Byla B2-734-154/2012
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Rotonda“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei,

3dalyvaujant UAB „Rotonda“ direktoriui R. T.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo UAB „Rotonda“ direktoriaus V. N. pareiškimą atsakovui UAB „Rotonda“, tretiesiems asmenims: UAB „Perdanga“, UAB „Talša“, UAB „Mechanizmų nuoma“, UAB „Šiaulių fauga“, UAB „Bodesa“, AB „Montuotojas“, kreditoriui UAB „Gipura“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Rotonda“, ir

Nustatė

5Ieškovas UAB „Rotonda“ direktorius V. N. kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Rotonda“ restruktūrizavimo bylą, restruktūrizavimo administratoriumi skirti UAB „Ritava“ (t.1, b. l. 2-7).

6Ieškovas nurodė, kad šiai dienai bendrovė turi finansinių sunkumų, kurie trukdo sėkmingai vykdyti ūkinę-komercinę veiklą. Tokią padėtį sąlygojo sunki ekonominė situacija statybų versle, sumažėjusios nekilnojamojo turto pardavimų apimtys, nesubalansuoti tarpusavio atsiskaitymų srautai, kitos aplinkybės, dėl kurių UAB „Rotonda“ (toliau – Bendrovė), negaudama planuotų pajamų, patiria laikinų finansinių sunkumų. Teigia, kad per 2011 metus Bendrovės pardavimų pajamos siekė 13,1 milijoną litų ir tai 1,4 karto didesnės nei 2009 metais, tačiau vykdant statybos darbus, nuolat stringa objektų finansavimas, trūksta kvalifikuotos darbo jėgos, ženkliai vėluoja atsiskaitymai už atliktus darbus, bendrovei pradėjo trūkti apyvartinių lėšų naujų projektų įgyvendinimui. Dėl didelės konkurencijos statybų rinkoje, dalyvaudama viešųjų pirkimų konkursuose, Bendrovė buvo priversta mažinti statybų kainas. Dalis Bendrovės vykdomų statybų (Klaipėdos m. „Vėtrungės“ ir Vytauto Didžiojo gimnazijų pastatų rekonstrukcija, Plungės vaikų globos namų pastato kapitalinis remontas, VšĮ Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro rekonstrukcija ir kt.) dėl biudžeto lėšų stygiaus buvo užšaldytos, sustabdžius finansavimą. Dėl minėtų objektų apsaugos ir ypač didelių šildymo kaštų, Bendrovė patyrė didelius nuostolius. Bendrovės veiklos rodikliams didelės įtakos turėjo ir bendra ekonominė padėtis, patirti nuostoliai dėl statybinių medžiagų, kuro kainų padidėjimo.

7Nurodė, kad 2011 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis Bendrovė turėjo turto už 7091456,- litų, iš kurių 2 113 890,- Lt yra trumpalaikis turtas: atsargos ir išankstiniai apmokėjimai; atsargų yra už 1 028 803,- Lt, kurios jau yra nupirktos ir saugomos objektuose ir sandėliuose; išankstinių apmokėjimų yra už 1 085 087,- Lt, už kuriuos jau gaunamos ir bus gautos prekės bei paslaugos; prie išankstinių apmokėjimų apskaityti ir 330 690,- Lt garantų užstatai. 2011 m. gruodžio 31 dienai Bendrovės pradelstos skolos kreditoriams buvo 3 418 157,76 Lt, tačiau debitorių skolos taip pat sudarė 3 447 088,- Lt. Restruktūrizuojamo skolininko UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ 125 466,35 Lt skolą ir UAB „Putokšnis“ 349 437,73 Lt skolą laiko išieškotinomis. Nurodė, kad Bendrovės nekilnojamojo turto vertė pagal atliktą turto vertinimą yra ženkliai didesnė, negu nurodyta Bendrovės balanse (t. 2, b. l. 156-159). Pažymi, kad Bendrovė nėra nutraukusi veiklos, įmonėje dirba 77 darbuotojai. Teigia, kad iškėlus įmonei restruktūrizavimo bylą bei įgyvendinus pateikiamuose restruktūrizavimo plano metmenyse numatytas priemones, bendrovė galės išsaugoti ir toliau plėtoti ūkinę-komercinę veiklą bei įvykdyti įsipareigojimus kreditoriams, išsaugoti darbo vietas įmonės dirbantiesiems, išvengti bankroto.

8Kreditoriai, įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, pateikė atsiliepimus dėl ieškovo UAB „Rotonda“ direktoriaus V. N. prašymo iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Rotonda“.

9Trečiasis asmuo UAB „Perdanga“, nurodė, kad UAB “Rotonda” jam skolinga 38 872,25 Lt, tačiau dėl restruktūrizavimo bylos kėlimo konkrečios nuomonės nepareiškė (t. 2, b. l. 8-9).

10Tretieji asmenys UAB „Talša“ (kuriam atsakovas skolingas 44 791,65 Lt) ir UAB „Mechanizmų nuoma“(kuriam atsakovas skolingas 2 956,98 Lt) sutiko, kad UAB “Rotonda” būtų keliama restruktūrizavimo byla, tačiau UAB „Rotonda“ restruktūrizavimo administratoriumi prašė paskirti ne UAB “Ritava”, o Rimantą Bražūną (t. 2, b. l. 39-41, 48-50).

11Tretieji asmenys UAB „Šiaulių fauga“ (kuriam atsakovas skolingas 262 590,14 Lt) ir UAB „Bodesa“ (kuriam atsakovas skolingas 7 910,- Lt), nesutiko, kad atsakovui UAB “Rotonda” būtų keliama restruktūrizavimo byla, nurodydami, kad UAB “Rotonda” finansiniai sunkumai nėra laikino pobūdžio, jie tęsiasi mažiausiai trejus metus, kad atsakovas yra faktiškai nemokus, kad pati UAB “Rotonda” nežino, ar pavyks visiškai atsiskaityti su kreditoriais, todėl daro išvadą, kad atsakovas tik siekia nukelti atsiskaitymą su kreditoriais vėlesniam laikui, piktnaudžiauja savo teisėmis (t.2, b. l. 67-77, 106-109).

12Trečiasis asmuo AB „Montuotojas“ nurodė, kad UAB “Rotonda” jam skolinga 92 853,39 Lt, tačiau jo manymu, atsakovas yra mokus, šiuo metu finansinių sunkumų neturi, turi 166 254,- Lt nepaskirstyto pelno ir 140 764,- Lt rezervą, todėl restruktūrizavimo bylą kelti jam nėra pagrindo. Pateikė 2011 m. liepos 13 d. tarp AB „Montuotojas“ filialo Vilniuje ir UAB “Rotonda” sudarytą Gamybos sutartį darbams už 103 810,74 Lt (t. 2, b. l. 138-140, 141-144).

13Kreditorius UAB „Gipura“ 2012 m. gegužės 9 d. teismui pateikė „Argumentus dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo“, kuriuose nurodė, kad UAB “Rotonda” jam skolinga 488 948,75 Lt pagal 2011-09-30, 2011-10-20, 2011-11-11, 2011-12-22 ir 2012-01-17 išrašytas PVM sąskaitas faktūras, iki šiol neatsiskaitė, todėl mano, kad UAB “Rotonda” turi būti keliama bankroto byla (t.3, b.l. 136-139).

14Teismo posėdyje UAB „Rotonda“ direktorius Rimas Tamulis palaikė prašymą iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Rotonda“ ir nurodė, kad įmonė turi finansinių sunkumų, tačiau yra dirbanti, vykdo anksčiau sudarytas sutartis, o taip pat yra sudariusi naujų sutarčių. Šiuo metu Bendrovėje dirba 77 žmonės, tačiau priklausomai nuo darbų apimties darbininkų skaičių numatoma didinti. Teigė, kad finansiniai sunkumai atsirado dėl banko „Snoras“ bankroto, nes Bendrovė buvo banko klijentas; nesavalaikių atsiskaitymų už atliktus darbus, įšaldytus statybos objektus ir kt. Įmonei bankrutavus darbininkai netektų darbo. Didelė dalis įmonės darbuotojų yra šios įmonės akcininkai, todėl tiek įmonė, tiek jos darbuotojai yra suinteresuoti įmonės išlikimu ir jos veiklos gerinimu. Su akcininkais yra aptartos ir numatytos konkrečios priemonės įmonės veiklos gerinimui. Restruktūrizavimo administratoriumi prašo skirti UAB „Ritava“.

15Trečiųjų asmenų (kreditorių) įgalioti atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimą pranešta.

16 UAB „Rotonda“ keltina restruktūrizavimo byla.

17Iš Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (ĮRĮ) 7 str. 4 d. ir 5 d. įtvirtintų teisės normų seka, kad restruktūrizavimo byla iškeliama, jei įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas, nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje įtvirtinti reikalavimai bei teismui išnagrinėjus pareiškimą nėra pagrindo išvadai, jog įmonė yra nemoki.

18 Dėl UAB „Rotonda“ atitikimo ĮRĮ 4 str. sąlygoms.

19Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 str. nustatyta, kad įmonės restruktūrizavimo procesas gali būti pradėtas, jeigu įmonė: 1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą ar nutarties nutraukti bylą šio įstatymo 28 str. 1 d. 2 p. ir 3 p. nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai.

20Remiantis 2010 m. gruodžio 31 d. UAB „Rotonda“ balansu, Bendrovė 2010 metais turėjo 4 909 367,- Lt turto, iš jo ilgalaikis turtas – 1 344 513,- Lt, trumpalaikis – 3 564 854,- Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 3 762 004,- Lt, iš jų mokėtinos per vienerius metus – 3375495,-Lt (t.1, b. l. 57), per 2010 metus UAB „Rotonda“ patyrė 1 463 910,- Lt nuostolių (t.1, b. l. 57, 58).

21Pagal 2011 m. gruodžio 31 d. balansą UAB „Rotonda“ turto vertė yra 7091456,- Lt, iš jo ilgalaikis turtas – 1237047,- Lt, trumpalaikis turtas – 5854409,- Lt. Trumpalaikį turtą sudaro atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 2 113 890,- Lt ir per vienerius metus gautinos sumos – 3 590 088,- Lt. Nuosavas kapitalas – 396 235,- Lt. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 6 695 221,- Lt (tame tarpe per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 6 681 303,- Lt, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 380 812,- Lt) (t.1, b. l. 57). Bendrovė 2011 m. patyrė 751 128,- Lt nuostolių (t.1, b. l. 58), tačiau nuostolius, lyginant su 2010 metais, sumažino per pusę.

22UAB „Rotonda“ 2012-04-20 „Atsiliepime“ į trečiųjų asmenų (kreditorių) argumentus nurodė, kad Bendrovės pradelstos skolos (3 418 157,76 Lt) sudaro mažiau nei pusę į balansą įrašyto turto (7 091 456,-Lt), patikslino, kad VMI prie LR Finansų ministerijos pradelsta skola yra ne 269851,08 Lt, o tik 45111,- Lt, tokiu būdu pradelstos skolos sudaro 3 193 417,68 Lt. Pažymėjo, kad Bendrovės balanse turto vertė yra nurodyta likutine verte, o ne rinkos verte. Pagal atliktą Bendrovės nekilnojamojo turto vertinimą nekilnojamojo turto rinkos vertė yra 1 483 425,10 Lt didesnė, nei nurodyta balanse, todėl faktinė Bendrovės turto vertė yra 8 574 875,10 litų (t. 2, b. l. 156-159, 177-183).

23Iš UAB „Rotonda“ pateikto kreditorių sąrašo, sudaryto 2012 m. vasario 29 dienai, matyti, kad nors atsakovo 2011-12-31 balanse nurodyta, jog mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra 6 695 221,- Lt, tačiau pradelstos skolos sudaro tik 3 418 157,76 Lt (arba 3 193 417,68 Lt. ), (t.1, b. l. 34-41). Pažymėtina, kad UAB „Rotonda“ debitorinės skolos 2012-02-29 siekia 2 688 841,24 Lt (t.1, b.l. 42-43). Analizuojant Bendrovės galimybes išsiieškoti skolas iš debitorių, pažymėtina, kad apie 1 300 000,- Lt Bendrovei yra skolinga Šiaulių miesto savivaldybės administracija, ir, kaip teismo posėdyje nurodė UAB „Rotonda“ direktorius Rimas Tamulis, realu, kad ši skola Bendrovei bus grąžinta jau šių metų viduryje. Byloje pateikti įrodymai, kad debitoriaus UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ (125 466,35 Lt) skolinius įsipareigojimus perėmė UAB „SKP aliuminis“ (t. 2, b.l. 160-163, 164-173), su kuriuo 2012-03-05 sudaryta atsiskaitymo prekėmis sutartis, o su debitoriumi UAB „Putokšnis“ (605771,73 Lt) taip pat 2011-07-11 sudaryta atsiskaitymų prekėmis sutartis (t. 2, b. l. 174-176), todėl skolos yra realiai grąžintinos. Teismo posėdyje UAB „Rotonda“ direktorius Rimas Tamulis patvirtina, kad artimiausiu metu bus išspręstas VšĮ Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro 228290,08 Lt skolos grąžinimas.

24Byloje nėra duomenų, jog bendrovė būtų nutraukusi pagrindinę savo veiklą – statybos ir montavimo darbus, kurie sudaro 93 procentus įmonės veiklos, prie (t.1, b.l. 56). Priešingai, UAB „Rotonda“ nurodė, kad šiuo metu bendrovėje dirba 77 darbuotojai ir ateityje, priklausomai nuo darbų apimties, bus didinamas darbininkų skaičius, kad UAB „Rotonda“ yra pasirašiusi ilgalaikę sutartį su Liuksenburgo kompanija „ASTRON“, kurios pavedimu atlieka darbus Lietuvoje ir užsienyje (t.2. b. l. 158), vykdo daugiabučių namų renovaciją Joniškyje (darbų vertė -1 76 2000,-Lt), Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos sporto salės rekonstrukciją, Skuodo viešosios bibliotekos statybą ir kt. (t.1, b. l. 65).

25Teismo posėdyje UAB „Rotonda“ direktorius Rimas Tamulis nurodė, kad įsiskolinimai darbuotojams nėra ilgalaikiai (apie 1-2 mėnesius), kurie iš esmės sutriko dėl banko „Snoras“ bankroto, nes UAB „Rotonda“ buvo šio banko klientas.

26Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenis nenustatyta, kad UAB „Rotonda“ būtų iškelta bankroto byla.

27Remdamasis šiomis nustatytomis aplinkybės, teismas sprendžia, kad atsakovas UAB „Rotonda“ šiuo metu turi finansinių sunkumų (ĮRĮ 4 str. 1 punktas), tačiau nėra nutraukusi veiklos (ĮRĮ 4 str. 2 punktas), nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi (ĮRĮ 4 str. 3 punktas).

28Iš LR Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimo matyti, kad UAB „Rotonda“ įregistruota 1992-04-14 (t.1, b. l. 9), iš ko seka, kad atsakovas atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 str. 4 punkto reikalavimus.

29Jokia kita restruktūrizavimo byla UAB „Rotonda“ atžvilgiu nebuvo iškelta bei nutraukta (pasibaigusi) jokiais kitais ĮRĮ 28 str. 1 d. numatytais pagrindais. Vadinasi, atsakovas atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 str. 5 punkto reikalavimus.

30Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad egzistuoja visos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintos sąlygos, susijusios su įmonės statusu bei finansine padėtimi, kurios būtinos, norint iškelti UAB „Rotonda“ restruktūrizavimo bylą.

31Dėl atsakovo UAB „Rotonda“ atitikimo ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimams.

32Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje yra išvardintos privalomosios metmenų sudedamosios dalys, o minėto straipsnio 3 dalyje yra nurodyta metmenų tvirtinimo tvarka.

33Kaip matyti iš teismui pateiktų UAB „Rotonda“ restruktūrizavimo plano metmenų, jame yra visos privalomosios Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 str. 1 dalies 1 – 8 punktuose išvardintos plano metmenų dalys (t.1, b. l. 52-218). Taip pat yra pateiktas UAB „Rotonda“ valdybos posėdžio 2012 m. kovo 21 d. protokolas (t.1, b. l. 20-21) ir visuotinio akcininkų susirinkimo 2012 m. balandžio 27 d. protokolas (t.3, b.l. 25-27), iš kurių matyti, kad akcininkų susirinkime buvo nutarta patvirtinti UAB „Rotonda“ restruktūrizavimo plano metmenis.

34Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad atsakovas UAB „Rotonda“ atitinka visus ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimus, būtinus restruktūrizavimo bylai iškelti.

35Teismas pažymi, kad restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje nei teismas, nei kreditoriai detaliai nevertina restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytų ekonominių priemonių įmonės mokumui atkurti pagrįstumo, nes būtent metmenų pagrindu yra rengiamas įmonės restruktūrizavimo planas, kuriam, vadovaujantis ĮRĮ 14 str. 3 dalimi, turi pritarti kreditorių susirinkimo kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos. Taigi, teismas restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje gali tik preliminariai nustatyti ekonominių priemonių efektyvumą, nes tai vėliau yra detalizuojama rengiant restruktūrizavimo planą.

36Susipažinęs su restruktūrizavimo plano metmenimis, teismas neturi pagrindo spręsti, kad numatytos ekonominės priemonės įmonės mokumui atkuri yra neįvykdomos.

37Dėl UAB „Rotonda“ nemokumo ir kitų bankroto bylos iškėlimo sąlygų.

38Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 5 d. 3 punkte nurodyta, kad teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu nagrinėdamas pareiškimą padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

39Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, o taip pat įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

40Įmonės nemokumas yra apibrėžtas Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

41Kaip jau minėta, nors UAB „Rotonda“ turi finansinių sunkumų, nes jos skolos nedaug mažesnės nei pusė į įmonės balansą įrašyto turto vertės, tačiau kiti byloje surinkti ir šioje nutartyje išdėstyti objektyvūs duomenys leidžia daryti išvadą, kad įmonė, pasinaudodama ĮRĮ suteiktomis galimybėmis, yra pajėgi vykdyti pelningą ūkinę veiklą ir visiškai atsiskaityti su kreditoriais. Teismas atkreipia dėmesį, kad bankroto procedūra turi būti pradedama tik tokiai įmonei, kuri akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams. Tai reiškia, jog bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. sausio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-185/2010). Atsakovo restruktūrizavimo bylos iškėlimas, kai yra išsaugomos darbo vietos, siekiama atkurti įmonės mokumą bei įsiskolinimų kreditoriams padengimą, atitinka viešą interesą, apsaugo darbuotojų, kaip socialiai pažeidžiamos asmenų grupės, interesus. Be to, pateikti duomenys rodo, kad nors atsakovas turi pradelstų įsiskolinimų, tačiau jis realiai vykdo ūkinę-komercinę veiklą, atsiskaitinėja su kreditoriais, kas leidžia teigti, kad įmonė yra susidūrusi su finansiniais sunkumais, kuriuos galima pašalinti vykdant įmonės restruktūrizavimo procesą, todėl nagrinėjamu atveju teismas neturi pagrindo pripažinti, kad įmonė yra nemoki ir dėl to atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą.

42Taigi, teismas daro išvada, kad nėra pagrindo atsisakyti kelti UAB „Rotonda“ restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 punkte įtvirtintu pagrindu.

43Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju egzistuoja ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytos sąlygos, taip pat nenustatyta, kad UAB „Rotonda“ pažeidė ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimus bei nenustatyta, kad egzistuoja ĮRĮ 7 str. 5 dalyje nurodytos aplinkybės, dėl kurių teismas turi priimti nutartį atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą, teismas daro išvadą, kad UAB „Rotonda“ kaip įmonei, turinčiai finansinių sunkumų bei siekiančiai išvengti bankroto, keltina restruktūrizavimo byla (ĮRĮ 1 str. 2 d., 4 str., 5 str., 7 str. 4 d., 5 d.).

44Pagal LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 str. 1 dalį įmonės administratoriumi gali būti paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas.

45Pareiškėjas siūlo administratoriumi skirti UAB „Ritava“ (juridinio asmens kodas 302545835, registracijos adresas: Salos g. 45, Raizgių k., Šiaulių r., buveinės adresas: Tilžės g. 198-15, LT-76203 Šiauliai, leidimas teikti restruktūrizavimo administravimo paslaugas Nr. 39), tokiam siūlymui pritarė UAB „Rotonda“ valdyba ir akcininkai susirinkime. UAB „Ritava“ sutinka teikti UAB „Rotonda“ įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas. Teismas neturi duomenų, kad kandidatas į administratorius prieštarautų Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 21 str. 2 dalies imperatyvioms normoms. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, UAB „Rotonda“ restruktūrizavimo administratoriumi skirtina UAB „Ritava“.

46Tretieji asmenys (kreditoriai) UAB „Talša“ ir UAB „Mechanizmų nuoma“ sutiko, kad UAB “Rotonda” būtų keliama restruktūrizavimo byla, tačiau UAB „Rotonda“ restruktūrizavimo administratoriumi prašė paskirti ne UAB “Ritava”, o Rimantą Bražūną (t. 2, b. l. 39-41, 48-50).

47Šis prašymas netenkintinas, nes Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 6 str. 1 dalyje nustatyta, kad teisė pasirinkti restruktūrizavimo administratoriaus kandidatūrą yra suteikta įmonės valdymo organui, o ne kreditoriams. Pažymėtina, kad tiek restruktūrizuojamos įmonės valdymo organui, tiek restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimui suteikta teisė atstatydinti restruktūrizavimo administratorių ĮRĮ 21 str. nustatyta tvarka ir teisė teikti teismui restruktūrizavimo administratoriaus kandidatūrą tvirtinimui. Kaip jau buvo minėta, šiuo metu nėra nustatyta jokių priežasčių, dėl kurio teismas galėtų atsisakyti UAB „Rotonda“ valdymo organo pateiktą tvirtinti administratoriaus UAB „Ritava“ kandidatūrą.

48Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291str.,

Nutarė

49Iškelti UAB „Rotonda“ (į. k. 144594438, buveinė: Serbentų g. 9A, Šiauliai) restruktūrizavimo bylą.

50Restruktūrizuojamos UAB „Rotonda“ administratoriumi paskirti UAB „Ritava“ (juridinio asmens kodas 302545835, registracijos adresas: Salos g. 45, Raizgių k., Šiaulių r., buveinės adresas: Tilžės g. 198-15, LT-76203 Šiauliai, leidimas teikti restruktūrizavimo administravimo paslaugas Nr. 39, išduotas 2010-11-19, kontaktai skubiams ryšiui: Rita Valkūnienė, tel./faks Nr. 841 429783, mob. 8698 40885, el. p.: info@ritava.lt).

51Administratorių paskirti visam UAB „Rotonda“ restruktūrizavimo proceso laikotarpiui.

52Įpareigoti įmonės administratorių teikti teismui informaciją apie įmonei ar įmonės kitiems asmenims pareikštus turtinius reikalavimus bylose, iškeltose restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu.

53Nustatyti 6 mėnesių nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą parengti ir pateikti teismui UAB „Rotonda“ restruktūrizavimo planą ir kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus.

54Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties priėmimo dienos restruktūrizuojamos UAB „Rotonda“ kreditoriams pareikšti finansinius reikalavimus, atsiradusius iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

55Leisti iš UAB „Rotonda“ sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Šiaulių banke“ ir sąskaitos Nr. ( - ), esančios banke „Swedbank“,AB, mokėti einamąsias įmokas ir Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 str. 1 dalies 6 punkte nurodytus mokėjimus („savanoriški įmonės įsipareigojimai kreditoriams mokėti palūkanas už laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos“).

56Įsiteisėjus šiai teismo nutarčiai, nutarties nuorašą išsiųsti restruktūrizavimo administratoriui, įmonei ir Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

57Įpareigoti restruktūrizuojamos UAB „Rotonda“ administratorių su šia nutartimi supažindinti įmonės kreditorius, atlikti Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 12 dalyje nurodytus bei kitus, šio įstatymo nuostatose jo kompetencijai priskirtus, veiksmus.

58Ši nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei,... 3. dalyvaujant UAB „Rotonda“ direktoriui R. T.,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo UAB „Rotonda“ direktoriaus V. N.... 5. Ieškovas UAB „Rotonda“ direktorius V. N. kreipėsi į teismą, prašydamas... 6. Ieškovas nurodė, kad šiai dienai bendrovė turi finansinių sunkumų, kurie... 7. Nurodė, kad 2011 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis Bendrovė turėjo turto... 8. Kreditoriai, įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, pateikė atsiliepimus... 9. Trečiasis asmuo UAB „Perdanga“, nurodė, kad UAB “Rotonda” jam... 10. Tretieji asmenys UAB „Talša“ (kuriam atsakovas skolingas 44 791,65 Lt) ir... 11. Tretieji asmenys UAB „Šiaulių fauga“ (kuriam atsakovas skolingas 262... 12. Trečiasis asmuo AB „Montuotojas“ nurodė, kad UAB “Rotonda” jam... 13. Kreditorius UAB „Gipura“ 2012 m. gegužės 9 d. teismui pateikė... 14. Teismo posėdyje UAB „Rotonda“ direktorius Rimas Tamulis palaikė prašymą... 15. Trečiųjų asmenų (kreditorių) įgalioti atstovai į teismo posėdį... 16. UAB „Rotonda“ keltina restruktūrizavimo byla.... 17. Iš Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (ĮRĮ) 7 str. 4 d. ir 5 d.... 18. Dėl UAB „Rotonda“ atitikimo ĮRĮ 4 str. sąlygoms.... 19. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 str. nustatyta, kad įmonės... 20. Remiantis 2010 m. gruodžio 31 d. UAB „Rotonda“ balansu, Bendrovė 2010... 21. Pagal 2011 m. gruodžio 31 d. balansą UAB „Rotonda“ turto vertė yra... 22. UAB „Rotonda“ 2012-04-20 „Atsiliepime“ į trečiųjų asmenų... 23. Iš UAB „Rotonda“ pateikto kreditorių sąrašo, sudaryto 2012 m. vasario... 24. Byloje nėra duomenų, jog bendrovė būtų nutraukusi pagrindinę savo veiklą... 25. Teismo posėdyje UAB „Rotonda“ direktorius Rimas Tamulis nurodė, kad... 26. Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenis nenustatyta, kad... 27. Remdamasis šiomis nustatytomis aplinkybės, teismas sprendžia, kad atsakovas... 28. Iš LR Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimo matyti, kad UAB... 29. Jokia kita restruktūrizavimo byla UAB „Rotonda“ atžvilgiu nebuvo iškelta... 30. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad egzistuoja visos Įmonių... 31. Dėl atsakovo UAB „Rotonda“ atitikimo ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimams.... 32. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje yra išvardintos... 33. Kaip matyti iš teismui pateiktų UAB „Rotonda“ restruktūrizavimo plano... 34. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad atsakovas UAB... 35. Teismas pažymi, kad restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje nei teismas,... 36. Susipažinęs su restruktūrizavimo plano metmenimis, teismas neturi pagrindo... 37. Dėl UAB „Rotonda“ nemokumo ir kitų bankroto bylos iškėlimo sąlygų.... 38. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 5 d. 3 punkte nurodyta, kad... 39. Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. nustato, kad bankroto byla iškeliama,... 40. Įmonės nemokumas yra apibrėžtas Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d.,... 41. Kaip jau minėta, nors UAB „Rotonda“ turi finansinių sunkumų, nes jos... 42. Taigi, teismas daro išvada, kad nėra pagrindo atsisakyti kelti UAB... 43. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju egzistuoja ĮRĮ 4 straipsnyje... 44. Pagal LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 str. 1 dalį įmonės... 45. Pareiškėjas siūlo administratoriumi skirti UAB „Ritava“ (juridinio... 46. Tretieji asmenys (kreditoriai) UAB „Talša“ ir UAB „Mechanizmų nuoma“... 47. Šis prašymas netenkintinas, nes Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 6 str.... 48. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo... 49. Iškelti UAB „Rotonda“ (į. k. 144594438, buveinė: Serbentų g. 9A,... 50. Restruktūrizuojamos UAB „Rotonda“ administratoriumi paskirti UAB... 51. Administratorių paskirti visam UAB „Rotonda“ restruktūrizavimo proceso... 52. Įpareigoti įmonės administratorių teikti teismui informaciją apie įmonei... 53. Nustatyti 6 mėnesių nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą... 54. Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties priėmimo dienos... 55. Leisti iš UAB „Rotonda“ sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Šiaulių... 56. Įsiteisėjus šiai teismo nutarčiai, nutarties nuorašą išsiųsti... 57. Įpareigoti restruktūrizuojamos UAB „Rotonda“ administratorių su šia... 58. Ši nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...