Byla e2A-529-236/2020
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Astos Radzevičienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,SUMEDA“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SUMEDA“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sūduvos vandenys“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė UAB „SUMEDA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Sūduvos vandenys“ (toliau – ir perkančioji organizacija), prašydama panaikinti perkančiosios organizacijos UAB „Sūduvos vandenys“ 2019-08-01 sprendimą Nr. 2-16-81 vykdomame atviro konkurso būdu supaprastintame nuotekų tinklų plėtros ir nuotekų valymo įrenginių statybos Gudelių mstl., Marijampolės r. sav., darbų pirkime Nr. 435294 (toliau – ir konkursas, pirkimas) dėl pasiūlymo atmetimo ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovė nurodė, kad ji 2019-05-31 pateikė pasiūlymą pirkime. Atsakovė 2019-08-01 raštu informavo ieškovę, kad vadovaujantis pirkimo sąlygų 102.5 punktu priimtas sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų reikalavimų.

93.

10Ieškovė teigė, kad atsakovė, atmesdama pasiūlymą, nurodė, kad ieškovės pasiūlyme numatytų grotų įrengimo ir peilinės sklendės vietos neatitinka pirkimo sąlygų priedo Nr. 12 „Užsakovo reikalavimai“ 2.2.6.3 ir 6.2.5 punktų reikalavimų. Ieškovė nepasiūlė mechaninių kompleksinių parengtinio valymo įrenginių su grotomis arba sietais, kas neatitinka pirkimo sąlygų priedo Nr. 12 2.2.6.3 punkto reikalavimų. Ieškovė pasiūlyme nurodė peilinės sklendės įrengimo vietą siurblinėje, tuo tarpu pasiūlymo priedo Nr. 12 6.2.5 punkte numatyta peilinės sklendės įrengimo vieta prieš siurblinę.

114.

12Ieškovės nuomone, peilinės sklendės įrengimo vieta iš esmės neturi įtakos peilinės sklendės funkcijos įgyvendinimui. Ieškovės vertinimu, aplinkybė, ar grotos bus įrengiamos prieš siurblinę, ar po jos, neturi įtakos pirkimo tikslo įgyvendinimui bei nuotekų surinkimo ir tvarkymo kokybei.

135.

14Ieškovės vertinimu, atsakovė, atmesdama ieškovės pasiūlymą, elgėsi išskirtinai formaliai, suabsoliutino lingvistinį sąlygų aiškinimo metodą, neatsižvelgusi į tikrąjį pirkimo tikslą. Tokiu būdu buvo pažeistas turinio viršenybės prieš formą principas viešuosiuose pirkimuose, pagal kurį viešųjų pirkimų procedūrų reguliavimas neturi viršenybės prieš perkančiosios organizacijos ir tiekėjų veiksmus, jei šie atitinka teisės normų ir pirkimo sąlygų esmę ir jomis siekiamus tikslus.

156.

16Ieškovė nurodė, kad jos pasiūlyme pateikti techniniai sprendimai nėra identiški atsakovės numatytiems pirkimo sąlygų priede Nr. 12, tačiau jie yra lygiaverčiai. Ieškovės siūlomi sprendimai neprieštarauja Statybos techninio reglamento STR 2.02.05:2004 nuostatoms, jie visiškai tenkina perkančiosios organizacijos poreikius, jais pasiekiamas pagrindinis pirkimo tikslas, šie sprendimai netgi racionalesni. Todėl atsakovės sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą pažeidžia Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančių subjektų, įstatymo (toliau – ir PAVETPPSPSĮ) 50 straipsnį.

177.

18Ieškovė taip pat nurodė, kad atsakovė nepagrįstai pripažino, jog ieškovės pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų 51.11 punkto ir pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 reikalavimų. Ieškovė išskirtinai dėl žmogiškosios klaidos prie pasiūlymo pateikė ne tą darbų atlikimo grafiką (jo projektinę versiją), pastebėjus šią klaidą, ji buvo ištaisyta 2019-07-19, pateikiant patikslintą darbų atlikimo grafiką. Ieškovė nekeitė savo pasiūlymo, pasiūlyme nurodytų techninių charakteristikų. Ieškovės vertinimu, atsakovė, spręsdama dėl pasiūlymo tinkamumo, privalėjo vertinti ieškovės 2019-07-19 pateiktą darbų atlikimo grafiką, kadangi redakcinio pobūdžio trūkumo ištaisymas nekeičia pasiūlymo esmės. Darbų atlikimo grafikas nėra tiesiogiai susijęs nei su pirkimo objektu, nei pasiūlymo kaina ar sutarties vykdymo sąlygomis, jis neturi įtakos pasiūlymo vertinimui pagal ekonominio naudingumo kriterijų. Šiuo atveju atsakovė nepagrįstai darbų grafiką įvardija dokumentu, susijusiu su sutarties vykdymo sąlygomis, kadangi klausimas dėl darbų pradžios ir darbų atlikimo grafiko bus derinamas tik po rangos sutarties sudarymo. Atsakovės elgesys, kuomet darbų atlikimo grafikas nepagrįstai perdėtai sureikšminamas, laikomas siekiu sudaryti formalų pagrindą ieškovės pašalinimui iš pirkimo ir sudaryti palankesnes konkurencijos sąlygas kitiems tiekėjams, pažeidžiant lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principus, taip pat PAVETPPSPSĮ 58 straipsnio 5 dalies ir 64 straipsnio 9 dalies nuostatas.

198.

20Atsakovė UAB „Sūduvos vandenys“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė nurodė, kad ieškovė neteisėtai siekia, jog jos pasiūlymas, neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų, būtų įvertintas nelygiateisiškai, ne pagal viešai paskelbtas pirkimo sąlygas, jai būtų suteikta teisė po pasiūlymų pateikimo atlikti savo techninio pasiūlymo (pasiūlymo „siaurąja prasme“) pakeitimus (pateikti naujus duomenis), dėl kurių pirkimo dokumentų neatitinkantis pasiūlymas taptų reikalavimus atitinkančiu.

219.

22Atsakovė nurodė, kad pagrįstai priėmė sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą, kadangi jis neatitinka pirkimo sąlygų 51.11 punkto bei Pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „Programa“ reikalavimų. Ieškovė savo techniniame pasiūlyme pateikė darbų atlikimo grafiką, kuriame nėra pateikti darbų etapų terminai ir datos, darbų atlikimo eiliškumas bei įvardinami kiekvieną darbą vykdantys subrangovai, nors tai buvo privaloma pagal paskelbtas pirkimo sąlygas.

2310.

24Darbų atlikimo grafikas yra susijęs su pirkimo objektu, sutarties vykdymo sąlygomis, kadangi vykdant pirkimo sutartį, programa turi būti parengta pasiūlyme pateiktos programos pagrindu. Todėl techniniame pasiūlyme teikiamas darbų atlikimo grafikas po pasiūlymo pateikimo nebegali būti keičiamas kitu, naujai teikiamu grafiku. Ieškovė, aiškindama ir tikslindama savo pasiūlymą, pateikė naują darbų atlikimo grafiką, kuriame pateikė naujus duomenis, kurie nebuvo pateikti ieškovės techniniame pasiūlyme. Darbų atlikimo laiko nenurodydamas pasiūlyme – pagrįstai atsakovės buvo kvalifikuotas kaip neatitikimas, kuris negali būti ištaisytas nepakeičiant pasiūlymo esmės, kadangi jis yra susijęs su sutarties vykdymo aplinkybėmis (šiuo atveju su darbų atlikimo ir mokėjimo terminais), t. y. su pasiūlymu siaurąja prasme.

2511.

26Atsakovė taip pat nurodė, kad ieškovė tiek pasiūlymo paaiškinime, tiek pretenzijoje patvirtino, jog ji pasiūlė įrengti rankines grotas prieš pakėlimo siurblinę, tačiau nepasiūlė mechaninių kompleksinių parengtinio valymo įrenginių su grotomis arba su sietais, kas neatitinka pirkimo sąlygų priedo Nr. 12 2.2.6.3. punkto reikalavimų. Ieškovės pasiūlytos rankinės grotos prieš pakėlimo siurblinę nėra parengtiniai valymo įrenginiai ir šios rankinės grotos visiškai nėra lygiavertės mechaniniams parengtinio valymo įrenginiams su grotomis arba sietais, kuriuos siekia įsigyti atsakovė šiuo pirkimu, pasiūlyti sprendiniai iš esmės neatitinka atsakovės poreikio ir pirkimo tikslų.

2712.

28Atsakovė teigė, kad ieškovė pasiūlyme nurodė peilinės sklendės įrengimo vietą siurblinėje, tuo tarpu pasiūlymo priedo Nr. 12 6.2.5 punkte numatyta peilinės sklendės įrengimo vieta prieš siurblinę.

2913.

30Be to, ieškovė pasiūlyme nėra pateikusi gamintojų techninės literatūros, kuri įrodytų, kad peilinės sklendės įrengimas pačioje siurblinėje būtų lygiavertis sprendinys, kurio reikalaujama techninėje specifikacijoje, t. y. sudarytų galimybę pakeisti visą siurblinę jai sugedus. Todėl nėra pagrindo laikyti ieškovės pasiūlymą atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus, atsakovė teisėtai ir pagrįstai atmetė pasiūlymą pirkimo sąlygų 102.5 punkto pagrindu.

3114.

32Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – ir VPT) nurodė, kad atsižvelgiant į pirkimo sutarties projekto 3 skirsnio „Konkrečios sutarties sąlygos“ 4.4, 8.3, 8.4 punktuose nustatytas sutarties sąlygas, tiekėjams nustatytas reikalavimas pateikti darbų atlikimo grafiką su pasiūlymu, VPT nuomone, yra perteklinis. Šią informaciją yra reikalaujama nurodyti jau pasiūlymų rengimo stadijoje, t. y. tiekėjas, dar neturėdamas projekto, jau turi kartu su pasiūlymu pateikti darbų atlikimo grafiką. Kadangi pirkimas paskelbtas ne tik statybos darbams, bet ir pirkimo objekto projektavimo paslaugoms pirkti, projektavimo paslaugų pobūdis lemia tai, kad tikslios projektuojamų darbų apimtys, kiekiai, medžiagos, o taip pat ir terminai darbams atlikti paaiškės tik pateikus techninį darbo projektą. Taigi, prieš vykdant statybos rangos darbus, pagal parengtą techninį projektą vyks pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis, kuri taps statybos darbų pirkimo techninės specifikacijos dalimi. Be to, netgi ir pradėjus statybos darbus gali keistis ne tik projektiniai sprendiniai, bet ir kitos sąlygos (pvz. klimatinės). Akivaizdu, kad minimas reikalavimas yra aktualus tik pirkimo sutarties vykdymo etape. Tuo tarpu pasiūlymų rengimo metu tiksli / konkreti darbų atlikimo tvarka (grafikas) nėra žinoma. Be to, tiekėjams kartu su pasiūlymu pateikus tokią informaciją, neaišku, kaip bus užtikrintas pateikto grafiko laikymasis sutarties vykdymo metu.

3315.

34Dėl techninėje specifikacijoje nurodytų grotų įrengimo vietos ir ieškovės pasiūlymo atitikties techninės specifikacijos 2.2.6.3 punktui, VPT nurodė, kad tai sietina su techninių nuostatų tiekėjo pasiūlyme atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems techniniams reikalavimams nustatymu, kas reikalauja specifinių techninių žinių, todėl VPT nevertino ieškovės pasiūlymo (ne)atitikties techninės specifikacijos reikalavimams.

35II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

3616.

37Kauno apygardos teismas 2019-10-28 sprendimu ieškovės UAB „SUMEDA“ ieškinį atmetė ir iš ieškovės UAB ,,SUMEDA“ atsakovei UAB „Sūduvos vandenys“ priteisė 1 452 Eur bylinėjimosi išlaidų.

3817.

39Teismas, spręsdamas dėl ieškovės pateikto pasiūlymo atitikties pirkimo sąlygų 51.11 punkto ir pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 reikalavimams nurodė, kad atsižvelgiant į pirkimo sąlygų X skyriuje nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir pirkimo sutarties projekto 3 skirsnio „Konkrečios sutarties sąlygos“ 4.4, 8.3, 8.4 punktuose numatytas sąlygas, darbų atlikimo grafikas nėra esminis pasiūlymo dokumentas. Atitinkamai nėra pagrindo laikyti, kad perkančioji organizacija, leisdama patikslinti / papildyti klaidingus dokumentus ar duomenis apie savo atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams, t. y. leisdama pateikti darbų atlikimo grafiką, kuris nekeičia pasiūlymo esmės, būtų pažeidusi PAVETPPSPSĮ nuostatas ar lygiateisiškumo ir skaidrumo principus. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju ieškovės pasiūlymo trūkumo pobūdis leido jį pataisyti. Esant nurodytoms aplinkybėms bei nenustačius, kad perkančiajai organizacijai ieškovės pateiktas trūkstamas darbų atlikimo grafikas neatitiktų pirkimo dokumentų reikalavimų, atsakovės sprendimas laikyti jos pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų 51.11 punktui bei pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „Programa“ i. punkto reikalavimų teismo vertintas kaip nepagrįstas. Teismas taip pat pažymėjo, kad nors darbų atlikimo grafikas yra vienas esminių sutarties vykdymo sąlygas apsprendžiančių dokumentų, juolab kad nuo darbų atlikimo priklauso mokėjimų grafikas, tačiau kartu su pasiūlymu perkančiosios organizacijos reikalaujamas pateikti darbų atlikimo grafikas, įvertinus pirkimo sąlygas, gali būti vertinamas kaip orientacinis (preliminarus), todėl jo pateikimas po perkančiosios organizacijos prašymo paaiškinti pasiūlymą nekeičia paties pasiūlymo esmės.

4018.

41Teismas, spręsdamas dėl ieškovės pateikto pasiūlymo atitikties pirkimo sąlygų priedo Nr. 12 „Užsakovo reikalavimai“ 2.2.6.3 ir 6.2.5 punktų reikalavimams nurodė, kad tiekėjo techniniame pasiūlyme mechaniniai nuotekų parengtinio valymo įrenginiai su grotomis nėra numatyti. Tiekėjo techniniame pasiūlyme numatytos tik rankinės grotos (nešmenų krepšys) ir tiktai nuotekų siurblinėje, tačiau nėra numatytos mechaninės grotos su šalinimo velenais, kurie sulaikytus nešmenis grotose mechaniškai pašalintų. Kaip nurodyta pateiktoje ekspertinėje išvadoje, tokios rankinės grotos (nešmenų krepšys) turi paskirtį tik stambiems nešmenims iš nuotekų sulaikyti, siekiant apsaugoti nuotekų siurblinės siurblius nuo mechaninio pažeidimo ar užsikišimo. Teismas pažymėjo, kad duomenys, jog grotos įrengiamos ne pačiame nuotekų valymo įrenginyje, o prieš pakėlimo siurblinę, atsirado tik 2019-07-19 tiekėjo pasiūlymo patikslinime. Tačiau ieškovės techniniame pasiūlyme pateiktose nuotekų valyklos schemose nėra numatyta jokių grotų, pasiūlyme yra nurodyta tik apie siurblinę ir joje esantį nešmenų krepšį.

4219.

43Teismas nurodė, kad ieškovė šiuo atveju nepagrįstai teigia, jog toks parengtinio valymo įrenginių grandinės išdėstymo variantas, kai rankinės grotos yra prieš siurblinę, yra pranašesnis (ar bent lygiavertis) už atsakovės pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, nes jis apsaugo kitas valymo grandis nuo neigiamos įtakos, t. y. siurblius nuo stambių nešmenų, kadangi: 1) ieškovės pasiūlyme net nėra numatyta, kad rankinės grotos bus įrengiamos prieš siurblinę; 2) pasiūlytos rankinės grotos, o ne mechaniniai parengtinio valymo įrenginiai (ieškovė siūlo tik rankinį (o ne mechanizuotą) nešmenų pašalinimą); 3) pasiūlyme numatyta, kad siurblinėje bus įrengtas nešmenų krepšys, kurio tarpelių dydis 25-35 mm, tačiau be nešmenų mechaninio šalinimo mechanizmo, kurio grotų tarpo dydis privalo būti ne daugiau kaip 4 mm, t. y. reikalaujama žymiai smulkesnių grotų tarpų; 4) ieškovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jos siūlomi sprendiniai galėtų būti laikomi lygiaverčiais. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, kad ieškovės pasiūlyti techniniai sprendiniai nėra lygiaverčiai sprendiniai pirkimo sąlygų priedo Nr. 12 „Užsakovo reikalavimai” 2.2.6.3 punkte numatytam reikalavimui įrengti mechaninius parengtinio valymo įrenginius su grotomis arba sietais.

4420.

45Teismas nurodė, kad ieškovė taip pat nepagrįstai teigia, jog pasiūlyme sprendinys įrengti nuotekų pritekėjimo srauto uždarymą peiline sklende siurblinės viduje (o ne prieš siurblinę) yra lygiavertis sprendinys pirkimo sąlygų priedo Nr. 12 „Užsakovo reikalavimai” 6.2.5 punkte numatytam reikalavimui, t. y. kad nuotekų pritekėjimo srauto uždarymui į siurblines prieš siurblines turi būti numatyta požeminė peilinė sklendė su prailginimo velenu, kadangi ieškovė nepateikė jokios techninės informacijos, kuri leistų daryti tokią išvadą. Tuo tarpu, atsakovė atsiliepime į ieškinį paaiškino, kad nustatė reikalavimą nuotekų pritekėjimo srauto uždarymui į siurblines prieš siurblines numatyti požeminę peilinę sklendę su prailginimo velenu, kadangi tik toks sprendinys sudaro galimybę pakeisti visą siurblinę su korpusu jai sugedus. Teismas taip pat rėmėsi byloje pateikta ekspertine išvada, kurioje nurodyta, kad tiekėjo pasiūlymo sprendinys nelygiavertis, nes peilinę sklendę numačius nuotekų siurblinės viduje, nelieka galimybės uždaryti savitakinę nuotekų liniją prieš siurblinę ir, esant reikalui, visą nuotekų siurblinę (įskaitant ir pačios siurblinės korpusą) demontuoti, vietoj jos sumontuojant naują.

4621.

47Teismas atkreipė dėmesį, kad nors ieškovė nurodė, kad niekur pirkimo dokumentuose peilinei sklendei nebuvo keliami papildomi tikslai, numatytos papildomos peilinės sklendės funkcijos, tiekėjams nebuvo numatyti reikalavimai atsižvelgti į peilinės sklendės ir galimo siurblinės korpuso keitimo santykį, tačiau ji neprašė patikslinti / paaiškinti pirkimo dokumentų, neginčijo pirkimo sąlygų. Pirkimo sąlygų neginčijimas reiškia jų akceptavimą, o tiekėjų pasiūlymai tokiu atveju yra vertinami atitikties pirkimo sąlygoms atžvilgiu. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, kad ieškovės pasiūlyti sprendiniai nėra lygiaverčiai sprendiniai pirkimo sąlygų priedo Nr. 12 „Užsakovo reikalavimai” 6.2.5. punkte numatytam reikalavimui peilinę sklendę įrengti prieš siurblinę.

4822.

49Teismas taip pat nurodė, kad UAB „Evikta“ pateiktos ekspertinės išvados dėl tiekėjo techninių sprendinių Nr. S-190920-1, kuri pasirašyta D. R., objektyvumu bei pagrįstumu nėra jokio pagrindo abejoti. Pažymėjo ir tai, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kurie paneigtų tiek teismo nustatytas, tiek eksperto pateiktas išvadas dėl ieškovės pasiūlymo nelygiavertiškumo. Tai, kad pagal anksčiau atsakovės ar kitų asmenų vykdytus pirkimus ieškovės pasiūlymas būtų atitikęs pirkimo dokumentų reikalavimams, neduoda pagrindo spręsti, jog nagrinėjamu atveju aktualiame pirkime ieškovės siūlomi sprendiniai yra lygiaverčiai sprendiniams, kurių reikalaujama pirkimo sąlygų priedo Nr. 12 „Užsakovo reikalavimai” 2.2.6.3 punkte ir 6.2.5 punkte.

50III.

51Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

5223.

53Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „SUMEDA“ prašo panaikinti Kauno apygardos 2019-10-28 sprendimo dalį, kuria ieškovės pasiūlymo atmetimas pripažintas pagrįstu ir priimti naują sprendimą – tenkinti UAB „SUMEDA“ ieškinį visiškai, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos apeliacinio skundo argumentus:

5423.1.

55Teismas nesiaiškino, ar ieškovės siūlomais sprendiniais pasiekiamas pirkimo tikslas, ir apsiribojo tik formaliu konstatavimu, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka pažodinių (lingvistinių) pirkimo sąlygų ir tokiu būdu pažeidė turiningojo pasiūlymo vertinimo principą.

5623.2.

57Ieškovės pasiūlymo nelygiavertiškumas konstatuotas remiantis vieninteliu įrodymu –ekspertine išvada, nepagrįstai suteikiant jai didesnę įrodomąją reikšmę. Ieškovės į bylą pateikti įrodymai visiškai netirti ir nevertinti, dėl jų skundžiamame sprendime nepasisakyta.

5823.3.

59Teismas, konstatuodamas, kad ieškovės techniniame pasiūlyme apskritai nebuvo numatyta grotų, o peilinės sklendės su prailginimo velenu konkreti įrengimo vieta nustatyta tam, kad būtų galima pakeisti visą siurblinę su korpusu jai sugedus, peržengė ginčo ribas, kadangi atsakovė, priimdama ginčijamą sprendimą, dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo šiomis aplinkybėmis nesirėmė.

6023.4.

61Teismas neužkirto kelio tiekėjų konkurencijos varžymui, nors tokio pobūdžio bylose teismas turi būti aktyvus, ginti viešąjį interesą.

6224.

63Atsakovė UAB „Sūduvos vandenys“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo atmesti jį ir skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą, priteisti 1 331 Eur patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus:

6424.1.

65Ieškovė klaidingai aiškina, kokio rezultato siekia ir kokius pirkimo objekto funkcinius reikalavimus atsakovė įtvirtino pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimuose, kurių neatitinka jos pasiūlymas. Ieškovė, įrodinėdama savo pasiūlymo lygiavertiškumą, neanalizuoja, kokio norima rezultato tais konkrečiais techninės specifikacijos reikalavimais, kurių neatitinka pasiūlymas. Šiuo atveju atsakovė norimą rezultatą supranta kaip tinkamą nuotekų surinkimą bei jų išvalymą.

6624.2.

67Atsakovė, nustatydama pirkimo sąlygų priedo Nr. 12 „Užsakovo reikalavimai“ 2.2.6.3 punktą, siekė įtvirtinti, kad ne rankiniu būdu, o mechanizuotai būtų šalinami nuotekų valymo grandyje sulaikyti nešmenys. Ieškovės siūlomos rankinės grotos šiuo atveju minėto reikalavimo neatitinka.

6824.3.

69Atsakovės pirkimo sąlygų priedo Nr. 12 „Užsakovo reikalavimai“ 6.2.5 punkte nurodytas reikalavimas dėl požeminės peilinės sklendės įrengimo vietos yra eksploatacinio patogumo reikalavimas, o ne technologinis reikalavimas.

7024.4.

71Pasiūlymo vertinimo stadijoje ieškovė nepateikė jokios techninės literatūros ar kitokių įrodymų savo techninio pasiūlymo sprendinių lygiavertiškumui pagrįsti, išskyrus savo paaiškinimus pretenzijoje apie jos pasiūlymo sprendinių pranašumą.

7224.5.

73Atsakovės įsitikinimu, pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo vadovautis ieškovės pateiktais įrodymais apie ankstesnius atsakovės ir kitų perkančiųjų subjektų vykdytus pirkimus ir jų rezultatus, kitų asmenų naudojamus valymo įrenginius, kadangi šioje byloje nagrinėjamas konkretus pirkimas pagal konkrečias pirkimo sąlygas, kurios teisės aktuose numatyta tvarka nebuvo nuginčytos.

7424.6.

75Nuo pat ieškovės pasiūlymo vertinimo pradžios atsakovė rėmėsi faktu, kad pasiūlyme nenumatyta, ką siūloma montuoti – grotas ar sietus, taip pat tuo, kad tiekėjas tik pasiūlymo paaiškinime nurodė, jog grotos įrengiamos prieš siurblinę. Taigi, teismas pagrįstai vertino aplinkybę, kad pasiūlyme nebuvo numatyta grotų, kuria atsakovė rėmėsi nuo pat pasiūlymo vertinimo pradžios. Šiuo atveju pasiūlymo paaiškinimas apie numatytas įrengti grotas vertintinas, kaip pasiūlymo esmės keitimas, kurį draudžia PAVETPPSPSĮ 58 straipsnio 5 dalis ir 64 straipsnio 9 dalis.

7624.7.

77Ieškovė nepagrįstai apeliaciniame skunde išeina už ginčo ribų ir ginčija pirkimo sąlygas.

78Teisėjų kolegija

konstatuoja:

79IV.

80Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Dėl bylos nagrinėjimo ribų ir faktinių bylos aplinkybių

8125.

82Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

8326.

84Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta, taip pat nėra pagrindo peržengti apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį ribas.

8527.

86Apeliacijos dalykas – Kauno apygardos teismo sprendimo, kuriuo atmestas UAB „SUMEDA“ ieškinio reikalavimas panaikinti atsakovės UAB „Sūduvos vandenys“ 2019-08-01 sprendimą dėl UAB „SUMEDA“ pasiūlymo atmetimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

8728.

88Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB „Sūduvos vandenys“ 2019-05-14 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – ir CVP IS) paskelbė atviro konkurso būdu vykdomą supaprastintą nuotekų tinklų plėtros ir nuotekų valymo įrenginių statybos Gudelių mstl., Marijampolės r. sav. darbų pirkimą Nr. 435294. Pirkimo tikslai – padėti įgyvendinti Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos (toliau – ir ES) direktyvų reikalavimus nuotekų tvarkymui; užtikrinti gyventojams tinkamos kokybės nuotekų surinkimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, įskaitant tokių darbų projektavimą, buitinių nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų šalinimo tinklų statybą, t. y. apie 5 390 m. nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių suprojektavimas ir pastatymas. Atsakovės reikalavimų tikslas – nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus, keliamus projektui, jo apimčiai, naudojamoms medžiagoms, atliekamų darbų kokybei ir paslaugoms. Jose konkrečiai nurodyti reikalaujami atlikti darbai. Pirkimo dalyviai ruošdami savo pasiūlymą gali naudotis visais pirkimo dokumentuose pateiktais brėžiniais. Tiekėjas atsako už projektavimą, pagal projektavimo technines sąlygas ir užduotis, statybą, gamybą (taip pat ir tą, kurią vykdo jo tiekėjai), montavimą, priežiūrą, įrangos išbandymą ir atskirų įrenginių paleidimą. Tiekėjas pateikia pilnai sukomplektuotą projektinę dokumentaciją, kad įstatymų numatyta tvarka užsakovas galėtų gauti statybą leidžiantį dokumentą.

8929.

90Pirkimo sąlygų 51.11 punkte nurodoma, kad techniniame pasiūlyme tiekėjas turi pateikti inter alia (be kita ko) parengtą programą, kuri pagal pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 turi apimti: 1) darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateikti inžinerinių tyrinėjimų, projektavimo, ekspertizės, statybą leidžiančio dokumento gavimo terminai, statybos darbų kiekviename statinyje, įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, perdavimo užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą. Įvardinami ir kiekvieną darbą vykdantys subrangovai; 2) susipažinimo bei pritarimų laikotarpius su rangovo dokumentais bei laikotarpius pastaboms pateikti; 3) paleidimo-derinimo darbų ir bandymų sekos ir laiko pasirinkimą; 4) statybos darbų technologijos projekto rengiamo vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nuostatomis parengimą; 5) pagal darbų atlikimo grafiką pateiktą numatomą mokėjimų grafiką.

9130.

92Pirkimo sąlygų priede Nr. 12 „Užsakovo reikalavimai“ numatyta, kad nuotekų valykloje turi būti įrengti mechaniniai nuotekų parengtinio valymo įrenginiai. Mechaniniuose nuotekų parengtinio valymo įrenginiuose iš nuotekų turi būti šalinami nešmenys (nuogrėbos) bei smėlis. Parengtinio valymo įrenginiai turi būti projektuojami remiantis STR 2.02.05:2004, numatant kompleksinius įrenginius su grotomis arba sietais. Jei numatoma įrengti grotas, įrengiamo kompleksinio įrenginio grotų tarpas tarp strypų turi būti ne daugiau kaip 4 mm. <...> Metalinės kompleksinio įrenginio konstrukcijos, vamzdynas, flanšai, jungiamosios detalės, nešmenų ir smėlio šalinimo velenai turi būti iš nerūdijančio plieno EN 1.4404. Jei numatoma įrengti sietus, kompleksinio įrenginio sietų akučių skersmuo turėtų būti ne didesnes kaip 6 mm. <...> Metalinės kompleksinio įrenginio konstrukcijos, vamzdynas, flanšai ir jungiamosios detalės, nešmenų ir smėlio šalinimo velenai turi būti iš nerūdijančio plieno EN 1.4404 arba analogiško. Rankinės grotos (ant apvedimo linijos) turi būti iš nerūdijančio plieno, EN 1.4404 klasės ir ne mažesnio našumo nei maksimalus nuotekų debitas lietingu metu. Rankinių grotų tarpai turi būti 20 mm. Užsikimšus ar kitaip sutrikus mechaninių grotų darbui, turi būti numatytas avarinis nuotekų tekėjimas per rankines grotas, nereikalaujantis sklendžių atidarymo. Nešmenų pašalinimui nuo rankinių grotų turi būti pateiktas specialus tam pritaikytas grėblys. <...> Sulaikyti nešmenys turi būti transportuojami į jiems skirtus konteinerius. Nešmenų laikymui turi būti pateikti 4 konteineriai su ratukais. Kiekvieno konteinerio talpa turi būti ne mažesnė kaip 240 l. Konteineriai turi būti lengvai ištuštinami / pakraunami į sunkvežimį. Nešmenų konteineriai turi būti gaminami iš korozijai atsparios medžiagos, tinkami darbui agresyviose sąlygose ir transportavimui (2.2.6.3 punktas). Sklendės turi tenkinti tarptautinio standarto ISO 9001:2015 ar lygiaverčius reikalavimus. Minimalus slėgis – PN10. Sklendžių velenas turi būti neiškylantis, pagamintas iš nerūdijančio plieno, kanalas tiesus. Korpusas pagamintas iš kalaus ketaus, išorinis ir vidinis padengimas epoksidine danga – ne mažiau kaip 250 mikronų storio. Antikorozinė danga turi atitikti Lietuvos ir Europos sąjungos standartus, turėti sertifikatus. Sklendės jungiamos flanšais. Naudojami flanšiniai rutuliniai atbuliniai vožtuvai, skirti slėginei nuotekynei. <...> Nuotekų pritekėjimo srauto uždarymui į siurblines prieš siurblines turi būti numatyta požeminė peilinė sklendė su prailginimo velenu (6.2.5 punktas).

9331.

94Apeliantė UAB „SUMEDA“ 2019-05-31 pateikė pasiūlymą. Atsakovė 2019-07-15 raštu Nr. 2-16-66 „Dėl pasiūlymo vertinimo“ paprašė apeliantės ne vėliau kaip iki 2019-07-22 9:00 val. CVP IS priemonėmis paaiškinti pasiūlymą dėl nustatytų neatitikimų: 1) apeliantė pateikė pasiūlymą, kuris neatitinka pirkimo sąlygų 51.11 punkto reikalavimo, t. y. nepateikė darbų atlikimo grafiko, kaip to reikalaujama pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „Programa“ i. punkto reikalavimas; 2) apeliantė savo pasiūlyme pagal pirkimo sąlygų priedo Nr. 8 priedo 2.1.2 punkto ir priedo Nr. 12 2.2.6.3 punkto reikalavimus nepateikė informacijos apie siūlomus įrenginius, nenurodyta ką siūloma montuoti – grotas ar sietus.

9532.

96Apeliantė 2019-07-19 pateikė atsakovei atsakymą Nr. 175 „Dėl pirkimo „Nuotekų tinklų plėtra ir nuotekų valymo įrenginių statyba Gudelių mstl., Marijampolės r. sav. (pirkimo Nr. 435294) pasiūlymo paaiškinimo“, kuriame nurodė, kad: 1) dėl žmogiškojo faktoriaus prie pasiūlymo prisegė ne tą darbų atlikimo grafiką ir pateikia darbų atlikimo grafiką pagal pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „Programa“ reikalavimus; 2) techninio pasiūlymo 1.3.4 punkte „Masių balansas“ apeliantė yra nurodžiusi, kad numatoma parengtinio valymo grandis – grotos. Kadangi technologinės schemos ypatumas – savitakinės trasos baigiasi pakėlimo iki kolektorinio lygio siurbline, todėl grotos įrengiamos ne nuotekų valymo įrenginio apimtyje, o prieš pakėlimo siurblinę.

9733.

98Atsakovė 2019-08-01 raštu Nr. 2-16-81 „Dėl pasiūlymo atmetimo“ informavo apeliantę, kad vadovaujantis pirkimo sąlygų 102.5 punktu priimtas sprendimas atmesti apeliantės pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų, kadangi: 1) apeliantė pateikė pasiūlymą, kuris neatitinka pirkimo sąlygų 51.11 punkto bei pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 reikalavimų, t. y. apeliantė nepateikė darbų atlikimo grafiko, kaip to reikalaujama pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „Programa“ i. punkte; 2) pirkimo sąlygų priedo Nr. 12 2.2.6.3 punkte numatyta, kad parengtinio valymo įrenginiai turi būti projektuojami remiantis STR 2.02.05:2004, numatant kompleksinius įrenginius su grotomis arba sietais. Apeliantė savo pasiūlymo paaiškinime nurodė, kad grotos įrengiamos ne nuotekų valymo įrenginio apimtyje, o prieš pakėlimo siurblinę. Taigi, apeliantė patvirtino, kad pasiūlė įrengti rankines grotas siurblinėje, tačiau parengtinio valymo įrenginius pasiūlė be kompleksinių įrenginių su grotomis ir be sietų, kas neatitinka pirkimo sąlygų priedo Nr. 12 2.2.6.3 punkto reikalavimų; 3) pirkimo sąlygų priedo Nr. 12 6.2.5 punkte numatytas reikalavimas nuotekų pritekėjimo srauto uždarymui į siurblines prieš siurblines turi būti numatyta požeminė peilinė sklendė su prailginimo velenu. Apeliantė pateikė techninį pasiūlymą, kuriame nuotekų pritekėjimo srauto uždarymą peiline sklende numatė siurblinės viduje, o ne prieš siurblinę.

9934.

100Apeliantė su pasiūlymo atmetimu nesutiko ir 2019-08-07 pateikė atsakovei pretenziją. Atsakovė 2019-08-19 raštu Nr. 2-16-85 „Dėl pretenzijos atmetimo“ nurodė, jog ieškovės pasiūlymas atmestas teisėtai ir pagrįstai.

10135.

102Apeliantė, nesutikdama su tokiu atsakovės sprendimu, kreipėsi į Kauno apygardos teismą, prašydama panaikinti atsakovės 2019-08-01 sprendimą dėl pasiūlymo atmetimo.

10336.

104Pirmosios instancijos teismas atmetė UAB „SUMEDA“ ieškinį, nurodydamas, kad nors darbų atlikimo grafikas nėra esminis pasiūlymo dokumentas, todėl atsakovės sprendimas laikyti apeliantės pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų 51.11 punkto bei pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „Programa“ i. punkto reikalavimų vertintinas kaip nepagrįstas, tačiau sprendė, kad apeliantės techninis pasiūlymas neatitinka pirkimų sąlygų priedo Nr. 12 2.2.6.3 punkto reikalavimų, kadangi apeliantės techniniame pasiūlyme mechaniniai nuotekų parengtinio valymo įrenginiai su grotomis nėra numatyti. Taip pat teismas konstatavo, kad apeliantės techniniame pasiūlyme numatytas sprendinys įrengti nuotekų pritekėjimo srauto uždarymą peiline sklende siurblinės viduje, o ne prieš siurblinę, nėra lygiavertis sprendinys pirkimo sąlygų priedo Nr. 12 6.2.5 punkte numatytam reikalavimui.

10537.

106Šiuo atveju apeliantė pateiktame apeliaciniame skunde neginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies dėl techninio pasiūlymo atitikties pirkimo sąlygų 51.11 punktui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija patikrina tik tą skundžiamo sprendimo dalį, kuria apeliantės techninis pasiūlymas pripažintas neatitinkančiu pirkimo sąlygų priedo Nr. 12 2.2.6.3 ir 6.2.5 punktų reikalavimų. Kolegijos nuomone, šiuo atveju apeliantė nepaneigė aplinkybių, kad jos pateikti sprendiniai yra racionalesni ir lygiaverčiai, t. y. kad bus patenkinti perkančiosios organizacijos poreikiai ir pirkimo tikslai, o taip pat nepaneigtos padarytos išvados (CPK 178 straipsnis). Dėl UAB „Evikta“ ekspertinės išvados

10738.

108Apeliantė tiek pirmosios instancijos teisme, tiek apeliaciniame skunde kelia klausimą dėl atsakovės pateiktos UAB „Evikta“ ekspertinės išvados patikimumo.

10939.

110Nagrinėjamu atveju teismas, spręsdamas dėl pasiūlymo lygiavertiškumo rėmėsi pirkimo dokumentais, apeliantės pateikto techninio pasiūlymo dokumentacija bei atsakovės pateikta UAB „Evikta“ ekspertine išvada dėl apeliantės techninių sprendinių, pasirašyta D. R.. Pastaroji vertinama kaip rašytinis įrodymas pagal bendras įrodymų vertinimo taisykles. Šiuo atveju byloje pateiktas D. R. kvalifikacijos atestatas, nešališkumo deklaracija ir konfidencialumo pasižadėjimas neteikia pagrindo išvadai, kad tyrimą atlikęs D. R. būtų šališkas ar nekompetentingas. Be to, ekspertinės išvados turinys nėra prieštaringas, padarytos išvados seka iš tyrimo eigos, yra aiškios. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo šiuo rašytiniu įrodymu nesiremti. Be to, šiame dokumente padarytos išvados apeliantės byloje nėra paneigtos. Dėl apeliantės techninio pasiūlymo atitikties pirkimo sąlygų priedo Nr. 12 „Užsakovo reikalavimai“ 2.2.6.3 punkto reikalavimui

11140.

112PAVETPPSPSĮ 50 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje. Techninėje specifikacijoje taip pat gali būti pateikiamos perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybės, susijusios su konkretaus prekių gamybos, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo procesu ar metodu arba konkretaus kito gyvavimo ciklo etapo procesu, net jeigu šie veiksniai nėra susiję su fizinėmis perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybėmis. Šios ypatybės turi būti susijusios su pirkimo objektu ir proporcingos perkamų prekių, paslaugų ar darbų vertei ir tikslams.

11341.

114Pirkimo sąlygų 12 punkte nurodyta, kad pirkimo objekto sudėtyje esančių statybos darbų sudėtis, apimtys bei kiti reikalavimai yra nurodyti šių pirkimo sąlygų 12 priede ,,Užsakovo reikalavimai“. Tiekėjai turi įvertinti visus pirkimo objektą sudarančius darbus, nepriklausomai nuo to, kurioje projektinės dokumentacijos vietoje šie darbai yra aprašyti. Visos pirkimo dokumentuose esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus lygiaverčių priemonių įrodymus (pirkimo sąlygų 7 punktas).

11542.

116Taigi perkamų vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų įrengimo ir tiekimo darbų (nuotekų tvarkymo infrastruktūros darbų) savybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamame priede Nr. 12 „Užsakovo reikalavimai“ (techninėje specifikacijoje). Šiuo atveju atsakovei, kaip perkančiajai organizacijai (užsakovei), yra suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, jos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties vykdymą.

11743.

118Nagrinėjamu atveju atsakovė siekia įrengti apie 5 390 m. nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių infrastruktūrą. Kaip matyti iš pirkimo sąlygų turinio, atsakovė pirkimo sąlygų priede Nr. 12 „Užsakovo reikalavimai“ 2.2.6.3 punkte „Parengtinio valymo įrenginiai“ nustatė konkrečius reikalavimus perkamiems parengtiniams valymo įrenginiams, o 6.2.5 punkte „Armatūra“ nustatė konkrečius reikalavimus nuotekų pritekėjimo srauto uždarymui (naudojant požeminę peilinę sklendę su prailginimo velenu).

11944.

120Apeliantė laikosi pozicijos, kad jos pateiktas techninis pasiūlymas yra lygiavertis, kadangi tenkina atsakovės poreikius. Šiuo atveju apeliantė skunde neginčija, kad jos pasiūlyti konkretūs sprendiniai dėl siurblinės grotų ir sklendės nėra identiškai atitinkantys pirkimo sąlygas, tačiau teigia juos esant lygiaverčiais.

12145.

122Kasacinis teismas savo praktikoje laikosi pozicijos, kad perkančiosios organizacijos negali atmesti tiekėjo pasiūlymo tik tuo pagrindu, kad siūlomi pirkimo objekto savybės, parametrai ar sprendimai nėra identiški nurodytoms pirkimo sąlygoms (techninei specifikacijai), jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, jog jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai perkančiosios organizacijos siekiamam rezultatui ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-10-04 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-343-690/2018).

12346.

124Nors neginčytina perkančiosios organizacijos siekiamų tikslų svarba, tačiau dėl jos neturi esmingai skirtis PAVETPPSPSĮ 50 straipsnio nuostatų taikymas. Šiuo atveju jei tiekėjo siūlomas pirkimo objektas iš tiesų lygiavertis perkančiosios organizacijos siekiamiems tikslams ir funkciniams reikalavimams, tokiu jis ir turi būti pripažįstamas, nepriklausomai nuo prekių, paslaugų ar darbų svarbos. Neidentiškais parametrais apibūdinto pasiūlymo pateikimas PAVETPPSPSĮ 50 straipsnio prasme savaime nereiškia kitų tiekėjų teisių pažeidimo, priešingai – atspindi jų konkurenciją. Lygiateisiškumo principas viešųjų pirkimų srityje reiškia reikalavimą vienodai vertinti tiekėjų pasiūlymus, kurie yra lygiaverčiai ar iš esmės vienodai konkurencingi, nebent skirtingą jų vertinimą būtų galima pateisinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-03-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-96-916/2015). Šiuo atveju tiekėjams kyla pareiga įrodyti siūlomų prekių lygiavertiškumą perkančiosios organizacijos apibūdintam pirkimo objektui ir išviešintiems jo įsigijimo tikslams, bet ne šių identiškumą; jei perkančioji organizacija vertina, kad tiekėjo pateikiamais duomenimis neįrodytas siūlomos prekės lygiavertiškumas, ji šią poziciją turi detaliai pagrįsti, be kita ko, pateikdama jos turimus įrodymus, o teismai turi išsamiai visus byloje pateiktus duomenis vertinti tarpusavyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-11-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-584-378/2015).

12547.

126Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad apeliantė nors techniniame pasiūlyme ir nurodė, kad siurblinėje bus įmontuotos rankinės grotos (nešmenų krepšys), tačiau pasiūlyme nėra numatytų mechaninių parengtinio valymo įrenginio grotų su šalinimo velenais, kurie nešmenis grotose pašalintų mechaniškai. Be to, apeliantė tik 2019-07-19 atsakyme nurodė, kad grotos įrengiamos ne pačiame nuotekų valymo įrenginyje, o prieš siurblinę, nors pačiame techniniame pasiūlyme pateiktose nuotekų valyklos schemose iš viso nėra numatyta grotų.

12748.

128Pirkimo sąlygų priedo Nr. 12 2.2.6.3 punkte atsakovė aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė, kad nuotekų valymo grandyje siekiama nešmenis sulaikyti mechaniškai, o ne rankiniu būdu. Pirmosios instancijos teismas, pritardamas atsakovės sprendimui atmesti apeliantės pasiūlymą, sprendė, kad toks nuotekų valymo įrenginio grotų įrengimas yra kitoks techninis sprendimas, nei reikalaujamas, nėra lygiavertis pirkimo sąlygų priedo Nr. 12 2.2.6.3 punkte numatytam reikalavimui. Be to, siūlomas grotų tarpų dydis yra 25-35 mm, nors pirkimo sąlygose nurodomas ne didesnis kaip 4 mm, todėl siūlomas grotų įrengimas ne tik nešmenų negali mechaniškai pašalinti, tačiau ir neužtikrina smulkių nešmenų nepatekimo į siurblinę. Ekspertinėje išvadoje nurodoma, kad tokios rankinės grotos (nešmenų krepšys) turi paskirtį tik stambiems nešmenims iš nuotekų sulaikyti, siekiant apsaugoti nuotekų siurblinės siurblius nuo mechaninio pažeidimo ar užsikišimo. Apeliantei pasiūlius kitokiu principu veikiančias grotas ir nurodžius, kad jos pasiūlymas yra racionalesnis bei kad apeliantės pateikti sprendiniai užtikrina atsakovės siekiamus tikslus ir atlieka reikalingas funkcijas, stokoja argumentacijos pagrįstumo.

12949.

130Apeliaciniame skunde apeliantė siekia įrodyti, kad tiek atsakovė, tiek pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino aplinkybę, ar jos siūlomi sprendiniai atitinka pirkimo sąlygų priedo Nr. 12 2.2.6.3 punkto reikalavimus. Anot apeliantės, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į atsakovės pareigą priimti tiekėjų siūlomus pirkimo objektus, lygiaverčius jos siekiamiems tikslams ir funkciniams reikalavimams.

13150.

132Teisėjų kolegija, įvertinusi pirmosios instancijos teismo išvadas, padarytas vertinant skundžiamą atsakovės sprendimą dėl apeliantės pasiūlymo atmetimo dėl jo neatitikties pirkimo sąlygų priedo Nr. 12 2.2.6.3 punkto reikalavimams, sprendžia, kad jos atitinka pirmiau aptartą kasacinio teismo praktiką dėl lygiaverčio pasiūlymo aiškinimo ir taikymo.

13351.

134Nagrinėjamoje byloje apeliantė yra pateikusi duomenis, kad techniniame pasiūlyme nurodoma SBR (sekos biologinis reaktorius) nuotekų valymo technologija, kurioje naudojamas analogiškas įrenginys “ŠV-SBR-37“ 2015 metais sumontuotas ir sėkmingai veikia UAB „Lietuviškas midus“, t. y. kad jos siūloma nuotekų valymo SBR technologija įvykdomas tiek parengtinis nuotekų valymas, tiek biologinis nuotekų valymas veikliuoju dumblu, jog eksploatacinės šios technologijos naudojimo išlaidos nėra nepagrįstai didelės ir neprotingos, galbūt, net mažesnės, kadangi šiai technologijai užtenka rankinių, neautomatizuotų grotų. Tačiau teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas jau išdėstyta, sprendžia, kad apeliantės siūlomais sprendiniais netenkinami atsakovės poreikiai. Nors ir užtikrinamas tinkamas nuotekų surinkimas bei jų tvarkymas – jis nėra mechaninis, o aplinkybė dėl grotų tarpų dydžio be kita ko pagrindžia ir tai, kad nėra užtikrinama tinkama siurblinės apsauga ir mažesnių nešmenų surinkimas. Pažymėtina, kad duomenų, jog konkrečiu atveju apeliantės pasiūlymas yra racionalesnis, byloje nėra.

13552.

136Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismui atmetant UAB „SUMEDA“ ieškinį dėl to, jog jos siūlomi parengtinio valymo įrenginio sprendiniai yra kitokie techniniai sprendimai, nei reikalaujama pirkimo sąlygose, teismo buvo detaliai įvertinti remiantis byloje pateikta pirkimo dokumentacija ir ekspertine išvada. Viena vertus nustatyta, kad su UAB „SUMEDA“ pasiūlymu pateiktose parengtinio valymo įrenginio schemose nebuvo numatytos grotos. Kita vertus, iš UAB „SUMEDA“ po pateikto techninio pasiūlymo 2019-07-19 pateiktame atsakyme paaiškinimų darytina išvada, kad tokios grotos turėtų būti, tačiau jos yra rankinės ir nėra mechanizuotos infrastruktūros dalis. Šiuo atveju tiekėjui negali būti leidžiama pateikti dokumentus, kurie netinkamą pasiūlymą darytų tinkamą. Be to, šiuo atveju UAB „SUMEDA“, būdama tiekėja, neįrodė pateiktų sprendinių lygiavertiškumo, o teiginys, kad siūlomi kitokie techniniai sprendiniai, kurie įgyvendinti vykdant kitą viešąją sutartį, per se (savaime) neįrodo pasiūlymo lygiavertiškumo.

13753.

138Šiame kontekste svarbu pažymėti, kad nors objektų lygiavertiškumas ir nereiškia jų identiškumo, tačiau aplinkybė, kad pasirinktas kitoks technologinis sprendimas reikalaujamam rezultatui pasiekti ir atsakovė pateikė duomenis, kurie leidžia spręsti priešingai, teikia pagrindą atmesti tokį pasiūlymą. Atsižvelgiant į tai spręstina, kad atsakovė pagrįstai atmetė (leistinais įrodymais pagrindė tokį savo sprendimą) apeliantės pasiūlymą dėl jo neatitikties pirkimo sąlygų priedo Nr. 12 2.2.6.3 punkto reikalavimams. Dėl apeliantės techninio pasiūlymo atitikties pirkimo sąlygų priedo Nr. 12 „Armatūra“ 6.2.5 punkto reikalavimui

13954.

140Pirkimo sąlygų priedo Nr. 12 6.2.5 punkte atsakovė nustatė reikalavimus nuotekų pritekėjimo srauto į siurblinę uždarymo mechanizmui – turi būti numatyta požeminė peilinė sklendė su prailginimo velenu. Apeliantė savo ruožtu pateiktame techniniame pasiūlyme peilinę sklendę numatė siurblinės viduje (o ne prieš siurblinę). Pažymėtina, kad pirkimo sąlygų priedo Nr. 12 6.2.5 punkto reikalavimą atsakovė grindė tuo, kad tik toks sprendinys sudaro galimybę pakeisti visą siurblinę su korpusu jai sugedus. Atitinkamai pateiktoje ekspertinėje išvadoje nurodoma, kad toks apeliantės pasiūlymo sprendinys nelygiavertis, nes peilinę sklendę numačius nuotekų siurblinės viduje nelieka galimybės uždaryti savitakinę nuotekų liniją prieš siurblinę ir, esant reikalui, visą nuotekų siurblinę (įskaitant ir pačios siurblinės korpusą) demontuoti, vietoj jos sumontuojant naują. Apeliantė nurodo, kad niekur pirkimo dokumentuose peilinei sklendei nebuvo keliami papildomi tikslai, nebuvo numatytos papildomos peilinės sklendės funkcijos, tiekėjams nebuvo numatyti reikalavimai atsižvelgti į peilinės sklendės ir galimo siurblinės korpuso keitimo santykį, t. y. apeliantė nurodo aplinkybes, kuriomis atsakovė neva priimdama skundžiamą sprendimą dėl apeliantės pasiūlymo atmetimo nesirėmė. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija su tokiais apeliantės argumentais neturi pagrindo sutikti. Šiuo atveju atsakovė, paaiškindama priežastis dėl konkretaus sprendinio numatymo techniniuose reikalavimuose neprivalėjo tokio paaiškinimo nurodyti atsakyme į pretenziją, kadangi apeliantė nekėlė klausimo dėl tokio sprendinio funkcinės paskirties, atitinkamai neprašė tokio reikalavimo paaiškinti / patikslinti iki techninio pasiūlymo pateikimo, neginčijo tokios pirkimo sąlygos. Aplinkybė, kad tik bylą nagrinėjant teisme atsakovė paaiškino būtent tokio sprendinio pasirinkimą nereiškia, kad ji keičia pirkimo sąlygų reikalavimus ar pan. Šiuo atveju teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismui, kad pirkimo sąlygų neginčijimas reiškia jų akceptavimą, o tiekėjų pasiūlymai tokiu atveju yra vertinami atitikties pirkimo sąlygoms atžvilgiu.

14155.

142Atsižvelgiant į tai, kad apeliantė nepaneigė aplinkybės, jog jos pasiūlytas sprendinys dėl peilinės sklendės lokacijos (siurblinės viduje, o ne prieš siurblinę) nesudaro galimybės uždaryti savitakinės nuotekų linijos prieš siurblinę ir demontuoti visą siurblinę su korpusu jai sugedus, darytina išvada, kad apeliantės pateiktas sprendinys nėra lygiavertis (CPK 178 straipsnis). Dėl tiekėjų konkurencijos varžymo

14356.

144Apeliantė skunde nurodo, kad teismas neužkirto kelio tiekėjų konkurencijos varžymui nebūdamas pakankamai aktyviu. Teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo sutikti su tokiu apeliantės argumentu.

14557.

146Konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams. Perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Tokiu įrodymu gali būti ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifinė paskirtis, arba tai, kad aukštą reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga. Nekvestionuotina, kad kiekvienas viešasis pirkimas yra susijęs su viešuoju interesu ir neabejotina jo nauda, todėl vien pirkimo pobūdis nepateisina tiekėjų konkurencijos (taip pat viešojo visuomenės intereso) varžymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010).

14758.

148Viešojo intereso apsauga yra vienas iš teisinių pagrindų, pateisinančių perkančiosios organizacijos veiksmus nustatant specifinius reikalavimus, keliamus pirkimo objektui. Šiame kontekste svarbi kasacinio teismo praktika, kuria pripažįstama, jog galimybė viešąjį interesą dėl pirkimo objekto pripažinti prioritetiniu viešojo intereso dėl tiekėjų sąžiningo varžymosi atžvilgiu turi būti aiškinama ir taikoma siaurai, kaip išimtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-10-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014).

14959.

150Šiuo atveju apeliantė, teikdama pasiūlymą, privalėjo būti pakankamai atidi bei rūpestinga ir įvertinti visus pirkimo sąlygose įtvirtintus reikalavimus, o kilus abejonėms dėl jų turinio, kaip jau minėta, galėjo pasinaudoti teise gauti atsakovės išaiškinimą. Apeliantei šia teise nepasinaudojus, tik ji pati turi prisiimti iš to kylančias neigiamas pasekmes. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad apeliantė teikdama techninį pasiūlymą jame nenumatė ne tik pirkimo sąlygas atitinkančių sprendinių, tačiau ir tokių, kurie galėtų būti laikomi lygiaverčiais. Atsižvelgiant į tai nėra ir pagrindo konstatuoti konkurencijos varžymo viešajame pirkime. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme

15160.

152Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo nuostatos, reglamentuotos CPK 93 straipsnyje, taikomos ir bylinėjimosi išlaidoms, patirtoms bylą nagrinėjant apeliacine tvarka (CPK 302 straipsnis). Todėl netenkinus ieškovės apeliacinio skundo, jos patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlyginamos, tuo tarpu atsakovė įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

15361.

154Atsakovė UAB „Sūduvos vandenys“ pateikė prašymą iš ieškovės priteisti 1 331 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, kurias sudaro atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimas. Teismui pateikti duomenys (2019-11-26 PVM sąskaita faktūra už teisines paslaugas Nr. LV 1137, 2019-11-26 mokėjimo nurodymas Nr. 20717) patvirtina, kad atsakovė apeliacinės instancijos teisme patyrė 1 331 Eur išlaidų už atsiliepimo į ieškovės apeliacinį skundą paruošimą. Šios išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymu Nr. 1R-77 ir Lietuvos advokatų tarybos pirmininko 2015-03-16 raštu Nr. 141 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio 8.11 punkte nustatyto maksimalaus teisinių paslaugų dydžio už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą (rekomenduojamas maksimalus užmokesčio dydis už atsiliepimą į apeliacinį skundą yra 1 675,70 Eur), todėl atsakovei UAB „Sūduvos vandenys“ iš ieškovės priteistina 1 331 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, suma.

155Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

156Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

157Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sūduvos vandenys“, juridinio asmens kodas 151104226, iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SUMEDA“, juridinio asmens kodas 165711510, priteisti 1 331 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus trisdešimt vieną eurą) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB „SUMEDA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB... 7. 2.... 8. Ieškovė nurodė, kad ji 2019-05-31 pateikė pasiūlymą pirkime. Atsakovė... 9. 3.... 10. Ieškovė teigė, kad atsakovė, atmesdama pasiūlymą, nurodė, kad ieškovės... 11. 4.... 12. Ieškovės nuomone, peilinės sklendės įrengimo vieta iš esmės neturi... 13. 5.... 14. Ieškovės vertinimu, atsakovė, atmesdama ieškovės pasiūlymą, elgėsi... 15. 6.... 16. Ieškovė nurodė, kad jos pasiūlyme pateikti techniniai sprendimai nėra... 17. 7.... 18. Ieškovė taip pat nurodė, kad atsakovė nepagrįstai pripažino, jog... 19. 8.... 20. Atsakovė UAB „Sūduvos vandenys“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 21. 9.... 22. Atsakovė nurodė, kad pagrįstai priėmė sprendimą atmesti ieškovės... 23. 10.... 24. Darbų atlikimo grafikas yra susijęs su pirkimo objektu, sutarties vykdymo... 25. 11.... 26. Atsakovė taip pat nurodė, kad ieškovė tiek pasiūlymo paaiškinime, tiek... 27. 12.... 28. Atsakovė teigė, kad ieškovė pasiūlyme nurodė peilinės sklendės... 29. 13.... 30. Be to, ieškovė pasiūlyme nėra pateikusi gamintojų techninės literatūros,... 31. 14.... 32. Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – ir VPT) nurodė, kad atsižvelgiant į... 33. 15.... 34. Dėl techninėje specifikacijoje nurodytų grotų įrengimo vietos ir... 35. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 36. 16.... 37. Kauno apygardos teismas 2019-10-28 sprendimu ieškovės UAB „SUMEDA“... 38. 17.... 39. Teismas, spręsdamas dėl ieškovės pateikto pasiūlymo atitikties pirkimo... 40. 18.... 41. Teismas, spręsdamas dėl ieškovės pateikto pasiūlymo atitikties pirkimo... 42. 19.... 43. Teismas nurodė, kad ieškovė šiuo atveju nepagrįstai teigia, jog toks... 44. 20.... 45. Teismas nurodė, kad ieškovė taip pat nepagrįstai teigia, jog pasiūlyme... 46. 21.... 47. Teismas atkreipė dėmesį, kad nors ieškovė nurodė, kad niekur pirkimo... 48. 22.... 49. Teismas taip pat nurodė, kad UAB „Evikta“ pateiktos ekspertinės išvados... 50. III.... 51. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 52. 23.... 53. Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „SUMEDA“ prašo panaikinti Kauno apygardos... 54. 23.1.... 55. Teismas nesiaiškino, ar ieškovės siūlomais sprendiniais pasiekiamas pirkimo... 56. 23.2.... 57. Ieškovės pasiūlymo nelygiavertiškumas konstatuotas remiantis vieninteliu... 58. 23.3.... 59. Teismas, konstatuodamas, kad ieškovės techniniame pasiūlyme apskritai nebuvo... 60. 23.4.... 61. Teismas neužkirto kelio tiekėjų konkurencijos varžymui, nors tokio... 62. 24.... 63. Atsakovė UAB „Sūduvos vandenys“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 64. 24.1.... 65. Ieškovė klaidingai aiškina, kokio rezultato siekia ir kokius pirkimo objekto... 66. 24.2.... 67. Atsakovė, nustatydama pirkimo sąlygų priedo Nr. 12 „Užsakovo... 68. 24.3.... 69. Atsakovės pirkimo sąlygų priedo Nr. 12 „Užsakovo reikalavimai“ 6.2.5... 70. 24.4.... 71. Pasiūlymo vertinimo stadijoje ieškovė nepateikė jokios techninės... 72. 24.5.... 73. Atsakovės įsitikinimu, pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo... 74. 24.6.... 75. Nuo pat ieškovės pasiūlymo vertinimo pradžios atsakovė rėmėsi faktu, kad... 76. 24.7.... 77. Ieškovė nepagrįstai apeliaciniame skunde išeina už ginčo ribų ir... 78. Teisėjų kolegija... 79. IV.... 80. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 81. 25.... 82. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320... 83. 26.... 84. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą,... 85. 27.... 86. Apeliacijos dalykas – Kauno apygardos teismo sprendimo, kuriuo atmestas UAB... 87. 28.... 88. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB „Sūduvos... 89. 29.... 90. Pirkimo sąlygų 51.11 punkte nurodoma, kad techniniame pasiūlyme tiekėjas... 91. 30.... 92. Pirkimo sąlygų priede Nr. 12 „Užsakovo reikalavimai“ numatyta, kad... 93. 31.... 94. Apeliantė UAB „SUMEDA“ 2019-05-31 pateikė pasiūlymą. Atsakovė... 95. 32.... 96. Apeliantė 2019-07-19 pateikė atsakovei atsakymą Nr. 175 „Dėl pirkimo... 97. 33.... 98. Atsakovė 2019-08-01 raštu Nr. 2-16-81 „Dėl pasiūlymo atmetimo“... 99. 34.... 100. Apeliantė su pasiūlymo atmetimu nesutiko ir 2019-08-07 pateikė atsakovei... 101. 35.... 102. Apeliantė, nesutikdama su tokiu atsakovės sprendimu, kreipėsi į Kauno... 103. 36.... 104. Pirmosios instancijos teismas atmetė UAB „SUMEDA“ ieškinį, nurodydamas,... 105. 37.... 106. Šiuo atveju apeliantė pateiktame apeliaciniame skunde neginčija pirmosios... 107. 38.... 108. Apeliantė tiek pirmosios instancijos teisme, tiek apeliaciniame skunde kelia... 109. 39.... 110. Nagrinėjamu atveju teismas, spręsdamas dėl pasiūlymo lygiavertiškumo... 111. 40.... 112. PAVETPPSPSĮ 50 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad perkamų prekių,... 113. 41.... 114. Pirkimo sąlygų 12 punkte nurodyta, kad pirkimo objekto sudėtyje esančių... 115. 42.... 116. Taigi perkamų vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų įrengimo ir tiekimo... 117. 43.... 118. Nagrinėjamu atveju atsakovė siekia įrengti apie 5 390 m. nuotekų tinklų ir... 119. 44.... 120. Apeliantė laikosi pozicijos, kad jos pateiktas techninis pasiūlymas yra... 121. 45.... 122. Kasacinis teismas savo praktikoje laikosi pozicijos, kad perkančiosios... 123. 46.... 124. Nors neginčytina perkančiosios organizacijos siekiamų tikslų svarba,... 125. 47.... 126. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad apeliantė nors techniniame pasiūlyme ir... 127. 48.... 128. Pirkimo sąlygų priedo Nr. 12 2.2.6.3 punkte atsakovė aiškiai ir... 129. 49.... 130. Apeliaciniame skunde apeliantė siekia įrodyti, kad tiek atsakovė, tiek... 131. 50.... 132. Teisėjų kolegija, įvertinusi pirmosios instancijos teismo išvadas,... 133. 51.... 134. Nagrinėjamoje byloje apeliantė yra pateikusi duomenis, kad techniniame... 135. 52.... 136. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismui... 137. 53.... 138. Šiame kontekste svarbu pažymėti, kad nors objektų lygiavertiškumas ir... 139. 54.... 140. Pirkimo sąlygų priedo Nr. 12 6.2.5 punkte atsakovė nustatė reikalavimus... 141. 55.... 142. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantė nepaneigė aplinkybės, jog jos... 143. 56.... 144. Apeliantė skunde nurodo, kad teismas neužkirto kelio tiekėjų konkurencijos... 145. 57.... 146. Konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo... 147. 58.... 148. Viešojo intereso apsauga yra vienas iš teisinių pagrindų, pateisinančių... 149. 59.... 150. Šiuo atveju apeliantė, teikdama pasiūlymą, privalėjo būti pakankamai... 151. 60.... 152. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo nuostatos, reglamentuotos CPK 93... 153. 61.... 154. Atsakovė UAB „Sūduvos vandenys“ pateikė prašymą iš ieškovės... 155. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 156. Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 157. Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sūduvos vandenys“, juridinio...