Byla 2S-132-781/2013

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jūratė Varanauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovų K. Š. ir L. G. ir trečiojo asmens G. Z. firmos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 12 d. nutarties dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo ieškovui D. V. ir trečiojo asmens Sodų bendrijos „Vitaminas“ pirmininkei V. M. civilinėje byloje pagal ieškovo D. V. ieškinį atsakovams K. Š., L. G., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, AB ,,Lesto“ dėl inžinerinių tinklų projekto ir atliktų statybos (kasimo) darbų teisėtumo, tretieji asmenys G. Z. firma, Sodų bendrija „Vitaminas“, UAB „Neiluva“,

Nustatė

2Atsakovai K. Š. ir L. G. civilinę bylą D. V. v. K. Š., L. G., Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, AB ,,Lesto“ nagrinėjančiam Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui pateikė prašymą įvertinti ieškovo D. V. ir trečiojo asmens Sodininkų bendrijos „Vitaminas“ pirmininkės V. M. procesinius veiksmus ir paskirti jiems baudas (CPK 95 str., 106 str.). Nurodė, kad pagal CPK 95 straipsnį teismas privalo užkirsti šalims kelią piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis ne tik bylos nagrinėjimo metu, bet ir išnagrinėjus bylą bei nustačius, jog ieškovas pareiškė nepagrįstą ieškinį, o trečiasis asmuo sąmoningai veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą, teikdamas tikrovės neatitinkančius įrodymus, tokiu būdu siekdamas suklaidinti teismą. Remiantis CPK 95str., 106 str. nuostatomis praš4 skirti ieškovui ir trečiajam asmeniui baudas.

3Ieškovas D. V. ir trečiasis asmuo Sodų bendrija „Vitaminas“ su prašymu nesutiko. Tvirtino atsakovus neįrodžius ieškovo ir trečiojo asmens atstovo neteisėtų veiksmų (neveikimo), nerūpestingo ir neatidaus elgesio, kaltės ir tyčios turinio, kas sudaro CPK 95 straipsnio taikymo pagrindą.

4Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. kovo 12 d. nutartimi atsakovų K. Š. ir L. G. prašymo skirti ieškovui D. V. ir trečiajam asmeniui Sodininkų bendrijos „Vitaminas“ pirmininkei V. M. netenkino, nenustatęs CPK 95 straipsnyje nustatytų pagrindų baudai už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti. Pirmosios instancijos teismas savo sprendimą motyvavo tuo, kad ieškovas, pareikšdamas reikalavimą CK 4.103 straipsnio 2 dalies pagrindu, vėliau teikdamas dubliką, vykdė teismo įpareigojimus, o patikslintu ieškiniu išreiškė savo poziciją dėl bendrijos vidaus kelio pločio. Dėl trečiojo asmens Sodininkų bendrijos pirmininkės V. M. veiksmų teismas sprendė, jog duodama paaiškinimus apie kilusio tarp šalių ginčo faktines aplinkybes ir pateikdama rašytinius įrodymus – 2009 m. lapkričio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento raštą, kuris yra galiojantis, teismo neklaidino, todėl kaltinti ją procesinių teisių piktnaudžiavimu pagrindo nėra.

5Atsakovai K. Š. ir L. G. ir trečiasis asmuo G. Z. firma atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 12 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės. Tvirtina, jog teismas neteisingai įvertino Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Miesto tvarkymo skyriaus 2009 m. kovo 9 d. raštą Nr. A51-5481(2.9.3.19-UK2) kaip administracinį aktą, kuris iš tiesų yra tik išsakyta specialisto nuomonė, kuri turi būti vertinama visų byloje esančių įrodymų kontekste. Dėl ieškovo D. V. veiksmų, išdėstęs visą ieškovo procesinių veiksmų eigą, nurodo, kad ieškovas sąmoningai vilkino bylos nagrinėjimą. Dėl V. M. veiksmų nurodo, jog Sodų bendrijos pirmininkė veikė turėdama tikslą suklaidinti arba neteikti teisingos informacijos bendrijos nariams ir teismui, tokiu būdu siekdama apginti asmeninius interesus, todėl elgėsi nesąžiningai ir piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis.

6Atskirasis skundas netenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

8Teismas, išnagrinėjęs pateiktą bylos medžiagą bei atskirojo skundo argumentus, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino procesines teisės normas, reglamentuojančias baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimą bei pagrįstai konstatavo nagrinėjamu atveju nesant įstatyme nustatytų pagrindų ieškovui D. V. ir trečiojo asmens Sodų bendrijos „Vitaminas“ pirmininkei V. M. skirti baudas. Nutartis teisėta ir pagrįsta, ją pakeisti ar panaikinti atskirajame skunde išdėstyti argumentai prielaidų nesudaro.

9Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 95 straipsnio 1 dalies nuostatas piktnaudžiaujančia procesinėmis teisėmis šalimi yra pripažįstama tokia šalis, kuri nesąžiningai pareiškia nepagrįstą reikalavimą arba sąmoningai veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010 ir kt.).

10Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo konstatuoti ieškovą D. V. ir trečiąjį asmenį Sodų bendrijos „Vitaminas“ pirmininkę V. M. piktnaudžiavus procesinėmis teisėmis. Nesąžiningai pareikštu nepagrįstu reikalavimu, kuriuo piktnaudžiaujama procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.), pripažintinas tik toks reikalavimas, kurį išnagrinėjus teisme galima padaryti išvadą, kad normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrą reikalų padėtį, panašioje situacijoje teisinės padėties negalėtų įvertinti kaip savo materialinės subjektinės teisės ar įstatymo saugomų interesų pažeidimo ar ginčijimo ir reikalauti ginti jo teises teisme. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, kad ieškovas, pareikšdamas ieškinį, vėliau teikdamas teismui dubliką, patikslintą ieškinį bei paaiškinimus, netinkamai įgyvendino Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir CPK 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos ar sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Ieškovas turi teisinį pagrindą domėtis, kokie veiksmai atliekami su jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype besiribojančioje žemėje ir reikšti reikalavimus teisme dėl, jo nuomone, kitų asmenų veiksmais padarytų jo nuosavybės teisės pažeidimų (apribojimų), siekiant juos pašalinti. Tokia ieškovo teisė nustatyta CPK 42 straipsnio 1 dalyje bei garantuojama procesinio dispozityvumo principo, pagal kurį šalys ir kiti proceso dalyviai, laikydamiesi CPK nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis (CPK 13 str.). Bylos medžiagos duomenys neduoda pagrindo daryti išvadą, kad į teismą ieškovas kreipėsi kitu tikslu, o ne siekdamas realiai apginti savo teisę (pvz., siekiant sukelti nepatogumų kitai šaliai, sudaryti jai spaudimą kituose teisiniuose santykiuose ir pan.,), tokių įrodymų kartu su atskiruoju skundu apeliantas taip pat nepateikė.

11Apelianto atskirajame skunde išdėstytos aplinkybės, susijusios trečiojo asmens teismo proceso metu duotais paaiškinimais ir pateiktais dokumentais, pagrindo spręsti, kad Sodų bendrijos „Vitaminas“ pirmininkė V. M. procesinėmis teisėmis naudojosi ne pagal paskirtį, turėdama neteisėtą tikslą, pagrindo nesudaro. Atkreiptinas dėmesys, kad teikti teismui įrodymus, kurie, proceso dalyvio nuomone, pagrindžia jo nurodomas aplinkybes (poziciją), yra įstatymo leidėjo jam suteita teisė (CPK 47 str.), todėl apelianto argumentai dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Miesto tvarkymo skyriaus 2009 m. kovo 9 d. rašto Nr. A51-5481(2.9.3.19-UK2) įvardijimo skundžiamoje nutartyje, nėra reikšmingi, nes, kaip žinia, dėl byloje esančių duomenų įrodomosios vertės sprendžia teismas (CPK 185 str.).

12Visų išdėstytų aplinkybių kontekste, teisėjų kolegija konstatuoja nesant CPK 95 straipsnyje nurodytų pagrindų, leidžiančių ieškovui D. V. ir trečiajam asmeniui Sodų bendrijos „Vitaminas“ pirmininkei V. M. skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti atsakovų K. Š. ir L. G. prašymą dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ieškovui D. V. ir trečiojo asmens Sodų bendrijos „Vitaminas“ pirmininkei V. M. skyrimo.

13Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 10 Lt sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnį, 96 straipsnio 6 dalį, bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos.

14Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai