Byla 2A-1149-603/2013
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Loretos Lipnickienės, kolegijos teisėjų Andrutės Kalinauskienės ir Andžej Maciejevski, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal BUAB „BA prekyba“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. S. (V. S.) ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei UAB „BA prekyba“, dalyvaujant trečiajam asmeniui UAB „Lėdis“, išvadą teikiančioms institucijoms Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai prie Ūkio ministerijos, dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas V. S. (toliau – ieškovas) kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „BA prekyba“ (toliau – atsakovas) 17 214,00 Lt nuostolių atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas; bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka. Nurodė, kad komercinio pasiūlymo Nr. 0706P51620 pagrindu 2007-07-20 iš atsakovo įsigijo 152,02 kv. m čerpinio profilio stogo dangos „Kingas 35“. Už įsigytą prekę visiškai atsiskaitė sumokėdamas jam 4 122,10 Lt. Praėjus 2 metams po minėtos stogo dangos įsigijimo išaiškėjo akivaizdūs dangos kokybės trūkumai. Kelis kartus kreipėsi į atsakovą su pretenzijomis dėl netinkamos kokybės daikto pardavimo, tačiau atsakovas raštiškų atsakymų į pareikštas pretenzijas nepateikė, iniciatyvos atlyginti ieškovo patirtus nuostolius nerodė, nepateikė ir atsisakymo vykdyti savo, kaip pardavėjo, įsipareigojimus pirkėjui.

3Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2011 m. spalio 10 d. preliminariu sprendimu ieškovo reikalavimus tenkino visiškai: priteisė iš atsakovo ieškovui 17 214,00 Lt nuostolių atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (17 214,00 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-09-29) iki teismo procesinio sprendimo visiško įvykdymo, bei 258,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

4Atsakovas pateikė prieštaravimus, kuriais prašė preliminarų sprendimą panaikinti, ieškinį atmesti. Nurodė, kad nėra ieškovui parduotos stogo dangos gamintojas, šią dangą jam tiekia UAB „Lėdis“, kuri ir yra atsakinga už tiekiamos produkcijos kokybę. Ieškovas nepagrindė aplinkybių, kodėl stogo dangą būtina keisti ir kodėl ji neatlieka savo, kaip stogo dangos funkcijų; nepagrindė ir prašomos priteisti žalos dydžio bei atsakovo pareigos atlyginti sąmatos sudarymo ir stogo apžiūros akto sudarymo išlaidas. Prašo taikyti ieškovo reikalavimui ieškinio senatį, nes reikalavimams dėl daikto kokybės taikomi trumpesni ieškinio senaties terminai, nei reikalavimams atlyginti žalą.

5Atsiliepime į atsakovo prieštaravimus ieškovas su jais nesutiko ir prašė teismo 2011 m. spalio 10 s. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė vartojimo pirkimo – pardavimo santykiai. Ieškinys yra reiškiamas atsakovui kaip pardavėjui dėl pastarojo įstatyminės pareigos užtikrinti parduodamos prekės kokybę neįvykdymo, todėl ieškovui nėra aktualu, iš ko prekę įsigijo atsakovas. Atsakovas UAB „BA prekyba“ yra tinkamas atsakovas šioje byloje. Atsakovo nurodyta aplinkybė, kad pardavėjui neatsirado papildomų pareigų garantuoti, kad stogo danga yra tinkama stogui dengti, neturi įtakos pardavėjo neteisėtiems veiksmams konstatuoti, nes pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.317, 6.327 ir 6.333 straipsnius pardavėjui yra numatyta pareiga užtikrinti, kad parduodamas daiktas atitiktų įprastai tokiam daiktui keliamus reikalavimus. Ieškovui įsigijus iš atsakovo ir pradėjus eksploatuoti stogo dangą paaiškėjo, kad ji neatitinka tokiam daiktui keliamų reikalavimų, todėl atsakovui neįvykdžius įstatyme numatytos pareigos užtikrinti prekės kokybę, jam atsirado civilinė atsakomybė. Išaiškėjusiems stogo dangos defektams pašalinti atliktinų statybos darbų vertė apskaičiuota atestuoto statybos vadovo G. S. patvirtintoje lokalinėje sąmatoje. Be to, ieškovas patyrė išlaidų žalai nustatyti ir jos dydžiui įvertinti. Tai, kad nekokybišką stogo dangą būtina pakeisti nauja, patvirtina kompetentingo asmens – atestuoto statybos vadovo būsto statinių grupėms statyti G. S. parengtas stogo apžiūros aktas, kuris yra aiškus ir pagrįstas. Lokalinėje sąmatoje specialisto nustatytos defektų šalinimo išlaidos viršija ieškovo iš atsakovo įsigytos prekės kainą, kadangi nekokybiškai stogo dangai pakeisti ieškovui reikės samdyti darbo jėgą. Ieškinio senaties terminas turi būti skaičiuojamas nuo 2010-09-29, kai ieškovas pirmą kartą pranešė atsakovui apie išaiškėjusius prekės defektus, todėl sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas ieškovo reikalavimui dėl žalos atlyginimo nėra suėjęs.

6Atsiliepime į atsakovo prieštaravimus trečiasis asmuo UAB „Lėdis“ sutiko su prieštaravimais, prašė teismo 2011 m. spalio 10 d. preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti. Nurodė, kad nesutinka su atsakovo nuomone, kad jis netinkamas atsakovas byloje, kadangi CK 6.363 straipsnio 1 dalis imperatyviai numato, jog pardavėjui tenka pareiga visais atvejais garantuoti daiktų kokybę. Mano, jog CK 6.334 straipsnio 1 dalyje nėra numatyta pirkėjo teisė reikalauti iš pardavėjo būsimų, numanomų išlaidų, kurias jis galimai patirs ateityje dėl daikto trūkumų ištaisymo atlyginimo, todėl, ieškovui nepatyrus realios žalos, jis netenka teisės ir į nuostolių, kaip piniginės žalos išraiškos, atlyginimą. Pagal CK 6.327 straipsnio 1 dalį įprasti reikalavimai, keliami ieškovo įsigytai stogo dangai, yra suprantami kaip galimybę naudoti ją pagal tiesioginę jos paskirtį, o ieškovo nurodomi kosmetiniai stogo dangos trūkumai – pakitusi spalva ir blizgesys – netrukdo stogo dangos naudoti pagal tiesioginę funkcinę paskirtį, todėl stogo danga iš esmės atitinka jai keliamus bendrus kokybės reikalavimus, o stogo dangos spalvos pokytis laikytinas natūraliu nusidėvėjimu ir negali būti vertinamas kaip esminis daikto trūkumas, suponuojantis ieškovo teisę reikalauti pagrįstų nuostolių atlyginimo. Ieškovo pasamdyto G. S. išvada nesudaro pagrindo konstatuoti daikto kokybės trūkumus. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad yra realiai patyręs nekokybiško daikto trūkumų šalinimo išlaidas.

7Išvadą teikianti institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pateiktoje išvadoje nurodė, kad ieškovo pareikštas ieškinys atsakovui dėl nuostolių atlyginimo yra pagrįstas ir teisėtas. Nurodė, kad ieškovui iš atsakovo įsigijus čerpinio profilio stogo dangą, tarp šalių buvo sudaryta vartojimo pirkimo - pardavimo sutartis, todėl parduodamos prekės kokybę turėjo garantuoti ir yra visiškai už ją atsakingas atsakovas, kaip pardavėjas vartojimo pirkimo - pardavimo sutartyje. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad pardavė ieškovui čerpinio profilio stogo dangą, atitinkančią šiam daiktui kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus; kad stogo dangos trūkumai atsirado po daiktų perdavimo pirkėjui dėl to, kad šis pažeidė daiktų saugojimo ar naudojimo taisykles, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos, todėl jam, kaip neįvykdžiusiam ar netinkamai įvykdžiusiam sutartinę prievolę - pardavus nekokybišką stogo dangą ieškovui – atsirado pareiga atlyginti ieškovo patirtus nuostolius. Įsigijęs netinkamos kokybės daiktą ieškovas patyrė žalos, nes jis atsidūrė blogesnėje turtinėje padėtyje nei tikėjosi atsidurti įsigydamas prekę už sutartą kainą, todėl visiškai teisėtai ir pagrįstai reikalauja dėl įsigytos nekokybiškos stogo dangos patirtų nuostolių atlyginimo.

8Išvadą teikianti institucija Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos pateiktoje išvadoje nurodė, kad pagal gamintojo UAB „Gave“ (dabartinis pavadinimas – UAB „Lėdis“) 2007-07-19 atitikties deklaraciją Nr. 106K nėra identifikuojama statybos produkto medžiaga, mechaninis atsparumas, matmenų pokytis, matmenų tolerancija, ilgaamžiškumas, išorinis ugnies poveikis, degumas, t. y. gamintojas neužtikrino, kad statybos produktas, numatytas naudoti statiniuose, pateiktas į rinką buvo tinkamas naudoti pagal paskirtį, o jo charakteristikos buvo tokios, kad statinys, į kurį jis sumontuotas, tenkina esminius reikalavimus. Atitikties deklaracijoje nėra nurodytas atitikties deklaravimo pagrindas, t. y. nepateikiama informacija, susijusi su atitikties vertinimo rezultatais, t. y. produkto žymėjimas indeksais, kita svarbi papildoma informacija, kaip antai, klasė, kategorija, tuo nevykdant statybos techninio reglamento STR 1.03.02:2002 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“ 32.2 punkto reikalavimų ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-09-29 įsakymo Nr.D1-438 „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“ 3 punkto reikalavimų. UAB „Gave“ pagamintam ir atsakovo ieškovui pateiktam statybos produktui nėra atlikusi atitikties vertinimo veiksmų pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-09-29 įsakymo Nr.D1-438 „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“ priedo „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas“ 10.7 eilutėje nurodytą techninę specifikaciją LST EN 14782:2006 ir atitikties įvertinimo schemas, tuo nevykdant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-09-29 įsakymo Nr.D1-438 „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“ 2 punkto reikalavimu. Atsakovas ieškovui pateikė teisės aktų reikalavimus neatitinkantį statybos produktą – čerpinio profilio stogo dangą „Kingas 35“ ir tai laikytina esminiu sutarties pažeidimu, dėl kurio ieškovas turi teisę reikalauti pinigų už nekokybišką prekę grąžinimo.

9Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2012 m. gegužės 15 d. galutiniu sprendimu pakeitė Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2011 m. spalio 10 d. preliminarų sprendimą, iš dalies patenkino ieškinį: priteisė iš atsakovo ieškovui 13 688,41 Lt nuostolių atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-09-29) iki teismo procesinio sprendimo visiško įvykdymo, bei 1 518,00 Lt bylinėjimosi išlaidų. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad komercinio pasiūlymo Nr. 0706P51620 pagrindu ieškovas iš atsakovo savo ir šeimos poreikiams tenkinti pagal PVM sąskaitą faktūrą Serija BVI Nr. 002278 2007-07-20 įsigijo 152,02 kv. m čerpinio profilio stogo dangos “Kingas 35”, už šią prekę sumokėdamas atsakovui 4 122,12 Lt. 2010-09-29 ieškovas raštu kreipėsi į atsakovą su prašymu išsiaiškinti po stogo dangos įsigijimo atsiradusių stogo dangos defektų priežastis bei imtis priemonių jas pašalinti bei pateikti įsigytos stogo dangos kokybės atitikties deklaraciją ir garantinį taloną. 2011-04-28 ieškovas pateikė atsakovui pretenziją dėl netinkamos prekių kokybės, reikalaudamas grąžinti jam visą už įsigytą prekę sumokėtą kainą. 2011-07-21 ieškovo pasamdytas rangovas – kvalifikuotas statybos vadovas būsto statinių grupėms statyti G. S. - atliko ieškovo stogo dangos apžiūrą ir tyrimą bei nustatė, kad ieškovo iš atsakovo įsigyta stogo danga neatitinka naudoti Lietuvos klimatinėmis sąlygomis, nes ji pakeitė pradinę spalvą, kai ant stogo sumontuoti kiti skardos lankstiniai (sniego gaudytuvai, vėjalentės, kamino šoninės skardos) per tą patį laikotarpį nepakeitė pradinės spalvos. Už stogo dangos apžiūrą bei stogo apžiūros akto bei sąmatos parengimą ieškovas sumokėjo IĮ „Glasta ir Ko“ 200,00 Lt. Liudytoju apklaustas G. S. sudarė lokalinę sąmatą (17 014,00 Lt), kuria paskaičiavimo ieškovo stogo dangos pakeitimo kaštus. Teismas nustatė, kad tarp šalių buvo sudaryta vartojimo pirkimo - pardavimo sutartis, kadangi šia sutartimi atsakovas, kaip verslininkas, įsipareigojo parduoti prekę - stogo dangą - ieškovui – fiziniam asmeniui - jo asmeniniams ir šeimos poreikiams tenkinti, o ieškovas įsipareigojo už parduotą prekę sumokėti. Pardavėjui tenka pareiga visais atvejais garantuoti daiktų kokybę (CK 6.363 straipsnis). Atsakovas, parduodamas ne savo gaminamą daiktą, privalėjo pareikalauti iš trečiojo asmens - stogo dangos gamintojo UAB „Lėdis“ (buvęs pavadinimas UAB „Gave“) atlikti produkto atitikties įvertinimo veiksmus ir pateikti tai įrodančius dokumentus bei techninę informaciją apie produkto paskirtį ir jo naudojimo ypatybes (Statybos įstatymo 18 straipsnio 4 dalis). Priešingu atveju, pagal vartojimo teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus (tarpe jų ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 20 straipsnis) vartotojas savo pasirinkimu kreipiasi arba į pardavėją, arba į tiekėją dėl reikalavimų, susijusių su daikto kokybe, patenkinimo. Todėl teismo vertinimu, stogo dangos pardavėjas UAB „BA prekyba“ yra tinkamas atsakovas šioje byloje. Teismas nustatė, kad tik bylos nagrinėjimo metu atsakovas, gavęs iš trečiojo asmens (gamintojo) UAB „Lėdis“ (buvęs pavadinimas UAB „Gave“), pateikė stogo dangos atitikties deklaraciją, todėl sandorio sudarymo metu pardavėjas neturėjo tokio dokumento ir negalėjo jo pateikti pirkėjui, išsamiai bei teisingai atskleisti informacijos apie perkamą daiktą. Teismo nuomone, vienas iš esminių, o kartu ir įprastų reikalavimų, keliamų stogo dangai, yra jos spalvos išlaikymas bei pastovumas (stogo dangos vizuali išvaizda, spalva). Atsakovas neginčijo aplinkybės, jog stogo danga neteko estetinio vaizdo. Teismas konstatavo, kad atsakovo ieškovui parduota stogo danga, atsižvelgiant į jos prigimtį, neatitiko daiktui daikto gamintojo ir pardavėjo viešai paskelbtų pareiškimų dėl daikto kokybės. Atsakovas neįrodė, kad sutarties sudarymo metu buvo suteikęs pirkėjui (ieškovui) visą informaciją apie parduodamą daiktą ir teisingai jį informavęs, jog nepraėjus dvejiems metams stogo danga nušviesės nuo tamsiai rudos spalvos iki šviesiai rudos. Normalus vidutinis vartotojas, įsigydamas namo stogo dangą (vieną iš namo konstrukcinių elementų), protingai nesitiki ir neplanuoja po dvejų metų keisti įsigytos stogo dangos į naują. Tai sudarė pagrindą teismui konstatuoti, jog atsakovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus. Be CK 6.363 straipsnio 4 ir 8 dalyse išvardytų vartotojo teisių gynimo būdų, visais atvejais vartotojas turi teisę į nuostolių, atsiradusių dėl netinkamos kokybės prekės pardavimo, atlyginimą (6.363 straipsnio 5 dalis). Vartotojo teisė į turtinės žalos (nuostolių) atlyginimą įtvirtinta ir Vartotojų teisių apsaugos įstatyme. Išaiškėjus stogo dangos defektams, ieškovas bandė išspręsti ginčą taikiai naudodamasis CK 6.363 straipsnio 4 ir 8 dalyse išvardytais vartotojo teisių gynimo būdais: kreipėsi į atsakovą su prašymais, pirmiausia, pašalinti stogo dangos defektus arba, vėliau, atlyginti stogo dangos pirkimo kainą. Įsigijęs netinkamos kokybės daiktą ieškovas patyrė žalos, nes jis atsidūrė blogesnėje turtinėje padėtyje nei tikėjosi atsidurti įsigydamas prekę už sutartą kainą, todėl pagrįstai reikalauja dėl įsigytos nekokybiškos stogo dangos patirtų nuostolių atlyginimo. Teismas nemanė, o atsakovas ir nenurodė, kad konkrečiu atveju ieškovo pasirinktas savo teisių gynimo būdas būtų neproporcingas prievolės pažeidimo mastui ar sukeltų atsakovui neadekvačių padarinių. Savo nuostoliams pagrįsti ieškovas pateikė lokalinę sąmatą, kurią sudarė ieškovo pasamdytas ir posėdyje apklaustas specialistas – G. S. - kuris yra atestuotas statybos būsto, viešosios paskirties, pramonės, gamybos, ūkinės veiklos statinių grupėms statyti, todėl abejoti jo (sąmatą surašiusio asmens) kvalifikacija ir gebėjimais įvertinti bei nustatyti stogo dangos pakeitimui reikalingas sąnaudas, nėra pagrindo. Tačiau teismas nesutiko su atsakovo atstovės argumentais dėl naujos stogo dangos kainos įtraukimo į nuostolių dydį, kadangi ieškovas įsigijo stogo dangą už 4 122,10 Lt, o sąmatoje nurodyta dvigubai brangesnė stogo danga už 7 900,00 Lt be PVM. Teismo vertinimu, tenkindamas šį ieškinio reikalavimą teismas sudarytų pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti, dėl to ieškinį dalyje dėl naujos stogo dangos įsigijimo kaštų tenkintino iš dalies, priteisiant ieškovui iš atsakovo pirktos iš atsakovo stogo dangos kainos dydžio nuostolius, t. y. 4 122,10 Lt. Papildomai kaip nuostolių ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 4 394,08 Lt už 100 kv. m inventorių pastolių įrengimo ir išardymo išlaidų, 727,86 Lt atskirų skardos detalių nuardymo išlaidų, 1 891,74 Lt profiliuotos stogo dangos nuardymo išlaidų, 892,36 Lt skardos vėjalenčių, karnizo lentų ir panašių skardos detalių tvirtinimo išlaidų (sumos nurodytos be PVM). Nesutikdamas su sąmatoje nurodytomis sumomis atsakovas nepateikė įrodymų, kad ieškovo patirta žala mažesne nei nurodyta sąmatoje, kad kurie nors iš sąmatoje išvardintų darbų nėra būtini ir galėtų būti neatliekami, kad kvalifikuotas specialistas nustatė neegzistuojančius stogo dangos defektus. Todėl teismas iš viso papildomai priteisė ieškovui 9 566,31 Lt (7906,04 Lt su 21 proc. PVM) su nekokybiškos stogo dangos pakeitimu susijusių išlaidų. Teismas pažymėjo, kad ieškinio senaties termino eiga prasideda nuo tos dienos, kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis). Byloje nustatyta, kad apie savo teisės pažeidimą ieškovas sužinojo praėjus dvejiems metams po prekės įsigijimo, t. y. 2009 m. vasarą. Ieškinys byloje pareikštas 2011-09-27. CK 1.125 straipsnyje numatyta, kad reikalavimams dėl netinkamos produkcijos kokybės, dėl žalos atlyginimo taikomas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 8 d.). Teismo manymu, CK 6.363 straipsnyje numatytas dvejų metų sutrumpintas ieškinio senaties terminas taikytinas tik konkrečiai šiame straipsnyje nurodytam reikalavimui, o būtent reikalavimui sumokėti kainą, byloje ieškovas neprašo pagal CK 6.363 straipsnį grąžinti sumokėtą kainą, o reiškia reikalavimą pagal bendruosius sutartinės civilinės atsakomybės principus dėl žalos (nuostolių) atlyginimo, remdamasis CK 6.363 str. 5 d.

10Apeliaciniame skunde atsakovas prašė Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 15 d. galutiniu sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2011 m. spalio 10 d. preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti. Nurodė, kad teismas nepagrįstai kvalifikavo ginčą kaip kilusį dėl žalos, atsiradusios dėl netinkamos kokybės produkcijos. Ieškovas neįridinėjo, kad dėl įsigytos nekokybiškos prekės patyrė žalą, o reikalavo, kad jam būtų kompensuotos stogo dangos keitimo išlaidos. Teismas netinkamai vertino įrodymus ir faktines bylos aplinkybes, todėl padarė klaidingą išvadą dėl parduotos prekės kokybės, byloje nėra jokių patikimų įrodymų, kad stogo spalvos išblukimas yra jos neatitikimas kokybės reikalavimams. Neatlikus ekspertizės, teismo išvados, kad stogo danga išbluko, nes yra nekokybiška, nėra paremta leistinais įrodymais, nes visos dažytos medžiagos, veikiamos atmosferos, blunka. Ieškovas dėl stogo dangos nekokybiškumo žalos nepatyrė. Stogo danga yra tinkama naudoti pagal paskirtį. Ieškovo reikalavimo esmė yra ta, kad pardavėjas atlygintų pirkėjo išlaidas įgytos prekės trūkumams ištaisyti, tokiam reikalavimui taikomos CK 6.338 straipsnio nuostatos, todėl ieškovo reikalavimui turi būti taikomas 2 metų ieškinio senaties terminas, skaičiuotinas nuo stogo dangos pardavimo dienos. Šiaulių apygardos teismo 2011-10-06 nutartis civilinėje byloje Nr. B2-314-368/2011, kuria atsakovui buvo iškelta restruktūrizavimo byla, įsiteisėjo 2011-10-17. Todėl atsakovui galėjo būti priteistos procesinės palūkanos tik už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki 2011-10-17. Teismas nepagrįstai priteisė ieškovui 200,00 Lt pagal 2011-07-27 PVM sąskaitą – faktūrą, kurią IĮ „Glasta ir KO“ išrašė ieškovui už konsultacines paslaugas.

11Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas prašė atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2012 m. gegužės 15 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pardavės iki pat ieškinio pareiškimo teismui dienos nebuvo pateikęs pirkėjui jokios informacijos, pagrindžiančios prekės kokybę, nors tokios informacijos ieškovas prašė 2010 m. rugsėjo 29 d. prašyme, kuriame konstatavo išaiškėjusius įsigytos prekės defektus. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad be CK 6.363 straipsnio 4 ir 8 dalyse numatytų vartotojo teisių gynybos būdų, visais atvejais vartotojas turi teisę į nuostolių, atsiradusių dėl netinkamos prekės pardavimo, atlyginimą (CK 6.363 straipsnio 5 dalis). Reikalavimams atlyginti žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produkcijos, taikomas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas, kuris šioje byloje nebuvo praleistas. Išvadas byloje pateikusios valstybės institucijos aiškiai ir vienareikšmiškai konstatavo, kad atsakovas neužtikrino parduodamos prekės kokybės ir to, jog statybos produktas būtų tinkamas naudoti pagal paskirtį, ir pardavė ieškovui nekokybišką stogo dangą.

12Apeliacinis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 dalis).

14Įstatymų leidėjas nustatė, kad pagal pirkimo - pardavimo sutartį pardavėjo parduodamo daikto kokybė ir kiti kriterijai turi atitikti sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje nėra nurodymų, – įprastus reikalavimus. Laikoma, kad daiktai neatitinka kokybės reikalavimų, jeigu jie neturi tų savybių, kurių pirkėjas galėjo protingai tikėtis, t.y. kurios būtinos daiktui, kad jį galima būti naudoti pagal įprastinę ar specialią paskirtį (CK 6.333 straipsnio 6 dalis). Pardavėjas atsako už bet kokį daikto neatitikimą, jeigu tas neatitikimas paaiškėjo vėliau (CK 6.327 straipsnis). Šiuo atveju byloje nustatyta, kad ieškovui parduota čerpinio profilio stogo danga buvo netinkamos kokybės, neatitiko statybos produktams taikytinų kriterijų.

15Vadovaujantis CK 6.353 straipsniu, pardavėjas privalo suteikti pirkėjui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamus daiktus, įskaitant kokybę, tinkamumo naudoti terminą ir pan., o pažeidęs šią pareigą privalo atlyginti dėl to pirkėjo patirtus nuostolius (CK 6.353 straipsnio 1 dalis). Tinkama informacija apie produktą vartotojui yra svarbiausia sekančiais aspektais: įspėja apie produkto trūkumus ir potencialią žalos atsiradimo riziką, su kuria vartotojai gali susidurti, naudodamas produktą ir nustato produkto saugaus ir tinkamo naudojimo ar vartojimo ribas, t.y. informuoja vartotojus apie saugų produkto vartojimą ar naudojimą, jo galiojimo laiką, suteikia instrukcijas apie gaminio veikimą, jo priežiūrą ir eksploatavimą. Informacijos, reikšmingos vartotojui, neatskleidimas arba netinkamas jos atskleidimas, vartotojo neįspėjimas ir panašūs vartotojo teisės į informaciją pažeidimai gali sąlygoti produkto netinkamą kokybę.

16Byloje nustatyta, jog atsakovas sutarties sudarymo metu nebuvo suteikęs ieškovui visos informacijos apie parduodamą daiktą ir informavęs, jog nepraėjus dvejiems metams stogo danga nušviesės nuo tamsiai rudos spalvos iki šviesiai rusvos. Atsakovo teisės aktuose numatytų informavimo ir tinkamos daikto kokybės užtikrinimo pareigų pažeidimas pripažintinas esminiu, nes vidutinis vartotojas, įsigydamas stogo dangą, atsižvelgdamas ne tik į produkto savybes, nurodomas gamintojo arba pardavėjo, bet ir į tikslą, kuriam, protingai mąstant, gaminys turės būti naudojamas, nepaneigiant stogo dangos funkcijų santykio svarbos su estetine pastato eksterjero išvaizda, turi pagrįstą pagrindą tikėtis, kad po dviejų metų dėl išblukusios stogo dangos nereikės atlikti vienbučio gyvenamojo namo didelės apimties paprastojo remonto darbų, kuriems pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ reikalingas aprašas ir atsakingų institucijų rašytiniai pritarimai. Taigi, ieškovui parduotas daiktas neatitiko pirkėjo teisėtų lūkesčių. Kadangi atsakovas yra profesionalus pardavėjas, todėl jo atsakomybė dėl parduoto daikto trūkumų ar netinkamos parduoto daikto kokybės preziumuojama. Atsakovas nepateikė jokių ieškovui parduotos čerpinio profilio stogo dangos kokybiškumą patvirtinančių įrodymų.

17Byloje esatys 2011 m. liepos 21 d. stogo apžiūros aktas, fotonuotraukos ir liudytojo G. S. parodymai liudija žymius ieškovo gyvenamojo namo stogo dangos spalvos pokyčius. Tiek Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, tiek Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos vienareikšmiškai konstatavo, kad atsakovas pardavė ieškovui nekokybišką produktą. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos konstatavo, kad atsakovas, pateikdamas ieškovui statybos produktą – čerpinio profilio stogo dangą „Kingas 35“, kuri nėra tinkama naudoti pagal paskirtį ir kuriam gamintojas nėra atlikęs atitikties įvertinimo veiksmų, pažeidė Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“ reikalavimus. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vertinimu, atsakovas privalėjo pareikalauti iš produkto gamintojo atlikti produkto atitikties įvertinimo veiksmų ir pateikti tai įrodančius dokumentus, taip pat informaciją apie produkto paskirtį ir naudojimo ypatybes, nes pardavėjui visais atvejais tenka pareiga garantuoti daikto kokybę. Taigi, atmestini kaip faktinėms bylos aplinkybėms prieštaraujantys apeliacinio skundo argumentai, kad nagrinėjamu atveju nėra jokių įrodymų, jog stogo dangos blukimas gali būti laikomas neatitikimu jos kokybės reikalavimams. Teisėjų kolegijos vertinimu, CPK 212 straipsnio 1 dalyje nustatyta teismo teisė, bet ne pareiga skirti byloje ekspertizę, t. y. teismas neturi pareigos visais atvejais skirti ekspertizės, byloje reikšmingas aplinkybes gali nustatyti pats, įvertindamas byloje esančius įrodymus (CPK 185 straipsnis). Šioje byloje teismui įvertinti stogo dangos spalvos nepastovumą, kurio atsakovas neginčijo, kaip prekės nekokybiškumo požymį, atsižvelgus į trumpą šios dangos eksploatavimo laiką ir spalvos blukimo proceso intensyvumą, užteko dviejų vartotojų teises ginančių valstybės institucijų išvadų.

18Kadangi reikalavimai užtikrinti tinkamą pirkėjo informavimą ir parduodamų prekių kokybiškumą yra imperatyviai nustatyti įstatyme, šių reikalavimų nesilaikymas laikytinas esminiu šalių sudaryto sandorio pažeidimu, tiesiogiai įtakojusio žalos ieškovui atsiradimą. Apeliacinio skundo argumentas, kad teismas nepagrįstai tenkino ieškovo prašymą priteisti iš atsakovo 200,00 Lt pagal 2011 m. liepos 27 d. PVM sąskaitą – faktūrą, kurią IĮ „Glasta ir Ko“ išrašė ieškovui už konsultacines paslaugas, atmestinas kaip nepagrįstas. Ieškovas į bylą pateikė minėtos PVM sąskaitos – faktūros apmokėjimą patvirtinantį 2011 m. liepos 27 d. kasos pajamų orderį. CK 6.249 straipsnio 4 dalis numato, jog be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius taip pat įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su civilinės atsakomybės ir žalos įvertinimu. Stogo dangos defektų nustatymo ir jos keitimo kaštų apskaičiavimui skirta 200,00 Lt dydžio suma laikytina protingomis išlaidomis, skirtomis žalai apskaičiuoti.

19Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus ir apeliacinio skundo argumentus, susijusius su netinkamu ginčo teisiniu kvalifikavimu. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CK 6.363 straipsnio 4 - 8 dalyse įtvirtintas toks teisinis reguliavimas, kuriuo užsakovui (pirkėjui) pagal šiose normose nustatytas sąlygas suteikiama teisė pasirinkti jam naudingiausią pažeistos teisės dėl netinkamos kokybės daikto pagaminimo (pardavimo) gynimo būdą, tarp jų ir nutraukti sutartį bei pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą. CK 6.363 straipsnio 8 dalyje įtvirtinto, kaip ir kitų CK 6.363 straipsnyje nustatytų gynimo būdų, taikymą lemia netinkama daikto kokybė ir vartotojo pasirinkimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-581/2008). Svarbu yra tai, jog vartojo pasinaudojimas CK 6.363 straipsnio 4 - 8 dalyse numatytais gynimo būdais nepakeičia ir nepaneigia jo teisės į nuostolių atlyginimą, nes tokia teisė jam garantuota įstatymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 1 d. civilinėje byloje Nr. 3K-3-256/2009).

20Pagal bendrą taisyklę, ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ieškinio senaties termino eiga prasideda tik po to, kai asmuo subjektyviai suvokia arba turi suvokti apie jo teisės pažeidimą. Asmuo apie savo teisės pažeidimą gali suvokti tą pačią dieną, kai ji buvo pažeista, tačiau šis momentas gali ir nesutapti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-304/2008). Todėl, nustatant ieškinio senaties termino pradžią, t.y. kai asmuo faktiškai suvokia, kad jo teisė pažeista, svarbu įvertinti, ar asmuo apie jo teisės pažeidimą sužinojo ne vėliau, negu turėjo sužinoti apdairus ir rūpestingas asmuo. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovas apie savo teisės pažeidimą sužinojo praėjus dvejiems metams po prekės įsigijimo, t.y. 2009 metų vasarą. Tačiau negalima teigti, kad 2009 m. vasarą išryškėjus stogo dangos spalvos pakitimams, ieškovas sužinojo ir apie atsakovo atsisakymą geruoju vykdyti pirkėjo reikalavimus, kartu ir apie savo intereso, kylančio iš šalių sudaryto sandorio, pažeidimą. Byloje nustatyta, kad ieškovas 2010 m. rugsėjo 29 d. pateikė atsakovui pretenziją, reikalaudamas pašalinti ginčo stogo dangos trūkumus ir atsiųsti atitikties deklaraciją bei garantinį taloną. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovui CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatyto trejų metų, taip pat CK 6.363 straipsnio 9 dalyje nustatyto dvejų metų kreipimosi į teismą su ieškiniu senaties termino eiga turėjo prasidėti nuo to momento, nuo kurio ieškovui tapo žinoma, kad reikalavimų dėl pažeistų jo teisių atsakovas nevykdys. Ieškovo 2010 m. rugsėjo 29 d. pretenzijoje nebuvo nustatytas terminas atsakovo pozicijai dėl ieškovo reikalavimų pareikšti. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, pardavėjas, nesutikdamas su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, jeigu kiti įstatymai ir Europos Sąjungos reglamentai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Kadangi ieškovas 2010 m. rugsėjo 29 d. pretenziją išsiuntė registruotu paštu, įvertinus aplinkybę, kad ieškovas iš atsakovo atsakymo į pretenziją negavo per protingą 10 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos terminą, spręstina, kad ieškovas nuo 2010 m. spalio 29 d. turėjo suvokti, jog atsakovas nesiims veiksmų ištaisyti daikto trūkumus arba kitaip pašalinti pirkėjo teisių pažeidimą. Ieškinys teisme gautas 2011 m. rugsėjo 27 d., t.y. ieškovui nepraleidus įstatyme nustatytų terminų kreiptis į teismą su tokio pobūdžio ieškinio reikalavimais.

21Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais dėl procesinių palūkanų skaičiavimo termino pabaigos. Pirmosios instancijos teismas procesines palūkanas už priteistą sumą skaičiavo nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymu (aktuali įstatymo redakcija nuo 2011 m. birželio 18 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.) 8 straipsnio 2 dalimi, nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos sustabdomas netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, skaičiavimas, išskyrus delspinigių už pavėluotai dėl darbdavio kaltės išmokėtą darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas skaičiavimą. Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenys tvirtina, kad Šiaulių apygardos teismo 2011 m. spalio 6 d. nutartimi atsakovui iškelta restruktūrizavimo byla, nutartis įsiteisėjo 2011 m. spalio 17 d., ši data laikytina ieškovui iš atsakovo priteistinų procesinių palūkanų skaičiavimo pabaiga. Atsakovo restruktūrizavimo byloje B2-113-368/2013 nėra patvirtintas restruktūrizavimo planas. Todėl pripažintina, kad procesinės palūkanos šioje byloje skaičiuotinos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011 m. rugsėjo 29 d.) iki teismo procesinio sprendimo visiško įvykdymo, neįskaitant laikotarpio nuo nutarties iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo 2011 m. spalio 17 d. iki teismo procesinio sprendimo patvirtinti atsakovo restruktūrizavimo planą priėmimo dienos arba teismo procesinio sprendimo nutraukti atsakovo restruktūrizavimo bylą nepateikus restruktūrizavimo plano įsiteisėjimo dienos.

22Remdamasi aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apylinkės teismas iš esmės teisingai nustatė bylos nagrinėjimui reikšmingas faktines aplinkybes, tinkamai jas teisiškai kvalifikavo bei pritaikė materialinės teisės normas, todėl priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą, t.y. ieškovo ieškinį tenkino iš dalies, skundžiamą sprendimą naikinti pagrindo nėra.

23CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Nagrinėjamu atveju bylos rezultatas yra palankus ieškovui, nepaisant to, kad teismo sprendimas dalyje dėl procesinių palūkanų priteisimo yra koreguotinas. Atsakovas nurodo, kad apeliacinės instancijos teisme patyrė 720,00 Lt advokato pagalbos išlaidų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.11 punktu, ieškovui priteistina visa jo prašomų apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų suma. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

24pakeisti Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 15 d. galutinį sprendimą dalyje dėl procesinių palūkanų priteisimo ir nustatyti, kad ieškovui V. S. (V. S., asmens kodas ( - ) iš atsakovo RUAB „BA prekyba“ (juridinio asmens kodas 154806149) priteistos 5 procentų dydžio metinės palūkanos skaičiuojamos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011 m. rugsėjo 29 d.) iki teismo procesinio sprendimo visiško įvykdymo, neįskaitant laikotarpio nuo nutarties iškelti atsakovui RUAB „BA prekyba“ restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo 2011 m. spalio 17 d. iki teismo procesinio sprendimo patvirtinti atsakovo RUAB „BA prekyba“ restruktūrizavimo planą priėmimo dienos arba teismo procesinio sprendimo nutraukti atsakovo RUAB „BA prekyba“ restruktūrizavimo bylą nepateikus restruktūrizavimo plano įsiteisėjimo dienos.

25Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

26Priteisti iš atsakovo UAB „BA prekyba“ (juridinio asmens kodas 154806149) ieškovui V. S. (V. S., asmens kodas ( - ) 720,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. ieškovas V. S. (toliau – ieškovas) kreipėsi į teismą, prašydamas... 3. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2011 m. spalio 10 d. preliminariu... 4. Atsakovas pateikė prieštaravimus, kuriais prašė preliminarų sprendimą... 5. Atsiliepime į atsakovo prieštaravimus ieškovas su jais nesutiko ir prašė... 6. Atsiliepime į atsakovo prieštaravimus trečiasis asmuo UAB „Lėdis“... 7. Išvadą teikianti institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba... 8. Išvadą teikianti institucija Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie... 9. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2012 m. gegužės 15 d. galutiniu... 10. Apeliaciniame skunde atsakovas prašė Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012... 11. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas prašė atsakovo apeliacinį... 12. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Įstatymų leidėjas nustatė, kad pagal pirkimo - pardavimo sutartį... 15. Vadovaujantis CK 6.353 straipsniu, pardavėjas privalo suteikti pirkėjui... 16. Byloje nustatyta, jog atsakovas sutarties sudarymo metu nebuvo suteikęs... 17. Byloje esatys 2011 m. liepos 21 d. stogo apžiūros aktas, fotonuotraukos ir... 18. Kadangi reikalavimai užtikrinti tinkamą pirkėjo informavimą ir parduodamų... 19. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus ir apeliacinio skundo argumentus,... 20. Pagal bendrą taisyklę, ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į... 21. Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais dėl procesinių... 22. Remdamasi aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 23. CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 24. pakeisti Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 15 d. galutinį... 25. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 26. Priteisti iš atsakovo UAB „BA prekyba“ (juridinio asmens kodas 154806149)...