Byla I-3850-789/2013
Dėl akto privalomųjų nurodymų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondo Blauzdžiaus, Rasos Ragulskytės-Markovienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Halinos Zaikauskaitės, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Vilniaus energija“ atstovei Aistei Giruckienei, atsakovo Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus atstovui Igoriui Tkačenkai ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Antakalnio būstas“ atstovei Eglei Agintaitei, išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Vilniaus energija“ skundą atsakovui Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriui (tretieji suinteresuoti asmenys Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija ir UAB „Antakalnio būstas”) dėl akto privalomųjų nurodymų panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėja UAB „Vilniaus energija“ 2013-05-02 išsiuntė paštu teismui skundą (b. l. 1–11), kuriame prašo panaikinti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus (toliau – ir Inspekcija) 2013-05-02 teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi akto Nr. PA-1275(V13) (toliau – ir Aktas) privalomus nurodymus.

4Paaiškino, kad Akte suformuluoti nurodymai neatitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) analogiškose bylose tarp pareiškėjos ir Inspekcijos formuojamos praktikos, pačios Inspekcijos pareiškėjai ir valstybės institucijoms adresuotame 2013-01-25 rašte Nr. 13SR-42 pateikiamos pozicijos, taip pat prieštarauja karšto vandens skaitiklių savininkų ir viešajam interesui. Nurodė, kad Akto privalomi nurodymai naikintini kaip neatitinkantys teisės aktų reikalavimų, faktinės situacijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – ir Komisija), Inspekcijos, Energetikos ministerijos ir kitų valstybės institucijų viešai skelbiamos pozicijos / išaiškinimų. Taip pat paaiškino, kad priimtas individualus administracinis aktas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) keliamų bendrųjų reikalavimų administraciniams aktams, nustatytų minėto įstatymo 8 str. 1–3 d. Atkreipė dėmesį, kad Akto privalomi nurodymai nemotyvuoti, neatsakyta į pareiškėjos paklausimuose keliamus klausimus, pirmo Akto nurodymo priėmimas pažeidžia Metrologijos įstatymo 22 str. 2 d., Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų (toliau – ir Nuostatai), patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-04-27 įsakymo Nr. 4-264 1 p., 11.5–11.6 p. Paaiškino, kad nurodymai surašyti neatlikus tikslios sisteminės teisės normų analizės ir netinkamai kvalifikavus faktines aplinkybes.

5Nurodė, kad Inspekcijos reikalavimas išskirtine tvarka būtent patikrintame name įrengti skaitiklius prieštarauja Vilniaus miesto savivaldybės tvirtinamiems atsiskaitomųjų karšto vandens prietaisų įrengimo / aptarnavimo veiklos planams. 2013-02-15 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1070 „Dėl Tarybos 2010-04-28 sprendimo Nr. 1-1514 „Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“ pakeitimo“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo / aptarnavimo laikotarpis (veiklos planas) Vilniaus mieste yra patvirtintas (pratęstas) iki 2017-03-01, todėl Inspekcija negali reikalauti ir bausti už tai, kad 2013-05-27 daugiabučiame name Klinikų g. 15, Vilnius, nėra įrengti karšto vandens tiekėjai nuosavybės teise priklausantys karšto vandens skaitikliai, nes tikslus terminas, per kurį karšto vandens tiekėjas turi įvykdyti pareigą įrengti karšto vandens apskaitos prietaisus vieno ar kito konkretaus daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose, nėra apibrėžtas.

6Pažymėjo, kad teisės aktuose nėra aiškiai įvardyta nei „karšto vandens apskaitos sutvarkymo“ sąvoka ar turinys, nei šios teisės normos įvykdymo vertinimas, kai patys vartotojai atsisakė perleisti (parduoti) jiems priklausančius karšto vandens skaitiklius karšto vandens tiekėjui. Taip pat neaptartos ir situacijos, kai dalyje daugiabučio namo butų tokių karšto vandens skaitiklių įrengti apskritai neįmanoma (buto savininkai emigravę ar jų tikroji gyvenamoji vieta nežinoma, nenori mokėti karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokesčio ir leisti įrengti skaitiklių ir pan.). Pabrėžė, kad pagal VAĮ 363 str. kompetentingos viešojo administravimo institucijos yra pateikusios vienareikšmius išaiškinimus, kad kol yra nepasibaigę vietos savivaldybių tarybų patvirtinti naujų karšto vandens tiekėjams priklausančių skaitiklių įrengimo planai (t. y. prievolės įrengti karšto vandens skaitiklius atitinkamuose namuose įvykdymo terminas), iš karšto vandens tiekėjų yra reikalaujama tik informacijos apie prievolės vykdymo eigą. Nurodė, kad, nesant duomenų apie vartotojams priklausančių karšto vandens skaitiklių sugadinimą, teisės aktai nedraudžia naudotis vartotojų teikiamais tiekėjams vartotojams nuosavybės teise priklausančių skaitiklių rodmenimis.

7Atkreipė dėmesį, kad pareiškėja vykdo visas savo, kaip karšto vandens tiekėjos, prievoles namuose, kuriuose yra taikomos karšto vandens kainos ir ji yra karšto vandens tiekėja. Tai patvirtina ir karšto vandens tiekėjos siūlymai 1-ajį apsirūpinimo karštu vandeniu būdą taikančių namų vartotojams parduoti jiems priklausančius karšto vandens skaitiklius, informuoti apie jiems priklausančių karšto vandens skaitiklių metrologinės patikros būklę bei, esant poreikiui, leisti organizuoti tokių skaitiklių metrologinę patikrą. Paaiškino, kad 1-ajį apsirūpinimo karštu vandeniu taikančiuose namuose pareiškėja jau yra įrengusi daugiau kaip 35 tūkstančius naujų jai priklausančių elektroninių karšto vandens skaitiklių (gyventojų sutikimu keisdama jiems priklausiusius karšto vandens skaitiklius). Pažymėjo, kad Akto pirmu nurodymu Inspekcija neturėjo teisės nurodyti atsiskaitymams su vartotojais naudoti patiems vartotojams, o ne karšto vandens tiekėjui priklausančius karšto vandens skaitiklius su galiojančia metrologine patikra, nes Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-10-25 įsakymo Nr. 1-297 1 p., 185 p. tokį draudimą nustato tik karšto vandens tiekėjo įrengtiems skaitikliams.

8Paaiškino, kad pagal Metrologijos įstatymo 22 str. 2 d. 1 ir 2 p. pirmiausia turėjo būti duotas įspėjimas tikrinamam ūkio subjektui ir motyvuotas įpareigojimas pašalinti pažeidimą (nurodant pažeidimo ištaisymo būdą ir realiai įgyvendinamą tokiam pažeidimo pašalinimui suteikiamą laiką) ir tik nustačius, kad pažeidimas laiku nepašalinamas, yra pagrindas formuluoti naują nurodymą, kuriuo būtų uždraudžiama naudoti tam tikras matavimo priemones, t. y. pagal galiojančius teisės aktus Inspekcijos pareigūnai nustatę teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimus gali uždrausti naudoti matavimo priemones ūkio subjektui tik tokiu atveju, jei ūkio subjektas nepašalina per Inspekcijos nustatytą terminą nustatytų pažeidimų. Nurodė, kad minėtų reikalavimų nebuvo laikytasi, todėl Akto pirmas nurodymas yra surašytas pažeidžiant Metrologijos įstatymo 22 str. 2 d. ir Nuostatų 11.5–11.6 p.

9Nurodė, kad teismų praktika dėl pareiškėjai nepriklausančių (vartotojų nuosavybėje esančių) karšto vandens skaitiklių sąrašų ir patikros grafikų sudarymo rodo, kad ji negali sudaryti svetimų, t. y. jai nuosavybės teise nepriklausančių, karšto vandens skaitiklių patikros grafikų ir sąrašų. Paaiškino, kad pareiškėja gali Inspekcijai pateikti tik jai, kaip karšto vandens tiekėjai, priklausančių ir jos lėšomis įrengtų karšto vandens skaitiklių sąrašus bei duomenis apie skaitiklius tuose Vilniaus miesto daugiabučiuose namuose, kuriuose tokie karšto vandens tiekėjai nuosavybės teise priklausantys karšto vandens skaitikliai yra įrengti. Be to, minima informacija, t. y. sąrašai ir duomenys, Inspekcijai buvo teikiami susipažinti 2012 m. gruodžio mėnesį vykusio patikrinimo metu, taigi Inspekcijos nurodymų dalys yra įvykdytos. Be to, pareiškėjos nuomone, nustatytas vieno mėnesio terminas informuoti Inspekciją apie nurodymų vykdymo eigą yra per trumpas, kadangi realus pareiškėjos rangovo kontaktavimas su gyventojais ir karšto vandens skaitiklių įrengimas dėl darbų pobūdžio užtrunka ilgiau nei du mėnesius. 2013-05-27 pareiškėja informavo Inspekciją, kad, reaguojant į Inspekcijos pageidavimą, Klinikų g. 15, Vilnius, name naujų karšto vandens tiekėjui priklausančių karšto vandens skaitiklių įrengimas bus organizuotas pirmumo tvarka, o numatoma darbų pradžia – 2013 m. birželio mėnuo.

10Atsakovas Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius atsiliepime (b. l. 103–110) nurodė, kad su skundu nesutinka, ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad Akto nurodymas atsiskaitymams su vartotojais naudoti tik karšto vandens skaitiklius su galiojančia metrologine patikra yra susijęs su Metrologijos įstatymo 15 str. 1 d. 1 p. bei 17 str. 2 d. nustatytu teisiniu reglamentavimu. Nurodė, kad pareiškėja iki 2010-11-01 privalėjo perimti vartotojams priklausančių skaitiklių nuosavybę arba įrengti savo karšto vandens skaitiklius. Be to, nuo 2010-11-01 ir vartotojams nuosavybės teise priklausančius, ir savo įrengtus karšto vandens skaitiklius turi prižiūrėti pareiškėja. Pažymėjo, kad analogišką išvadą padarė LVAT administracinėje byloje Nr. A525-1340/2012. Mano, kad pareiškėjos minimi siūlymai viešai spaudoje ir individualiai su sąskaitomis vartotojams perduoti jiems nuosavybės teise priklausančius karšto vandens skaitiklius arba atlikti vartotojams priklausančių karšto vandens skaitiklių metrologinę patikrą nėra pakankamas karšto vandens tiekėjo pareigos įrengti, prižiūrėti ir laiku atlikti karšto vandens skaitiklių metrologinę patikrą įvykdymas, nes Taisyklių 183 p. nustato, kad vartotojui atsisakius perduoti (parduoti) karšto vandens skaitiklį su galiojančia metrologine patikra, karšto vandens tiekėjas privalo įrengti savo karšto vandens skaitiklį. Paaiškino, kad minėti siūlymai yra tik pareiškėjos bandymas įvykdyti karšto vandens tiekėjo pareigą įrengti, prižiūrėti ir laiku atlikti karšto vandens skaitiklių metrologinę patikrą, tačiau toks bandymas nėra šios pareigos įvykdymas.

11Atkreipė dėmesį, kad Inspekcija supranta, kad neįmanoma iš karto pakeisti visų karšto vandens skaitiklių, todėl Akte buvo nurodyta iki nustatyto termino informuoti Inspekciją ne apie jau įvykdytus nurodymus, o apie nurodymų vykdymo eigą, t. y. iš pareiškėjos nėra reikalaujama iš karto pakeisti visus patikrinto namo karšto vandens skaitiklius ar atlikti jų metrologinę patikrą, o reikalaujama iki nustatyto termino informuoti, kaip pareiškėja planuoja pašalinti Akte nustatytus pažeidimus. Mano, kad metrologiškai nepatikrintų karšto vandens skaitiklių rodmenų naudojimas atsiskaitymams pažeidžia ne tik Metrologijos įstatymo 15 str. 1 d. 1 p. ir 17 str. 2 d. reikalavimus, bet ir karšto vandens vartotojų interesus, todėl karšto vandens vartotojo sutikimas, kad karšto vandens tiekėjas atsiskaitymams naudotų vartotojui priklausančio metrologiškai nepatikrinto karšto vandens skaitiklio rodmenis, kol nebus įrengtas naujas karšto vandens tiekėjui priklausantis karšto vandens skaitiklis, yra privaloma sąlyga. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėja nėra pateikusi įrodymų, kurie patvirtintų abipusį bei suderintą patikrinto namo karšto vandens vartotojų ir pareiškėjos susitarimo egzistavimą.

12Pažymėjo, kad karšto vandens tiekėjas, atsižvelgdamas į savo galimybes, pats turi nuspręsti, kuriuos Taisyklėse nurodytus konkrečius veiksmus atlikti, todėl Inspekcija negali nurodyti, kokiais konkrečiais veiksmais pareiškėja turi pašalinti Akte nustatytus pažeidimus. Mano, kad pareiškėjos, vykdant Inspekcijos nurodymą iki 2013-05-27 informuoti Inspekciją apie nurodymų vykdymo eigą, 2013-05-27 Inspekcijai pateiktas raštas rodo, kad ji sutinka su Inspekcijos nurodymais atsiskaitymams naudoti karšto vandens skaitiklius su galiojančia metrologine patikra. Pabrėžė, kad Akto nurodymai neprieštarauja 2013-02-15 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1070 patvirtintam apskaitos prietaisų įrengimo planui, nes Akto nurodymai suformuluoti taip, kad nereikalaujama iš karto jų įvykdyti (iki tam tikro termino įrengti / pakeisti karšto vandens skaitiklių), tačiau reikalaujama iki nustatyto termino informuoti Inspekciją apie nurodymų vykdymo eigą.

13Paaiškino, kad Inspekcija, surašydama Akto nurodymus, neįgyvendino Metrologijos įstatymo 22 str. 2 d. 2 p. ir Nuostatų 11.6 p. jiems suteiktos teisės, nes anksčiau nebuvo nurodęs termino, per kuriuos turi būti pašalinti pažeidimai. Akte nurodyta, kad nurodymai duoti vadovaujantis Metrologijos įstatymo 22 str. 2 d. 1 p. ir Nuostatų 11.5 p. Atkreipė dėmesį, kad, vykdydama imperatyvius įstatymo reikalavimus ir gindama karšto vandens vartotojų interesus, Inspekcija negalėjo duoti kitokio nurodymo. Paaiškino, kad Akto turinys iš esmės yra rašytinis įspėjimas apie nustatytus pažeidimus, kaip tai yra reglamentuojama Metrologijos įstatymo 22 str. 2 d. 1 p. ir Nuostatų 11.5 p.

14Mano, kad Akto antras nurodymas parengti atsiskaitymams su vartotojais už sunaudoto karšto vandens kiekį naudojamų karšto vandens skaitiklių sąrašą, patvirtinti jį vadovo parašu bei sudaryti skaitiklių patikros grafikus yra neatsiejamai susijęs ir logiškai išplaukia iš pirmo nurodymo. Pažymėjo, kad galiojantys teisės aktai nenustato galimybės nesudaryti atsiskaitymams naudojamų karšto vandens skaitiklių sąrašo, kai šie skaitikliai nuosavybes teise priklauso vartotojams. Todėl pareiškėja privalo sudaryti atsiskaitymams naudojamų karšto vandens skaitiklių sąrašą neatsižvelgdama į tai, kam šie skaitikliai priklauso nuosavybės teise. Nurodė, kad Inspekcija pagrįstai davė nurodymą pareiškėjai sudaryti karšto vandens skaitiklių patikros grafiką, nes atlikus skaitiklio metrologinę patikrą būtina nustatyti kitos patikros datą. Pabrėžė, kad LVAT iš esmės analogiškose bylose ne kartą pripažino teisėtais ir pagrįstais Inspekcijos nurodymus sudaryti karšto vandens skaitiklių sąrašus ir patikros grafikus, neatsižvelgiant į tai, kam šie skaitikliai priklauso nuosavybės teise. Paaiškino, kad nors pareiškėja mano, kad nustatytas vieno mėnesio terminas yra per trumpas, tačiau Akte nėra reikalaujama per vieną mėnesį įrengti naujus karšto vandens skaitiklius, o nurodoma tik informuoti apie nurodymų vykdymo eigą.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo Komisija atsiliepime (b. l. 99–102) prašė spręsti dėl jos procesinio statuso pakeitimo bei bylą nagrinėti teismo nuožiūra. Paaiškino, kad Komisija yra valstybės įstaiga, kuri, vadovaudamasi Energetikos įstatymo 8 str. 9 d., tvirtina valstybės reguliuojamų kainų nustatymo metodikas, nustato valstybės reguliuojamų kainų viršutines ribas, kontroliuoja valstybės reguliuojamų kainų bei tarifų taikymą ir atlieka kitas funkcijas. Nurodė, kad Komisijos funkcijas bei kompetenciją centralizuoto šilumos tiekimo ir karšto vandens tiekimo sektoriuose nustato Šilumos ūkio įstatymas. Mano, kad, atsižvelgiant į Komisijai suteiktą kompetenciją ir įvertinus bylos faktines aplinkybes, nėra suprantamas Komisijos procesinio statuso, t. y. trečiojo suinteresuoto asmens, suteikimo pagrindas, nes šios bylos išsprendimas (pareiškėjos reikalavimų patenkinimas ar atmetimas) neturės jokios įtakos Komisijos atliekamoms funkcijoms, t. y. neturės tiesioginės ar netiesioginės įtakos Komisijos teisėms ir pareigoms, Komisijos priimtiems nutarimams ir teisiniam reguliavimui. Todėl vien tai, kad Komisija atlieka šilumos sektoriaus valstybinio reguliavimo funkcijas, nesudaro pagrindo traukti Komisiją į bylos nagrinėjimą kaip trečiąjį suinteresuotą asmenį.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Antakalnio būstas“ atsiliepime (b. l. 138–139) nurodė, kad sutinka su skundu, ir mano, jog pareiškėjos skundas turėtų būtų tenkinamas. Paaiškino, kad pareiškėja savo skunde nurodė išsamius ir pagrįstus argumentus dėl ginčijamo akto neteisėtumo. Mano, kad iš pareiškėjos nurodytų argumentų matyti, jog Akte suformuluoti nurodymai neatitinka LVAT formuojamos praktikos, taip pat Inspekcijos išdėstytos pozicijos pareiškėjai adresuotuose raštuose. Nurodė, kad byloje nėra pateikta duomenų, kurie patvirtintų atsakovės poziciją bei teisės aktų interpretavimą.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimo nepateikė.

18Teismo posėdyje pareiškėjos atstovė nurodė, kad palaiko skunde išdėstytus argumentus. Paaiškino, kad pirmas privalomas nurodymas yra nesuderintas su teisės aktuose nustatytu terminu, per kurį pareiškėja turi pakeisti skaitiklius. Nurodė, kad Akte suformuluotas antras nurodymas yra neteisėtas, nes prašoma pateikti viso miesto, o ne tik patikrinto namo skaitiklių sąrašą, ir ne tik pareiškėjai, bet ir butų savininkams priklausančių skaitiklių sąrašą. Atkreipė dėmesį, kad trečiame nurodyme nustatytas terminas yra per trumpas įvykdyti privalomuosius nurodymus.

19Teismo posėdyje atsakovo atstovas su skundu nesutiko, remdamasis iš esmės atsiliepime į skundą nurodytais argumentais, ir prašė jį atmesti. Pažymėjo, kad nėra pareiškėjai svetimų skaitiklių, nes pagal teisės aktus ji privalo prižiūrėti visus skaitiklius, ir atsiskaitymams su vartotojais naudoti tik skaitiklius su galiojančia metrologine patikra. Paaiškino, kad Skyrius pagal Metrologijos įstatymą neturi teisės leisti naudoti skaitiklių su negaliojančia metrologine patikra, tačiau šiuo metu, atsižvelgdamas į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą, netaiko sankcijų už pažeidimus. Atkreipė dėmesį, kad antrame nurodyme yra suformuluotas įpareigojimas pateikti viso miesto, o ne tik patikrinto namo skaitiklių sąrašą.

20Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Antakalnio būstas“ atstovė nurodė, kad palaiko skunde išdėstytus argumentus.

21Trečiųjų suinteresuotų asmenų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovai teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio laiką ir vietą jiems pranešta tinkamai.

22Skundas tenkintinas iš dalies.

23Byloje kilęs ginčas dėl Inspekcijos 2013-05-02 teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi akto Nr. PA-1275(V13) teisėtumo ir pagrįstumo.

24Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pagal vartotojo prašymą Inspekcijos pareigūnai atliko patikrinimą, kaip pareiškėja, teikdama šilumą ir karštą vandenį gyvenamajam namui Klinikų g. 15, Vilnius, laikosi teisinės metrologijos reikalavimų. Patikrinimo metu Inspekcija nustatė, kad namo gyventojai už sunaudotą karštą vandenį atsiskaito pagal butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių rodmenis. Inspekcija, pasirinktinai patikrinusi ginčo namo penkiuose butuose sumontuotus skaitiklius, nustatė, kad skaitikliai neturi galiojančių patikros žymenų ar galiojančią patikrą patvirtinančių dokumentų, skaitikliai techniškai tvarkingi ir užplombuoti UAB „Vilniaus energija“ plombomis. Patikrinimo metu nustatytos aplinkybės buvo užfiksuotos Inspekcijos 2013-05-02 Akte, kuriame konstatuota, kad UAB „Vilniaus energija“ pažeidė Metrologijos įstatymo 17 str. 2 d. reikalavimus, nes, būdama atsakinga už Klinikų g. 15, Vilnius, įrengtų karšto vandens skaitiklių metrologinę patikrą, atsiskaitymams už karštą vandenį su vartotojais naudojo skaitiklius, neturinčius galiojančių patikros žymenų ar kitų galiojančią patikrą patvirtinančių duomenų. Vadovaudamasi Metrologijos įstatymo 22 str. 2 d. 1 p. ir Nuostatų 11.5 p. nuostatomis, Inspekcija davė pareiškėjai tokius privalomus nurodymus: 1) vadovaujantis Metrologijos įstatymo 15 str. 1 d. ir 17 str. 2 d. nuostatomis atsiskaitymams su vartotojais naudoti tik karšto vandens skaitiklius su galiojančia metrologine patikra; 2) parengti atsiskaitymams su vartotojais už sunaudoto karšto vandens kiekį naudojamų karšto vandens skaitiklių sąrašą, patvirtinti jį vadovo parašu bei sudaryti karšto vandens skaitiklių patikros grafikus; 3) apie nurodymų vykdymo eigą raštu iki 2013-05-27 informuoti Inspekciją (b. l. 17–18).

25Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Metrologijos įstatymas, kurio 15 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad teisinis metrologinis reglamentavimas taikomas matavimo priemonėms, kurios naudojamos nustatant prekių, energijos, paslaugų kiekį ir vertę tiesioginio pardavimo sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo bei atsiskaitant už suteiktas paslaugas ir prekes, kai nuo jų kiekio matavimo priklauso kaina. Juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie patiekia rinkai, įrengia bei naudoja matavimo priemones, kurios yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai, yra atsakingi už tai, kad būtų laiku atliktas techninių reglamentų ar kitų teisės aktų nustatytas metrologinis patvirtinimas (Metrologijos įstatymo 17 str. 2 d.). Pagal Metrologijos įstatymo 22 str. 2 d. 1 p. Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnai, nustatę teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimą, turi teisę raštu apie tai įspėti tikrinamus ūkio subjektus ir įpareigoti juos per nustatytą laiką pašalinti pažeidimą.

26Byloje ginčo dėl to, kad atsiskaitymams už karštą vandenį daugiabutyje, esančiame adresu: Klinikų g. 15, Vilnius, buvo naudojami vartotojų butuose įrengti karšto vandens skaitikliai, nėra. Pagal LVAT praktiką (2010-10-25 nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1178/2010) vartotojų butuose esantys karšto vandens apskaitos prietaisai laikytini atsiskaitomaisiais, kadangi šių prietaisų rodmenys naudojami atsiskaitymui su karšto vandens tiekėju – UAB „Vilniaus energija“, o ne karšto vandens išdalijimo proporcijoms nustatyti. Vadinasi, pagal Metrologijos įstatymo 15 str. 1 d. 1 p., vartotojų butuose įrengtiems karšto vandens skaitikliams taikomas metrologinis teisinis reglamentavimas. Pareiga užtikrinti, kad laiku būtų atliktas naudojamų matavimo priemonių, kurios yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai, metrologinis patvirtinimas, t. y. ir matavimo priemonės patikra (pirminė, periodinė, neeilinė, atrankinė), tenka juridiniam ar fiziniam asmeniui, naudojančiam matavimo priemones (Metrologijos įstatymo 17 str. 2 d.). Ginčo dėl to, kad UAB „Vilniaus energija“ yra daugiabučio namo, esančio adresu: Klinikų g. 15, Vilnius, karšto vandens tiekėja byloje nėra.

27Pagal Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 2 d. karšto vandens apskaitos prietaisus daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose įrengia, prižiūri ir jų patikrą atlieka karšto vandens tiekėjas, jeigu iki Šilumos ūkio įstatymo įsigaliojimo sudarytose karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose sutartyse nenustatyta kitaip. To paties įstatymo 16 str. 4 d. nustatyta, kad karšto vandens tiekėjas arba Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 2 d. nustatytu atveju esamas tiekėjas įrengia vartotojo bute ar kitose patalpose karšto vandens apskaitos prietaisus tiekimo-vartojimo ribos vietoje. Šių apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros sąnaudos įtraukiamos į karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį. Šių apskaitos prietaisų rodmenys naudojami atsiskaityti su karšto vandens tiekėjais už karštam vandeniui paruošti suvartotą geriamojo vandens kiekį, taip pat šilumos kiekiui, suvartotam su karštu vandeniu, paskirstyti buitiniams šilumos vartotojams.

28Taisyklių 171 p. nustatyta, jog karšto vandens tiekėjas savo lėšomis įrengia, prižiūri karšto vandens skaitiklius ir atlieka jų metrologinę patikrą. Pagal Taisyklių 8 p. karšto vandens skaitiklis – vartotojo sunaudoto karšto vandens kiekio matavimo prietaisas, pagal kurio rodmenis atsiskaitoma su karšto vandens tiekėju už sunaudotą karštą vandenį. Pastato buto ar kitų patalpų savininkui arba bendrosios dalinės nuosavybės teise – nuosavybės bendraturčiam iki Taisyklių įsigaliojimo priklausantys karšto vandens skaitikliai, kurių metrologinė patikra nepasibaigusi, perduodami (parduodami) karšto vandens tiekėjų nuosavybėn (Taisyklių 182 p.). Taisyklių 183 p. reglamentuota, kad, vartotojui atsisakius perduoti (parduoti) karšto vandens skaitiklį su galiojančia metrologine patikra, karšto vandens tiekėjas privalo įrengti savo karšto vandens skaitiklį ir apskaitai naudojami karšto vandens tiekėjo įrengto skaitiklio rodmenys. Pagal Taisyklių 181 p., įsigaliojus šioms Taisyklėms, karšto vandens vartotojams nuosavybės teise priklausančius karšto vandens skaitiklius prižiūri karšto vandens tiekėjai.

29Kaip nustatyta anksčiau, atsiskaityti už sunaudotą karštą vandenį naudojamo daugiabučio namo, esančio adresu: Klinikų g. 15, Vilnius, vartotojų butuose įrengti karšto vandens skaitikliai yra atsiskaitomieji apskaitos prietaisai, kurie pagal Metrologijos įstatymą atsiskaitymams gali būti naudojami tik su galiojančia metrologine patikra. Sisteminis anksčiau nurodytų teisės aktų nuostatų aiškinimas sudaro pagrindą konstatuoti, kad už vartotojams priklausančių atsiskaitomųjų matavimo priemonių metrologinės patikros organizavimą yra atsakingas karšto vandens tiekėjas – šiuo atveju pareiškėja. Nustatyta, kad atskaitymams už ginčo name sunaudotą karštą vandenį patikrinimo metu buvo naudojami butuose įrengti karšto vandens skaitikliai, neturintys galiojančios metrologinės patikros. Įvertinęs tai, teismas daro išvadą, kad ginčijamame Akte UAB „Vilniaus energija“ duotas nurodymas atsiskaitymams su vartotojais už sunaudotą karštą vandenį naudoti tik karšto vandens skaitiklius su galiojančia metrologine patikra atitinka nustatytą teisinį reglamentavimą, todėl yra teisėtas. Aplinkybė, kad karšto vandens apskaitos prietaisai yra įrengti pačių butų savininkų (ne pareiškėjos nuosavybė), pagal LVAT praktiką vertintina kaip sudaranti tam tikras objektyviai sudėtingesnes sąlygas artimiausiu metu pakeisti ar organizuoti didelio kiekio apskaitos prietaisų metrologinę patikrą, tačiau neatleidžia pareiškėjos nuo šių teisės aktuose nustatytų pareigų įvykdymo (LVAT 2012-11-21 nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1340/2012).

30Taisyklių 183 p. nustatyta, kad, vartotojui atsisakius perduoti (parduoti) karšto vandens skaitiklį su galiojančia metrologine patikra, karšto vandens tiekėjas privalo įrengti savo karšto vandens skaitiklį. Karšto vandens skaitiklis įrengiamas prieš vartotojo karšto vandens skaitiklį karšto vandens tiekėjui priimtinoje vietoje. Apskaitai naudojami karšto vandens tiekėjo įrengto skaitiklio rodmenys. Vertinant pareiškėjos argumentus dėl spaudoje ir su sąskaitomis vartotojams išdėstytų siūlymų perduoti jiems nuosavybės teise priklausančius skaitiklius arba atlikti skaitiklių patikrą, pažymėtina, jog Taisyklių 183 p. yra įtvirtintas imperatyvus reikalavimas pareiškėjai įrengti savo karšto vandens skaitiklį, todėl visi kiti būdai (minėti siūlymai) šiuo atveju nelaikytini įpareigojimo vykdymu.

31Teismo posėdyje atsakovo atstovas patvirtino, kad nurodymas atsiskaitymams su vartotojais naudoti tik karšto vandens skaitiklius su galiojančia metrologine patikra savaime nereiškia, kad UAB „Vilniaus energija“ yra įpareigota nedelsiant pakeisti visus vartotojams priklausančius skaitiklius. Šis įpareigojimas nepaneigia pareiškėjos teisės karšto vandens skaitiklius įrengti iki Vilniaus miesto savivaldybės tarnybos 2013-02-15 sprendime Nr. 1-1070 „Dėl Tarybos 2010-04-28 sprendimo Nr. 1-1514 „Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“ pakeitimo“ nustatyto atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo / priežiūros laikotarpio, t. y. iki 2017-03-01. Sistemiškai vertinant šį Inspekcijos nurodymą ir trečią nurodymą, darytina išvada, kad pareiškėja yra įpareigota atsakovą raštu iki 2013-05-27 informuoti apie nurodymų vykdymo eigą, o ne pakeisti visus daugiabučio namo karšto vandens skaitiklius ar atlikti jų metrologinę patikrą. Teismui pateiktas pareiškėjos 2013-05-27 raštas, adresuotas Inspekcijai, patvirtina, kad pareiškėja iš esmės įvykdė trečią ginčijamo akto nurodymą ir atsakovą informavo, kad ginčo name karšto vandens tiekėjui priklausančių karšto vandens skaitiklių įrengimas organizuojamas pirmumo tvarka ir 2013 m. birželio mėnesį numatyta darbų pradžia (b. l. 116–117).

32Akte pareiškėjai taip pat nurodyta parengti atsiskaitymams su vartotojais už sunaudoto karšto vandens kiekį naudojamų karšto vandens skaitiklių sąrašą, patvirtinti jį vadovo parašu bei sudaryti karšto vandens skaitiklių patikros grafikus. Kaip teisminio bylos nagrinėjimo metu patvirtino atsakovo atstovas, šis nurodymas apima sąrašų bei patikros grafikų sudarymą ne tik dėl Klinikų g. 15, Vilnius, įrengtų karšto vandens skaitiklių, bet dėl visų Vilniaus mieste įrengtų skaitiklių, kuriuos pareiškėja, kaip karšto vandens tiekėja, naudoja atsiskaitymams su vartotojais. Kaip nustatyta anksčiau, šilumos ir karšto vandens skaitiklių patikrinimas buvo atliekamas pagal vartotojo prašymą, t. y. šio patikrinimo metu buvo išimtinai tikrinama, kaip UAB „Vilniaus energija“ laikosi teisinės metrologijos reikalavimų, teikdama šilumą ir karštą vandenį gyvenamajam namui Klinikų g. 15, Vilnius (b. l. 17–18).

33Inspekcija yra viešojo administravimo subjektas, todėl, kontroliuodama, kaip šilumos ir karšto vandens tiekėjai laikosi teisinės metrologijos reikalavimų, bei priimdama administracinius sprendimus, privalo vadovautis VAĮ nuostatomis. Pagal VAĮ 8 str. individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos; individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka; individualus administracinis aktas turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu.

34Teismo nuomone, antras ginčijamo akto nurodymas neatitinka VAĮ įtvirtintų reikalavimų. Metrologijos įstatymo 22 str. 2 d. 1 p. nustatyta, kad Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnai, nustatę teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimą, turi teisę raštu apie tai įspėti tikrinamus ūkio subjektus ir įpareigoti juos per nustatytą laiką pašalinti pažeidimą. Nuostatų 10.2.1 p. nustatyta, kad Lietuvos metrologijos inspekcija prižiūri, kaip gamintojai, pardavėjai ir naudotojai laikosi Metrologijos įstatymo ir kitų teisinės metrologijos reikalavimų; tiria ir nagrinėja Metrologijos įstatymo pažeidimus. Lietuvos metrologijos inspekcija, siekdama įgyvendinti veiklos tikslus ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę duoti privalomus tikrinamam ūkio subjektui vykdyti nurodymus dėl nustatytų Metrologijos įstatymo reikalavimų pažeidimų ir įpareigoti, kad tie nurodymai per nustatytą terminą būtų tinkamai įvykdyti (Nuostatų 11.5 p.).

35Sisteminis nurodytų nuostatų aiškinimas sudaro pagrindą konstatuoti, kad privalomus tikrinamam ūkio subjektui vykdyti nurodymus Lietuvos metrologijos inspekcija gali duoti tik nustačiusi konkrečius Metrologijos įstatymo reikalavimų pažeidimus. Jau minėta, kad šiuo konkrečiu atveju buvo tikrinama tik kaip pareiškėja laikosi teisinės metrologijos reikalavimų daugiabučiame name, esančiame adresu: Klinikų g. 15, Vilnius, todėl nurodymas sudaryti karšto vandens skaitiklių sąrašus ir patikros grafikus kituose namuose, kuriuose jie nebuvo tikrinami, negalėjo būti duodamas. Konkrečių pažeidimų ištyrimas ir atitinkamų poveikio priemonių taikymas sudaro prielaidas ne tik tinkamai jas individualizuoti (išsiaiškinti pažeidimo priežastis, nustatyti pagrįstus nurodymų įvykdymo terminus ir t. t.), bet turi ir tam tikrą poveikį atsakingiems asmenims (poveikio priemonės turėtų būti taikomos už kiekvieną pažeidimą). Ginčijamo akto antru nurodymu UAB „Vilniaus energija“ nustatytos pareigos peržengia nustatyto pažeidimo ribas, todėl toks nurodymas negali būti pripažintas teisėtu. Atsižvelgdamas į tai, kad buvo nustatytas šio nurodymo neteisėtumas, teismas papildomai nevertina kitų pareiškėjos nurodytų aplinkybių, susijusių su antru privalomu nurodymu.

36Nagrinėdama trečią ginčijamame akte pateiktą nurodymą – apie nurodymų vykdymo eigą raštu iki 2013-05-27 informuoti Inspekciją – teisėjų kolegija visų pirma pabrėžia, kad pareiškėja nebuvo įpareigota iki 2013-05-27 pakeisti karšto vandens skaitiklių ar atlikti jų metrologinės patikros. Minėtu nurodymu UAB „Vilniaus energija“ nustatytas terminas, per kurį ji turi informuoti apie planuojamus atlikti darbus bei jų terminus. Kaip minėta anksčiau, pareiškėja 2013-05-27 atsakovą informavo apie skaitiklių keitimo darbus ginčo daugiabutyje. Teismo nuomone, 25 dienų terminas laikytinas protingu ir pakankamu tokiai informacijai pateikti. Atsižvelgdamas į tai, kad antras Akto nurodymas buvo pripažintas neteisėtu, teismas nenagrinėja, ar nustatytas terminas buvo pakankamas ir protingas pastarajam nurodymui įvykdyti.

37Ginčijamo akto neteisėtumą pareiškėja grindžia ir tuo, kad jis neatitinka Metrologijos įstatymo 22 str. bei Nuostatų 11.5 p. reikalavimų, nes pirmiausia turėjo būti duotas įspėjimas ir tik tada privalomas nurodymas. Iš ginčijamo akto turinio matyti, kad pareiškėja buvo įpareigota per 25 dienas nuo nustatyto Metrologijos įstatymo reikalavimų pažeidimo informuoti, kaip ir kokiais terminais ji užtikrins, kad atsiskaitymams už karštą vandenį bus naudojami skaitikliai su galiojančia metrologine patikra. Kaip minėta anksčiau, šis nurodymas negali būti vertinamas kaip įpareigojimas nedelsiant pakeisti karšto vandens skaitiklius ar atlikti jau įrengtų skaitiklių metrologinę patikrą.

38Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, ir remdamasis byloje nustatytų aplinkybių ir teisės aktų nuostatų analize, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas iš dalies tenkinti pareiškėjos UAB „Vilniaus energija“ skundą ir panaikinti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2013-05-02 teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi akto Nr. PA-1275(V13) dalį, kuria pareiškėjai nurodyta parengti atsiskaitymams su vartotojais už sunaudoto karšto vandens kiekį naudojamų karšto vandens skaitiklių sąrašą, patvirtinti jį vadovo parašu bei sudaryti karšto vandens skaitiklių patikros grafikus. Kita pareiškėjos skundo dalis atmestina kaip nepagrįsta.

39Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1, 2 p., 127 ir 129 str., teismas

Nutarė

40Pareiškėjos UAB „Vilniaus energija“ skundą tenkinti iš dalies.

41Panaikinti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2013-05-02 teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi akto Nr. PA-1275(V13) dalį, kuria pareiškėjai nurodyta parengti atsiskaitymams su vartotojais už sunaudoto karšto vandens kiekį naudojamų karšto vandens skaitiklių sąrašą, patvirtinti jį vadovo parašu bei sudaryti karšto vandens skaitiklių patikros grafikus.

42Kitą pareiškėjos skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

43Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėja UAB „Vilniaus energija“ 2013-05-02 išsiuntė paštu teismui... 4. Paaiškino, kad Akte suformuluoti nurodymai neatitinka Lietuvos vyriausiojo... 5. Nurodė, kad Inspekcijos reikalavimas išskirtine tvarka būtent patikrintame... 6. Pažymėjo, kad teisės aktuose nėra aiškiai įvardyta nei „karšto vandens... 7. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėja vykdo visas savo, kaip karšto vandens... 8. Paaiškino, kad pagal Metrologijos įstatymo 22 str. 2 d. 1 ir 2 p. pirmiausia... 9. Nurodė, kad teismų praktika dėl pareiškėjai nepriklausančių (vartotojų... 10. Atsakovas Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius... 11. Atkreipė dėmesį, kad Inspekcija supranta, kad neįmanoma iš karto pakeisti... 12. Pažymėjo, kad karšto vandens tiekėjas, atsižvelgdamas į savo galimybes,... 13. Paaiškino, kad Inspekcija, surašydama Akto nurodymus, neįgyvendino... 14. Mano, kad Akto antras nurodymas parengti atsiskaitymams su vartotojais už... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo Komisija atsiliepime (b. l. 99–102) prašė... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Antakalnio būstas“ atsiliepime (b. l.... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija... 18. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovė nurodė, kad palaiko skunde... 19. Teismo posėdyje atsakovo atstovas su skundu nesutiko, remdamasis iš esmės... 20. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Antakalnio būstas“... 21. Trečiųjų suinteresuotų asmenų Vilniaus miesto savivaldybės... 22. Skundas tenkintinas iš dalies.... 23. Byloje kilęs ginčas dėl Inspekcijos 2013-05-02 teisinės metrologijos... 24. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pagal... 25. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Metrologijos įstatymas, kurio 15 str.... 26. Byloje ginčo dėl to, kad atsiskaitymams už karštą vandenį daugiabutyje,... 27. Pagal Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 2 d. karšto vandens apskaitos... 28. Taisyklių 171 p. nustatyta, jog karšto vandens tiekėjas savo lėšomis... 29. Kaip nustatyta anksčiau, atsiskaityti už sunaudotą karštą vandenį... 30. Taisyklių 183 p. nustatyta, kad, vartotojui atsisakius perduoti (parduoti)... 31. Teismo posėdyje atsakovo atstovas patvirtino, kad nurodymas atsiskaitymams su... 32. Akte pareiškėjai taip pat nurodyta parengti atsiskaitymams su vartotojais už... 33. Inspekcija yra viešojo administravimo subjektas, todėl, kontroliuodama, kaip... 34. Teismo nuomone, antras ginčijamo akto nurodymas neatitinka VAĮ įtvirtintų... 35. Sisteminis nurodytų nuostatų aiškinimas sudaro pagrindą konstatuoti, kad... 36. Nagrinėdama trečią ginčijamame akte pateiktą nurodymą – apie nurodymų... 37. Ginčijamo akto neteisėtumą pareiškėja grindžia ir tuo, kad jis neatitinka... 38. Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, ir remdamasis byloje nustatytų aplinkybių... 39. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str.... 40. Pareiškėjos UAB „Vilniaus energija“ skundą tenkinti iš dalies.... 41. Panaikinti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus... 42. Kitą pareiškėjos skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.... 43. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...