Byla eI-5479-244/2017
Dėl rašto panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mefodijos Povilaitienės, Donato Vansevičiaus ir Liudmilos Zaborovskos (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjos atstovams advokatams K. M. ir A. K., atsakovės atstovui R. M., trečiojo suinteresuoto asmens atstovams K. G., V. C., advokato padėjėjams M. Š. ir P. G.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Danpower Baltic Paneriškių“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei “Vilniaus kogeneracinė jėgainė” dėl rašto panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja UAB „Danpower Baltic Paneriškių“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017-09-21 atsakymą Nr. ((27.27-02)-5K-1711557)-6K-1705761 bei įpareigoti LR finansų ministeriją atsižvelgti į UAB „Danpower Baltic Paneriškių“ 2017-06-06 rašte Nr. 02-07-21 pateiktus pasiūlymus dėl pastatų aukščio, žemės naudojimo būdo ir statybos ribos pakeitimo parengtame valstybei svarbaus ekonominio projekto Vilniaus miesto centralizuoto šilumos ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančią kogeneracinę elektrinę, projektui skirtų žemės sklypų detaliajame plane.

5Paaiškina, kad detalusis planas pažeidžia Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių ir Žemės naudojimo būdų turinio aprašo reikalavimus. Todėl detalusis planas turi būti taisomas ir jame konkrečiai ir aiškiai turi būti nurodyti prioritetiniai žemės naudojimo būdai visose reglamentinėse zonose ir šie būdai turi atitikti detaliojo plano aiškinamajame rašte nurodytas atskirose reglamentinėse zonose planuojamų statyti pastatų ir kitų statinių paskirtis remiantis Žemės naudojimo būdų turinio aprašo reikalavimais. Detaliame plane nustatyti keli galimi žemės naudojimo būdai planuojamoje teritorijoje, išskirtose atskirose reglamentinėse zonose nenurodant, kuris iš žemės naudojimo būdų yra nustatomas kaip prioritetinis kiekvienoje konkrečioje reglamentinėje zonoje, nors detaliojo plano aiškinamajame rašte yra konkrečiai numatyta, kokios paskirties pastatus planuojama statyti kiekvienoje iš numatytų keturių reglamentinių zonų. Detaliojo plano aiškinamajame rašte atskirose reglamentinėse zonose nurodyti skirtingų paskirčių pastatai ir kiti statiniai, iš kurių ne visi gali būti statomi pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoje. Detaliojo plano sprendiniai pažeidžia Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane, patvirtintame Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 1-1519 (toliau - Bendrasis planas), planuojamoje teritorijoje numatytiems aukštingumo reglamentams. Taip pat pareiškėja nurodo, kad planuojamoje teritorijoje numatyti objektai priskirtini technologinių įrenginių kategorijai, kurie negali būti tapatinami su pastatais, kurių aukštingumo padidinimas buvo patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-908 (toliau - Savivaldybės sprendimas). Detaliajame plane numatyta statybos zona ir statybos riba skiriasi, t. y. statybos zona atitraukta nuo planuojamos teritorijos ribos 3 m atstumu visu perimetru, o statybos riba sutampa su planuojamos teritorijos riba visu perimetru. Tokie sprendiniai prieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 18 ir 19 punktams, kadangi pagal šiame įstatyme pateiktus šių sąvokų apibrėžimus statybos zona ir statybos riba negali skirtis ir turi sutapti.

6Atsakovė Lietuvos Respublikos finansų ministerija atsiliepime į pareiškėjos skundą su juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.

7Nurodo, kad teisės aktai nenustato reikalavimo detaliajame plane kaip nors specifiškai pažymėti ar specialiai papildomai aptarti, kuris žemės naudojimo būdas planuojamoje teritorijoje yra prioritetinis. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 2 priede „Teritorijų naudojimo reglamentas“ yra nustatyta, kad kai detaliajame plane nustatomas teritorijos naudojimo tipas ir nurodomi keli galimi žemės sklypo ar jo dalies žemės naudojimo būdai, pirmuoju įrašytas žemės naudojimo būdas yra prioritetinis, todėl darytina išvada, kad pirmuoju įrašytas žemės naudojimo būdas tampa prioritetiniu. Detaliajame plane prioritetiniu žemės naudojimo būdu (tiek atskiroms reglamentinėms zonoms, tiek visai planuojamai teritorijai) nustačius „Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (P)“, žemės sklype (atskirose reglamentinėse zonose) galima statyti elektrinę ir kitus detaliajame plane numatytus statinius. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija yra išaiškinusi, kad žemės sklypuose, kuriuose naudojimo būdas yra „pramonės ir sandėliavimo teritorijos“ galima statyti energetikos objektus. Pagal detaliojo plano sprendinius atskiroms reglamentinėms zonoms, kaip ir visai planuojamai teritorijai, yra nustatyti keli žemės naudojimo būdai, įskaitant ir pareiškėjos nurodytą žemės naudojimo būdą „Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos“ bei kitus būdus („Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos“; „Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos“; „Komercinės paskirties objektų teritorijos“). Po detaliojo plano patvirtinimo šiuos žemės naudojimo būdus, vykdant planuojamą veiklą, taip pat būtų galima taikyti, todėl pareiškėjos argumentai dėl Detaliajame plane numatytų pastatų statybos negalimumo yra nepagrįsti.

8Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau – ir TPĮ) 4 straipsnio 4 dalyje yra nustatyta, valstybės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų, valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų, Vyriausybės patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų, žemės gelmių naudojimo planų sprendiniai turi aukštesnę teisinę galią už savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir privalomai taikomi savivaldybėms rengiant, keičiant ar koreguojant savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus. Valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai privalomi valstybės lygmens ir žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentams. Taikant valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, valstybės lygmens ir žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai galioja tiek, kiek jie neprieštarauja valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams. Savivaldybės sprendimo 1 punkte yra nutarta pritarti, kad teritorijoje Jočionių g. 13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 20 d. nutarime Nr. 756 „Dėl valstybei svarbaus ekonominio projekto Vilniaus miesto centralizuoto šilumos ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančią kogeneracinę elektrinę projektui skirtų žemės sklypų detaliojo plano rengimo“ (toliau - Nutarimas) nurodytam Vilniaus kogeneracinės jėgainės projektui nebūtų taikomas Vilniaus miesto savivaldybės bendrajame plane nustatytas užstatymo aukštis. Savivaldybės sprendimas yra galiojantis. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pareiškėjos argumentai, kad Detaliojo plano sprendiniai (aukštingumo reglamentai) prieštarauja Bendrajam planui, yra visiškai nepagrįsti. Savivaldybės sprendimo 2 punkte yra aiškiai nurodyta, kad Vilniaus kogeneracinės jėgainės projekto technologinių pastatų aukštis didinamas iki 80 metrų, pastatų aukštų skaičius - iki 8 aukštų. Todėl pareiškėjos argumentai, kad detaliajame plane numatytų pastatų aukštingumas prieštarauja Savivaldybės sprendimui, yra visiškai nepagrįstas. Pareiškėja skunde nenurodo konkrečių aplinkybių, kuriomis remdamasis teigtų, kad skundžiamas atsakovės atsakymas pažeidžia jo teises ir interesus. Pareiškėjos skundas neatitinka TPĮ 49 straipsnio 1 dalies reikalavimų, nes jame nėra pagrindžiamos ir visiškai nenurodomos pareiškėjos materialinio suinteresuotumo buvimo aplinkybės, kurios kaip pagrindinis skundo pagrindas turėtų pirmiausiai būti išnagrinėtos ir įvertintos bylos nagrinėjimo metu.

9Trečias suinteresuotas asmuo UAB “Vilniaus kogeneracinė jėgainė” prašo skundą atmesti.

10Atsiliepime paaiškina, kad remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, planavimo organizatoriaus atsakymas, nors ir gali būti skundžiamas, tačiau teisme vertinama tik tai, ar jis motyvuotas. Tad teismas neturi vertinti teritorijų planavimo dokumento (šiuo atveju Detalaus plano) sprendinių teisėtumo, kaip to prašo pareiškėja. Detaliajame plane prioritetiniu žemės naudojimo būdu pasirinkus „Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos“, žemės sklype teisėtai galima statyti elektrines būtent tokias, kokia bus Vilniaus kogeneracinė jėgainė. Trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, Žemės naudojimo būdų turinio aprašo 21 punkte įvardintas „Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos“ reiškia, kad tokioje teritorijoje gali būti statomi (įrengiami) pagalbiniai, aptarnaujantys statiniai ir įrenginiai. Aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7 yra nustatomi privalomi ar rekomendaciniai teritorijų planavimo kiekybiniai ir kokybiniai reikalavimai ir jų rodikliai (dydžiai), taikomi rengiant teritorijų planavimo dokumentus. Šio įsakymo 1 lentelėje yra numatyti „Teritorijos naudojimo tipai“ ir „Galimi žemės naudojimo būdai“. Teritorijos naudojimo tipas yra numatytas - „Pramonės ir sandėliavimo teritorija“, kuris yra detalizuotas nurodant galimus žemės naudojimo būdus - t. y. „Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos / Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos / Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos [...]“. Darytina išvada, jog „Teritorijos naudojimo tipas“ pasirinktas teisingai ( t. y. „Pramonės ir sandėliavimo teritorija“), o renkantis iš galimų žemės naudojimo būdų, buvo atsižvelgta į planuojamą veiklą bei Energetikos įstatyme pateikiamą energetikos objekto sąvoką, todėl pagrįstai ir teisėtai prioritetiniu žemės naudojimo būdu buvo pasirinkta „Pramonės ir sandėliavimo teritorija“. Pareiškėjos skundas neatitinka TPĮ 49 str. 1 d. reikalavimų, nes jame nėra pagrindžiamos (ar netgi apskritai įvardijamos) pareiškėjos materialinio suinteresuotumo buvimo aplinkybės, taigi skundas neturėtų būti tenkinamas.

11Teismas

konstatuoja:

12Nagrinėjamos bylos dalykas – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017-09-21 rašto Nr. ((27.27-02)-5K-1711557)-6K-1705761 pagrįstumas ir teisėtumas.

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo 2012-06-26 nutarimu Nr. XI-2133 patvirtintoje Nacionaline energetinės nepriklausomybės strategijoje įtvirtintais energetikos politikos krypčių ir strateginių veiksmų tikslais bei principais, kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014-05-28 priėmė nutarimą Nr. 486, kuriuo Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias kogeneracines elektrines projektus pripažino valstybei svarbiais ekonominiais projektais. Nutarimo Nr. 486 pagrindu trečiajam suinteresuotam asmeniui buvo pavesta įgyvendinti Vilniaus miesto centralizuoto šilumos ūkio modernizavimo įrengiant ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias kogeneracinės elektrinės projektą (toliau – Projektas).

14Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2016-07-20 Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 756, kuriuo nutarė pradėti rengti 5,16 ir 3,324 ha žemės sklypų, esančių 85,2355 hektaro žemės sklype Vilniuje, Jočionių g. 13, detalųjį planą Projektui įgyvendinti ir atsakingu už projekto įgyvendinimą paskyrė atsakovę Lietuvos Respublikos finansų ministeriją. Projektas yra įgyvendinamas 33240 kv. m. ir 51600 kv. m. žemės sklypo dalyje, esančioje 852355 kv. m. ploto žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ) ( - ), kuriam parengtas detalusis planas. Nuo 2017-04-06 iki 2017-06-06 imtinai buvo vykdomos detaliojo plano viešinimo procedūros, o 2017-06-07 vyko detaliojo plano viešas svarstymas, buvo parengtas ir viešame svarstyme dalyvavusiems asmenims išsiųstas viešo susirinkimo protokolas. Pareiškėja 2017-06-06 pateikė pastabas dėl detaliojo plano. Atsakovė 2017-09-21 pateikė atsakymą Nr. ((27.27-02)-5K-1711557)-6K-1705761 į pareiškėjos pastabas. Pareiškėja nesutinka su atsakymu ir skundžia jį teismui.

15Pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ar jų padaliniai, kitos organizacijos ar jų padaliniai turi planavimo iniciatyvos teisę (toliau – planavimo iniciatoriai) ir gali Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis tik savo valia ir sprendimu teikti savivaldybei ar kitų įstatymų nustatytiems specialiojo teritorijų planavimo organizatoriams pasiūlymus dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo ir (ar) finansavimo.

16Pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 5 dalį pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Po viešo svarstymo pateikti pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinių nepriimami. Planavimo organizatorius per 10 darbo dienų nuo viešo svarstymo dienos išnagrinėja visuomenės pateiktus pasiūlymus, parengia priimtų ir motyvuotai atmestų pasiūlymų apibendrinimo medžiagą ir motyvuotai raštu atsako pasiūlymus pateikusiems asmenims. Šie asmenys per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos, o tais atvejais, kai planavimo organizatorius per nustatytus terminus atsakymo nepateikė, – per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią atsakymas turėjo būti pateiktas, turi teisę kreiptis su skundu į apygardos administracinį teismą dėl planavimo organizatoriaus pateikto atsakymo arba dėl to, kad atsakymas nebuvo pateiktas.

17Aiškindamas šių teisės normų turinį, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad minėtose normose aptariami pasiūlymai nėra privalomi planavimo organizatoriui. Tai parodo sąvokos „pasiūlymai“ lingvistinis aiškinimas bei pats šios teisės normos turinys, iš kurio matyti, kad gavęs nurodytus pasiūlymus, planavimo organizatorius turi diskreciją į juos atsižvelgti arba neatsižvelgti. Tačiau aptariamose teisės normose yra nustatytas planavimo organizatoriui bei valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai privalomo elgesio modelis – laikytis joje nustatytos pasiūlymų nagrinėjimo procedūros bei, atmetus gautus pasiūlymus, motyvuotai raštu pranešti apie tai pasiūlymus pateikusiam asmeniui. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju administraciniams teismams yra būtina patikrinti, ar buvo laikomasi nurodytų reikalavimų ir, nustačius tam tikrus šių reikalavimų pažeidimus, vertinti juos pagal ABTĮ 89 straipsnyje nustatytus kriterijus, t. y. išsiaiškinti, ar nustatyti procedūriniai pažeidimai gali būti laikomi esminiais šio įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto taikymo prasme (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-169/2012; 2014 m. gruodžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-2031/2014; 2015 m. balandžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-711-525/2015; 2016 m. gruodžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-2374-442/2016).

18Nagrinėjamos bylos kontekste akcentuotina, kad teismas, nagrinėdamas atsakovės atsakymo teisėtumą ir pagrįstumą neturi teisės vertinti rengiamų bendrojo plano sprendinių teisėtumo ir pagrįstumo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gruodžio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-2374-442/2016). Pateikti visuomenės pasiūlymai ir jų priėmimo ar atmetimo motyvai vertinami atitikimo teisės aktų reikalavimams požiūriu ne skundų dėl planavimo organizatoriaus atsakymų į pateiktus pasiūlymus nagrinėjimo metu, o teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadijoje (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. sausio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-2215/2013).

19Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjos skundo argumentus, daro išvadą, kad pareiškėja iš esmės nesutinka su atsakymuose nurodomomis aplinkybėmis ir argumentais, dėl kurių nėra atsižvelgiama į pareiškėjos pastabas ir pasiūlymus.

20Teisėjų kolegija sprendžia, kad ginčijamas atsakovės sprendimas atitinka Teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 5 dalies reikalavimus. Atsakovė įvertino visus pareiškėjos pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento, o juos atmesdama, atsakymą tinkamai motyvavo ir argumentavo, dėl ko pareiškėjos pasiūlymai nėra tenkinami.

21Įvertinęs Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skundžiamo atsakymo, kuriuo buvo atmesti pareiškėjos pasiūlymai, turinį, teisėjų kolegija prieina išvadą, kad šiame administraciniame akte motyvų išdėstymas yra adekvatus, aiškus ir pakankamas, juose atsakyta į visus pareiškėjos pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento. Nenustatyta, kad vertinant pasiūlymus, buvo padaryti kokie nors procedūriniai pažeidimai, kurie būtų pagrindas pripažinti neteisėtu ginčijamą atsakovės sprendimą.

22Taigi, atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad ginčijamas atsakovės sprendimas teisėtas ir pagrįstas, atsakovė nustatė visas reikšmingas aplinkybes, visapusiškai ir objektyviai jas ištyrė, todėl jį naikinti nėra pagrindo.

23Nagrinėjamos bylos ginčo dalykas yra tik ginčijamo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas. Teismas nevertina tam tikrų rengiamo ginčo detaliojo plano sprendinių teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, nes rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendinių teisėtumo ir pagrįstumo vertinimas nėra šio ginčo nagrinėjimo dalykas. Todėl teisėjų kolegija nevertina pareiškėjos skunde išdėstytų aplinkybių dėl konkrečių rengiamo ginčo detaliojo plano sprendinių teisėtumo ir pagrįstumo. Teisė teikti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento, taip pat teisė kreiptis į teismą dėl sprendimų, kuriais netenkinami pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento, negali būti siejama su rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendinių įtaka asmens teisėms ar įstatymų saugomiems interesams.

24Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teismas daro išvadą, kad skundžiamas LR finansų ministerijos 2017-09-21 atsakymas Nr. ((27.27-02)-5K-1711557)-6K-1705761 yra teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkinti pareiškėjos skundą ir naikinti skundžiamą raštą nėra pagrindo.

25Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės ginčijamas sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, nėra pagrindo tenkinti ir išvestinį reikalavimą įpareigoti LR finansų ministeriją atsižvelgti į UAB „Danpower Baltic Paneriškių“ 2017-06-06 rašte Nr. 02-07-21 pateiktus pasiūlymus.

26Remdamasis ištirtų rašytinių įrodymų visuma, teismas daro išvadą, kad pareiškėjos skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsniu, 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi ir 133 straipsniu,

Nutarė

28Atmesti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Danpower Baltic Paneriškių“ skundą kaip nepagrįstą.

29Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Pareiškėja UAB „Danpower Baltic Paneriškių“ kreipėsi į teismą su... 5. Paaiškina, kad detalusis planas pažeidžia Kompleksinio teritorijų planavimo... 6. Atsakovė Lietuvos Respublikos finansų ministerija atsiliepime į... 7. Nurodo, kad teisės aktai nenustato reikalavimo detaliajame plane kaip nors... 8. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau – ir TPĮ) 4... 9. Trečias suinteresuotas asmuo UAB “Vilniaus kogeneracinė jėgainė” prašo... 10. Atsiliepime paaiškina, kad remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio... 11. Teismas... 12. Nagrinėjamos bylos dalykas – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos... 13. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo 2012-06-26 nutarimu Nr. XI-2133... 14. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2016-07-20 Lietuvos... 15. Pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį... 16. Pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 5... 17. Aiškindamas šių teisės normų turinį, Lietuvos vyriausiasis... 18. Nagrinėjamos bylos kontekste akcentuotina, kad teismas, nagrinėdamas... 19. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjos skundo argumentus, daro išvadą,... 20. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ginčijamas atsakovės sprendimas atitinka... 21. Įvertinęs Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skundžiamo atsakymo,... 22. Taigi, atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija... 23. Nagrinėjamos bylos ginčo dalykas yra tik ginčijamo sprendimo teisėtumas ir... 24. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teismas daro išvadą, kad... 25. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės ginčijamas sprendimas yra pagrįstas ir... 26. Remdamasis ištirtų rašytinių įrodymų visuma, teismas daro išvadą, kad... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 28. Atmesti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Danpower Baltic... 29. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...