Byla e2-905-231/2015
Dėl 747,19 EUR skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui T. U. dėl 747,19 EUR skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas UAB „4finance“ prašo iš atsakovo T. U. priteisti 747,19 EUR skolos, kurią sudaro 289,62 EUR negrąžinta paskolos suma ir 457,57 EUR palūkanų suma, 5 procentų dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Atsakovas neįvykdė CPK 142 straipsnio reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovui prašant priimamas sprendimas už akių.

4Ieškinys tekintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Ieškovas ieškinyje nurodo, kad tarp UAB ,,4finance“ ir atsakovo T. U. 2012-08-29 buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas paskolino atsakovui 144,81 EUR (500,00 Lt) sumą, 30 dienų terminui su 111,14 proc. dydžio metine palūkanų norma. (b.l. 10-14) Vadovaujantis sutarties 2.10 punktu, 2012-09-20 atsakovas pateikė prašymą papildomai 144,81 EUR (500,00 Lt) kredito sumai 30 dienų terminui. Taigi bendra ieškovui T. U. mokėtina suma sudaro 289,62 EUR (1000,00 Lt). (b.l. 8-9). Atsakovas turėjo pareigą ieškovui grąžinti 289,62 EUR (1000,00 Lt) sumą, tačiau atsakovas savo pareigos nevykdė.

7Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, darytina išvada, jog tarp šalių sudarytos paskolos pagrindu atsirado paskolos prievoliniai teisiniai santykiai. Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. l d.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Atsakovas savo prievolės grąžinti gautą paskolą sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neįvykdė. Atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų atsakovas teismui nepateikė, o byloje esantys duomenys patvirtina prievolės neįvykdymo faktą. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo reikalavimas priteisti 289,62 EUR negrąžintą skolą, yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

8Be to, ieškovas prašo priteisti palūkanų skaičiuojamų nuo kredito grąžinimo termino pabaigos iki ieškinio pateikimo dienos, skaičiuojant nuo mokėtinos sumos 199,80 proc. metinių palūkanų pagal CK 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1 punktą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas laiku negrąžino kredito, ieškovas reikalauja iš atsakovo priteisti 457,57 EUR (1579,90 Lt) palūkanų, nes tai yra ieškovo nuostoliai (negautos pajamos) remiantis CK 6.256 str. 2 d., 6.249 str. 1 d. ir 6.261 str.

9Pažymėtina, kad ieškovą ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str. 5 d. nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-502/2009, Nr. 3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas.

10CK 6.874 str. 1 d. nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005; Nr. 3K-3-298/2007). Tokias palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių. Palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t.y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi. Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėse bylose Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012). Todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

11Nagrinėjamu atveju metinė palūkanų norma yra 199,80 proc. Nors kreditas nebuvo grąžintas sutartyje numatytu terminu, tačiau, ieškinys pateiktas tik praėjus daugiau kaip dvejiems metams nuo termino grąžinti kreditą pabaigos. Be to, kai rinkos profesionalu esantis ieškovas, nesiimdamas savalaikių ir aktyvių savo teisės įgyvendinimo veiksmų, beveik metus skaičiuoja ir taip dideles metines palūkanas, jos praranda mokėjimo funkciją, o per tokį ilgą laiką susikaupus didelei palūkanų sumai mokėjimo funkciją transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, į tai kad metinės palūkanos dvigubai viršija paskolos sumą, ir remdamasis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., teismas priteisiamų palūkanų dydį mažina per pusę - iki 228,79 EUR.

12CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas, privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

13Kai ieškinys tenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys tenkintas iš dalies, t.y. ieškovui priteistinos palūkanos sumažintos nuo 457,57 EUR iki 228,79 EUR, teismas konstatuoja, kad yra patenkinta 69,38 proc. ieškinio reikalavimų, todėl iš atsakovo priteisia 11,79 EUR (17,00 EUR x 69,38 proc.) ieškovo turėtų bylinėjimosi išlaidų už sumokėtą žyminį mokestį.

14Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministrės 2011-11-07 įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355, bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteisiamos.

Nutarė

15ieškinį patenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovui UAB „4finance“ iš atsakovo T. U. 289,62 EUR skolos, 228,79 EUR sutartinių palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, t.y. 518,41 EUR nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2015-02-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 11,79 EUR bylinėjimosi išlaidų.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Trakų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai