Byla 2A-428/2007

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Jūratei Lajauskienei, Violetai Drėmienei, dalyvaujant ieškovo BUAĮ ,,Barklita“ atstovei advokatei Gražinai Mauručaitienei, atsakovui G. B., atsakovo atstovui advokatui Gintautui Daugėlai,

3viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Barklita“, J. G. ir A. K. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gegužės 4 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-99-524/2007 pagal ieškovų bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Barklita“, J. G. ir A. K. ieškinį atsakovui G. B. dėl žalos atlyginimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5Ieškovai BUAB ,,Barklita“, J. G. ir A. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami priteisti iš atsakovo G. B. 299 566 Lt žalos atlyginimo UAB „Barklita“(toliau – ir Bendrovė) naudai. Teisę kreiptis į teismą dėl bendrovės vadovo padarytos žalos grindė Akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ir ABĮ) 16 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir UAB ,,Barklita“ įstatų 112 straipsniu, o atsakovo veiksmų (neveikimo) neteisėtumą grindžia ABĮ 37 straipsnio 10 dalies 1 punktu, Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 2.87 straipsnio 1 ir 7 dalimis. Nurodė, kad atsakovas G. B. yra vienas iš UAB „Barklita“ akcininkų ir iki 2005 m. gruodžio 27 d. buvo šios Bendrovės administracijos vadovas. 2005 metų antrojoje pusėje Bendrovės ūkinė – komercinė veikla pablogėjo: sumažėjo piniginių įplaukų ir pajamų. Perėmus iš atsakovo įmonės valdymą ir pradėjus tikrinti visą ūkinę – komercinę veiklą, paaiškėjo, kad atsakovas savo kaltais veiksmais padarė įmonei didelę žalą, t.y. jis (atsakovas) buvo įgijęs Bendrovei keletą nereikalingų automobilių, sudaręs nenaudingus bendrovei sandorius, t.y. tris krovinių saugojimo šaldytuve sutartis, pagal kurias suteiktų sandėliavimo paslaugų įmonės dėl atsakovo nerūpestingumo ir kaltų veiksmų neapmokėjo, nesiėmė jokių veiksmų šioms skoloms išieškoti. Dėl to patirti dideli nuostoliai. 2004 m. rugsėjo 16 d. G. B., kaip Bendrovės administracijos vadovas, pasirašė Krovinio saugojimo šaldytuve sutartį su kompanija ,,Ason INC“. Šiai kompanijai iki 2005 m. spalio mėnesio įmonė UAB ,,Barklita“ suteikė sandėliavimo paslaugų už 113 500 Lt. Nežiūrint į tai, kad įmonė ,,Ason INC“ buvo skolinga UAB ,,Barklita“, atsakovas 2005 m. spalio 17 d. atidavė minėtai kompanijai jai priklausantį krovinį, buvusį šaldytuvuose ir dar papildomai suteikė įmonei krovinio pakrovimo paslaugas. Dėl to minėtos kompanijos skola Bendrovei padidėjo iki 274 685 Lt. Pagal Bendrovės buhalterijos duomenis 2005 m. spalio 25 d. kompanija ,,Multiforex LLC“ įmonei buvo skolinga 1 312 Lt, tačiau atsakovo nurodymu minėtai kompanijai priklausantis krovinys iš šaldytuvų buvo pakrautas ir išsiųstas. Dėl to kompanijos ,,Multiforex LLC“ įsiskolinimas padidėjo iki 3 312 Lt. Neatsižvelgiant į tai, kad kompanija ,,Atlantic Aliance LLC“ buvo Bendrovei įsiskolinusi, atsakovo nurodymu 2005 m. spalio 17 d. produkcija buvo pakrauta ir išsiųsta. Taip kompanijos įsiskolinimas padidėjo iki 21 569 Lt. Minėtos kompanijos yra ofšorinės, todėl atsakovas, žinodamas apie jų skolas įmonei, privalėjo neišduoti krovinio, o imtis veiksmų, kad įsiskolinimai būtų panaikinti. Ieškovai mano, kad tik dėl atsakovo nerūpestingumo, nesąžiningumo ir jo kaltų veiksmų Bendrovė patyrė 274 685 Lt dydžio žalą.

6Ieškovai nurodo, kad jie sužinojo, jog atsakovas yra UAB „Koralita“, užsiimančios tokia pat veikla kaip ir UAB „Barklita“, akcininkas ir, kad tie užsakymai, kuriuos anksčiau gaudavo UAB ,,Barklita“, dabar atitenka UAB ,,Koralita“. Ieškovų įsitikinimu, tokiais veiksmais atsakovas pažeidė Akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ir ABĮ) 9 straipsnį ir CK 2.87 straipsnio 2 dalies nuostatas, tuo padarydamas UAB „Barklita“ tiek turtinę, tiek neturtinę žalą.

7Klaipėdos apygardos teismas ieškinį atmetė. Nurodė, kad byloje turi būti sprendžiamas deliktinės atsakomybės klausimas. Tarp Bendrovės ir jos administracijos vadovo buvo susiklostę pavedimo teisiniai santykiai, todėl byloje turi būti įrodytos visos civilinės atsakomybės sąlygos, nustatytos CK 6.245 straipsnio 4 dalyje ir 6.246–6.249 straipsniuose. Teismo įsitikinimu, visas minėtas civilinės atsakomybės sąlygas turėjo įrodyti ieškovai, nes tai įpareigoja Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 178 straipsnyje apibrėžtos įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklės, tačiau ieškovas šios pareigos neįvykdė. Ieškovų nurodomu žalos padarymo metu – 2005 m. spalio 17-25 d. galiojo 2005 m. liepos 12 d. redakcijos Akcinių bendrovių įstatymas. Todėl, teismo įsitikinimu, ieškovai privalėjo įrodyti, jog atsakovas pažeidė 37 straipsnio, reglamentuojančio vadovo kompetenciją, 5 dalyje išvardintus norminius aktus (įstatymus, kitus teisės aktus, bendrovės įstatus, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, stebėtojų tarybos, valdybos sprendimus ir pareiginius nuostatus), kuriais vadovas privalėjo vadovautis. Teismas, įvertinęs įrodymus, padarė išvadą, kad atsakovo neteisėta veika neįrodyta. Ieškovų argumentą, jog atsakovas pažeidė 2004 m. gegužės 31 d. įsakymą, teismas atmetė tuo pagrindu, kad šio įsakymo V dalies b papunktis nėra skirtas atsakovui, t. y. jis nukreiptas privalomai vykdyti vadybininkei ir uždraudžia žymėti paraiškas – paskyras tik tiems krovinio siuntėjams ar gavėjams, kurie neturi įsiskolinimų. Teismo teigimu, atsakovo pozicija dėl skubaus krovinio išsiuntimo nebuvo neteisėta, nes bylos duomenys įrodo, kad jis (atsakovas) negalėjo elgtis priešingai. Atlikęs įrodymų tyrimą, teismas padarė išvadą, kad trims nurodytoms kompanijoms atsakovas pakrovė gyvulinės kilmės produktus (t. 2, b. l. 12-13), kurie buvo laikomi UAB ,,Klaipėdos šaldytuvų terminalas“, nes UAB ,,Klaipėdos šaldytuvų terminalas“, privalėdama vykdyti Pasienio ir transporto valstybinės veterinarijos tarnybos viršininko 2005 m. spalio 6 d. įsakymą Nr. T1-94 ,,Dėl pasienio ir transporto valstybinės veterinarijos tarnybos viršininko 2004 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. T1-25 ,,Dėl muitinės sandėlių pripažinimo tinkamais laikyti valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamas gyvūnines prekes, neatitinkančias Europos sąjungos teisės aktų reikalavimų“ pakeitimo, reikalavo, kad atsakovas išvežtų šiuos produktus. Todėl, teismo įsitikinimu, šis poįstatyminis aktas patvirtina atsakovo poziciją. Priešingu atveju, neišvežus saugomų produktų, jie (produktai) turėjo būti utilizuojami įmonės lėšomis ir tai pateisina atsakovo, kaip administracijos vadovo normalią gamybinę – ūkinę riziką. Vertindamas administracijos vadovo veiksmų teisėtumą, teismas padarė išvadą, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas akivaizdžiai viršijo normalią gamybinę – ūkinę riziką ir jo veika yra akivaizdžiai nuostolinga ar ekonomiškai nenaudinga. Ieškovai skaičiuodami nuostolius ieškinyje nurodė ne tik neapmokėtas skolas dėl pakrovimų, kurių neturėjo teisės vykdyti atsakovas bet ir buvusias skolas, t. y. kompanijos ,,Ason INC“– 113 500 Lt, ,,Multiforex LLC“ – 1 312 Lt skolą, motyvuodami tuo, jog atsakovas nepagrįstai nepradėjo skolų išieškojimo proceso. Teismas šį ieškovų argumentą atmetė, teigdamas, kad ir po atsakovo atsistatydinimo J. G., tapęs direktoriumi bei perėmęs įmonės valdymą, nepradėjo tokio proceso iki bankroto bylos iškėlimo. Todėl teismas padarė išvadą, kad neįrodytas priežastinis ryšys tik tarp atsakovo veiksmų ir atsiradusių pasekmių. Be to, byloje nėra įrodymų, kad skolų išieškojimas iš minėtų kompanijų buvo negalimas ar tapo negalimu įmonei iškėlus bankroto bylą, todėl ir šią aplinkybę teismas priskyrė prie aplinkybės, paneigiančios priežastinį ryšį tarp atsakovo veikos ir pasekmių.

8Teismas įvertino ir kitų akcininkų (J. G., A. K.) vaidmenį Bendrovės veikloje, kurie veikė ne tik kaip akcininkai, bet ir kaip Bendrovės darbuotojai: J. G. ginčo laikotarpiu vykdė Bendrovės komercijos direktoriaus pareigas, o po atsakovo nuo 2005 m. gruodžio 27 d. tapo įmonės administracijos vadovu; A. K. formaliai buvo finansų direktoriumi, o faktiškai atsakė už krovinių vežimą geležinkeliu. Iš šių aplinkybių teismas padarė išvadą, kad jiems (akcininkams) buvo gerai žinoma Bendrovės gamybinė – ūkinė veikla, sudarytos sutartys, jų (sutarčių) vykdymas, sandorių partneriai. Todėl ieškovų argumentą, jog tik atsakovas dalyvavo susitarimuose su realiai neegzistuojančiomis kompanijomis, teismas atmetė. Teismas konstatavo, kad atsakovas vykdė Bendrovės sutartinius įsipareigojimus, o sutartinių įsipareigojimų vykdymas nėra neteisėtas veiksmas. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas gali būti nuostolingas. Šiuo atveju taip ir atsitiko. Tačiau, teismo įsitikinimu, turi būti tiksliai nustatyta ir įrodyta dėl kieno kaltės susidarė šie nuostoliai. Kaltė yra bendroji atsakomybės sąlyga ir žemutinė suklydimo riba. Šalys nebuvo tik akcininkai, turintys bendrovėje tik turtines ir neturtines teises, o dirbantys asmenys pagal darbo ir pavedimo sutartis, todėl teismo įsitikinimu, ieškovai (J. G. ir A. K.), ne tik kaip direktoriai, bet ir kaip Bendrovės savininkai (akcininkai), privalėjo imtis priemonių šiems nuostoliams išvengti. Teismas nurodė, kad ieškovų motyvas, jog apie stambiausią skolininką kompaniją ,,Ason INC“ ieškovui J. G. nebuvo žinoma – paneigtas byloje esančiu rašytiniu įrodymu (t. 4, b.l. 14-15), įrodančiu, jog ir ieškovui J. G. buvo žinoma apie būtinumą pakrauti krovinį šiai kompanijai. Rašytiniai įrodymai nenuginčyti liudytojų V. M. ir E. Š. parodymais. Visų ištirtų ir įvertintų įrodymų pagrindu teismas padarė išvadą, kad vien atsakovo, kaip administracijos vadovo veiksmai, negali būti pripažinti neteisėtais, o dėl ginčo sumos susidarymo, neįrodžius atsakovo neteisėtos veikos ieškovų nurodytu pagrindu, nėra įrodytos ir kitos civilinės atsakomybės sąlygos.

9Teismas dėl ieškovų nurodytos atsakovo neteisėtos veikos dėl UAB ,,Koralita’’ įsteigimo ir automobilių įsigijimo ir pardavimo, darbo užmokesčio dydžių, padarė išvadą, kad ieškovas nenurodė, kokiu būdu dėl minėtos veikos buvo padaryta žala.

10Ieškovai BUAB ,,Barklita“, J. G. ir A. K. apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gegužės 4 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

111. Teismas, spręsdamas G. B. civilinės atsakomybės klausimą, nepagrįstai neatsižvelgė į specialias teisės normas, reglamentuojančias administracijos vadovo civilinę atsakomybę. UAB ,,Barklita“ įstatų 114, 115, 116 straipsniuose numatyta, jog administracijos vadovas privalo informuoti visuotinį akcininkų susirinkimą, jeigu jis yra kitos bendrovės administracijos vadovu ar valdymo organo nariu, taip pat informuoti kaip jo veikla yra susijusi su bendrove, o taip pat, jeigu jis turi ¼ dalį ar daugiau kitos, panašia ūkine veikla besiverčiančios įmonės akcijų. Atsakovas tokią informaciją nuo ieškovų nuslėpė ir tuo pažeidė ABĮ 9 straipsnį bei CK 2.87 straipsnio 2 dalį. Tokie atsakovo veiksmai įrodo jo nesąžiningumą ir nenorą elgtis teisingai ir protingai UAB ,,Barklita“ atžvilgiu, ir tai vertintina kaip jo kaltė.

122. Neteisinga teismo išvada, kad 2004 m. gegužės 31 d. įsakymo reikalavimai nebuvo taikomi atsakovui, o tik ekspeditoriams. Minėtą įsakymą priėmė atsakovas. Be to, pagal įsakymą be atsakovo suderinimo negalėjo būti antspauduojamos paraiškos. Liudytoja V. M. teisme patvirtino, kad buvo nustatyta tvarka bendrovėje, jog krovinys iš sandėlio atiduodamas tik tai bendrovei, kuri neturi įsiskolinimų.

133. Neteisinga teismo išvada, kad visų trijų kompanijų kroviniai turėjo būti utilizuojami arba išvežami. Teismas neįvertino, kad G. B. kompanijos ,,Ason INC“ krovinio neutilizavo, o grąžino minėtai bendrovei, todėl darytina išvada, kad atsakovas turėjo galimybę išspręsti ir apmokėjimo už paslaugas klausimą.

144. Teismas nurodydamas, kad ieškovai – įmonės akcininkai, žinojo tikrąją bendrovės ūkinę – finansinę padėtį ir privalėjo imtis priemonių nuostoliams išvengti, neatsižvelgė į tai, kad ieškovai atsakovo veiksmų, t. y. jo duotų nurodymų pakrauti skolininkų produkciją iš sandėlių, negalėjo numatyti net ir žinodami įmonės ūkinę – finansinę padėtį. Šios aplinkybės paaiškėjo tik po G. B. atleidimo, patikrinus buhalterinius dokumentus ir paaiškėjus skolininkams. Neteisinga ir teismo išvada, kad kitas administracijos vadovas J. G. galėjo imtis veiksmų išieškoti skolas. Nėra žinomi įmonių skolininkių adresai, todėl kreipimasis į teismą tik padidintų BUAB ,,Barklita“ nuostolius.

155. Teismas netinkamai taikė ABĮ reikalavimus, taikomus administracijos vadovui, todėl priėmė neteisingą sprendimą. UAB ,,Barklita“ įstatų 112 straipsnyje yra numatyta, kad jeigu administracijos vadovas ar jo pavaduotojas sudarė sandorį, viršydamas savo kompetenciją, normalią ūkinę riziką ar atliko kitus neteisėtus veiksmus ir tuo bendrovei padarė žalos (įskaitant ir negautą pelną), tai bendrovė ir bendrovės akcininkai turi teisę teismine tvarka reikalauti atlyginti dėl tokio sandorio arba tokių veiksmų patirtą žalą (įskaitant negautą pelną). Akcininkų teisė kreiptis į teismą su ieškiniu atlyginti Bendrovei žalą numatyta ir ABĮ 16 straipsnio pirmosios dalies 4 punkte. Atsakovas jokiais įrodymais nepagrindė būtinumo atiduoti užsienio kompanijoms krovinį, negavus apmokėjimo už įsiskolinimus. Atsakovas netinkamai vykdydamas savo, kaip administracijos vadovo pareigas, padarė Bendrovei žalą, kurią pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį privalo atlyginti.

16Atsakovas G. B. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gegužės 4 d. sprendimą palikti nepakeistą, o ieškovų apeliacinį skundą atmesti.

17Apeliacinės instancijos teisme apelianto atstovė, atsakovas ir jo atstovas palaikė savo pozicijas.

18Apeliacinis skundas atmetamas.

19Ieškinio dalykas – akcinės bendrovės vienasmenio valdymo organo – bendrovės vadovo civilinė atsakomybė. Atsakovo pareiga atlyginti žalą siejama su jo darbu Bendrovės generalinio direktoriaus pareigose. Ginčui taikytini CK 2.87 straipsnis, 2000 m. liepos 13 d. Akcinių bendrovių įstatymas ir kitos deliktinę atsakomybę reglamentuojančios teisės normos. Juridinio asmens valdymo organo civilinę atsakomybę reglamentuojanti CK 2.87 straipsnio 7 dalis nustato, kad juridinio asmens organo narys, nevykdantis ar netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje (1-5 d.), ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenustato kitaip. ABĮ jokių išimčių nenustato. Iš minėto straipsnio dalies turinio akivaizdu, kad tokiai civilinei atsakomybei atsirasti būtinas tam tikrų sąlygų visetas, t.y. neteisėti veiksmai, žala ir priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir jos padarinių (žalos). Šiuo atveju skolininko kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d., CPK 182 str. 4 p.), tačiau kitus būtinus civilinės atsakomybės elementus privalo įrodyti ieškovas (CPK 178 str.).

20Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino ginčo santykių atsiradimo metu galiojančias bendrovės vadovo civilinę atsakomybę reglamentuojančias teisės normas ir padarė pagrįstą išvadą, kad ginčas dėl ieškovų reikalaujamos atlyginti žalos turi būti sprendžiamas pagal deliktinės atsakomybės taisykles, teisingai paskirstė įrodymų naštą. Teismas nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. lapkričio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1203/2001; 2006 m. birželio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2006; 2006 m. lapkričio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2006 ir kt.).

21ABĮ (2005 m. liepos 12 d. redakcija) 19 straipsnio 1 dalis Bendrovės organams priskiria visuotinį akcininkų susirinkimą ir bendrovės vadovą, kaip vienasmenį valdymo organą. Visų šių valdymo organų (taip pat ir vadovo) pareiga veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais (19 str. 8 d.). Analogiška pareiga nustatyta ir šio įstatymo 37 straipsnio, reglamentuojančio Bendrovės vadovo rinkimą, kompetenciją ir atsakomybę, 5 dalyje, 10 dalies 9 punkte, Bendrovės įstatų 64, 107 punktuose (t.1, b. l. 20, 25). Visų šių nuostatų esmė ta, kad Bendrovės vadovas, būdamas atsakingas už jos (Bendrovės) ūkinės – komercinės veiklos organizavimą, privalo dirbti sąžiningai ir rūpestingai, siekti Bendrovės tikslų, vengti sprendimų, kurie akivaizdžiai viršytų normalią gamybinę – ūkinę riziką ir/ar būtų akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi.

22Ieškovas privalėjo įrodyti, kad atsakovas nepadarė to, ką privalėjo padaryti, ar padarius tai, ką pagal galiojančias teisės normas daryti neturėjo teisės, t.y. ieškovas turi įrodyti administracijos vadovo veiklą reglamentuojančių aktų pažeidimus ir dėl jų atsiradusią žalą arba, kitaip tariant, – įrodyti visus trys privalomus civilinei atsakomybei atsirasti būtinus elementus: neteisėtą veiką, žalą, priežastinį ryšį tarp reikalaujamos žalos ir atsakovo neteisėtos veikos.

23Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė atsakovo neteisėtos veikos, t.y. neįrodė teisės aktuose nustatytos pareigos pažeidimo (ABĮ 37 str. 5 d.) ir žalos. Teisėjų kolegija sutinka su tokia teismo išvada.

24Ieškovas reikalauja iš atsakovo nuostolių, kuriuos Bendrovė patyrė iki 2005 m. spalio 17 ir 25 d., kompanijoms ,,Ason INC“, ,,Atlantic Aliance LLC” ir ,,Multiforex LLC“ neatsiskaičius laiku už sutarčių (2003-10-25, 2004-05-03, 2004-09-16 sutartys, t. 3, b. l. 84-92, 106-115, 18-25) suteiktas produktų sandėliavimo paslaugas krovinių saugojimo šaldytuve. Teigia, kad ,,Ason INC nesumokėjo 113 500 Lt, ,,Multiforex LLC – 1 312 Lt. ,,Atlantic Aliance LLC įsiskolinimo sumos nenurodo (minima 21 569 Lt suma nurodoma su nuostoliais, patirtais dėl produktų šiai kompanijai pakrovimo ir grąžinimo). Akivaizdu, kad visi šie nuostoliai atsirado minėtoms kompanijoms nevykdant (vykdant iš dalies) sudarytų su Bendrove produkcijos pasaugos sutarčių, o ne dėl ieškovo nurodomo atsakovo neveikimo – nesiimant priemonių šiuos nuostolius išieškoti įstatymų nustatyta tvarka. Apeliantas nepateikė įrodymų nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismuose, kad apelianto minimas atsakovo neveikimas įtakojo reikalaujamų nuostolių dydį. Nenustačius atsakovo veikos neteisėtumo dėl reikalaujamo atlyginti nuostolių dydžio, ieškinys atmestas pagrįstai.

25Pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškovo reikalavimo ir dėl nuostolių, patirtų atsakovui nurodžius minėtoms kompanijoms pakrauti UAB ,,Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ saugomus gyvulinės kilmės produktus ir juos grąžinti, priteisimo, nenustačius atsakovo veikoje jo pareigas reglamentuojančių normų pažeidimo. Byloje nustatyta, kad tokius atsakovo veiksmu sąlygojo Pasienio ir transporto valstybinės veterinarijos tarnybos viršininko 2005 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. T1-94 ,,Dėl pasienio ir transporto valstybinės veterinarijos tarnybos viršininko 2004 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. T1-25 ,,Dėl muitinės sandėlių pripažinimo tinkamais laikyti valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamas gyvūnines prekes, neatitinkančias Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų“ pakeitimo“ ir UAB ,,Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ reikalavimas. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad nevykdant minėtų privalomų nurodymų ir negrąžinus kompanijoms produkcijos, o ją utilizavus, Bendrovė nepatirtų ieškovo nurodomų nuostolių ar jie būtų mažesni. Taigi nesant įrodymų, kad atsakovas, atlikdamas minėtus veiksmus (nurodydamas pakrauti produkciją ir ją grąžinti siuntėjui), pažeidė administracijos vadovo pareigas ir veikė akivaizdžiai nuostolingai, ieškinys dėl reikalaujamų atlyginti nuotolių netenkintas pagrįstai.

26Apelianto argumentas, kad išieškoti atsiradusių nuostolių iš kompanijų Ason INC“, ,,Atlantic Aliance LLC” ir ,,Multiforex LLC nėra galimybės (kompanijos ofšorinės, nežinomi juridinių buveinių adresai) - nepagrįstas. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų (sutarčių, finansinės atskaitomybės dokumentų, susirašinėjimo dokumentų) matyti, kad nurodomų kompanijų buveinių adresai nurodyti ir ieškovui yra žinomi. Apie tai, kad tokios kompanijos egzistuoja ir yra galimybė su jomis (jų atstovais) susisiekti įrodė ir atsakovas apeliacinės instancijos teisme, pateikdamas naujus rašytinius įrodymus: kompanijų ,,Atlantic Aliance LLC” ir ,,Multiforex LLC susirašinėjimą 2007 metais su Klaipėdos apygardos teismu UAB ,,Barklita“ bankroto byloje (t. 5, b. l. 17-20) ir atsakovo G. B. susirašinėjimą su kompanijos Ason INC“ Generaliniu direktoriumi (t. 5, b. l. 21-24). Tai paneigia ieškovų teiginį apie kompanijų neegzistavimą, kurį grindė apeliacinės instancijos teismui pateiktais naujais įrodymais: minėtoms kompanijoms siųstomis pretenzijomis ir duomenimis apie jų neįteikimą dėl to, kad kompanijų nurodytais adresais nėra. Apie tai, kad minėtos kompanijos egzistuoja įrodo ir atsakovo atstovo teismui pateikta Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. kovo 13 d. nutartis, kuria patvirtinti BUAB ,,Barklita“ kreditoriai. Šiame trečios eilės kreditorinių reikalavimų sąraše 6 ir 7 numeriais kreditoriais įrašytos kompanijos ,,Atlantic Aliance LLC” ir ,,Multiforex LLC. Visos šios aplinkybės rodo, kad ieškovui skolingos (taip teigia ieškovas) kompanijos realios, todėl, skolų išieškojimo klausimas galėtų būti sprendžiamas bankroto byloje, vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo nuostatomis (14 str. 3 d.).

27Apeliacinio skundo 1-as argumentas atmetamas, nes apeliantas nenurodė kaip ši aplinkybė (nesiimant priemonių išieškoti nesumokėto atlygio už paslaugas, pakraunant ir grąžinant produkciją) įtakojo reikalaujamą atlyginti žalą, jos dydį.

28Atmetamas ir 2-as argumentas, nes teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo įrodymų vertinimu ir išvadomis. Įrodymų tyrimą ir vertinimą reglamentuojančių normų pažeidimų nenustatyta (CPK 176-185 str.).

29Dėl 3-io, 4-to ir 5-to argumentų pasisakyta nutartyje.

30Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas, teisingai įvertino bylos įrodymus, nepažeidė įrodymų tyrimą ir vertinimą reglamentuojančių teisės normų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

31Pirmosios instancijos teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas ir jį keisti ar naikinti nėra pagrindo (CPK 263 str.).

32Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

33

34Kadangi ieškovų apeliacinis skundas atmestas, atsakovas G. B. įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme atlyginimą. Jam priteistinos iš ieškovų atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidos – 590 Lt, paskirstant jas (išlaidas) ieškovams lygiomis dalimis – po 196,70 Lt (CPK 93 str. 1, 3 d.). Teisėjų kolegija patenkina prašymą dėl turėtų išlaidų už advokato atstovavimą apeliacinės instancijos teisme ir atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą, įvertinusi bylos apimtį, sudėtingumą taikant teisę ir tai, kad byla apeliacinės instancijos teisme išnagrinėta greitai, per vieną posėdį, o taip pat atsižvelgdama į teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 1, 2, 7, 8 punktus. Prašoma priteistina suma pagrįsta rašytiniais įrodymais (t. 5, b. l. 29-30), (CPK 42 str., 79-100 str.).

35Iš apeliantų (ieškovų) taip pat priteistinos valstybės naudai išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų išsiuntimu apeliacinės instancijos teisme – 12 Lt (iš kiekvieno po 4 Lt) (CPK 92 str., 110, 116 str., t. 5, b. l. 28).

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

37Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gegužės 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

38Priteisti iš ieškovų Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Barklita“, J. G. ir A. K. atsakovui G. B. 590 Lt (penkis šimtus devyniasdešimt Lt) bylinėjimosi išlaidų, iš kiekvieno ieškovo po 196,70 Lt (po vieną šimtą devyniasdešimt šešis Lt septyniasdešimt centų) ir valstybės naudai – 12 (dvylika) Lt (iš kiekvieno ieškovo po 4 (keturis) Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. Ieškovai BUAB ,,Barklita“, J. G. ir A. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 6. Ieškovai nurodo, kad jie sužinojo, jog atsakovas yra UAB „Koralita“,... 7. Klaipėdos apygardos teismas ieškinį atmetė. Nurodė, kad byloje turi būti... 8. Teismas įvertino ir kitų akcininkų (J. G., A. K.) vaidmenį Bendrovės... 9. Teismas dėl ieškovų nurodytos atsakovo neteisėtos veikos dėl UAB... 10. Ieškovai BUAB ,,Barklita“, J. G. ir A. K. apeliaciniu skundu prašo... 11. 1. Teismas, spręsdamas G. B. civilinės atsakomybės klausimą, nepagrįstai... 12. 2. Neteisinga teismo išvada, kad 2004 m. gegužės 31 d. įsakymo reikalavimai... 13. 3. Neteisinga teismo išvada, kad visų trijų kompanijų kroviniai turėjo... 14. 4. Teismas nurodydamas, kad ieškovai – įmonės akcininkai, žinojo... 15. 5. Teismas netinkamai taikė ABĮ reikalavimus, taikomus administracijos... 16. Atsakovas G. B. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Klaipėdos apygardos... 17. Apeliacinės instancijos teisme apelianto atstovė, atsakovas ir jo atstovas... 18. Apeliacinis skundas atmetamas.... 19. Ieškinio dalykas – akcinės bendrovės vienasmenio valdymo organo –... 20. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino ginčo santykių... 21. ABĮ (2005 m. liepos 12 d. redakcija) 19 straipsnio 1 dalis Bendrovės organams... 22. Ieškovas privalėjo įrodyti, kad atsakovas nepadarė to, ką privalėjo... 23. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė atsakovo... 24. Ieškovas reikalauja iš atsakovo nuostolių, kuriuos Bendrovė patyrė iki... 25. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškovo reikalavimo ir dėl... 26. Apelianto argumentas, kad išieškoti atsiradusių nuostolių iš kompanijų... 27. Apeliacinio skundo 1-as argumentas atmetamas, nes apeliantas nenurodė kaip ši... 28. Atmetamas ir 2-as argumentas, nes teisėjų kolegija sutinka su pirmosios... 29. Dėl 3-io, 4-to ir 5-to argumentų pasisakyta nutartyje.... 30. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės... 31. Pirmosios instancijos teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas ir jį keisti... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 33. ... 34. Kadangi ieškovų apeliacinis skundas atmestas, atsakovas G. B. įgijo teisę... 35. Iš apeliantų (ieškovų) taip pat priteistinos valstybės naudai išlaidos,... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 37. Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gegužės 4 d. sprendimą palikti... 38. Priteisti iš ieškovų Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės...