Byla 2A-1695-773/2015
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens G. D. atstovės advokatės Dianos Ingridos Vinklerytės apeliacinį skundą dėl Šakių rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. D. pareiškimą suinteresuotiems asmenims G. D. ir K. D. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

2Teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas V. D. pareiškimu kreipėsi į Šakių rajono apylinkės teismą ir prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis po savo tėvo R. D. mirties ( - ) priėmė jo palikimą faktiškai pradėdamas jį valdyti ir tvarkyti. Pareiškėjas nurodė, kad ( - ) mirė jo tėvas R. D., po tėvo mirties liko žemės sklypas, asmeniniai daiktai, dokumentai. Pareiškėjas nurodė, kad paliktu turtu jis pradėjo rūpintis kaip savu, leido naudotis kitiems asmenims, mokėjo žemės mokesčius, niekas jam nėra pareiškęs pretenzijų dėl palikimo, į notarą nesikreipė, nes palikimą faktiškai valdė ir tvarkė, tuo tarpu suinteresuoti asmenys broliai G. D. ir K. D. palikimo nepriėmė, į notarų biurą ar į teismą dėl palikimo priėmimo nesikreipė, todėl jis mano, kad broliai neprieštarauja prašomo fakto nustatymui. Pareiškėjas pažymėjo, kad nori susitvarkyti paveldėjimo dokumentus, todėl būtina nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Šakių rajono apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu pareiškimą patenkino ir nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas V. D. po savo tėvo R. D. mirties ( - ) priėmė palikimą faktiškai pradėdamas jį valdyti ir tvarkyti savo interesais; faktas nustatytas dėl turto paveldėjimo. Teismas nurodė, kad iš byloje esančių įrodymų nustatyta, jog po R. D. mirties ( - ) liko paveldimo turto: žemės, įvairių asmeninių daiktų, tuo tarpu mirusysis testamento nepaliko, o jo turtą priėmė sūnus V. D., kuris rūpinosi paliktu turtu, ką patvirtina pateikti rašytiniai įrodymai apie žemės mokesčio mokėjimą. Teismas atsižvelgė į tai, kad V. D. dėl priimto palikimo niekas iš artimųjų jokių pretenzijų nepareiškė, tuo tarpu mirusiojo nekilnojamojo turto naudojimas ir valdymas yra pakankamas pagrindas pripažinti, kad pareiškėjas V. D. faktiškai po palikėjo mirties pradėjo palikimą valdyti, taigi ir priėmė jį per įstatymo nustatytą terminą (CK 5.50 straipsnio 2 dalis, 5.51 straipsnio 1 dalis).

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

8Apeliaciniu skundu suinteresuotas asmuo G. D., atstovaujamas advokatės Dianos Ingridos Vinklerytės, prašo panaikinti Šakių rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliaciniame skunde nurodyta, kad byla pirmosios instancijos teisme išnagrinėta nepranešus suinteresuotam asmeniui G. D., o tai yra absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas, numatytas CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte. Skunde taip pat pažymėta, kad pareiškėjas nesąžiningai nurodė savo brolio G. D. gyvenamąją vietą jų motinos adresu Lietuvoje, nors žinojo, kad brolis išvykęs gyventi į užsienį. Apeliantas pažymėjo, kad jis nuo 2010 m. gegužės 19 d. yra deklaravęs savo nuolatinę gyvenamąją vietą Airijoje, apie šią civilinę bylą nieko nežinojo, todėl negalėjo pareikšti savo nuomonės, tuo tarpu apie bylą jam atsitiktinai tapo žinoma tik 2015 m. kovo 23 d., ruošiantis atvykti į Lietuvą ir dėl to telefonu susisiekus su motina.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjas V. D. su skundu nesutinka. Pareiškėjas nurodo, kad jo, brolių ir motinos santykiai yra geri ir G. D. apie bylą viskas buvo žinoma. Šioms aplinkybėms patvirtinti pateikiamas rašytinis jo žmonos I. D. liudijimas.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacinis skundas tenkintinas.

12CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Suinteresuoto asmens G. D., atstovaujamo advokatės D. I. Vinklerytės, šioje byloje paduotas apeliacinis skundas yra iš esmės grindžiamas CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatytu absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu, todėl apeliacinės instancijos teismas patikrina šio sprendimo negaliojimo pagrindo buvimą.

13CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatyta, kad absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu yra pripažįstamas ir toks atvejis, jeigu pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, kai nebuvo nors vieno iš dalyvaujančių byloje asmenų, kuriam nebuvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, jeigu toks asmuo remdamasis šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismas negali nagrinėti bylos, kai nedalyvauja kuris nors iš byloje dalyvaujančių asmenų, jeigu jis nebuvo tinkamai informuotas apie teismo posėdžio vietą ir laiką, nes tokiu atveju būtų pažeidžiami teisės būti išklausytam, šalių lygiateisiškumo ir rungimosi principai. Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) jurisprudencijos analizė rodo, kad nacionalinio teismo pareiga tinkamai informuoti bylos šalį apie procesą vertinama pakankamai griežtai, draudžiant formalų požiūrį į jos vykdymą (žr., pvz., Strizhak v. Ukraine, no. 72269/01, 8 November 2005, Prokopenko v. Russia, no. 8630/03, 3 May 2007; Ovus v. Turkey, no. 42981/04, 13 October 2009, ir kt.). Šio teismo praktikoje nuosekliai pabrėžiamas bendrasis principas, kad šalių lygybė netektų prasmės, jei bylos šaliai nebūtų pranešta apie bylos nagrinėjimą taip, kad ji turėtų galimybę jame dalyvauti, jeigu nuspręstų pasinaudoti vidaus teisėje įtvirtinta tokia teise. Vis dėlto taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad EŽTT kiekvieną situaciją analizuoja individualiai ir vertina proceso visumą; tam tikri informavimo defektai gali būti vertinami kaip iš esmės nepažeidžiantys Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalies reikalavimų, jei iš proceso visumos matyti, kad asmuo galiausiai turėjo galimybę pateikti savo poziciją, pastabas byloje (žr., mutatis mutandis, Zagorodnikov v. Russia, no. 66941/01, 7 June 2007, par. 30, 34) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-374-378/2015; 2014 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-90/2014; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-55/2011; 2009 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2009).

14Suinteresuotas asmuo G. D., atstovaujamas advokatės D. I. Vinklerytės, apeliaciniame skunde (b. l. 45-46) nurodė, kad byla išnagrinėta jam nedalyvaujant ir be jo žinios, pažeidus CPK reikalavimus, nustatytus bylos dalyvių informavimui apie teisme nagrinėjamą civilinę bylą. Apeliaciniame skunde pažymėta, kad pareiškėjas nesąžiningai nurodė savo brolio G. D. gyvenamąją vietą motinos adresu, nors žinojo, kad brolis išvykęs iš Lietuvos gyventi į užsienį, nuo 2010 m. gegužės 19 d. yra deklaravęs savo nuolatinę gyvenamąją vietą Airijoje, kurioje ir faktiškai gyvena. Suinteresuoto asmens nuomone, pareiškėjas apie tai privalėjo informuoti teismą, kuris būtų kreipęsis į Gyventojų registro tarnybą ir gautų duomenis apie suinteresuoto asmens gyvenamąją vietą užsienyje. Apeliaciniame skunde pažymėta, kad suinteresuotas asmuo G. D. su pareiškimu nesutinka, apie civilinę bylą jis sužinojo tik 2015 m. kovo 23 d., todėl laiko, kad 30 dienų termino apeliaciniam skundui paduoti nėra praleidęs.

15CPK 122 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad procesiniai dokumentai yra įteikiami fizinio asmens gyvenamojoje ar darbo vietoje arba kitoje vietoje, kurioje jis yra. CPK 123 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu dalyvaujantis byloje asmuo yra fizinis asmuo, procesiniai dokumentai įteikiami jam asmeniškai; kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato jo gyvenamojoje ar darbo vietoje, dokumentas yra įteikiamas kuriam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių (vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), sutuoktiniui ir pan.), o jeigu ir jų nėra, – darbovietės administracijai (CPK 123 straipsnio 3 dalis). Jeigu procesinis dokumentas įteikiamas ne pačiam adresatui, priėmęs dokumentą asmuo privalo esant pirmai galimybei perduoti jį adresatui (CPK 123 straipsnio 5 dalis).

16Teismas iš Gyventojų registro tarnybos išrašo apie asmenį nustatė, kad suinteresuotas asmuo G. D. yra deklaravęs išvykimą į užsienį, Airiją, išvykimo data 2010 m. gegužės 19 d. (b. l. 51), tai patvirtina ir Lietuvos Respublikos ambasados Airijoje 2015 m. kovo 23 d. konsulinės pažymos Nr. 27.5.7.9-70 kopija (b. l. 48). Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjas V. D. 2014 m. rugsėjo 26 d. pareiškime suinteresuoto asmens G. D. gyvenamąją vietą buvo nurodęs ( - ) (b. l. 2), šiuo adresu G. D. pirmosios instancijos teismas 2014 m. lapkričio 22 d. siuntė šaukimą atvykti į 2014 m. gruodžio 11 d. 9 val. vyksiantį teismo posėdį, tačiau teismo šaukimas G. D. asmeniškai įteiktas nebuvo, tuo tarpu pažymoje apie teismo šaukimo įteikimą pasirašė ne pats G. D., o jo motina A. S. (b. l. 27).

17Teismas konstatuoja, kad civilinėje byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad G. D. šios civilinės bylos proceso pirmosios instancijos teisme metu su motina A. S. kartu ( - ) negyveno, jų negalima buvo laikyti kartu gyvenančiais pilnamečiais šeimos nariais, todėl pagal nurodytą CPK 123 straipsnio 3 dalį suinteresuotam asmeniui G. D. adresuoto teismo šaukimo įteikimas jo motinai negali būti laikomas tinkamu įteikimu ir tuo pačiu tinkamu G. D. informavimu apie teismo posėdžio vietą ir laiką. Kitų įrodymų, kad suinteresuotam asmeniui G. D. buvo iš anksto tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, byloje nėra. Tai, kad G. D. buvo tinkamai informuotas apie teismo posėdžio vietą ir laiką nepatvirtina ir prie pareiškėjo V. D. atsiliepimo į apeliacinį skundą pridėtas jo sutuoktinės I. D. 2015 m. gegužės 27 d. raštas, nei kiti byloje esantys įrodymai, nes pagal įstatymą tinkamą informavimą apie teismo posėdžio datą laiką ir vietą patvirtina tinkamai įteiktas teismo šaukimas (CPK 133 straipsnio 1 dalis).

18Teismas konstatuoja, kad esant nustatytoms aplinkybėms, jog nagrinėjamoje byloje G. D. pirmosios instancijos teismo posėdyje nedalyvavo, jam apie posėdį tinkamai pranešta nebuvo ir remdamasis šia aplinkybe jis grindžia per advokatę paduotą apeliacinį skundą, todėl yra CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytas absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas, dėl kurio skundžiamas teismo sprendimas turi būti panaikintas ir byla perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, tuo užtikrinant suinteresuoto asmens G. D. teisę į teisingą teismą ir principo audiatur et altera pars realizavimą (CPK 327 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Apeliacinės instancijos teismas, panaikindamas pirmosios instancijos teismo sprendimą ir bylą perduodamas nagrinėti iš naujo, įvertino ir tas aplinkybes, kad byloje nėra jokių įrodymų apie tai, jog įstatymo nustatyta tvarka suinteresuotas asmuo G. D. buvo informuotas apie šios civilinės bylos iškėlimą, suinteresuotas asmuo nėra pateikęs jokio procesinio dokumento, kuriame būtų išreikšta jo procesinė pozicija dėl pareiškėjo V. D. 2014 m. rugsėjo 26 d. pareiškimo, ir teismui vertinant proceso visumą darytina išvada, kad jis neturėjo tokios galimybės pateikti savo procesinę poziciją ir pastabas (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis).

19Teismas pažymi, kad pagal CPK 307 straipsnio 1 dalį, apeliacinis skundas gali būti paduotas per trisdešimt dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos. Šioje civilinėje byloje pirmosios instancijos Šakių rajono apylinkės teismo sprendimas buvo priimtas 2014 m. gruodžio 22 d., o apeliacinis skundas išsiųstas 2015 m. balandžio 21 d. (b. l. 50), t. y. minėtą terminą praleidus. Teismas pažymi, kad nors atnaujinti praleistą terminą apeliantas neprašo, tačiau CPK 307 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta galimybė apeliacinės instancijos teismui atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą savo iniciatyva (ex officio), jeigu iš turimos medžiagos aiškiai matyti, kad šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Apeliacinės instancijos teismas šioje byloje nustatė, kad nėra įrodymų, kurie patvirtintų, kad suinteresuotas asmuo G. D. apie 2014 m. gruodžio 11 d. vykusį teismo posėdį buvo informuotas tinkamai, G. D. šiame teismo posėdyje nedalyvavo (b. l. 32), be to, teismas atsižvelgia, kad ir pats pareiškėjo V. D. 2014 m. rugsėjo 26 d. pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo suinteresuotam asmeniui G. D. asmeniškai niekada nebuvo įteiktas, nes 2014 m. spalio 10 d. pažyma dėl jo įteikimo yra pasirašyta motinos A. S. (b. l. 21). Apeliacinės instancijos teismo nuomone, byloje susiklostė tokia situacija, kad suinteresuotas asmuo G. D., iš vis nebūdamas tinkamai informuotas apie teismo procesą, nežinojo apie 2014 m. gruodžio 11 d. vyksiantį teismo posėdį ir apie priimtą Šakių rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimą, jo turinį, todėl neturėjo galimybės tinkamai pasinaudoti apeliacijos teise ir laiku paduoti apeliacinį skundą. Šios aplinkybės laikytinos išimtinėmis aplinkybėmis, kurios pripažintinos svarbiomis termino praleidimo priežastimis, sudarančiomis pagrindą jį atnaujinti, taip užtikrinant suinteresuoto asmens G. D. teisę į apeliaciją (CPK 78 straipsnio 1 dalis, 307 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 78 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 329 straipsnio 3 dalies 1 punktu teismas

Nutarė

21Atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą.

22Apeliacinį skundą tenkinti.

23Šakių rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

24Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis,... 2. Teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas V. D. pareiškimu kreipėsi į Šakių rajono apylinkės teismą... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Šakių rajono apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 8. Apeliaciniu skundu suinteresuotas asmuo G. D., atstovaujamas advokatės Dianos... 9. Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjas V. D. su skundu nesutinka.... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 12. CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas... 13. CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatyta, kad absoliučiu sprendimo... 14. Suinteresuotas asmuo G. D., atstovaujamas advokatės D. I. Vinklerytės,... 15. CPK 122 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad procesiniai dokumentai yra įteikiami... 16. Teismas iš Gyventojų registro tarnybos išrašo apie asmenį nustatė, kad... 17. Teismas konstatuoja, kad civilinėje byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad... 18. Teismas konstatuoja, kad esant nustatytoms aplinkybėms, jog nagrinėjamoje... 19. Teismas pažymi, kad pagal CPK 307 straipsnio 1 dalį, apeliacinis skundas gali... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 78 straipsnio 1... 21. Atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą.... 22. Apeliacinį skundą tenkinti.... 23. Šakių rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimą panaikinti... 24. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....