Byla I-304-406/2017
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Čekanausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Astos Urbonienės ir Nataljos Zelionkienės, sekretoriaujant Henrikai Žibutytei, dalyvaujant pareiškėjo UAB „Kauno arka“ atstovui advokatui K. J., atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovei A. K., trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei A. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Kauno arka“ skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir UAB „Kauno saulėtekis“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Pareiškėjas UAB „Kauno arka“ skundu (b.l. 6-13) prašo panaikinti 2016 m. liepos 12 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Centro seniūnijos sprendimą Nr. 04-2-274.

5Pareiškėjo atstovas paaiškino, kad 2012 m. birželio 7 d. Kauno miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-286 „Dėl nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtino Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašą (toliau - Aprašas), o 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-313 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių tarifų nustatymo“ nustatė 2013 metų nenaudojamai, įtrauktai į nenaudojamos valstybinės žemės sklypų sąrašą, žemės nuomos mokesčio tarifą – 4 proc. žemės mokestinės vertės. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A1-776 „Dėl nenaudojamų valstybinės žemės sklypų 2015 metų sąrašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas nenaudojamų valstybinės žemės sklypų sąrašas ( toliau – Sąrašas), kuriuo pareiškėjo nuomos teise valdomas sklypas, esantis ( - ), buvo įtrauktas į nenaudojamų valstybinės žemės sklypų 2015 metų sąrašą. Pareiškėjas 2015 m. liepos 24 d. gavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriaus raštą dėl valstybinės žemės mokesčio, jog 2015 m. už pareiškėjo nuomojamą valstybinės žemės sklypą mokestis bus skaičiuojamas taikant 4 proc. žemės nuomos mokesčio tarifą. 2015 m. rugpjūčio 20 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūnijai pateikė prašymą, kuriuo prašė išbraukti pareiškėjo valdomą sklypą iš nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo. 2015 m. rugsėjo 30 d. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti 2015 m. rugpjūčio 31 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Centro seniūnijos sprendimą Nr. 04-2-383, kuriuo jo prašymas buvo atmestas ir įpareigoti priimti naują sprendimą. 2016 m. birželio 2 d. Kauno apygardos administracinio teismo sprendimu, nustačius Viešojo administravimo įstatymo 8 str. pažeidimus, skundas buvo tenkintas iš dalies, panaikinant ginčijamą sprendimą bei įpareigojant atsakovą iš naujo išnagrinėti UAB „Kauno arka“ prašymą. Kauno miesto savivaldybės administracija šio sprendimo neskundė, todėl daro išvadą, jog atsakovas sutiko su teismo pateiktu faktinių aplinkybių vertinimu ir teismo motyvais. Nagrinėjamoje byloje ginčijamu 2016 m. liepos 12 d. sprendimu buvo nuspręsta nesiūlyti Finansų ir ekonomikos skyriui žemės sklypą, esantį ( - ), išbraukti iš 2015 m. Nenaudojamos valstybinės žemės sklypų sąrašo. Teigia, kad šis sprendimas nepagrįstas ir neteisėtas, priimtas tik formaliai taikant Aprašo nuostatas, tinkamai neišnagrinėjus pareiškėjo 2015 m. rugpjūčio 20 d. visų prašyme nurodytų aplinkybių, ignoruojant Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 2 d. sprendime nurodytus motyvus. Pareiškėjo atstovas pažymi, kad pareiškėjas, naudodamasis Aprašo 13 p. jam suteikta teise, pateikė seniūnijai prašymą, fotonuotraukas ir dokumentus, patvirtinančius, kad jo nuomojamas sklypas neatitinka Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. T-286 „Dėl nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtinto Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo 4.1 p. - 4.7 p. nurodytų kriterijų ir turi būti išbrauktas iš Sąrašo. Nurodo, jog net jeigu būtų laikoma, jog žemės sklypas atitinka 4.1-4.7 punktuose nurodytus kriterijus, ši neatitiktis yra sąlygota aplinkybės, kad sklypui pareiškėjas 2014 metais parengė naująjį detalųjį planą, kurio pagrindu bus galima parengti projektą bei tinkamai ir pilnai sutvarkyti sklypą, pastatant ten naują statinį ar rekonstruojant senąjį. Iki detaliojo plano parengimo pareiškėjas negalėjo ir negali užsakyti nei sklypo užstatymo galimybių vizijos, nei būsimo statinio techninio projekto, nei gauti statybos leidimo, nei vykdyti statybos darbų. Mano, kad skundžiamame rašte formaliai bei nemotyvuotai nurodyta, kad šis parengtas detalusis planas nesuteikia teisės nesilaikyti Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių ir tinkamai prižiūrėti bei tvarkyti teritoriją. Todėl, pareiškėjo nuomone, skundžiamas individualus administracinis aktas nėra pagrįstas objektyviais duomenimis ir teisės aktų normomis, priimtas ignoruojant teismo sprendime atsakovui nustatytus įpareigojimus, poveikio priemonė nemotyvuota, taip pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 8 str. reikalavimus. Pabrėžė, jog nuo pat valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo pareiškėjas aktyviai siekia sutvarkyti šį sklypą bei jame stovintį pastatą, sklypas yra kiek įmanoma prižiūrimas: nuolat šienaujama žolė, renkamos šiukšlės, išvežtas po griovimo darbų likęs statybinis laužas, teritorija yra aptverta tvora, ant pastato ir tvoros uždėti ženklai, kad pašaliniams eiti draudžiama, visi įėjimai rakinami. Nurodo, kad nurodytas faktines aplinkybes patvirtina prijungtoje administracinėje byloje Nr. I-1843-505/2016 esantys rašytiniai įrodymai. Vien faktas, kad nenustatyti asmenys periodiškai šiukšlina sklypą, nereiškia, kad pareiškėjas sklypo neprižiūri, Aprašo 4.7 punkte nurodytos sąlygos negalima taikyti aklai. Prašo skundą tenkinti.

6Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija su pareiškėjo skundu nesutinka. Atstovė nurodė, kad atsakovas įvertino 2016 m. birželio 2 d. Kauno apygardos administracinio teismo sprendime nurodytus motyvus bei tinkamai jį įvykdė. Iš naujo išnagrinėjęs 2015 m. rugpjūčio 20 d. pareiškėjo 2015 m. rugpjūčio 20 d. prašymą pagal teismo sprendime nurodytą įpareigojimą, atsakovas atsižvelgė į pareiškėjo prašyme nurodytą aplinkybę dėl 2014 m. parengto detalaus plano ir, pasisakydamas dėl jo įtakos teritorijos priežiūrai ir tvarkymui, priėmė motyvuotą, teisės aktų reikalavimais pagrįstą ir Viešojo administravimo įstatymo 8 str. reikalavimus atitinkantį sprendimą. Pabrėžia, kad ginčo atveju pareiškėjo nuomojamo žemės sklypo įtraukimas į Sąrašą buvo sąlygotas atitikimu Aprašo 4.7 punktui, kaip teisinis pagrindas Aprašo 4.1 punktas nurodytas nebuvo. Teigia, kad 2016 m. liepos 12 d. sprendime išsamiai, aiškiai, motyvuotai ir nedviprasmiškai nurodyta, dėl kokių priežasčių ir kokiomis faktinėmis aplinkybėmis remiantis nutarta netenkinti pareiškėjo prašymo, įvardintas teisinis pagrindas, išnagrinėti prašymo argumentai ir nurodyta, kodėl į juos neatsižvelgiama. Nesutinka su pareiškėjo skundo teiginiu, jog kol nebuvo parengtas žemės sklypo detalusis planas, UAB „Kauno arka“ negalėjo pilnai bei tinkamai sutvarkyti sklypo. Pažymi, jog detalaus plano nebuvimas, nors ir ne dėl pareiškėjo kaltės, neapribojo jo teisės pilna apimtimi disponuoti, naudotis ir valdyti nuomos pagrindais valdomame žemės sklype esančiu turtu tuo aspektu, kad nenaudojamas statinys ir prie jo esanti teritorija nebūtų apleista, bet prižiūrima ir tvarkoma. Negalėjimas vykdyti statinio rekonstrukcijos neužkerta kelio tokio statinio, jo fasado, teritorijos tvarkymui priežiūrai ir nepaneigia pareiškėjo pareigos laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių. Tai aiškiai ir konkrečiai nurodyta skundžiamame sprendime, taigi Kauno apygardos administracinio teismo sprendimas yra tinkamai įvykdytas, tuo labiau, kad teismas neįpareigojo Kauno miesto savivaldybės administracijos priimti išimtinai teigiamą sprendimą pareiškėjo atžvilgiu. Prašo skundą atmesti.

7Trečiojo suinteresuoto asmens - Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė skundo pagrįstumo klausimą palieka spręsti teismo nuožiūra.

8Skundas nepagrįstas ir atmestinas.

9Byloje ginčas kilęs dėl 2016 m. liepos 12 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Centro seniūnijos sprendimo Nr. 04-2-274 (b. l. 14-15) teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, jog administracinėje byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjo valdomas žemės sklypas, esantis ( - ), remiantis Aprašo 4.7 punkte numatytais pagrindais, buvo įtrauktas į 2015 m. liepos 13 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-776 patvirtintą Nenaudojamų valstybinės žemės sklypų 2015 metų sąrašą (prijungta administracinė byla Nr. I-1843-505/2016, b. l. 103-104).

10Byloje nustatyta, kad UAB „Kauno arka“ ginčijamo sprendimo priėmimo metu buvo nebaigto statyti pasato – viešbučio savininkas ir 0,8497 ha valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ), nuomininkas. Šiuo metu šio pastato savininkas – tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Kauno saulėtekis“ (prijungta administracinė byla Nr. I-1843-505/2016, b. l. 113-117).

11Iš bylos medžiagos matyti, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2012 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. T-286 „Dėl nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtino Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašą (toliau - Aprašas), o 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-313 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių tarifų nustatymo“ nustatė 2013 metų nenaudojamai, įtrauktai į nenaudojamos valstybinės žemės sklypų sąrašą, žemės nuomos mokesčio tarifą – 4 proc. žemės mokestinės vertės. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A1-776 „Dėl nenaudojamų valstybinės žemės sklypų 2015 metų sąrašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas nenaudojamų valstybinės žemės sklypų sąrašas ( toliau – Sąrašas), kuriuo pareiškėjo nuomos teise valdomas sklypas, esantis ( - ), buvo įtrauktas į nenaudojamų valstybinės žemės sklypų 2015 metų sąrašą. Pareiškėjas 2015 m. liepos 20 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriaus raštu „Dėl valstybinės žemės mokesčio“ buvo informuotas, jog 2015 m. už jo nuomojamą valstybinės žemės sklypą mokestis bus skaičiuojamas taikant 4 proc. žemės nuomos mokesčio tarifą. 2015 m. rugpjūčio 20 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūnijai pareiškėjas pateikė prašymą, kuriuo prašė išbraukti jo valdomą sklypą iš nenaudojamų valstybinės žemės sklypų sąrašo, teigdamas, jog UAB „Kauno arka“ neatitinka Aprašo 4.7 p nurodytos sąlygos. 2015 m. rugsėjo 30 d. pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti 2015 m. rugpjūčio 31 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Centro seniūnijos sprendimą Nr. 04-2-383, kuriuo jo prašymas buvo atmestas, ir įpareigoti priimti naują sprendimą. 2016 m. birželio 2 d. Kauno apygardos administracinio teismo sprendimu administracinėje byloje Nr. I-1843-505/2016, nustačius Viešojo administravimo įstatymo 8 str. pažeidimus, skundas buvo tenkintas iš dalies, panaikinant ginčijamą sprendimą dėl to, kad nebuvo tiriama bei vertinama aplinkybė dėl 2014 m. parengto detaliojo plano reikšmės priimamam sprendimui bei įpareigojant atsakovą iš naujo išnagrinėti UAB „Kauno arka“ prašymą.

122015 m. liepos 12 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Centro seniūnijos sprendimu Nr. 04-2-274 „Dėl 2016-06-02 Kauno apygardos administracinio teismo sprendimo adm. byloje Nr. I-1843-505/2016“ pakartotinai išnagrinėjus 2015 m. rugpjūčio 20 d. prašymą ir nustačius, kad žemės sklypas ( - ) neatitinka Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos apraše nurodyto kriterijaus – 4.7 punkto, taip pat konstatavus, kad 2014 m. parengtas naujas detalusis planas, kurio pagrindu bus galima parengti projektą ir pilnai sutvarkyti žemės sklypą pastatant naują statinį ar rekonstruojant seną, nesuteikia teisės nesilaikyti „Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių“ ir tinkamai prižiūrėti teritoriją, pareiškėjo prašymas dėl žemės sklypo ( - ), išbraukimo iš žemės, kuriai taikomas padidintas mokesčio tarifas, sąrašo buvo netenkintas. Pareiškėjo nuomone, ir šis ginčijamas Centro seniūnijos sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, priimtas tik formaliai taikant Aprašo nuostatas, tinkamai neišnagrinėjus ir neįvertinus visų pareiškėjo prašyme nurodytų reikšmingų aplinkybių, pateiktų dokumentų, neįsigilinus į ginčo esmę, ignoruojant ankstesnį teismo sprendimą. Pareiškėjas teigia, kad atsakovas, pažeisdamas VAĮ 8 str. 1 d. nuostatas ir padarydamas esminius procedūrinius administracinio sprendimo priėmimo pažeidimus, ginčijamą sprendimą priėmė tinkamai neišnagrinėjęs pareiškėjo prašyme nurodytos aplinkybės dėl 2014 m. parengto detalaus plano.

13Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 2 punktas numato, kad žemės nuomos mokesčio tarifas metams yra ne mažesnis kaip 0,1 procento ir ne didesnis kaip 4 procentai žemės vertės, apskaičiuotos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ nustatyta tvarka. Pagal to paties nutarimo 3 punktą savivaldybės, kurios teritorijoje yra naudojami valstybinės žemės sklypai, taryba nustato konkretų žemės nuomos mokesčio tarifą ir apie tai informuoja valstybinės žemės sklypų naudotojus. Iš esmės tokį reguliavimą numato ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.3, 1.4 punktai. Nagrinėjamu atveju Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-313 1.2.9 punktu už nenaudojamą žemę arba žemę, kurioje stovi nenaudojamais, naudojamais ne pagal paskirtį, apleistais arba neprižiūrimais pripažinti pastatai (patalpos) ir statiniai, nustatytas 4 proc. nuomos mokesčio tarifas.

14Remiantis aptartu teisiniu reglamentavimu darytina išvada, kad ginčijamas aktas sukelia pareiškėjui teisines pasekmes, nes jam išlieka pareiga mokėti 4 procentų dydžio žemės nuomos mokestį, nustatytą Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

15Atsakovo, kaip viešojo administravimo institucijos, priimamiems sprendimams (individualiems administraciniams aktams) taikomos Viešojo administravimo įstatyto nuostatos.

16Pažymėtina, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūnija, kaip viešojo administravimo subjektas, yra saistoma gero administravimo principo imperatyvų. Šis principas įtvirtintas svarbiausiuose nacionalinio lygmens (žr. Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalies nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms) bei tarptautiniuose dokumentuose (Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 str. ir kt.). Iš gero administravimo principo išplaukia, kad valstybės institucijos, priimdamos administracinius sprendimus, privalo dirbti rūpestingai ir veikti taip, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų. Pagal gero administravimo principą valstybės institucijos turi vykdyti procedūrą nešališkai ir objektyviai. VAĮ 8 straipsnyje įtvirtinti individualiam administraciniam aktui keliami bendrieji reikalavimai. Šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatos taip pat įtvirtina viešojo administravimo subjektams pareigą priimtame administraciniame sprendime nurodyti pagrindinius faktus, argumentus ir įrodymus, pateikti teisinį pagrindą, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi, priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Be to, ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1037/2010, 2008 m. birželio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-700/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-422/2009). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuojantis teisės taikymo praktiką, yra taip pat pažymėjęs, kad „viešojo administravimo sistemai priklausančių kompetentingų institucijų sprendimai turi būti aiškūs, tikslūs, nedviprasmiški, leidžiantys suinteresuotam subjektui suvokti, kokios priežastys lėmė vienokį ar kitokį valdžios institucijos sprendimą" (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-1395/2008). Sprendimo priėmimo faktinis pagrindas ir individuali argumentacija turi būti žinomi ne tik viešojo administravimo subjektui, priimančiam sprendimą, bet ir asmeniui, kurio atžvilgiu jis priimamas. Individualus administracinis aktas turi būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių santykių esmę, subjektus, dalyvaujančius šiuose santykiuose, būtų aiškus tų visuomeninių santykių teisinis kvalifikavimas. Visiškai nesilaikant minėtų nuostatų ar laikantis tik iš dalies, paprastai kyla pagrįsta abejonė dėl tokio administracinio akto teisėtumo bei pagrįstumo, įgalinanti teismą, nagrinėjantį tokią bylą, skundžiamą viešojo administravimo subjekto individualų administracinį aktą panaikinti (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1898/2008, 2008 m. gruodžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-2036/2008, 2012 m. rugsėjo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-2134/2012).

17Kaip matyti iš ginčijamo Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Centro seniūnijos 2016 m. liepos 12 d. rašto Nr. 04-2-274 turinio ir jo apimties, jame išsamiai, aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, dėl kokių priežasčių ir kokiomis faktinėmis aplinkybėmis remiantis atsakovas nutarė netenkinti pareiškėjo prašymo, pateiktas atsisakymo išbraukti minėtą žemės sklypą iš Sąrašo teisinis pagrindas bei vertinimas. Sprendime nurodyti nustatytas faktines aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, jis pakankamai individualiai argumentuotas, nėra abstraktus, motyvacija leidžia pareiškėjui suvokti esmines priežastis, lėmusias tokio sprendimo priėmimą. Pažymėtina, kad atsakovas sprendime nurodė, jog 2014 m. parengtas naujas detalusis planas, kurio pagrindu bus galima parengti projektą ir pilnai sutvarkyti žemės sklypą pastatant naują statinį ar rekonstruojant seną, nesuteikia teisės nesilaikyti „Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių“ ir tinkamai prižiūrėti teritoriją, taigi nors ir glaustai, tačiau skundžiamame sprendime iš esmės pasisakyta ir įvertintas 2016 m. birželio 2 d. teismo sprendime nustatytas pažeidimas dėl detalaus plano įtakos.

18Teismo nuomone, pareiškėjo prašymas išbraukti jo nuomojamą sklypą iš Sąrašo buvo tinkamai išnagrinėtas ir motyvuotas, todėl, priešingai nei teigia pareiškėjas, jį priimant nebuvo pažeistos Viešojo administravimo įstatymo 8 dalies nuostatos. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą daryti išvadą, kad ginčijamas raštas atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatytus individualaus administracinio akto turiniui keliamus reikalavimus.

19Minėta, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2012 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. T-286 patvirtino Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašą, kurio nauja redakcija buvo išdėstyta 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-131. Šis Aprašas reglamentuoja žemės, kuriai taikomas padidintas mokesčio tarifas, sąrašo, sudarymo ir keitimo procedūras (l p.), Aprašo tikslas - nustatyti nenaudojamus žemės sklypus ir jų savininkus, nuomininkus (naudotojus), siekiant išsiaiškinti šių žemės sklypų nenaudojimo priežastis ir apmokestinti jų savininkus, nuomininkus (naudotojus) maksimaliais žemės ir žemės nuomos mokesčių tarifais (2 p.). Aprašo 4 punkte nurodyta, jog į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamą Sąrašą įrašoma fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausanti ar jų nuomojama (naudojama) valstybinė žemė, kuri pagal Žemės mokesčio įstatymą ir LR Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimą Nr. 1798 bei 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimą Nr. 1387 yra pripažįstama mokesčio objektu, jei atitinka bent vieną šių kriterijų: asmenų nekilnojamasis turtas yra įtrauktas į Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą (Aprašo 4.1. p.); nuo nenaudojamos žemės sklypo ar jo dalies įsigijimo ar nuomos sutarties sudarymo (naudojimo pradžios) praėjo daugiau kaip metai ir asmenys, pažeisdami Tvarkymo ir švaros taisykles, neremontuoja statinių – netvarko, nedažo ir neprižiūri pastatų ir jų fasadų, nesutvarko nugriautų namų ar kitų statinių teritorijų (Aprašo 4.2 p.); nenaudojamos žemės sklypo savininkui, nuomininkui (naudotojui) išduotas statybą leidžiantis dokumentas – leidimas atlikti statybos darbus (išskyrus paprasto remonto darbus pastato viduje) (toliau – statybos darbai) ir per penkerius metus nuo tokio statybą leidžiančio dokumento išdavimo nustatyta tvarka pabaigtas statinys neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre (Aprašo 4.3 p.); nenaudojamos žemės sklypo savininkui, nuomininkui (naudotojui) išduotas statybą leidžiantis dokumentas – leidimas griauti ir per dvejus metus nekilnojamasis turtas nenugriautas ir nustatyta tvarka neišregistruotas iš Nekilnojamojo turto registro (Aprašo 4.4 p.); parengtas ir patvirtintas nenaudojamos žemės sklypo detalusis planas ir per pusę metų žemės sklypo duomenų pakeitimai neįregistruoti Nekilnojamojo turto registre arba registruoti duomenys neatitinka patvirtinto detaliojo plano duomenų (Aprašo 4.5 p.); nenaudojamos žemės sklypo savininkui, nuomininkui (naudotojui) per dvejus metus nuo detaliojo plano duomenų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre neišduotas statybą leidžiantis dokumentas (Aprašo 4.6 p.); neprižiūrimas nenaudojamas žemės sklypas ar jo dalis (pažeidžiamos Tvarkymo ir švaros taisyklės) (Aprašo 4.7 p.).

20Aprašo 13 punkte numatyta galimybė asmenims, kurių nuosavybės teise valdomas ar nuomojamas (naudojamas) žemės sklypas įrašytas į Sąrašą, per 30 dienų nuo pranešimo apie žemės sklypo įrašymą į Sąrašą išsiuntimo dienos pateikti seniūnijai dokumentus, įrodančius, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 4.1.- 4.7. punktuose nurodytų kriterijų arba atitiktis šiems kriterijams yra sąlygota vienos ar keleto 13.1.p. – 13.2 p. nurodytų aplinkybių.

21Šiuo konkrečiu atveju iš 2015 m. rugpjūčio 20 d. pareiškėjo prašymo Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūnijai (prijungta administracinė byla Nr. I-1843-505/2016, b. l. 15-17) matyti, jog pareiškėjas, naudodamasis Aprašo 13 punkte suteikta teise, pateikė seniūnijai prašymą ir dokumentus, jo teigimu įrodančius, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 4.7 punkte nurodytos sąlygos, t. y. UAB „Kauno arka“ tinkamai prižiūri nuomos teise valdomą sklypą bei nepažeidžia Tvarkymo ir švaros taisyklių, taip pat prašė atsižvelgti ir vertinti aplinkybę, kad sklypui 2014 m. parengtas naujas detalusis planas, kurio pagrindu bus galima parengti projektą bei tinkamai ir pilnai sutvarkyti sklypą, pastatant ten naują statinį ar rekonstruojant seną.

22Teismo vertinimu, tam, jog žemės sklypas būtų įtrauktas į Nenaudojamų žemės sklypų sąrašą, pakanka, kad žemės sklypas atitiktų bent vieną iš aukščiau paminėtų Apraše numatytų kriterijų. Nagrinėjamu atveju byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad pareiškėjo atžvilgiu pagrįstai taikytas 4.7 Aprašo punktas.

23Iš prijungtoje administracinėje byloje surinktų rašytinių įrodymų matyti, kad nagrinėjamu atveju bylai aktualiu ginčo laikotarpiu buvo apleistas ne tik teritorija, kuri, pažeidžiant Tvarkymo ir švaros taisykles (ginčijamame sprendime nurodyti 7, 7.1, 7.3, 14, 25.17 ir 11.2 punktai) buvo netvarkoma, bet ir statinys. Pareiškėjo teiginiai dėl žemės sklypo nuolatinės priežiūros ir tvarkymo yra tik abstraktūs ir deklaratyvūs. Pagal Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisykles asmenys tvarko ir palaiko švarą jiems įstatymų nustatyta tvarka priskirtose teritorijose patys arba sudaro sutartis su kitais asmenimis dėl tokių darbų atlikimo (Taisyklių 2 p.). Jokių objektyvių ir leistinų rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad šis žemės sklypas ir jame esantis statinys buvo tinkamai tvarkomi bei prižiūrimi, nepateikta. Nagrinėjamos administracinės bylos kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad situacija ginčo sklype iš esmės nesikeitė ir vėlesniu laikotarpiu. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, nagrinėdamas 2014 m. kovo 25 d. Centro policijos nuovados raštą dėl neprižiūrimo pastato ir jame kilusio gaisro, organizavo statybvietės ( - ) patikrinimą, po kurio 2014 m. balandžio 16 d. buvo surašytas privalomas nurodymas dėl statybvietės aptvėrimo (tvoros) remonto darbų nuo Spaustuvininkų g. bei pastato atvirų angų sandarinimo darbų atlikimo. Skyrius pakartotinai 2014 m. birželio 16 d. ir rugsėjo 9 d. atliko patikrinimą ir nustatė, kad nurodymas neįvykdytas (prijungta administracinė byla Nr. I-1843-505/2016, b. l. 73-74).

24Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų bazės matyti, kad 2015 m. gegužės 12 d. Kauno apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-869-475/2015 buvo patenkintas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinys atsakovui UAB „Kauno arka“, trečiajam asmeniui Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl įpareigojimo vykdyti privalomąjį nurodymą, įpareigojant atlikti statybvietės aptvėrimo remonto darbus nuo Spaustuvininkų gatvės pusės ir užtaisyti viešbučio, unikalus Nr. ( - ), esančio žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), ( - ), pirmojo aukšto langų, durų ir pan. angas, kad nebūtų galima patekti į viešbučio, unikalus Nr. ( - ), esančio žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), ( - ), vidų. Šis įsiteisėjęs teismų sprendimas, kuriame konstatuotas žemės sklypo nepriežiūros faktai, taip pat paneigia pareiškėjo tvirtinimą, jog Žemės sklypas yra tinkamai aptvertas, prižiūrimas, tvarkomas.

25Nustačius, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 4.7. punkte nurodyto kriterijaus, spręstina, ar šią neatitiktį, kaip teigia pareiškėjas, sąlygojo aplinkybė, jog sklypui 2014 metais buvo parengtas naujas detalusis planas, kurio pagrindu bus galima parengti projektą bei tinkamai ir pilnai sutvarkyti sklypą.

26Teismo nuomone, atsakovas skundžiamame sprendime pagrįstai nurodė, kad UAB „Kauno arka“ 2014 metais parengtas naujas detalusis planas, kurio pagrindu bus galima parengti projektą ir pilnai sutvarkyti žemės sklypą, pastatant naują statinį ar rekonstruojant seną (detalusis planas patvirtintas 2014 m. kovo 26 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-843), nesuteikia teisės nesilaikyti „Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių“ ir tinkamai prižiūrėti bei tvarkyti teritoriją.

27Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina ir tai, kad Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo išnagrinėtoje administracinėje byloje Nr. A-435-492/2017 pagal UAB „Kauno arka“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. spalio 12 d. sprendimo (2017 m. sausio 19 d. nutartis) buvo konstatuota, kad „delsimas patvirtinti detalųjį teritorijos planą nesudaro kliūčių prižiūrėti teritoriją, apriboti trečiųjų asmenų patekimą į ją ar atlikti paprastojo remonto darbus. Sutvarkyti, nudažyti, prižiūrėti statinį ir jo fasadus bei sutvarkyti statinio teritoriją, kad ji atitiktų Tvarkymo ir švaros taisykles, galima ir be detaliojo plano, tačiau tai nebuvo daroma. To nedraudė ir Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartimi patvirtinta taikos sutartis, kuria Bendrovė įsipareigojo nevykdyti jokių statybos darbų pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Statybos leidimų ir infrastruktūros skyriaus 2009 m. vasario 11 d. išduotą statybos leidimą Nr. 38-3N747-64 (I t., b. l. 79–81). Be to, tokių pagrindų neįtraukti atitinkamo žemės sklypą į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą teisės aktai nenustato. <...> Atkreiptinas dėmesys, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. A-843 (I t., b. l. 115) buvo patvirtintas ginčo sklypo detalusis planas, tačiau aptarti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad situacija iš esmės nepasikeitė“.

28Apibendrinus aukščiau išdėstytą darytina išvada, kad, priešingai nei teigia pareiškėjas, 2014 m. parengtas detalusis planas, kurio pagrindu bus galima parengti projektą bei tinkamai ir pilnai sutvarkyti sklypą, pastatant ten naują statinį ar rekonstruojant seną, nevertintinas kaip reikšminga aplinkybė, kuri sąlygoja atitiktį Aprašo 4.7 p. nurodytam kriterijui, nes, kaip teisingai nurodyta skundžiamame sprendime, tai nesuteikė teisės pažeisti Tvarkymo ir švaros taisykles bei atlikti elementarius teritorijos priežiūros, tvarkymo darbus, taigi nepaneigė Aprašo 4.7 punkto taikymo ir nesudarė pagrindo atsakovui pripažinti, kad atitiktis šiam kriterijui objektyviai sąlygota aptariamos aplinkybės. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes darytina išvada, kad atsakovas pagrįstai atsisakė išbraukti žemės sklypą iš Sąrašo.

29Remdamasi tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30Skundą atmesti.

31Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. Pareiškėjas UAB „Kauno arka“ skundu (b.l. 6-13) prašo panaikinti 2016 m.... 5. Pareiškėjo atstovas paaiškino, kad 2012 m. birželio 7 d. Kauno miesto... 6. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija su pareiškėjo skundu... 7. Trečiojo suinteresuoto asmens - Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės... 8. Skundas nepagrįstas ir atmestinas.... 9. Byloje ginčas kilęs dėl 2016 m. liepos 12 d. Kauno miesto savivaldybės... 10. Byloje nustatyta, kad UAB „Kauno arka“ ginčijamo sprendimo priėmimo metu... 11. Iš bylos medžiagos matyti, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2012 m.... 12. 2015 m. liepos 12 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Centro... 13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387... 14. Remiantis aptartu teisiniu reglamentavimu darytina išvada, kad ginčijamas... 15. Atsakovo, kaip viešojo administravimo institucijos, priimamiems sprendimams... 16. Pažymėtina, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūnija,... 17. Kaip matyti iš ginčijamo Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo... 18. Teismo nuomone, pareiškėjo prašymas išbraukti jo nuomojamą sklypą iš... 19. Minėta, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2012 m. birželio 7 d. sprendimu... 20. Aprašo 13 punkte numatyta galimybė asmenims, kurių nuosavybės teise... 21. Šiuo konkrečiu atveju iš 2015 m. rugpjūčio 20 d. pareiškėjo prašymo... 22. Teismo vertinimu, tam, jog žemės sklypas būtų įtrauktas į Nenaudojamų... 23. Iš prijungtoje administracinėje byloje surinktų rašytinių įrodymų... 24. Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų bazės matyti, kad... 25. Nustačius, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 4.7. punkte nurodyto... 26. Teismo nuomone, atsakovas skundžiamame sprendime pagrįstai nurodė, kad UAB... 27. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina ir tai, kad Lietuvos Vyriausiojo... 28. Apibendrinus aukščiau išdėstytą darytina išvada, kad, priešingai nei... 29. Remdamasi tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 30. Skundą atmesti.... 31. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...