Byla 2-10-228/2011
Dėl servitutinio kelio vietos ir krypties nustatymo, trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stacevičienė, sekretoriaujant Vaidai Umbrasienei, dalyvaujant ieškovui Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiajam prokurorui A.Mačerauskui, bendraieškiams A. K. ir J. K., atsakovui P. Ž., trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos atstovui L. K., atsakovams Z. Ž., A. Ž., E. B. nedalyvaujant, apie posėdį pranešta, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjus civilinę bylą pagal ieškovo Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyr. prokuroro, ginant viešąjį interesą, ir bendraieškių A. K., J. K. ieškinį atsakovams P. Ž., Z. Ž., A. Ž. ir E. B. dėl servitutinio kelio vietos ir krypties nustatymo, trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,

Nustatė

2Ieškovas Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyr. prokuroras, ginant viešąjį interesą, ir bendraieškiai A. K., J. K. prašė atsakovų nuosavybės teise valdomame žemės sklype, esančiame ( - ), nustatyti servitutinio kelio vietą ir kryptį pagal pridedamą 2011-03-15 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos žemėtvarkos skyriaus parengtą kelio servituto schemą.

3Ieškovas ir bendraieškiai nurodė, kad 1992-12-30 sprendimu Nr.40-251-9483 O. Ž. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 19,69 ha žemės sklypą, esantį( - ), grąžinant jį natūra. 1993-03-22 Utenos rajono valdybos potvarkiu Nr.319v, remiantis preliminariu žemės reformos žemėtvarkos projektu, O. Ž. grąžinta žemė buvo suteikta naudotis, nustatant žemės naudojimo sąlygas, viena iš kurių buvo tai, kad paliekama teisė kitiems naudotojams pravažiuoti lauko keliu. Nekilnojamojo turto registre atsakovų žemės sklype yra įregistruotas 0,34 ha ploto kelio servitutas, skirtas kitiems asmenims pravažiuoti lauko keliu. Įregistruotas servitutas atitinka 1993-03-22 Utenos valdybos potvarkį Nr.319v, jis nėra nuginčytas įstatymų nustatyta tvarka, todėl yra galiojantis. Tačiau dėl administracinių procedūrų neužbaigtumo nebuvo nustatyta servitutinio kelio vieta ir kryptis.

4Tarp žemės sklypo savininkų P. Ž., A. Ž., Z. Ž., E. B., per kurių žemės sklypą eina vienintelis kelias, vedantis į A. K. ir J. K. priklausantį žemės sklypą, kilo ginčas, nes P. Ž. nesutinka, jog būtent šioje vietoje eitų kelias ir gretimų sklypų savininkai naudotųsi šiuo keliu. Lauko kelias, kuriuo naudojosi ieškovai, yra suartas, o kitoje vietoje įrengti privažiavimo kelią nėra galimybių.

5Ieškovas nurodė, jog byloje esantys įrodymai patvirtina, kad iki atsakovui P. Ž. suariant lauko kelią, toje vietoje egzistavo kelias. Tai patvirtina byoje esantys rašytiniai įrodymai ir liudytojų parodymai.

6Kadangi bylos nagrinėjimo eigoje paaiškėjo, jog nuo 2009-05-04 atsakovas P. Ž. ir L. Ž. tapo gretimo žemės sklypo savininkais, todėl nebetikslinga spręsti klausimą dėl kelio servituto į dešinę nuo atsakovų sodybos, kadangi nustatyta padėtis sukuria tokią situaciją, kai tarnaujančio daikto dalis neturi jos atžvilgiu viepataujančio daikto ir tai prieštarauja LR CK nuostatoms, o pagal Utenos žemėtvarkos skyriaus parengtą schemą atsakovų žemės sklype pažymėtas kelias sudarytų 0,33 ha, kas neprieštarauja 1993-03-22 Utenos rajono valdybos potvarkiui Nr. 319v.

7Atsakovas P. Ž. atsiliepime ir posėdžių metu nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, nes servitutas nustatytas ir įregistruotas, kelias po melioracijos neišliko, pateiktame projekte kelias suprojektuotas naujai. Atsakovas nurodė, jog sutiktų, kad kelias eitų per jo žemę, jeigu jam būtų už tai atlyginta materialiai. Atsakovas posėdžio metu nurodė, kad jis jokio kelio nesuarė, nes ten jo nebuvo, kelias ėjo Smetonos laikais, kolūkio laikais iki melioracijos per B., B. B. žemes, kurios buvo virš motinai priklausiusios žemės ribos, B. B. žemę užėmė atkelta atsakovo tėvo žemė. Iki nacionalizacijos per motinos žemę į kalvę buvo iš visų keturių pusių keliai, po melioracijos visus išvažinėtus kelius suarė, vienkiemių nebebuvo, o iki melioracijos kiekviena sodyba turėjo su arkliu išvažinėtą keliuką. Atsakovas taip pat nurodė, kad ieškovai A. ir J. K. gali važiuoti specialistų suprojektuotu keliu, prie melioracijos griovio yra sausiausia vieta, ten geros sąlygos pravažiuoti. Atsakovas taip pat nurodė, kad A. K. į savo žemę gali patekti kitais buvusiais keliais, kurie nurodyti Leliūnų kolūkio plane, jų vietos paneigti negalima. Atsakovas P. Ž. pateikė savo pasiūlymą dėl kelio vietos A. K. nustatymo (103 b.l., t.4.).

8Atsakovai Z. Ž., A. Ž. ir E. B. atsiliepimų, paaiškinimų į patikslintą ieškinį nepateikė, posėdyje nedalyvavo, pasiūlymų dėl servitutinio kelio vietos ir krypties neteikė.

9Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepime bei atstovai posėdžių metu nurodė, kad viešame registre įregistruotam 0,34 ha ploto kelio servitutui būtina nustatyti kelio vietą ir kryptį, nes atsakovas P. Ž. kliudo keliu naudotis ne tik bendraieškiams, bet ir kitiems asmenims. Atstovas posėdžio metu pritarė ieškovo patikslintam ieškiniui, ir nurodė, jog pagal pateiktą schemą 2011-03-15 atlikti kelio matavimai, kurio duomenys užfiksuoti pateiktame dokumente.

10Ieškinys tenkintinas visiškai.

11Iš teismui pateiktos žemės tvarkymo bylos (2-23 b.l.) matyti, kad O. Ž. buvo atkurtos nuosavybės teisės į jos tėvo A. B. turėtą 14 ha ploto žemės sklypą ( - ), ir jos vyro V. Ž. turėtą 5,69 ha ploto žemės sklypą ( - ), pagal jos išreikštą valią grąžinant visą 19,69 ha ploto žemės sklypą ( - ) Nuosavybės teisės į žemės sklypą O. Ž. buvo atkurtos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 1992-12-30 sprendimu Nr.40-251-9483 (32 b.l., t.1), grąžinant žemę natūra, žemės sklypas naudotis suteiktas 1993-03-22 potvarkiu Nr. 319v, kuriuo nustatyta, kad žemės sklype paliekama teisė kitiems naudotojams pravažiuoti lauko keliu (36 b.l., t.1), nuo 1993-03-22 įregistruotos daiktinės teisės, t.y. kelio servitutas (leisti kitiems asmenims pravažiuoti lauko keliu), kur tarnaujantis daiktas yra žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ) (48-49 b.l., t.1). ( - ) gyventojai O. Ž. pagal preliminarinį žemės reformos žemėtvarkos projektą suteiktos žemės eksplikacijoje (34-35 b.l., t.1) nustatyta kelių, bandotakių, proskynų bendrame 19,69 ha žemės plote yra 0,34 ha.

12Atsakovai nuosavybės teises į 19,69 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), įgijo paveldėjimo būdu iš savo motinos O. Ž., ir tai patvirtina 1997-02-12 paveldėjimo teisės liudijimas pagal įstatymą Nr.NJ-947 (46 b.l., t.1), VĮ Registrų centro 2007-02-19 išrašas iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko (48-49 b.l., t.1).

13Pagal LR CK 4.47 str. 1 d. 1 p. paveldėjimas yra vienas iš nuosavybės teisės įgijimo pagrindų. Šiuo būdu perduodant nuosavybės teises, naujasis savininkas įgyja į perduotą daiktą tiek teisių ir pareigų, kiek jų turėjo buvęs daikto savininkas.

14Kadangi atsakovai paveldėjo servitutu suvaržytą žemės sklypą (LR CK 4.111 str.), todėl savo, kaip žemės savininkų, išimtines daiktines teises savo nuožiūra tvarkyti nuosavybės reikalus, gali įgyvendinti tik nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 str., LR CK 4.37 str. 1 d.).

15Byloje esančiais Nekilnojamojo turto registro duomenimis (115 b.l., t.1) nustatyta, kad bendraieškiai A. K. ir J. K. į žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teises įgijo pagal 2003-02-26 pirkimo-pardavimo sutartį, viešo registro duomenyse nurodyta, kad šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose ir kitų žemės sklypų servitutai šiame žemės sklype nėra įregistruoti.

16Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad dėl naudojimosi keliu, einančiu per atsakovų žemės sklypą, tarp bendraieškių ir atsakovų kilo nesutarimas dar nuo 2005 metų. Tuomet šiuos klausimus sprendusi Utenos apskrities viršininko administracija ėmėsi įvairių priemonių, tame tarpe 2006-12-28 buvo organizuotas posėdis, kurio metu buvo nutarta laukti P. Ž. pasiūlymo dėl kelio suprojektavimo jo sklype (6-9, 13-14, 15, 17-18, 22-31, 38-44 b.l., t. I). Tačiau nepavykus ginčo išspręsti taikiai, Utenos apskrities viršininko administracijos prašymo pagrindu Utenos rajono apylinkės prokuratūros prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į teismą dėl kilusio ginčo išsprendimo. Taip pat nustatyta, kad kelias per atsakovų žemės sklypą reikalingas patekti ne tik į A. ir J. K. (Nr.8234/0002:6), bet ir į kitų asmenų - R. M., V. Š., S. Š. (Nr.8234/0002:154), B. N. (Nr.8234/0002:147), A. J. J. P., S. S., L. P. (8234/0002:132) - privačius žemės sklypus bei į likusį laisvos valstybinės žemės plotą (93 b. l., t. 2).

17Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą kasacine tvarka, 2008-10-13 nutartyje (civilinė byla Nr.3K-3-494/2008) (62-67 b. l., t. 2) konstatavo, kad įgyvendinant Utenos rajono valdybos 1993-03-22 potvarkį, Valstybinio žemės kadastro rodiklių grafinei išraiškai pateikti nebuvo sudaryti žemės kadastro žemėlapiai (planai), kuriuose sutartiniais ženklais būtų pažymėtas servitutinis kelias, taip pat jis neatsispindi ir Utenos apskrities viršininko 2000-05-31 įsakymu Nr. 10-08-80 patvirtintame Leliūnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, tai yra dėl administracinių procedūrų neužbaigtumo nebuvo nustatyta servitutinio kelio vieta ir kryptis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija taip pat konstatavo, kad bendraieškių, kaip viešpataujančiojo daikto savininkų, teisės gintinos servitutinio kelio vietos bei krypties nustatymo būdu arba pagal tarnaujančiojo daikto savininko pasiūlymą, laikantis LR CK 4.121 straipsnio reikalavimų, arba, kai toks ar tokie pasiūlymai neatitinka labiausiai kelio reikalavimus užtikrinančių principų, pagal bendraieškių ar už įstatymų nustatyta tvarka organizuojančio žemės servitutų nustatymą ir vykdančio žemės naudojimo valstybinį reguliavimą bei žemės naudojimo valstybinę kontrolę teritorinio viešojo administravimo subjekto pasiūlymą.

18Pirmas ieškovo ir bendraieškių ieškinys pateiktas teismui 2007-02-27, kuriuo buvo prašoma nustatyti servitutą, nes šalys gera valia nesusitarė (5 b. l., t.1), vėliau ieškinys buvo tikslinamas, 2009-02-12 pateiktame patikslintame ieškinyje (87-90 b. l., t. 2) ieškovas prašė nustatyti atsakovų žemės sklype servitutinio kelio vietą ir kryptį pagal pridedamus 2009-02-11 Z. B. įmonės parengtą žemės sklypo planą ir abrisą, galutiniame patikslintame ieškinyje, pateiktame teismui 2011-03-16, ieškovas, gindamas viešąjį interesą, prašė atsakovų žemės sklype, esančiame( - ), nustatyti servitutinio kelio vietą ir kryptį pagal pridedamą 2011-03-15 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos žemėtvarkos skyriaus parengtą kelio servituto schemą.

19Servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančio daikto), tinkamą naudojimą (LR CK 4.111 str.).

20Ieškovas ir bendraieškiai patikslintame ieškinyje nurodė reikalavimą nustatyti atsakovų žemės sklype servitutinio kelio vietą ir kryptį pagal pridedamą 2011-03-15 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos žemėtvarkos skyriaus parengtą kelio servituto schemą. Anksčiau teiktame ieškinyje (teisme gautame 2009-02-12) (87-90 b.l., II t.) ieškovas ir bendraieškiai nurodė reikalavimą nustatyti atsakovų žemės sklype servitutinio kelio vietą ir kryptį pagal pridedamą 2009-02-11 Z. B. įmonės parengtą planą ir abrisą. Reikalavimai ir dokumentų, kurių pagrindu prašoma nustatyti kelio vietą ir kryptį, duomenys skiriasi tuo, kad Utenos žemėtvarkos skyriaus specialistų parengtoje kelio servituto schemoje nebeliko kelio dalies, esančios į dešinę nuo atsakovų žemės sklype esančios sodybos, kuri Z. B. parengtame žemės sklypo plane buvo pažymėta raide S-2 (91 b. l., t. 2, 18 b. l., t. 5).

21Bylos nagrinėjimo metu, siekiant nepažeisti LR CK 4.121 str. įtvirtintos tarnaujančio daikto savininko teisės parinkti servitutinio kelio vietą ir kryptį, atsakovams P. Ž., A. Ž., Z. Ž. ir E. B. buvo išsiųstas raštas (89 b.l., t. 4) teikti siūlymus dėl servitutinio kelio vietos ir krypties.

22Atsakovai Z. Ž., A. Ž. ir E. B. neteikė pasiūlymų, atsakovas P. Ž. pateikė atsakymą dėl pasiūlymo dėl servitutinio kelio vietos ir krypties nustatymo (102-103 b.l., t. 4), iš kurio matyti, kad P. Ž. laikosi nuostatos, kad jam su bendrasavininkais pažymėtame žemės sklype servitutinis kelias pažymėtas ir įregistruotas, būtent kelias aplink sodybą, ir dėl šio kelio niekas priekaištų nereiškia, naujų servitutų niekas nepageidauja, o kitame pateiktame lape nurodė, jo nuomone, galimus ieškovui A. K. privažiavimus iki jo žemės sklypo, tačiau nenurodė jokių servitutinio kelio vietos ir krypties per atsakovams priklausantį žemės sklypą variantų, o posėdžio metu tvirtino, kad pateiktame žemėlapyje (103 b.l., t. 4) jo oranžine punktyrine linija nubrėžta siūloma kelio vieta tinkamiausia ir teisingiausia (122 b.l., t. 4). Posėdžių metu atsakovas P. Ž. taip pat siūlė ieškovams rengtis kelią pagal atsakovams nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo kairiosios pusės ribą.

23Kadangi tarnaujančiojo daikto savininkai - atsakovai nepateikė pasiūlymų dėl servitutinio kelio vietos ir krypties nustatymo jiems nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, todėl teismas svarsto 0,34 ha ploto servitutinio kelio vietos ir krypties nustatymą pagal ieškovo reikalavimą pagal pateiktą Utenos žemėtvarkos skyriaus specialistų parengtą kelio servituto schemą.

24LR CK 4.121 str. reglamentuojami keli teisės įgyvendinimo būdai, kai kelio servitutu nenustatyta kelio vieta ir kryptis, tada laikoma, kad: suteikiama teisė naudotis esamu keliu, o jei jo nėra, - anksčiau buvusiu keliu, o jei jo nebuvo arba negalima nustatyti jo vietos ir krypties, kelio vietą ir kryptį turi teisę parinkti daikto savininkas, esant galimybei laikytis nuostatos, kad parenkama vieta kiek įmanoma labiau atitiktų kelio reikalavimus.

25Pagal LR CK 4.119 str. 2 d. nuostatas, jeigu nustatant kelio servitutą, suteikantį teisę važiuoti transporto priemonėmis, nenustatomas kelio plotis ir jo neįmanoma nustatyti pagal anksčiau buvusį kelią, jei toks buvo, laikoma, kad galima naudotis keturių metrų pločio keliu.

26Pagal 2008-08-07 LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-438 patvirtintos „Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos“ 57 p. nustatant kelio servitutą, naujai projektuojamas kelias turi būti nuo 4 iki 6 m pločio. Kai kelio servitutu numatoma suteikti teisę naudotis esamu keliu, jo plotis turi atitikti faktinį esamo kelio plotį.

27Kaip jau buvo minėta, atsakovai nepateikė pasiūlymų dėl servitutinio kelio vietos ir krypties jiems nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype variantų.

28Iš byloje esančių duomenų: Utenos apskrities viršininko 2009-06-30 įsakymo Nr. 16-620 bei Nekilnojamojo turto registro duomenų (30-35 b.l., t. 4, 189-197 b.l., t. 2) matyti, kad kitų kelių, išskyrus einančio per atsakovų žemės sklypą, kuriais būtų galima patekti į B. N. priklausantį žemės sklypą, kitų asmenų žemės sklypus bei į laisvos valstybinės žemės fondo sklypus, nėra suprojektuota. Pažymėtina tai, kad B. N. žemės sklypui taip pat nustatytas 0,17 ha kelio, kuriuo iš atsakovams priklausančio žemės sklypo galima patekti į ieškovams ir kitiems asmenims priklausančius žemės sklypus, servitutas (34 b.l., t. 4.).

29Ieškovas pagrįstai nurodė, kad nustatant servitutinio kelio vietą ir kryptį, netikslinga nustatyti servitutinį kelią į dešinę pusę nuo atsakovų sodybos, kadangi žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ) pagal 2009-05-04 pirkimo – pardavimo sutartį įsigijo pats atsakovas P. Ž. ir L. Ž. (6-7 b.l., t. 5), o į šalia esančius žemės sklypus galima patekti kitais esamais keliais, taigi priešingu atveju būtų sukurta tokia situacija, kai tarnaujančio daikto dalis neturi jos atžvilgiu viešpataujančio daikto, o tai prieštarautų LR CK 4.111 str. nustatytai servituto paskirčiai.

30Kaip jau buvo nurodyta, patikslintame ieškinyje ieškovas prašo nustatyti atsakovams nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype servitutinio kelio vietą ir kryptį pagal Utenos žemėtvarkos skyriaus specialistų parengtą 2011-03-15 kelio servituto schemą (18 b.l., t. 5), kurioje iš nurodytų duomenų matyti, kad servitutiniai keliai sudarytų apie 0,33 ha ((5,5x206)+(4,5x487)). Tai patvirtina trečiojo asmens atstovo pateikti esančio kelio ir anksčiau buvusios kelio atkarpos į kairę pusę link B. N. žemės matavimo duomenys (28 b.l., t. 5).

31Svarstant servitutinio kelio vietos ir krypties nustatymo klausimą atsakovams priklausančiame žemės sklype, svarbūs yra proporcingumo ir interesų derinimo principai.

32Byloje esančiais duomenimis atsakovas P. Ž. 2004-10-20 sudarytos nuomos sutarties (49 b.l., t.1) pagrindu ūkininkauja atsakovams nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ). Kaip jau buvo minėta, atsakovas laikosi nuomonės, kad servitutinio kelio vieta ir kryptis atsakovų sklype (aplink sodybą) yra pažymėta ir užregistruota (102 b.l., t. 4), o naujo servituto niekas neprašo nustatyti. Taip pat atsakovas P. Ž. nurodo, kad jis neprieštarauja, kad ieškovai važiuotų per jo sklypą, tačiau jam turi būti už tai atlyginta. Į teismo išaiškinimą atsakovui apie galimybę teisės aktais nustatyta tvarka reikalauti iš ieškovų atlyginimo už naudojimąsi atsakovų žemės sklypu, atsakovas P. Ž. nereiškė reikalavimo dėl atlyginimo už naudojimąsi servitutiniu keliu, nors apie nuostolių atlyginimą pasisakė ne viename posėdyje (123-124 b. l., t. 4, 35 b. l., t. 5).

33Sprendžiant klausimą dėl ieškovo ir bendraieškių reikalavimo nustatyti kelio vietą ir kryptį pagal 2011-03-15 Utenos žemėtvarkos specialistų parengtą kelio servituto schemą, teismas, remdamasis LR CPK 4.121 str., vertina, kad didžioji schemoje nurodyto kelio dalis yra ir šiuo metu, o būtent yra kelias, pažymėtas S-1, esantis nuo įvažiavimo į atsakovų žemės sklypą iki kelio lanko pabaigos dešinėje pusėje į šiaurinę žemės sklypo ribą, ir tiesiosios kelio, plane pažymėto S-2, atkarpos dalis, iki posūkio į kairę (nuotrauka 1, 108 b.l., t. 4), nes šiuo lauko keliu naudojasi pats atsakovas (18 b.l., t. 5), be to atsakovas P. Ž. neginčija servitutinio kelio, pažymėto S-1, dalies vietos. Schemoje pažymėta kelio atkarpos link B. N. žemės sklypo dalis, kurios ilgis 176 m (28 b. l., t. 5) atitinka iki nuosavybės teisių atkūrimo buvusio kelio, kuriuo naudojosi to krašto žmonės, vietą. Tai, kad ši atkarpa yra nustatyta buvusio kelio vietoje patvirtina byloje esantys įrodymai: ištraukos iš Utenos rajono Leliūnų kolūkio vienkiemių įvertinimo plano 1984 m. būklei duomenys, Ažugirių kolūkio 1972 m. melioracijos techninio projekto duomenys, ištraukos Utenos rajono žemės naudojimo žemėlapio, sudaryto 1978 metais, duomenys (96-98 b.l., t. 2, 40, 116 b.l., t. 4) bei liudytojų J. J., A. P., S. S., kurie parodė, jog tuo keliu nuo seno žmonės važinėjo, ten liko ir akmenys, kai atsakovas P. Ž. suarė keliuką. Ieškovai taip pat parodė, kad tuo buvusiu keliuku naudojosi liudytojų tėvai dar iki nacionalizacijos, gal rečiau, bet ta pačia vieta žmonės važiuodavo ir po melioracijos, nes gardų ar užtvarų, kurie užtvertų keliuko ribas, po melioracijos nebuvo (173 b. l., t. 1, 71-73 b. l., t. 3, 95-96 b.l., t. 4). Iš dalies šias aplinkybes patvirtino ir liudytojai J. S., K. Ū., V. Š. (73 b. l., t. 1, 74 b. l., t. 4). Liudytojas A. B. parodė, kad pagal 1972 m. Ažugirių kolūkio melioracijos techninį projektą matyti, kad kelias - vieta pažymėta ištisine juosta - ėjo per Ž. sodybą, o toliau suko į dešinę link Anykščių rajono (95 b.l., t. 4). Kad iki melioracijos ėjo kelias į kairę ir dešinę dabartinėse atsakovų žemės sklypo ribose, pripažino ir atsakovas, nurodydamas, kad kelias link Anykščių ir į kitą pusę ėjo per B. B. žemę, kurios vietoje atkelta žemė iš Vaitkūnų kaimo, atkūrus nuosavybės teises į atsakovų tėvo V. Ž. turėtą žemę (124 b.l., t. 4, 34 b.l., t. 5).

34Atsakovas P. Ž. nesutiko nei su vienu ieškovo pasiūlymo dėl servitutinio kelio vietos ir krypties nustatymo variantu, nurodė, kad neprieštarauja dėl kelio vietos nustatymo kairėje atsakovų žemės sklypo pusėje, pripažino, kad toje vietoje yra durpynas, tačiau nesutiko, kad neįmanoma pravažiuoti, nes atsakovo nuomone prie melioracijos griovio durpynas yra sausiausia vieta. Ieškovas neprieštarautų servitutinio kelio nustatymui pagal kairiąją atsakovų žemės sklypo ribą, tačiau šioje vietoje yra durpynas ir kelio įrengimas reikalautų labai didelių lėšų, o pavasarį, kai reikia važiuoti sėti į savo laukus, pravažiuoti neįmanoma. Atsakovas P. Ž. savo nurodytų aplinkybių nepatvirtino jokiais įrodymais, ieškovas A. K. teikė nuotraukas (1-7 nuotraukos, 108 b.l., t.4), kur užfiksuotas durpingos pievos vaizdas su giliomis provėžomis, pravažiavus transporto priemonei, bei vandens telkinys šiaurinėje atsakovų žemės dalyje, taip pat ieškovai nurodytas aplinkybes įrodinėjo liudytojo A. B., turinčio specialiųjų žinių melioracijos srityje, parodymais, kuris parodė, kad durpingame grunte pravažiuoti įmanoma sausu metu, per durpyną pastoviai važiuoti neįmanoma, esant šlapiam laikotarpiui, galima alksnius patiesus pravažiuoti, tačiau tai tik laikinas sprendimas. Liudytojas taip pat parodė, kad pagal dabartines technologijas kelius įrengti galima visur, tačiau tai daug kainuotų.

35Teismas, įvertinęs šalių paaiškinimus, byloje esančius rašytinius įrodymus, liudytojų parodymus, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovai neteikė jokių pasiūlymų dėl servitutinio kelio vietos ir krypties nustatymo, atsakovas P. Ž. nesutiko su ieškovo ir bendraieškių reikalavimu nustatyti kelio vietą ir kryptį pagal pateiktą schemą, tačiau jokių pagrįstų argumentų dėl nesutikimo nenurodė, priešingai ne viename teismo posėdyje atsakovas P. Ž. nurodė, jog sutiktų, kad atsakovai naudotųsi servitutiniu keliu, tačiau jam už tai turi būti atlyginta, teismui išaiškinus galimybę teisės aktais nustatyta tvarka reikalauti nuostolių, susijusių su kelio servitutu, atlyginimo, atsakovas neteikė reikalavimo dėl nuostolių atlyginimo, taip pat atsižvelgdamas į tai, kad atsakovo P. Ž. pasiūlymas dėl servitutinio kelio vietos ir krypties neatitiko bylos esmės, nes jo pasiūlymu numatyta kelio vieta kitų asmenų žemėse, taip pat į tai, kad didelė dalis schemoje nurodyto kelio šiuo metu yra naudojama paties atsakovo iki posūkio į kairę link B. N. žemės, siūlomo kelio vieta ir kryptis atitinka istoriškai buvusio kelio vietą, kuria pravažiavimui buvo naudojamasi net ir po melioracijos, kitose atsakovo siūlomose vietose (kairėje atsakovų žemės sklypo dalyje bei šiaurinėje atsakovų žemės sklypo dalyje) kelio įrengimo išlaidos dėl durpingos žemės bei pelkėtos vietos būtų neprotingai didelės, taip atsižvelgdamas į tai, kad kelias schemoje nurodyta kryptimi reikalingas patekti ne tik į bendraieškių A. ir J. K. žemės sklypus, tačiau ir į kitų asmenų: R. M., V. Š., S. Š., B. N., A. J. J. P., S. S., L. P. privačius žemės sklypus bei į likusį laisvos valstybinės žemės plotą, be to kelio atšaka į kairę siejasi su B. N. žemės sklype esančiu servitutiniu keliu, matavimų duomenys atitinka nustatytą servitutinio kelio plotą ir teisės aktų reikalavimus dėl servitutinio kelio pločio, todėl ieškovo ir bendraieškių ieškinį laikydamas pagrįstu, jį tenkina, nustatant atsakovams P. Ž., Z. Ž., A. Ž. ir E. B. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiame 19,69 ha ploto žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ), servitutinio kelio vietą ir kryptį pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos žemėtvarkos specialistų parengtą 2011-03-15 kelio servituto schemą (LR CK 4.121 str.).

36Patenkinus ieškinį, paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 79 str., 88 str., 93 str., 96 str., 98 str.).

37Žyminis mokestis, nuo kurio sumokėjimo ieškovas buvo atleistas (LR CPK 83 str. 1 d. 5 p.) šioje byloje sudaro 100 Lt, teismo procesinių dokumentų įteikimo išlaidos viso šioje byloje sudaro 357,72 Lt (2, 199 b.l., 1 t., pažyma, 2 t., 1, 119 b.l., 3 t., 1 b. l., 4 t., 1 b. l., t. 5). Byloje esančiais duomenimis Utenos rajono apylinkės teismo 2008-02-08 sprendimu priteistas žyminis mokestis 100 Lt, priteistos 103,43 Lt dydžio procesinių dokumentų įteikimo išlaidos bei Panevėžio apygardos teismo 2008-04-29 nutartimi priteistos 27,50 Lt dydžio procesinių dokumentų įteikimo išlaidos į valstybės biudžetą yra išieškotos (8-11, 107-109 b.l., 2 t.), todėl priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos sudaro 226,79 Lt.

38Patenkinus ieškinį, priteistina iš atsakovų P. Ž., A. Ž., Z. Ž. ir E. B. valstybės biudžeto naudai, sumokant į valstybės biudžeto surenkamąją sąskaitą Nr.24 7300 0101 1239 4300, esančią Swedbank, AB, banko kodas 73000, po 56,70 Lt iš kiekvieno teismo turėtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (įmokos kodas 5660) (LR CPK 79 str., 88 str., 96 str.).

39Bendraieškis A. K. patyrė 400 Lt advokato pagalbos išlaidų (46-49 b.l., t. 2, 54, 55 b.l, t. 3), rengiant atsiliepimą į atsakovo P. Ž. kasacinį skundą.

40Patenkinus ieškinį, iš atsakovų P. Ž., A. Ž., Z. Ž. ir E. B. priteistina po 100 Lt bendraieškio A. K. turėtų advokato pagalbos išlaidų atsiliepimui į kasacinį skundą parengti (LR CPK 79 str., 88 str., 98 str.).

41Įsiteisėjus teismo sprendimui, grąžintinos atitinkamoms institucijoms nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylos, Žemės tvarkymo byla, planų originalai.

42Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263-265 straipsniais, 268 str., 269 str., 270 str., teismas

Nutarė

43Ieškovo Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro ieškinį, ginant viešąjį interesą bei bendraieškių A. K. ir J. K. ieškinį patenkinti.

44Nustatyti atsakovams P. Ž., A. Ž., Z. Ž. ir E. B. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype (kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas Nr. ( - )), esančiame ( - ), servitutinio kelio vietą ir kryptį pagal pridedamą 2011-03-15 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos žemėtvarkos skyriaus specialistų parengtą servitutinio kelio schemą.

45Priteisti iš atsakovų P. Ž., A. Ž., Z. Ž. ir E. B. valstybės biudžeto naudai, sumokant į valstybės biudžeto surenkamąją sąskaitą Nr.24 7300 0101 1239 4300, esančią Swedbank, AB, banko kodas 73000, (įmokos kodas 5660) po 25 Lt žyminio mokesčio, po 56,70 Lt teismo turėtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų iš kiekvieno.

46Priteisti iš atsakovų P. Ž., A. Ž., Z. Ž. ir E. B. ieškovo A. K. naudai po 100 Lt iš kiekvieno jo turėtų advokato pagalbos išlaidų atsiliepimui į kasacinį skundą paruošti.

47Įsiteisėjus teismo sprendimui, grąžinti atitinkamoms institucijoms nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylą, Žemės tvarkymo bylą, planų originalus.

48Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stacevičienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyr. prokuroras, ginant... 3. Ieškovas ir bendraieškiai nurodė, kad 1992-12-30 sprendimu Nr.40-251-9483 O.... 4. Tarp žemės sklypo savininkų P. Ž., A. Ž., Z. Ž., E. B., per kurių... 5. Ieškovas nurodė, jog byloje esantys įrodymai patvirtina, kad iki atsakovui... 6. Kadangi bylos nagrinėjimo eigoje paaiškėjo, jog nuo 2009-05-04 atsakovas P.... 7. Atsakovas P. Ž. atsiliepime ir posėdžių metu nurodė, jog su ieškiniu... 8. Atsakovai Z. Ž., A. Ž. ir E. B. atsiliepimų, paaiškinimų į patikslintą... 9. Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepime bei atstovai... 10. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 11. Iš teismui pateiktos žemės tvarkymo bylos (2-23 b.l.) matyti, kad O. Ž.... 12. Atsakovai nuosavybės teises į 19,69 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ),... 13. Pagal LR CK 4.47 str. 1 d. 1 p. paveldėjimas yra vienas iš nuosavybės... 14. Kadangi atsakovai paveldėjo servitutu suvaržytą žemės sklypą (LR CK 4.111... 15. Byloje esančiais Nekilnojamojo turto registro duomenimis (115 b.l., t.1)... 16. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad dėl naudojimosi keliu, einančiu... 17. Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 18. Pirmas ieškovo ir bendraieškių ieškinys pateiktas teismui 2007-02-27,... 19. Servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama... 20. Ieškovas ir bendraieškiai patikslintame ieškinyje nurodė reikalavimą... 21. Bylos nagrinėjimo metu, siekiant nepažeisti LR CK 4.121 str. įtvirtintos... 22. Atsakovai Z. Ž., A. Ž. ir E. B. neteikė pasiūlymų, atsakovas P. Ž.... 23. Kadangi tarnaujančiojo daikto savininkai - atsakovai nepateikė pasiūlymų... 24. LR CK 4.121 str. reglamentuojami keli teisės įgyvendinimo būdai, kai kelio... 25. Pagal LR CK 4.119 str. 2 d. nuostatas, jeigu nustatant kelio servitutą,... 26. Pagal 2008-08-07 LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-438 patvirtintos... 27. Kaip jau buvo minėta, atsakovai nepateikė pasiūlymų dėl servitutinio kelio... 28. Iš byloje esančių duomenų: Utenos apskrities viršininko 2009-06-30... 29. Ieškovas pagrįstai nurodė, kad nustatant servitutinio kelio vietą ir... 30. Kaip jau buvo nurodyta, patikslintame ieškinyje ieškovas prašo nustatyti... 31. Svarstant servitutinio kelio vietos ir krypties nustatymo klausimą atsakovams... 32. Byloje esančiais duomenimis atsakovas P. Ž. 2004-10-20 sudarytos nuomos... 33. Sprendžiant klausimą dėl ieškovo ir bendraieškių reikalavimo nustatyti... 34. Atsakovas P. Ž. nesutiko nei su vienu ieškovo pasiūlymo dėl servitutinio... 35. Teismas, įvertinęs šalių paaiškinimus, byloje esančius rašytinius... 36. Patenkinus ieškinį, paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 79 str.,... 37. Žyminis mokestis, nuo kurio sumokėjimo ieškovas buvo atleistas (LR CPK 83... 38. Patenkinus ieškinį, priteistina iš atsakovų P. Ž., A. Ž., Z. Ž. ir E. B.... 39. Bendraieškis A. K. patyrė 400 Lt advokato pagalbos išlaidų (46-49 b.l., t.... 40. Patenkinus ieškinį, iš atsakovų P. Ž., A. Ž., Z. Ž. ir E. B. priteistina... 41. Įsiteisėjus teismo sprendimui, grąžintinos atitinkamoms institucijoms... 42. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263-265 straipsniais,... 43. Ieškovo Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro... 44. Nustatyti atsakovams P. Ž., A. Ž., Z. Ž. ir E. B. nuosavybės teise... 45. Priteisti iš atsakovų P. Ž., A. Ž., Z. Ž. ir E. B. valstybės biudžeto... 46. Priteisti iš atsakovų P. Ž., A. Ž., Z. Ž. ir E. B. ieškovo A. K. naudai... 47. Įsiteisėjus teismo sprendimui, grąžinti atitinkamoms institucijoms... 48. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti...