Byla e2YT-15566-618/2017
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Larisa Šimanskienė, sekretoriaujant Agnei Jakulytei, dalyvaujant pareiškėjai A. P., jos atstovei advokatei A. Z.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos A. P. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad automobilis „VW Sharan“, valst. Nr. ( - ) yra jos asmeninė nuosavybė. Nurodė, kad ji, padedama A. U., rado automobilį pirkimui bei susitarė su automobilio pardavėju, jog transporto priemonės pirkimo – pardavimo dokumentus VĮ „Regitra“ jie tvarkys 2014-09-09. 2014-09-09 ji pasijuto blogai, todėl susitarė su pardavėju automobilio dokumentus tvarkyti kitą dieną. Jos sveikatai pablogėjus 2014-09-09 ji buvo išvežta į ligoninę, kurioje dėl atlikos operacijos buvo nuo 2014-09-09 iki 2014-09-15. Kadangi automobilio pardavėjas nesutiko laukti, kol ji pasveiks, pareiškėja paprašė A. U. sutvarkyti visus reikalingus dokumentus ir nupirkti minėtą automobilį. Ji perdavė A. U. 2 500,00 Eur, kuriuos pastarasis sumokėjo automobilio „VW Sharan“, valst. Nr. ( - ) pardavėjui. Kadangi pareiškėja automobilio pirkimo – pardavimo metu gulėjo ligoninėje, minėtas automobilis buvo įregistruotas A. U. vardu. Pareiškėjai niekada nekilo jokie nesklandumai naudojantis automobiliu, todėl ji nematė būtinybės, o vėliau tiesiog pamiršo susitvarkyti automobilio pirkimo – pardavimo dokumentus savo vardu. ( - ) mirė A. U., todėl automobilis „VW Sharan“, valst. Nr. ( - ) liko registruotas jo vardu. Pareiškėja pažymėjo, jog juridinio fakto nustatymas nesukels neigiamų pasekmių, kadangi A. U. įpėdinių neturėjo. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė pareiškimą palaikė ir prašė jį tenkinti.

5Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimu į pareiškimą nurodė, kad teismui išnagrinėjus ir įvertinus visus pareiškime pateiktus faktus ir aplinkybes, bei nustačius, kad yra pagrindas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, suinteresuotas asmuo neprieštaraus pareiškimo tenkinimui. Suinteresuotas asmuo į teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas bylą nagrinėti suinteresuotam asmeniui nedalyvaujant.

6Teismas

konstatuoja:

7Pareiškimas tenkintinas

8Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 444 ir 445 straipsnių nuostatose nurodytos aplinkybės, lemiančios galimybę nustatinėti juridinę reikšmę turinčius faktus teisme: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridinis; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą. Šios įstatymo nuostatos yra imperatyviosios, todėl kai nėra bent vienos iš nurodytų sąlygų, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nepriklauso teismo kompetencijai. Esminis reikalavimas, kad būtų galimas teisminis procesas dėl fakto nustatymo, jog šis faktas turėtų juridinę reikšmę. Teismine tvarka nustatomi tik tokie faktai, su kuriais susietas asmens subjektinės teisės (paprastai civilinės, šeimos, darbo, socialinio aprūpinimo ir kt.) atsiradimas, pasikeitimas, pabaiga. Taigi prašymas nustatyti faktą reiškia, kad pareiškėjas žino arba bent turi žinoti, kokia materialioji teisė prašomam nustatyti faktui suteikia juridinę reikšmę ir kokios jo asmeninės ar turtinės teisės atsiranda, pasikeičia ar pasibaigia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-5/2010). Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja negali gauti dokumentų, patvirtinančių, kad automobilis „VW Sharan“, valst. Nr. ( - ) yra jos asmeninė nuosavybė. A. U., kurio vardu registruota transporto priemonė VW Sharan“, valst. Nr. ( - ) ( - ) mirė. Po A. U. mirties įstatyminiai bei testamentiniai įpėdiniai į notarą nesikreipė, paveldėjimo byla neužvesta. VĮ „Regitra“ duomenimis nustatyta, kad minėtas automobilis VW Sharan“, valst. Nr. ( - ) registruotas A. U. vardu. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog pareiškėja negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių jos nuosavybės teisę į automobilį VW Sharan“, valst. Nr. ( - ) Įvertinus nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog yra visos įstatyme nustatytos sąlygos, suteikiančios teisę pareiškėjai kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

9Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai plėtojamoje praktikoje įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo klausimais konstatuota, kad sprendimas ar nutartis pripažįstami teisėtais ir pagrįstais, kai teismo išvados atitinka įstatymo nustatytomis priemonėmis ir įstatymo nustatyta tvarka konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Išvados apie faktines aplinkybes gali būti grindžiamos tik CPK 177 straipsnio 2 ir 3 dalyse išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis, o įrodymai turi būti gauti ir ištirti CPK nustatyta tvarka. CPK 185 straipsnis įtvirtina laisvo įrodymų vertinimo principą, kuris reiškia, kad galutinai ir privalomai įrodymus vertina teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie yra leistini ir patikimi. Teismas turi įvertinti kiekvieną įrodymą atskirai ir kartu įrodymų visetą. Teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010). Įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu, pagal kurį išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo lieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus. Taigi įrodinėjimas civiliniame procese turi savo specifiką ir pagal įtvirtintą teisinį reguliavimą bei susiformavusią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų nėra absoliučiai jokių abejonių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001; 2002 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2002). Pabrėžtina, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus oficialiuosius rašytinius įrodymus (prima facie), kuriais patvirtintos aplinkybės laikomos visiškai įrodytomis, iki jos nebus paneigtos įstatymų nustatyta tvarka (CPK 197 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-48/2005). Taigi, įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklės pagal įstatymą reikalauja, kad prieštaravimai, tiriant bei vertinant byloje surinktus įrodymus ir jų pagrindu nustatant faktines bylos aplinkybes, būtų pašalinti, prieinant teismo vidiniu įsitikinimu pagrįstą išvadą dėl vienų ar kitų teisiškai reikšmingų aplinkybių, kuriomis grindžiamas priimamas galutinis teismo sprendimas. Tačiau pabrėžtina, kad vien tik ta aplinkybė, kad šalies nurodytos aplinkybės, argumentai nepripažįstami įrodytais, nesudaro pagrindo išvadai, jog bylos nagrinėjimo metu teisme buvo padaryta CPK 176, 185 straipsnių pažeidimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-243/2010). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009).

10Įvertinęs byloje esančius duomenis, teismas konstatuoja, jog yra labiau tikėtina, kad automobilis VW Sharan“, valst. Nr. ( - ) yra asmeninė pareiškėjos nuosavybė. Visų pirma, minėtas automobilis yra pareiškėjos žinioje kartu su automobilio registracijos liudijimu. Antra, byloje esantys duomenys patvirtina, jog automobilio pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu, t.y. 2014-09-12, ji buvo hospitalizuota VšĮ „Respublikinė Klaipėdos ligoninė“ ir pati asmeniškai negalėjo dalyvauti sudarant minėtą sutartį, todėl labiau tikėtina, jog sudaryti sutartį paprašė A. U.. Pažymėtina, kad byloje nenustatyta, jog A. U. turi įpėdinių, po A. U. mirties paveldėjimo byla nėra užvesta.

11Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus ir pareiškėjos atstovės paaiškinimus, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, atsižvelgiant į tai, kad prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas neprieštarauja įstatymui, formuojamai teismų praktikai bei į tai, kad suinteresuotas asmuo neprieštarauja juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymui, pareiškimas kaip pagrįstas, tenkintinas, nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas – kad automobilis VW Sharan“, valst. Nr. ( - ) priklauso pareiškėjai A. P. asmeninės nuosavybės teise. Šio juridinio fakto nustatymas reikalingas nuosavybės teisės įregistravimui.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270, 448 straipsniais, teismas

Nutarė

13pareiškimą tenkinti.

14Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjai A. P., a.k. ( - ) asmeninės nuosavybės teise priklauso kad automobilis VW Sharan“, valst. Nr. ( - )

15Per 3 darbo dienas po sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo patvirtintą kopiją viešo registro tvarkytojui, kuriame įregistruotas registruotinas turtas.

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai