioji organizacija nepažeidė. Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad skelbimas apie viešąjį pirkimą yra tik sudėtinė viešojo pirkimo dokumentų dalis ir jame pateiktos informacijos nepakanka objektyviai įvertinti, ar perkančiosios organizacijos nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai galimai neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms, yra pagrįsti ir proporcingi viešojo pirkimo objekto savybėms ir vertei (pavyzdžiui, nėra žinoma viešojo pirkimo objekto apimtis, specifika, viešojo pirkimo sąlygos ir kt.). Tam, kad būtų objektyviai ir išsamiai įvertintas viešasis pirkimas, nustatyti visi Viešųjų pirkimų įstatymo ar su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų pažeidimai, turi būti atliktas išsamus viešojo pirkimo vertinimas (Viešųjų pirkimų vertinimų atlikimo ir jų rezultatų įforminimo taisyklės ir Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų veiklos tikrinimų taisyklės, patvirtintos Tarnybos direktoriaus 2010 08 23 įsakymu Nr. 1S-122). Tarnyba vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 8 straipsniu, nėra atlikusi Pirkimo vertinimo (Viešųjų pirkimų įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta Tarnybos funkcija „<...> vykdyti šio įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją, kontroliuoti, kaip perkančiosios organizacijos laikosi šių teisės aktų reikalavimų <...>“) ar pareiškėjo tikrinimo (Viešųjų pirkimų įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatyta teisė Tarnybai savarankiškai pasirinkti tikrinamas perkančiąsias organizacijas, tikrinimo būdą, mastą ir laiką). Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos, patvirtintos Tarnybos direktoriaus 2003 02 20 įsakymu Nr. 1S-16 10 punkte nustatyta, kad už Tarnybai teikiamų viešųjų pirkimų skelbimų turinį atsako perkančioji organizacija. Tokiu būdu pareiškėja, nustatydama kvalifikacijos reikalavimus, turi pagrįsti jų tikslingumą bei proporcingumą Pirkimo objektui, nes tik jam Pirkimo dokumentų rengimo etape žinomos visos faktinės aplinkybės, Pirkimo objekto sudėtis bei apimtis. Remiantis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų Įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 10 17 nutarimu Nr. 1139 13.6 punkto nuostatomis, įgyvendinančioji institucija, šiuo atveju - trečiasis asmuo - pati „atlieka pažeidimų tyrimą, informuoja ministeriją ir (ar) kitą valstybės instituciją, pagal kompetenciją atsakingą už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, apie nustatytus pažeidimus ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka teikia pasiūlymus dėl tolesnių veiksmų, susijusių su projekto įgyvendinimu, informuoja vadovaujančiąja ir tvirtinančiąja institucijas apie nustatytus pažeidimus. Įgyvendinančioji institucija, įtarusi viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus, informuoja Viešųjų pirkimų tarnybą“. Vadovaudamasi Taisyklėmis, tokiais atvejais Tarnyba neatlieka pakartotinio viešojo pirkimo vertinimo. Tarnyba vykdydama Viešųjų pirkimų įstatymo 8 straipsnio 2 dalies nuostatomis jai priskirtas funkcijas ir naudodamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 8 straipsnio 3 dalies nuostatomis suteiktomis teisėmis, nėra įgaliota vertinti atsakovo priimtų sprendimų.

7Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo atstovas su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti atsiliepime nurodytais argumentais. Paaiškino, kad projektų vykdymui palengvinti, IVPK, kaip tarpinė institucija, yra parengusi rekomendacijas ir jas patvirtinusi savo įsakymu, kuris nurodomas tiek priemonės aprašyme, tiek finansavimo sutartyje kaip privalomas teisės aktas. Projekto vykdytojas privalo juo vadovautis įgyvendindamas projektą. Neteisingas pareiškėjos teiginys, kad rekomendacijos yra bendro pobūdžio, pritaikytos mažos apimties projektams ir pan. Viešųjų pirkimų įstatymas aiškiai reglamentuoja, kad perkančioji organizacija apsisprendžia, kokius reikalavimus ji nusistato, tačiau minėtas įstatymas reglamentuoja, ką patvirtina ir teismų praktika, kad reikalavimai turi atitikti pirkimo objektą. CPVA aiškiai suformulavo klausimus ir savo rašte pareiškėjai aiškiai nurodė, ko pageidauja, t. y. pagrįsti tuos reikalavimus, kurie buvo nepagrįsti pirkimo dokumentuose. Tačiau prašyto pagrindimo pareiškėja nepateikė, o atsiuntė lakonišką atsakymą, todėl CPVA neturėjo informacijos ir papildomos pareigos dar kažkur kreiptis papildomos informacijos, nes atsakymas iš Nacionalinės teismų administracijos buvo gautas. Tai, kad pati informacinė sistema verta 3 milijonų litų, dar visiškai nereiškia, kad testavimo ekspertas atliko didžiąją tų darbų dalį. Jis gali būti dalyvavęs kuriant informacinę sistemą, atlikęs darbus už 10 Lt, o tuo tarpu pati sistema 3 milijonus litų kainavo visai dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui dėl to, kad buvo įgytas vienas labai daug kainuojantis serveris.

8Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuoto asmens Centrinės projektų valdymo agentūros atstovas su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti atsiliepime nurodytais argumentais. Nurodė, kad pareiškėjos CPVA pateiktų atsakymų pakako įvertinti viešųjų pirkimų dokumentus. Klausimus pareiškėjai CPVA uždavė tam, kad visapusiškai įsitikintų, kad, tarkime, tam tikras pirkimo tikslas nebuvo labai ypatingas, svarbesnis nei kiti pagal IVPK asignuojamas priemones. Pareiškėja nepagrindė nustatytų maksimalių reikalavimų specialistams, todėl reikalavimai buvo pripažinti pertekliniais. Pripažino, kad pavėlavo pareiškėją informuoti 6 darbo dienomis, kurios nei sankcijos dydžiui, nei galimybei pateikti argumentus įtakos neturėjo.

9Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuoto asmens Viešųjų pirkimų tarnybos atstovė prašė teismo vadovautis atsiliepime išdėstytais argumentais ir atmesti pareiškėjos skundą toje dalyje, kuri susijusi su pareiškėjos deklaruojamu VPT neveikimu ar netinkamu veikimu tikrinant nagrinėjamą viešojo pirkimo skelbimą.

10Skundas netenkinamas.

11Byloje nustatyta, kad Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2010 09 08 įsakymu Nr. T-231 projektui „Elektroninės paslaugos teisingumo vykdymo procese” įgyvendinti skirtas finansavimas (iki 6 570 800,00 litų (finansavimo dalis - iki 100,00 proc, ekonominės klasifikacijos kodas 2.9.2.2.1.02 (kapitalui formuoti): iš Informacinės visuomenės plėtros (Europos Sąjungos lėšos) programos (programos kodas - 101) - iki 5 585 180,00 litų; iš Informacinės visuomenės plėtros (Bendrojo finansavimo lėšos) programos (programos kodas - 201) - iki 985 620,00 litų). Pagrindinis Projekto tikslas - perkelti į elektroninę erdvę pagrindines teismų teikiamas paslaugas teisingumo vykdymo procese, sudarant palankesnes sąlygas gyventojams ir verslo subjektams pasinaudoti teismų paslaugomis bei sumažinti dalį patiriamų išlaidų.

12Nacionalinė teismų administracija 2010 11 05 pasirašė Projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei paskelbė atvirąjį konkursą ,,Elektroninės paslaugos teisingumo vykdymo procese“ administravimo, elektroninių paslaugų projektavimo, pirkimo dokumentų rengimo ir techninės priežiūros paslaugų pirkimui (t. 1, b. l. 7-17). Konkurso pirmoje objekto pirkimo dalyje nugalėtoju pripažinta UAB „S4ID“ (pasiūlymo kaina - 82 038,00 Lt), antroje - UAB „Ernst & Young Baltic“ (pasiūlymo kaina - 809 490,00 Lt).

13VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2011 04 14 raštu Nr. 2011/2/4820 „Dėl projekto Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V-017 pirkimo vykdymo“ kreipėsi į NTA prašydama pagrįsti tam tikrus konkurso sąlygų punktus bei jų būtinumą (t. 1, b. l. 18-20). Savo rašte CPVA konkrečiai išvardijo pagal numerius 6 ekspertus, nurodė pirkėjo keliamus reikalavimus kiekvienam ekspertui, t. y., nurodė jos nuomone abejotinus reikalavimus kiekvienam konkrečiam ekspertui ir prašė pagrįsti šiuos konkrečius reikalavimus; buvo nurodytos reikalaujamos pasiūlymų galiojimo užtikrinimo sumos – 10 000 ir 40 000 litų pirmai objekto pirkimo daliai ir atitinkamai antrai daliai, sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 97 000 lt., bei prašė pagrįsti šių reikalavimų pagrįstumą.

14Nacionalinė teismų administracija 2011 04 21 raštu Nr. 4R-642-(1.24) atsakė, jog pirkimo dokumentai buvo parengti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir suderinti su Viešųjų pirkimų tarnyba; tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai buvo rengiami atsižvelgiant į VPT direktoriaus 2009 03 30 įsakyme Nr. 1S-25 išdėstytas nuostatas. Įsakyme nurodyta, kad reikalaujant iš tiekėjo atitinkamo skaičiaus įvykdytų panašių paslaugų sutarčių, rekomenduojamos sutarties vertės turėtų būti ne mažesnės kaip 0,7 pirkimo objekto vertės. Tačiau perkant projekto administravimo, informacinės sistemos projektavimo, techninės priežiūros, dokumentų rengimo paslaugas, svarbios ne tiekėjo vykdytų sutarčių, bet projektų, su kuriais tiekėjas dirbo, t. y. administravo, projektavo, atliko techninę priežiūrą, vertės. Taigi vadovaujantis protingumo principu, koeficientas 0,7 šiuo atveju turi būti taikomas projektų, su kuriais bus dirbama, vertėms. Projektas yra didelės apimties (jo bendra vertė - 6 570 800 Lt, informacinės sistemos diegimo ir kūrimo bei įsigyjamos kompiuterinės įrangos vertė - 5 364 500 Lt), todėl pirkimo metu buvo siekta rasti labiausiai kvalifikuotą (-us) tiekėją (-us), turintį (-čius) patirties administruojant didelės apimties projektus, specifikuojant ir projektuojant sudėtingas informacines sistemas bei atliekant jų techninę priežiūrą. Ekspertams buvo keliami reikalavimai turėti patirtį administruojant, specifikuojant ir atliekant techninę priežiūrą projektų, kurių vertė ne mažesnė kaip 3 (trys) mln. litų be PVM, t. y. apie 0,7 informacinės sistemos diegimo ir kūrimo bei įsigyjamos kompiuterinės įrangos vertės - 5 364 500 Lt. Nacionalinė teismų administracija pirmajai pirkimo daliai buvo numačiusi skirti 150 000 Lt, antrajai - 817 800 Lt. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dydis pirmajai pirkimo daliai sudaro apie 7 proc., antrajai - apie 5 proc. numatomų skirti pirkimui lėšų, o tai neva nėra neproporcingai didelė suma. Didelė sutarties įvykdymo užtikrinimo suma buvo paprašyta siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų tiekėjo įsipareigojimų įvykdymą. Dėl konkrečių reikalavimų konkretiems ekspertams nieko atsakyta nebuvo.

15Atviro konkurso metu buvo siekiama nupirkti projekto „Elektroninės paslaugos teisingumo vykdymo procese“ administravimo, e. paslaugų projektavimo, pirkimo dokumentų parengimo ir techninės priežiūros paslaugas (toliau – paslaugos) (t.1, b. l. 69).

16Išnagrinėjusi NTA pateiktus atsakymus, CPVA 2011 06 10 sprendimu Nr. 2011/2-6368 padarė išvadą, kad Projekto vykdytojas, nustatydamas pirkimo objektui užaukštintus, nepagrįstus pirkimo objektui kvalifikacinius reikalavimus, neaiškiai bei dviprasmiškai apibūdindamas pirkimo objektą, pažeidė VPĮ 3 str. 1 d. įtvirtintus principus ir 32 str. 2 d. bei 24 str. 7 d. nustatytus reikalavimus, nes nustatė konkurenciją ribojančius bei neproporcingus pirkimo objektui kvalifikacinius reikalavimus. Konkrečiai nurodydami ekspertus, CPVA (t. 1, b. l. 35-39).

17Nustatyta, kad VPT, vadovaudamasis VPĮ 213 str.3d., tikrino pareiškėjo skelbimo atitikimą šio įstatymo reikalavimams. Patikrinimo metu nustatė neatitikimus įstatymui : netikslus reikalavimas kiekvienam ekspertui dėl „labai gerų“ lietuvių kalbos žinių, ekspertui Nr. 1 – dėl 5 metų darbo patirties projektų valdymo ir administravimo srityje, mažiausiai 2 sėkmingai įvykdytų projektų, kurių vertės ne mažesnė kaip 3 mln. Lt. Be administravimo ir koordinavimo patirtį , antros pirkimo dalies ekspertui Nr. 1 – dėl reikalavimo turėti ne trumpesnę kaip 5 metų darbo patirtį informacinių sistemų kūrimo ar techninės priežiūros projektų valdymo srityje, mažiausiai 2 sėkmingai įvykdytų techninės priežiūros projektų, susijusių su informacinės sistemos , kurios sukūrimo ar diegimo vertė yra ne mažiau kaip 3 mln. Lt. poreikių analizę, ekspertui nr. 4 – reikalavimą turėti patirties rengiant bent vieną teisės akto projektą. Pareiškėja atsižvelgė į šias pastabas ir skelbimą apie pirkimą ištaisė. ( t. 2 b.l.1; 2-22).

18Skelbimas apie viešąjį pirkimą yra vienas iš pirkimo dokumentų (VPĮ 2 str. 21 d.). Jo paskirtis – išviešinti pirkimo faktą. Skelbimas yra siauresnės apimties nei pirkimo techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties objektas ir kitos pirkimo sąlygos – skelbime iš esmės nurodomos pagrindinės, tačiau ne visos pirkimo nuostatos. Tokius teiginius pagrindžia nustatytos skelbimų formos (VPĮ 22 str. 6 d., 2005 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1564/2005, nustatančio standartines formas, naudojamas skelbiant su viešųjų pirkimų procedūromis susijusius pranešimus, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB II priedas).

19Perkančioji organizacija skelbimą apie pirkimą turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai, kuri VPĮ reikalavimus atitinkančius skelbimus privalo per tris darbo dienas perduoti išspausdinti atitinkamuose leidiniuose (VPĮ 23 str. 3 d.). Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos 2003 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1S-16, detalizuoja, kad tarnyba tikrina ne skelbimo turinio teisėtumą ir pagrįstumą, o jame pateikiamos informacijos visapusiškumą ir išsamumą atsižvelgiant į standartines skelbimų formas – už skelbimo turinį atsako pati perkančioji organizacija (12-13 p.).

20Pareiškėjai kaip vieną iš skundo argumentų nurodė tai, kad VPT patikrino skelbimo, kuriame buvo nurodyti reikalavimai tiekėjams (specialistams, ekspertams) ir nurodė neatitikimus, kurie buvo ištaisyti. Dėl kitų reikalavimų VPT pretenzijų nereiškė, t.y. pareiškėjas nurodo, kad VPT neva pripažino skelbime nurodytus reikalavimus tiekėjui teisingais. Teismas daro išvadą, jog, priešingai nei teigia pareiškėjas, Viešųjų pirkimų tarnybos atliekamas skelbimo apie pirkimą tikrinimas ir perdavimas išspausdinti nereiškia skelbimo turinio ir kitų pirkimo dokumentų pagrįstumo ir teisėtumo analizės ir dėl to neužkerta kelio tarnybai tokį tyrimą atlikti vėlesniuose pirkimo etapuose, įskaitant pirkimo sutarties vykdymo etapą. Tokią išvadą taip pat patvirtina tiek Viešųjų pirkimų tarnybos paskirtis ir funkcijos, tiek jai suteikti platūs įgaliojimai (VPĮ 8 str.). Todėl teismas pripažįsta teisingais trečiojo suinteresuoto asmens – VPT argumentus, kad pradiniame –skelbimo padavimo – etape jie neturėjo galimybės įsigilinti į vykdomo pirkimo esmę ir negalėjo tinkamai įvertinti išdėstytų reikalavimų tiekėjams. Todėl pareiškėjo nurodomos aplinkybės kad neva atsakovų pretenzijos prieštarauja VPT nuomonei, teismo vertinamos kaip nepagrįstos ir atmetamos.

21Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. įtvirtinti pagrindiniai pirkimų principai ir jų laikymasis, kurio 1 d. nustatyta, kad perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

22Viešųjų pirkimų įstatymo 24 str. 7 d. nustatyta, kad pirkimo dokumentų sudėtinė dalis yra išankstinis skelbimas apie numatomus pirkimus ir skelbimas apie pirkimą. Perkančioji organizacija skelbimuose esančios informacijos vėliau papildomai gali neteikti, įskaitant atvejį, kai techninės specifikacijos remiasi tiekėjams prieinamais dokumentais ir pateikta nuoroda į tokius dokumentus.

23Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnyje dėl tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo 2 dalyje nustatyta, kad perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs. Keliami reikalavimai negali pažeisti tiekėjo teisės saugoti intelektinę nuosavybę, gamybos ir komercinę paslaptį. Kvalifikacijos ir informacijos bei dokumentų, kuriuos turi pateikti kandidatai ar dalyviai, reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 33, 34, 35, 36, 37 ir 38 straipsnių nuostatomis. Kompetentingų valstybės ir savivaldybių institucijų reikalavimu perkančioji organizacija privalo pateikti kvalifikacijos reikalavimų pagrindimą.

24Informacinės visuomenės plėtros komitetas, apsvarstęs pateiktą informaciją apie nustatytą pažeidimą įgyvendinant projektą, 2011 06 20 įsakymu Nr. T-87 sumažino Projekto finansavimą 25 proc. nuo su nustatytu pažeidimu susijusios sumos, t. y. sumažino projektui skirtą finansavimą 202 372,50 Lt, iš kurių 172 016,63 Lt yra Europos Sąjungos lėšos, 30 355,87 Lt - bendrojo finansavimo lėšos (t. 1, b. l. 24-25).

25Kvalifikaciniai reikalavimai techninės priežiūros specialistams numatyti Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2009 12 31 įsakymu Nr. T-l 26 „Dėl projektų, vykdomų pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemones, techninės priežiūros rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau - IVPK Rekomendacijos) bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 10 20 įsakymu Nr. IS-100 „Dėl Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau - VPT Rekomendacijos).

26VPT Rekomendacijų 4 p. nurodyta, kad rekomendacijos nėra privalomos. Perkančioji organizacija gali nustatyti ir kitokius kvalifikacijos kriterijus ar jų reikšmes, tačiau tik tokius, kurie neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms. Perkančioji organizacija, tikrindama tiekėjų kvalifikaciją, privalo atsižvelgti į Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas aplinkybes (duomenis apie tiekėjo konkrečių darbuotojų dalyvavimus nusikalstamose veikose). Kitus kvalifikacijos reikalavimus perkančioji organizacija pasirenka savo nuožiūra. Perkančioji organizacija, nustatydama šiose Rekomendacijose pateiktus kriterijus, kiekvieno pirkimo atveju turėtų atsižvelgti į pirkimo objekto specifiką, apimtį, įvertinti kiekvieno nustatomo kriterijaus tikslingumą bei nenustatyti visų šiose Rekomendacijose pateiktų kriterijų kiekvieno pirkimo atveju.

27IVPK Rekomendacijų 2 p. nurodyta, kad rekomendacijomis siekiama: 2.1. sudaryti sąlygas tinkamai įgyvendinti Projektus ir pasiekti kokybiškus jų rezultatus; 2.2. padėti nustatyti Projektų techninės priežiūros apimtį, etapus ir veiklas naudojantis bendrai paplitusia praktika; 2.3. padėti subalansuoti išteklius Projektų techninėms, organizacinėms ir techninės priežiūros veikloms.

28IVPK Rekomendacijų 30 punkto 1 lentelėje pateikiamas rekomenduojamų tiekėjų specialistų išsilavinimo bei profesinės kvalifikacijos reikalavimų sąrašas, siūloma juos taikyti visus arba tik dalį jų.

29IVPK Rekomendacijų 29 punkte rekomenduojama, kad projekto techninės priežiūros specialistai turėtų patirties IT strateginėje vadyboje ir projektų valdyme, informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdyme, infrastruktūros, duomenų bazių ir programinės įrangos vystyme, IT paslaugų teikime ir priežiūroje, IT sistemų saugos ir rizikos valdyme, veiklos tęstinumo ir nenumatytų situacijų valdyme, bei informacinių sistemų testavimo valdyme. Nurodytos rekomendacijos leidžia daryti išvadą, jog siūloma kelti labai plačius reikalavimus tiekėjams, kurie užtikrintų ne tik tinkamą perkamų paslaugų įdiegimą, bet ir tolesnį šių paslaugų tinkamą eksploatavimą. Šiuos rekomenduojamus kriterijus detalizuoja 30 p. , kur nurodoma, kad Viešųjų pirkimų dokumentuose rekomenduojama, kartu su kitais Projekto vykdytojo nustatytais kvalifikacijos reikalavimais, taikyti šiuos tiekėjų specialistų išsilavinimo bei profesinės kvalifikacijos reikalavimus (visus ar tik dalį).

30VPT Rekomendacijų 19 p. nurodyti rekomenduojami kandidatų ir dalyvių ekonominę ir finansinę būklę apibūdinantys kriterijai: -19.1. profesinis draudimas. Rekomenduojama kriterijaus reikšmė – turėti profesinį civilinės atsakomybės draudimą. Kriterijus naudotinas kvalifikacijos tikrinimo procedūroje, kai teisės aktais yra nustatyta pareiga apsidrausti profesiniu civilinės atsakomybės draudimu (pavyzdžiui, šiuo draudimu turi draustis advokatai, antstoliai, audito įmonės, draudimo brokerių įmonės, įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos, kelionių organizatoriai, muitinės tarpininkai ir kt.). Paprastai teisės aktuose nustatyti ir draudimo reikalavimai, pavyzdžiui, minimali privaloma suma, todėl jų perkančioji organizacija neturėtų nurodyti pati. Tais atvejais, kai teisės aktais nustatyta pareiga profesiniu civilinės atsakomybės draudimu apdrausti atskirai kiekvieną objektą, dėl kurio sudaroma pirkimo sutartis, perkančioji organizacija negali kelti šio kvalifikacijos reikalavimo. Šiuo atveju reikalavimas apdrausti pirkimo objektą nustatomas pirkimo dokumentuose pateikiamose pirkimo sutarties sąlygose arba pirkimo sutarties projekte, nurodant, kad pirkimo objekto draudimą patvirtinantį dokumentą turės pateikti tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu ir su kuriuo bus pasirašyta pirkimo sutartis.

31Patvirtinantys dokumentai – draudimo įmonės liudijimo kopija arba atitinkami įrodymai, kad kandidatai ar dalyviai yra apsidraudę nuo profesinės rizikos; -19.2 vidutinės metinės visos veiklos pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus).

32Rekomenduojama kriterijaus reikšmė – vidutinės metinės visos veiklos pajamos 1,5 karto didesnės už pirkimo objekto (pasiūlymo) vertę. Nustatydama šio kriterijaus reikšmę perkančioji organizacija atsižvelgia ir į numatomos sudaryti pirkimo sutarties trukmę. Jei pirkimo sutarties trukmė ilgesnė nei metai, rekomenduojama nustatyti atitinkamai mažesnę vidutinių metinių bendrųjų visos veiklos pajamų reikšmę, tuo tarpu, jei pirkimo sutartis trumpalaikė – didesnę. Pavyzdžiui, jei pirkimo sutarties trukmė yra treji metai, rekomenduotina nustatyti, kad vidutinės metinės visos veiklos pajamos būtų ne mažesnės kaip 0,5 pirkimo objekto (pasiūlymo) vertės.

33Kriterijus naudotinas perkant prekes ir paslaugas tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo ir kvalifikacinės atrankos procedūrose.

34Atlikusi pirkimo tyrimą CPVA padarė išvadas, kad Projekto vykdytojas konkurso sąlygose (antrai pirkimo daliai) nustatė konkurenciją ribojančius bei neproporcingus pirkimo objektui kvalifikacinius reikalavimus, pažeidžiančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje (atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų) bei 32 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas nuostatas (minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs). Ši norma imperatyviai numato, kad kompetentingų valstybės ir savivaldybių institucijų reikalavimu perkančioji organizacija privalo pateikti kvalifikacijos reikalavimų pagrindimą.

35Pareiškėja ekspertui Nr. 2 - veiklos procesų specialistams (ne mažiau, kaip 2 specialistams) nustatė turėti patirties įvykdant veiklos procesų dokumentavimo, efektyvumo vertinimo ir optimizavimo projektus: turi būti įvykdytas bent 1 (vienas) projektas, kurio sutartinė vertė yra ne mažesnė nei 100 000 (vienas šimtas tūkstančių) litų ir patirties įvykdant veiklos procesų, automatizuojamų diegiamoje informacinėje sistemoje, kurios sukūrimo ar diegimo vertė yra ne mažiau kaip 3 (trys) mln. litų be PVM, analizę: turi būti administruotas bent 1 (vienas) projektas (t. 1, b. l. 10-12).

36Centrinė projektų valdymo agentūra darė išvadą, kad reikalavimas neproporcingas pirkimo objektui, neparodo eksperto kompetencijos tam tikroje specifinėje srityje ir įgyvendinto projekto technologinio sudėtingumo. Nustatant reikalavimus tiekėjo ekspertams turėtų būti reikalaujama patirties įvykdant tam tikras užduotis, patvirtinant kompetenciją turimais sertifikatais toje srityje, aprašant specialisto vaidmenį ir apimtį įgyvendintame projekte, nesieti reikalavimo su įvykdytos sutarties verte, nes vertė panašaus pobūdžio pirkimuose neatskleidžia įvykdytos sutarties technologinio sudėtingumo. VPT Rekomendacijų 19.1 punktas numato, kad dalyvio profesinį pajėgumą apibūdinantys kriterijai - įvykdytų panašių suteiktų paslaugų pirkimo sutarčių, kurių kiekvienos rekomenduojama vertė yra ne mažesnė kaip 0,7 pirkimo objekto vertės, skaičius. Tuo tarpu, Projekto vykdytojas nustato reikalavimą specialistui turėti patirties įvykdant veiklos procesų, automatizuojamų diegiamoje informacinėje sistemoje, analizę, nurodant Informacinės sistemos kūrimo ir diegimo vertę (3 mln. litų), kas nėra šio pirkimo objektas. (t. 1, b. l. 35-39).

37Pareiškėja nustatė reikalavimus ekspertui Nr. 3 - ekonomistui turėti patirties rengiant galimybių studijas informacinių sistemų, kurių sukūrimo ar diegimo vertė yra ne mažiau kaip 3 (trys) mln. litų be PVM, diegimui: turi būti įvykdytas bent 1 (vienas) galimybių studijos projektas (t. 1, b. l. 10-12).

38Agentūra tai vertino kaip perteklinį reikalavimą, nes jis nesusijęs su pirkimo objektu; šiuo pirkimu nėra įsigyjamos informacinių sistemų galimybių studijų rengimo paslaugos. Siekiant išsiaiškinti, kodėl Projekto vykdytojas nustatė minėtą reikalavimą , buvo (2010 04 14, Nr. 2011/2-4820) paprašyta paaiškinti šio kriterijaus poreikį. Savo atsakyme (2010 04 21, Nr. 4R-642-(1.24) Projekto vykdytojas nepagrindė minėto kvalifikacinio reikalavimo poreikio (pateikė labai bendrą paaiškinimą ir neužsiminė apie šį reikalavimą). Atsižvelgiant į antros pirkimo objekto dalies planuojamas įsigyti paslaugas (e. paslaugų projektavimas, pirkimo dokumentų parengimas ir techninė priežiūra) bei su šiomis paslaugomis susijusias veiklas, užduotis, padarė išvadą, kad ekonomistas perkamoms paslaugoms teikti nėra reikalingas, t. y. minėto eksperto reikalavimas yra perteklinis (t. 1, b. l. 35-39).

39Pareiškėja nustatė reikalavimus ekspertui Nr. 5 - Informacinių sistemų nepriklausomos diegimo techninės priežiūros ekspertams (ne mažiau kaip 2 specialistams), turėti ne trumpesnę kaip 3 (trejų) metų konsultacinių paslaugų, nepriklausomų nuo IS kūrimo ir diegimo paslaugų teikėjų, teikimo patirtį projektuose, rengiant reikalavimus informacinėms sistemoms, prižiūrint ir vertinant sistemos diegimą, „patirties per pastaruosius 3 (trejus) metus įvykdant bent 1 (vieną) projektą, susijusį su reikalavimų informacinės sistemos, kurios sukūrimo ar diegimo vertė yra ne mažesnė kaip 3 (trys) mln. litų be PVM, diegimui rengimu (techninės užduoties rengimu) ir patirties įvykdant ne mažiau kaip 2 (dviejų) informacinių sistemų, kurių bent 1 (vienos) sukūrimo ar diegimo vertė yra ne mažesnė kaip 3 (trys) mln. litų be PVM, nepriklausomą diegimo priežiūrą ir teikiant diegimo kokybės užtikrinimo paslaugas (t. 1, b. l. 10-12).

40Agentūra šiuos reikalavimus ekspertui vertino kaip ribojančius konkurenciją, kadangi iš to paties asmens reikalaujama turėti patirties rengiant reikalavimus informacinei sistemai ir atlikti įdiegtos sistemos priežiūrą. Be to, ekspertas turi turėti patirties įvykdant net 2 informacinių sistemų priežiūrą ir teikti diegimo kokybės užtikrinimo paslaugą, apribojant vieną iš įvykdytų projektų 3 mln. Lt verte. VPT Rekomendacijose nurodoma, kad, norint įsitikinti tiekėjo kvalifikacija, pakanka būti įgyvendinus 1 sutartį . Reikalavimas turėti patirties įgyvendinant panašaus pobūdžio projektus taikytinas tiekėjui, bet ne tiekėjo darbuotojui (asmeniui, atsakingam už pirkimo sutarties vykdymą). Reikalavimas , siejamas su informacinės sistemos sukūrimo ar diegimo verte (3 mln. litų), nepagrįstas nei rekomendacijomis nei kokiais nors pareiškėjo argumentais. (analogiškai kaip aukščiau minėta dėl eksperto Nr. 2) (t. 1, b. l. 35-39).

41Buvo nustatyti reikalavimai ekspertui Nr. 6 - Informacinių sistemų testavimo specialistui - turėti ne trumpesnę nei 3 (trejų) metų patirtį įvykdant informacinių sistemų priėmimo testavimo scenarijų rengimo ir dalyvavimo vykdant priėmimo testavimą: turi būti įvykdyti bent 2 (du) informacinių sistemų, kurių bent vienos sukūrimo ar diegimo vertė yra ne mažesnė kaip 3 (trys) mln. litų be PVM, testavimo scenarijų parengimo ir priėmimo testavimo projektai (t. 1, b. l. 10-12).

42Agentūra nustatė, kad reikalavimas specialistui būti įvykdžiusiam bent du susijusius projektus bei reikalavimas, siejamas su informacinės sistemos sukūrimo ar diegimo, kas nėra šio pirkimo objektas, verte, yra perteklinis bei ribojantis dalyvių konkurenciją. Nurodė, kad nagrinėjamos paslaugos įsigytos neatsižvelgiant į IVPK Rekomendacijas. IVPK Rekomendacijų 30 punkto 1 lentelėje numatyti kvalifikaciniai reikalavimai techninės priežiūros specialistams, nurodoma, kad tiekėjo ekspertų kompetencija turėtų būti įrodoma gyvenimo aprašymu, sertifikatais, įgyvendintais projektais, aprašant eksperto vaidmenį ir apimtis projekte. Kadangi projekto vykdytojas Pirkimo dokumentuose jau nustatė tiekėjams reikalavimus, sietinus su panašių sutarčių įvykdymu, tai papildomi analogiški reikalavimai konkretiems specialistams įvertinti kaip neproporcingai užaukštinti ir ribojantys konkurenciją. Atkreipė dėmesį, kad tiekėjo specialistams Projekto vykdytojas kelia net didesnius reikalavimus nei tiekėjui (pvz., Pirkimo dokumentų 10.4.2 punkte numatyta, kad tiekėjas turi turėti patirties įgyvendinant sutartį tam tikroje srityje, kuri susijusi su 1 (vienos) didelės apimties Informacinės sistemos kūrimu ir diegimu, tuo tarpu reikalaujant patirties iš tiekėjo specialistų nurodoma, kad jie turi turėti tam tikros srities patirties, kuri turi būti įgyta ne mažiau kaip 2 (dviejuose) didelės apimties Informacinių sistemų kūrimo ir diegimo projektuose). (t. 1, b. l. 35-39).

43Pareiškėja Skelbimo apie pirkimą II.1.5) skiltyje Trumpas sutarties ar pirkimo aprašymas nurodė dvi pirkimo dalis - 1. Projekto administravimas; 2. E. paslaugų projektavimas, pirkimo dokumentų parengimas ir techninė priežiūra. II.2.1) skiltyje Visas kiekis ar visa apimtis nurodė bendrą abiems pirkimo objekto dalims techninę specifikaciją: 1.Projekto vykdymo administravimas; 2. Pagalba vykdant viešuosius pirkimus projektui įgyvendinti; 3. Informacinės sistemos projektavimo ir ją reglamentuojančių teisės aktų projektų parengimas; 4. Projekto vykdymo techninė priežiūra.

44Pareiškėja pirkimo dokumente 8 punkte nurodė dvi pirkimo dalis, tačiau priede pirkimo dalių neišskyrė, paslaugas įvardijo kitaip. Agentūra padarė išvadą, kad pirkimo dalys dėl pirkimo objekto aprašytos neaiškiai, dviprasmiškai, todėl pažeidžiamos VPĮ 24 str. 7 d. nuostatos, nustatančios, kad išankstinis skelbimas apie numatomus pirkimus ir skelbimas apie pirkimą yra pirkimo dokumentų sudėtinė dalis, todėl perkančioji organizacija skelbimuose esančios informacijos vėliau papildomai gali neteikti.

45Sprendžiant, ar buvo tinkamai įgyvendintas VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas pirkimų tikslas nagrinėjamoje byloje, svarbi VPĮ nuostata, numatanti, kad techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų. Konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai (tiekėjų kvalifikacijai ar pirkimo objektui), kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams. Perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti , pernelyg specifiniai ar pertekliniai reikalavimai gali būti pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Pareiškėjai , atsakydami į CPVA reikalavimą pagrįsti nustatytus reikalavimus, nurodė, kad vykdomas projektas yra didelės apimties (6570800 lt), todėl buvo siekiama rasti labiausiai kvalifikuotą tiekėją turintį didelės patirties administruojant didelės apimties projektus, specifikuojant ir projektuojant sudėtingas informacines sistemas bei atliekant jų techninę priežiūrą. Dėl to neva ir buvo nustatyti reikalavimai turėti patirtį administruojant projektus, kurių vertė ne mažesnė kaip 3 mln. Kokiu būdu nurodyta 3 mln. realizuoto projekto vertė , nereikalaujant pateikti duomenų apie vaidmenį ir funkcijas tame projekte, patvirtintų tiekėjo ar jo specialisto gebėjimus ir kvalifikaciją, pareiškėjas neargumentavo nei savo atsakyme, nei teisminio nagrinėjimo metu. Specialistams keliamų žymiai didesnių reikalavimų nei pačiam tiekėjui, pareiškėjas taip pat argumentavo. Perkančioji organizacija, nustatydama kriterijus, turėtų atsižvelgti į pirkimo objekto specifiką, apimtį, įvertinti kiekvieno nustatomo kriterijaus tikslingumą ir juos pagrįsti. Teismas daro išvadą, kad pareiškėjas nepagrindė nustatytų reikalavimų , todėl atsakovas teisingai sprendė, jog pareiškėjo pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai tiekėjui ir specialistams buvo diskriminacinio pobūdžio, ir todėl pagrįsta išvada, jog perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 d. įtvirtintus principus, VPĮ 24 str.7d. ir 32 str.2d. nustatytus reikalavimus.

46Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų 26 punktas numato, kad „Nustačius pažeidimą, kuris yra susijęs su viešuoju pirkimu pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, taikomos Europos Komisijos parengtos Finansinių korekcijų taikymo dėl pažeidimų viešųjų pirkimų srityje gairės (2007 11 29 galutinė redakcija, COCOF 07/ 0037/03-ES). Remiantis Gairėse nurodomo 7-ojo neatitikimo rekomenduojama korekcija, buvo nustatytas 25 % finansinės korekcijos dydis . Tokiu būdu finansinės korekcijos dydis nustatytas teisingai ir pareiškėjo pretenzijos atmestinos ir šioje dalyje.

47Atsižvelgdamas į nustatytas faktines aplinkybes, teismas daro išvadą, kad pareiškėjos skundas nepagrįstas ir negali būti tenkinamas.

48Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str.1 p., 127 str., teismas

Nutarė

49Pareiškėjos Nacionalinės teismų administracijos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

50Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja Nacionalinė teismų administracijos (toliau – NTA) kreipėsi į... 3. Pareiškėja skunde nurodė, kad, įgyvendindama projektą ,,Elektroninės... 4. Atsakovas Informacinės visuomenės plėtros komitetas su pareiškėjos skundu... 5. Trečiasis suinteresuotas asmuo VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra su... 6. Trečiasis suinteresuotas asmuo Viešųjų pirkimų tarnyba prašė... 7. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo atstovas su pareiškėjos skundu nesutiko... 8. Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuoto asmens Centrinės projektų... 9. Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuoto asmens Viešųjų pirkimų... 10. Skundas netenkinamas.... 11. Byloje nustatyta, kad Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus... 12. Nacionalinė teismų administracija 2010 11 05 pasirašė Projekto finansavimo... 13. VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2011 04 14 raštu Nr. 2011/2/4820... 14. Nacionalinė teismų administracija 2011 04 21 raštu Nr. 4R-642-(1.24)... 15. Atviro konkurso metu buvo siekiama nupirkti projekto „Elektroninės paslaugos... 16. Išnagrinėjusi NTA pateiktus atsakymus, CPVA 2011 06 10 sprendimu Nr.... 17. Nustatyta, kad VPT, vadovaudamasis VPĮ 213 str.3d., tikrino pareiškėjo... 18. Skelbimas apie viešąjį pirkimą yra vienas iš pirkimo dokumentų (VPĮ 2... 19. Perkančioji organizacija skelbimą apie pirkimą turi pateikti Viešųjų... 20. Pareiškėjai kaip vieną iš skundo argumentų nurodė tai, kad VPT patikrino... 21. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. įtvirtinti pagrindiniai pirkimų... 22. Viešųjų pirkimų įstatymo 24 str. 7 d. nustatyta, kad pirkimo dokumentų... 23. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnyje dėl tiekėjų kvalifikacijos... 24. Informacinės visuomenės plėtros komitetas, apsvarstęs pateiktą... 25. Kvalifikaciniai reikalavimai techninės priežiūros specialistams numatyti... 26. VPT Rekomendacijų 4 p. nurodyta, kad rekomendacijos nėra privalomos.... 27. IVPK Rekomendacijų 2 p. nurodyta, kad rekomendacijomis siekiama: 2.1. sudaryti... 28. IVPK Rekomendacijų 30 punkto 1 lentelėje pateikiamas rekomenduojamų... 29. IVPK Rekomendacijų 29 punkte rekomenduojama, kad projekto techninės... 30. VPT Rekomendacijų 19 p. nurodyti rekomenduojami kandidatų ir dalyvių... 31. Patvirtinantys dokumentai – draudimo įmonės liudijimo kopija arba... 32. Rekomenduojama kriterijaus reikšmė – vidutinės metinės visos veiklos... 33. Kriterijus naudotinas perkant prekes ir paslaugas tiekėjų kvalifikacijos... 34. Atlikusi pirkimo tyrimą CPVA padarė išvadas, kad Projekto vykdytojas... 35. Pareiškėja ekspertui Nr. 2 - veiklos procesų specialistams (ne mažiau, kaip... 36. Centrinė projektų valdymo agentūra darė išvadą, kad reikalavimas... 37. Pareiškėja nustatė reikalavimus ekspertui Nr. 3 - ekonomistui turėti... 38. Agentūra tai vertino kaip perteklinį reikalavimą, nes jis nesusijęs su... 39. Pareiškėja nustatė reikalavimus ekspertui Nr. 5 - Informacinių sistemų... 40. Agentūra šiuos reikalavimus ekspertui vertino kaip ribojančius... 41. Buvo nustatyti reikalavimai ekspertui Nr. 6 - Informacinių sistemų testavimo... 42. Agentūra nustatė, kad reikalavimas specialistui būti įvykdžiusiam bent du... 43. Pareiškėja Skelbimo apie pirkimą II.1.5) skiltyje Trumpas sutarties ar... 44. Pareiškėja pirkimo dokumente 8 punkte nurodė dvi pirkimo dalis, tačiau... 45. Sprendžiant, ar buvo tinkamai įgyvendintas VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje... 46. Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų 26 punktas numato,... 47. Atsižvelgdamas į nustatytas faktines aplinkybes, teismas daro išvadą, kad... 48. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 49. Pareiškėjos Nacionalinės teismų administracijos skundą atmesti kaip... 50. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...