Byla 2-2642-273/2012
Dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų pripažinimo neteisėtais ir negaliojančiais

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė, sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, Ievai Gegeckaitei, dalyvaujant ieškovės UAB „Fima“ atstovei G. O., atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovams E. M., G. D., trečiojo asmens UAB „Eismo juosta“ direktorei L. V. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fima“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Eismo juosta“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų pripažinimo neteisėtais ir negaliojančiais

Nustatė

2Ieškovė UAB „Fima“ pateikė ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimų pripažinimo neteisėtais ir negaliojančiais. Ieškiniu prašo pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu 2012 m. spalio 15 d. sprendimą atmesti ieškovo pretenzijas; pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu 2012 m. rugsėjo 26 d. sprendimą pripažinti UAB „Eismo juosta" pasiūlymą tinkamu; pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu 2012 m. rugsėjo 26 d. sprendimą Sudaryti pasiūlymų eilę, skiriant I vietą UAB „Eismo juosta" pasiūlymui, skelbiant jį laimėtoju; pasiūlymo kaina — 183 531, 45 Lt ir jį pakeisti - laimėjusiu pripažinti UAB „Fima" pasiūlymą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė nurodė, kad dalyvavo 2012 m. rugpjūčio 20 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtame viešajame pirkime „Šviesoforinės įrangos Raudondvario pl. ir Romainių g. sankryžoje, Kaune, montavimo darbų pirkimas" (pirkimo numeris 126040) supaprastinto atviro konkurso būdu. 2012 m. rugsėjo 27 d. CVP IS priemonėmis buvo gautas Perkančiosios organizacijos pranešimas Nr. 32-14-643, kuriuo ieškovė buvo informuota apie 2012 m. rugsėjo 26 d. posėdyje priimtus sprendimus. Ieškovė, nesutikdamas su perkančiosios organizacijos sprendimu pripažinti trečiojo asmens UAB „Eismo juosta" pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo dokumentų reikalavimus, 2012 m. spalio 11d. pateikė Perkančiajai organizacijai pretenziją Nr. 1.2.-2299, o 2012 m. spalio 12 d. pretenziją Nr. 1.2-2303, kuria reikalavo atmesti trečiojo asmens pasiūlymą ir pripažinti ieškovės pasiūlymą laimėjusiu. 2012 m. spalio 16 d. raštu Nr. 32-14-678 atsakovė informavo ieškovą apie sprendimą atmesti pretenzijas. Ieškovė pretenziją grindė tuo, kad trečiojo asmens siūloma įranga neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų. Ieškovės duomenimis, trečiasis asmuo galėjo siūlyti Siemens gaminamą įrangą. Tačiau ši įranga neatitinka pirkimo dokumentuose išdėstytų techninių reikalavimų: techninio projekto, esančio pirkimo dokumentų priedu, Elektrotechnikos dalies 5.1 punkte yra reikalaujama, kad šviesoforų valdiklio atmintyje minimaliai turi būti išsaugojama 1000 pranešimų. SIEMENS negali pasiūlyti šviesoforų valdiklio, kurio atmintyje būtų išsaugojama ne mažiau kaip 1000 pranešimų. Todėl SIEMENS gamintojo įranga netenkina šio reikalavimo. 3.2. techninio projekto, esančio pirkimo dokumentų priedu, Elektrotechnikos dalies 5.1 punkte yra reikalaujama, kad šviesoforų valdiklis privalo turėti galimybę dirbti atviru protokolu su mažiausiai 2 eismo valdymo sistemomis. 2012 m. rugsėjo 3 d. perkančioji organizacija raštu Nr. 32-2-141 papildomai paaiškino, kad valdiklis privalo turėti galimybę dirbti atviru protokolu mažiausiai su dviem skirtingų gamintojų eismo valdymo sistemomis. UAB „Fima" žiniomis, SIEMENS įranga gali dirbti tik su vieno gamintojo eismo valdymo sistema. Todėl SIEMENS gamintojo įranga netenkina ir šio reikalavimo. Ieškovė 2012 m. spalio 12 d. pateikė Pretenzijos papildymą ir nurodė naujas aplinkybes, kurios iki tol ieškovei nebuvo žinomos, lemiančias pareigą atmesti trečiojo asmens pasiūlymą. Ieškovė papildomai nurodė, kad pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų: skaičiuojant kainą, neįtraukti visi pagal pirkimo dokumentus numatyti darbai ir neatitinka 1.6.6. punkto reikalavimo. Pirkimo dokumentų 1.6.6 punktas nustato: „Lokalinė darbų sąmata turi būti parengta pagal pridedamus medžiagų kiekių žiniaraščius ir techninį dokumentaciją, pateiktą elektroninėje formoje. Tiekėjo pateiktoje lokalinėje sąmatoje turi būti įvertinti visi techniniame projekte nurodyti darbai, atsižvelgiant į numatytą šių darbų atlikimo technologiją ir nurodytos darbo užmokesčio, mechanizmų ir medžiagų kainos. Lokalinėje sąmatoje visi punktai turi atitikti darbų kiekių žiniaraštyje nurodytiems darbams, griežtai laikantis žiniaraštyje nurodytų darbų eiliškumo, žiniaraščio formos ir turinio. Trečiojo asmens pasiūlymas pateiktas ne visai Pirkimo objekto apimčiai, kuri Pirkimo dokumentuose (4.1 punktas) apibrėžiama taip: Atlikti šviesoforinės įrangos Raudondvario pl. ir Romainių g. sankryžoje, Kaune, montavimo darbus pagal pateiktą techninį projektą ir lokaline darbų sąmatą". Trečiojo asmens pasiūlymo kaina, jei būtų įvertintos visas Pirkimo objektas, būtų didesnė nei ieškovo pasiūlyta kaina. Trečiojo asmens pasiūlymo kaina neįvertinus visos Pirkimo objekto apimties -183 531, 45 Lt su PVM. Ieškovės pasiūlymo kaina - 184 879,8 Lt su PVM. Atsakovė priimdamas trečiojo asmens 2012 m. rugsėjo 24 d. pasiūlymo patikslinimą, kuriame šis nurodė, kad „pateiktoje lokalinėje sąmatoje neįvertintos medžiagos ir darbai bus atlikti įmonės sąskaita" ir toliau išvardino pirkimo dokumentuose nurodytus, bet pasiūlyme nenumatytus konkrečius darbus ir medžiagas, pažeidė imperatyvų skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo principus. Perkančioji organizacija po pasiūlymų pateikimo termino negali leisti tiekėjams keisti pasiūlymų, juolab taip, kad pasiūlymai iš neatitinkančių pirkimo dokumentus taptų atitinkančiais pirkimo dokumentus. Pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A-4653 patvirtintų Kauno miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 82.7 punktą, tiekėjams draudžiama paaiškinti pasiūlymus taip, kad būtų pakeistas pats pasiūlymas. Perkančiosios organizacijos sprendimas priimti 2012 m. rugsėjo 24 d. pasiūlymo patikslinimą gali būti vertinamas tik kaip leidimas tiekėjui patikslinti pasiūlymą, kuris aiškiai neatitiko Pirkimo dokumentų reikalavimų (neįvertinti visi pirkimo objekto darbai, pasiūlymas pateiktas nesilaikant Pirkimo dokumentų 1.6.6 punkto reikalavimų) taip, kad jis atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus, arba kaip leidimas keisti pasiūlymą po termino teikti pasiūlymus pasibaigimo (keisti kainą ją sumažinant). Tačiau suėjus pasiūlymo pateikimo terminui pakeisti pasiūlymą neleidžiama (Pirkimo dokumentų 10.8 punktas). Atsakovė, pripažindamas trečiojo asmens pasiūlymą laimėjusiu Konkursą, grubiai pažeidė paties nustatytas pirkimo sąlygas, reikalaujančius pasiūlymus vertinti pagal mažiausios kainos kriterijų; pirkimui skirtos lėšos, nepanaikinus neteisėtų atsakovo Sprendimų pripažinti trečiojo asmens pasiūlymą atitinkančiu reikalavimus ir pripažinti jį laimėjusiu pirkimą, būtų panaudotos neracionaliai ir nukrypstant nuo VPĮ nustatyto viešojo pirkimo tikslo. Drauge taip būtų pažeistas viešasis interesas. Vadovaujantis šiais argumentais atsakovės sprendimai atmesti pretenziją, pripažinti trečiojo asmens pasiūlymą atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus, pripažintini neteisėtais ir negaliojančiais, o Sprendimas sudaryti pasiūlymų eilę ir laimėjusiu pasiūlymu pripažinti trečiojo asmens pasiūlymą dėl laimėjusio pasiūlymo keistinas — laimėjusiu pasiūlymu nurodant UAB „Fima" pasiūlymą.

4Atsiliepime į ieškinį atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija prašo ieškovo ieškinį atmesti. Nurodo, kad šviesoforinės įrangos Raudondvario pl. ir Romainių g. sankryžoje, Kaune, montavimo darbų pirkimo supaprastintas atviras konkursas buvo paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), 2012-08-22 leidinio „Valstybės žinios" priede „Informaciniai pranešimai" Nr. 67 ir Kauno miesto savivaldybės tinklalapyje. Konkurso sąlygose, patvirtintose Viešojo pirkimo komisijos 2012-08-16 posėdžio protokolu Nr. 32-16-46, buvo apibūdintas pirkimas, t.y. Šviesoforinės įrangos Raudondvario pl. ir Romainių g. sankryžoje, Kaune, montavimo darbai pagal pateiktą techninį projektą (pridedamų Šviesoforinės įrangos Raudondvario pl. ir Romainių g. sankryžoje, Kaune, montavimo darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentų. Konkurso sąlygų 5 punkte „Pasiūlymų vertinimas ir palyginimas" buvo apibrėžtos Viešojo pirkimo komisijos teisės ir pareigos, vertinant pasiūlymus. Atsakovės Viešojo pirkimo komisija, vadovaujantis VPĮ 39 str. 1 dalimi, 2012-09-21 raštu Nr. 32-.4-628 CVP IS priemonėmis paprašė UAB „Eismo juosta" paaiškinti savo pasiūlymą, nekeičiant jo esmės - kainos ar kitų pakeitimų. UAB „Eismo juosta" 2012-09-24 raštu pateikė pasiūlymo paaiškinimą ir patvirtinimą, kad „įmonė atliks visus pagal projektą numatytus darbus už pasiūlyme nurodytą kainą - 183 531,45 Lt, iš jų PVM 31852,57 Lt. Pateiktoje lokalinėje sąmatoje neįvertintos medžiagos ir darbai bus atlikti įmonės sąskaita". Kadangi lokalinėje sąmatoje nebuvo įskaičiuota labai maža (apytiksliai 1,8 procento nuo visos pasiūlymo kainos) darbų dalis, todėl, įvertinus tiekėjo patvirtinimą atlikti šiuos darbus savo sąskaita, buvo priimtas sprendimas pasiūlymą laikyti tinkamu, kadangi to pasėkoje būtų įsigyti darbai tokia pat apimtimi kaip numatyta Konkurso sąlygose. Taigi, trečiojo asmens UAB „Eismo juosta" pasiūlymo paaiškinimas nekeičia pasiūlymo esmės, o Perkančiajai organizacijai leidžiama įsigyti reikalingus darbus, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas, kaip tai apibrėžta VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje. Be to pažymėtina, kad atsakovės Viešojo pirkimo komisija, neturėjo teisės atmesti trečiojo asmens pasiūlymo, kaip nurodo ieškovas, nepaprašiusi trečiojo asmens UAB „Eismo juosta" paaiškinti savo pasiūlymo, nekeičiant jo esmės - kainų ar kitų pakeitimų, kadangi Konkurso sąlygų 5.10 punkte aiškiai išvardinti atvejai, kada pasiūlymai atmetami ir ieškovo nurodytas atvejis nepatenka į šio punkto nuostatas. Trečiajam asmeniui paaiškinus savo pasiūlymą, nekeičiant jo esmės, ir pagrindus neįprastai mažą kainą, atsakovės Viešojo pirkimo komisija pagrįstai ir teisėtai pripažino trečiojo asmens UAB „Eismo juosta" pasiūlymą tinkamu ir paskelbė jį laimėtoju. Pažymėtina ir tai, kad Konkurso sąlygų 7.4 punkte buvo numatyta, kad sutarties kaina yra fiksuota ir nustatyta visa-Sutarties galiojimo laikotarpiui, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai sudaromi atskiri rašytini-susitarimai dėl Sutartyje numatytų darbų keitimo, papildomų nenumatytų darbų pirkimo Užsakovui atsisakius Sutartyje numatytų, bet dar neatliktų darbų. Į kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais. Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos Sutarties 1 punkte nurodytiems darbams atlikti. Nurodytų Konkurso sąlygų teisės aktų nustatyta tvarka ieškovė neginčijo, nesikreipė dėl jų išaiškinimo ar pan. Todėl atsakovo Viešojo pirkimo komisija teisėtai ir pagrįstai vertino trečiojo asmens UAB „Eismo juosta" pasiūlymą ir nutarė skelbti pasiūlymą laimėtoju. Atsakovė, vykdydama šį pirkimą nepažeidė VPĮ nuostatų ir principų, teisėtai ir pagrįstai atmetė ieškovo 2012-10-11 Nr. 1.2-2299 ir 2012-10-15 Nr. 1.2-2303 pretenzijas dėl šviesoforinės rangos Raudondvario pl. ir Romainių g. sankryžoje, Kaune, montavimo darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso, o atsakovo Viešojo pirkimo komisijos 2012-09-26 sprendimas pripažinti UAB „Eismo juosta" pasiūlymą tinkamu ir 2012-09-26 pasiūlymą sudaryti pasiūlymų eilę, skiriant I vietą UAB „Eismo juosta" pasiūlymui, skelbiant jį laimėtoju, pasiūlymo kaina - 183 531,45 Lt yra teisėti.

5Ieškinio pareiškimas atmestinas.

6Šviesoforinės įrangos Raudondvario pl. ir Romainių g. sankryžoje, Kaune, montavimo darbų pirkimo supaprastintas atviras konkursas buvo paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), 2012-08-22 leidinio „Valstybės žinios" priede „Informaciniai pranešimai" Nr. 67 ir Kauno miesto savivaldybės tinklalapyje. Konkurso sąlygose, patvirtintose Viešojo pirkimo komisijos 2012-08-16 posėdžio protokolu Nr. 32-16-46, buvo apibūdintas pirkimas, t.y. Šviesoforinės įrangos Raudondvario pl. ir Romainių g. sankryžoje, Kaune, montavimo darbai pagal pateiktą techninį projektą. (t.2, 100-101).

7Atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2012 09 12 posėdyje įvyko šviesoforinės įrangos Raudondvario pl. Ir Romainių g. sankryžoje, Kaune montavimo darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso vokų su pasiūlymais atplėšimais ir buvo gautai dviejų dalyvių pasiūlymai.(t. 2, b.l. 138-139).

8Atlikus gautų pasiūlymų analizę nustatyta, kad abiejų tiekėjų kvalifikacija neatitinka visų pirkimo dokumentų reikalavimų, be to, palyginus UAB „Eismo juosta“ pasiūlymo sąmatą su pirkimo dokumentuose pateiktu darbų kiekių žiniaraščiu buvo pastebėti neatitikimai, taip pat nustatyta ,kad abiejų tiekėjų pasiūlytos kainos atitinka neįprastai mažos kainos apibrėžimą.

9Atsakovo viešojo pirkimo komisija 2012 09 19 posėdyje nusprendė: 1) prašyti UAB „Eismo juosta“ patikslinti savo kvalifikacijos duomenis, pateikiant konkretaus šviesoforo valdiklio atitiktį visoms pirkimo dokumentų 2 priedo 3.21 punkte nurodytoms standarto HD6381 „Signalinės kelių eismo sistemos“ 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7 ir 6.7 punktų normoms patvirtinančius dokumentus, taip pat pateikiant šių dokumentų vertimus į lietuvių kalbą, kaip to reikalauja pirkimo dokumentų 2 priedo 3.2.1 punkte;2) prašyti UAB „Fima“ patikslinti savo kvalifikacijos duomenis, pateikiant šviesoforo valdiklio veikimo testavimo ataskaitą ar gamintojo atitikties deklaraciją 40 laipsnių šalčio temperatūroje, kaip to reikalauja pirkimo dokumentų 2 priedo 3.2.1 punkte, taip pat pateikiant pateiktų šviesoforo valdiklio testavimo ataskaitų vertimus į lietuvių kalbą; 3) prašyti UAB „Eismo juosta“ paaiškinti pasiūlymą, nekeičiant jo esmės (kainų ir kt.) paaiškinant kodėl lokalinės sąmatos 2 skyriaus „Konstrukcijos“ 31 pozicijoje „Gembės montavimas“ neįvertinta medžiagų kaina; kodėl lokalinės sąmatos „Poskyris Eismo organizavimas“ 49 pozicijoje „Dangos ženklinimas termoplastiku“ darbų kiekis nurodytas 27 m., kai tuo tarpu techninio projekto darbų kiekių žiniaraščio 10 11 038-TP-S.SZ 3.2.4 punkte nurodytas 270 m; kodėl lokalinės sąmatos „Poskyris Eismo organizavimas „ 51 pozicijoje „Dangos ženklinimas termoplastiku“ darbų kiekis nurodytas 28 m., kai tuo tarpu techninio projekto žiniaraščio 3.2.6 punkte nurodytas – 140 m; kodėl lokalinėje sąmatoje nėra įtrauktos rodyklė; 4) prašyti UAB „Eismo juosta“ ir UAB ‚Fima“ pagrįsti siūlomas neįprastai mažas darbų bendras kainas. (t.2., b.l. 145-147).

10Atsakovo viešojo pirkimo komisija išnagrinėjusi ieškovo ir trečiojo asmens pateiktu dokumentus 2012 09 26 posėdyje nutarė sudaryti šviesoforinės įrangos Raudondvario pl. Ir Romainių g. sankryžoje, Kaune, montavimo darbų pirkimo supaprastintam atviram konkursui pateiktų pasiūlymų eilę, skiriant: I vietą – UAB „Eismo juosta“ pasiūlymui – 183531,45 Lt skelbiant jį laimėtoju; II vietą – UAB „Fima“ pasiūlymui – 184 897,80 Lt. (t.3, b.l. 27-28).

11Ieškovas UAB „Fima“ 2012 pateikė pretenziją, kurioje nurodė, kad UAB „Eismo juosta“ pateiktas pasiūlymas buvo įvertintas netinkamai ir negalėjo atitikti visų pirkimo dokumentų reikalavimų. Nurodo, kad UAB „Eismo juosta“ teikdama pasiūlymą, galėjo konkurse dalyvauti tik su SIEMENS įranga, kuri neatitiko bent kelių pirkimo dokumentų techninių reikalavimų. (t.3, b.l. 32-33). UAB „Fima“ 2012 10 12 pateikė pretenziją, prašydama atmesti UAB „Eismo Juosta“ pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų ir pripažinti UAB „Fima“ pasiūlymą laimėjusiu. Ieškovas pretenzijoje nurodė, kad pirkimo objektas į dalis neskaidomas, tiekėjai privalo pateikti pasiūlymą visam perkamų darbų kiekiui. UAB „Eismo juosta“ pasiūlymas pateiktas tik daliai perkamų darbų netenkina Konkurso sąlygų reikalavimų, todėl jis remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu privalėjo būti atmestas.(t.3, b.l. 76-78). I

12Ieškovas, teikdamas 2012 10 11 pretenziją perkančiai organizacijai nurodė, kad trečiojo asmens siūloma įranga neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų. Ieškovo duomenimis tretysis asmuo galėjo siūlyti Siemens gaminamą įrangą, tačiau ši įranga neatitinka pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų. Ieškinio pareiškime ieškovas nesiremia šiomis aplinkybėmis, todėl teismas dėl šių ieškovo argumentų, išdėstytų pretenzijoje nepasisako.

13Viešojo pirkimo komisija 2012 10 15 posėdyje UAB „Fima“ gautas pretenzijas atmetė kaip nepagrįstas ( t. 3 , b.l. 82-86).

14VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Jei dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Atliekant pirkimą derybų būdu, galima derėtis dėl kainos ir kitų pasiūlymo sąlygų,

15Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad atsakovo viešojo pirkimo komisija paprašė UAB „Eismo juosta“ paaiškinti savo pasiūlymą, nekeičiant jo esmės – kainos ar kitų pakeitimų. UAB „Eismo juosta“ 2012 09 24 raštu pateikė pasiūlymo paaiškinimą ir patvirtinimą, kad įmonė atliks visus pagal projektą numatytus darbus už pasiūlyme nurodytą kainą – 183 531,45 Lt, o pateiktoje sąmatoje neįvertintos medžiagos ir darbai bus atlikti įmonės sąskaita. (t. 2, b.l. 152-175). Dėl to yra pagrįstas atsakovo argumentas apie tai, kad lokalinėje sąmatoje nebuvo įskaičiuota labai maža (apytiksliai 1,8 procento nuo visos pasiūlymo kainos) darbų dalis, todėl buvo įvertintas tiekėjo patvirtinimas atlikti šiuos darbus savo sąskaita, buvo priimtas pasiūlymas sprendimą laikyti tinkamu, kadangi dėl to būtų įsigyti darbai tokia pat apimtimi kaip numatyta Konkurso sąlygose. Kadangi UAB „Eismo juosta“ pasiūlymo paaiškinimas nekeičia pasiūlymo esmės, todėl viešojo pirkimo komisija neturėjo teisės atmesti trečiojo asmens pasiūlymo.

16Konkurso sąlygų 1.6.6. p. Lokalinė darbų sąmata (t.1, b.l. 27) nurodyta, kad Lokalinė darbų sąmata turi būti parengta pagal pridedamus medžiagų kiekių žiniaraščius ir techninę dokumentaciją, pateiktą elektroninėje formoje. Tiekėjo pateiktoje lokalinėje sąmatoje turi būti įvertinti visi techniniame projekte nurodyti darbai, atsižvelgiant į numatytą šių darbų atlikimo technologiją ir nurodytos darbo užmokesčio, mechanizmų ir medžiagų kainos. Lokalinėje sąmatoje visi punktai turi atitikti darbų kiekių žiniaraštyje nurodytiems darbams, giežtai laikantis žiniaraštyje nurodytų darbų eiliškumo, žiniaraščio formos ir turinio. Esant neatitikimams tarp darbų kiekių, nurodytų darbų kiekių žiniaraštyje ir techninėje dokumentacijoje (brėžiniai, planai, techninės specifikacijos ir kt.), tiekėjas turi CVP IS priemonėmis kreiptis į Perkančiąją organizaciją dėl jų paaiškinimo 12 punkte nustatyta tvarka. Konkurso sąlygų 7.4 p nurodyta, kad jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti neįtrauktus į lokalines darbų sąmatas , nors nurodytus darbų kiekių žiniaraščiuose, specifikacijose, kitoje techninėje dokumentacijoje darbus arba jie yra būtini pagal darbų technologiją, bet Rangovas jų nenumatė lokalinėse darbų sąmatose, tačiau turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. (t.1. b.l. 31 ). Ši nuostata yra įtvirtinta ir Sutarties projekto 3 p. (t.1, b.l. 53). Konkurso sąlygų 1.6.6 punkto nei Sutarties projekto 3 punkto teisės aktų nustatyta tvarka ieškovas neginčijo, neskundė Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriaus nustatyta tvarka, todėl teismas sutinka su Viešųjų pirkimų tarnybos išvados nuoroda (t.4, b.l.25-27), jog tiek ieškovas, tiek trečiasis asmuo, teikdami pasiūlymus konkursui, jas žinojo ir su jomis sutiko. Toliau Viešųjų pirkimų tarnyba nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 09 27 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012 išaiškino, „pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui jas vertinti (išskyrus atvejus, kai teismas ex officio sprendžia dėl tokio būtinumo), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo ar turėjo sužinoti (pvz., pirkimo sąlygų viešas paskelbimas) Tokiuose ginčuose teismai gali vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos (pirkimo sąlygos) yra teisėtos“.

17Konkurso sąlygų 5.10 punkte ( t.1, b.l. 29) yra išvardinti atvejai, kada pasiūlymai atmetami. UAB „Eismo juosta“ paaiškinus savo pasiūlymą, nekeičiant jo esmės ir pagrindus neįprastai mažą kainą, atsakovo Viešojo pirkimo komisija pagrįstai ir teisėtai pripažino UAB „Eismo juosta“ pasiūlymą tinkamu ir paskelbė jį laimėtoju.

18Aukščiau aptartų duomenų pagrindu teismas daro išvadą, kad ieškovui neapskundus Konkurso sąlygų ir sutikus dalyvauti Konkurse, atsakovo Viešojo pirkimo komisija Konkurso dalyviams tinkamai pritaikė pirkimo sąlygas, dėl to ieškinio pareiškimas netenkintinas kaip nepagrįstas.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniu, teismas

Nutarė

20Ieškinį atmesti.

21Priteisti iš ieškovo UAB „Fima“ į.k. 121289694 18,17 Lt išlaidų valstybei, susijusių su procesinių dokumentų išsiuntimu sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), AB bankas „Swedbank“ (banko kodas 7300), įmokos kodas 5660.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė,... 2. Ieškovė UAB „Fima“ pateikė ieškinį atsakovei Kauno miesto... 3. Ieškovė nurodė, kad dalyvavo 2012 m. rugpjūčio 20 d. Centrinėje... 4. Atsiliepime į ieškinį atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija... 5. Ieškinio pareiškimas atmestinas.... 6. Šviesoforinės įrangos Raudondvario pl. ir Romainių g. sankryžoje, Kaune,... 7. Atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2012 09 12 posėdyje įvyko šviesoforinės... 8. Atlikus gautų pasiūlymų analizę nustatyta, kad abiejų tiekėjų... 9. Atsakovo viešojo pirkimo komisija 2012 09 19 posėdyje nusprendė: 1) prašyti... 10. Atsakovo viešojo pirkimo komisija išnagrinėjusi ieškovo ir trečiojo asmens... 11. Ieškovas UAB „Fima“ 2012 pateikė pretenziją, kurioje nurodė, kad UAB... 12. Ieškovas, teikdamas 2012 10 11 pretenziją perkančiai organizacijai nurodė,... 13. Viešojo pirkimo komisija 2012 10 15 posėdyje UAB „Fima“ gautas... 14. VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija gali... 15. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad atsakovo viešojo pirkimo komisija... 16. Konkurso sąlygų 1.6.6. p. Lokalinė darbų sąmata (t.1, b.l. 27) nurodyta,... 17. Konkurso sąlygų 5.10 punkte ( t.1, b.l. 29) yra išvardinti atvejai, kada... 18. Aukščiau aptartų duomenų pagrindu teismas daro išvadą, kad ieškovui... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 20. Ieškinį atmesti.... 21. Priteisti iš ieškovo UAB „Fima“ į.k. 121289694 18,17 Lt išlaidų... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...