Byla eI-1262-320/2015
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolos priteisimo

1Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėja Irena Varžinskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymą atsakovei J. V. dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolos priteisimo ir

Nustatė

2Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau - UAB „Telšių RATC“) atstovas ir atsakovė J. V. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta įstatymų nustatyta tvarka.

3Prašymų dėl bylos nagrinėjimo negauta, byloje pakanka rašytinių duomenų išnagrinėti ją iš esmės, todėl byla nagrinėtina iš esmės.

4Pareiškėjas UAB „Telšių RATC“ prašymu kreipėsi į administracinį teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės 195,42 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau – ir vietinė rinkliava), apskaičiuotos už laikotarpį nuo 2010-04-01 iki 2013-12-31 (toliau – įsiskolinimo laikotarpis) bei 36,30 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Pareiškėjas nurodė, kad UAB „Telšių RATC“ nuo 2003-12-30 yra Telšių, Plungės, Mažeikių rajonų ir Rietavo savivaldybių įsteigtas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius, kuriam yra pavesta rinkti, administruoti bei išieškoti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Telšių rajono savivaldybės teritorijoje. Telšių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) 2013-05-30 sprendimu Nr. T1-189 patvirtinti Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai (toliau – 2013 m. Nuostatai) nustato, kad UAB „Telšių RATC“ apskaičiuoja vietinės rinkliavos dydį (24 punktas); organizuoja ir administruoja vietinės rinkliavos surinkimą, apskaitą (45 punktas); vykdo vietinės rinkliavos išieškojimą iš vietinės rinkliavos mokėtojų (59 punktas). 2013 m. Nuostatų 6 punktas nustato, kad vietinės rinkliavos mokėtojai yra komunalinių atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, nuosavybės ar kita teise valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu (išskyrus žemės sklypus) savivaldybės teritorijoje. Pagal 2013 m. Nuostatų 34 punktą, vietinės rinkliavos dydis nustatomas visiems komunalinių atliekų turėtojams, fiziniams ir juridiniams asmenims, valdantiems, naudojantiems ir disponuojantiems nekilnojamąjį turtą (išskyrus žemės sklypus) savivaldybės teritorijoje; atitinkamai 31 punktas įtvirtina, kad vietinė rinkliava nustatoma bei privalo būti mokama pagal ataskaitinį laikotarpį – už kiekvienus kalendorinius metus. Atsakovė įsiskolinimo laikotarpiu bendrąja daline nuosavybės teise valdė Telšių rajono savivaldybės teritorijoje esantį nekilnojamojo turto objektą, todėl turėjo prievolę mokėti pareiškėjui vietinės rinkliavos nepriemoką. Taip pat nurodė, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir Mokesčių administravimo įstatymas) nuostatomis, pareiškėjas turi teisę reikalauti iš atsakovės priteisti vietinę rinkliavą už laikotarpį nuo 2010-04-01 iki 2013-12-31, kas iš viso sudaro 195,42 Eur, bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) nuostatas – atsakovė privalo atlyginti pareiškėjui jo patirtas, su bylos nagrinėjimu susijusias, išlaidas.

5Atsakovė atsiliepimo į prašymą iki teismo posėdžio pradžios nepateikė.

6Prašymas tenkintinas iš dalies.

7Ginčo dalykas yra pareiškėjo UAB „Telšių RATC“ reikalavimo priteisti iš atsakovės J. V. 195,42 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, teisėtumo ir pagrįstumo nustatymas.

8Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktą, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – ir Atliekų tvarkymo įstatymas) 25 straipsnį komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo organizavimas teisės aktais yra priskirtas savivaldybių funkcijoms. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 121 straipsnio 2 dalis nustato, jog savivaldybių tarybos turi teisę įstatymo numatytose ribose ir tvarka nustatyti vietines rinkliavas, savo biudžeto sąskaita savivaldybių tarybos gali nustatyti mokesčių bei rinkliavų lengvatas. Rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (toliau – ir Rinkliavų įstatymas), kurio 2 straipsnio 3 dalis vietinę rinkliavą apibrėžia kaip savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą privalomą įmoką, galiojančią tos savivaldybės teritorijoje. Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas tik už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, atitinkamai – 12 straipsnio 1-2 punktai numato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus.

9Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, aiškinant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo teisinį reglamentavimą, pažymėta, kad, skirtingai nuo Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje pateikiamos valstybinės rinkliavos, kuri apima privalomas įmokas už vietos savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų ar organizacijų teikiamas paslaugas, apibrėžimo, vietinės rinkliavos įstatymų leidėjas nesieja su atitinkamomis paslaugomis. Vietinės rinkliavos objektas iš esmės yra siejamas su atitinkamos teisės vietinės rinkliavos mokėtojui suteikimu, t. y. asmuo, norėdamas įgyti (naudotis) atitinkamą teisę, o ne gauti atitinkamas paslaugas, privalo sumokėti atitinkamą vietinę rinkliavą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010-03-29 nutartyje administracinėje byloje Nr. A525-471/2010 ir kitose bylose išaiškino, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vertintina kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Tai savo ruožtu leidžia daryti išvadą, kad aptariama vietinė rinkliava ir jos dydis nėra siejama su konkrečios paslaugos suteikimu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas minėtoje nutartyje akcentavo ir tai, jog vietinės rinkliavos privalomasis pobūdis (Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis) ir paskirtis lemia, kad rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis. Todėl aptariamos vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.584 straipsnio 1 dalies požiūriu. Toks vietinės rinkliavos aiškinimas iš esmės atitinka ir formuojamą praktiką kitose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bylose (2011-06-13 nutartis administracinėje byloje Nr. A442-2210/2011, 2011-04-14 nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1035/2011, 2014-01-28 nutartis administracinėje byloje Nr. A556-334/2014 ir kt.).

10Ginčo laikotarpiu Telšių rajono savivaldybės teritorijoje vietinės rinkliavos teisinius santykius reguliavo Tarybos 2010-01-21 sprendimu Nr. T1-7 patvirtinti Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai (toliau – 2010 m. Nuostatai) bei nuo 2013-07-01 įsigalioję nuostatai, patvirtinti Tarybos 2013-05-30 sprendimu Nr. T1-236 (toliau – 2013 m. Nuostatai). Vietinės rinkliavos surinkimas, apskaitos organizavimas ir tvarkymas (administravimas) pavestas UAB ,,Telšių RATC” (2010 m. Nuostatų 39 punktas ir 2013 m. Nuostatų 45 punktas). Vadovaujantis 2010 m. Nuostatų ir 2013 m. Nuostatų 5 punktu darytina išvada, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą – tai Telšių rajono savivaldybės sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Telšių rajono savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti šiuose nuostatuose nustatyta tvarka. Vietinės rinkliavos mokėtojai yra komunalinių atliekų turėtojai: pagal 2010 m. Nuostatų ir 2013 m. Nuostatų 6 punktą – visi fiziniai ir juridiniai asmenys, nuosavybės ar kita teise valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu (išskyrus žemės sklypus) Telšių rajono savivaldybės teritorijoje.

11Pareiškėjas reikalauja iš atsakovės priteisti nesumokėtą vietinę rinkliavą už laikotarpį nuo 2010-04-01 iki 2013-12-31. Mokesčių teisiniuose santykiuose senaties terminai, per kuriuos gali būti išieškomi mokesčiai (tame tarpe rinkliavos ir kiti privalomi mokėjimai) paprastai yra nustatomi, arba konkretaus mokesčio mokėjimo klausimus reglamentuojančiame teisės akte, arba Mokesčių administravimo įstatyme, kuris konkretaus mokesčio mokėjimo klausimus reglamentuojančio teisės akto atžvilgiu, yra bendroji teisės norma, t. y., šios teisės normos tarpusavyje sąveikauja, kaip specialioji ir bendroji teisės normos. Rinkliavų įstatyme nuostatų dėl senaties terminų nėra įtvirtinta, todėl šiam klausimui spręsti turi būti vadovaujamasi Mokesčių administravimo įstatymo nuostatomis. Mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „Jeigu kitaip nenustatyta atitinkamo mokesčio įstatyme, mokesčių mokėtojas ar mokesčių administratorius mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti gali ne daugiau kaip už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo tų metų, kada pradedama mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti, sausio 1 dienos.“

12Vadovaujantis nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis, nustatyta, jog 9/25 dalys nekilnojamojo turto objekto (gyvenamojo namo), esančio adresu (duomenys neskelbtini), Telšių m., Telšių raj. savivaldybė, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), nuosavybės teise nuo 2005-09-02 buvo valdomos atsakovės. Pagal 2010 m. Nuostatų ir 2013 m. Nuostatų 31 punktą, vietinės rinkliavos dydis atliekų turėtojams už komunalinių atliekų tvarkymą nustatomas ir patvirtinamas už vienus metus bei atsižvelgiant į tai, kad 2010 m. Nuostatų 1 priedo 1 eilutėje nustatytas vietinės rinkliavos dydis už gyvenamosios paskirties pastatą (namą) iki 2013-06-31 buvo lygus 175 Lt, o nuo 2013-07-01 pagal 2013 m. Nuostatų 1 priedo 1 eilutę – 212 Lt. 2010- 2013 Nuostatai prievolę mokėti rinkliavą sieja su nekilnojamojo turto nuosavybės ar kita teise valdymu, naudojimu, disponavimu, o vietinės rinkliavos dydžiai siejami su nekilnojamojo turto vienetu, ginčo atveju- gyvenamuoju namu. Atsakovė nuosavybės teise įsiskolinimo laikotarpiu valdė 9/25 dalis nekilnojamojo turto objekto (gyvenamojo namo), duomenų, kad ji nuosavybės teise ar kita teise valdė ir kitas dalis gyvenamojo namo, esančio adresu (duomenys neskelbtini), Telšių m., Telšių raj. savivaldybė, pareiškėjas nepateikė. Todėl teismas sprendžia, jog pareiškėjo reikalaujama priteisti suma yra mažinama proporcingai atsakovės valdomo turto daliai ir iš atsakovės už laikotarpį nuo 2010-04-01 iki 2013-12-31 priteisiama 70,35 Eur dydžio vietinė rinkliava. Kitoje dalyje dėl 125,07 Eur priteisimo prašymas netenkintinas.

13Pareiškėjas taip pat pateikė prašymą teismui, kuriuo prašė iš atsakovės priteisti 36,30 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų advokato paslaugoms apmokėti. Pareiškėjo pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad prašomą priteisti 36,30 Eur sumą sudaro suteiktų teisinių paslaugų (prašymo teismui paruošimo) išlaidos. Šioms išlaidoms pagrįsti pareiškėjas pateikė pareiškėjo atstovo ir Advokatų Songailos, Gumuliauskienės, Korsako ir Astrauskienės profesinės bendrijos SGKA Legal sudarytos 2015-05-22 Teisinių paslaugų sutarties Nr. TP-2015/05/16 kopiją; Advokatų Songailos, Gumuliauskienės, Korsako ir Astrauskienės profesinės bendrijos SGKA Legal 2015-06-19 pareiškėjui išrašytą PVM sąskaitą faktūrą (serija SGKA Nr. 11265), su specifikacija (specifikacijos 33 eilutėje nurodyta, kad teisinių paslaugų įkainis už nesumokėtos vietinės rinkliavos išieškojimą pirmosios instancijos teisme iš skolininkės yra 36,30 Eur (su PVM)); AB SEB banko 2015-06-22 vietinio mokėjimo nurodymą Nr. 4895 dėl 1197,90 Eur pervedimo Advokatų Songailos, Gumuliauskienės, Korsako ir Astrauskienės profesinei bendrijai SGKA Legal.

14Pagal ABTĮ 44 straipsnio nuostatas, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą (1 dalis), inter alia ir patirtų atstovavimo išlaidų atlyginimą (6 dalis). Administracinėse bylose atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-12 įsakymu Nr. 1R-85 (2015-03-19 įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) 8.2 punktas nustato, kad už prašymo paruošimą ir surašymą maksimalaus rekomenduotino priteisti užmokesčio dydžiui apskaičiuoti yra taikomas 2,5 koeficientas. Vadovaujantis Rekomendacijų 7 punktu, imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių).

15Pažymėtina, jog ABTĮ neriboja administracinio proceso šalių galimybių pasitelkti teisminiam nagrinėjimui advokatą, tačiau Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje suformuotas aiškinimas, kad bylos proceso šalies apsisprendimas naudotis advokato paslaugomis savaime nereiškia, kad šio atstovo darbo apmokėjimui patirtos išlaidos turi būti priteisiamos iš bylą pralaimėjusios šalies. Be to, pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką, administracinis teismas, spręsdamas, ar priteisti ir kokio dydžio atstovavimo išlaidas priteisti, turi kompleksiškai įvertinti, ar atsižvelgiant į atitinkamo subjekto vidinius administravimo pajėgumus ir bylos pobūdį, advokato pasitelkimas buvo būtinas. Vertinant bylos pobūdį, turi būti atsižvelgiama, be kita ko, į byloje keliamo teisinio klausimo naujumą (ar teismų praktika atitinkamu klausimu yra suformuota), į bylos apimtį ir sudėtingumą, į pareiškėjo pozicijos formulavimą byloje, į skundo pagrindą ir dalyką, ar atsakovas yra atstovaujamas advokato, į tai, ar bylos baigtis gali turėti platesnį poveikį ne tik byloje susiklosčiusiems, bet ir susijusiems teisiniams santykiams, o taip pat ir viešajam interesui. Nė vienas iš šių kriterijų neturi lemiamos reikšmės, todėl bylą nagrinėjantis teismas turi įvertinti šių kriterijų visumą ir spręsti, ar yra pagrindas iš bylą pralaimėjusios šalies priteisti atstovavimo išlaidas (2014-08-27 nutartis administracinėje byloje Nr. AS261-776/2014).

16Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamoje byloje keliami reikalavimai jau ne kartą spręsti tiek pirmosios instancijos apygardų administracinių teismų, tiek Vyriausiojo administracinio teismo ir suformuotos pakankamai aiškios teisinės kryptys įvairaus pobūdžio aspektais. Tokia situacija suponuoja išvadą, kad kreipiantis į teismą su tapataus pobūdžio reikalavimais advokato pagalbos poreikis išlieka itin minimalus. Kaip pagrindas pasitelkiama bazinė byla, suformuota jurisprudencija, o einamojoje administracinėje byloje paprastai keičiasi tik šalis, laikotarpis, už kurį prašoma priteisti vietinę rinkliavą, prašoma priteisti pinigų suma. Šiems duomenims surašyti kvalifikuota teisinė pagalba labiau perteklinis momentas, nes pastarojo pobūdžio darbas gali būti atliekamas ir teisinio vieneto, atsakingo už vietinės rinkliavos surinkimą, jėgomis (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 20015-07-09 nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1330-556/2015).

17Nors nagrinėjamu atveju pareiškėjo prašoma priteisti turėtų atstovavimo išlaidų 36,30 Eur suma neviršija Rekomendacijų 8.2 punkte numatyto maksimalaus dydžio (2,5 x 36,30 Eur = 90,75 (2014 IV ketv. 714,5 Eur)), tačiau teismas, spręsdamas dėl pareiškėjo prašomo priteisti advokato darbo apmokėjimo išlaidų dydžio, atsižvelgia į aukščiau paminėtus kriterijus, t. y. į administracinėje byloje pareiškėjui suteiktų teisinių paslaugų pobūdį, pareiškėjo prašymo turinį, pareiškėjo teismui pateiktų analogiškų pareiškimų kiekį, teisinių paslaugų teikimo pareiškėjui pastovumą analogiško pobūdžio bylose, taip pat į tai, kad teismų praktika šioje byloje aktualiais klausimais yra suformuota, bei tai, kad atsakovė bylos nagrinėjime buvo neaktyvi ir neteikė atsiliepimo.

18Taigi, nepaisant to, kad pareiškėjo prašomos priteisti atstovavimo išlaidos už skundo parengimą neviršija Rekomendacijų 8.2. punkte nurodyto maksimalaus advokato užmokesčio dydžio už skundo surašymą. Pažymėtina ir tai, kad iš pareiškėjo prie prašymo dėl išlaidų atlyginimo pridėtos specifikacijos Nr. 11265, taip pat teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad minėtoji advokatų bendrija yra parengusi tam pačiam pareiškėjui ne vieną tokio pobūdžio prašymą dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos išieškojimo, todėl įvertinus nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog teismui pateikto prašymo rengimas nereikalavo didelių teisinio darbo resursų, teisinių paslaugų kompleksiškumo ar specialių žinių, todėl administracinė byla yra šabloniška, nesudėtinga, be to inicijuota per Liteko viešųjų elektroninių paslaugų EPP sistemą.

19Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytus motyvus, taip pat į administracinių teismų formuojamą praktiką analogiško pobūdžio bylose (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015-01-21 nutartis administracinėje byloje Nr. AS-197-602/2015, 2015-03-04 nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-462-556/2015, 2015-07-09 nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1330-556/2015) bei vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, teismas konstatuoja, kad pareiškėjui priteistinų atstovavimo išlaidų atlyginimas mažintinas iki 5,00 Eur.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44-45, 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 4 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu, teismas

Nutarė

21pareiškėjo prašymą patenkinti iš dalies.

22Priteisti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ iš atsakovės J. V. 70,35 Eur (septyniasdešimt eurų ir 35 euro centus) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, apskaičiuotos už laikotarpį nuo 2010-04-01 iki 2013-12-31. Kitą prašymo dalį dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą atmesti kaip nepagrįstą.

23Priteisti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ iš atsakovės J. V. 13,07 Eur (trylika eurų ir 7 euro centų) atstovavimo išlaidų atlyginimą. Kitą prašymo dalį dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo atmesti kaip nepagrįstą.

24Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėja Irena... 2. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų... 3. Prašymų dėl bylos nagrinėjimo negauta, byloje pakanka rašytinių duomenų... 4. Pareiškėjas UAB „Telšių RATC“ prašymu kreipėsi į administracinį... 5. Atsakovė atsiliepimo į prašymą iki teismo posėdžio pradžios nepateikė.... 6. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 7. Ginčo dalykas yra pareiškėjo UAB „Telšių RATC“ reikalavimo priteisti... 8. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktą,... 9. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, aiškinant vietinės... 10. Ginčo laikotarpiu Telšių rajono savivaldybės teritorijoje vietinės... 11. Pareiškėjas reikalauja iš atsakovės priteisti nesumokėtą vietinę... 12. Vadovaujantis nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo... 13. Pareiškėjas taip pat pateikė prašymą teismui, kuriuo prašė iš... 14. Pagal ABTĮ 44 straipsnio nuostatas, proceso šalis, kurios naudai priimtas... 15. Pažymėtina, jog ABTĮ neriboja administracinio proceso šalių galimybių... 16. Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamoje byloje keliami reikalavimai jau ne... 17. Nors nagrinėjamu atveju pareiškėjo prašoma priteisti turėtų atstovavimo... 18. Taigi, nepaisant to, kad pareiškėjo prašomos priteisti atstovavimo išlaidos... 19. Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytus motyvus, taip pat į... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 21. pareiškėjo prašymą patenkinti iš dalies.... 22. Priteisti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „Telšių regiono... 23. Priteisti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „Telšių regiono... 24. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...