Byla eAS-833-968/2018

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas), Ryčio Krasausko (pranešėjas) ir Mildos Vainienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Lietuvos auditorių rūmų atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 19 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos auditorių rūmų skundą atsakovui Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims A. G., D. D., V. M., G. K., J. M., I. V. (I. V.), I. R., O. S., V. S., G. P., K. Š., E. Č., R. K., S. P., E. B., K. P., M. G., I. G., T. I., I. G. dėl įsakymo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. spalio 15 d. priėmė nagrinėti pareiškėjo Lietuvos auditorių rūmų (toliau – pareiškėjas, Rūmai) skundą atsakovui Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba), kuriuo pareiškėjas prašė panaikinti Tarnybos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymą Nr. V3-18 (toliau – Įsakymas).

6Skunde pareiškėjas taip pat teismo prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir sustabdyti Tarnybos direktoriaus Įsakymo galiojimą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Prašymą pareiškėjas motyvavo aplinkybėmis, kad nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma žala. Skundžiamu Įsakymu pareiškėjas yra įpareigotas sudaryti galimybę kandidatams iki 2018 m. gruodžio 31 d. nemokamai perlaikyti kvalifikacinį atestuoto auditoriaus apskaitos egzaminą. Jei šis Tarnybos nurodymas būtų vykdomas nelaukiant teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, Rūmai būtų priversti nedelsiant pradėti vykdyti neteisėtą bei teisės aktams prieštaraujantį Tarnybos nurodymą ir patirti papildomas laiko bei finansines sąnaudas organizuojant naują egzaminą. Be to, teismui patvirtinus skundžiamo Įsakymo neteisėtumą, Rūmai neturėtų galimybės patys panaikinti naujai vykdant neteisėtą nurodymą surengto neteisėto egzamino rezultatus.

7Tarnyba su pareiškėjo prašymu dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo nesutiko. Pažymėjo, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių jokia neatitaisoma ar sunkiai atitaisoma didelė žala nebūtų padaryta. Papildomo egzamino organizavimas nesukeltų didelių finansinių (ar kitokių nuostolių). Įstatymų leidėjas yra imperatyviai nustatęs tik mažiausią egzaminų skaičių – vieną per kalendorinius metus, viršutinė riba įstatyme nėra nustatyta, todėl nėra jokių draudimų ar ribojimų pripažinti asmenį išlaikiusiu kvalifikacinį auditoriaus apskaitos egzaminą (kuris, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, turėtų būti suorganizuotas iki 2018 metų pabaigos) net ir tuo atveju, jeigu teismas priimtų pareiškėjui palankų sprendimą. Net jeigu šios bylos nagrinėjimo metu dalis trečiųjų suinteresuotų asmenų išlaikytų kvalifikacinį auditoriaus apskaitos egzaminą, tai nepadarytų didelės neatitaisomos žalos, priešingai – užtikrintų šių asmenų galimybes įgyvendinti jų turimas teises. Įsakyme nurodyta konkreti data, o ne tam tikras terminas. Sustabdžius Įsakymo vykdymą, jis nebetektų prasmės ir taptų nebeįvykdomu. Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas šioje byloje iš esmės reikštų išankstinį skundo tenkinimą. Tokiu atveju tretieji suinteresuoti asmenys patektų į teisinio neapibrėžtumo situaciją, kadangi pagal savo nustatytas taisykles ir nusistovėjusią praktiką pareiškėjas kvalifikacinį auditoriaus apskaitos egzaminą paprastai rengia vieną kartą metuose vasaros antroje pusėje. Pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemones (šios bylos nagrinėjimas gali trukti ilgiau nei metus), 2019 metų kvalifikacinio auditoriaus apskaitos egzamino metu šie asmenys privalėtų vėl mokėti mokestį už egzamino laikymą nepaisant to, kad Tarnybai palankaus teismo sprendimo atveju jie įgytų teisę perlaikyti egzaminą nemokamai, todėl taptų neaišku, ar tokie asmenys turi susimokėti ir laikyti egzaminą, ar turi laukti galutinio teismo sprendimo ir tada reikalauti papildomo nemokamo perlaikymo. Be to, pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemones ir vėliau teismui priėmus Tarnybai palankų sprendimą, būtų pažeistos trečiųjų suinteresuotų asmenų, kuriems šis egzaminas yra paskutinis, teisės užsiimti auditoriaus veikla.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. spalio 19 d. nutartimi netenkino Rūmų prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo. Nurodė, kad pareiškėjas, kuriam tenka pareiga pagrįsti reikalavimo užtikrinimo būtinybę, nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, jog nagrinėjamu atveju šioje bylos nagrinėjimo stadijoje egzistuoja pagrindas taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę ir kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nagrinėjamu atveju būtų adekvatus, proporcingas bei atitiktų šalių interesų pusiausvyrą ir viešąjį interesą. Pareiškėjas iš esmės sunkiai atitaisomą žalą sieja su papildomomis laiko bei finansinėmis sąnaudomis organizuojant naują egzaminą. Teismo vertinimu, Įsakymo galiojimo nesustabdymas, nesudarys sąlygų patirti neatitaisomą arba sunkiai atitaisomą didelę žalą. Papildomo egzamino organizavimas nesukeltų didelių finansinių (ar kitokių nuostolių).

9II.

10Rūmai pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 19 d. nutartį ir taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Tarnybos direktoriaus Įsakymo galiojimą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje.

11Atskirajame skunde pareiškėjas nurodo, kad prašydamas pirmosios instancijos teismo sustabdyti Tarnybos Įsakymo galiojimą išdėstė argumentus, dėl kurių reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas yra būtinas, ir pateikė tai pagrindžiančius įrodymus. Pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino ir skundžiamoje nutartyje nepasisakė dėl pareiškėjo argumentų dėl skundžiamo Įsakymo akivaizdaus prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms. Pareiškėjas teikė prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių iš esmės tik dėl to, kad Įsakymo dalis, kuria Rūmai įpareigoti sudaryti galimybę kandidatams, neišlaikiusiems egzamino, perlaikyti egzaminą nepraėjus 6 mėnesių terminui, akivaizdžiai prieštarauja imperatyviai Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo (toliau – Audito įstatymas) 12 straipsnio 11 dalyje įtvirtintai normai. Tarnyba, priimdama skundžiamą aktą, nepanaikino egzaminų komisijos nutarimo, kuriuo patvirtinti egzamino rezultatai ir nutarta pripažinti, kad nė vienas iš kandidatų neišlaikė egzamino, t. y. Tarnyba neanuliavo ginčo egzamino rezultatų, o tik įpareigojo Rūmus suorganizuoti naują egzaminą. Taigi, net ir priėmus Įsakymą, visi kandidatai yra laikomi neišlaikę ginčo egzamino. Jeigu būtų organizuojamas imperatyvioms teisės normoms prieštaraujantis egzaminas, neigiamas pasekmes patirtų ne tik pareiškėjas, kuriam prieš savo valią tektų atlikti aiškiai neteisėtus veiksmus, tačiau ir visi kiti sąžiningi asmenys, kuriems dėl Audito įstatymo 12 straipsnio 11 dalyje taikomų ribojimų nėra sudarytos galimybės perlaikyti egzaminą nepraėjus 6 mėnesių terminui, taip pat būtų pažeistas teisinės valstybės principas bei daroma žala viešajam interesui. Jeigu kandidatams būtų sudaroma galimybė perlaikyti teisės aktams prieštaraujantį egzaminą, priėmus pareiškėjui palankų teismo sprendimą, reikėtų anuliuoti tokio egzamino rezultatus, o tai sukeltų sunkiai atitaisomą žalą. Kandidatai gali pakartotinai laikyti bet kurį kvalifikacinį atestuoto auditoriaus apskaitos egzaminą, kuris pareiškėjo bus organizuojamas po 2019 m. sausio 23 d. Egzaminą laikant bendra tvarka, jiems tektų už jį susimokėti, bet šios išlaidos galėtų būti kompensuotos tuo atveju, jei būtų priimtas pareiškėjui nepalankus teismo sprendimas.

12Atsakovas Tarnyba atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą su juo nesutinka, dėsto argumentus, analogiškus išdėstytiems pirmosios instancijos teismui teiktoje nuomonėje dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo pagal pareiškėjo prašymą.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14III.

15Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjo atskirąjį skundą dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 19 d. nutarties, kuria netenkintas Rūmų prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, teisėtumas ir pagrįstumas.

16Nustatyta, kad nagrinėjamoje byloje pareiškėjas inicijavo ginčą dėl Įsakymo panaikinimo. Įsakymu Tarnyba pripažino trečiųjų asmenų pretenziją dėl kvalifikacinio atestuoto auditoriaus apskaitos egzamino pagrįsta ir nurodė Rūmams sudaryti galimybę ją pateikusiems asmenims iki 2018 m. gruodžio 31 d. nemokamai perlaikyti egzaminą. Pareikštam reikalavimui užtikrinti pareiškėjas prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Įsakymą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje administracinėje byloje.

17Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.).

18Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog, netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) 2016-10-05 nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonė yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būti užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., LVAT 2012-04-18 nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012, 2013-01-23 nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., LVAT 2010-09-20 nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., LVAT 2016-10-19 nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016).

19Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, atsižvelgusi į pareiškėjo motyvus, pagrindžiančius reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymą, įvertinusi administracinėje byloje nagrinėti priimtą reikalavimą ir byloje esančius duomenis, iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėjas nepateikė pakankamai įrodymų, kurie patvirtintų, kad egzistuoja pagrindas sustabdyti Įsakymą ir kad tokios reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nagrinėjamu atveju būtų adekvatus, proporcingas bei atitiktų šalių interesų pusiausvyrą. Taip pat sutiktina su teismo pozicija, kad Įsakymo galiojimo nesustabdymas nesudarys sąlygų pareiškėjui patirti neatitaisomą arba sunkiai atitaisomą didelę žalą, o papildomo egzamino organizavimas nesukels didelių finansinių (ar kitokių nuostolių).

20Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjo skunde ir atskirajame skunde išdėstyti argumentai nelaikytini prima facie argumentais dėl Įsakymo galiojimo. Šiame kontekste kritiškai vertintinas pareiškėjo teiginys, kad Įsakymo dalis, kuria Rūmai įpareigoti sudaryti galimybę kandidatams, neišlaikiusiems egzamino, perlaikyti egzaminą nepraėjus 6 mėnesių terminui, akivaizdžiai prieštarauja Audito įstatymo 12 straipsnio 11 daliai. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad Audito įstatymo 12 straipsnio 11 dalyje nustatytas teisinis reguliavimas (pagal jį asmuo, neišlaikęs kvalifikacinių auditoriaus egzaminų, gali juos pakartotinai laikyti ne anksčiau kaip po 6 mėnesių; egzaminų perlaikymo skaičius neribojamas) taikomas kvalifikacinių auditoriaus egzaminų perlaikymo atveju, kai šių egzaminų neišlaikę asmenys nustatyta tvarka neskundžia kvalifikacinių auditoriaus egzaminų įvertinimo ir kai, skirtingai nei nagrinėjamoje administracinėje byloje kilusio ginčo atveju, dėl to nėra priimtas šių egzaminų neišlaikiusiems asmenims palankus Tarnybos sprendimas, įpareigojantis Rūmus sudaryti galimybę nemokamai perlaikyti egzaminą.

21Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pareiškėjo teiginys, jog Įsakymas akivaizdžiai prieštarauja imperatyvioms teisės normoms (t. y. Audito įstatymo 12 str. 11 d.) grindžiamas netinkamu materialinės teisės normų aiškinimu ir taikymu, todėl atmestinas kaip nepagrįstas. Kartu kaip nepagrįsti atmestini ir iš esmės paminėtu netinkamu materialinės teisės normų aiškinimu grindžiami teiginiai dėl neigiamų pasekmių pareiškėjui (jis teigia, kad prieš savo valią jam tektų atlikti aiškiai neteisėtus veiksmus), visiems kitiems asmenims, kuriems dėl Audito įstatymo 12 straipsnio 11 dalyje taikomų ribojimų nėra sudarytos galimybės perlaikyti egzaminą nepraėjus 6 mėnesių terminui, taip pat dėl teisinės valstybės principo pažeidimo ir daromos žalos viešajam interesui. Tai konstatavus, kaip nepagrįstas vertintinas ir pareiškėjo teiginys, kad, priėmus pareiškėjui palankų teismo sprendimą, reikėtų anuliuoti Įsakymo pagrindu suorganizuoto egzamino rezultatus ir kad tai sukeltų sunkiai atitaisomą žalą.

22Pareiškėjas teigia, kad nesustabdžius Įsakymo galiojimo ir vėliau teismui tenkinus jo skundą, jis patirtų turtinę žalą, nes iš trečiųjų suinteresuotų asmenų negautų mokesčio už kvalifikacinius auditoriaus egzaminus. Atsakant į šį argumentą, pirmiausiai pabrėžtina, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas siejamas ne su bet kokia galima žala, bet su neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala (ABTĮ 70 str. 1 d.). Teisėjų kolegijos vertinimu, tokia neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didele žala nelaikytina pareiškėjo nurodyta žala, kurią jis ginčo laimėjimo atveju galimai patirtų negautų mokesčių už kvalifikacinius auditoriaus egzaminus pavidalu. Be to, pareiškėjas neįrodė, jog tokių neigiamų pasekmių pašalinimas, teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas. Šiame kontekste paminėtina, kad aplinkybė, jog pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų turtinio pobūdžio pasekmių, per se (savaime) nėra pagrindas ABTĮ 70 straipsnyje nustatyta tvarka taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, tuo labiau, jei pareiškėjai neįrodo, jog tokių neigiamų pasekmių pašalinimas, teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas (žr., pvz., LVAT 2012 m. balandžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-149/2012).

23Apibendrindamas nurodytus argumentus apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nėra tikslingas, proporcingas, atitinkantis šalių ir viešojo interesų pusiausvyrą, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Pareiškėjo Lietuvos auditorių rūmų atskirąjį skundą atmesti.

26Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Lietuvos... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. spalio 15 d. priėmė... 6. Skunde pareiškėjas taip pat teismo prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo... 7. Tarnyba su pareiškėjo prašymu dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. spalio 19 d. nutartimi... 9. II.... 10. Rūmai pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus... 11. Atskirajame skunde pareiškėjas nurodo, kad prašydamas pirmosios instancijos... 12. Atsakovas Tarnyba atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą su juo... 13. Teisėjų kolegija... 14. III.... 15. Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjo atskirąjį skundą... 16. Nustatyta, kad nagrinėjamoje byloje pareiškėjas inicijavo ginčą dėl... 17. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 18. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad teismas, spręsdamas dėl... 19. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, atsižvelgusi į pareiškėjo... 20. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjo skunde ir atskirajame skunde... 21. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pareiškėjo teiginys, jog... 22. Pareiškėjas teigia, kad nesustabdžius Įsakymo galiojimo ir vėliau teismui... 23. Apibendrindamas nurodytus argumentus apeliacinės instancijos teismas... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. Pareiškėjo Lietuvos auditorių rūmų atskirąjį skundą atmesti.... 26. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 19 d. nutartį palikti... 27. Nutartis neskundžiama....