Byla 2YT-1170-1023/2016
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Baumilė,

2sekretoriaujant Eimantui Jancevičiui,

3dalyvaujant pareiškėjai O. B., jos atstovui advokatui V. A.,

4suinteresuotiems asmenims S. B.,

5R. B.,

6nedalyvaujant Valstybinės įmonės „Turto bankas“ atstovui,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos O. B. pareiškimą suinteresuotiems asmenims S. B., R. B., Valstybinei įmonei „Turto bankas“ dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

8Teismas

Nustatė

9pareiškėja prašo paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog ji po savo vyro V. B. mirties ( - ) priėmė mirusiojo palikimą pradėdama faktiškai jį valdyti.

10Pareiškimas grindžiamas tuo, jog pareiškėjos vyras V. B. mirė ( - ). Po jo mirties liko nekilnojamojo turto, esančio ( - ) – gyvenamasis namas, ūkiniai pastatai, kiti kiemo statiniai. Iš karto po vyro mirties į notaro biurą dėl palikimo nesikreipė, kadangi buvo įsitikinusi, kad po vyro mirties pradėdama faktiškai valdyti jo turtą, įgyvendino savo, kaip įpėdinės, teises. Su vyru gyveno vienoje sodyboje, ją tvarkė, o po jo mirties toliau liko ten gyventi, laikė gyvulius, vykdė kitą ūkinę veiklą, mokėjo visus priklausančius mokesčius. Su vyru užaugino du vaikus – S. B. ir R. B., kurie taip pat turi teisę paveldėti dalį tėvo turto, tačiau jie raštiškai atsisakė jiems priklausančios paveldėti tėvo turto dalies.

11Teismo posėdžio metu pareiškėja patvirtino pareiškime nurodytas aplinkybes ir prašė pareiškimą tenkinti.

12Suinteresuotas asmuo R. B. su pareiškimu sutinka, neprieštarauja, kad motina priimtų palikimą po tėvo mirties. Patvirtina, kad motina mokėjo visus mokesčius.

13Suinteresuotas asmuo S. B. su pareiškimu sutinka, jam neprieštarauja. Patvirtino, kad visi buvo įsitikinę, jog motinos vardu registruotas namas ir papildomai nereikia po tėvo mirties priimti palikimo. Motinai padėdavo tvarkytis ūkyje, ji viena mokėjo visus reikalingus mokesčius.

14Suinteresuoto asmens VĮ Turto bankas atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta tinkamai (b. l. 55). Pateikė atsiliepimą (b. l. 30-31), kuriame nurodė, kad pareiškėjos pareiškimą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo nagrinėti teismo nuožiūra suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

15Pareiškimas tenkintinas.

16Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2011; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009). Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra palikimo priėmimas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Palikimo priėmimu įgyvendinami paveldėjimo teisiniai santykiai, kurių metu mirusio fizinio asmens turtinės teisės, pareigos ir kai kurios asmeninės neturtinės teisės pereina jo įpėdiniams. Palikimo priėmimo faktas nustatomi vadovaujantis palikimo atsiradimo momentu (palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas) paveldėjimo santykius reglamentavusiais įstatymais.

17Nagrinėjamojoje civilinėje byloje nustatyta, jog ( - ) mirė pareiškėjos sutuoktinis ir suinteresuotų asmenų S. B. ir R. B. tėvas V. B. (b. l. 6, 12, 13, 36). Po pareiškėjos sutuoktinio mirties dėl palikimo priėmimo teisės aktų nustatyta tvarka niekas nesikreipė, paveldėjimo byla užvesta nebuvo (b. l. 8). Pareiškėja ir jos miręs sutuoktinis bendrosios jungtinės nuosavybės teise turėjo įgiję gyvenamąjį namą su kiemo statiniais, adresu ( - ), registruotą pareiškėjos vardu (b. l. 9-10). Tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą pareiškėja ir kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad ji savo sutuoktinio ir suinteresuotų asmenų tėvo V. B. mirties, palikimą priėmė faktiškai pradėdama jį valdyti. Atsižvelgiant į šias teisiškai reikšmingas aplinkybes konstatuotina, kad prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukels pareiškėjai teisines pasekmes pareiškėjai kaip įpėdinei gaunant paveldėjimo teisės liudijimą, pareiškėja neturi dokumentų, patvirtinančių šį juridinę reikšmę turintį faktą ir negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių minėtą juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 445 straipsnis, 448 straipsnis).

18Mirus fiziniam asmeniui atsiranda paveldėjimo teisiniai santykiai. Tam, kad įpėdinis įgytų palikimą, jis turi jį priimti. Palikimo priėmimas yra aktyvūs valiniai įpėdinio veiksmai, kuriais įpėdinis išreiškia savo valią įgyti nuosavybės teisę į visą palikimą, o esant įpėdinių daugetui - į įpėdiniui tenkančią visą jo palikimo dalį sudarantį turtą (t. y. turtą, turtines teises, pareigas ir kai kurias asmenines neturtines palikėjo teises). Įstatymų leidėjas įtvirtino nuostatą, jog įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą (CK 5.50 straipsnio 2 dalis). Tačiau jei įpėdinis nurodytu būdu palikimo nepriėmė įstatymas įtvirtino dar vieną, lygiavertį paminėtam palikimo priėmimo būdą – palikimo priėmimas faktiškai pradėjus turtą valdyti. Pagal CK 5.51 straipsnio 1 dalies nuostatas įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius ir pan.;). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą. Valdymu laikomas faktinis daikto turėjimas savo žinioje.

19Pareiškėjos nurodytas aplinkybes, jog po jos sutuoktinio ir suinteresuotų asmenų tėvo V. B. mirties pareiškėja O. B. faktiškai priėmė palikimą, nes ir toliau gyveno jai ir mirusiajam bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklaususiame name su ūkiniais pastatais, adresu ( - ), registruotais pareiškėjos vardu, jais naudojosi, prižiūrėjo, mokėjo mokesčius, toliau naudojosi namuose likusiu bendru turtu, augino gyvulius, prižiūrėjo ūkį, patvirtino į bylą pateikti įrodymai – pažymos ir mokėjimų duomenys iš paslaugas teikiančių įmonių: AB „Energijos skirstymo operatorius“ (b. l. 58), UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ (b. l. 56), suinteresuotų asmenų, pareiškėjos vaikų S. B. ir R. B. paaiškinimai ir parodymai teismo posėdyje (CPK 178, 186, 197 straipsniai). Pateikti įrodymai suponuoja išvadą, jog pareiškėja O. B. po savo sutuoktinio ir suinteresuotų asmenų tėvo V. B., mirusio ( - ) mirties, turtą valdė, naudojo, prižiūrėjo ir juo rūpinosi kaip savu, t. y. aktyviais veiksmais išreiškė valią įgyti palikėjo V. B. turtą nuosavybės teise, todėl pareiškimas tenkintinas kaip visiškai pagrįstas ir įrodytas (CK 5.50 straipsnis, 5.51 straipsnis, CPK 442 straipsnio 1 punktas, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 446 - 448 straipsniai).

20Dalyvaujančių byloje asmenų išlaidos neatlygintinos (CPK 443 straipsnio 6 dalis). Valstybė šioje byloje patyrė 16,63 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus sprendimu pareiškėjai O. B. suteikta 100 procentų antrinė teisinė pagalba. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja yra 100 procentų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo valstybei, valstybės patirtos išlaidos, susijusios su teismo procesinių dokumentų parengimu iš šalių nepriteistinos (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 88 straipsnis, 96 straipsnis).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 268 straipsniais, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 448 straipsniu, teismas

Nutarė

22Pareiškimą patenkinti.

23Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad O. B., asmens kodas ( - ) priėmė palikimą po savo sutuoktinio V. B., asmens kodas ( - ) mirusio ( - ), pradėdama faktiškai jį valdyti.

24Juridinę reikšmę turtintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Baumilė,... 2. sekretoriaujant Eimantui Jancevičiui,... 3. dalyvaujant pareiškėjai O. B., jos atstovui advokatui V. A.,... 4. suinteresuotiems asmenims S. B.,... 5. R. B.,... 6. nedalyvaujant Valstybinės įmonės „Turto bankas“ atstovui,... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 8. Teismas... 9. pareiškėja prašo paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu nustatyti... 10. Pareiškimas grindžiamas tuo, jog pareiškėjos vyras V. B. mirė ( - ). Po jo... 11. Teismo posėdžio metu pareiškėja patvirtino pareiškime nurodytas aplinkybes... 12. Suinteresuotas asmuo R. B. su pareiškimu sutinka, neprieštarauja, kad motina... 13. Suinteresuotas asmuo S. B. su pareiškimu sutinka, jam neprieštarauja.... 14. Suinteresuoto asmens VĮ Turto bankas atstovas teismo posėdyje nedalyvavo,... 15. Pareiškimas tenkintinas.... 16. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 17. Nagrinėjamojoje civilinėje byloje nustatyta, jog ( - ) mirė pareiškėjos... 18. Mirus fiziniam asmeniui atsiranda paveldėjimo teisiniai santykiai. Tam, kad... 19. Pareiškėjos nurodytas aplinkybes, jog po jos sutuoktinio ir suinteresuotų... 20. Dalyvaujančių byloje asmenų išlaidos neatlygintinos (CPK 443 straipsnio 6... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 268... 22. Pareiškimą patenkinti.... 23. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad O. B., asmens kodas ( - )... 24. Juridinę reikšmę turtintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimo... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...