Byla 2-299-839/2014
Dėl laukinei gamtai padarytos žalos atlyginimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gediminas Karpavičius, sekretoriaujant Renatai Šapokienei, dalyvaujant ieškovo LR aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento atstovams A. V. ir K. M., atsakovams E. V. ir M. V., jų atstovei advokatei Janinai Umbrasienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo LR aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovams E. V. ir M. V. dėl laukinei gamtai padarytos žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas solidariai priteisti iš atsakovų E. V. ir M. V. 19 110 Lt sumą už laukinei gyvūnijai padarytą žalą, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Ieškinyje ir atstovai bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad 2013-11-21 apie 18 val. 30 min. atsakovas E. V. ties Antabaltės kaimu, Utenos r. sav., medžiojo iš bokštelio tykojant pagal medžioklės lapą Nr.400091 su jam priklausančiu šaunamuoju ginklu ( - ) Winchester Nr.G446364 su optiniu taikikliu „2,5-10x56“ ir prožektoriumi AURORA CREE. Medžiodamas draudžiamu būdu, t.y. tamsiu paros metu naudojant prožektorių ir medžioti draudžiamu terminu neteisėtai sumedžiojo suaugusio tauriojo elnio patiną. Sumedžiojus šį gyvūną E. V. ir M. V. nupjovė gyvūnui ragus ir parsigabeno nušautą gyvūną į Gaidžių kaime, Utenos r. sav., esančią sodybą ir ten jį dorojo. Atsakovai už pažeidimus nubausti administracine tvarka. Savo veiksmais atsakovai padarė žalą aplinkai, kuri apskaičiavus pagal aplinkos ministro patvirtintą metodiką sudaro 19110 Lt, tačiau atsakovai geruoju žalos neatlygino.

4Atsakovai pateikė atsiliepimus (33, 34, 37-40 b.l.). Atsakovas E. V. nurodė, jog su ieškiniu sutinka iš dalies ir pažymėjo, kad prožektorius medžioklei nebuvo naudojamas, o buvo tik keliui pasišviesti. Mano, kad metodika pagal kurią apskaičiuotas žalos dydis galimai prieštarauja LR Konstitucijai. Sumedžiotas elnias be reikalo buvo sunaikintas, be to nėra pateikta patikimų duomenų ar tikrai jis buvo sunaikintas, o nupjauti ragai taip pat turi tam tikrą vertę, todėl atsižvelgiant į jo turtinę padėtį žalos dydį prašo sumažinti.

5Atsakovas M. V. nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, nes aplinkybės nebuvo tokios kaip įrašyta ieškinyje. Pažymėjo, jog ragų kartu nepjovė, jis tik nuvyko padėti broliui įkrauti sumedžiotą gyvūną ir padėjo jį doroti. Tokią pagalbą jis teikia dažnai. Pats nėra medžiotojas, todėl nežino ar tuo laiku buvo galima medžioti elnius, o tikslo pasisavinti sumedžiotą gyvūną taip pat neturėjo, nes sumedžiotas gyvūnas buvo ne jo, o brolio E. V.. Mano, kad jo veiksmai neturi jokio ryšio su žalos padarymu, todėl prašo jo atžvilgiu ieškinį atmesti.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Iš bylos duomenų matyti, kad 2013-11-21 apie 18 val. 30 min. atsakovas E. V. ties Antabaltės kaimu, Utenos r. sav., medžiojo iš bokštelio tykojant pagal medžioklės lapą Nr.400091 su jam priklausančiu šaunamuoju ginklu ( - ) Winchester Nr.G446364 su optiniu taikikliu „2,5-10x56“ bei medžiokliniu prožektoriumi AURORA CREE. Medžioklės metu E. V. sumedžiojo tauriojo elnio patiną, tuo pažeisdamas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 (redakcija galiojusi iki 2014-01-01, toliau tekste Medžioklės taisyklės) 10.2.6., 15.2.2., 58.14., 58.21. p., t.y. tamsiu paros metu naudojant prožektorių ir draudžiamu terminu sumedžiojo tauriojo elnio, kurio medžioklė yra limituojama ir licencijuojama (Medžioklės taisyklių 22, 28 p.). Pagal minėtų taisyklių 74 p. tokie pažeidimai yra laikomi šiurkščiais. Dėl šio pažeidimo E. V. 2013-11-22 surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, 2013-11-29 administracinio teisės pažeidimo byloje priimtas nutarimas, kuriuo jam skirta nuobauda – teisės medžioti atėmimas su įrankių ir priemonių konfiskavimu (6-7 b.l.). Šalių nurodyta informacija Administracinio teisės pažeidimo byloje priimtas nutarimas apskųstas nebuvo ir yra įsiteisėjęs. Ieškovas, remdamasis tuo, kad atsakovas E. V. pripažintas kaltu padaręs administracinį teisės pažeidimą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-08-12 įsakymu Nr. D1-695 patvirtinta Laukinių gyvūnų rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo metodika (2013-01-02-įsakymo Nr. D1-5 redakcija) paskaičiavo gamtai padarytą žalą 19110,00 Lt ir pateikė atsakovui pretenziją dėl jos atlyginimo.

8Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais - administracinio teisės pažeidimo protokolais ir nutarimais, turto aprašymo, pripažinimo atliekomis aktais, fotonuotraukomis, filmuota vaizdine medžiaga, medžioklės vietos aplinkybių schema ir kitais dokumentais, patvirtinančiais atsakovo E. V. medžiotojo statusą ir ginklo turėjimą, medžioklės lapu, pagal kurį buvo leidžiama medžioti žvėris ir paukščius pagal galiojančias Medžioklės taisykles (6-10, 12-23 b.l.), atsakovų teiktais paaiškinimais, teismas daro išvadą, jog atsakovo E. V. atžvilgiu ieškinys pagrįstas visiškai, nes būtent jis draudžiamu metu ir būdu sumedžiojo tauriojo elnio patiną. Atsakovo argumentai, kad prožektorius medžioklei nebuvo naudojamas nėra pagrįsti jokiais objektyviais duomenimis, todėl nėra pagrindo jų laikyti įrodytais, nes kaip matyti iš bylos duomenų prožektorius medžioklinis, paimtas su ginklu (21 b.l.).

9Argumentai, kad ieškovas pats nesilaikė teisės aktų, reglamentuojančių sunaikinimą, reikalavimų ir neįrodė, jog sumedžiotas elnias buvo sunaikintas, teismas vertina nepagrįstais ir neturinčiais reikšmės bylos esmei. Žala gamtai, kaip neigiamas poveikis aplinkai, buvo padaryta anksčiau atsakovui sumedžiojus taurųjį elnią tokiu būdu ir aplinkybėmis, kad jo nebuvo galima grąžinti į pirminę aplinką ar panaudoti kitur. Iš byloje esančių įrodymų (greitai gendančio turto aprašymo, fotonuotraukų, filmuotos medžiagos, 8, 16-21, 58 b.l.), Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2014-07-08 rašto (74 b.l.) matyti, kad apdorojant žvėrieną nebuvo laikomasi 2002-10-22 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr.485/550 patvirtintų Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų bei 2006-06-14 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr.B1-385 Dėl sumedžiotų laukinių gyvūnų pirminio tikrinimo reikalavimų, t.y. gyvūnas pradėtas doroti nesilaikant pirminio sumedžioto gyvūno apdorojimo sąlygų, neužtikrintas skerdienos atvėsinimas, tinkamas jos gabenimas, veterinarinio patikrinimo organizavimas ir t.t., taigi sprendimas žvėrieną pripažinti atliekomis ir sunaikinti laikytinas pagrįstu (9 b.l.). Tinkamas ar netinkamas buvo vėlesnis sunaikinimas nėra šios civilinės bylos nagrinėjimo dalykas ir neturi reikšmės sprendžiant deliktinės civilinės atsakomybės sąlygų, tame tarpe – ir žalos dydžio, klausimą.

10LR laukinės gyvūnijos įstatymo 22 str. 1 d. nustato, kad – juridiniai ir fiziniai asmenys privalo atlyginti žalą laukinei gyvūnijai įstatymų nustatyta tvarka. LR Aplinkos apsaugos įstatymo 32 str. 4 d. nustato, kad žala aplinkai vertinama ir skaičiuojama pagal aplinkos ministro patvirtintą metodiką. Iš bylos duomenų matyti, kad žala apskaičiuota vadovaujantis galiojančių norminių aktų nustatyta tvarka (11 b.l.). Atsakovai kėlė abejones dėl metodikos prieštaravimo Konstitucijai, tačiau motyvuotų ir pagrįstų argumentų nenurodė, todėl nėra pakankamo pagrindo abejoti dėl minėtos metodikos konstitucingumo ir jos pagrindu apskaičiuoto žalos dydžio. Be to, kasacinio teismo praktikoje taip pat yra nurodyta, kad kai žala padaroma sudėtingiems pagal savo pobūdį objektams, tarp jų ir aplinkai, gali būti nustatomas pagal kompetentingų institucijų parengtas žalos paskaičiavimo metodikas, atsižvelgiant į Konstitucijos nuostatas, CK 1.5 str. įtvirtintus protingumo, teisingumo, sąžiningumo principus, kitas CK bei kitų teisės aktų nuostatas (LAT 2014-01-24 nutartis c.b. Nr.3K-3-125/2014, 2014-04-24 nutartis c.b. Nr.3K-3-61/2014).

11Atsakovas E. V. prašo sumažinti prašomos priteisti žalos dydį, motyvuodamas, jog turi nepilnamečių vaikų, gyvena tėvams priklausančiame būste, o sutuoktinė šiuo metu nedirbanti, taip pat dėl to, kad apskaičiuota žala pakankamai didelė ir jos visos padengimas bus sudėtingas.

12Kaip matyti iš bylos duomenų atsakovas E. V. dirba autošaltkalviu-vairuotoju ekspeditoriumi, komandiruojamas į užsienio valstybes (54 b.l.), tačiau duomenis apie gaunamą darbo užmokestį pateikė nenurodant gaunamų komandiruotpinigių, dienpinigių. Atsakovas pateikė duomenis apie šeiminę sudėtį, gyvenamąją vietą kreditą ir pan., tačiau atsakovas E. V. nepateikė absoliučiai jokių duomenų apie jo ar šeimos vardu registruotą ar statomą nekilnojamąjį turtą, jo kiekį, dydį, vertę, transporto priemones, santaupas banke. Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas manyti, kad atsakovas sąžiningai neatskleidė visos savo turtinės padėties, o pateikė tik sau palankius duomenis, nurodančius galimą materialinės padėties sunkumą. Paaiškinimų, jog gyvūnas buvo sumedžiotas suklydus nėra pagrindo laikyti pagrįstais, nes gyvūnas sumedžiotas individualios medžioklės metu, E. V. medžiojo ginklu su optiniu taikikliu bei turėjo medžioklinį prožektorių. Be to, E. V. nuo 2009-07-11 yra suteikta medžiotojo selekcininko kvalifikacija (13 b.l.), o kaip jis pats nurodė medžioja beveik 13 metų, taigi susidariusioje situacijoje jis, kaip medžioklės žinovas ir patyręs medžiotojas, neabejotinai privalėdamas žinoti Medžioklės taisyklių reikalavimus dėl medžioklės būdų bei terminų, esant mažiausiai abejonei privalėjo nešauti. Atsakovo argumentus paneigia ir tai, jog po gyvūno sumedžiojimo sąmoningai buvo nupjauti ragai, tuo siekiant paslėpti padarytą pažeidimą, ką patvirtina ir filmuota medžiaga, kurioje E. V., atsakydamas pareigūnams į klausimą „koks čia gyvūnas“ nurodo, jog tai „elnio patelė“. Be to, nupjaunant ragus praktiškai buvo sunaikintas trofėjus (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 124 patvirtinta Medžioklės trofėjų apžiūros tvarka), o nušautas gyvūnas specialistų yra vertinamas kaip buvęs labai perspektyvus (ne atrankinis, turintis vystymosi defektų) tauriojo elnio patinas (76 b.l.). Taigi esant tokiems bylos duomenims teismo nuomone nėra pakankamo pagrindo žalos dydžiui mažinti.

13Civilinei atsakomybei už aplinkai padarytą žalą taikyti būtina nustatyti šias bendrąsias civilinės atsakomybės sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį (CK 6.246, 6.247, 6.249 str.). Taigi būtent ieškovas, pareikšdamas reikalavimą dėl žalos atlyginimo, privalo įrodyti atsakovo neteisėtus veiksmus, žalos padarymo faktą ir dydį, priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos padarymo. Konstatuotina, kad atsakovo E. V. atžvilgiu minėtos sąlygos įrodytos, tačiau teismo nuomone, bylos duomenų nepakanka konstatuoti solidarią atsakovo M. V. atsakomybę.

14Solidarioji atsakomybė gali būti grindžiama ne tik bendrai padaryta žala, bet tam tikru bendrumu, jis egzistuoja ir kitų civilinės atsakomybės sąlygų atžvilgiu. Teismas turi nustatyti faktinį (ar žala būtų atsiradusi, jeigu nebūtų neteisėtų veiksmų) ir teisinį priežastinį ryšį (ar žala teisiškai nėra pernelyg nutolusi nuo neteisėto veiksmo) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo kolegijos 2006 m. spalio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. T. ir kt. v. Lietuvos Respublika ir kt., byla Nr. 3K-3-518/2006, ir kt.). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, nustatant priežastinį ryšį, reikia įvertinti atsakovo, jeigu jis elgtųsi kaip protingas ir apdairus asmuo, galimybę neteisėtų veiksmų atlikimo metu numatyti žalos atsiradimą, neteisėtais veiksmais pažeistos teisės ar teisėto intereso prigimtį ir vertę bei pažeisto teisinio reglamentavimo apsauginį tikslą. Taip pat svarbi yra atsakomybės prigimtis ir įprasta gyvenimiška rizika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. B. ir kt. v. DNSB „Medvėgalis“ ir kt., byla Nr. 3K-7-345/2007).

15Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas M. V. gyvūno medžioklėje nedalyvavo. Konstatuoti, jog atsakovai prieš medžioklę ar jos metu veikė susitarę bylos duomenimis taip pat nėra pakankamo pagrindo, nes kaip matyti iš vaizdo įrašų, administracinių teisės pažeidimų protokolų bei nutarimų turinio, M. V. buvo pakviestas pargabenti gyvūną ir jį doroti po to, kai gyvūnas buvo sumedžiotas. M. V. nėra medžiotojas, kaip nurodė ne kartą yra padėjęs broliui doroti sumedžiotus gyvūnus ir praeityje nė karto nebuvo panašių įvykių. Taigi nagrinėjamu atveju manyti, jog M. V., nebūdamas medžioklės žinovu, galėjo žinoti, jog gyvūnas sumedžiotas neteisėtai, galima tik remiantis prielaida, tačiau prielaidomis grįsti sprendimo negalima. Taip pat M. V. veiksmų nėra pagrindo laikyti kaip gyvūno pasisavinimą, nes jis pats savo iniciatyva gyvūno nepaėmė. Jo veiksmus padedant E. V. iš esmės įtakojo būtent E. V. elgesys, kuris medžiojo savo klubo medžioklės plotuose ir gyvūno paėmimas iš esmės vyko su medžioklės plotų naudotojo klubo nario žinia (Medžioklės taisyklių 58.36 p.). Kaip byloje nustatyta tiesioginė žalos atsiradimo priežastis buvo E. V. veiksmai, kuris teiktu pirminiu paaiškinimu administracinio teisės pažeidimo protokole nurodė, jog supratęs, kad gyvūną sumedžiojo draudžiamu terminu būtent jis nupjovė ragus, nors M. V. teiktu paaiškinimu ragus pjovė kartu (6, 22 b.l.). Priimtuose nutarimuose taip pat nurodyta, jog ragus nupjovė abu, tačiau iš filmuotos medžiagos matyti, kad M. V. šiuo klausimu jokių aplinkybių nenurodė, o E. V. tik pasitikslinęs nurodė, jog ragus pjovė kartu. Taigi bylos duomenys nėra pakankamai nuoseklūs, jog būtų galima konstatuoti solidarią atsakomybę, juolab, kad M. V. solidari atsakomybė iš esmės kildinama dėl gyvūno pasisavinimo. Esant tokioms aplinkybėms darytina išvada, jog duomenų, kad M. V. veiksmai sudarė sąlygas žalai kilti ar prisidėjo prie žalos atsiradimo ar jos padidėjimo, byloje nėra pakankamai, todėl žalos atlyginimas solidariai iš M. V. nepriteistinas.

16Pažymėtina, kad padarius žalą aplinkai, žala yra padaroma visai visuomenei. Todėl apeliantai pagrįstai nurodo, kad materialųjį teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi turi ne valstybės institucija, o valstybė. Tai reiškia, jog šioje byloje ieškovu procesine prasme yra Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, o ieškovu materialiąja prasme Lietuvos valstybė, kuriai ir turi būti priteistas žalos atlyginimas iš atsakovo. Tokios pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-04-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-165/2010). Todėl sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodytina, kad žala yra priteisiama ne Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui, o valstybei.

17LR CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. nustatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią mokėti praleistas terminas, jeigu sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl iš atsakovo E. V. priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2014-01-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1, 2 d.).

19Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleistas (LR CPK 83 str. 1 d. 10 p.). Pagal LR CPK 96 str. 1 d. bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Ieškinys atsakovo E. V. patenkintas visiškai, todėl iš atsakovo E. V. valstybės biudžeto naudai priteistinas žyminis mokestis, kuris sudaro 573 Lt (19110 Lt x 3 proc.) ir 5,49 Lt procesinių dokumentų išlaidų (LR CPK 79 str., 80 str., 88 str., 96 str.).

20Atsakovo M. V. atžvilgiu ieškinys atmestas. Atsakovas M. V. prašo priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Byloje pateikti dokumentai patvirtina, kad atsakovas už advokato teisines paslaugas parengiant atsiliepimą, atstovaujant sumokėjo 1100 Lt. Ši suma neviršija Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 7 ir 8.2, 8.18 punktuose nustatytų dydžių sumą, todėl atsakovo M. V. atžvilgiu atmetus ieškinį, iš ieškovo priteistina išlaidos advokatės pagalbai apmokėti (CPK 93 str. 2 d., 98 str. 1 d., 41, 94 b.l.).

21Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263-265 straipsniais, 268- 270 straipsniais, teismas

Nutarė

22ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti iš atsakovo E. V., asmens kodas ( - ) valstybės naudai (priteistą sumą sumokant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento sąskaitą Nr. ( - ) AB SEB bankas, banko kodas 70440) 19 110 Lt laukinei gyvūnijai padarytai žalai atlyginti ir 5 procentų palūkanas už priteistą 19 110 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2014-01-16, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Priteisti iš atsakovo E. V., asmens kodas ( - ) valstybės naudai 578,49 Lt bylinėjimosi išlaidų (sumokant šią sumą į valstybės biudžeto surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią Swedbank, AB, banko kodas 73000, (įmokos kodas 5660).

25Priteisti iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento, kodas juridinių asmenų registre 190742867, M. V., asmens kodas ( - ) naudai 1100 Lt išlaidų už teisinę pagalbą.

26Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gediminas Karpavičius,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas solidariai priteisti iš atsakovų... 3. Ieškinyje ir atstovai bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad 2013-11-21 apie 18... 4. Atsakovai pateikė atsiliepimus (33, 34, 37-40 b.l.). Atsakovas E. V. nurodė,... 5. Atsakovas M. V. nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, nes aplinkybės nebuvo... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Iš bylos duomenų matyti, kad 2013-11-21 apie 18 val. 30 min. atsakovas E. V.... 8. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais - administracinio teisės... 9. Argumentai, kad ieškovas pats nesilaikė teisės aktų, reglamentuojančių... 10. LR laukinės gyvūnijos įstatymo 22 str. 1 d. nustato, kad – juridiniai ir... 11. Atsakovas E. V. prašo sumažinti prašomos priteisti žalos dydį,... 12. Kaip matyti iš bylos duomenų atsakovas E. V. dirba autošaltkalviu-vairuotoju... 13. Civilinei atsakomybei už aplinkai padarytą žalą taikyti būtina nustatyti... 14. Solidarioji atsakomybė gali būti grindžiama ne tik bendrai padaryta žala,... 15. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas M. V. gyvūno medžioklėje... 16. Pažymėtina, kad padarius žalą aplinkai, žala yra padaroma visai... 17. LR CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 18. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos... 19. Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleistas (LR CPK 83 str. 1 d.... 20. Atsakovo M. V. atžvilgiu ieškinys atmestas. Atsakovas M. V. prašo priteisti... 21. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš atsakovo E. V., asmens kodas ( - ) valstybės naudai (priteistą... 24. Priteisti iš atsakovo E. V., asmens kodas ( - ) valstybės naudai 578,49 Lt... 25. Priteisti iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono... 26. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine...