Byla 2-1561-413/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Miglei Lukoševičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovei V. S., atsakovo atstovui advokatui A. D.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Ingero“ ieškinį atsakovui VšĮ „Ekotenisas“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3ieškovas BUAB „Ingero“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ įgalioto asmens, kreipėsi į teismą, patikslintu ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo VšĮ „Ekotenisas“ 150 930,18 Eur (521 131,74 Lt) skolos ir 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (b. l. 94-96).

4Ieškovo reikalavimas kildinamas iš 2010 m. sausio 5 d. sudarytos Jungtinės veiklos sutarties (toliau ir Sutarties), kuria šalys susitarė vykdyti jungtinę veiklą, pagal kurią ieškovas įnešė jam priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), lauko teniso ir laisvalaikio veiklai vykdyti, o atsakovas į jungtinę veiklą įnešė savo žinias ir įgūdžius, marketinginę ir organizacinę veiklą; iš 2010 m. vasario 1 d. Susitarimo dėl 2010 m. sausio 5 d. Jungtinės veiklos sutarties pakeitimo, kuriuo nustatyta, kad pelnas, gautas iš jungtinės veiklos, bus dalijamas tokia proporcija: 50 % iš veiklos gaunamo pelno tenka UAB „Ingero“, o kiti 50 % iš veikos gauto pelno tenka VšĮ „Ekotenisas“; ir iš 2010 m. birželio 21 d. Susitarimo dėl 2010 m. sausio 5 d. Jungtinės veiklos sutarties sąlygų papildymo, kuriuo šalys susitarė papildyti Jungtinės veikos sutarties 4 straipsnį, nustatant, kad visus nuostolius, atsiradusius vykdant jungtinę veiklą, įsipareigoja apmokėti VšĮ „Ekotenisas“. Reikalavimas priteisti skolą buvo grindžiamas tuo, kad bankroto administratorius 2014 m. spalio 3 d. gavo BUAB „Ingero“ ir VšĮ „Ekotenisas“ Jungtinės veiklos sutarties ekonominės naudos vertinimo už 2010-2013 metų laikotarpį ataskaitą (toliau ir Ataskaita), kurios išvadose nurodyta, kad visą Jungtinės veiklos sutarties vertinamą laikotarpį veiklos rezultatai buvo dalijami ne taip, kaip numatyta sutartyje, dėl ko BUAB „Ingero“ negavo 128 453,72 Eur (443 525 Lt) pelno. Anot bankroto administratoriaus įgalioto asmens, iš Ataskaitos išvadų seka, kad nuo pat Sutarties sudarymo pradžios nebuvo laikomasi numatytų veiklos rezultatų dalijimosi sąlygų, nes Sutartyje buvo numatyta, kad Bendrovė (ieškovas) įsipareigojo padengti tik komunalinius mokesčius prieš rezultatų dalijimąsi, tačiau faktiškai buvo apskaičiuojami visi, su veiklos organizavimu susiję, mokesčiai, tokiu būdu sumažinant ieškovo veiklos pelningumą. Remiantis auditoriaus išvadomis ir savo skaičiavimais, administratorius nustatė, kad pagal Sutartį už laikotarpį nuo 2010 iki 2013 metų ieškovui tenkanti pelno dalis sudarytų 720 121,35 Lt, o atsakovo faktiškai sumokėta pelno dalis siekia tik 198 989,61 Lt. Tokiu būdu atsakovas liko skolingas ieškovui 521 131,74 Lt arba 150 930,18 Eur (720 121,35 – 198989,61). Kadangi atsakovas gera valia skolos sumokėti nesutinka, ieškovas prašė nurodytą sumą priteisti teismine tvarka.

5Atsakovas prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovo atsikirtimai buvo grindžiami tokiais argumentais:

61. Tarp šalių tuo pačiu pagrindu, tik dėl mažesnės skolos (25 080,32 Lt) jau buvo kilęs ginčas, kurį išsprendė Kauno apylinkės teismas 2013 m. kovo 27 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-1092-773/2013, ieškovo ieškinį atmesdamas, ir Kauno apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1414-601/2013, palikdamas pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Minėtuose teismų procesiniuose sprendimuose pateiktais išaiškinimais pasisakyta iš esmės dėl tų pačių ieškovo argumentų, kuriais grindžiamas jo patikslintas ieškinys nagrinėjamoje byloje. Pažymi, kad priėmus teismams aukščiau minėtus sprendimus, tarp šalių nekilo ginčų dėl Sutarties vykdymo ir jos sąlygų turinio, o pati Sutartis buvo vykdoma toliau, remiantis teismų išaiškinimais jau paminėtose bylose.

72. Anot atsakovo, byloje kilusio ginčo esmė – ieškovo nesutikimas su Sutarties rezultato (pelno) paskaičiavimu ir jo padalinimu. Ieškovo skaičiavimai grindžiami tokiu principu: jungtinės veiklos mėnesinės pajamos – ieškovo sąnaudos už komunalines paslaugas = jungtinės veiklos rezultatas : 2 = ieškovo reikalaujamas mėnesinis rezultatas. Atsakovo vertinimu, tokie atsakovo skaičiavimai visiškai nepagrįsti, kadangi atsakovas visiškai ignoruoja būtinybę padengti visas jungtinės veiklos sąnaudas ir reikalauja priteisti iš esmės ne pelną, o pajamas už atitinkamus mėnesius, ką patvirtina ir teismų sprendimai. Išnagrinėtoje kitoje byloje teismai išaiškino, kad Sutarties 4.1 punkte nustatytos pelno padalijimo proporcijos nereiškia, kad šalys susitarė, jog paskirstomas pelnas bus išimtinai mėnesinis ir kad jungtinės veiklos pelno apskaičiavimui neturės įtakos dėl tos pačios jungtinės veiklos, tik skirtingais mėnesiais patirtos sąnaudos ir nuostolis. Teismai pažymėjo, kad būtina atsižvelgti į sutarties esmę ir tikslą vykdyti tęstinę jungtinę veiklą ištisus metus, todėl skirtingais laikotarpiais patiriamos bendros išlaidos turi būti apmokėtos iš gautų bendrų pajamų. Taigi teismai išaiškino, kad pirma, nors jungtinės veiklos rezultatas pagal Sutartį skaičiuojamas kas mėnesį, tačiau šis rezultatas turi būti skaičiuojamas remiantis tęstinio laikotarpio principu; antra, tarp Sutarties šalių turi būti dalinamas tik galutinis pelnas, o ne pajamos; trečia, Sutartimi ieškovas nėra atleistas nuo su jungtinės veiklos vykdymu susijusių visų išlaidų (sąnaudų) padengimo.

83. Ataskaitos, kuria ieškovas grindžia savo reikalavimus, išvadomis nepagrįstai jungtinės veiklos rezultatas pagal Sutartį skaičiuojamas kas mėnesį, vengiant tęstinio rezultato apskaičiavimo principo ir neatsižvelgiant į būtinybę padengti praėjusio (nepelningo) laikotarpio patirtas išlaidas; jungtinės veiklos pajamos nepagrįstai prilyginamos jungtinės veiklos rezultatui (pelnui); remiamasi klaidinga prielaida, jog ieškovas yra atleistas nuo visų su jungtinės veiklos vykdymu susijusių išlaidų (sąnaudų) padengimu.

94. Ieškovo reikalavimai grindžiami netinkamu CK 6.974 ir 6.976 straipsnių aiškinimu, kadangi, anot ieškovo, prie jungtinės veiklos sąnaudų (išlaidų) galima priskirti tik komunalinius mokesčius, ir prieštarauja sutarčių aiškinimo taisyklėms, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, nes, remiantis ieškovo pozicija, tarp jungtinės veiklos dalyvių turi būti dalinamas kiekvieno mėnesio pelnas, neatsižvelgiant į veiklos sezoniškumą ir atitinkamais laikotarpiais patiriamus nuostolius (išlaidas).

10Ieškinys atmestinas

11Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Ingero“ ir VšĮ „Ekotenisas“ 2010 m. sausio 5 d. sudarė Jungtinės veiklos sutartį, pagal kurią šalys susitarė vykdyti jungtinę veiklą – UAB „Ingero“ priklausančias patalpas naudoti lauko teniso ir laisvalaikio veiklai (Sutarties 1.1 p.). Sutarties šalys susitarė dėl įnašų į bendrą veiklą (ieškovas įnešė jam priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ); atsakovas – savo žinias ir įgūdžius, marketinginę ir organizacinę veiklą) (Sutarties 2 p.) ir jungtinės veiklos rezultato pasidalinimo, kur šalys susitarė, kad pelnas, gautas iš jungtinės veiklos, bus dalijamas tokia proporcija: 50 % iš veiklos gaunamo pelno tenka UAB „Ingero“, o kiti 50 % iš veikos gauto pelno tenka VšĮ „Ekotenisas“ (2010 m. vasario 1 d. Susitarimas dėl 2010 m. sausio 5 d. Jungtinės veiklos sutarties pakeitimo). Be to, 2010 m. gegužės 10 d. iškėlus UAB „Ingero“ bankroto bylą, sutarties šalys, tęsdamos Sutartį, 2010 m. birželio 21 d. sudarė papildomą Susitarimą dėl 2010 m. sausio 5 d. Jungtinės veiklos sutarties sąlygų papildymo, kuriuo nusprendė papildyti Jungtinės veikos sutarties 4 straipsnį 4.4 ir 4.5 punktais, juose, be kita ko, nustatydamos, kad visus nuostolius, atsiradusius vykdant jungtinę veiklą, įsipareigoja apmokėti VšĮ „Ekotenisas“ (atsakovas) (b. l. 7, 10, 13, 14).

12Ieškovas teikė į bylą savo skaičiavimus, grindžiamus UAB “E. Y. Baltic“ 2014 m. rugsėjo 17 d. atlikta (B)UAB „Ingero“ Sutarties ekonominės naudos vertinimo atskaita už 2010-2013 metų laikotarpį, kuriais remiantis, anot ieškovo, atsakovas nesumokėjo ieškovui per aptartą laikotarpį 150 930,18 Eur (521 131,74 Lt) pelno dalies, kuri turėjo atitekti ieškovui pagal 2010 m. sausio 5 d. Jungtinės veiklos sutartį (b. l. 18-27, 97). Nesutikdamas su ieškovo argumentais, atsakovas pateikė savo paskaičiavimus ir papildomą medžiagą, iš kurių, anot atsakovo, seka, kad su ieškovu buvo atsiskaitoma teisingai, pagal Sutarties ir įstatymo reikalavimus (b. l. 100, 101-139, 162).

13Taigi, byloje kilo ginčas dėl materialinės teisės normų, reglamentuojančių jungtinę veiklą ir sutarčių aiškinimą, taikymo ir aiškinimo.

14Pagal CK 6.969 straipsnio 1 dalį, Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi du ar daugiau asmenų (partnerių), kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias, įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, neprieštaraujančiam įstatymui tikslui arba tam tikrai veiklai. CK 6.974 straipsnio 1 dalis numato, kad bendrų išlaidų ir bendrų nuostolių, susijusių su jungtine veikla, paskirstymą nustato jungtinės veiklos sutartis. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad susitarimas, kuris visiškai atleidžia vieną iš partnerių nuo bendrų išlaidų ar nuostolių padengimo, negalioja. CPK 279 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad sprendimui, nutarčiai ar įsakymui įsiteisėjus, šalys ir kiti dalyvavę byloje asmenys, taip pat jų teisių perėmėjai nebegali iš naujo pareikšti teisme tų pačių ieškinio reikalavimų tuo pačiu pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius, tačiau tai netrukdo suinteresuotiems asmenims kreiptis į teismą dėl pažeistos ar ginčijamos teisės arba įstatymo saugomo intereso gynimo, jeigu toks ginčas įsiteisėjusiu teismo sprendimu nėra išnagrinėtas ir išspręstas. Be to, pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą, nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys <...>.

15Bylos duomenimis (prijungtos civilinės bylos Nr. 2-1092-773/2013 medžiaga) nustatyta, kad tarp tų pačių šalių, tuo pačiu pagrindu, tik dėl mažesnės reikalavimų apimties (25080,32 Lt skolos) jau buvo išnagrinėtas ginčas Kauno apylinkės teisme, kur teismas 2013 m. kovo 27 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-1092-773/2013, ieškovo ieškinį atmetė, o Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs ieškovo apeliacinį skundą, 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1414-601/2013, paliko pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Todėl, remiantis jau paminėtu teisiniu reglamentavimu dėl draudimo reikšti tapačius reikalavimus ir prejudicinių faktų reikšmės, ieškovo materialinių reikalavimų dalis, apimanti atsakovo skolą už 2010 m. rugsėjo, spalio ir 2011 m. spalio mėnesius, yra akivaizdžiai nepagrįsta, kadangi ieškovas bando kvestionuoti įsiteisėjusiais teismų sprendimais nustatytas aplinkybes.

16Be to, atkreiptinas dėmesys, kad minėtose bylose teismai, atmesdami ieškovo reikalavimus, remdamiesi kasacinio teismo praktika išaiškino, kad: 1) pagal CK 6.976 straipsnį jungtinės veiklos rezultatas yra būtent gautas pelnas, o ne pajamos, nes pagal įstatymą susitarimas atleisti vieną iš partnerių nuo bendrų išlaidų ir nuostolių padengimo yra draudžiamas; 2) kad bankrutuojančios įmonės (ieškovo) statusas ir įstatyminis jos veiklos apribojimas nereiškia, jog tokiai įmonei netaikomos CK 6.974 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos imperatyvios nuostatos dėl visų nuostolių padengimo; 3) kad Jungtinės veiklos sutarties sąlygų papildymo dalis, liečianti 2010 m. sausio 5 d. Jungtinės veiklos sutarties 4 straipsnio 4.4 ir 4.5. punktus, kuriuose numatyta, kad visus nuostolius, atsiradusius iš jungtinės veiklos, įsipareigoja apmokėti tik viena sutarties šalis – VšĮ „Ekotenisas“, teismo iniciatyva pripažinta negaliojančia, nes šios sandorio sąlygos prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.78 straipsnio 1, 5 dalys, 1.80 straipsnio 1 dalis).

17Remdamiesi sutarčių aiškinimo taisyklėmis, aiškindami ginčijamas Sutarties sąlygas (4.1 punktą ir 4.2 punkte pateiktą pelno apskaičiavimo pavyzdį), teismai konstatavo, kad jos nereiškia, jog šalys susitarė tik dėl mėnesinio jungtinės veiklos rezultato (pelno) paskirstymo ir kad jo (rezultato/pelno) apskaičiavimui neturės įtakos dėl tos pačios jungtinės veiklos, tik skirtingais mėnesiais, patirtos sąnaudos ir nuostoliai. Teismai taip pat išaiškino, kad 2010 m. sausio 5 d. Jungtinės veiklos sutartis su vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais tiek teisinio turinio prasme, tiek teisinės technikos prasme buvo ydinga ne tik dėl to, kad nustatė imperatyvioms įstatymo nuostatoms prieštaraujančias sandorio sąlygas, bet ir dėl to, kad sutarties sąlygos nebuvo aiškiai apibrėžtos ir teisiškai tiksliai surašytos, ką akivaizdžiai patvirtina sutarties 4.3 punktas, numatantis, kad atsakovas VšĮ „Ekotenisas“ įsipareigojo pervesti BUAB „Ingero“ tenkančią pajamų, bet ne pelno dalį į BUAB „Ingero“ sąskaitą. Teismai pažymėjo, kad Sutarties sąlygas aiškinant sąžiningai, jungtinės veiklos pelno apskaičiavimo būdas turi būti toks, kad būtų įvertintos visos šalių patirtos bendros išlaidos (CK 6.974 straipsnio 1 dalis); kad šalių vykdoma jungtinė veikla – BUAB „Ingero“ priklausančių patalpų naudojimas lauko teniso ir laisvalaikio veiklai – pasižymi sezoniškumu, nes vasaros laikotarpiu uždirbamos pajamos yra itin žemos, o sąnaudos gerokai jas viršija, tuo tarpu žiemos sezono metu yra atvirkščiai; kad iš jungtinės veiklos skirtingais laikotarpiais patiriamos bendros išlaidos turi būti apmokėtos iš gautų bendrų pajamų; kad šalių susitarimas kas mėnesį pateikti ataskaitas nereiškia, jog jungtinės veiklos pelnas ir nuostoliai bus apskaičiuoti išimtinai kas mėnesį, o yra priemonė ieškovui BUAB „Ingero“ kontroliuoti jungtinės veiklos pelningumą ir šios veiklos vykdymo atitiktį Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 5 punkto nuostatoms, numatančioms, kad bankrutuojanti įmonė turi teisę verstis ūkine komercine veikla, jeigu ji mažina dėl bankroto patiriamus kreditorių nuostolius; kad atsakovo VšĮ „Ekotenisas“ ataskaitose nurodytas nuostolis yra patirtas būtent dėl jungtinės veiklos sąnaudų, kurios nebuvo apmokėtos gautomis jungtinės veiklos pajamomis, todėl tokio nuostolio suma privalo būti atimama iš pajamų, siekiant apskaičiuoti jungtinės veiklos grynąjį pelną.

18Apibendrinant tai, kas nurodyta, yra pagrindas konstatuoti keletą juridinių faktų, turinčių tiesioginės reikšmės nagrinėjamo ginčo rezultatui, t. y. visų pirma, Jungtinės veiklos sutarties 4.4 ir 4.5. punktai, kuriais nustatyta, kad visus iš jungtinės veiklos atsiradusius nuostolius turi atlyginti tik atsakovas VšĮ „Ekotenisas“ teismo iniciatyva yra pripažinti negaliojančiais; antra, pagal Sutarties 4.2 punktą (jungtinės veiklos rezultato padalijimas), į jungtinės veiklos sąnaudas įskaičiuojami ne tik mokėtini komunaliniai mokesčiai, bet ir kitos būtinos išlaidos ūkinei veiklai palaikyti (vystyti); trečia, galutiniam jungtinės veiklos rezultatui (pelnui) apskaičiuoti ir padalinti taikomas ne mėnesinis, bet tęstinis (sezoninis) veiklos rezultato apskaičiavimo principas; ketvirta, tarp Sutarties šalių turi būti pasidalijamos ne gautos pajamos, bet grynasis pelnas, t. y. gautų bendrųjų pajamų dalis, liekanti, atėmus finansines ūkio subjekto veiklos sąnaudas, ypatinguosius praradimus bei sumokėtus mokesčius.

19Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo reikalavimai ir skaičiavimai (b. l. 97) grindžiami netinkamu Sutarties ir įstatymo aiškinimu, byloje nėra ginčo dėl jungtinės veiklos rezultatų (pajamų ir sąnaudų) atitikties atsakovo pateiktiems duomenims lentelėse (b. l. 101-139), sutinkant su atsakovo atsiliepimo į ieškinį argumentais, kad auditoriaus Atskaita (išvada) turi esminių trūkumų, kadangi buvo parengta neatsižvelgiant į įsiteisėjusiais teismų sprendimais konstatuotas faktines ginčo aplinkybes ir ginčo Sutarties sąlygų išaiškinimą, yra pagrindas sutikti su atsakovo pateiktų duomenų teisingumu (b. l. 162) ir atmesti ieškovo ieškinį kaip nepagrįstą.

20Nuo bylinėjimosi išlaidų ieškovas yra atleistas įstatymu (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas), todėl ieškinį atmetus, bylinėjimosi išlaidos valstybei nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 2 dalis), kaip ir nepriteistinos atsakovo bylinėjimosi išlaidos, kadangi atsakovas nepateikė tokias išlaidas patvirtinančių dokumentų (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263-270 straipsniais, teisėjas

Nutarė

22ieškinį atmesti.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Miglei... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 3. ieškovas BUAB „Ingero“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB... 4. Ieškovo reikalavimas kildinamas iš 2010 m. sausio 5 d. sudarytos Jungtinės... 5. Atsakovas prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovo atsikirtimai... 6. 1. Tarp šalių tuo pačiu pagrindu, tik dėl mažesnės skolos (25 080,32 Lt)... 7. 2. Anot atsakovo, byloje kilusio ginčo esmė – ieškovo nesutikimas su... 8. 3. Ataskaitos, kuria ieškovas grindžia savo reikalavimus, išvadomis... 9. 4. Ieškovo reikalavimai grindžiami netinkamu CK 6.974 ir 6.976 straipsnių... 10. Ieškinys atmestinas... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Ingero“ ir VšĮ „Ekotenisas“ 2010... 12. Ieškovas teikė į bylą savo skaičiavimus, grindžiamus UAB “E. Y.... 13. Taigi, byloje kilo ginčas dėl materialinės teisės normų,... 14. Pagal CK 6.969 straipsnio 1 dalį, Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi... 15. Bylos duomenimis (prijungtos civilinės bylos Nr. 2-1092-773/2013 medžiaga)... 16. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad minėtose bylose teismai, atmesdami ieškovo... 17. Remdamiesi sutarčių aiškinimo taisyklėmis, aiškindami ginčijamas... 18. Apibendrinant tai, kas nurodyta, yra pagrindas konstatuoti keletą juridinių... 19. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo reikalavimai ir skaičiavimai (b. l. 97)... 20. Nuo bylinėjimosi išlaidų ieškovas yra atleistas įstatymu (CPK 83... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263-270... 22. ieškinį atmesti.... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos...