Byla 2-2565/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir pirkimo sąlygų nuostatų pripažinimo prieštaraujančiomis ir pažeidžiančiomis viešųjų pirkimų principus

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Švarinta“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-1136-368/2013 pagal nurodyto ieškovo ieškinį atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir pirkimo sąlygų nuostatų pripažinimo prieštaraujančiomis ir pažeidžiančiomis viešųjų pirkimų principus,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Švarinta“ pateikė Šiaulių apygardos teismui ieškinį, kuriuo prašė teismo panaikinti atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2013-09-18 sprendimą, kuriuo atsisakyta nagrinėti ieškovo pretenziją, pripažinti viešojo pirkimo atviro konkurso „Komunalinių atliekų surinkimo Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje ir transportavimo į jų apdorojimo vietas paslaugos pirkimas“ (pirkimo Nr.123423) pirkimo sąlygų, patvirtintų viešojo pirkimo komisijos 2013-05-29 posėdžio protokolu Nr. TVPP - 213, 14 punkto; Pirkimo sąlygų priedo Nr.1 – tiekėjo pasiūlymo formos dalies dėl kainos; Pirkimo sąlygų priedo Nr.6 – Techninės specifikacijos 1.9 punkto nuostatas prieštaraujančiomis imperatyviems VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintiems skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei protingumo principams ir pirkimo tikslui; priteisti bylinėjimosi išlaidas (1-14 b. l.).

4Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo vykdomas pirkimo procedūras iki bus priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje. Nurodė, kad ginčo pirkimo procedūrų sustabdymas yra vienintelė efektyvi priemonė ieškovui pasinaudoti teise į veiksmingą ir efektyvią jo teisių ir teisėtų interesų gynybą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2013 m. spalio 3 d. nutartimi atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (16-18 b. l.). Nurodė, kad ginčo pirkimo procedūrų sustabdymas būtų neproporcingas ir akivaizdžiai viršytų jo naudą. Atsakovo perkamos paslaugos yra susijusios su viešojo intereso užtikrinimu, o pripažinus atsakovo vykdytą viešąjį pirkimą neteisėtu, pažeidžiančiu VPĮ nuostatas, ieškovo pažeistų teisių gynimas galimas per žalos atlyginimo institutą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Švarinta“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (19-23 b. l.). Nurodo, kad teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad atsakovui atliekų tvarkymo paslaugas šiuo metu teikia du ūkio subjektai, vienas iš jų ieškovas - paslaugas teikiantis pagal 2006 m. gruodžio 19 d. Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų teikimo laikinąją sutartį Nr.1 (24-30 b. l.), todėl, pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos gyventojai ir joje veikiantys juridiniai asmenys nenukentėtų; neatsižvelgė, kad dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, toliau vykdant pirkimą pagal pirkimo sąlygas, prieštaraujančias VPĮ nuostatoms, ieškovui ir kitiems potencialiems tiekėjams užkertamas kelias dalyvauti pirkime ir pateikti savo pasiūlymus. Ieškovo teigimu, jis siekia savo teises ginti tokiu būdu, kad būtų užtikrintos jo realios galimybės sudaryti viešojo pirkimo sutartį, o ne vėliau reikšti reikalavimą dėl žalos atlyginimo, kurios būtų neįmanoma įrodyti.

9Atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą apygardos teismo nutartį (33 - 36 b. l.). Nurodo, kad ieškovo ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neatitiktų proporcingumo ir ekonomiškumo principų, nes atsakovas, vykdydamas viešąjį pirkimą, veikia ne tiek savo interesais, kiek gina viešąjį interesą, tuo tarpu ieškovas, būdamas pelno siekiančiu juridiniu asmeniu, vadovaujasi išimtinai savo interesais. Nurodo, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeisti visuomenės interesai, o ieškovas savo teises ieškinio patenkinimo atveju galėtų apginti ir kitais būdais.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 338 str.).

13Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurios 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos įstatymuose, ir, kurių nesiėmus, teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 straipsnio 2 dalį tiekėjas gali pateikti prašymą teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo CPK nustatyta tvarka. CPK 4237 straipsnio nuostatomis, teismas viešųjų pirkimų bylose taiko šiame straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 str. 1 d.).

14Teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, nustačius grėsmės ieškinio reikalavimų įvykdymui egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas; viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, kad viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo ir užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1756/2012; 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012).

15Pagal teismų praktiką, kai viešųjų pirkimų metu siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių skubiai nesuteikus, gali ženkliai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to atsirasti žala socialiai itin reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui), konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms (tarp jų – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui) prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus, atsirastų didesnė žala.

16Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo viešųjų pirkimų ginčų praktiką viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi, VPĮ tikslų – racionalaus lėšų panaudojimo, konkurencijos ir rinkos plėtros skatinimo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų įgyvendinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-350/2010; 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2009; 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005).

17Nagrinėjamu atveju apeliantas ieškiniu prašė panaikinti perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos sprendimą, kuriuo atsisakyta nagrinėti apelianto pretenziją, bei pripažinti viešojo pirkimo atviro konkurso nuostatas prieštaraujančiomis imperatyviems VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintiems skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei protingumo principams ir pirkimo tikslui.

18Atsakovo vykdomo viešojo pirkimo objektas – komunalinių atliekų surinkimo iš Šiaulių miesto komunalinių atliekų turėtojų ir jų transportavimo į apdorojimo (naudojimo ir šalinimo) vietas, paslauga. Atsakovui perkamas paslaugas šiuo metu teikia du ūkio subjektai, vienas iš kurių yra apeliantas, paslaugas teikiantis pagal 2006 m. gruodžio 19 d. Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų teikimo laikinąją sutartį Nr.1.

19Kaip nurodo tiek apeliantas, tiek atsakovas, viešas pirkimas paskelbtas 2012 m. birželio 23 d. ir iki šiol nėra baigtas, viešo pirkimo procedūra yra vykdoma ilgiau nei vienerius metus, komunalinės atliekos surenkamos ir vežamos pagal 2006 metų laikinąsias paslaugų teikimo sutartis. Pagal teismų praktiką, konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms (pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimo ir pirkimo procedūrų operatyvumo), prioritetiškai turi būti ginama tą vertybė, kurios neapgynus, atsirastų didesnė žala, todėl bet kokia galima grėsmė visuomenės teisei į švarią aplinką turi būti eliminuojama, o ginčijamą viešą pirkimą sustabdžius neapibrėžtam laikui, kiltų grėsmė dėl galimo viešojo intereso pažeidimo. Vadovaujantis nurodytais argumentais ir siekiant išlaikyti šalių interesų pusiausvyrą (CPK 17 str.), nevaržyti kitos šalies interesų labiau, nei reikia teisėtiems tikslams pasiekti, vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 145 str. 2 d.) laikytina, kad apygardos teismas teisingai motyvavo atsisakymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

20Nagrinėjamoje byloje apygardos teismas turėjo pagrindo išvadai, kad negali būti tenkinamas apelianto prašymas iki galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo priėmimo sustabdyti ginčo konkurso pirkimo procedūrų vykdymą, kadangi jis būtų neproporcingas ir akivaizdžiai viršytų jo naudą; juolab kad būtina užtikrinti viešąjį interesą - nepažeisti savivaldybės teritorijoje gyvenančių asmenų teisės į švarią aplinką, užtikrinant ir komunalinių atliekų surinkimą, todėl motyvuotai, nepažeisdamas aukščiau nurodytų principų, netenkino ieškovo prašymo (CPK 17 str., 4237 str., 144 str., 145 str.).

21Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

22Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Palikti nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Švarinta“ pateikė Šiaulių apygardos teismui ieškinį,... 4. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. spalio 3 d. nutartimi atmetė ieškovo... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Švarinta“ prašo panaikinti Šiaulių... 9. Atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas Šiaulių miesto... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 11. Atskirasis skundas netenkintinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio... 14. Teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų... 15. Pagal teismų praktiką, kai viešųjų pirkimų metu siekiama įsigyti prekes,... 16. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama... 17. Nagrinėjamu atveju apeliantas ieškiniu prašė panaikinti perkančiosios... 18. Atsakovo vykdomo viešojo pirkimo objektas – komunalinių atliekų surinkimo... 19. Kaip nurodo tiek apeliantas, tiek atsakovas, viešas pirkimas paskelbtas 2012... 20. Nagrinėjamoje byloje apygardos teismas turėjo pagrindo išvadai, kad negali... 21. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti pirmosios... 22. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 23. Palikti nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartį....