Byla eA-5128-624/2017
Dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Krisminda“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos agentūrai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono (pranešėjas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė) ir Skirgailės Žalimienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Krisminda“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos agentūrai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5

 1. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Krisminda“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – ir Agentūra) 2016 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. (27)-A4-4426 „Dėl licencijos galiojimo panaikinimo“ (toliau – ir Sprendimas), kuriuo atsakovas panaikino pareiškėjui 2010 m. balandžio 23 d. išduotos Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. 000476 galiojimą.

6II.

7

 1. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Krisminda“ skundą tenkino – panaikino Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. (27)-A4-4426 „Dėl licencijos galiojimo panaikinimo“, kuriuo atsakovas panaikino pareiškėjui 2010 m. balandžio 23 d. išduotos Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. 000476 galiojimą.
 2. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartimi atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros apeliacinis skundas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo buvo priimtas ir perduotas nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
 3. Pareiškėjas UAB „Krisminda“ 2017 m. spalio 5 d. Lietuvos vyriausiam administraciniam teismui pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti 2016 m. balandžio 27 d. Aplinkos apsaugos agentūros sprendimo Nr. (27)-A4-4426 „Dėl licencijos galiojimo panaikinimo“ galiojimą iki teismo sprendimo įsigaliojimo.
 4. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. spalio 26 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Krisminda“ prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo tenkino.

8III.

9

 1. Atsakovas Agentūra 2017 m. lapkričio 3 d. elektroninių ryšių priemonėmis išsiuntė teismui prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. 001054 galiojimą iki bus išnagrinėta administracinė byla Nr. eA-5128-624/2017.
 2. Atsakovas pažymi, kad pareiškėjas prašyme dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo nepateikė informacijos teismui, kad pareiškėjas taip pat turi Agentūros 2016 m. liepos 15 d. išduotą Pavojingų atliekų tvarkymo licenciją Nr. 001054, suteikiančią teisę pareiškėjui rinkti pavojingas atliekas. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2017 m. spalio 26 d. nutartimi sustabdžius 2016 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. (27)-A4-4426, pareiškėjas turi dvi pavojingų atliekų tvarkymo licencijas, t. y. 1) Pavojingų atliekų tvarkymo licenciją Nr. 001054; ir 2) Pavojingų atliekų tvarkymo licenciją Nr. 000476. Tačiau pagal nustatytą teisinį reguliavimą (Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – ir Atliekų tvarkymo įstatymas) 12 straipsnio 1, 3, 7 ir 8 dalys bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 „Dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – ir Taisyklės) patvirtintų Taisyklių 2, 7.5, 9, 10 ir 17 punktai) pareiškėjas turi turėti tik vieną licenciją.
 3. Taisyklių 21 punkte numatyti atvejai, kada sustabdomas licencijos galiojimas, tačiau, remdamasi šiais pagrindais, Agentūra neturi teisino pagrindo ir įgaliojimų sustabdyti pareiškėjui išduotos Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. 001054 galiojimo teismui pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti 2016 m. balandžio 27 d. Aplinkos apsaugos agentūros sprendimo Nr. (27)-A4-4426 „Dėl licencijos galiojimo panaikinimo“ galiojimą iki teismo sprendimo įsigaliojimo. Atsakovas pažymi, kad šiuo atveju būtina sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais, todėl prašo teismo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.
 4. Pareiškėjas UAB „Krisminda“ atsiliepime į Agentūros prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių nurodė, kad neprieštarauja dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. 001054 galiojimo sustabdymo, kadangi ši licencija suteikia teisę tik surinkti atliekas ir ši licencija buvo gauta Agentūrai sustabdžius Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. 000476 galiojimą, kad įmonė galėtų gauti bent minimalias pajamas. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad Pavojingų atliekų tvarkymo licencija Nr. 001054 neleidžia vykdyti veiklos, kurią įmonė vykdė iki šios administracinės bylos pradėjimo. Todėl pareiškėjas UAB „Krisminda“ po Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. spalio 26 d. nutarties priėmimo pati kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. 001054 galiojimo sustabdymo, kad galėtų toliau vykdyti veiklą pagal Pavojingų atliekų tvarkymo licenciją Nr. 000476.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV.

12

 1. Nagrinėjamo dalykas – atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. 001054 galiojimą – pagrįstumas.
 2. Atsakovas savo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės nagrinėjamoje byloje taikymo motyvuoja būtinybe laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais santykiais: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. spalio 26 d. nutartimi patenkino pareiškėjo UAB „Krisminda“ prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, t. y. sustabdė Agentūros Sprendimo, kuriuo atsakovas panaikino pareiškėjui 2010 m. balandžio 23 d. išduotos Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. 000476, galiojimą. Pareiškėjas šiuo metu turi 2010 m. balandžio 23 d. išduotą Pavojingų atliekų tvarkymo licenciją Nr. 000476 ir 2016 m. liepos 15 d. išduotą Pavojingų atliekų tvarkymo licenciją Nr. 001054, nors pagal galiojantį teisinį reguliavimą negali turėti dviejų licencijų.
 3. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) redakcijos (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija) 70 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatas, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės.
 4. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog, netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016).
 5. Atkreiptinas dėmesys, jog būtent asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kyla pareiga pateikti įrodymus, pagrindžiančius, kad tokių priemonių taikymas yra būtinas siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-801/2011). Pažymėtina ir tai, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje byloje yra individualus.
 6. Nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo manyti esant ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje nurodytus pagrindus – tikėtiną reikalavimo pagrįstumą, Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. 001054 sustabdymo būtinybę siekiant užtikrinti galimo teismo sprendimo įvykdymą, taip pat pagrindo manyti, kad nesiėmus šios užtikrinimo priemonės gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala – taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę: byloje nėra pareikšta reikalavimo dėl 2016 m. liepos 15 d. išduotos Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. 001054 panaikinimo, o atsakovas iš esmės net ir neteigia, kad nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.
 7. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, atsakovo prašymas dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo netenkinamas.
 8. Pažymėtina, kad Atliekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 9 dalies 1 punkto nustato, kad pavojingų atliekų tvarkymo licencijos galiojimas panaikinamas licencijos turėtojo prašymu. Taigi, jeigu pareiškėjas UAB „Krisminda“ veiklą vykdo pagal 2010 m. balandžio 23 d. išduotą Pavojingų atliekų tvarkymo licenciją Nr. 000476, galiojančią sustabdžius 2016 m. balandžio 27 d. Aplinkos apsaugos agentūros sprendimo Nr. (27)-A4-4426 „Dėl licencijos galiojimo panaikinimo“ galiojimą iki teismo sprendimo įsigaliojimo motyvuojant neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, ir pagal galiojantį teisinį reguliavimą tas pats asmuo gali turėti tik vieną pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, būtent pareiškėjas UAB „Krisminda“ turėtų būti suinteresuotas Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. 001054 panaikinimu.

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 1 dalimi ir 70 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

14Netenkinti atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

15Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai