Byla 2-2095-886/2014
Dėl autorių turtinių teisių gynimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant I. G., dalyvaujant ieškovo Lietuvos kariuomenės atstovui L. R., atsakovui S. M., atsakovo UAB „Vox Altera“ vadovui R. V. ir jo atstovui advokatui V. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos kariuomenės ieškinį atsakovams S. M. ir UAB „Vox Altera“ dėl autorių turtinių teisių gynimo,

Nustatė

2Ieškovas Lietuvos kariuomenė ieškiniu prašo įpareigoti bendraatsakovius vyr. srž. S. M. ir leidėją UAB „Vox Altera“ nutraukti neteisėtus veiksmus ir uždrausti atlikti tolesnius veiksmus, dėl kurių gali būti realiai pažeistos Lietuvos kariuomenės turtinės teisės arba atsirasti žala: įpareigoti bendraatsakovius nutraukti knygos „Operacijoje „Irako laisvė“. „Pirmojo Lietuvos pėstininkų būrio misija Irake 2003 m.“ (toliau tekste – Kūrinys) platinimą perduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn, nutraukti knygos reklaminę kampaniją ir uždrausti knygą platinti tol, kol Lietuvos kariuomenei priklauso turtinės teisės į kūrinį.

3Ieškovas ieškinyje nurodo (3-8 b.l.), kad profesinės karo tarnybos vyr. srž. S. M. parašė ir su leidėju UAB „Vox Altera“ išleido knygą „Operacijoje „Irako laisvė“. Pirmojo Lietuvos pėstininkų būrio misija Irake 2003 m.“ ( - )609-8088-06-9 išleista 3000 egzempliorių tiražu. Knygoje pateikiami ne tik autoriaus išgyvenimai, biografijos detalės, nuomonė ar vertinimai, ne tik aprašoma bei dalijimąsi dalyvavimo tarptautinėje operacijoje patirtimi, asmeninio, individualaus pobūdžio informacija ar pateikiamas kūrybinės išraiškos rezultatas, bet ir konkretūs duomenys apie tarptautinę operaciją, kurioje autorius atliko tarnybines pareigas, kaip profesinės karo tarnybos narys. Knygoje pateikiami ginkluotės, ekipuotės aprašymai, detalizuojama padalinių kompozicija, personalo skaičiai, pateikiamas detalus tarnybos užduočių vykdymo, situacijų, susijusių su tarnyba ir kovos veiksmais, aprašymas, knyga iliustruota nuotraukomis, padarytomis einant tarnybines pareigas, nuotraukose vaizduojama stovykla, pozicijos, Lietuvos ir kitų šalių kariai. A. M. privalėjo suvokti, kad neturi teisės pelnytis iš kūrinio, sukurto atliekant tarnybines pareigas, naudojantis Lietuvos Kariuomenės suteiktais įrankiais, ištekliais bei valstybės nematerialiuoju turtu, turtinėmis teisėmis, Autorius didžiąją dalį kūrinio sukūrė atlikdamas tarnybines pareigas, todėl turtinės teisės į kūrinį ar jo dalį priklauso ieškovui.

4Atsakovas A. M. su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime nurodo (69-71, 78-80 b.l.), kad 2003 metais, dalyvaudamas tarptautinėje misijoje, Irake fotografavo įvairias nuotraukas savo asmeniniu fotoaparatu, kūrė eiles, rašė dienoraštį ir laiškus savo šeimai, laisvu laiku, niekieno neverčiamas, nenaudodamas Lietuvos kariuomenės išteklių. Nėra sudaręs su ieškovu darbo sutarties, pagal kurią sukurti produktai galėtų priklausyti ieškovui. Pažymėjo, kad ieškovas atlikęs tarnybinį patikrinimą dėl išleistos knygos „Operacijoje „Irako laisvė“ pažeidimų nenustatė.

5Atsakovas UAB „Vox Altera“ su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime ir rašytiniuose paaiškinimuose nurodo (72-75, 93-94 b.l.), kad ieškovas teigia, kad atsakovas A. M. kūrinį sukūrė atlikdamas tarnybines pareigas, tačiau nepateikė jokių duomenų patvirtinančių, kad į atsakovo atliekamas pareigas įėjo literatūrinė, kūrybinė veikla, ar jam pavesta sukurti kokį nors kūrinį, todėl knygos parašymas yra tiesioginis tarnybos pareigų atlikimo rezultatas. Kūrinys yra atsakovo asmeniniai atsiminimai, kuriuos jis sukūrė laisvu nuo tarnybos metu. Įstatymai nedraudžia kariams rašyti dienoraščių ar laiškų tiek tarnybos Lietuvoje, tiek tarptautinėse operacijose laikotarpiu ir vėliau juose paminėtus ar fiksuotus faktus panaudoti kūryboje. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad atsakovas sukūrė kūrinį tarnybinių pareigų atlikimo, o ne laisvu nuo tarnybos metu. Pažymėjo, kad kai darbuotojas nėra samdomas atlikti kūrybinį darbą tuomet nėra jokio darbdavio teisėto ir pagrįsto intereso pretenduoti į darbuotojo sukurtus kūrinius ir autoriaus turtines teises.

6Ieškinys atmestinas.

7Atsakovas S. M. yra autorius knygos „Operacijoje „Irako laisvė“. „Pirmojo Lietuvos pėstininkų būrio misija Irake 2003 m.“ (toliau tekste – Kūrinys), kurią 2013 m. išleido atsakovas UAB „Vox Altera“.

8Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ir atsakovas j.plk. S. M. 1996-09-13 sudarė karinės tarnybos sutartį trejų metų laikotarpiui (11-12 b.l.). Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos Taikos palaikymo centras ir atsakovas jaun. psk. S. M. 1996-12-03 sudarė Profesionaliosios karo tarnybos sutartį Nr. 322 penkerių metų laikotarpiui, kuri pratęsta iki 2014-12-03 (13-21, b.l.). Atsakovas S. M. laikotarpiu nuo 2003-06-04 iki 2011-05-31 dalyvavo tarptautinėje misijoje Irake (LITCON-1), tą patvirtina tarnybos eigos išklotinė (23 b.l.). Remiantis Lietuvos kariuomenės vado 2013-11-08 įsakymu Nr. V-1185 atliktas tarnybinis patikrinimas, kurio tikslas - įvertinti, ar vyr. srž. S. M., Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų J. L. mokymo centro Paramos ginklų kursų ekspertas, išleisdamas aukščiau minėtą kūrinį, nepadarė karių drausmės pažeidimo (89 b.l. - įsakymas). 2014-01-06 tarnybinio patikrinimo išvadoje Nr. GT-1 nurodyta, kad nenustačius drausmės pažeidimo fakto, siūloma tarnybinį patikrinimą nutraukti; dėl kario padarytų klaidų – knygos turinio nederinimo krašto apsaugos sistemoje ir dėl to sukeltos rizikos atskleisti valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančią informaciją bei sudaryti neobjektyvią skaitytojų nuomonę apie Lietuvos kariuomenę – siūloma taikyti vyr. srž. S. M. poveikio priemonę – įspėjimą (90-92 b.l.)

9Ieškovas neginčija kūrinio autorystės, tačiau ieškiniu šioje byloje prašo apginti autoriaus turtines teises – uždrausti Kūrinio platinimą ir reklamą, kol ieškovui priklauso turtinės teisės į Kūrinį. Ieškovas teigia, kad autoriaus turtines teises įgijo pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau – ATGTĮ) 9 straipsnio 2 dalį. Šioje įstatymo normoje numatyta, kad turtinės autorių teisės į kūrinį, kurį sukūrė darbuotojas atlikdamas tarnybines pareigas ar darbo funkcijas, išskyrus kompiuterių programas, 5 metams pereina darbdaviui, jeigu kitaip nenustatyta sutartyje.

10Teismas atmeta ieškovo argumentus dėl įgytų autoriaus teisių pagal ATGTĮ 9 straipsnio 2 dalį, nes ieškovas šių aplinkybių neįrodė (CPK 178 straipsnis). Teismas pažymi, kad pagal šias įstatymo nuostatas turtinei teisei į autoriaus kūrinį įgyti nepakankama aplinkybė, kad šalis sieja darbo, o šiuo atveju karo tarnybos, teisiniai santykiai. Autoriaus turtinių teisių įgijimui būtinos dvi privalomos sąlygos: 1) šalis siejantys darbo (tarnybos) teisiniai santykiai, 2) darbdavio pavedimas darbuotojui sukurti kūrinį. Ieškovas privalėjo nurodyti ir įrodymais pagrįsti faktines aplinkybes apie tai, kokiu konkrečiu būdu ieškovas davė pavedimą atsakovui sukurti Kūrinį: ar Kūrinio sukūrimas buvo numatytas atsakovo pareigybinėse instrukcijose, ar ieškovas yra priėmęs individualiu teisės aktu įformintą nurodymą atsakovui dėk Kūrinio sukūrimo, ar dėl to tarp šalių yra sudaryta autorinė sutartis.

11Kūrinys laikomas sukurtu atliekant tarnybines pareigas, jeigu jis sukurtas pagal darbo sutartį, kurio sukūrimas įėjo į autoriaus tarnybinę užduotį, taip pat kai kūrinys sukurtas pagal konkretų darbdavio pavedimą, kuris atitinka darbo sutarties sąlygas arba darbuotojo pareigybines funkcijas. Darbuotojo tarnybinę užduotį nustato priėmimo į darbą sutartis, pareigybinis darbo reglamentas ar pareigybinės instrukcijos. Jeigu į darbuotojo darbo užduotį neįeina kūrinio sukūrimas, tai kūrinys gali būti sukurtas pagal autorinę sutartį. Autorinės sutarties forma imperatyviai yra įtvirtinta įstatymu, be to pats faktas, jog kūrinys sukurtas atliekant tarnybines pareigas, nepreziumuojamas, susitarimas dėl kūrinio sukūrimo tarp šalių turi būti sudarytas, jame turi būti aiškiai išreikštos visos sąlygos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. sausio 8 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-2/2003).

12Pagal ATGTĮ 42 straipsnio nuostatas autorinės sutartys gali būti sudarytos tik raštu. Ieškovas savo reikalavimus kildina iš autorinių teisinių santykių. Ieškovas nurodo, kad karo tarnyba, kaip ji įtvirtinta Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme, ir darbo sutartis atitinka tuos pačius būtinus požymius, todėl turtinės autorių teisės į kūrinį, kurį sukūrė darbuotojas atlikdamas tarnybines pareigas ar darbo funkcijas, išskyrus kompiuterių programas, 5 metams pereina darbdaviui (ATGTĮ 9 straipsnio 2 dalis). Savo reikalavimus ieškovas grindžia 1996-09-13 karinės tarnybos (11 b.l.), 1996-12-03 profesionaliosios karo tarnybos (13-17 b.l.), 2001-12-03 ir 2006-12-01 profesinės karo tarnybos (18-19, 20-21 b.l.) sutartimis, tačiau šios sutartys nepatvirtina, kad šalys susitarė dėl atsakovo kūrybinės veiklos (autorinių santykių) tiesiogiai atliekant tarnybines pareigas, kūrinio perdavimo ieškovui, apmokėjimo tvarkos ir pan. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (toliau – KASOKTĮ) 36 straipsnyje įtvirtintus karių tarnybai taikomus apribojimus yra numatyta kario teisė laisvu nuo tarnybos metu užsiimti kūryba, įskaitant ir turtinių teisių į savo sukurtus kūrinius perleidimą. Krašto apsaugos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui leidus, profesinės karo tarnybos kariai taip pat turi teisę užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar užsiimti kūrybine veikla pagal darbo sutartį ir gauti už tai darbo užmokestį ar atlyginimą, jeigu tai nesukelia viešųjų ir privačių interesų konflikto tarnyboje, nesudaro prielaidų tarnybą panaudoti asmeniniais interesais, nediskredituoja tarnybos autoriteto, nekliudo profesinės karo tarnybos kariui tinkamai atlikti savo pareigas (KASOKTĮ 36 straipsnio 12 punktas).

13Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta asmens, kurio konstitucinės teisės ir laisvės pažeidžiamos, teisė kreiptis į teismą. Konstitucijos 28 straipsnio reikalaujama, kad kiekvienas asmuo, įgyvendinantis savo teises, laikytųsi įstatymų ir nevaržytų kitų asmenų teisių bei laisvių. Pagal CK 1.137 straipsnio 1 dalį asmenys savo nuožiūra laisvai naudojasi civilinėmis teisėmis, tarp jų ir teise į teisminę gynybą. CPK 2 straipsnyje nustatyta, kad civilinio proceso tikslai – be kita ko, ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus, taip pat kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, aiškinti bei plėtoti teisę. Pagal CPK 5 straipsnio 1 dalį kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Kreiptis į teismą dėl kitų asmenų teisių gynimo galima tik įstatymų nustatytais atvejais (CPK 5 straipsnio 3 dalis). Ieškovas, sąžiningai pareikšdamas ieškinį, reikalavimą ginti teises privalo pagrįsti, nurodydamas faktines aplinkybes ir argumentus, kad jo teisės buvo pažeistos, todėl yra teisinis pagrindas jas ginti. Išdėstytą ieškinio faktinį pagrindą ieškovas turi pagrįsti, nurodydamas, kokie asmenys, dokumentai ar kitos įrodinėjimo priemonės jį patvirtina.

14Aiškindamas ir taikydamas pirmiau nurodytas CPK normas, kasacinis teismas yra konstatavęs, kad CPK 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta ne bet kurio, o suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „If draudimas“ v. Vilniaus miesto savivaldybė ir kt., bylos Nr. 3K-3-252/2009). Pagal CPK 2 ir 5 straipsnius teisminė gynyba taikoma tiems asmenims, kurie įrodo, kad jų teisės ir teisėti interesai pažeidžiami; tačiau jeigu jie neįrodo, kad turi teisę ar teisėtą interesą dėl ginčo dalyko, tai ieškinys gali būti atmetamas taikant CPK 5 straipsnį dėl to, kad pareikštas netinkamo ieškovo – asmens, kuris neįrodė, jog jam priklauso teisė, kad jo teisė pažeidžiama ar ginčijama, kad jis turi teisinį interesą dėl ginčo dalyko (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje komercinės firmos „Indra“ savininkas V. P. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-361/2006). Suinteresuotumas – tai savarankiškas teisinis interesas ir poreikis jį ginti. Teisė kreiptis į teismą nereiškia, kad asmuo gali reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, ji reiškia galimybę kreiptis į teismą dėl to, jog būtų apginta jo subjektinė teisė arba įstatymų saugomas interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kauno keliai“ v. Klaipėdos miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-25/2009; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. K. v. A. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-365/2009).

15Ieškovas neįrodė aplinkybių, kad pavedė atsakovui sukurti Kūrinį, taip pat neįrodė, kad Kūrinio sukūrimas įėjo į atsakovo tarnybines pareigas, arba kad tarp šalių buvo sudaryta autorinė sutartis dėl Kūrinio sukūrimo (CPK 178 straipsnis). Byloje nėra jokių kitų rašytinių įrodymų (tarnybos sutarties, patvirtinančios leidimą ar susitarimą, užsiimti kūrybine veikla, autorinės sutarties ir kt.) patvirtinančių, kad šalys susitarė dėl kūrybinės veiklos atliekant tarnybines pareigas ar kūrinio sukūrimas įėjo į atsakovo tarnybinę užduotį, todėl ieškovo argumentai, kad kūrinys sukurtas atsakovui atliekant tarnybines pareigas pereina darbdaviui penkeriems metams atmestini, kaip nepagrįsti.

16Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos įstatymo 14 ir 15 straipsniuose įtvirtintos autorių teisės, t.y. leisti atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu, išleisti kūrinį, versti kūrinį, adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti kūrinį, platinti kūrinio originalą ar jo kopijas parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant, viešai rodyti kūrinio originalą ar kopijas, viešai atlikti kūrinį bet kokiais būdais ir priemonėmis, transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete)). Teismas laiko nepagrįstais ieškovo argumentus, kad jo turtinės teisės į autoriaus kūrinį yra valstybės nematerialusis turtas, kuriuo šiuo metu neteisėtai disponuoja atsakoviai, todėl yra pažeistos ieškovo turtinės teisės į kūrinį. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad sistemiškai aiškinant CK nuostatas, autoriais nelaikomi nei kūrinių užsakovai, nei gamintojai, nei leidėjai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. sausio 8 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-2/2003). Byloje nėra jokių rašytinių įrodymų (šalių rašytinio susitarimo, darbo sutarties, pareigybinės instrukcijos ir pan.) patvirtinančio ieškovo teises į kūrinį, todėl darytina išvada, kad atsakovai, kaip knygos autorius ir leidėjas turėjo teisę platinti kūrinio originalą ar jo kopijas parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti.

17Ieškovas taip pat nurodo, kad knygoje pateikti duomenys laikytini tarnybine informacija, kuri buvo prieinama atsakovui tik dėl tarnybinių pareigų vykdymo. Knygoje aprašyti ne tik autoriaus išgyvenimai, biografinės detalės, nuomone ir pan., bet ir konkretūs duomenys apie tarptautinę operaciją, padalinių kompoziciją, personalo skaičių, kovos veiksmus, užduočių vykdymą ir pan., todėl ieškovas siekia apginti ne tik Lietuvos kariuomenės, bet ir viešą interesą. Šiuo atveju viešasis interesas - visuomenės teisė žinoti apie įvykius neleidžia pačių įvykių ir aprašymų apie juos monopolizuoti (sureikšminti) ir paversti autorių (ar kitokio pobūdžio) teisių saugomais dalykais. Nors rašomoji kalba yra pakankamai turtinga išraiškos priemonė, tačiau tam tikros informacijos apie įvykius, išgyvenimus, nuomonės pateikimas turi grožinės literatūros požymių. Pažymėtina, kad įvykių ar išgyvenimų aprašymas nėra tarnybinės informacijos atskleidimas, be to skirtingiems asmenims pavedus aprašyti tuos pačius įvykius, įvykių aprašymai bus panašūs, skirsis tik kiekvieno asmens individualiai patirti išgyvenimai, nuomone ir kt., kuri priklausys nuo kiekvieno individualios emocinės būsenos.

18Teisminio nagrinėjimo metu ištyrus įrodymus ir atlikus jų teisinį įvertinimą (CPK 176–185 straipsniai), teismas daro išvadą, kad ieškovas neįrodė aplinkybių, jog yra įgijęs autoriaus turtines teises pagal ATGTĮ 9 straipsnio 2 dalį. Ieškovui neįrodžius šių aplinkybių, nėra pagrindo teigti, kad ieškovo teisės yra pažeistos ir taikyti teisminę gynybą. Ieškovui neįrodžius, kad jis turi teisę ar teisėtą interesą dėl ginčo dalyko, ieškinys atmestinas taikant CPK 5 straipsnį dėl to, kad pareikštas netinkamo ieškovo – asmens, kuris neįrodė, jog jam priklauso autoriaus turtinės teisės (CPK 5 straipsnis, 2 straipsnis).

19Dėl bylinėjimosi išlaidų.

20Atsakovą UAB „Vox Altera“ atstovavo advokato padėjėjas V. M. pagal 2014-01-31 sutartį dėl teisinės pagalbos (85 b.l.). Atsakovas patyrė 1 200 Lt teisinės pagalbos išlaidų (86-88 b.l.), kurios priteistinos iš ieškovo (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

21Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos sudaro 26,58 Lt, šios išlaidos valstybei priteistinos iš ieškovo (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011m. lapkričio 7 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6373))(CPK 92 straipsnis, 93 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 268 straipsniu, 270 straipsniu,

Nutarė

23Ieškinį atmesti.

24Priteisti iš Lietuvos kariuomenės (juridinio asmens kodas 188732677) 1 200 Lt (vieną tūkstantį du šimtus Lt) bylinėjimosi išlaidų atsakovui UAB „Vox Altera“ (juridinio asmens kodas 302434176).

25Priteisti iš Lietuvos kariuomenės (juridinio asmens kodas 188732677) 26,58 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąsk. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, įmokos kodas 5660.

26Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant I. G.,... 2. Ieškovas Lietuvos kariuomenė ieškiniu prašo įpareigoti bendraatsakovius... 3. Ieškovas ieškinyje nurodo (3-8 b.l.), kad profesinės karo tarnybos vyr.... 4. Atsakovas A. M. su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime nurodo (69-71, 78-80 b.l.),... 5. Atsakovas UAB „Vox Altera“ su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime ir... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Atsakovas S. M. yra autorius knygos „Operacijoje „Irako laisvė“.... 8. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad Lietuvos Respublikos... 9. Ieškovas neginčija kūrinio autorystės, tačiau ieškiniu šioje byloje... 10. Teismas atmeta ieškovo argumentus dėl įgytų autoriaus teisių pagal ATGTĮ... 11. Kūrinys laikomas sukurtu atliekant tarnybines pareigas, jeigu jis sukurtas... 12. Pagal ATGTĮ 42 straipsnio nuostatas autorinės sutartys gali būti sudarytos... 13. Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta asmens, kurio konstitucinės... 14. Aiškindamas ir taikydamas pirmiau nurodytas CPK normas, kasacinis teismas yra... 15. Ieškovas neįrodė aplinkybių, kad pavedė atsakovui sukurti Kūrinį, taip... 16. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos įstatymo... 17. Ieškovas taip pat nurodo, kad knygoje pateikti duomenys laikytini tarnybine... 18. Teisminio nagrinėjimo metu ištyrus įrodymus ir atlikus jų teisinį... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 20. Atsakovą UAB „Vox Altera“ atstovavo advokato padėjėjas V. M. pagal... 21. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos sudaro 26,58 Lt, šios išlaidos... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 268 straipsniu, 270 straipsniu,... 23. Ieškinį atmesti.... 24. Priteisti iš Lietuvos kariuomenės (juridinio asmens kodas 188732677) 1 200 Lt... 25. Priteisti iš Lietuvos kariuomenės (juridinio asmens kodas 188732677) 26,58 Lt... 26. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...