Byla e2-2163-658/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo“ ieškinius atsakovei biudžetinei įstaigai Kauno Senamiesčio progimnazijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ieškovės procesinių dokumentų esmė

51.

6Ieškovė UAB „Verslo“ kreipėsi į teismą ieškiniais (CBP-669, CBP-692) prašydama: 1) pripažinti atsakovės 2018 m. liepos 30 d. CVP IS pateiktą sprendimą netaikyti sutarties sudarymo atidėjimo termino nepagrįstu ir neteisėtu; 2) pripažinti atsakovės 2018 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą neleisti ieškovei susipažinti su pirkimo laimėtojo pateiktomis lokalinėmis sąmatomis neteisėtu ir įpareigoti pateikti minėtus dokumentus; 3) priteisti iš atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškiniuose nurodo, jog atsakovė supaprastinto atviro konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą Nr. 388354 „Kauno Senamiesčio progimnazijos pastato remonto rangos darbų pirkimas“. Perkančioji organizacija 2018 m. liepos 9 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis pateikė informaciją dėl pasiūlymų eilės, o 2018 m. liepos 17 d. raštu, atsižvelgusi į ieškovės 2018 m. liepos 9 d. pretenziją, informavo, kad dėl įvykusios skaičiavimo klaidos patikslina tiekėjų bendrą ekonominio naudingumo balų sumą. Be to, ieškovė 2018 m. liepos 11 d. prašė leisti susipažinti su laimėtojo UAB „Drūtnamis“ pasiūlymu. 2018 m. liepos 30 d. perkančioji organizacija pateikė dalį laimėtojo pasiūlymo, išskyrus laimėjusio tiekėjo kvalifikacinius dokumentus, dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą / buvimą ir lokalines sąmatas. Ieškovė pateikė pretenzijas, kuriomis prašė panaikinti 2018 m. liepos 17 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymo ir nustatyti sutarties sudarymo atidėjimo terminą tik tada, kai bus suteikta galimybė susipažinti su laimėtojo pasiūlymu, bei leisti susipažinti su visu laimėtojo pasiūlymu (įskaitant, bet neapsiribojant, tiekėjo kvalifikaciniais dokumentais, dokumentais, patvirtinančiais pašalinimo pagrindų nebuvimą / buvimą ir lokalinėmis sąmatomis). Atsakovė ieškovės pretenzijos dėl viešojo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo atidėjimo termino taikymo netenkino, o pretenziją dėl leidimo susipažinti su laimėtojo UAB „Drūtnamis“ pasiūlymu tenkino iš dalies ir pateikė susipažinimui beveik visą ieškovės reikalautą informaciją, išskyrus lokalines sąmatas.

93.

10Ieškovė teigia, jog perkančiosios organizacijos sprendimas nenustatyti sutarties sudarymo atidėjimo termino, prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatoms ir viešųjų pirkimų principams bei teismų praktikai. Nurodo, kad pagal VPĮ 86 straipsnio 8 dalį atidėjimo terminas sudarant preliminariąją sutartį yra privalomas. VPĮ 86 straipsnio 8 dalies 2 punkte nustatyta išimtis yra taikoma tuomet, kai jau yra sudaryta preliminarioji sutartis ir jos pagrindu tiekėjas yra kviečiamas sudaryti pirkimo sutarties. VPĮ 103 straipsnio 2 dalyje taip pat nustatyta, kad perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas, ir negali sudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties anksčiau kaip po 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – anksčiau negu po 5 darbo dienų) nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos. Be to, pirkimo sąlygose taip pat nustatyta, kad pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas – 5 darbo dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėtoją išsiuntimo (CVP IS priemonėmis) iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems dalyviams dienos ir kurio metu negali būti sudaroma pirkimo sutartis. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis (12.3–12.4 punktai). Ieškovės nuomone, abejones dėl pirkimo procedūrų skaidrumo sustiprina ir tai, kad iki šio momento atsakovė neleidžia susipažinti su visu laimėjusio tiekėjo pasiūlymu ir netaikydama privalomo atidėjimo termino siekia sudaryti preliminariąją sutartį.

114.

12Ieškovė teigia, jog atsakovės 2018 m. rugpjūčio 8 d. atsakyme į pretenziją nėra nurodyti jokie argumentai, kodėl neleidžiama susipažinti su laimėtojo pateiktomis lokalinėmis sąmatomis, o iš atsakymo galima susidaryti įspūdį, kad atsisakymą leisti susipažinti su nurodytais duomenimis lėmė tik aplinkybė, kad šiuos dokumentus tiekėjas buvo nurodęs kaip konfidencialius. Tai leidžia konstatuoti, kad perkančioji organizacija nesilaikė teismų praktikoje įtvirtintos pareigos įvertinti tiekėjo prašomos įslaptinti informacijos pobūdį ir nuspręsti, ar prašymas pagrįstas. Ieškovės nuomone, būtent formalus pateiktų dokumentų konfidencialumo vertinimas lėmė perkančiosios organizacijos neteisėtą sprendimą neleisti susipažinti su pirkimo laimėtojo lokalinėmis sąmatomis. Pirkimo sąlygų 1.6.5 punktas nustato, jog lokalinės sąmatos turi būti parengtos pagal techninę specifikaciją (techninius projektus ir sąnaudų žiniaraščius), todėl lokalinėse sąmatose be atskirose eilutėse nurodytų kainų nėra nurodytos konfidencialios informacijos. Lokalinėje sąmatoje nurodyti darbai ar medžiagos taip pat nurodyti viešai skelbiamoje techninėje specifikacijoje arba kituose pirkimo sąlygų prieduose, todėl šie duomenys negali būti laikomi nevieša informacija. Perkančiajai organizacijai nepateikus lokalinių sąmatų, ieškovė neturi galimybių įsitikinti, kad jos atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus.

135.

14Dublikuose (DOK-24727, DOK-25585) ieškovė nurodo, jog nesutinka su atsakovės atsiliepimuose išdėstytais motyvais. Papildomai nurodo, jog pirmasis ieškinys buvo pateiktas per Lietuvos elektroninių paslaugų portalą „E.teismas.lt“ 2018 m. rugpjūčio 6 d., o atsakovė apie ieškinį buvo informuota CVP IS priemonėmis 2018 m. rugpjūčio 9 d., laikantis VPĮ reikalavimų dėl perkančiosios organizacijos informavimo. Pažymi, kad iki ieškinio pateikimo teismui dienos ieškovei nebuvo leista susipažinti su laimėtojo pasiūlymu, nors prašymas dėl susipažinimo buvo pateiktas dar 2018 m. liepos 11 d. Be to, atsakovė 2018 m. rugpjūčio 8 d. susipažinimui pateikė „Suvestinę sąmatą“, o lokalinių sąmatų nepateikė, t. y. nepateikė susipažinimui viso laimėjusio pasiūlymo. Ieškovės nuomone, jog šiuo metu nesudaryta preliminarioji sutartis, neturi jokios įtakos vertinat padarytus VPĮ pažeidimus.

156.

16Ieškovė nurodo, jog UAB „Drūtnamis“ pasiūlyme yra nurodyta, kad lokalines sąmatas sudaro 5 lapai, o atsakovės išviešintą – 2 lapai, o tai paneigia perkančiosios organizacijos teiginius dėl neva pateiktų ieškovės reikalautų duomenų. Ieškovė pažymi, kad Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimas nurodo tik tai, kad atskirų lokalinėse sąmatose nurodytų darbų kainos gali būti laikomos sudėtinėmis kainos dalimis ir dėl šios priežasties neatskleidžiamos kitiems tiekėjams, tačiau šis išaiškinimas nesudaro pagrindo konfidencialiais pripažinti ir pačių darbų pavadinimų bei jų kiekių (neviešinant konkrečių įkainių). Reikalaujant pateikti lokalines sąmatas buvo siekta susipažinti tik su nekonfidencialia pasiūlymo informacija, kuri leistų patikrinti, ar perkančioji organizacija tinkamai įvertino UAB „Drūtnamis“ lokalines sąmatas kaip atitinkančias pirkimo sąlygų reikalavimus. Be to, 2018 m. rugpjūčio 8 d. pranešime tiekėjui atsakovė net neprašė tiekėjo pagrįsti lokalinėse sąmatose nurodytų duomenų konfidencialumo ir iš esmės pareikalavo pateikti tik lokalines sąmatas tiekėjui priimtina forma.

17II.

18Atsakovės procesinių dokumentų esmė

197.

20Atsakovė BĮ Kauno Senamiesčio progimnazija pateikė atsiliepimus (DOK-23932, DOK-24797), kuriais prašo ieškinius atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

218.

22Nurodo, kad pirmasis ieškinys pateiktas 2018 m. rugpjūčio 3 d., todėl apie jo pateikimą perkančioji organizacija turėjo būti informuota 2018 m. rugpjūčio 8 d., tačiau jokio pranešimo apie pateiktą ieškinį negavo iki 2018 m. rugpjūčio 9 d. Tokiu būdu, ieškovė pažeidė imperatyvias VPĮ normas, reguliuojančias ieškinio pateikimą teismui. Taip pat neteisingas ieškovės teiginys, kad perkančioji organizacija nepateikė pilno laimėjusio pasiūlymo. Nors pirmasis ieškinys pateiktas 2018 m. rugpjūčio 3 d., tačiau ieškovės pretenzija gauta 2018 m. rugpjūčio 5 d., į kurią perkančioji organizacija atsakė 2018 m. rugpjūčio 8 d. ir kartu su atsakymu pateikė visą laimėjusį pasiūlymą (įskaitant ir lokalines sąmatas). Atsakovė pažymi, kad negalėjo anksčiau pateikti lokalinių sąmatų, kadangi konkurso laimėtoja UAB „Drūtnamis“ jas buvo įvardinusi kaip konfidencialią informaciją ir nesutiko jų pateikti kitiems tiekėjams. Vis dėlto, vos gavusi leidimą jas pateikė ieškovei. Taigi, neapribojo nei vienam tiekėjui galimybės teikti pretenziją dėl konkurso rezultatų ar kitų galimų netikslumų. Atsakovė taip pat pažymi, kad nei preliminarioji, nei pagrindinė sutartis su laimėtoju nepasirašyta. Net jei teismas vertintų nuostatą dėl termino sudaryti sutartį neatidėjimo kaip neteisėtą, tai turėtų būti laikoma tik formaliu pažeidimu, kadangi realiai sutartis nebuvo sudaryta. Be to, su tiekėju buvo aktyviai bendraujama, t. y. išnagrinėtos net trys pretenzijos atsakymus į jas pateikiant laiku. Taip pat buvo stengiamasi išspręsti visus kilusius ginčus taikiai ir operatyviai. Atsakovės nuomone, ieškovė pateiktu ieškiniu stengiasi vilkinti pirkimą, o tokiu būdu yra pažeidžiamas viešasis interesas ir daroma žala visuomenei, t. y. perkančiajai organizacijai ir jos socialiai reikšmingoms vertybėms: mokinių ir darbuotojų saugumui, sveikatai.

239.

24Atsakovė taip pat nurodo, kad tiekėjo UAB „Drūtnamis“ paprašė pakoreguoti lokalinių sąmatų apimtį, kad liktų galutinės „darbų“, „mechanizmų“ ir „medžiagų“ skilčių kainos, kurios negali būti konfidencialios, o sudedamųjų dalių (kurios pagal VPĮ ir Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą gali būti konfidenciali informacija) nesimatytų. Dėl to, laimėjęs tiekėjas atitinkamai pakoregavo lokalinių sąmatų apimtį bei pateikė perkančiajai organizacijai, kuri nedelsiant jas pateikė UAB „Verslo“.

2510.

26Triplikuose (DOK-25514, DOK-26381) atsakovė papildomai nurodo, jog ji pirmiau gavo teismo pranešimą dėl pareikšto ieškinio, o tik vėliau gavo ieškovės pranešimą dėl pareikšto ieškinio. Tokiu būdu, ieškovė VPĮ 104 straipsnio 1 dalies nuostatą įgyvendino tik formaliai, todėl pažeidė ieškinio pateikimo procedūrą. Atsakovė pažymi, kad pirkimo sąlygų 1.6.5 punkte nurodyta, kaip ir kokios lokalinės sąmatos turi būti pateiktos perkančiajai organizacijai, tačiau nėra pasakyta, kad jos negali būti konfidencialios. Vykdant pirkimą tiekėjai privalo pateikti pilnos apimties lokalines sąmatas, tačiau remiantis VPĮ ir Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, jos gali būti nurodytos kaip konfidenciali tiekėjo informacija. Kadangi šiuo atveju laimėjęs tiekėjas nurodė, kad jo pateiktos lokalinės sąmatos yra konfidenciali informacija, perkančioji organizacija kreipėsi į UAB „Drūtnamis“ dėl koreguotos apimties lokalinių sąmatų ir jas gavusi pateikė UAB „Verslo“, kadangi tarpinės kainos gali būti konfidencialios. Kitu atveju, pateikus suinteresuotam tiekėjui konfidencialią informaciją būtų kilusi reali grėsmė pažeisti teisėtai konkursą laimėjusio tiekėjo teises.

27Ieškinys I-oje byloje atmestinas, o II-oje tenkintinas.

28III.

29Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės

3011.

312018 m. birželio 25 d. atsakovė CVP IS paskelbė skelbimą apie supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomą viešąjį pirkimą „Kauno Senamiesčio progimnazijos pastato remonto rangos darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 388354; skelbimo tekstas žr. adresu: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2018-615165).

3212.

33Atsakovė 2018 m. liepos 9 d. pranešimu Nr. 6341121 „pasiūlymu eilė“ ir pranešimu Nr. 6341096 „pasiūlymu eilė, laimėtojas“ informavo tiekėjus apie jų pasiūlymams suteiktus balus, sudarytą pasiūlymų eilę ir viešojo pirkimo laimėtoją UAB „Drūtnamis“, bei nurodė atidėjimo terminą iki 2018 m. liepos 16 d. (el. b. 1 T., b. l. 90–92).

3413.

35Ieškovė 2018 m. liepos 11 d. pranešimu Nr. 6347944 paprašė atsakovės leisti susipažinti su laimėtojos UAB „Drūtnamis“ pasiūlymu iki 2018 m. liepos 13 d. 12 val. (ieškinio priedas Nr. 3; el. b. 1 T., b. l. 59).

3614.

37Atsakovė 2018 m. liepos 13 d. pranešimu Nr. 6357708 informavo, jog 2018 m. liepos 11 d. kreipėsi į UAB „Drūtnamis“, kad perkančiajai organizacijai pateiktų konfidencialių dokumentų/informacijos (pasiūlymą aiškinančių bei tikslinančių dokumentų bei informacijos ir kt.) sąrašą, taip pat paprašė dokumentams, kuriuos pripažįsta konfidencialiais, pateikti motyvuotą pagrindimą, tačiau atsakymo dar negavo. Gavusi atsakymą iš UAB „Drūtnamis“, pateiks ieškovei jų pasiūlymą (ieškinio priedas Nr. 4; el. b. 1 T., b. l. 58).

3815.

39Ieškovė 2018 m. liepos 16 d. pateikė pretenziją, kuria reikalavo panaikinti 2018 m. liepos 9 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymo (ieškinio priedas Nr. 2; el. b. 1 T., b. l. 11–13).

4016.

41Atsakovė 2018 m. liepos 17 d. raštu informavo, kad įvyko skaičiavimo klaida ir Viešųjų pirkimų komisija abiem tiekėjams už Sąžiningos prekybos sąlygas skiria 10 balų ir patikslina bendrą ekonominio naudingumo balų sumą. Taip pat perkančioji organizacija informavo tiekėjus, kad, vadovaudamasi VPĮ 103 straipsnio 2 dalimi, nesudaro sutarties su laimėtoju, kol bus išnagrinėta pretenzija, bei, patikslinusi ekonominio naudingumo balus konkurse dalyvavusiems tiekėjams, palieka galioti 2018 m. liepos 9 sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymo. Su šiuo raštu perkančioji organizacija taip pat ieškovei pateikė UAB „Drūtnamis“ pasiūlymą (ieškinio priedai Nr. 3–4; el. b. 1 T., b. l. 14–17).

4217.

43Ieškovė 2018 m. liepos 23 d. pateikė pretenziją, kuria reikalavo panaikinti 2018 m. liepos 17 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymo (taip pat nustatant atidėjimo terminą iki 2018 m. liepos 24 d.) bei nustatyti sutarties sudarymo atidėjimo terminą tik tada, kai bus suteikta galimybė susipažinti su laimėtojo pasiūlymu (ieškinio priedas Nr. 5).

4418.

45Atsakovė 2018 m. liepos 30 d. pranešimu Nr. 6399851 ir atsakymu informavo ieškovę, kad dalinai tenkino tiekėjo UAB „Verslo“ pretenzijos reikalavimus ir tiekėjui pateikia laimėjusio pirkimą tiekėjo UAB „Drūtnamis“ pasiūlymą bei šio tiekėjo ir jo pasitelkiamo subtiekėjo UAB „Baltican LT“ EBVPD formas, tačiau atidėjimo termino netaiko ir su pirkimo laimėtoju bus pasirašyta preliminari sutartis dėl darbų atlikimo (ieškinio priedas Nr. 6; el. b. 1 T., b. l. 45, 109–110).

4619.

47Ieškovė 2018 m. rugpjūčio 5 d. pranešimu Nr. 6417055 pateikė pretenziją, kuria reikalavo leisti susipažinti su visu laimėtojo pasiūlymu (įskaitant, bet neapsiribojant, tiekėjo kvalifikaciniais dokumentais, dokumentais, patvirtinančiais pašalinimo pagrindų nebuvimą / buvimą ir lokalinėmis sąmatomis) (ieškinio priedas Nr. 6; el. b. 1 T., b. l. 46–51, 82–87).

4820.

49Atsakovė 2018 m. rugpjūčio 8 d. pranešimu Nr. 6427597 ir atsakymu informavo, jog pretenziją iš dalies tenkino ir pateikė ieškovei laimėjusį pasiūlymą ir su juo susijusius dokumentus, kurie nėra konfidenciali informacija (ieškinio priedas Nr. 7; el. b. 1 T., b. l. 52–55, 80, 108).

5021.

51Ieškovė 2018 m. rugpjūčio 6 d. per EPP pateikė teismui ieškinį (teisme užregistruotas 2018 m. rugpjūčio 8 d.) dėl perkančiosios organizacijos 2018 m. liepos 30 d. sprendimo netaikyti sutarties sudarymo atidėjimo termino, kuris 2018 m. rugpjūčio 9 d. teisėjo rezoliucija priimtas (civilinė byla Nr. e2-2163-658/2018, arba I-oji byla).

5222.

53Taip pat ieškovė 2018 m. rugpjūčio 16 d. per EPP pateikė teismui ieškinį dėl perkančiosios organizacijos 2018 m. rugpjūčio 8 d. sprendimo neleisti ieškovei susipažinti su pirkimo laimėtojo pateiktomis lokalinėmis sąmatomis, kuris 2018 m. rugpjūčio 20 d. teisėjo rezoliucija priimtas (civilinė byla Nr. e2-2188-658/2018, arba II – oji byla). Be to, 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-2163-658/2018 buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytos atsakovės BĮ Kauno Senamiesčio progimnazijos vykdomo supaprastinto viešojo pirkimo „Kauno Senamiesčio progimnazijos pastato remonto rangos darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 388354) procedūros ir atsakovė įpareigota nesudaryti pirkimo sutarties, o jei tokia sutartis yra sudaryta – sustabdyti jos vykdymą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos.

5423.

552018 m. rugsėjo 6 d. nutartimi Kauno apygardos teismo civilinės bylos Nr. e2-2163-658/2018 ir Nr. e2-2188-658/2018 sujungtos į vieną civilinę bylą, paliekant civilinės bylos Nr. e2-2163-658/2018.

5624.

57Iš byloje dalyvaujančių asmenų procesinių dokumentų matyti, jog pagrindinis ginčas kilęs dėl atsakovės 2018 m. liepos 30 d. sprendimo netenkinti ieškovės prašymo taikyti sutarties sudarymo atidėjimo terminą ir 2018 m. rugpjūčio 8 d. sprendimu ieškovei nepateiktų susipažinimui pirkimo laimėtojo lokalinių sąmatų. Taip pat atsakovė procesiniuose dokumentuose nurodo, kad ieškovė pažeidė VPĮ 104 straipsnio 1 dalies normas, kadangi atsakovei laiku nepranešė apie teismui pateiktą ieškinį. Dėl visų šių klausimų pasisakoma žemiau sprendime.

58IV.

59Teisiniai argumentai ir išvados

60Dėl VPĮ 104 straipsnio 1 dalies normų laikymosi

6125.

62Atsakovė procesiniuose dokumentuose teigia, kad ieškovė pažeidė VPĮ normas reglamentuojančias ieškinio pateikimą teismui, kadangi pavėlavo pranešti atsakovei apie pateiktą teismui ieškinį.

6326.

64Pagal VPĮ 104 straipsnio 1 dalį tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikti perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais.

6527.

66Nagrinėjamu atveju ieškovė pirmąjį ieškinį teismui pateikė 2018 m. rugpjūčio 6 d. 23.51 val. (pirmadienį), kuris teisme užregistruotas 2018 m. rugpjūčio 8 d. Ieškovė apie jo pateikimą teismui perkančiąją organizaciją informavo 2018 m. rugpjūčio 9 d. 15.12 val. (ketvirtadienį) (tripliko priedas Nr. 2; el. b. 1 T., b. l. 127). Taigi, formaliai ieškovė laikėsi VPĮ reikalavimų ir laiku pranešė atsakovei apie teismui pateiktą ieškinį dėl perkančiosios organizacijos ginčo pirkime priimtų sprendimų neteisėtumo. Vis dėlto pažymėtina, kad šalis pateikdama ieškinį teismui, kuriame ginčija perkančiosios organizacijos viešajame pirkime priimtus sprendimus, turėtų kuo greičiau apie tai pranešti perkančiajai organizacijai nelaukdama paskutinės termino dienos, kadangi per VPĮ 104 straipsnio 1 dalyje nustatytą 3 darbo dienų terminą tokiam pranešimui pateikti, perkančioji organizacija, nežinodama apie ieškinio teismui pateikimą (ypatingai tada, kai ieškinys pateiktas paskutinę termino dieną), gali sudaryti pirkimo sutartį, kas laikytina pirkimo procedūros pabaiga (VPĮ 29 straipsnio 2 dalis). Tačiau, kaip jau minėta, šiuo atveju VPĮ nuostatos pažeistos nebuvo, todėl atsakovės nurodyti argumentai dėl termino paržeidimo laikomi nepagrįstais.

67Dėl sutarties sudarymo atidėjimo termino (ne)taikymo

6828.

69Ieškovė UAB „Verslo“ prašo pripažinti atsakovės 2018 m. liepos 30 d. CVP IS pateiktą sprendimą netaikyti sutarties sudarymo atidėjimo termino neteisėtu. Nurodo, kad pagal VPĮ 86 straipsnio 8 dalį atidėjimo terminas sudarant preliminariąją sutartį yra privalomas, kadangi šios dalies 2 punkte nustatyta išimtis yra taikoma tuomet, kai jau yra sudaryta preliminarioji sutartis ir jos pagrindu tiekėjas yra kviečiamas sudaryti pirkimo sutarties. Be to, pirkimo sąlygose taip pat nustatyta, kad pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas.

7029.

71Atsakovė nurodo, kad nei preliminarioji, nei pagrindinė sutartis su laimėtoju nepasirašyta, nes po kiekvienos ieškovės pateiktos pretenzijos sutarties pasirašymas buvo atidedamas laikantis VPĮ numatytų atsakymo į pretenzijas ir atidėjimo terminų. Net jei teismas vertintų nuostatą dėl termino sudaryti sutartį neatidėjimo kaip neteisėtą, tai turėtų būti laikoma tik formaliu pažeidimu, kadangi realiai sutartis nebuvo sudaryta. Be to, su tiekėju buvo aktyviai bendraujama, t. y. išnagrinėtos net trys pretenzijos atsakymus į jas pateikiant laiku.

7230.

73VPĮ 2 straipsnio 42 dalyje nustatyta, kad viešojo pirkimo-pardavimo sutarties arba preliminariosios viešojo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas – pagal VPĮ reikalavimus nustatytas laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį viešojo pirkimo pasiūlymą išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos ir kuriam pasibaigus sudaroma viešojo pirkimo-pardavimo sutartis arba preliminarioji viešojo pirkimo-pardavimo sutartis.

7431.

75VPĮ 58 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog perkančioji organizacija suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, arba sprendimą leisti dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, pateikia šio straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką, nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą. Perkančioji organizacija taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, pradėti pirkimą ar dinaminę pirkimų sistemą iš naujo. Analogiška nuostata yra įtvirtinta pirkimo sąlygų 7.26 punkte.

7632.

77Pagal VPĮ 86 straipsnio 8 dalį pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigė atidėjimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – ne trumpesnis kaip 5 darbo dienos), o jeigu pranešimas apie sprendimą nustatyti laimėjusį pirkimo pasiūlymą nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, negali būti trumpesnis kaip 15 dienų. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai: 1) vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų; 2) pirkimo sutartis sudaroma dinaminės pirkimo sistemos pagrindu arba preliminariosios sutarties pagrindu; 3) pirkimo sutartis sudaroma žodžiu.

7833.

79VPĮ 103 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties anksčiau kaip po 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – anksčiau negu po 5 darbo dienų) nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 dienų.

8034.

81Pirkimo sąlygų 12.3 punkte numatyta, kad Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis. Pirkimo sąlygų 12.4 punkte nustatyta, kad atidėjimo terminas – 5 darbo dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėtoją išsiuntimo (CVP IS priemonėmis) iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems dalyviams dienos ir kurio metu negali būti sudaroma pirkimo sutartis. Apie tikslų atidėjimo terminą Viešojo pirkimo komisija informuoja (CVP IS priemonėmis) suinteresuotus dalyvius pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka.

8235.

83Lietuvos apeliacinis teismas yra pažymėjęs, kad pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino paskirtis yra suteikti tiekėjams, kurie nepatenkinti viešo pirkimo rezultatais, galimybę juos ginčyti (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-489-381/2018).

8436.

85Taigi, atsižvelgiant į VPĮ ir pirkimo sąlygų nuostatas, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija, nustačiusi pasiūlymų eilę ir paskelbusi laimėtoją, privalėjo raštu pranešti tiekėjams ne tik informaciją apie konkurso rezultatą, bet ir nurodyti tikslų įstatyme numatytą atidėjimo terminą, kuris šiuo atveju yra 5 darbo dienos, per kurį negali būti sudaryta preliminarioji sutartis. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė laikėsi šios tvarkos, t. y. atsakovė 2018 m. liepos 9 d. pranešimuose Nr. 6341121 ir Nr. 6341096 ne tik informavo tiekėjus apie jų pasiūlymams suteiktus balus, sudarytą pasiūlymų eilę ir viešojo pirkimo laimėtoją UAB „Drūtnamis“, bet taip pat nurodė atidėjimo terminą iki 2018 m. liepos 16 d. ir pasiūlė pirkimo laimėtojai UAB „Drūtnamis“ sutartį pasirašyti 2018 m. liepos 17 d. (el. b. 1 T., b. l. 90–92). Taigi, perkančioji organizacija laikėsi VPĮ ir pirkimo sąlygų nuostatų bei užtikrino, kad tiekėjai turėtų galimybę per įstatymo nustatytą terminą teikti pretenzijas dėl konkurso rezultato, kuo ieškovė ir pasinaudojo.

8637.

87Pažymėtina, kad atsakovė, išnagrinėjusi ieškovės 2018 m. liepos 16 d. pretenziją, 2018 m. liepos 17 d. ratu ne tik informavo, kad tenkina ieškovės pretenziją ir patikslina bendrą ekonominio naudingumo balų sumą pirkime dalyvavusiems tiekėjams, bei palieka galioti 2018 m. liepos 9 sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymo, bet taip pat informavo tiekėjus, kad, vadovaudamasi VPĮ 103 straipsnio 2 dalimi, nesudaro sutarties su laimėtoju, kol bus išnagrinėta pretenzija. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija taip pat laikėsi minėto VPĮ 103 straipsnio 2 dalyje nustatyto 5 darbo dienų atidėjimo termino, per kurį negali sudaryti preliminariosios sutarties, ir taip užtikrino tiekėjams galimybę ginčyti naujai nustatytus ekonominio naudingumo balus, kuo ieškovė taip pat pasinaudojo.

8838.

89Ieškovė 2018 m. liepos 23 d. pretenzija reikalavo panaikinti 2018 m. liepos 17 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymo (taip pat nustatant atidėjimo terminą iki 2018 m. liepos 24 d.) bei nustatyti sutarties sudarymo atidėjimo terminą tik tada, kai bus suteikta galimybė susipažinti su laimėtojo pasiūlymu. Atsakovė, išnagrinėjusi ieškovės pretenziją, 2018 m. liepos 30 d. sprendimu dalinai ją tenkino ir UAB „Verslo“ pateikė laimėjusio pirkimą tiekėjo UAB „Drūtnamis“ pasiūlymą, šio tiekėjo ir jo pasitelkiamo subtiekėjo UAB „Baltican LT“ EBVPD formas, bei informavo, kad netenkina ieškovės prašymo dėl atidėjimo termino nustatymo ir su pirkimo laimėtoju pasirašys preliminarią sutartį. Teismo vertinimu, ginčijamu sprendimu atsakovė nepažeidė VPĮ 103 straipsnio 2 dalies nuostatų, nes per nustatytą 5 darbo dienų terminą sutartis nebuvo sudaryta.

9039.

91Ginčijamu sprendimu atsakovė netenkino būtent ieškovės prašymo nustatyti sutarties sudarymo atidėjimo terminą tik tada, kai bus suteikta galimybė susipažinti su laimėtojo pasiūlymu. Pažymėtina, kad VPĮ nėra įtvirtinta tokio atidėjimo termino, kokio prašė ieškovė. Be to, VPĮ 20 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad suinteresuoti dalyviai gali prašyti perkančiosios organizacijos supažindinti juos su laimėjusio tiekėjo pasiūlymu ar paraiška ne vėliau kaip praėjus 6 mėnesiams nuo pirkimo sutarties sudarymo. Iš to darytina išvada, jog, kai yra pateiktas prašymas susipažinti su laimėjusio tiekėjo pasiūlymu, nėra taikomas atidėjimo terminas ir perkančioji organizacija gali sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį su pirkimą laimėjusiu tiekėju. Dėl to atsakovė pagrįstai netenkino ieškovės prašymo sutarties sudarymo atidėjimo terminą nustatyti tik tada, kai ieškovei bus suteikta galimybė susipažinti su laimėtojo pasiūlymu.

9240.

93Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju atsakovė nepažeidė VPĮ nustatytų imperatyviųjų normų, kadangi pranešė tiekėjams apie tikslų preliminariosios sutarties sudarymo atidėjimo terminą pagal įstatymo reikalavimus, bei užtikrino ieškovės galimybes pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis iki pirkimo sutarties sudarymo, kuriomis ieškovė ir pasinaudojo.

94Dėl susipažinimo su pirkimo laimėtojo lokalinėmis sąmatomis

9541.

96Ieškovė UAB „Verslo“ taip pat teigia, kad atsakovė neteisėtai neleidžia ieškovei susipažinti su pirkimo laimėtojo pateiktomis lokalinėmis sąmatomis. Nurodo, kad atsakovė nenurodė jokių argumentų, kodėl neleidžiama susipažinti su laimėtojo pateiktomis lokalinėmis sąmatomis. Ieškovės nuomone, perkančioji organizacija nesilaikė teismų praktikoje įtvirtintos pareigos įvertinti tiekėjo prašomos įslaptinti informacijos pobūdį ir nuspręsti, ar prašymas pagrįstas.

9742.

98Atsakovė teigia, kad leido susipažinti su visais laimėjusio pasiūlymo dokumentais ir visi jie buvo pateikti ieškovei, įskaitant lokalines sąmatas. Kadangi UAB „Drūtnamis“ buvo nurodęs, kad lokalinės sąmatos yra konfidenciali informacija, todėl atsakovė paprašė tiekėjo UAB „Drūtnamis“ pakoreguoti lokalinių sąmatų apimtį, kad liktų galutinės darbų, mechanizmų ir medžiagų skilčių kainos, kurios negali būti konfidencialios, o sudedamųjų dalių (kurios pagal VPĮ ir VPT išaiškinimą gali būti konfidenciali informacija) nesimatytų. Laimėjęs tiekėjas atitinkamai pakoregavo lokalinių sąmatų apimtį ir pateikė jas perkančiajai organizacijai, kuri nedelsiant pateikė jas UAB „Verslo“.

9943.

100VPĮ 20 straipsnyje įtvirtinta perkančiųjų organizacijų pareiga supažindinti suinteresuotus asmenis su kito tiekėjo pasiūlymu. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog perkančioji organizacija, Komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali tretiesiems asmenims atskleisti iš tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią.

10144.

102Informacijos kvalifikavimas konfidencialia pirmiausia priklauso nuo tiekėjo nurodymo apie tai pasiūlyme, tačiau toks nurodymas perkančiajai organizacijai neturi lemiamos įtakos, ši dėl duomenų slaptumo sprendžia atsižvelgdama į tokios informacijos pobūdį, pavyzdžiui, į kituose teisės aktuose įtvirtintą pareigą išviešinti tam tikrus duomenis, taip pat į CK 1.116 straipsnio nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-16-378/2018).

10345.

104Kasacinio teismo suformuotoje praktikoje taip pat nurodoma, jog informacijos įslaptinimas viešųjų pirkimų procedūroje yra išimtis iš bendros taisyklės; atsižvelgiant į tai, kad konfidencialios informacijos apsaugos tikslas – teisėta viešumo ribojimo priemonė, ji turi būti aiškinama siaurai, nepažeidžiant VPĮ įtvirtintų skaidrumo ir konkurencijos principų bei tiekėjų teisės į veiksmingą pažeistų teisių gynybą ir turint tik tikslą nepakenkti tos informacijos šaltiniui ar kitiems asmenims; pirmenybė turi būti teikiama kuo mažesniam viešumo ribojimui, t. y. tik saugotinos informacijos neviešumo užtikrinimui; teismas, priimdamas rašytinę nutartį dėl tam tikros byloje esančios medžiagos dalies pripažinimo nevieša, turi individualizuoti saugotiną informaciją (konkrečius įrodymus), o būtinumą ją saugoti – argumentuoti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. lapkričio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-354-690/2017; 2018 m. sausio 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-16-378/2018).

10546.

106Viešųjų pirkimų tarnybos 2017 m. lapkričio 2 d. paskelbtame išaiškinime apie konfidencialumą viešuosiuose pirkimuose nurodoma, kad darbų pirkimų atveju, jei reikalaujama pateikti tik įkainotos veiklos sąrašą, tuomet jame nurodytos sumos nelaikomos kainos sudedamosiomis dalimis, tačiau prašant pateikti darbų kiekių žiniaraščius ar lokalines sąmatas, tiekėjo nurodytos sumos prie kiekvienos eilutės skiltyse „darbai“, „mechanizmai“ ir „medžiagos“ būtų laikomos kainos sudedamosiomis dalimis, tačiau skilčių „darbai“, „mechanizmai“, „medžiagos“ galutinė suma ir bendra darbų kiekių žiniaraščių ar lokalinių sąmatų suma nelaikomos kainos sudedamosiomis dalimis (žr. adresu http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/konfidencialumas_atnaujinta2017.pdf; toliau – VPT išaiškinimas). Nuostata, kad pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų kainos sudedamosios dalys laikomos konfidencialia informacija, taip pat įtvirtinta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punkte.

10747.

108VPT išaiškinime taip pat nurodyta, jog tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos), siūlomos paslaugos pavadinimas ir paslaugų aprašymas (techninės specifikacijos, charakteristikos), ar darbų aprašymas negali būti laikomos konfidencialia informacija. Tam tikrais atvejais tik prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ar siūloma paslauga ir paslaugų aprašymas (techninės specifikacijos, charakteristikos) galėtų būti konfidenciali informacija, tiekėjui tai pagrindus.

10948.

110Pirkimo sąlygų 1.6.5 punkte nurodyta, kad sąmatos (lokalinės), parengtos pagal techninę specifikaciją (techninius projektus ir sąnaudų žiniaraščius). Tiekėjo pateiktos darbų sąmatos turi būti parengtos vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6 priedo 5 lentele (turi atsispindėti darbo užmokesčio, mechanizmų, medžiagų kainos, tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir kt.). Tiekėjo pateiktose sąmatose turi būti įvertinti visi sąnaudų žiniaraščiuose ir techninėje dokumentacijoje nurodyti darbai, atsižvelgiant į numatytą šių darbų atlikimo technologiją. Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 4.1–4.5 punktuose perkančioji organizacija numatė, jog: 1) lokalinės sąmatos turi būti sudarytos vadovaujantis bendraisiais ekonominiais normatyvais statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui pagal skaičiuojamųjų statybos resursų kainas (4.1 punktas); 2) atsižvelgiant į pirkimo dokumentus, Sutarties sąlygas, Techninę specifikaciją, įskaitant Techninį projektą (4.2 punktas); 3) lokalinės sąmatos darbai ir išlaidos detalizuojami pagal perkamų medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščių pozicijas. Esant poreikiui, darbai gali būti skaidomi į smulkesnius darbus. Tiekėjas lokalinėse sąmatose turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi šiuo pirkimu perkamiems Techniniame projekte suprojektuotiems Darbams atlikti (4.3 punktas); 4) tiekėjai lokalinėse sąmatose privalo įvertinti visus Techninio projekto sprendinius (4.4 punktas); 5) lokalinėse sąmatose pateiktose Tiekėjo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Tiekėjo įrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, Teikėjo personalo darbas, Medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, Tiekėjo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Tiekėjo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant (4.5 punktas).

11149.

112Iš pirkimo dokumentų matyti, kad lokalinės sąmatos iš esmės turėjo būti parengtos pagal perkančiosios organizacijos tiekėjams pateiktą techninę specifikaciją, techninius projektus, perkamų medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščius, bei tiekėjams įsivertinant papildomas išlaidas, kurios nėra nurodytos minėtuose dokumentuose (pvz., atlyginimas darbuotojams, mokami mokesčiai ir kt.). Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija pateikė ieškovei susipažinimui laimėjusio tiekėjo UAB „Drūtnamis“ pasiūlymą ir jį sudarančius dokumentus, išskyrus pilnos apimties lokalines sąmatas, su kuriomis šioje byloje ieškovė būtent ir prašo leisti susipažinti. Iš suvestinio statybos darbų kainų skaičiavimo (el. b. 1 T., b. l. 78–79, 105–106) teismas nustatė, jog jame ieškovei susipažinimui buvo pateikta iš esmės ta pati informacija, kuri nurodyta UAB „Drūtnamis“ pasiūlyme (el. b. 1 T., b. l. 15–17, 121–123), t. y. suvestinėje lokalinėje sąmatoje nurodyta tik bendra darbų atlikimo kaina ir pasiūlymo 3 punkto lentelėje nurodytų darbų kainos. Teismas sutinka su atsakove, jog ieškovei susipažinimui pateikiamose lokalinėse sąmatose turėjo būti uždengtos kainos sudedamosios dalys, kurios pagal VPĮ ir VPT išaiškinimą laikomos konfidencialia informacija, paliekant tik galutines darbų, mechanizmų ir medžiagų kainas. Vis dėlto, nagrinėjamu atveju ieškovei pateiktoje suvestinėje lokalinėje sąmatoje nebuvo nurodytos ne tik kainų sudėtinės dalys, bet taip pat nenurodyti kainos sudėtines dalis sudarantys darbai, mechanizmai ir medžiagos. Teismas pažymi, kad didžioji dalis darbų, mechanizmų ir medžiagų, kurie turėjo būti nurodyti lokalinėje sąmatoje, buvo nurodyti pirkimo dokumentuose ir tiekėjams reikėjo tik juos įkainoti. Teismas, įvertinęs pirkimo dokumentų visumą, nenustatė, jog juose būtų nurodyti darbai (siūlytini procesai), medžiagos ir įrengimai, iš kurių būtų galima sužinoti kokią nors tiekėjų konfidencialią informaciją. Teismo vertinimu, lokalinėse sąmatose nurodyti duomenys yra susiję tik su šiuo pirkimu ir nebus galimybės tokių duomenų panaudoti rengiant pasiūlymus kituose pirkimuose, kadangi juose, uždengiant kainos sudedamąsias dalis, nėra galimybių nustatyti konkrečių darbų, įrengimų ar medžiagų kainų. Atsakovė taip pat nepateikė jokių duomenų, kad lokalinėse sąmatose nurodytų darbų, mechanizmų ir medžiagų atskleidimas ieškovei suteiktų kokį nors konkurencinį pranašumą ar kaip nors sumažintų UAB „Drūtnamis“ galėjimą konkuruoti rinkoje.

11350.

114Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad atsakovė privalėjo ieškovei pateikti UAB „Drūtnamis“ lokalines sąmatas tik su uždengtomis kainos sudedamosiomis dalimis, leidžiant susipažinti su likusia jose nurodyta informacija, kadangi nagrinėjamu atveju tokių duomenų atskleidimas nesuteiks ieškovei jokios konkrečios informacijos apie kito tiekėjo siūlomus darbus, medžiagas ir įrenginius.

115Dėl bylos baigties, bylinėjimosi išlaidų ir laikinųjų apsaugos priemonių

11651.

117Išnagrinėjęs bylą teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija nepažeidė VPĮ normų, reglamentuojančių pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo termino atidėjimą, ir pagrįstai netenkino ieškovės prašymo sutarties sudarymo atidėjimo terminą nustatyti tik tada, kai ieškovei bus suteikta galimybė susipažinti su laimėtojo pasiūlymu. Vis dėlto, perkančioji organizacija nevisiškai tinkamai užtikrino ieškovės teisę susipažinti su laimėjusio tiekėjo pasiūlymu, nes nepagrįstai neleido ieškovei susipažinti su pirkimą laimėjusio tiekėjo lokaline sąmata, kurioje būtų uždengtos tik kainos sudedamosios dalys. Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovės 2018 m. rugpjūčio 6 d. ieškinys (CBP-669) atmestinas, o 2018 m. rugpjūčio 16 d. ieškinys (CBP-692) tenkintinas ir atsakovė BĮ Kauno Senamiesčio progimnazija įpareigotina ieškovei UAB „Verslo“ pateikti UAB „Drūtnamis“ su pasiūlymu pateiktą lokalinę sąmatą uždengiant kainų sudedamąsias dalis.

11852.

119Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju susidarė situacija, kai ieškovės 2018 m. rugpjūčio 6 d. ieškinys yra atmestas, todėl šioje dalyje ieškovė laikoma bylą pralaimėjusia šalimi, todėl atsakovė turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, o kitas ieškovės 2018 m. rugpjūčio 16 d. ieškinys tenkintas visiškai, todėl šioje dalyje atsakovė laikoma bylą pralaimėjusia šalimi ir ieškovė turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93, 98 straipsniai).

12053.

121Atsakovė procesiniuose dokumentuose prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, pateikė su advokatu sudarytą atstovavimo sutartį (Nr. DOK-23870), taip pat kartu su atsiliepimais į ieškinį ir triplikais prašė priteisti 500 Eur teisinės pagalbos išlaidų, kurias sudaro dviejų atsiliepimų į ieškinius parengimas (el. b. 1 T., b. l. 76–77, 112–115, 141). Teismas nustatė, kad už atsiliepimą į 2018 m. rugpjūčio 6 d. ieškinį atsakovė advokatui sumokėjo 350 Eur. Kadangi šios atsakovės nurodomos išlaidos advokato pagalbai neviršija Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu patvirtintose rekomendacijose (2015 m. kovo 20 d. redakcija Nr. 2015-03968) „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos) nustatytų dydžių (Rekomendacijų 8.2 punkto maksimali suma – 2 238 Eur), todėl 350 Eur atsakovei priteistini iš ieškovės (CPK 93, 98 straipsniai).

12254.

123Ieškovė procesiniuose dokumentuose prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, kartu su ieškiniais pateikė su advokatu sudarytą atstovavimo sutartį, 2018 m. rugpjūčio 6 d. mokėjimo nurodymą apie 1 538 Eur žyminio mokesčio sumokėjimą (už 2018 m. rugpjūčio 6 d. ieškinį ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones) ir 2018 m. rugpjūčio 14 d. mokėjimo nurodymą apie 1 500 Eur žyminio mokesčio sumokėjimą (už 2018 m. rugpjūčio 16 d. ieškinį; el. b. 1 T., b. l. 18, 57). Taip pat atskiru dokumentu (Nr. DOK-27679), pateiktu iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (pateiktas per EPP 2018 m. rugsėjo 26 d.) prašė priteisti 2 900 Eur teisinės pagalbos išlaidų. Prašomas priteisti išlaidas sudaro: 1 200 Eur už 2018 m. rugpjūčio 6 d. ieškinio parengimą, 800 Eur už 2018 m. rugpjūčio 16 d. ieškinio parengimą, 500 Eur už 2018 m. rugpjūčio 23 d. dubliko parengimą, 400 Eur už 2018 m. rugsėjo 4 d. dubliko parengimą (el. b. 1 T., b. l. 144–147). Teismas nustatė, kad už 2018 m. rugpjūčio 16 d. ieškinio parengimą ir 2018 m. rugsėjo 4 d. dubliko parengimą ieškovė advokatui iš viso sumokėjo 1 200 Eur. Kadangi šios ieškovės nurodomos išlaidos advokato pagalbai neviršija Rekomendacijose nustatytų dydžių (Rekomendacijų 8.2 punkto maksimali suma – 2 238 Eur, 8.3 punkto maksimali suma – 1 342,80 Eur), todėl kartu su už 2018 m. rugpjūčio 16 d. ieškinį sumokėtu žyminiu mokesčiu priteistinos iš atsakovės, t. y. ieškovei iš atsakovės priteistini 1500 Eur žyminis mokestis + 1200 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti = 2 700 Eur (CPK 93, 98 straipsniai).

12455.

125Kadangi šalių priešpriešiniai reikalavimai dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo yra vienarūšiai, tai taikant jų įskaitymą galutinė priteistina bylinėjimosi išlaidų suma ieškovei iš atsakovės sudaro 2 350 Eur (2 700 Eur – 350 Eur).

12656.

127Byla buvo vedama elektronine tvarka, todėl teismas išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, nepatyrė.

12857.

1292018 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi teismas šioje byloje buvo pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė atsakovės BĮ Kauno Senamiesčio progimnazijos vykdomo supaprastinto viešojo pirkimo „Kauno Senamiesčio progimnazijos pastato remonto rangos darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 388354) procedūras ir atsakovę įpareigojo nesudaryti pirkimo sutarties, o jei tokia sutartis yra sudaryta – sustabdyti jos vykdymą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos. Atmetus 2018 m. rugpjūčio 6 d. ieškinį išnyksta pagrindas jam užtikrinti, todėl sprendimui įsiteisėjus taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

130Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, 4238 straipsniu,

Nutarė

131ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo“ 2018 m. rugpjūčio 6 d. ieškinį atmesti, o 2018 m. rugpjūčio 16 d. ieškinį patenkinti.

132Pripažinti neteisėtu atsakovės biudžetinės įstaigos Kauno Senamiesčio progimnazijos atsisakymą nesupažindinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo“ su uždarosios akcinės bendrovės „Drūtnamis“ pateiktomis lokalinėmis sąmatomis ir įpareigoti atsakovę biudžetinę įstaigą Kauno Senamiesčio progimnaziją ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Verslo“ pateikti uždarosios akcinės bendrovės „Drūtnamis“ su pasiūlymu pateiktą lokalinę sąmatą tik uždengiant kainų sudedamąsias dalis.

133Priteisti iš atsakovės biudžetinės įstaigos Kauno Senamiesčio progimnazijos (juridinio asmens kodas ( - )) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Verslo“ (juridinio asmens kodas ( - )) 2 350 Eur (du tūkstančius tris šimtus penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

134Panaikinti 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

135Sprendimas per 14 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, teismo posėdyje rašytinio... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ieškovės procesinių dokumentų esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB „Verslo“ kreipėsi į teismą ieškiniais (CBP-669, CBP-692)... 7. 2.... 8. Ieškiniuose nurodo, jog atsakovė supaprastinto atviro konkurso būdu vykdo... 9. 3.... 10. Ieškovė teigia, jog perkančiosios organizacijos sprendimas nenustatyti... 11. 4.... 12. Ieškovė teigia, jog atsakovės 2018 m. rugpjūčio 8 d. atsakyme į... 13. 5.... 14. Dublikuose (DOK-24727, DOK-25585) ieškovė nurodo, jog nesutinka su atsakovės... 15. 6.... 16. Ieškovė nurodo, jog UAB „Drūtnamis“ pasiūlyme yra nurodyta, kad... 17. II.... 18. Atsakovės procesinių dokumentų esmė... 19. 7.... 20. Atsakovė BĮ Kauno Senamiesčio progimnazija pateikė atsiliepimus (DOK-23932,... 21. 8.... 22. Nurodo, kad pirmasis ieškinys pateiktas 2018 m. rugpjūčio 3 d., todėl apie... 23. 9.... 24. Atsakovė taip pat nurodo, kad tiekėjo UAB „Drūtnamis“ paprašė... 25. 10.... 26. Triplikuose (DOK-25514, DOK-26381) atsakovė papildomai nurodo, jog ji pirmiau... 27. Ieškinys I-oje byloje atmestinas, o II-oje tenkintinas.... 28. III.... 29. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės... 30. 11.... 31. 2018 m. birželio 25 d. atsakovė CVP IS paskelbė skelbimą apie supaprastinto... 32. 12.... 33. Atsakovė 2018 m. liepos 9 d. pranešimu Nr. 6341121 „pasiūlymu eilė“ ir... 34. 13.... 35. Ieškovė 2018 m. liepos 11 d. pranešimu Nr. 6347944 paprašė atsakovės... 36. 14.... 37. Atsakovė 2018 m. liepos 13 d. pranešimu Nr. 6357708 informavo, jog 2018 m.... 38. 15.... 39. Ieškovė 2018 m. liepos 16 d. pateikė pretenziją, kuria reikalavo panaikinti... 40. 16.... 41. Atsakovė 2018 m. liepos 17 d. raštu informavo, kad įvyko skaičiavimo klaida... 42. 17.... 43. Ieškovė 2018 m. liepos 23 d. pateikė pretenziją, kuria reikalavo panaikinti... 44. 18.... 45. Atsakovė 2018 m. liepos 30 d. pranešimu Nr. 6399851 ir atsakymu informavo... 46. 19.... 47. Ieškovė 2018 m. rugpjūčio 5 d. pranešimu Nr. 6417055 pateikė pretenziją,... 48. 20.... 49. Atsakovė 2018 m. rugpjūčio 8 d. pranešimu Nr. 6427597 ir atsakymu... 50. 21.... 51. Ieškovė 2018 m. rugpjūčio 6 d. per EPP pateikė teismui ieškinį (teisme... 52. 22.... 53. Taip pat ieškovė 2018 m. rugpjūčio 16 d. per EPP pateikė teismui ieškinį... 54. 23.... 55. 2018 m. rugsėjo 6 d. nutartimi Kauno apygardos teismo civilinės bylos Nr.... 56. 24.... 57. Iš byloje dalyvaujančių asmenų procesinių dokumentų matyti, jog... 58. IV.... 59. Teisiniai argumentai ir išvados... 60. Dėl VPĮ 104 straipsnio 1 dalies normų laikymosi... 61. 25.... 62. Atsakovė procesiniuose dokumentuose teigia, kad ieškovė pažeidė VPĮ... 63. 26.... 64. Pagal VPĮ 104 straipsnio 1 dalį tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs... 65. 27.... 66. Nagrinėjamu atveju ieškovė pirmąjį ieškinį teismui pateikė 2018 m.... 67. Dėl sutarties sudarymo atidėjimo termino (ne)taikymo... 68. 28.... 69. Ieškovė UAB „Verslo“ prašo pripažinti atsakovės 2018 m. liepos 30 d.... 70. 29.... 71. Atsakovė nurodo, kad nei preliminarioji, nei pagrindinė sutartis su... 72. 30.... 73. VPĮ 2 straipsnio 42 dalyje nustatyta, kad viešojo pirkimo-pardavimo sutarties... 74. 31.... 75. VPĮ 58 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog perkančioji organizacija... 76. 32.... 77. Pagal VPĮ 86 straipsnio 8 dalį pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis... 78. 33.... 79. VPĮ 103 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija, gavusi... 80. 34.... 81. Pirkimo sąlygų 12.3 punkte numatyta, kad Pirkimo sutartis turi būti sudaroma... 82. 35.... 83. Lietuvos apeliacinis teismas yra pažymėjęs, kad pirkimo sutarties sudarymo... 84. 36.... 85. Taigi, atsižvelgiant į VPĮ ir pirkimo sąlygų nuostatas, darytina išvada,... 86. 37.... 87. Pažymėtina, kad atsakovė, išnagrinėjusi ieškovės 2018 m. liepos 16 d.... 88. 38.... 89. Ieškovė 2018 m. liepos 23 d. pretenzija reikalavo panaikinti 2018 m. liepos... 90. 39.... 91. Ginčijamu sprendimu atsakovė netenkino būtent ieškovės prašymo nustatyti... 92. 40.... 93. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju atsakovė... 94. Dėl susipažinimo su pirkimo laimėtojo lokalinėmis sąmatomis... 95. 41.... 96. Ieškovė UAB „Verslo“ taip pat teigia, kad atsakovė neteisėtai... 97. 42.... 98. Atsakovė teigia, kad leido susipažinti su visais laimėjusio pasiūlymo... 99. 43.... 100. VPĮ 20 straipsnyje įtvirtinta perkančiųjų organizacijų pareiga... 101. 44.... 102. Informacijos kvalifikavimas konfidencialia pirmiausia priklauso nuo tiekėjo... 103. 45.... 104. Kasacinio teismo suformuotoje praktikoje taip pat nurodoma, jog informacijos... 105. 46.... 106. Viešųjų pirkimų tarnybos 2017 m. lapkričio 2 d. paskelbtame išaiškinime... 107. 47.... 108. VPT išaiškinime taip pat nurodyta, jog tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas... 109. 48.... 110. Pirkimo sąlygų 1.6.5 punkte nurodyta, kad sąmatos (lokalinės), parengtos... 111. 49.... 112. Iš pirkimo dokumentų matyti, kad lokalinės sąmatos iš esmės turėjo būti... 113. 50.... 114. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad atsakovė privalėjo ieškovei... 115. Dėl bylos baigties, bylinėjimosi išlaidų ir laikinųjų apsaugos priemonių... 116. 51.... 117. Išnagrinėjęs bylą teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju perkančioji... 118. 52.... 119. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 120. 53.... 121. Atsakovė procesiniuose dokumentuose prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas,... 122. 54.... 123. Ieškovė procesiniuose dokumentuose prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas,... 124. 55.... 125. Kadangi šalių priešpriešiniai reikalavimai dėl bylinėjimosi išlaidų... 126. 56.... 127. Byla buvo vedama elektronine tvarka, todėl teismas išlaidų, susijusių su... 128. 57.... 129. 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi teismas šioje byloje buvo pritaikęs... 130. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270... 131. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo“ 2018 m. rugpjūčio 6... 132. Pripažinti neteisėtu atsakovės biudžetinės įstaigos Kauno Senamiesčio... 133. Priteisti iš atsakovės biudžetinės įstaigos Kauno Senamiesčio... 134. Panaikinti 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos... 135. Sprendimas per 14 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos...